Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava"

Transkriptio

1 Ktka Ktkan itäsan tuulivimasayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa nudatettavista sallistumis- ja vurvaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arviinnista. 1. Sijainti ja nykytilanne Kaavitettava alue sijaitsee nin 12 kilmetrin etäisyydellä Ktkan keskustasta killiseen. Alue rajautuu itäsastaan Haminan kuntarajaan ja sen länsireunassa kulkee Lakiakankaantie. Juurikrven ja Ylänummen kylät sijaitsevat suunnittelualueen länsipulella. Suunnittelualue liittyy Haminan kaupungin pulella laadittavaan Haminan länsisan tuulivimasayleiskaavaan ja sayleiskaavja viedään eteenpäin samanaikaisesti. Tuulivimapuistn suunnittelualueen pinta-ala n nin 1050 ha. Kaava-alueen sijainti ja alustava rajaus peruskartalla Kaava-alueen rajausta n mahdllista tarkistaa ja muuttaa prsessin aikana mahdllisesti ilmenevien seikkjen vuksi. 1

2 2. Tavitteet Tavitteena n laatia sayleiskaava, jka mahdllistaa tuulivimalaitsten sekä niihin liittyvien sähkönsiirtverkstn, sähköasemien ja hultteiden rakentamisen suunnittelualueelle. Tuulivimahanketta vetävä Ilmatar Hamina Oy suunnittelee enintään nin 30 tuulivimalaitsyksikön rakentamista Ktkan ja Haminan tuulivimahankealueelle. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä n mahdllista käyttää sayleiskaavaan perustuvien tuulivimaliden rakennuslupien myöntämisen perusteena (MRL 77a ). Suunnittelualue jää tuulivimalita, hulttiestöä ja infrastruktuuria lukuun ttamatta nykyiseen maa- ja metsätaluskäyttöön. 3. Nykyinen suunnittelutilanne 3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet (Valtineuvstn päätös ) vat saaneet lainviman ja niiden muutkset vat tulleet vimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet n ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kknaisuuksiin, jista neljä ensimmäistä kskee suunnittelualuetta: 1. Timiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja lunnnperintö, virkistyskäyttö ja lunnnvarat 4. Timivat yhteysverkstt ja energiahult 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. Lunt- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekknaisuudet (Saimaa sana Vuksen vesistöä) Valtakunnallisten alueidenkäyttötavitteiden tteutumista arviidaan kk kaavaprsessin ajan. 2

3 3.2 Kaavitus Maakuntakaavat Kymenlaaksn kknaisseutukaava n krvattu vaihemaakuntakaavilla. Suunnittelualuetta kskevat maaseutu ja lunt, taajamat ja niiden ympäristöt sekä juuri maakuntahallituksessa hyväksytty energiamaakuntakaava Kymenlaaksn vaihemaakuntakaava, Maaseutu ja lunt Ote Kymenlaaksn vaihemaakuntakaavasta Maaseutu ja lunt (vahv ) Kymenlaaksn vaihemaakuntakaava Maaseutu ja lunt kskee suunnittelualueen phjissaa. 3

4 Aluetta kskevat seuraavat maakuntakaavan merkinnät: Haminan vaellusreitti 1446 kulkee suunnittelualueen pikki phjiseteläsuuntaisesti. 4

5 Kymenlaaksn vaihemaakuntakaava, Taajamat ja niiden ympäristöt Ote Kymenlaaksn maakuntakaavasta Taajamat ja niiden ympäristöt (vahv ja ) Kymenlaaksn taajamat ja niiden ympäristöt vaihemaakuntakaava kskee suunnittelualueen eteläsaa. Alue n varattu kaavassa maa- ja metsätalusalueeksi (M). Lisäksi suunnittelualuetta kskevat pääradan ja pääsähkölinjan merkinnät ja määräykset. 5

6 Kymenlaaksn energiamaakuntakaava Ote Energiamaakuntakaavasta Maakuntakaavan ajankhtainen täydennystarve kskee energiahulln kknaisuutta ja Kymenlaaksn maakuntavaltuust n vastikään hyväksynyt ( ) energiamaakuntakaavan, jssa muun muassa sitetaan tuuliviman hyödyntämiseen parhaiten sveltuvat alueet. Energiamaakuntakaava n alistettu vahvistettavaksi Ympäristöministeriöön. Suunnittelualuetta kskee yksi laajempi tuulivimarakentamiseen sveltuvista aluevarauksista. 6

7 3.2.2 Yleiskaava Suunnittelualueella n vimassa Ktkan yleiskaava, jnka kaupunginvaltuust hyväksyi Ympäristöministeriö n vahvistanut yleiskaavan saarist-san Yleiskaava n saaristn salta ikeusvaikutteinen ja mantereen salta ikeusvaikutuksetn. Kaavassa suunnittelualue n varattu pääsin maa- ja metsätalusalueeksi (M). Länsirajalla n myös pieneltä sin kyläalueeksi (AT) sitettuja alueita. Alueen keskellä kulkee itä-länsisuuntainen raideyhteys sekä klme sähkölinjaa. Etelässä n lunnnminaisuuksiltaan ainutlaatuinen ja paikallisesti merkittävä Tavastilan Laukkakallin rapakivialue (SL) ja lunaisrajalla n muinaisjäännöslailla sujeltu kivikautinen asuinpaikka (M33). Ote Ktkan yleiskaavasta 7

8 3.2.3 Asemakaava Suunnittelualueella ei le vimassa asemakaavja. 3.3 Maanmistus Suunnittelualue n pääsin yksityisessä mistuksessa. 3.4 Selvitykset ja suunnitelmat Kymenlaaksn liitt n laatinut maakunnallisen tuulivimatutantn sveltuvien alueiden kartituksen energiamaakuntakaavan laatimista varten vunna Tuulivimaselvityksessä n kartitettu riittävän laajja, tuulisia, teknisesti tteuttamiskelpisia ja maankäytöltään tuulivimatutantn sveltuvia alueita. Suunnittelualue kuuluu laajempaan Suutari-Matarniemi, Ktka-Hamina tarkastelualueeseen, jka n valittu yhdeksi jatktarkastelukhteeksi. Selvityksessä laadittiin jatktarkastelukhteista alueiden khdekuvaukset sekä vaikutusten arviinti. Kymenlaaksn linnustarviinnissa esitetään lemassa levat tiedt merkittävistä arktisten lintujen ja petlintujen muuttreiteistä ja merkittävistä lintujen levähdysaluista merialueilla. Lisäksi esitetään tiedt sisämaan säännöllisistä hanhien, jutsenten ja kurkien levähdysalueista sekä niiden lentreiteistä yöpymis- ja rukailualueiden välillä. Arviinti perustuu 1970-luvulta lähtien kerättyihin havaintihin ja arviinti n valmistunut vunna Hankkeeseen svelletaan ympäristövaikutusten arviintimenettelyä vimaliden lukumäärästä jhtuen. 3.5 Päätökset Ktkan kaupunkisuunnittelulautakunta teki päätöksen alueen kaavittamisesta Haminan kaupunginhallitus n päättänyt man alueensa kaavittamisesta ensimmäisen kerran kkuksessaan Päätöksen kaavaalueen laajenemisesta Haminan kaupunginhallitus teki Vaikutusten arviinti Ympäristövaikutusten arviinti (YVA) etenee rinnakkain kaavituksen kanssa, ja se n tarkitus saattaa päätökseen keväällä Ympäristövaikutusten arviinnin yhteydessä tehdään rakennettaville alueille seuraavat selvitykset: Lunnnvarat ja ilmast Luntselvitys Pesimälinnustselvitys (erillinen raprtti) Lepakkselvitys Maisemaselvitys Maankäyttö- ja kaavitus sekä vaikutus yhdyskuntiin Meluselvitys (erillinen raprtti) Välkeselvitys Elinlt ja vaikutukset ihmisiin selvitys Selvitykset sisällytetään ympäristövaikutusten arviintiraprttiin ja kaavaasiakirjihin lukuun ttamatta pesimälinnust- ja meluselvitystä, jista laaditaan erilliset raprtit. Kaavaa valmisteltaessa arviidaan kaavan tteutumisen vaikutukset ympäristöön. Vaikutusten arviinti phjautuu lemassa leviin ja laadittaviin selvi- 8

9 tyksiin, karttatietihin ja maastkäynteihin. Vaikutusten arviinnissa esitetään myös periaatteet mahdllisten haitallisten vaikutusten estämiseksi tai vähentämiseksi. Kaava valmisteltaessa arviidaan vaikutukset: Rakennettuun ympäristöön yhdyskuntarakenteeseen vakituiseen asumiseen ja lma-asumiseen virkistykseen liikenteen järjestämiseen rakennettuun ympäristöön ja muinaismuistihin tekniseen hultn Luntn ja lunnnympäristöön Taluteen maisemaan lunnnlihin ja lunnnsujeluun eläimistöön ja kasvillisuuteen maa- ja kalliperään pinta- ja phjaveteen työpaikkihin ja elinkeintimintaan maa- ja metsätaluteen kunnallistaluteen energiataluteen Terveellisyyteen ja turvallisuuteen liikenneturvallisuuteen ihmisten elinlihin ja terveyteen ympäristön sujeluun ja ympäristöhäiriöihin Muihin kaavan merkittäviin vaikutuksiin Pulustusvimien tutkaverkn timintaan meluun varjstukseen 5. Alueen suunnittelutyön salliset Suunnittelutyöhön sallisia vat: Ktkan kaupungin hallintkunnat kaupunkisuunnittelulautakunta tekninen lautakunta ympäristölautakunta maanmistajat rajanaapurit Haminan kaupunki viranmaiset 9

10 Kaakkis-Sumen elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja lunnnvarat vastuualue Kaakkis-Sumen elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Kymenlaaksn liitt Kymenlaaksn pelastuslaits Liikennevirast, rautatiesast Liikennevirast, vesiväylät ja kanavat Ratahallintkeskus/ kiinteistöyksikkö VR-Yhtymä Oy Kymenlaaksn muse Musevirast Pulustusvimien pääesikunta Trafi alueella timivat puhelin- ja sähkö- ja vesiyhtiöt alueella timivat yhdistykset Kaakkis-Sumen Lunt Kymenlaaksn lunnnsujelupiiri alueella timivat yritykset Htelli Leikari Ruusutarhat Suutari Oy muut, jiden asumiseen, työntekn tai muihin lihin kaava saattaa humattavasti vaikuttaa sekä viranmaiset ja yhteisöt, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään. 6. Kaavituksesta tiedttaminen Kaavituksen vireilletulsta ja sallistumis- ja arviintisuunnitelman nähtävillälsta sekä kaavalunnksen ja kaavaehdtuksen nähtävillälsta tiedtetaan kaupungin ilmitustaululla, paikallislehdessä ja kunnan Internetsivuilla. Ulkpaikkakuntalaisia tiedtetaan kirjeitse. Kaavitustyön alittaminen ja sallistumis- ja arviintisuunnitelma Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n nähtävänä kaupunkisuunnittelun kaavituksessa ja internet-sivuilla / rakentaminen ja kaavitus / kaavitus. Osalliset vivat jättää mielipiteitä sallistumis- ja arviintisuunnitelmasta Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa suunnittelutyön aikana. Js sallistumis- ja arviintisuunnitelmaan tulee leellisia muutksia, niistä tiedtetaan erikseen. Kaavalunns Kaavalunns asetetaan nähtäville kaupungin ilmitustaululle 30 päivän ajaksi. Tänä aikana sallisilla n mahdllisuus jättää lunnksesta mielipiteitä kirjallisesti tai suullisesti. Lunnksesta pyydetään lausunnt viranmaisilta ja kunnan milta hallintkunnilta. Tarvittaessa kaavalunns asetetaan uudelleen nähtäville krjattuna ja siitä pyydetään uudet lausunnt. 10

11 Kaavaehdtus Osayleiskaavalunnsta tarkistetaan saatujen lausuntjen ja mielipiteiden phjalta sayleiskaavaehdtukseksi, jka asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Js kaavan sisältö n muuttunut leellisesti kaavalunnsvaiheen jälkeen, kunta pyytää muutksista uudet lausunnt. Osalliset vivat jättää kaavaehdtuksesta kirjallisen muistutuksen. Muistutuksen tehneille, jtka vat jättäneet yhteystietnsa, ilmitetaan kaupungin perusteltu kannantt jätettyyn muistutukseen. Saadut lausunnt ja mahdlliset muistutukset käsitellään ja tarvittaessa järjestetään neuvtteluja. Kaavan hyväksyminen Osayleiskaavan hyväksyy Ktkan kaupunginvaltuust. Hyväksymispäätöksestä ja kaavasta n mahdllista valittaa 30 päivän ajan Kuvlan hallintikeuteen ja edelleen krkeimpaan hallint-ikeuteen. Viranmaisyhteistyö Kaupungin, kaavittajan ja Kaakkis-Sumen ELY-keskuksen kesken järjestetään viranmaisneuvttelu, jhn kutsutaan ne viranmaiset, jiden timialaa asia saattaa kskea. Kaavalunnksen valmisteluaineiststa ja kaavaehdtuksesta pyydetään lausunnt sallisilta viranmaisilta. Osayleiskaavaehdtuksesta järjestetään viranmaisneuvttelu, kun kaava n llut nähtävillä ja kun sitä kskevat muistutukset ja lausunnt n saatu. Kaavatyön aikana pidetään tarpeen mukaan viranmaisten työneuvtteluja. 7. Alustava aikataulu Ajankhta 2012 lkakuu - tammikuu 2013 tammikuu - maaliskuu maaliskuu - huhtikuu huhtikuu - heinäkuu elkuu syyskuu syyskuu - lkakuu Tapahtuma Aineistn kerääminen, perusselvitykset, sallistumisja arviintisuunnitelman (OAS) laatiminen, yleisölle tiedttaminen, inf-tilaisuus Kaavalunnksen laatiminen Kaavalunns nähtävillä ja lausunnilla, yleisötilaisuus Kaavaehdtuksen laatiminen Kaavaehdtuksen nähtävilläl, yleisötilaisuus Vastineiden antaminen, mahdlliset tarkistukset asiakirjihin Kaavan hyväksymiskäsittely ja valitusaika 11

12 8. Yhteystiedt Ktkan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Marja Nevalainen Kaavitusinsinööri Kustaankatu Ktka Kaakkis-Sumen ELY-keskus Ympäristö- ja lunnnvarat Salpausselänkatu Kuvla Puhelinvaihde Telefax: Sähköpsti: Rambll Finland Oy Vesi ja ympäristö, kaavitusyksikkö Niemenkatu Lahti Matti Kautt Yksikön päällikkö puh Rain Kukknen Jhtava asiantuntija, FM puh Niina Ahlfrs Kaavitusarkkitehti puh Snja Semeri Maisema-arkkitehti puh

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Ahvenksken sayleiskaavan muuts arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68102-P18488 arviintisuunnitelma Slin Lauri Sisällysluettel 1 arviintisuunnitelma...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 29.1.2015 VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 22.10.2014 HITTISENNEVAN, KOSOLAK ANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAT SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS jka kskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa TIMMERVIKENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (MAN- DALINTIE JA MANDALINPOLKU) Ranta-asemakaavan ehdtus kskee Lviisan kaupungin Pernajan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 (muutkset 6.10.2010, 24.6.2014) 2 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselostus

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselostus POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHE Maakuntakaavaselstus Maakuntakaavalunns 26.5.2014 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Kaavajärjestelmä 3 1.1.1 Vimassa levat maakuntakaavat 3 1.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013. Asianumero 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013

HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013. Asianumero 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013 Asianumer 366/41/000/2007 2305/10.02.02/2013 HEINOLA LAAJALAHTI - KOUVOLANTIE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS EHDOTUS 3.12.2013 HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄT: Vireilletul: Tekninen lautakunta 13.6.2006 Kaavalunns:

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3 5.

Lisätiedot

Strateginen yleiskaava

Strateginen yleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A INKOON KUNTA Strateginen yleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16317 Kaavalunnksen selstus 1 (109) 1 TUNNISTETIEDOT Kunta: Kaavan nimi: Kaavittaja: Inkn kunta

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin MMA 1 (14) Tim Leskinen Juanksken kaupunki Kaupungin hallitus Juanksken keskustaajaman sayleiskaavalunnksesta saatuihin lausuntihin ja muistutuksiin Liikennevirast esitti, että rantarakentamisen salta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hattulan kunta Hattulan kunnan keskeisten alueiden osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.8.2008 päivitetty 12.5.2009, ja 7.6.2011 82119621 Hattulan kunta Hattulan kunnan keskeisten alueiden

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Asia 48/10.02.03/2015 Kaavan laatija: Tuomas Turpeinen,

Lisätiedot

Päivämäärä 19.12.2011 Tarkistus 15.2.2012 KRISTIINANKAUPUNKI UTTERMOSSAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Päivämäärä 19.12.2011 Tarkistus 15.2.2012 KRISTIINANKAUPUNKI UTTERMOSSAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA Päivämäärä 19.12.2011 Tarkistus 15.2.2012 KRISTIINANKAUPUNKI UTTERMOSSAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KRISTIINANKAUPUNKI UTTERMOSSAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Kristiinankaupunki

KRISTIINANKAUPUNKI VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Kristiinankaupunki Vastaanottaja Kristiinankaupunki Asiakirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.4.2015 KRISTIINANKAUPUNKI VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot