MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehitystä sekä svitetaan yhteen eri timintja. Kaavassa esitetään tarpeelliset alueet rakentamisen sekä muun suunnittelun ja maankäytön perustaksi. Osayleiskaavassa sitetaan pääpiirteissään suunnittelualueen käyttäminen eri tarkituksiin kuten asumiseen ja elinkeintimintaan. Kaavassa tarkastellaan myös liikenneverksta ja muita teknisen hulln verkstja. PERUSTEET SUUNNITTELULLE JA SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI Sälinkää ja Sukki vat eräitä Mäntsälän kunnan maarekisterikylistä. Alueella n tarvetta maankäytön hjaamiseen, minkä vuksi sayleiskaavan laatimista alueelle n pidetty tarpeellisena. Osayleiskaavan laatiminen Sälinkään kyläkeskuksen alueelle n esiintynyt Mäntsälän kunnan kaavituskatsauksessa useina vusina. Sukkin maarekisterikylän kuuluminen saksi kaava-aluetta sekä Sälinkään kyläkeskuksen kaava-alueen muuttaminen maarekisterikylän laajuiseksi n vunna 2013 päätetty laajennus. Osayleiskaavalla n perusteltua kattaa kk Sälinkään ja Sukkin maarekisterikylät sillä näin maanmistajia khdellaan tasapulisesti ja saavutetaan tilanne, jssa maankäyttöä hallitaan kknaisuutena. Sälinkään ja Sukkin sayleiskaava-alue sijaitsee Mäntsälän kunnan luteissassa nin kymmenen kilmetrin päässä Kirknkylän keskustasta. Suunnittelualue rajautuu Sälinkään ja Sukkin maarekisterikylärajjen mukaisesti. Alueella sijaitsee useita järviä. Suunnittelualueen pinta-ala n nin 99 km 2.

2 2 Suunnittelualueen rajaus n esitetty hessa. SUUNNITTELUN TAVOITTEET Tavitteena n kehittää Sälinkään ja Sukkin maarekisterikyliä maaseutumaisina ja lunnnläheisinä alueina. Maankäytön suunnittelulla pyritään myös tukemaan Kilpijärven sekä Lukn phjavesialueen sujelua. Osayleiskaavassa käytetään kaava-alueen lsuhteisiin sveltuvia rakentamisen mititusperiaatteita. Osayleiskaavassa n tarkitus käsitellä mm. seuraavia maankäyttökysymyksiä: - Selvitetään kylärakenteen tiivistämis- ja laajentamistarpeita ja mahdllisuuksia. - Määritellään rakentamisen mititus- ja sijitusperiaatteet sekä selvitetään tilakhtaiset rakentamismahdllisuudet ttaen humin maanmistajien tasapulinen khtelu. Mitituksessa humiidaan myös alueen lunt-, maisema- ja kulttuuriarvt. - Kilpijärven valuma-alueen vesiensujelu sekä Lukn phjavesialueen sujelu - Kartitetaan palvelujen ja liikenneverkn kehittämistarpeita - Tarkastellaan elinkeinjen maankäytöllisiä timinta- ja kehittämisedellytyksiä. Sälinkään ja Sukkin sayleiskaava laaditaan ikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavan ikeusvaikutteisuus ei pista suunnittelutarveratkaisu-menettelyä.

3 3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTANA OLEVAT AIEMMAT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Valtineuvst hyväksyi vimassa levat valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet ja tavitteita n sittemmin tarkastettu. Tarkistetut tavitteet vat tulleet vimaan Tavitteet tulee ttaa humin alueiden käytön suunnittelussa siten, että edistetään niiden tteuttamista. Maakuntakaava Mäntsälä kuuluu Uudenmaan liittn. Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan kk maakunnan alueen käsittävän maakuntakaavan. Maakuntakaava täydentävä Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavaehdtus sai lain viman Tällä hetkellä n käynnissä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laatiminen. Uudenmaan maakuntakaava sisältää kaikkien maankäyttömutjen salta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet pitkälle tulevaisuuteen. Maakuntakaava n hjeena yleiskaavaa laadittaessa. Yleiskaava Alueella ei le vimassa yleiskaavaa. Sälinkäälle n laadittu 1990-luvun alussa sayleiskaavalunns, jnka käsittelyä ei le viety eteenpäin lunnsvaiheesta. Asemakaava Alueella ei le vimassa asemakaavaa. Olemassa levat suunnitelmat ja selvitykset Kaava-aluetta kskevia suunnitelmia ja selvityksiä vat mm. - Lukn harjualueen ympäristöselvitys, Mäntsälän kunta, Mäntsälän phjavesialueiden kuntakansi, Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri, Sälinkään kyläsuunnitelma, Sujavyöhykkeiden ja maisemanhidn yleissuunnitelma Mustijen vesistöalueella Mäntsälässä, Uudenmaan ympäristökeskuksen mnisteita 92, Lukn phjavesialueen sujelusuunnitelma, Mäntsälän kunta, Mäntsälän Vesi ja Uudenmaan ympäristökeskus, Mäntsälän rakennusjärjestys, Mäntsälän liikennejärjestelmäsuunnitelma, Tiehallint ja Mäntsälän kunta, Vesihulln kehittämissuunnitelma, Mäntsälän kunta, Suunnittelukeskus y, Sälinkään kylän maisemanhit- ja maankäyttösuunnitelma, Uudenmaan ympäristökeskuksen mnisteita 146, Sälinkään ja Sukkin kylien emätilaselvityksen aineist, Mäntsälän kunta, Mäntsälän järvien kunnstuksen yleissuunnitelma, Uudenmaan ympäristökeskuksen raprtteja 3/ Mäntsälän Sukkin ja Sälinkään kylien luntselvitys, Mäntsälän kunta, Envir, Rakennusinventinti, Mäntsälän kunta, Selvitystyö Ahla, Missä maat n mainiimmat, Uudenmaan liitn julkaisuja E , Uudenmaan liitt, 2012.

4 4 - Sälinkään ja Sukkin emätilaselvitys - Luntselvitykset Sälinkää ja Sukki, Rakennusinventinti ja kulttuuriympäristöselvitykset Sälinkää ja Sukki, Arkelginen inventinnit Sälinkää ja Sukki, Mäntsälän phjavesialueiden sujelusuunnitelma (2013) hyväksyminen 2015 OSALLISET Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavituksessa sallisia vat alueen maanmistajat ja ne, jiden asumiseen, työntekn tai muihin lihin kaava saattaa humattavasti vaikuttaa. Osallisia vat myös viranmaiset ja yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään. Sälinkään ja Sukkin sayleiskaavassa sallisia vat: - Alueen maanmistajat - Alueen asukkaat - Alueella työskentelevät ja alueella timivat yritykset - Alueella timivat yhdistykset, seurat, järjestöt esimerkiksi seuraavat - Kunnan hallintkunnat ja asiantuntijataht - Muut viranmaiset ja yhteistyötaht Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan liitt Liikennevirast Päijät-Hämeen maakuntamuse Hyvinkään kaupunki Hausjärven kunta Periaatteena n, että kaikilla sallisilla n halutessaan mahdllisuus sana mielipiteensä ja tulla kuulluksi sayleiskaavaa laadittaessa. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS KAAVOITUKSEN ERI VAIHEISSA Osallistumismahdllisuuksia sayleiskaavituksen eri vaiheissa ja kaavan alustava aikataulu n pääpiirteissään kuvattu liitteessä 1. Osayleiskaavatyön käynnistäminen Sälinkään ja Sukkin sayleiskaavitus alki työn hjelminnilla sekä sallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) laatimisella. Kunnanhallitus päätti maankäyttölautakunnan esityksestä kaavan käynnistämisestä ja OAS:n nähtäville asettamisesta alkuvudesta Kaavan vireille tulsta ja OAS:n nähtävillä lsta ilmitettiin niin kuin kunnalliset ilmitukset kunnassa julkaistaan. Lisäksi suunnittelualueella asuville ja alueen ulkpulella asuville maanmistajille lähetettiin asiasta tiedte. Lisäksi kaavituksen kannalta keskeisille yhteisöille lähetettiin kirje kaavituksen käynnistymisestä. Suunnittelualueen asukkaiden ja maanmistajien näkemyksiä kaavituksen phjaksi kartitettiin kyselyn avulla. OAS li nähtävillä kunnantallla maankäyttöpalvelujen tilissa ja kunnan ktisivuilla. OAS:sta n mahdllista antaa palautetta kk kaavituksen ajan kaavaehdtuksen nähtäville asettamiseen saakka.

5 5 Viranmaisneuvtteluja n järjestetty ELY-keskuksen ja muiden kaavan kannalta keskeisten aluehallintviranmaisten kanssa alitus- ja lunnsvaiheissa. Kun kaavaehdtuksen nähtävillä l n päättynyt ja ehdtuksesta n saatu viranmaislausunnt ja muu mahdllinen palaute, käydään tarvittaessa ehdtusvaiheen viranmaisneuvttelu. Valmistelu ja lunns Osallistumisen ja vurvaikutuksen kannalta keskeinen suunnitteluvaihe n kaavan valmistelu, jllin selvitetään kaavan lähtökhtia sekä ludaan kaavan tavitteet ja suunnitteluperiaatteet. Tarkituksena n käyttää tarpeen mukaan erilaisia sallistumisen keinja, esim. keskustelutilaisuuksia ja neuvtteluja. Kaavan laatijaan vi ttaa yhteyttä puhelimitse, kirjeitse, sähköpstitse tai käymällä kunnantallla kk kaavituksen ajan. Maankäyttölautakunta käsittelee kaavan tavitteita ja suunnitteluperiaatteita tarpeen mukaan. Osayleiskaavalunns li valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä Lunns li nähtävillä kunnantallla, kirjastssa ja ilmitustaululla Sälinkäällä. Lisäksi lunnkseen saatti tutustua kunnan ktisivuilla. Lunnsta esiteltiin keskustelutilaisuudessa Sälinkään kartanlla Lunnksesta saatiin 9 lausunta ja 44 kirjallista mielipidettä. Ehdtus Kaavalunnksesta saadun palautteen phjalta n laadittu kaavaehdtus. Kunnanhallitus päättää maankäyttölautakunnan esityksen phjalta kaavaehdtuksen julkisesti nähtäville asettamisesta ja lausuntjen pyytämisestä. Ehdtus pyritään asettamaan nähtäville kesäksi Kaavaehdtus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi, minä aikana sallisten ja kunnan jäsenten n mahdllista tehdä muistutus ehdtuksesta. Ehdtus n nähtävillä kunnantallla, kirjastssa ja ilmitustaululla Sälinkäällä. Ehdtukseen vi tutustua myös kunnan ktisivuilla. Nähtäville asettamisesta ilmitetaan niin kuin kunnalliset ilmitukset kunnassa julkaistaan. Kaavaehdtuksesta pyydetään lausunnt kaavan kannalta keskeisiltä viranmaisilta ja yhteisöiltä. Muistutuksen tehneille ilmitetaan kunnan perusteltu kannantt esitettyyn mielipiteeseen. Kaavaehdtukseen tehdään muistutusten ja lausuntjen perusteella mahdllisesti muutksia. Js muutkset vat leellisia, kaavaehdtus asetetaan uudelleen nähtäville. Hyväksyminen Osayleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuust. Tavitteena n, että kunnanvaltuust hyväksyy kaavan syksyllä Kaavan hyväksymisestä ilmitetaan niin kuin kunnalliset ilmitukset kunnassa julkaistaan. Lisäksi hyväksymispäätöksestä lähetetään tiet niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jtka kaavan nähtävillä llessa vat sitä kirjallisesti pyytäneet. Muutksenhaku Kunnanvaltuustn kaavan hyväksymispäätöksestä vi valittaa Helsingin hallintikeuteen ja edelleen krkeimpaan hallint-ikeuteen.

6 6 TIEDOTTAMINEN Lähtökhtana tiedttamisessa n, että niillä, jita sayleiskaavitus kskee, n mahdllisuus seurata kaavitusta ja sallistua siihen. Osayleiskaavan etenemisen ja sallistumisen kannalta tärkeistä kaavitusvaiheista pyritään kertmaan paikallislehdissä ja kunnan ktisivuilla. Kaavan vireille tulsta, kaavalunnksen ja ehdtuksen nähtäville asettamisesta, kaavan hyväksymisestä ja vimaantulsta ilmitetaan kuulutuksilla. Kuulutuksissa kerrtaan myös mahdllisista keskustelutilaisuuksista. Kuulutukset julkaistaan kunnan ilmitustaululla ja ktisivuilla. Tiedtusvälineille lähetetään tiedtteita ja järjestetään tiedtustilaisuuksia kaavituksen eri vaiheissa tarpeen mukaan. Mäntsälän kunnan ktisivuilla julkaistaan Sälinkään ja Sukkin sayleiskaavaa kskevaa aineista, jnka avulla vi seurata kaavan etenemistä. Kunnan ktisivujen site n VAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN Osayleiskaavitukseen sisältyy sen eri vaiheissa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaikutusten arviinti, jnka tarkituksena n selvittää tarpeellisessa määrin kaavan tteuttamisen aiheuttavat ympäristövaikutukset ennaklta. Vaikutuksia arviidaan kk kaavituksen ajan sana prsessia. Osayleiskaavituksessa selvitetään tarpeellisessa määrin vaikutukset: - yhdyskuntarakenteeseen - lunnnvarihin ja luntn (esim. maa- ja kalliperä, pinta- ja phjavedet, ilma ja ilmast, lunnn mnimutisuus, kasvist ja eläimistö, lunnn virkistyskäyttö) - maisemaan, kyläkuvaan ja rakennettuun ympäristöön - ihmisiin ja yhteisöihin (esim. terveys, elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus, palvelut ja niiden saatavuus, kulttuurivaikutukset) - liikenteeseen ja yhdyskuntahultn - taluteen ja elinkeinihin. Vaikutusten arviinti tehdään kunnan sisäisenä asiantuntijatyönä ja tarvittaessa käytetään apuna ulkpulisia asiantuntijita. Osayleiskaavaan liittyvät selvitykset ja muu aineist mudstaa phjan vaikutusten arviinnille. Asukkaiden ja muiden sallisten näkemyksiä käytetään apuna vaikutusten arviinnissa. Sälinkään ja Sukkin sayleiskaavassa esitettävien maankäyttöratkaisujen ensisijaiset, välittömät vaikutukset khdistuvat kaava-alueeseen. Kaavalla n kuitenkin vaikutuksia muuallakin Mäntsälän kunnan alueella esimerkiksi asumisen, palvelujen ja liikenteen salta. Kaavalla saattaa lisäksi lla jitakin välillisiä kuntarajat ylittäviä vaikutuksia.

7 7 YHTEYSTIEDOT Osayleiskaavan laatii Mäntsälän kunnan maankäyttötimi. Kaavan valmistelusta vastaa ja lisätietja antaa kaavasuunnittelija Mari Niinistö. Puhelin: Sähköpsti: Pstisite: Mäntsälän kunta, Ympäristöpalvelut Heikinkuja 4, Mäntsälä PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Palautetta sallistumis- ja arviintisuunnitelman sisällöstä vi antaa suunnitteluprsessin aikana kaavaehdtuksen nähtäville asettamiseen saakka Mäntsälän kunnalle edellä mainittuun sitteeseen. Osallisilla n myös mahdllisuus esittää Uudenmaan ELY-keskukselle neuvttelun käymistä sallistumis- ja arviintisuunnitelman riittävyydestä ennen kaavaehdtuksen asettamista julkisesti nähtäville. Mäntsälä kuuluu Uudenmaan ELY-keskuksen alueeseen. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään tarpeen mukaan kaavitustyön aikana.

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 29.1.2015 VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 22.10.2014 HITTISENNEVAN, KOSOLAK ANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAT SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman ideinti ja Kilpailuhjelma 10.6.2015 2 SISÄLTÖ 1. Suunnittelukilpailun tteutus... 3 1.1. Kilpailun järjestäjä, khde ja tarkitus... 3 1.2. Suunnittelukilpailun aikataulu... 4 1.3. Ohjelma-asiakirjat... 4

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot