KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan

2 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä Esitys tarveselvityksen tekemisestä Tarveselvitys Hankepäätös ja päätös hankesuunnitelman laatimisesta Hankesuunnitelma Investintipäätös ja hankkeen sijittaminen investintisuunnitelmaan Knsulttivalinta Yleissuunnittelu (L1, ehdtuspiirustukset) Yleissuunnittelu (L2, lunnspiirustukset) Pääpiirustukset Urakkapiirustukset Rakentamispäätös ja urakitsijavalinta Rakentaminen Vastaantt Käyttö Talnrakentamisen laatutavitteet ja laadun arviinti... 23

3 3 Tämä hankehjeen päivitetty versi krvaa kunnanvaltuustn hyväksymän hankehjeen. Päivityksen yhteydessä hankehjetta n mukautettu rakennusalan yleisen hankeprsessin mukaiseksi ja eri sapulten rlitusta n täsmennetty hankeprsessin sujuvittamiseksi. Runkna n sveltaen käytetty RT :n esitystä talnrakennuksen hankeprsessin vaiheista ja tässä prsessissa tarvittavista rakennuttajan päätöksistä. Lisäksi hankkeissa edellytetään nudatettavan tai svellettavan Rakennusurakan yleiset spimusehdt YSE asiakirjaa, RT Hankehjeen lpussa n lyhyt luku Kirkknummen kunnan talnrakentamisen laatutavitteista. Tavitteena n llut, että luttamushenkilöt keskittyvät varsinaisten prsessiin kuuluvien välttämättömien päätösten lisäksi yleistasisten arvvalintjen ja linjauspäätösten tekemiseen sekä kunnan tahttilan tteutumisen valvntaan. Virkamiesten tehtävänä n asiiden valmistelu sekä peratiivinen hankkeiden hitaminen päätösten mukaisesti. Hankehje n sekä tekstin että kaaviiden salta jateltu luttamushenkilöiden ja virkamiesten tehtäviin kussakin hankevaiheessa. Tämä hankehje sveltuu perinteisiin tteutusmutihin (esim. pääurakka - sivu-urakat). On humattava, että ei-perinteisissä tteutusmudissa kunnan vaikutusmahdllisuudet vivat lla heikmmat kuin perinteisissä tteutusmudissa, ellei asiaan kiinnitetä erityistä humita. Mikäli suunnittelua ja rakentamista halutaan npeuttaa käyttämällä esim. prjektinjhturakinnin tapaista ei-perinteistä tteutusmuta, hankekknaisuus suunnittelusta tteutukseen n rganisitava svellettavaan tteutusmutn spivalla tavalla siten, että kunnan etu tulee kknaisvaltaisesti tetuksi humin. Hankkeessa tehtävien timielinpäätösten järjestys ja sisältö n tällaisessa tapauksessa myös rganisitava erillisen, timielimissä hyväksyttävän suunnitelman mukaan. Hankehjetta svelletaan talnrakennushankkeisiin jiden kknaiskustannusten arviidaan ylittävän (alv 0 %). Tätä pienemmät hankkeet tteutetaan yhdyskuntatekniikan timialan tai tilahallinnn alitteesta investintien määrärahalla. Pienempää hanketta valmisteltaessa nudatetaan sveltuvin sin tämän hjeen periaatteita. Tämän hankehjeen lisäksi nudatetaan vimassalevia hankintahjeita ja -lakeja. Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet Kirkknummen kunnan talnrakennushankkeita kskeva prsessi jakaantuu seuraaviin rakennusalalla yleisesti käytetyn terminlgian mukaisiin päävaiheisiin (kestt hjeellisia ja hankekhtaisia, luttamuselinten päätökset lihavitu): Hankkeen päävaiheet Päätökset Tarveselvitys (kest 2-5 kk) => hankesuunnittelupäätös Hankesuunnittelu (kest 3-9 kk) => investintipäätös, hanke inv.suunnitelmaan Rakennussuunnittelu (kest 6-15 kk)=> rakentamispäätös (urakkaspimus) Rakentaminen (kest 6-24 kk) => vastaanttpäätös Käyttööntt (kest 1-2 kk) => takuutarkastus Päävaiheet jakautuvat alavaiheisiin. Sivulla 5 n esitetty hankevaiheet kaavina alavaiheittain.

4 Hankeryhmä 4 Kullekin hankkeelle perustetaan ma hankeryhmä, jka timii kk hankkeen ajan eli tarveselvityksestä käyttövaiheen alkuun. Yhdyskuntatekniikan timialajhtaja nimeää hankkeelle prjektipäällikön, jka n hankeryhmän puheenjhtaja ja hjaa talnrakennushanketta. Prjektipäällikkö vi lla myös tehtävään valittu knsultti. Käyttäjätimialan timialajhtaja nimeää hankeryhmään riittävän edustuksen, krkeintaan 3 henkilöä. Tarvittaessa yhdyskuntatekniikan timialajhtaja tai prjektipäällikkö nimeää muita jäseniä hankeryhmään. Yhdyskuntatekniikan timialajhtajalla ja hankkeen käyttäjätimialjen timialajhtajilla n läsnäl- ja puheikeus mien timialjensa timinnan puitteissa hankeryhmän kkuksissa. Hankeryhmien kkuksiin vi sallistua myös muita asiantuntijita prjektipäällikön näin päättäessä. Valmistelu (esimerkiksi tilahjelman tietjen hankinta) tapahtuu käyttäjätimialilla käyttäjätimialan jhtajan jhdlla, ja varsinainen eri vaiheiden dkumenttien tutant tapahtuu prjektipäällikön krdinimana. Hankkeen aikana eri vaiheiden knsultit timivat rakennusalan vallitsevan käytännön mukaisesti sihteereinä lukuun ttamatta vaiheita , jissa yhdyskuntatekniikan timiala nimeää sihteerin erikseen. Hankeprsessi tiivistettynä Seuraavassa esitettävä kaavi kuvaa kk talnrakennuksen hankeprsessia. Prsessi n jaettu selkeästi luttamushenkilöiden tehtäviin ja virkamiesten tehtäviin. Hankevaiheet ja timijat n sitettu värisymblein. Erityisesti kannattaa humata ranssi väri, jka kuvaa merkittäviä hankepäätöksiä. Kaavin numerinti vastaa tämän asiakirjan tsikknumerintia. Kaavi n myöhemmissä asiakhdissa paliteltu selstettavan vaiheen kkisiksi siksi. Khdissa n kaaviita täydentävä selstus.

5 5

6 6 1. Esitys tarveselvityksen tekemisestä Tarveselvitys n talnrakennushankkeen tausta-asiakirja, jssa selvitetään hankkeen perusminaisuudet ja tavitteet. Tarveselvityksen idea vi tulla timielimiltä tai käyttäjätimialalta Käyttäjätimialan jhtaja (tai esittelijä svittuaan asiasta käyttäjätimialan jhtajan kanssa) tekee käyttäjätimialan lautakunnalle esityksen tarveselvityksestä Luttamushenkilöt Käyttäjätimialan lautakunta hyväksyy tarveselvityksen tehtäväksi Kunnanhallitus hyväksyy tarveselvityksen tehtäväksi

7 2. Tarveselvitys 7 Lähtökhtana n kunnanvaltuustn hyväksymä asiakirja kuten esimerkiksi palveluverkksuunnitelma/rakentamishjelma/investintisuunnitelma ja timialan näkemys timintansa pitkän tähtäimen tavitteista sekä keinista niiden tteuttamiseksi. Kiinteiden kustannusten pitämiseksi khtuullisina tavitteena n myös timinnan speuttaminen käytettävissä leviin tilihin. Peruskrjaushankkeiden tarveselvitysehdtuksiin liitetään kunttutkimus tai kuntselvitys, mikäli sellainen n tarjlla. Tarveselvitys pyritään laatimaan viimeistään 2 vutta ennen hankkeen tteutussuunnittelua. Erityisen kiireellisissä hankkeissa tarveselvitys vidaan tehdä myöhemminkin. On humattava. että käyttäjätimialja vi lla useampia kuin yksi. Erityistä humita tuleekin kiinnittää kaikkien hankkeeseen liittyvien käyttäjätimialjen asiantuntemuksen hyödyntämiseen. Hankeryhmä laatii palveluverkksuunnitelmaan/rakentamishjelmaan/investintisuunnitelmaan perustuvan tarveselvityksen. Työn apuna vidaan käyttää knsulttia Hankeryhmä valmistelee tarveselvityksen hyväksyttäväksi käyttäjätimialan lautakunnalle ja palvelututannn lautakunnalle sekä hallitukselle Hankeryhmä tekee lautakuntien määrittämät tarkennukset aineistihin Käyttäjätimialan edustajat valmistelevat timialan tarpeisiin liittyvät määrittelyt hankeryhmälle sekä laativat tarveselvityksen rungn. Prjektipäällikön tehtävänä n tarkistaa käyttäjätimialan määrittelyjen realistisuus ja timivuus Hankeryhmä pyytää tarvittaessa hanketta kskevan lausunnn tai lausuntja käyttäjätimialan edustajilta tai lautakunnalta Hankeryhmä pyytää tarveselvitystä varten tarvittavat lausunnt muilta hankkeeseen liittyviltä tahilta, esimerkiksi muilta timialilta Tilahallint vastaa peruskrjaushankkeiden tarveselvitysehdtuksien laatimisesta ja esittää ne hankeryhmälle Luttamushenkilöt Käyttäjätimialan lautakunta hyväksyy tarveselvityksen Palvelututannn lautakunta antaa lausunnn tarveselvityksestä Kunnanhallitus hyväksyy tarveselvityksen; ks. myös khta 3.

8 Tarveselvityksessä tulee kiinnittää erityistä humita mm seuraaviin seikkihin: 8 vaihtehtiset palvelututanttavat, vaihtehtiset tilanhankintamallit (myös kumppanuusmallit) yhteiskäyttöisyys esitys tilanhankintavaihtehdsta. Tarveselvityksen yleispiirteinen sisältö: Tarpeen määrittely timinnan kuvaus, nykytilanne ja tuleva kehitys nykyiset käyttäjämäärät, ennusteet tulevasta käytössä levat tilat, niiden käyttöaste ja kunt timinnan muutkset, timinnan tarkituksenmukainen järjestäminen seuraukset, mikäli hanke viivästyy tai jää tteutumatta hankkeen kiireellisyys Tavitteiden asettelu tarvittavien tiljen arviitu määrä ja tarkituksenmukaisin sijainti tiljen suunniteltu käyttöikä arviidut henkilöstöresurssit ja kknaiskustannukset vaihtehtiset palveluntutanttavat tiljen käytön justavuus, mahdllinen yhteiskäyttöisyys ja käyttöasteen ptiminti Ratkaisumallit Tilanhankintavaihtehdt ma/kumppanuushanke (esim. kuntien välinen), st, vukraus, muu rahitusmalli krjaus, uudisrakentaminen, tyyppipäiväkti, tyyppikulu, muu tyyppirakennus Mahdllisuudet valtinsuuksien saamiseksi Rakennuspaikat Alustavat kustannusselvitykset (laskentahetken hintatas riittää tässä, ellei le erityisiä syitä arviida muiden ajankhtien hintatasja) Tilanhankintavaihtehtjen alustava vertailu Taviteaikataulu Js ratkaisumallina n ns. tyyppirakennus esitetään tarveselvityksessä rakennuksen lpullinen rakennuspaikka, kustannusarvi ja vaikutukset käyttötaluteen

9 3. Hankepäätös ja päätös hankesuunnitelman laatimisesta 9 Hankepäätös jhtaa hankesuunnitelman laatimiseen. Hankeryhmä valmistelee tarveselvityksen hyväksyttämisen yhteydessä esityksen hankepäätöksestä sekä hankesuunnitelman laatimisesta Luttamushenkilöt Kunnanhallitus tekee hankepäätöksen sekä määrää hankesuunnitelman laatimisen alitettavaksi

10 4. Hankesuunnitelma 10 Hankesuunnitelma n useimmiten enimmäkseen tekstiä sisältävä asiakirja, jka kuvaa talnrakennushankkeen päälinjat. Hankesuunnitelmaa varten selvitetään rakennushankkeen reunaehdt perusteellisesti sekä teetetään erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Hankesuunnitelman keskeiset sat vat rakennushankkeen perustelut (nykytilan aiheuttamat tarpeet), sisältö (erityisesti tilahjelma), kustannukset ja aikataulu. Hankesuunnitelmaan saattaa liittyä erilaisia tteutusvaihtehtjen vertailuja eli vaihtehttarkasteluja. Hankesuunnitelman tulee lla valmis vähintään vusi ennen hankkeen rakentamista. Erityisen kiireellisissä hankkeissa aikataulu vi lla npeampi. Hankkeen tavitehinta lasketaan tilahjelman, siitä laaditun viitesuunnitelman ja laatutasmääritysten (rakennustapaselstus) sekä muiden erityissuunnitelmien (mm. alustavat phjatutkimukset, kuntkartitukset, elinkaari/energia-analyysit yms.) phjalta Niin santtujen tyyppirakennusten salta ei tehdä hankesuunnitelmaa vaan hanke sijitetaan investintihjelmaan ja siirrytään knsulttivalintaan (vaihe 6.). Yli klme vutta vanhjen tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien ajanmukaisuus tarkistetaan ennen tteutussuunnittelun alittamista ja tarvittaessa ne päivitetään sekä hyväksytään kuten edellä. Hankeryhmä laatii tai laadituttaa hankesuunnitelman knsultilla Hankeryhmä pyytää tarvittaessa hanketta kskevan lausunnn tai lausuntja käyttäjätimialan edustajilta tai lautakunnalta Hankeryhmä pyytää hankesuunnitelmaa varten tarvittavat lausunnt muilta hankkeeseen liittyviltä tahilta Luttamushenkilöt Käyttäjätimialan lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman Palvelututannn lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman Kunnanhallitus hyväksyy hankesuunnitelman Kunnanvaltuust hyväksyy hankesuunnitelman, ks myös khta 5. Mikäli hankesuunnitelmasta piketaan, muutksen hyväksymisestä päätetään hankesuunnitelman hyväksymisprsessin mukaisesti. Vähäiset muutkset hankesuunnitelmaan (vaikutus tteutusaikatauluun alle 6 kk, talussuunnitelmaan alle , ei merkittäviä timinnallisia muutksia) hyväksyy palvelututannn lautakunta

11 11 Hankesuunnitelman sisältö n vähintään seuraava: Hankkeen nimi, hankeryhmä ja timeksiant Hankkeen tausta, nykytilanteen ja tulevien tarpeiden kuvaus Hankkeen tärkeyden ja tarpeellisuuden perustelu Tilan hankintatapa Hankintatavan vaihtehtvertailut (ma/kumppanuushanke, st, vukraus, krjaus, uudisrakentaminen, muu) Rakennuspaikan rakennuskelpisuus site tiedt rakennuspaikan mistus- ja hallintaikeudesta sekä kaavitustilanne ja liikenneratkaisut alustavat maaperätutkimukset liitteet; kaavakartta selityksineen alustavat phjatutkimukset Hunetilahjelma luettel hunetilista ja hyötyalat (hym 2 ) tilittain, yhteenlaskettuna ja per henkilöä (käyttäjä), liitteet; tilahjelma luettel yhteiskäyttömahdllisuudet Tekniset ratkaisut, varusteet ja laitteet rakennetekniset ratkaisut LVIA- ja sähkötekniset järjestelmät ympäristö- ja elinkaaritavitteet (lämmitysmut, energialukan tavitetas, jätehult yms.) turvajärjestelyt piha-alueet (pihasuunnitelma) kalusteet Hankkeen aikataulu

12 Hankkeen alustava kustannusarvi, jka laaditaan laskenta-ajankhdan sekä arviidun rakentamisajankhdan kustannustasihin rakennuskustannukset kiintkalusteineen mahdllinen valtinsuus timinnan käynnistämiskustannukset (ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet, laitteet) 12 Vaikutukset käyttötaluteen kiinteistön käyttötaluskustannukset ja sisäinen vukra käyttäjähallintkunnan käyttötaluskustannukset Vertailu nykytilanteeseen Muutksen kuvaus Ominaisuuksien yleinen vertailu Taludellinen vertailu Edut ja haitat Muut selvitykset liitteet elinkaari/energia-analyysi peruskrjaushankkeissa rakennustyön aikaiset väliaikaistilat ja timintalsuhteet krjaus- ja muutstyön aikana (tarvittaessa) Tteuttamisajankhta perustuu hankkeen tarpeellisuuteen ja kiireellisyyteen, humiitava mahdlliset maa-alueiden hankintaa, kaavitusta, pikkeamislupaa, työllisyysnäkökhtia ja rahitusmahdllisuuksia kskevat seikat

13 5. Investintipäätös ja hankkeen sijittaminen investintisuunnitelmaan Investintipäätös määrittää ja myöntää hankkeelle rahituksen. Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittelyn yhteydessä knsernihallint laatii hankkeelle rahitussuunnitelman ja selvittää hankkeen vaikutukset kunnan talussuunnitelmaan, mm: 13 eri rahitusvaihtehdt: ma, yksityinen (kumppanuusmallit) tai muu rahitus kuten erilaiset tuet ja kehittämisavustukset Rahitussuunnitelmassa tetaan humin mahdllinen valtinsuus Yhdyskuntatekniikan timiala tteuttaa hankkeen, js sille n talussuunnitelmassa varattu riittävä määräraha. Js talusarvissa n sitettu hankesuunnitelmasta pikkeava määräraha, hankesuunnitelmaa tai rahitusta päivitetään tilanteen vaatimalla tavalla. Hankeryhmä valmistelee esityksen investintipäätökseksi Knsernihallint hulehtii valtinsuuden hankkimisesta sekä erilaisten tukien ja avustusten hyödyntämisestä hankkeessa timialjen valmistelun phjalta. Yhdyskuntatekniikan timiala tarjaa tarvittaessa asiantuntijapalveluja knsernihallinnlle Hankeryhmä valmistelee investintipäätöksen saksi ehdtuksen hankkeen kilpailuttamismudsta sekä suunnittelun että tteutuksen salta (kiinnitetään erityistä humita kullisellekin hankkeelle parhaiten sveltuvaan, mahdllisesti edistykselliseen kilpailuttamistapaan, jita vat esim. suunnittelun pulella rinnakkaistimeksiant ja urakinnin pulella neuvttelumenettely) Hankeryhmä valmistelee investintipäätöksen saksi ehdtuksen hankkeen tteutusmudsta (esim. pääurakka - sivu-urakat) Luttamushenkilöt Kunnanhallitus tekee investintipäätöksen sekä sijittaa hankkeen investintihjelmaan Kunnanvaltuust tekee lpullisen investintipäätöksen

14 6. Knsulttivalinta 14 Tässä vaiheessa valitaan talnrakennushankkeen suunnittelijat (knsultit), jita tyypillisesti vat arkkitehti (pääsuunnittelija), rakenne-, LVI-, sähkö- ja rakennusautmaatisuunnittelijat. Prjektipäällikkö hjaa suunnittelutarjuskilpailun hankintalakien mukaisesti sekä laatii palvelututannn lautakunnalle esityksen suunnittelijavalinnista. Luttamushenkilöt Palvelututannn lautakunta tekee päätöksen knsulttivalinnista

15 7. Yleissuunnittelu (L1, ehdtuspiirustukset) 15 Tässä hankevaiheessa arkkitehti (pääsuunnittelija) tekee ehdtuksen tai ehdtuksia suunnitelman perusratkaisuista eli laatii ehdtuspiirustukset. Hankeryhmä hjaa ehdtuspiirustusten (L1) laatimista

16 8. Yleissuunnittelu (L2, lunnspiirustukset) 16 Tässä hankevaiheessa arkkitehti (pääsuunnittelija) tekee lunnspiirustussarjan sekä tarvittavat muut dkumentit lähtökhdaksi valittujen ehdtuspiirustusten phjalta. Muut suunnittelijat tekevät mien erikisaljensa ensimmäiset dkumentit arkkitehdin lunnsten perusteella. Näin aikaansaadun aineistn perusteella tarkistetaan hankkeen kustannukset. On humattava, että tässä hankevaiheessa määrittyvä hinta n hankkeen lpullinen hintatavite. Kustannusarvi laaditaan laskenta-ajankhdan sekä arviidun rakentamisajankhdan kustannustasihin. Prjektipäällikkö laadituttaa L2-aineistn Prjektipäällikkö laadituttaa kustannusarvin. Prjektipäällikkö pyytää tarvittaessa lausunnt eri valvntaviranmaisilta ja edunvalvntatahilta kuten terveysvalvnnalta, työ- sujelu, väestönsujelulta ja vammaisneuvstlta Hankeryhmä hjaa L2-aineistn tuttamista. Tarvittaessa pyydetään lausunt tai lausuntja käyttäjätimialan edustajilta tai lautakunnalta Luttamushenkilöt Palvelututannn lautakunta hyväksyy L2-suunnitelmat ja hankkeen hinnan, mikäli se n investintisuunnitelman mukainen tai sellaiseksi kehitettävissä Mikäli hankkeeseen liittyy tässä vaiheessa rahituskysymyksiä (esim. kustannusten ylittyminen), ne käsitellään hallituksessa ja valtuustssa.

17 9. Pääpiirustukset 17 Tässä hankevaiheessa laaditaan ns. pääpiirustukset, jita käytetään rakennusluvan hakemiseen. Pääpiirustukset vat pitkälti L2-vaiheen dkumentteja, mutta niihin judutaan lisäämään rakentamismääräyskkelman ja rakennusvalvnnan määrittelemiä lisätietja ja täydentäviä asiakirjja. Prjektipäällikkö hjaa pääpiirustusten laatimisen ja lupaprsessin Hankeryhmän timinta vähenee tai lppuu väliaikaisesti aktivituen uudelleen rakentamisvaiheen (12.) lppupulella

18 10. Urakkapiirustukset 18 Tässä hankevaiheessa laaditaan urakkapiirustukset urakitsijan kilpailuttamista varten. Prjektipäällikkö hjaa urakkapiirustusten laatimisen, valmistelee rakentamispäätöksen, kilpailuttaa urakitsijat hankintalain mukaisesti ja valmistelee ehdtuksen rakentamispäätökseksi Luttamushenkilöt Palvelututannn lautakunta hyväksyy L2-suunnitelmat ja hankkeen hinnan, mikäli se n investintisuunnitelman mukainen Mikäli hankkeeseen liittyy tässä vaiheessa rahituskysymyksiä (esim. kustannusten ylittyminen), ne käsitellään hallituksessa ja valtuustssa

19 11. Rakentamispäätös ja urakitsijavalinta 19 Tässä hankevaiheessa tehdään lpullinen päätös rakentamisesta ja hyväksytään hankkeeseen kilpailutettu urakitsija tai puitespimusurakitsija. Yhdyskuntatekniikan jhtaja vie prjektipäällikön valmisteleman ehdtuksen urakitsijavalinnista sekä urakkatarjukset (erit. hinta) hyväksyttäviksi palvelututannn lautakuntaan Luttamushenkilöt Palvelututannn lautakunta hyväksyy urakitsijan ja parhaan tarjuksen hinnan, mikäli hinta n investintisuunnitelman mukainen Mikäli hankkeeseen liittyy tässä vaiheessa rahituskysymyksiä (esim. kustannusten ylittyminen), ne käsitellään hallituksessa ja valtuustssa

20 12. Rakentaminen 20 Rakennus tteutetaan rakentamisvaiheessa. Työmaavalvnnan systemaattisuuteen, aktiivisuuteen ja tarkkuuteen tulee kiinnittää erityistä humita. Kaikki työmaan kanssa svittu tulee dkumentida kirjallisesti. Prjektipäällikkö hjaa rakentamisvaiheen Hankeryhmän timinta aktivituu ja jatkuu käyttövaiheen (14.) alkuun saakka

21 13. Vastaantt 21 Rakennushankkeen vastaantssa urakitsija luvuttaa rakennuksen tilaajan edustajalle. Vaihe n kriittinen tilaajan (kunnan) edunvalvnnan kannalta: urakitsijan vastuiden tulee ehdttmasti säilyä täysimääräisinä vastaantssa ja vastaantn jälkeen. Keskeneräisen rakennuksen vastaantt n pääsääntöisesti kielletty. Tarvittaessa tämä tulee ennen urakkaspimuksen slmimista ilmittaa urakkahjelmassa tai vastaavassa asiakirjassa pikkeamana YSE 1998:sta. Pikkeustapauksissa khde vidaan ttaa vastaan puutelistan avulla, mikäli puutteet vat vähäisiä. Puute katstaan vähäiseksi, js kysymyksessä n kknaistyömäärältään pieni puute, esim. puute maalauksessa tai puute teknisen järjestelmän vähäisessä sassa tai yleensä rakennussan pienessä sassa. Puutelistan avulla vastaantettaessa vähäisten puutteiden kknaismäärän tulee lla pieni, ja puutteiden krjaaminen ei saa haitata rakennuksen käyttööntta ja käyttöä. Rakennuskhteen ttavat vastaan prjektipäällikkö ja tilahallinnn edustajat

22 14. Käyttö 22 Käyttövaiheen alkaessa siirrytään rakennuksen nrmaaliin käyttöön. On humattava, että - tisin kuin sarjatutantna tehtävät, tutantn laatutestatut ja tarkistetut hyödykkeet kuten autt - uudisrakennukset vat pääsääntöisesti lunteeltaan prttyyppejä. Tämä merkitsee, että parin ensimmäisen vuden aikana uudisrakennuksissa hyvin tdennäköisesti esiintyy erilaisia lastentauteja. Valitettavasti ei le lemassa khtuuhintaista laadunvalvnnan menetelmää, jlla tällaiset ilmiöt vitaisiin kknaan pistaa. Takuuaika n lain, asetuksen tai alan yleisen käytännön mukainen maksimiaika, kuitenkin vähintään kaksi vutta. Ensikertaisen kalustamisen tteuttaa ja kustantaa käyttäjä Prjektipäällikkö rganisi ylläpit- ja käyttäjähenkilökunnan kulutuksen Khteen takuuasiista vastaa prjektipäällikkö, jka myös tekee hankkeesta taludellisen lppuselvityksen ja hulehtii asiakirjjen arkistinnista, vakuutus- ja vakuusasiista Prjektipäällikkö ttaa vastaan käyttäjien palautteen virheistä, surittaa ensimmäisen vuden välitarkastuksen sekä varsinaisen takuutarkastuksen ja valv, että urakitsijat krjaavat takuuaikana havaitut virheet Prjektipäällikkö rganisi taludellisten lppuselvitysten sisällyttämisen palvelututannn lautakunnan timintakertmukseen

23 Talnrakentamisen laatutavitteet ja laadun arviinti 23 Kirkknummen kunnan rakennuttamien rakennusten tulee täyttää seuraavat kriteerit, jita käytetään sveltaen kaikissa talnrakennusta käsittelevissä asiakirjissa kuten prjekti- ja urakkahjelmissa, rakennusselityksissä sekä suunnittelukilpailujen hjelmissa: Käyttökelpisuus Rakennusten tulee sijaita yhdyskuntarakenteessa niin, että ne vat helpsti erilaisin liikennemudin saavutettavia. Jukkliikennettä tulee painttaa saavutettavuutta arviitaessa Rakennusten tulee lla käyttötarkituksen näkökulmasta yleiseltä käytettävyydeltään hyvää tasa (tilahjelma: huneiden keskinäiset yhteydet, tiljen kk, varustus jne.) Rakennusten tulee lla turvallisia ja terveellisiä Rakennusten tulee lla esteettömiä Kestävyys Rakennusten tulee lla hyvin kulutusta kestäviä Rakennusten tulee lla helpsti ja edullisesti hullettavia Teknisten päivityskrjausten tekemisen rakennuksiin tulee lla helppa Rakennusten tulee nudattaa kestävän kehityksen periaatteita taslla, jnka tulisi mieluiten lla vallitsevia rakentamismääräyksiä parempi (mm. hiilijalanjäljen salta) Esteettisyys Kaikkien Kirkknummen kunnan rakennuttamien rakennusten ja niiden ympäristöjen tulee lla esteettisesti krkeatasisia Rakennusten tulee spia lähiympäristöönsä sekä visuaalisesti että kunnan histriaa ja vastaavia arvja kunniittaen Tapauskhtaisesti vidaan krstaa esimerkiksi elämyksellisyyttä, kkemuksellisuutta jne. Kknaistaludellisuus Pelkkä halpa hinta ei le keskeinen laatukriteeri, vaan rakennusten tulee lla panstuts -suhteeltaan hyviä. Kaikkien tämän kriteeristön tavitteiden tulee tteutua ptimaalisesti ja edullisin kustannuksin Rakennusten elinkaarikustannusten tulee lla krkeintaan keskitasa mutta mieluiten matalia verrattuna rakentamisajankhdan keskitasn Rakennusten tulee lla khtuullisen helpsti myytävissä Valmiiden tai suunnitteilla levien rakennusten laatua arviitaessa tulee ttaa humin, että määrällinen arviinti n pääsääntöisesti bjektiivista, ja että laadullinen arviinti n aina subjektiivista. Pisteyttävät, määrää ja laatua samanaikaisesti tarkastelevat arviintimenetelmät vat tämän vuksi ngelmallisia. Mikäli yleistä rakennuksen surituskykyä kuitenkin halutaan arviida numeerisesti, käytetään asteikka 0-5, missä 0 = ei hyväksyttävä, 1-2 = alalukka (välttävä), 3 = keskilukka (khtalainen) ja 4-5 = ylälukka (hyvä-erinmainen). Arviinnin sa-alueita vidaan tarvittaessa painttaa painkertimin. Tällä asteiklla keskimääräinen minimitavitetas kunnan missa rakennushankkeissa n 3. Hinta-laatu -tyyppisissä pisteyttävissä arviinneissa n käytettävä keskihajntakrjattua menetelmää (aineist ja hjeet vat saatavilla mm. Arkkitehtitimistjen liitsta). Kaikkien laatuarviiden tekn n käytettävä arviinnin khdetta kskevien aljen ammattilaisia.

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Timitilahankkeiden esittely Jensuun Tilakeskus Siilaisen terveyskeskuksen peruskrjaus ja laajennus Hanke käsittää vanhan terveysaseman saneerauksen ja laajentamisen nykypäivän

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit Rakennemallin etenemisen pääetapit 28.4.2009 Mtiiviseminaari, Jyväskylä Rakennemallin etenemisen pääetapit Prsessin kest n. 2 vutta Tärkeää itse strategiaprsessi Kuntien ait situtuminen ja sallistuminen

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Arvioijana toimiminen

Arvioijana toimiminen Arviijana timiminen Arviinti prsessina Tutkintjen ert arviinnissa Lutettava dkumentinti Arviinti prsessina Ennen tutkinttilaisuutta Arviijien valinta, mahdllinen hyväksyttäminen Arviijien perehdytys Arviijien

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Taiteilija Taiteilijan nimi Y-tunnus Osite

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LUONNOS 13.3.2012 RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Virnvurten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviintihjelma Tiivistelmä 21.10.2005 TOIVONEN YHTIÖT OY VIRONVUORTEN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIOINTIOHJELMAN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu Suunnitteluhje Ari Savlainen 30.11.2015 Helsinki, Esp, Vantaa, U-ELY 30.11.2015 2 (49) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeen sisältö, tarkitus, käyttö... 4 1.2 Nimikkeistöt... 4 1.3 Suunnittelun hjaus ja hyväksyntä...

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Oleskeluluvan saaneiden kotouttaminen KUUMA-seudulle - tapaaminen Uudenmaan ELY-keskuksen edustajien kanssa

Oleskeluluvan saaneiden kotouttaminen KUUMA-seudulle - tapaaminen Uudenmaan ELY-keskuksen edustajien kanssa Oleskeluluvan saaneiden ktuttaminen KUUMA-seudulle - tapaaminen Uudenmaan ELY-keskuksen edustajien kanssa 10.5.2016 Mari Karsi, KUUMA-seudun asuntryhmän puheenjhtaja Arja Lima, Järvenpään maahanmuutttyön

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot