KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan

2 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä Esitys tarveselvityksen tekemisestä Tarveselvitys Hankepäätös ja päätös hankesuunnitelman laatimisesta Hankesuunnitelma Investintipäätös ja hankkeen sijittaminen investintisuunnitelmaan Knsulttivalinta Yleissuunnittelu (L1, ehdtuspiirustukset) Yleissuunnittelu (L2, lunnspiirustukset) Pääpiirustukset Urakkapiirustukset Rakentamispäätös ja urakitsijavalinta Rakentaminen Vastaantt Käyttö Talnrakentamisen laatutavitteet ja laadun arviinti... 23

3 3 Tämä hankehjeen päivitetty versi krvaa kunnanvaltuustn hyväksymän hankehjeen. Päivityksen yhteydessä hankehjetta n mukautettu rakennusalan yleisen hankeprsessin mukaiseksi ja eri sapulten rlitusta n täsmennetty hankeprsessin sujuvittamiseksi. Runkna n sveltaen käytetty RT :n esitystä talnrakennuksen hankeprsessin vaiheista ja tässä prsessissa tarvittavista rakennuttajan päätöksistä. Lisäksi hankkeissa edellytetään nudatettavan tai svellettavan Rakennusurakan yleiset spimusehdt YSE asiakirjaa, RT Hankehjeen lpussa n lyhyt luku Kirkknummen kunnan talnrakentamisen laatutavitteista. Tavitteena n llut, että luttamushenkilöt keskittyvät varsinaisten prsessiin kuuluvien välttämättömien päätösten lisäksi yleistasisten arvvalintjen ja linjauspäätösten tekemiseen sekä kunnan tahttilan tteutumisen valvntaan. Virkamiesten tehtävänä n asiiden valmistelu sekä peratiivinen hankkeiden hitaminen päätösten mukaisesti. Hankehje n sekä tekstin että kaaviiden salta jateltu luttamushenkilöiden ja virkamiesten tehtäviin kussakin hankevaiheessa. Tämä hankehje sveltuu perinteisiin tteutusmutihin (esim. pääurakka - sivu-urakat). On humattava, että ei-perinteisissä tteutusmudissa kunnan vaikutusmahdllisuudet vivat lla heikmmat kuin perinteisissä tteutusmudissa, ellei asiaan kiinnitetä erityistä humita. Mikäli suunnittelua ja rakentamista halutaan npeuttaa käyttämällä esim. prjektinjhturakinnin tapaista ei-perinteistä tteutusmuta, hankekknaisuus suunnittelusta tteutukseen n rganisitava svellettavaan tteutusmutn spivalla tavalla siten, että kunnan etu tulee kknaisvaltaisesti tetuksi humin. Hankkeessa tehtävien timielinpäätösten järjestys ja sisältö n tällaisessa tapauksessa myös rganisitava erillisen, timielimissä hyväksyttävän suunnitelman mukaan. Hankehjetta svelletaan talnrakennushankkeisiin jiden kknaiskustannusten arviidaan ylittävän (alv 0 %). Tätä pienemmät hankkeet tteutetaan yhdyskuntatekniikan timialan tai tilahallinnn alitteesta investintien määrärahalla. Pienempää hanketta valmisteltaessa nudatetaan sveltuvin sin tämän hjeen periaatteita. Tämän hankehjeen lisäksi nudatetaan vimassalevia hankintahjeita ja -lakeja. Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet Kirkknummen kunnan talnrakennushankkeita kskeva prsessi jakaantuu seuraaviin rakennusalalla yleisesti käytetyn terminlgian mukaisiin päävaiheisiin (kestt hjeellisia ja hankekhtaisia, luttamuselinten päätökset lihavitu): Hankkeen päävaiheet Päätökset Tarveselvitys (kest 2-5 kk) => hankesuunnittelupäätös Hankesuunnittelu (kest 3-9 kk) => investintipäätös, hanke inv.suunnitelmaan Rakennussuunnittelu (kest 6-15 kk)=> rakentamispäätös (urakkaspimus) Rakentaminen (kest 6-24 kk) => vastaanttpäätös Käyttööntt (kest 1-2 kk) => takuutarkastus Päävaiheet jakautuvat alavaiheisiin. Sivulla 5 n esitetty hankevaiheet kaavina alavaiheittain.

4 Hankeryhmä 4 Kullekin hankkeelle perustetaan ma hankeryhmä, jka timii kk hankkeen ajan eli tarveselvityksestä käyttövaiheen alkuun. Yhdyskuntatekniikan timialajhtaja nimeää hankkeelle prjektipäällikön, jka n hankeryhmän puheenjhtaja ja hjaa talnrakennushanketta. Prjektipäällikkö vi lla myös tehtävään valittu knsultti. Käyttäjätimialan timialajhtaja nimeää hankeryhmään riittävän edustuksen, krkeintaan 3 henkilöä. Tarvittaessa yhdyskuntatekniikan timialajhtaja tai prjektipäällikkö nimeää muita jäseniä hankeryhmään. Yhdyskuntatekniikan timialajhtajalla ja hankkeen käyttäjätimialjen timialajhtajilla n läsnäl- ja puheikeus mien timialjensa timinnan puitteissa hankeryhmän kkuksissa. Hankeryhmien kkuksiin vi sallistua myös muita asiantuntijita prjektipäällikön näin päättäessä. Valmistelu (esimerkiksi tilahjelman tietjen hankinta) tapahtuu käyttäjätimialilla käyttäjätimialan jhtajan jhdlla, ja varsinainen eri vaiheiden dkumenttien tutant tapahtuu prjektipäällikön krdinimana. Hankkeen aikana eri vaiheiden knsultit timivat rakennusalan vallitsevan käytännön mukaisesti sihteereinä lukuun ttamatta vaiheita , jissa yhdyskuntatekniikan timiala nimeää sihteerin erikseen. Hankeprsessi tiivistettynä Seuraavassa esitettävä kaavi kuvaa kk talnrakennuksen hankeprsessia. Prsessi n jaettu selkeästi luttamushenkilöiden tehtäviin ja virkamiesten tehtäviin. Hankevaiheet ja timijat n sitettu värisymblein. Erityisesti kannattaa humata ranssi väri, jka kuvaa merkittäviä hankepäätöksiä. Kaavin numerinti vastaa tämän asiakirjan tsikknumerintia. Kaavi n myöhemmissä asiakhdissa paliteltu selstettavan vaiheen kkisiksi siksi. Khdissa n kaaviita täydentävä selstus.

5 5

6 6 1. Esitys tarveselvityksen tekemisestä Tarveselvitys n talnrakennushankkeen tausta-asiakirja, jssa selvitetään hankkeen perusminaisuudet ja tavitteet. Tarveselvityksen idea vi tulla timielimiltä tai käyttäjätimialalta Käyttäjätimialan jhtaja (tai esittelijä svittuaan asiasta käyttäjätimialan jhtajan kanssa) tekee käyttäjätimialan lautakunnalle esityksen tarveselvityksestä Luttamushenkilöt Käyttäjätimialan lautakunta hyväksyy tarveselvityksen tehtäväksi Kunnanhallitus hyväksyy tarveselvityksen tehtäväksi

7 2. Tarveselvitys 7 Lähtökhtana n kunnanvaltuustn hyväksymä asiakirja kuten esimerkiksi palveluverkksuunnitelma/rakentamishjelma/investintisuunnitelma ja timialan näkemys timintansa pitkän tähtäimen tavitteista sekä keinista niiden tteuttamiseksi. Kiinteiden kustannusten pitämiseksi khtuullisina tavitteena n myös timinnan speuttaminen käytettävissä leviin tilihin. Peruskrjaushankkeiden tarveselvitysehdtuksiin liitetään kunttutkimus tai kuntselvitys, mikäli sellainen n tarjlla. Tarveselvitys pyritään laatimaan viimeistään 2 vutta ennen hankkeen tteutussuunnittelua. Erityisen kiireellisissä hankkeissa tarveselvitys vidaan tehdä myöhemminkin. On humattava. että käyttäjätimialja vi lla useampia kuin yksi. Erityistä humita tuleekin kiinnittää kaikkien hankkeeseen liittyvien käyttäjätimialjen asiantuntemuksen hyödyntämiseen. Hankeryhmä laatii palveluverkksuunnitelmaan/rakentamishjelmaan/investintisuunnitelmaan perustuvan tarveselvityksen. Työn apuna vidaan käyttää knsulttia Hankeryhmä valmistelee tarveselvityksen hyväksyttäväksi käyttäjätimialan lautakunnalle ja palvelututannn lautakunnalle sekä hallitukselle Hankeryhmä tekee lautakuntien määrittämät tarkennukset aineistihin Käyttäjätimialan edustajat valmistelevat timialan tarpeisiin liittyvät määrittelyt hankeryhmälle sekä laativat tarveselvityksen rungn. Prjektipäällikön tehtävänä n tarkistaa käyttäjätimialan määrittelyjen realistisuus ja timivuus Hankeryhmä pyytää tarvittaessa hanketta kskevan lausunnn tai lausuntja käyttäjätimialan edustajilta tai lautakunnalta Hankeryhmä pyytää tarveselvitystä varten tarvittavat lausunnt muilta hankkeeseen liittyviltä tahilta, esimerkiksi muilta timialilta Tilahallint vastaa peruskrjaushankkeiden tarveselvitysehdtuksien laatimisesta ja esittää ne hankeryhmälle Luttamushenkilöt Käyttäjätimialan lautakunta hyväksyy tarveselvityksen Palvelututannn lautakunta antaa lausunnn tarveselvityksestä Kunnanhallitus hyväksyy tarveselvityksen; ks. myös khta 3.

8 Tarveselvityksessä tulee kiinnittää erityistä humita mm seuraaviin seikkihin: 8 vaihtehtiset palvelututanttavat, vaihtehtiset tilanhankintamallit (myös kumppanuusmallit) yhteiskäyttöisyys esitys tilanhankintavaihtehdsta. Tarveselvityksen yleispiirteinen sisältö: Tarpeen määrittely timinnan kuvaus, nykytilanne ja tuleva kehitys nykyiset käyttäjämäärät, ennusteet tulevasta käytössä levat tilat, niiden käyttöaste ja kunt timinnan muutkset, timinnan tarkituksenmukainen järjestäminen seuraukset, mikäli hanke viivästyy tai jää tteutumatta hankkeen kiireellisyys Tavitteiden asettelu tarvittavien tiljen arviitu määrä ja tarkituksenmukaisin sijainti tiljen suunniteltu käyttöikä arviidut henkilöstöresurssit ja kknaiskustannukset vaihtehtiset palveluntutanttavat tiljen käytön justavuus, mahdllinen yhteiskäyttöisyys ja käyttöasteen ptiminti Ratkaisumallit Tilanhankintavaihtehdt ma/kumppanuushanke (esim. kuntien välinen), st, vukraus, muu rahitusmalli krjaus, uudisrakentaminen, tyyppipäiväkti, tyyppikulu, muu tyyppirakennus Mahdllisuudet valtinsuuksien saamiseksi Rakennuspaikat Alustavat kustannusselvitykset (laskentahetken hintatas riittää tässä, ellei le erityisiä syitä arviida muiden ajankhtien hintatasja) Tilanhankintavaihtehtjen alustava vertailu Taviteaikataulu Js ratkaisumallina n ns. tyyppirakennus esitetään tarveselvityksessä rakennuksen lpullinen rakennuspaikka, kustannusarvi ja vaikutukset käyttötaluteen

9 3. Hankepäätös ja päätös hankesuunnitelman laatimisesta 9 Hankepäätös jhtaa hankesuunnitelman laatimiseen. Hankeryhmä valmistelee tarveselvityksen hyväksyttämisen yhteydessä esityksen hankepäätöksestä sekä hankesuunnitelman laatimisesta Luttamushenkilöt Kunnanhallitus tekee hankepäätöksen sekä määrää hankesuunnitelman laatimisen alitettavaksi

10 4. Hankesuunnitelma 10 Hankesuunnitelma n useimmiten enimmäkseen tekstiä sisältävä asiakirja, jka kuvaa talnrakennushankkeen päälinjat. Hankesuunnitelmaa varten selvitetään rakennushankkeen reunaehdt perusteellisesti sekä teetetään erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Hankesuunnitelman keskeiset sat vat rakennushankkeen perustelut (nykytilan aiheuttamat tarpeet), sisältö (erityisesti tilahjelma), kustannukset ja aikataulu. Hankesuunnitelmaan saattaa liittyä erilaisia tteutusvaihtehtjen vertailuja eli vaihtehttarkasteluja. Hankesuunnitelman tulee lla valmis vähintään vusi ennen hankkeen rakentamista. Erityisen kiireellisissä hankkeissa aikataulu vi lla npeampi. Hankkeen tavitehinta lasketaan tilahjelman, siitä laaditun viitesuunnitelman ja laatutasmääritysten (rakennustapaselstus) sekä muiden erityissuunnitelmien (mm. alustavat phjatutkimukset, kuntkartitukset, elinkaari/energia-analyysit yms.) phjalta Niin santtujen tyyppirakennusten salta ei tehdä hankesuunnitelmaa vaan hanke sijitetaan investintihjelmaan ja siirrytään knsulttivalintaan (vaihe 6.). Yli klme vutta vanhjen tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien ajanmukaisuus tarkistetaan ennen tteutussuunnittelun alittamista ja tarvittaessa ne päivitetään sekä hyväksytään kuten edellä. Hankeryhmä laatii tai laadituttaa hankesuunnitelman knsultilla Hankeryhmä pyytää tarvittaessa hanketta kskevan lausunnn tai lausuntja käyttäjätimialan edustajilta tai lautakunnalta Hankeryhmä pyytää hankesuunnitelmaa varten tarvittavat lausunnt muilta hankkeeseen liittyviltä tahilta Luttamushenkilöt Käyttäjätimialan lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman Palvelututannn lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman Kunnanhallitus hyväksyy hankesuunnitelman Kunnanvaltuust hyväksyy hankesuunnitelman, ks myös khta 5. Mikäli hankesuunnitelmasta piketaan, muutksen hyväksymisestä päätetään hankesuunnitelman hyväksymisprsessin mukaisesti. Vähäiset muutkset hankesuunnitelmaan (vaikutus tteutusaikatauluun alle 6 kk, talussuunnitelmaan alle , ei merkittäviä timinnallisia muutksia) hyväksyy palvelututannn lautakunta

11 11 Hankesuunnitelman sisältö n vähintään seuraava: Hankkeen nimi, hankeryhmä ja timeksiant Hankkeen tausta, nykytilanteen ja tulevien tarpeiden kuvaus Hankkeen tärkeyden ja tarpeellisuuden perustelu Tilan hankintatapa Hankintatavan vaihtehtvertailut (ma/kumppanuushanke, st, vukraus, krjaus, uudisrakentaminen, muu) Rakennuspaikan rakennuskelpisuus site tiedt rakennuspaikan mistus- ja hallintaikeudesta sekä kaavitustilanne ja liikenneratkaisut alustavat maaperätutkimukset liitteet; kaavakartta selityksineen alustavat phjatutkimukset Hunetilahjelma luettel hunetilista ja hyötyalat (hym 2 ) tilittain, yhteenlaskettuna ja per henkilöä (käyttäjä), liitteet; tilahjelma luettel yhteiskäyttömahdllisuudet Tekniset ratkaisut, varusteet ja laitteet rakennetekniset ratkaisut LVIA- ja sähkötekniset järjestelmät ympäristö- ja elinkaaritavitteet (lämmitysmut, energialukan tavitetas, jätehult yms.) turvajärjestelyt piha-alueet (pihasuunnitelma) kalusteet Hankkeen aikataulu

12 Hankkeen alustava kustannusarvi, jka laaditaan laskenta-ajankhdan sekä arviidun rakentamisajankhdan kustannustasihin rakennuskustannukset kiintkalusteineen mahdllinen valtinsuus timinnan käynnistämiskustannukset (ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet, laitteet) 12 Vaikutukset käyttötaluteen kiinteistön käyttötaluskustannukset ja sisäinen vukra käyttäjähallintkunnan käyttötaluskustannukset Vertailu nykytilanteeseen Muutksen kuvaus Ominaisuuksien yleinen vertailu Taludellinen vertailu Edut ja haitat Muut selvitykset liitteet elinkaari/energia-analyysi peruskrjaushankkeissa rakennustyön aikaiset väliaikaistilat ja timintalsuhteet krjaus- ja muutstyön aikana (tarvittaessa) Tteuttamisajankhta perustuu hankkeen tarpeellisuuteen ja kiireellisyyteen, humiitava mahdlliset maa-alueiden hankintaa, kaavitusta, pikkeamislupaa, työllisyysnäkökhtia ja rahitusmahdllisuuksia kskevat seikat

13 5. Investintipäätös ja hankkeen sijittaminen investintisuunnitelmaan Investintipäätös määrittää ja myöntää hankkeelle rahituksen. Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittelyn yhteydessä knsernihallint laatii hankkeelle rahitussuunnitelman ja selvittää hankkeen vaikutukset kunnan talussuunnitelmaan, mm: 13 eri rahitusvaihtehdt: ma, yksityinen (kumppanuusmallit) tai muu rahitus kuten erilaiset tuet ja kehittämisavustukset Rahitussuunnitelmassa tetaan humin mahdllinen valtinsuus Yhdyskuntatekniikan timiala tteuttaa hankkeen, js sille n talussuunnitelmassa varattu riittävä määräraha. Js talusarvissa n sitettu hankesuunnitelmasta pikkeava määräraha, hankesuunnitelmaa tai rahitusta päivitetään tilanteen vaatimalla tavalla. Hankeryhmä valmistelee esityksen investintipäätökseksi Knsernihallint hulehtii valtinsuuden hankkimisesta sekä erilaisten tukien ja avustusten hyödyntämisestä hankkeessa timialjen valmistelun phjalta. Yhdyskuntatekniikan timiala tarjaa tarvittaessa asiantuntijapalveluja knsernihallinnlle Hankeryhmä valmistelee investintipäätöksen saksi ehdtuksen hankkeen kilpailuttamismudsta sekä suunnittelun että tteutuksen salta (kiinnitetään erityistä humita kullisellekin hankkeelle parhaiten sveltuvaan, mahdllisesti edistykselliseen kilpailuttamistapaan, jita vat esim. suunnittelun pulella rinnakkaistimeksiant ja urakinnin pulella neuvttelumenettely) Hankeryhmä valmistelee investintipäätöksen saksi ehdtuksen hankkeen tteutusmudsta (esim. pääurakka - sivu-urakat) Luttamushenkilöt Kunnanhallitus tekee investintipäätöksen sekä sijittaa hankkeen investintihjelmaan Kunnanvaltuust tekee lpullisen investintipäätöksen

14 6. Knsulttivalinta 14 Tässä vaiheessa valitaan talnrakennushankkeen suunnittelijat (knsultit), jita tyypillisesti vat arkkitehti (pääsuunnittelija), rakenne-, LVI-, sähkö- ja rakennusautmaatisuunnittelijat. Prjektipäällikkö hjaa suunnittelutarjuskilpailun hankintalakien mukaisesti sekä laatii palvelututannn lautakunnalle esityksen suunnittelijavalinnista. Luttamushenkilöt Palvelututannn lautakunta tekee päätöksen knsulttivalinnista

15 7. Yleissuunnittelu (L1, ehdtuspiirustukset) 15 Tässä hankevaiheessa arkkitehti (pääsuunnittelija) tekee ehdtuksen tai ehdtuksia suunnitelman perusratkaisuista eli laatii ehdtuspiirustukset. Hankeryhmä hjaa ehdtuspiirustusten (L1) laatimista

16 8. Yleissuunnittelu (L2, lunnspiirustukset) 16 Tässä hankevaiheessa arkkitehti (pääsuunnittelija) tekee lunnspiirustussarjan sekä tarvittavat muut dkumentit lähtökhdaksi valittujen ehdtuspiirustusten phjalta. Muut suunnittelijat tekevät mien erikisaljensa ensimmäiset dkumentit arkkitehdin lunnsten perusteella. Näin aikaansaadun aineistn perusteella tarkistetaan hankkeen kustannukset. On humattava, että tässä hankevaiheessa määrittyvä hinta n hankkeen lpullinen hintatavite. Kustannusarvi laaditaan laskenta-ajankhdan sekä arviidun rakentamisajankhdan kustannustasihin. Prjektipäällikkö laadituttaa L2-aineistn Prjektipäällikkö laadituttaa kustannusarvin. Prjektipäällikkö pyytää tarvittaessa lausunnt eri valvntaviranmaisilta ja edunvalvntatahilta kuten terveysvalvnnalta, työ- sujelu, väestönsujelulta ja vammaisneuvstlta Hankeryhmä hjaa L2-aineistn tuttamista. Tarvittaessa pyydetään lausunt tai lausuntja käyttäjätimialan edustajilta tai lautakunnalta Luttamushenkilöt Palvelututannn lautakunta hyväksyy L2-suunnitelmat ja hankkeen hinnan, mikäli se n investintisuunnitelman mukainen tai sellaiseksi kehitettävissä Mikäli hankkeeseen liittyy tässä vaiheessa rahituskysymyksiä (esim. kustannusten ylittyminen), ne käsitellään hallituksessa ja valtuustssa.

17 9. Pääpiirustukset 17 Tässä hankevaiheessa laaditaan ns. pääpiirustukset, jita käytetään rakennusluvan hakemiseen. Pääpiirustukset vat pitkälti L2-vaiheen dkumentteja, mutta niihin judutaan lisäämään rakentamismääräyskkelman ja rakennusvalvnnan määrittelemiä lisätietja ja täydentäviä asiakirjja. Prjektipäällikkö hjaa pääpiirustusten laatimisen ja lupaprsessin Hankeryhmän timinta vähenee tai lppuu väliaikaisesti aktivituen uudelleen rakentamisvaiheen (12.) lppupulella

18 10. Urakkapiirustukset 18 Tässä hankevaiheessa laaditaan urakkapiirustukset urakitsijan kilpailuttamista varten. Prjektipäällikkö hjaa urakkapiirustusten laatimisen, valmistelee rakentamispäätöksen, kilpailuttaa urakitsijat hankintalain mukaisesti ja valmistelee ehdtuksen rakentamispäätökseksi Luttamushenkilöt Palvelututannn lautakunta hyväksyy L2-suunnitelmat ja hankkeen hinnan, mikäli se n investintisuunnitelman mukainen Mikäli hankkeeseen liittyy tässä vaiheessa rahituskysymyksiä (esim. kustannusten ylittyminen), ne käsitellään hallituksessa ja valtuustssa

19 11. Rakentamispäätös ja urakitsijavalinta 19 Tässä hankevaiheessa tehdään lpullinen päätös rakentamisesta ja hyväksytään hankkeeseen kilpailutettu urakitsija tai puitespimusurakitsija. Yhdyskuntatekniikan jhtaja vie prjektipäällikön valmisteleman ehdtuksen urakitsijavalinnista sekä urakkatarjukset (erit. hinta) hyväksyttäviksi palvelututannn lautakuntaan Luttamushenkilöt Palvelututannn lautakunta hyväksyy urakitsijan ja parhaan tarjuksen hinnan, mikäli hinta n investintisuunnitelman mukainen Mikäli hankkeeseen liittyy tässä vaiheessa rahituskysymyksiä (esim. kustannusten ylittyminen), ne käsitellään hallituksessa ja valtuustssa

20 12. Rakentaminen 20 Rakennus tteutetaan rakentamisvaiheessa. Työmaavalvnnan systemaattisuuteen, aktiivisuuteen ja tarkkuuteen tulee kiinnittää erityistä humita. Kaikki työmaan kanssa svittu tulee dkumentida kirjallisesti. Prjektipäällikkö hjaa rakentamisvaiheen Hankeryhmän timinta aktivituu ja jatkuu käyttövaiheen (14.) alkuun saakka

21 13. Vastaantt 21 Rakennushankkeen vastaantssa urakitsija luvuttaa rakennuksen tilaajan edustajalle. Vaihe n kriittinen tilaajan (kunnan) edunvalvnnan kannalta: urakitsijan vastuiden tulee ehdttmasti säilyä täysimääräisinä vastaantssa ja vastaantn jälkeen. Keskeneräisen rakennuksen vastaantt n pääsääntöisesti kielletty. Tarvittaessa tämä tulee ennen urakkaspimuksen slmimista ilmittaa urakkahjelmassa tai vastaavassa asiakirjassa pikkeamana YSE 1998:sta. Pikkeustapauksissa khde vidaan ttaa vastaan puutelistan avulla, mikäli puutteet vat vähäisiä. Puute katstaan vähäiseksi, js kysymyksessä n kknaistyömäärältään pieni puute, esim. puute maalauksessa tai puute teknisen järjestelmän vähäisessä sassa tai yleensä rakennussan pienessä sassa. Puutelistan avulla vastaantettaessa vähäisten puutteiden kknaismäärän tulee lla pieni, ja puutteiden krjaaminen ei saa haitata rakennuksen käyttööntta ja käyttöä. Rakennuskhteen ttavat vastaan prjektipäällikkö ja tilahallinnn edustajat

22 14. Käyttö 22 Käyttövaiheen alkaessa siirrytään rakennuksen nrmaaliin käyttöön. On humattava, että - tisin kuin sarjatutantna tehtävät, tutantn laatutestatut ja tarkistetut hyödykkeet kuten autt - uudisrakennukset vat pääsääntöisesti lunteeltaan prttyyppejä. Tämä merkitsee, että parin ensimmäisen vuden aikana uudisrakennuksissa hyvin tdennäköisesti esiintyy erilaisia lastentauteja. Valitettavasti ei le lemassa khtuuhintaista laadunvalvnnan menetelmää, jlla tällaiset ilmiöt vitaisiin kknaan pistaa. Takuuaika n lain, asetuksen tai alan yleisen käytännön mukainen maksimiaika, kuitenkin vähintään kaksi vutta. Ensikertaisen kalustamisen tteuttaa ja kustantaa käyttäjä Prjektipäällikkö rganisi ylläpit- ja käyttäjähenkilökunnan kulutuksen Khteen takuuasiista vastaa prjektipäällikkö, jka myös tekee hankkeesta taludellisen lppuselvityksen ja hulehtii asiakirjjen arkistinnista, vakuutus- ja vakuusasiista Prjektipäällikkö ttaa vastaan käyttäjien palautteen virheistä, surittaa ensimmäisen vuden välitarkastuksen sekä varsinaisen takuutarkastuksen ja valv, että urakitsijat krjaavat takuuaikana havaitut virheet Prjektipäällikkö rganisi taludellisten lppuselvitysten sisällyttämisen palvelututannn lautakunnan timintakertmukseen

23 Talnrakentamisen laatutavitteet ja laadun arviinti 23 Kirkknummen kunnan rakennuttamien rakennusten tulee täyttää seuraavat kriteerit, jita käytetään sveltaen kaikissa talnrakennusta käsittelevissä asiakirjissa kuten prjekti- ja urakkahjelmissa, rakennusselityksissä sekä suunnittelukilpailujen hjelmissa: Käyttökelpisuus Rakennusten tulee sijaita yhdyskuntarakenteessa niin, että ne vat helpsti erilaisin liikennemudin saavutettavia. Jukkliikennettä tulee painttaa saavutettavuutta arviitaessa Rakennusten tulee lla käyttötarkituksen näkökulmasta yleiseltä käytettävyydeltään hyvää tasa (tilahjelma: huneiden keskinäiset yhteydet, tiljen kk, varustus jne.) Rakennusten tulee lla turvallisia ja terveellisiä Rakennusten tulee lla esteettömiä Kestävyys Rakennusten tulee lla hyvin kulutusta kestäviä Rakennusten tulee lla helpsti ja edullisesti hullettavia Teknisten päivityskrjausten tekemisen rakennuksiin tulee lla helppa Rakennusten tulee nudattaa kestävän kehityksen periaatteita taslla, jnka tulisi mieluiten lla vallitsevia rakentamismääräyksiä parempi (mm. hiilijalanjäljen salta) Esteettisyys Kaikkien Kirkknummen kunnan rakennuttamien rakennusten ja niiden ympäristöjen tulee lla esteettisesti krkeatasisia Rakennusten tulee spia lähiympäristöönsä sekä visuaalisesti että kunnan histriaa ja vastaavia arvja kunniittaen Tapauskhtaisesti vidaan krstaa esimerkiksi elämyksellisyyttä, kkemuksellisuutta jne. Kknaistaludellisuus Pelkkä halpa hinta ei le keskeinen laatukriteeri, vaan rakennusten tulee lla panstuts -suhteeltaan hyviä. Kaikkien tämän kriteeristön tavitteiden tulee tteutua ptimaalisesti ja edullisin kustannuksin Rakennusten elinkaarikustannusten tulee lla krkeintaan keskitasa mutta mieluiten matalia verrattuna rakentamisajankhdan keskitasn Rakennusten tulee lla khtuullisen helpsti myytävissä Valmiiden tai suunnitteilla levien rakennusten laatua arviitaessa tulee ttaa humin, että määrällinen arviinti n pääsääntöisesti bjektiivista, ja että laadullinen arviinti n aina subjektiivista. Pisteyttävät, määrää ja laatua samanaikaisesti tarkastelevat arviintimenetelmät vat tämän vuksi ngelmallisia. Mikäli yleistä rakennuksen surituskykyä kuitenkin halutaan arviida numeerisesti, käytetään asteikka 0-5, missä 0 = ei hyväksyttävä, 1-2 = alalukka (välttävä), 3 = keskilukka (khtalainen) ja 4-5 = ylälukka (hyvä-erinmainen). Arviinnin sa-alueita vidaan tarvittaessa painttaa painkertimin. Tällä asteiklla keskimääräinen minimitavitetas kunnan missa rakennushankkeissa n 3. Hinta-laatu -tyyppisissä pisteyttävissä arviinneissa n käytettävä keskihajntakrjattua menetelmää (aineist ja hjeet vat saatavilla mm. Arkkitehtitimistjen liitsta). Kaikkien laatuarviiden tekn n käytettävä arviinnin khdetta kskevien aljen ammattilaisia.

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit Rakennemallin etenemisen pääetapit 28.4.2009 Mtiiviseminaari, Jyväskylä Rakennemallin etenemisen pääetapit Prsessin kest n. 2 vutta Tärkeää itse strategiaprsessi Kuntien ait situtuminen ja sallistuminen

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki)

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki) TOJ:n hankinta- ja käyttööntt Espn kaupunki 29.11.2012 Hannu Rajala (asiakirjahallinnn suunnittelija, asiakirjahallint, Espn kaupunki) Sisältö Taustaa Espn TOJ:n hankinnasta vaatimusmäärittelyprjektit

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 1.8.2017 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS

PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS Olli Nieminen, arkkitehti safa Arkkitehtitimist ON Oy Kuka Olli Nieminen, arkkitehti SAFA Arkkitehtitimist ON Oy Syntynyt

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012)

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) 1 PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) TOIMIALA Palvelu Nykytila Palvelukuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju ja Savnlinna hitavat alla mainitut

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Timitilahankkeiden esittely Jensuun Tilakeskus Siilaisen terveyskeskuksen peruskrjaus ja laajennus Hanke käsittää vanhan terveysaseman saneerauksen ja laajentamisen nykypäivän

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava 1510001443 Ktka Ktkan itäsan tuulivimasayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.12.2012 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510012658 Asikkalan kunta Saitan asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10.6.2014, tark. 29.9.2014, tark. 13.2.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis-

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Oheismateriaali yt / ^

Oheismateriaali yt / ^ Oheismateriaali yt / 20.8.2015 Kunnanhallitus Kunnanvaltuust 178 59^ 25.05.2015 15.06.2015 Vuden 2015 talusarvin tarkistaminen 897/02.02.02/2014 Kunnanhallitus 25.05.2015 178 Hallintsäännön 24 :n mukaisesti

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot