Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Lauri Uotila Sampo Pankki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansantalous ja rahoitusmarkkinat. 11.11.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki"

Transkriptio

1 Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

2 Bkt 171,3 +Tuonti 59,8 =Kokonaistarjonta 231,1 Vienti 64, Kulutus 137, -yksityinen 94, -julkinen 43, Investoinnit (kiinteät) 33,4 -yksityiset 28,6 -julkiset 4,8 Varastojen muutos -3,3 =Kokonaiskysyntä 231,1 Huoltotase 29 mrd. eur

3 P+M = X+C+I Huoltotaseyhtälö P = X+C+I-M P = Tulot = X+C+I-M P-C = Säästäminen, eli S S-I = X-M (=ulkomaankaupan yli- tai alijäämä) Säästäminen miinus investoinnit = Vienti miinus tuonti

4 Viennin merkitys Suomen taloudessa: Taxell: 4 % kansantulosta tulee ulkomailta (joulukuu 23) Halonen: Puolet leivästä tulee sentään kotimaasta (joulukuu 23) Matti Viialainen: Teollisuudella tienataan 4 % kansantulosta. Saadaan se raha ulkomailta, että palveluista pystytään maksamaan TV Katainen: Puolet taloudesta tulee ulkomailta, kun ranskalaiset ja britit ostavat suomalaista työtä Yle1, vaalikeskustelu

5 Viennin suhde bruttokansantuotteeseen %, likukuva vuosikeskiarvo Belgia Alankomaat Suomi USA Source: Reuters EcoWin

6 Viennin osuus bruttokansantuotteesta Hong Kong %, v ie n ti ja tu o n ti / b k t V ie n ti T u o n ti S o u rc e : R e u te rs E c o W in

7 35 % Investoinnit ja säästäminen / bkt 35 3 S äästä m in e n In vesto in n it S ource: R euters E cow in

8 Yritykset: Säästäminen ja investoinnit Suhteessa bruttokansantuotteeseen % In v e s to in n it S ä ä s tä m in e n S ou rc e : R eu te rs E co W in

9 investoinnit Kotitaloudet: Säästäminen ja % s u h te e s s a b ru tto k a n s a n tu o tte e s e e n In v e s to in n it S ä ä s tä m in e n (b ru tto ) S o u rc e : R e u te rs E c o W in

10 Julkisen sektorin rahoitusasema %, säästäminen miinus investoinnit / bruttokansantuote Sosiaaliturvarahastot Koko julkinen sektori Valtio Kunnat Ns. EMU-kriteeri Source: Reuters EcoWin

11 Luotot kotitalouksille M ilja rd ia e u ro a (ra h o itu s la ito k s e t+ ju lk in e n s e k to ri) L u o to t a s u n to y h te is ö ille m l K o rk o s ä ä n n n ö s te ly L u o to t y h te e n s ä A s u n to la in a t M u u t lu o to t S o u rc e : R e u te rs E c o W in

12 Opintolainat 22 Lain akan ta, m iljo on aa euroa Source: Reuters EcoWin

13 Kotitalouksien velat ja korkomenot % s u h te e s s a k ä y te ttä v is s ä o le v iin v u o s itu lo ih in V e lk a k a n ta (o ik e a a s te ik k o ) K o rk o m e n o t (v a s e n a s te ik k o ) S o u rc e : R e u te rs E c o W in

14 Kotitalouksien velat / Bruttokansantuote %, vuoden 28 lopussa Lähde: EU/Eurostat *) = vuosi 27

15 9 Valtionvelka % ja mrd. euroa Velkakanta, mrd. euroa Suhteessa bkt:een, % Valuuttamääräinen Source: Reuters EcoWin

16 Valtio: Velat ja rahoitussaamiset M ilja rd ia e u ro a V e la t R a h o itu s s a a m is e t y h te e n s ä R a h a m a rk k in a t+ jv k :t T a lle tu k s e t P ö rs s io s a k k e e t L a in a s a a m is e t S o u rc e : R e u te rs E c o W in

17 Ulkomaankaupan tasapaino M rd. e u ro a, liu ku va v u o s is u m m a K a u p p a ta s e V a ih to ta s e M u u t e rä t S o u rce : R e u te rs E co W in

