LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

2 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet Maakuntakaava Yleiskaava SUUNNITTELUN TAVOITTEET Yleiset tavitteet ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET SUUNNITTELUVAIHEET OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS Osalliset Vurvaikutus... 5

3 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 1 1 JOHDANTO Lemin kunnanhallitus n päättänyt käynnistää tsikssa mainitut kaavamuutkset kkuksessaan MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja SEKÄ MRA 30 A) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma sallistumis- ja vurvaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arviinnista. Kaavan vireille tulsta tulee ilmittaa sillä tavin, että sallisilla n mahdllisuus saada tietja kaavituksen lähtökhdista ja sallistumis- ja arviintimenettelystä. Ilmittaminen n järjestettävä kaavan tarkituksen ja merkityksen kannalta spivalla tavalla. Ilmittaminen vi tapahtua myös kaavituskatsauksesta tiedttamisen yhteydessä. B) Vurvaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökhdista, tavitteista ja mahdllisista vaihtehdista kaavaa valmisteltaessa tiedttaa niin, että alueen maanmistajilla ja niillä, jiden asumiseen, työntekn tai muihin lihin kaava saattaa humattavasti vaikuttaa, sekä viranmaisilla ja yhteisöillä, jiden timialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla n mahdllisuus sallistua kaavan valmisteluun, arviida kaavituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. C) Palaute sallistumis- ja arviintisuunnitelmasta Tätä sallistumis- ja arviintisuunnitelmaa n saatavilla Lemin kunnan tekniseltä sastlta. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmasta vi antaa palautetta kaavan laatijalle: Lemin kunnan maankäyttöinsinöörille Antti Hirvikallille, puh Tätä sallistumis- ja arviintisuunnitelmaa täydennetään kk suunnitteluprsessin ajan aina tarpeen mukaan.

4 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 2 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI Kaavamuutskhteet sijaitsevat Lemin kunnan Kivijärven ja muiden pienempien vesistöjen ranta-alueilla. Suunnittelualueen seudulliset sijainnit 3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet 3.2 Maakuntakaava Valtakunnalliset alueidenkäyttötavitteet käsittelevät seuraavia kknaisuuksia: 1. timiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja lunnnperintö, virkistyskäyttö ja lunnnvarat 4. timivat yhteysverkstt ja energiahult 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. lunt- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekknaisuudet. Ympäristöministeriö n vahvistanut Etelä-Karjalan maakuntakaavan Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaava n vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavamuutsalueisiin ei khdistu maakuntakaavan varauksia. Kivijärvi n maakuntakaavassa sitettu KEHITETTÄVÄKSI VESIALUEEKSI (W-1).

5 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Yleiskaava Kivijärvelle n laadittu ikeusvaikutteinen rantayleiskaava 1999 ja Pienten vesistöjen alueelle SUUNNITTELUN TAVOITTEET 4.1 Yleiset tavitteet Suunnittelun tavitteita vat: tutkia rakennuspaikkjen siirtja tutkia rakennuspaikkjen käyttötarkituksen muutksia tutkia mahdllisuutta palauttaa Rapasaln sillan rakentamisen yhteydessä menetetty rakennusikeus siirtämällä rakennusikeus tiseen paikkaan yhtenäistää yleiskaavat laadittujen tai laadittavan levien ranta-asemakaavjen kanssa yhtenäistää yleiskaava käsiteltyjen pikkeamislupien kanssa 5 ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET MRL 9 Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa n tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman tteuttamisen luntja ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataludelliset, ssiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset n tehtävä kk siltä alueelta, jlla kaavalla vidaan arviida levan lennaisia vaikutuksia. Selvitysten phjana käytetään alueella vimassa levan rantayleiskaavan j valmistuneita selvityksiä ja suunnitelmia. Vaikutuksia alueiden käyttöön arviidaan tarkastelemalla nykyistä ja suunniteltua alueidenkäyttöä. Vaikutusten arviinnissa humiidaan kansalaisten ja eri sidsryhmien näkemykset ja mielipiteet. Vaikutusten arviinnista raprtidaan suunnittelutyön eri vaiheessa. Vaikutusten arviinnin sakhteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain 9 :n ja asetuksen 1 :n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arviidaan vaikutuksia: ihmisten elinlihin ja elinympäristöön maa- ja kalliperään, veteen, ilmaan ja ilmastn kasvi- ja eläinlajeihin, lunnn mnimutisuuteen ja lunnnvarihin alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiataluteen sekä liikenteeseen kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

6 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 4 Näiden yleiskaavamuutksen vaikutukset keskittyvät seuraaviin asiakknaisuuksiin: Vaikutukset luntn, maisemaan, vesistön tilaan ja yhdyskuntarakenteeseen 6 SUUNNITTELUVAIHEET Työn alustava aikataulu n esitetty seuraavassa. Aikataulu tarkentuu ja sitä tarkennetaan työn edetessä: Lähtöaineist, sallistumis- ja arviintisuunnitelma Yleiskaavalunns Yleiskaavaehdtus Hyväksyminen valtuustssa Kaavat hyväksytään Lemin kunnanvaltuustssa. Hyväksymispäätöksestä vi valittaa Itä-Sumen hallint-ikeuteen ja edelleen krkeimpaan hallintikeuteen. 7 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 7.1 Osalliset LEMIN KUNTA: Tekninen sast: Rakennusvalvnta Luttamuselimet Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuust Lähialueen asukkaat ja kuntalaiset Alueen yritykset ja yhdistykset VIRANOMAISET JA MUUT TAHOT: KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS (ELY) ETELÄ KARJALANLIITTO LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI ETELÄ-KARJALAN MUSEO MUSEOVIRASTO KAAVAN LAATIJA Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikalli puh

7 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Vurvaikutus Kaavituksen vurvaikutuksesta kaavan laatijan ja sallisten kesken n säädetty maankäyttö- ja rakennuslailla. MRL 1 Lain yleinen tavite Tämän lain tavitteena n järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä ludaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään eklgisesti, taludellisesti, ssiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavitteena n myös turvata jkaisen sallistumismahdllisuus asiiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vurvaikutteisuus sekä avin tiedttaminen käsiteltävinä levissa asiissa. MRL 6 Vurvaikutus ja kaavituksesta tiedttaminen Kaavaa valmisteltaessa tulee lla vurvaikutuksessa niiden henkilöiden kanssa, jiden lihin tai etuihin kaava saattaa humattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä laissa säädetään. Kaavja valmistelevien viranmaisten n tiedtettava kaavituksesta sillä tavin, että niillä, jita asia kskee, n mahdllisuus seurata kaavitusta ja vaikuttaa siihen. Yleiskaavjen vireille tulsta, tavitteista ja kaavan eri vaiheista tiedtetaan paikallislehdissä ja kunnan internetsivuilla. Yleiskaavat asetetaan lain mukaisesti nähtäville. Osallisilla n mahdllisuus jättää kaavan nähtävillä laikina humautukset ja muistutukset kirjallisena tai sähköisenä kunnanhallitukselle. Kaavalunnkset pidetään yleisesti nähtävillä (MRA 30 ). Kuulutuksessa (lehdissä) ilmitetaan ajankhta (14 vrk) jllin suunnitelmaan vi tutustua ja siitä antaa kirjallisia humautuksia. Osallisilta (viranmaiset ja yhteisöt) pyydetään lisäksi lausunnt. Viranmaistahjen kanssa pidetään viranmaisneuvttelu tarvittaessa. Kaavaehdtukset pidetään yleisesti nähtävillä (MRA 19 ). Kuulutuksessa (lehdissä) ilmitetaan ajankhta (30 vrk) jllin suunnitelmaan vi tutustua ja siitä antaa kirjallisia muistutuksia. Osallisilta (viranmaiset ja yhteisöt) pyydetään lisäksi lausunnt. Viranmaistahjen kanssa pidetään tarvittaessa uusi viranmaisneuvttelu. Krjatut kaavaehdtukset esitellään tarvittaessa kunnanhallitukselle ja valtuustlle. Lemin kunta Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikalli YKS 371