18 Kerrostaloasuntojen hinnat 2 E u ro a /m ² T u rk u V a a s a P o ri R a u m a S o u rc e : R e u te rs E c o W in

19 7 4 3 Asuntojen hinnat ja kuluttajahinnat = 1, lo g a ritm in e n a s te ik k o A s u n to je n h in n a t K u lu tta ja h in n a t S o u rc e : R e u te rs E c o W in Kulta (eur) 1

20 Asuntojen hintakehitys = 1, k e rro s ta lo - ja riv ita lo a s u n n o t N im e llis h in n a t / n e liö S u h te e s s a k o tita lo u k s ie n k e s k itu lo ih in S o u rc e : R e u te rs E c o W in

21 Asuntojen hinnat suhteessa asuntojen vuokriin = 1, n e liö h in n a t s u h te e s s a n e liö v u o k riin S u h te e s s a k a ik k iin v u o k riin S u h te e s s a v a p a a ra h o itte is iin v u o k riin S o u rc e : R e u te rs E c o W in

22 Asuntojen hintakehitys = B rita n n ia Irla n ti E s p a n ja N o rja T a n s k a R u o ts i *) H o lla n ti S u o m i R a n s k a U S A *) P ie n ta lo t S o u rce : R e u te rs E c o W in

23 Ajankohta luotonoton ja säästämisen kannalta S a ld o lu k u, lä h d e : T ila s to ke sku s / K u lu tta ja b a ro m e tri 5 4 H y v ä a ik a o tta a lu o tto a /s ä ä s tä ä L u o to n o tto S ä ä s tä m in e n H u o n o a ik a o tta a lu o tto a /s ä ä s tä ä Source : Reuters EcoW in

24 22 Lainanottoaikeet % kotitalouksista aikoo ottaa lainaa 12 kk:n aikana, 3 kk:n liukuva keskiarvo Varm asti + m ahdollisesti M ahdollisesti Varm asti Lähde: Tilastokeskus

25 Kotitalouksien rahatilanne Mikä on taloutenne nykyinen rahatilanne? % k o tita lo u k s is ta, 3 k k :n liu k u v a k e s k ia rv o S ä ä s tä m m e h ie m a n ta i p a ljo n S ä ä s tä m m e h ie m a n V e lk a a n n u m m e S o urc e: R eu ters E co W in

26 Säästämismahdollisuudet Pystyykö taloutenne säästämään seuraavien 12 kk:n aikana? 9 % k o tita lo u k s is ta, 3 k k : n liu k u v a k e s k ia r v o = T o d e n n ä k ö is e s ti E r ittä in to d e n n ä k ö is e s ti M e lk o to d e n n ä k ö is e s ti Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajabarometri S o u r c e : R e u te r s E c o W in

27 Kotitalouksien finanssivarallisuus 1 4 M rd. e u ro a R a h a s to t V a k u u tu s J o u k k o la in a t P ö rs s io s a k k e e t T a lle tu k s e t S o urc e : R e ute rs E co W in

28 Kotitalouksien varat ja velat M ilja rd ia e u ro a F in a n s s iv a ra llis u u s V e la t S o urc e : R e ute rs E co W in

29 Sijoitusrahastot Mrd. euroa, Suomessa rekisteröidyt Vipu-/riskirahastot Yhdistelmärahastot Korkorahastot Osakerahastot Source: EcoWin

30 Pörssiosakkeiden markkina-arvo 4 5 M rd. e u ro a, H e ls in g in P ö rs s is s ä lis ta tu t o s a k k e e t 9 % U lk o m a a la is o m is tu s, % (a s te ik k o o ik e a lla ) K o k o m a rk k in a -a rv o (a s te ik k o v a s e m m a lla ) U lk o m a a la is o m is tu s, m rd. e u r (a s te ik k o v a s e m m a lla ) S o u rce : R e u te rs E co W in

31 Suomessa liikkeeseenlasketut joukkolainat 8 Mrd. euroa, kanta kuukauden lopussa Yhteensä Valtio Rahoituslaitokset Yritykset Source: Reuters EcoWin

32 Yritysten liikkeelle laskemat noteeratut osakkeet, netto* , miljardia euroa

33 Bruttokansantuotteen kasvu %, v u o s ik a s v u n e ljä n n e k s ittä in K iin a E u ro a lu e In tia B ra s ilia V e n ä jä U S A (p y lv ä ä t) J a p a n i B a ltia n m a a t S o u rc e : R e uters E co W in

34 Bruttokansantuote, mrd. USD, 29 Markkinakurssein Ostovoimakorjatuin kurssein Lähde: World Bank

35 Tuonnin ja viennin arvot vuonna 29 Mrd. USD, markkinakurssein, tavarakauppa Lähde: WTO

36 Osakemamarkkinat, kesäkuu 21 Miljardia dollaria, kotimaisten pörssiyhtiöiden markkina-arvot

37 Teollisuuden suhdannenäkymät Ostopäällikköindeksit Euroalue Yli 5:n lukemat merkitsevät kasvua edellisestä kuukaudesta USA Source: Reuters EcoWin

38 65 Palvelualojen suhdanneodotukset ISM-indeksi Euroalue USA Source: Reuters EcoWin

39 Kuluttajien luottamus Euroalue Vasen asteikko USA Oikea asteikko Source: Reuters EcoWin

40 USA: Velkaantuminen Kotitaloudet Kaikki lainat Asuntojen hinnat, 1978 = 1 (asteikko vasemmalla) Asuntolainat / vuositulot, % (asteikko oikealla) Source: Reuters EcoWin Kaksoisvaje Mrd. dollaria, liukuva vuosisumma (Ns. kaksoisvaje) Liittovaltion budjetti yli-/alijäämä Vaihtotase Source: Reuters EcoWin

41 Raakaöljyn hintakehitys USD/tynnyri, Pohjanmeren brent Irakin sota Katrina-hirmumyrsky Terrori-isku OPEC:n kokous Saudi-Arabiassa Source: Reuters EcoWin

42 Julkinen velka / Bkt v. 21, % Lähde:OECD:n ennuste, kesäkuu 21

43 Maailma: Kokonaistuotanto ja maailmankauppa %, v o ly y m in v u o s ik a s v u B ru tto k a n s a n tu o te U lk o m a a n k a u p p a Lähde: IMF, Lokakuu 21 S o u rc e : R e u te rs E c o W in

44 =1, kau sitaso itettu Kokonaistuotannon (bkt) kasvu Suom i Espanja N orja B ritannia Tanska U SA R uotsi R anska Euro Saksa Ita lia Japani Source: R euters EcoW in

45 % Työttömyysaste Kausitasoitettu E u ro a lu e S u o m i S o u rc e : R e u te rs E c o W in

46 %, vuosimuutos Palkat ja inflaatio Palkkasumma (3 kk:n liukuva keskiarvo) Kuluttajahinnat Ansiotaso Source: Reuters EcoWin

47 6 5 4 %, 12 kuukauden muutos Inflaatio ja kuluttajien arviot Kuluttajien arvio toteutuneesta Kuluttajahintaindeksi Kuluttajien odotukset 12 kk:n päähän Source: EcoWin

48 Teollisuuden luottamusindikaattori 3 S a ld o lu k u S u o m i E U -m a a t S o urc e : R e ute rs E co W in

49 Rakennusalan luottamus Saldoluku, kausitasoitettu Suomi EU-maat Source: Reuters EcoWin

50 3 Vähittäiskaupan luottamus Saldoluku, kausitasoitettu 3 2 Suomi EU-maat Source: Reuters EcoWin

51 Saldoluku Palveluyritysten luottamus Suomi EU-maat Source: Reuters EcoWin

52 3 Kuluttajien luottamusindeksi Saldoluku, kausitasoitettu 3 2 Suomi EU-maat Euroalue Source: Reuters EcoWin

53 Kuluttajien luottamus ja kuluttajien menot K u lu tta jie n lu o tta m u s K o tita lo u k s ie n k u lu tu s m e n o t = 1 (k a u s ita s o ite ttu, o ik e a a s te ik k o ) S o u rc e : R e u te rs E c o W in

54 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 EKP:n ohjauskorko ja euriborit 12 kk:n euribor Keskuspankin ohjauskorko 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 3 kk:n,5 1 kk:n, Source: Reuters EcoWin 1,

55 6 % Inflaatio Kuluttajahintojen vuosimuutos Yhdysvallat EMU Japani Source: Reuters EcoWin

56 EKP:n ohjauskorko ja euriborit 5,5 5, 1 2 k k :n e u r ib o r 3 k k 5,5 5, 4,5 4,5 4, 4, 3,5 3,5 3, 3, 2,5 2,5 2, 1,5 1, K e s k u s p a n k in o h ja u s k o rk o 1 k k :n 2, 1,5 1,,5, E n n u s te o h ja u s k o ro s ta, S o u rc e : R e u te rs E c o W in,5

57 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, % EMU: Pankkienväliset korot, 12 kk Vakuudeton (euribor 12-kk) Vakuudellinen 12-kk 2, EKP:n ohjauskorko 2,5 2, 1,5 1,,5, Korkoero: 12 kk-koroissa Korkoero: 3 kk-koroissa , 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2,5 2, 1,5 1,,5, Source: Reuters EcoWin

58 8 7 Euroalue: 5 vuoden korot ja tuottoero %, 5 pv:n liukuva keskiarvot 8 BBB-reitatut yritykset Valtion obligaatiot 2 1 A AAA Tuottoero: BBB-reitattu miinus valtion obligaatio 3 2 Tuottoero: AAA Source: Reuters EcoWin

59 14 13 % 1 vuoden korot: Valtion obligaatiot K reikka Irlanti R u o tsi P o rtu g ali S aksa S u o m i E sp an ja Italia S o u rce : R e uters E co W in

60 Asuntolainojen korkokehitys %, 7/23 alkaen kaikki rahalaitokset, aiemmin vain pankit Asuntolainakannan korko Uusien asuntolainojen keskikorko Lähde: Suomen Pankki Source: Reuters EcoWin

61 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Uusien asuntolainojen korot %, korkosidonnaisuuden mukaan Sampo Pankin tarjous: 3,75 % 15 vuodeksi Yli vuoden viitekorko Korkeintaan 12 kk:n viitekorko 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1, Source: Reuters EcoWin

62 Uusien asuntolainojen korkomarginaali 5,5 5, 4,5 %, K o ro ltaan en in tään vuodeksi sid o tu t (kuukausikeskiarvot) Lain akorko m iin us 3 kk-eu rib o r 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3 kk:n eu rib o r 4, 3,5 3, 3, 2,5 2,5 2, 1,5 E u ro alu e keskim äärin S u o m i 2, 1,5 1, 1,,5,5,, -, ,5 Source: Reuters EcoW in

63 Uusien yrityslainojen korot % (luottokorot kuukausikeskiarvoina), sis. lainat asuntoyhteisöille 6,5 6, 5,5 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 A lle m iljoonan euron luotot Yli m iljoonan euron luotot 3 kk:n euribor (päivähavainnot) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,, Source: R euters E cow in

64 1,6 Euro (ECU) / USD 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1, 1,,9,8 Ennen EMUa EMU-kausi ,9,8 Source: Reuters EcoWin

65 = 1 Sijoitusmarkkinoiden tuotto Suomessa O M X -H e ls in k i-c a p p e d -tu o tto C a p p e d -h in ta O b lig a a tio t R a h a m a rk k in a t K u lu tta ja h in n a t S o u rce : R e u te rs E co W in

66 2 Osakekurssit Helsingissä = Ei näin!! Ei näin! 8 6 H u ik e a k u rs s in o u s u? S o u rce: R e u te rs E co W in

67 2 4 8 Osakekurssit Helsingissä = 1, lo g a ritm in e n a s te ik k o Vaan näin!! Käytä logaritmista asteikkoa prosentuaalisen muutoksen kuvauksessa V a a n n ä in! K u rs s it y li v iis in k e rta is tu iv a t S o u rc e : R e u te rs E c o W in

68 Dow Jones Industrial Average -osakeindeksi 191 tammikuusta alkaen Source: Reuters EcoWin

69 1536 Dow Jones -osakeindeksi 191 tammikuusta alkaen (log asteikko) % % - 48 % Source: Reuters EcoWin

70 =1 Osakekurssien kehitys 7 6 OMX Helsinki Capped USA (S&P-5) Euro Tokio (Topix) Source: Reuters EcoWin

71 Osakekurssien kehitys =1, log. asteikko OMX Helsinki Capped USA (S&P-5) 222 Euro Tokio (Topix) Source: Reuters EcoWin

72 Sonera Oyj:n kurssikehitys 1 EUR TV 1: Uutiset, lokakuu 21 Soneran kurssi nousi vain loivasti

73 Sonera Oyj:n kurssikehitys EUR

74 Kolmen prosentin vuosikasvu 195 = 1 Logaritminen asteikko (oikealla) Tasavälinen asteikko (vasemmalla) Source: Reuters EcoWin

75

76

77 Osakekurssien kehitys, 1991 = V u o s ik e s k ia rv o t v u o s in a ( : U n ita s -in d e k s i) S o u rc e : R e u te rs E c o W in

78

79 "Olen tyytyväinen työhöni nykyisen työnantajan palveluksessa", % Talvi EVA / Yhdyskuntatutkimus Oy 21 1: Täysin samaa mieltä 2: Jokseenkin samaa 3: Vaikea sanoa 4: Jokseenkin eri mieltä 5: Täysin eri mieltä

80 Tyytyväinen elämään, % Eurobarometri, marraskuu 29

81 Maailman hyvinvoivimmat maat 29 Lähde: Legatum Prosperity Index

82 Maailman parhaat maat 21 Lähde: Newsweek

83 Maailman hyvinvoivimmat maat 21 Lähde: Legatum Prosperity Index

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu 1 9 8 7 3 1 %, liukuva vuosikasvu 11 Kiina Intia Venäjä USA Japani Euroalue -1-1 3 11 1 9 8 7 3 1-1 - 1 18.9. Bruttokansantuote, mrd. USD, Markkinakurssein USA 1 Kiina 9 Japani

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Keskeiset tunnusluvut 31.12.2013 PORVOON OSUUSPANKKI Markkinaosuus n. 35 % Asiakkaita 32.857 kpl

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10

Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10 Tulopoliittinen selvitystoimikunta 9.6.2003 Arvioita vuosien 2003-2004 tulo- ja hintakehityksestä Sisällys sivu Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen Jyväskylä 18.4.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kansainvälinen talouskasvu Maailma EU15 Yhdysvallat

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014 Rahalaitokset Vuosikatsaus 1 1 1 - -1 Yrityslainakannan vuosikasvu Suomessa Yritykset ja asuntoyhteisöt, vuosikasvu Yritykset, vuosikasvu Asuntoyhteisöt, vuosikasvu -1 8 9 1 11 1 13 1 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013 Rahalaitokset Vuosikatsaus 13 Uudet nostetut asuntolainat vuosittain, kumulatiivinen summa 11 1 13 Mrd. euroa 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2010 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 500 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2010 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015 Markkinakatsaus Helmikuu 2015 Talouskehitys Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan yritysten suhdannekuva on Suomessa edelleen vaimea, mutta teollisuuden tuotanto olisi kasvamassa loivasti lähikuukausina

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 7.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotetusta 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Kiristystoimet helpottavat

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Alijäämä (julkisyhteisöt) (deficit, general government): Julkisyhteisöjen nettoluotonotto eli julkisen talouden kokonaistulojen ja -menojen ero.

Alijäämä (julkisyhteisöt) (deficit, general government): Julkisyhteisöjen nettoluotonotto eli julkisen talouden kokonaistulojen ja -menojen ero. SANASTO Tähän sanastoon on koottu Kuukausikatsauksessa usein käytettyjä termejä. Tätä kattavampi ja yksityiskohtaisempi sanasto on saatavissa :n www-sivustosta (www.ecb.europa.eu/home/glossary/ html/index.en.html).

Lisätiedot

Rahoituskriisistä globaaliin talouskriisiin

Rahoituskriisistä globaaliin talouskriisiin Rahoituskriisistä globaaliin talouskriisiin Toimistopäällikkö Veli-Matti Mattila 1 Teemat 1. Rahoitus- ja talouskriisin eteneminen 2. Kriisin taustaa: maailmantalouden muutosvoimat 3. Maailmantalouden

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 1998 VUOSIKERTOMUS 1998 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 1998 Euroopan keskuspankki, 1999 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot