HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035"

Transkriptio

1 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA ,päivitetty , Nähtävillä Haapajärven keskustan sayleiskaavan laatiminen perustuu kaupunginvaltuustn päätökseen sayleiskaavitukselle Yleiskaavituksenvireilletulstanilmitettu

2 Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Taustajasuunnittelunlähtökhdat 3. Suunnitteluntavitteet 4. Kaavitustilanne 5. Osayleiskaavaaluettakskevatkaavat,suunnitelmatjaselvitykset 6. Osalliset 7. Arviitavatvaikutukset 8. Kaavituksenaikataulu,päätöksentekjasallistuminen 9. Yhteistyöjavurpuhelu 10. Viranmaisyhteistyö 11. Tiedttaminen 12. Lisätietja Tämän sallistumis- ja arviintisuunnitelman tarkituksena n esittää kaavan tarkitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen sallistumis- ja vurvaikutusmenettely sekä vaikutusten arviintitapa. Osallisilla n maankäyttö- ja rakennuslain njalla ikeus esittää Phjis-Phjanmaan elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) neuvttelun käymistä sallistumis- ja arviintisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 ). Esitys tulee tehdä kirjallisesti viimeistään ennen sayleiskaavaehdtuksen asettamista julkisesti nähtäville. Phjis-Phjanmaan elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus Käyntisite: Veteraanikatu 1, Oulu Pstisite: PL 86, Oulu 1.SUUNNITTELUALUE Tämä sallistumis ja arviintisuunnitelma kskee Haapajärven kaupungin keskustaan laadittavaa sayleiskaavaa.osayleiskaavaaluenkltaannin3560ha. Osayleiskaavaalueenalustavarajausnmerkittykansisivunkarttaan.SuunnittelualuekäsittääHaapa järvenkeskustaalueetjasenlähiympäristön.suunnittelualuesijittuuhaapajärvenvesialueenvarteen, vesialueenmlemminpulin.haapajärvenkeskustan(rikla,rnkaala,karpalsujalaurikkala)lisäk sisuunnittelualueeseenkuuluvatpalmäen,kivuhaan,mökkiperän,tiitnrannan,veitsiniemen,haa ganperän,savimäenpuhdnjaylipäänkaupunginsat.eteläsastaansuunnittelualuerajautuuhautape räntekjärveenjaphjissastaanuupuaavanpeltalueeseen. Osayleiskaavanrajaustantarkennettu Tarkennetturajausnmerkittykansisivunkarttaan magentallaviivalla.suunnittelualuettalaajennettiinkäsittämäänsauviinmäenlatualuesuunnittelualu eenitäsissa.rajaustatarkennettiinuudestaan rajaamallaaluettahiemanpienemmäksisuun nittelualueen phjis ja eteläsasta. Uusin rajaus n merkitty kansisivun karttaan turksilla viivalla. Muutksentarkituksenalimukatasayleiskaavaparemminmittakaavaan1:10000sveltuvaksi. SuunnittelualueenläpikulkeeKantatie27,jkahalkaiseemyösHaapajärvenkaupunginydinkeskustan kahteensaan.lisäksisuunnittelualueenläpikulkevatylivieskaanjaiisalmellesekäjyväskylänsuuntaan jhtavatraiteet,jtkaratapihineenrajaavatydinkeskustaakillisessa. 1

3 Suunniteltavansayleiskaavanvaikutusaluensuunnittelualuettalaajempi. Etenkinsuunnittelualueen länsipulisetvirkistyskäytötspivatmetsäjamaisemaalueettuleettaamukaansuunnittelunedetes sätarkentuvaankaavanvaikutusalueeseen.kaavanvaikutusaluenmerkittykansisivunkarttaanmustal la katkviivalla. Osayleiskaavaalueelle suunniteltavat timinnt saattavat aiheuttaa vaikutuksia kk Haapajärvenseudunlihin. 2.TAUSTAJASUUNNITTELUNLÄHTÖKOHDAT Haapajärven kaupunginvaltuust päätti talusarvissaan ( 66) määrärahan varaamisesta sayleiskaavalle.keskustansayleiskaavanpäivittämisestäjalaajentamisestanlemassateknisenlau takunnan käynnistyspäätös (TEKLA 5) Osayleiskaavan suunnittelutyö n käynnistetty pidetylläalituskkuksella,jssamukanalivatHaapajärvenkaupunginedustajienjakaava knsultinlisäksimuutkaavatyöhönsallistuvatsuunnittelijatsekäasiantuntijat.ennenalituskkusta n Haapajärven kaupunki järjestänyt kkuksen, jssa käsiteltiin mm. yleiskaavaalueen rajausta. Osayleiskaavanvireilletulstanilmitettu IlmitusjulkaistiinpaikallislehtiMaaselässä,kau pungininternetsivuillasekäkaupungintalnilmitustaululla. 3.SUUNNITTELUNTAVOITTEET Yleiskaavan tarkituksena n kunnan tai sen san yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen hjaaminen sekä timintjen yhteen svittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavitellun kehityksen periaatteet ja sitetaan tarpeelliset alueet yksityiskhtaisen kaavituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. (MRL 35 ) TehtävänänKeskustansayleiskaavanmuutsjalaajennussuunnitelmanlaatiminenn.3578ha:nalu eelle.tämänkaavitusprsessinaikanalaaditaanhaapajärvenkeskustataajamaanhyväksyttyikeusvai kutteinen yleiskaava, jlla n hjaava vaikutus tarkempaan asemakaavitukseen. Kaavitusprsessin aikana laaditaan sayleiskaavaasiakirjjen lisäksi sayleiskaavalunnksen phjaksi laadittavat raken nemallivaihtehdt vertailuselvityksineen sekä rakennemalleista kttu synteesimalli rakennemal liselstuksineen. Haapajärvenkaupunginasettamattavitteet Haapajärvinpaikallinenaluekeskus,jnkaväestönvähentynytyli15vutta60 70henkilönkeski määräisellä vusivauhdilla. Haapajärven kaupungin strategiassa (Haapajärven kaupunki, elinkein ja knsernistrategia 2015) strateginen päätavite n kehittää mnipulisiin työpaikkihin ja asumiseen liittyvää vetvimaisuutta ja pysäyttää asukasluvun aleneminen. Strategiassa esitettyyn tavitteeseen pyritäänvarmistamallaalueenpalvelujensäilyminenjakehittyminen,työpaikkamääränsäilyttäminenja kasvattaminensekäkaupunginimagnkehittäminen. Yleisenätavitteenanludatimiva,viihtyisäjaliikenneturvallinenelinympäristö.Liikenneturvallisuu den salta erityistä humita kiinnitetään kevyenliikenteen ratkaisuihin. Kaupungin keskustan aluetta pyritäänkehittämäänjavahvistamaanhallitustikasvavanaaluemaaseutukaupunkikeskuksenajakau punginlievealueitamaaseutuympäristönä,jssarakentaminensijittuuluntevastimaisemaanjakylä rakenteeseen.suunnittelussapyritäänkrstamaanpaikallisiavahvuuksiamm.rantajapeltmaisemia. Lisäksisuunnittelussakiinnitetäänerityistähumitakestävääkehitystätukeviinsuunnitteluratkaisuihin sekäsuunnitetavanalueeneklgisuuteen. 2

4 Osayleiskaavassa selvitetään taajaman erilaisten timintjen tilatarpeet. Lisäksi tutkitaan kaupunkira kenteenlaajenemissuunnatsekätiivistämismahdllisuudet.kaavitustyönyhteydessäselvitetäänmm. asumisen,palvelujenjatyöpaikkjensijittuminensekälevientellisuusalueidentimintjenkehittä minen. Maankäyttöjarakennuslainasettamattavitteet Maankäyttöjarakennuslaintavitteenanhyvänelinympäristönedellytystenluminensekäeklgi sesti,taludellisesti,ssiaalisestijakulttuurisestikestävänkehityksenedistäminen. Yleiskaavaalaadittaessantettavahumin(MRL39 ): 1)yhdyskuntarakenteentimivuus,taludellisuusjaeklginenkestävyys; 2)lemassalevanyhdyskuntarakenteenhyväksikäyttö; 3)asumisentarpeetjapalveluidensaatavuus; 4)mahdllisuudetliikenteen,erityisestijukkliikenteenjakevyenliikenteen,sekäenergia, vesijajätehullntarkituksenmukaiseenjärjestämiseenympäristön,lunnnvarjenja taludenkannaltakestävällätavalla; 5)mahdllisuudetturvalliseen,terveelliseenjaeriväestöryhmienkannaltatasapainiseen elinympäristöön; 6)kunnanelinkeinelämäntimintaedellytykset; 7)ympäristöhaittjenvähentäminen; 8)rakennetunympäristön,maisemanjalunnnarvjenvaaliminen;sekä 9)virkistykseensveltuvienalueidenriittävyys. Edellätarkitetutseikatnselvitettäväjatettavahuminsiinämäärinkuinlaadittavanyleiskaavan hjaustavitejatarkkuussitäedellyttävät.yleiskaavaeisaaaiheuttaamaanmistajalletaimuulleikeu denhaltijallekhtuutntahaittaa. Valtakunnallisetalueidenkäyttötavitteet(VAT)...alueidenkäytön suunnittelussa n hulehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavitteiden humin ttamisesta siten, että edistetään niiden tteuttamista. (MRL 24 ) Valtineuvst päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavitteiden tarkistamisesta. Päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavitteiden tarkistamisesta n astunut vimaan Keskeiset tarkistukset kskevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja alueidenkäytön energiaratkaisuja Tarkistettujen tavitteiden mukaan alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa n hillittävä aikaisempaa vahvemmin ilmastnmuutsta. Sään ääri-ilmiöihin ja muihin ilmastnmuutksen vaikutuksiin n varauduttava ennalta. Tulvavaara-alueille ei uusien tavitteiden mukaan tule rakentaa. Tavitteissa esitetään alueidenkäytön suunnittelua kskevien periaatteellisten linjauksien lisäksi myös velvitteita. Timivanaluerakenteenkannaltapidetääntärkeänä,että: Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden miin vahvuuksiinjasijaintitekijöihin. Alueidenkäytölläedistetäänkaupunkienjamaaseudunvurvaikutustasekäkyläverks tnkehittämistä. Erityisestiharvaanasutullamaaseudullajataantuvillaalueillakiinnitetäänalueidenkäy tössähumitajlemassalevienrakenteidenhyödyntämiseensekäelinkeintimin nanjamuuntimintaphjanmnipulistamiseen. 3

5 Eheytyvänyhdyskuntarakenteenjaelinympäristönlaadunkannaltapidetääntärkeänä,ettäalueidenkäy tönsuunnittelussa: Lähtökhtananperusteltuväestönkehitysarvi. Esitetäänyhdyskuntarakenteeneheyttämiseentarvittavattimenpiteet Eisijitetairralleenlemassalevastayhdyskuntarakenteestauusiahumattaviaasuin, työpaikkataipalvelutimintjenalueita. Varataanriittävätalueetjalankulunjapyöräilynverkstjavartensekäedistetäänver kstjenjatkuvuutta. Terveysvaikutuksiatainnettmuusriskejäaiheuttavientimintjenjavaikutuksille herkkientimintjenvälillejätetäänriittävänsuurietäisyys Maajakalliperänsveltuvuussuunniteltuunkäyttööntetaanhumin Ehkäistäänmelustaaiheutuvaahaittaajapyritäänvähentämäänjlemassalevia haittja Alueidenkäytössätuleeedistääenergiansäästämistäsekäuusiutuvienenergianlähtei denjakauklämmönkäyttöedellytyksiäsekätetaanhuminjätevesihaittjenehkäi sy. Kulttuurijalunnnperinnön,virkistyskäytönjalunnnvarjenkannaltantärkeää,että: Varmistetaanvaltakunnallisestimerkittävienkulttuurijalunnnperinnönarvjensäi lyminen. Eklgisestitaivirkistyskäytönkannaltamerkittävätjayhtenäisetlunnnalueetsäilyvät mahdllisimmanyhtenäisinä. Ludaanedellytyksetseudullistenvirkistysalueidenmudstamiselle. suunnittelussatetaanhuminphjajapintavesiensujelutarvejakäyttötarpeet. Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltalueita teta taajamatimintjen käyttöön. Tavitteissapaintetaanluntjakulttuuriympäristöinäerityisiäaluekknaisuuksiaja niidenturvaamista Timivienyhteysverkstjenjaenergiahullnnäkökulmastasuunnittelussan: Turvattavalemassalevienvaltakunnallisestimerkittävienratjenjamaanteidenjat kuvuusjakehittämismahdllisuudet. Edistettäväeriliikennemutjenyhteistyötäjajukkliikennettä. Alueiden käytössä tulee varautua uusiutuvia ja jäteperäisiä plttaineita käyttävien energialaitstenjaniidenlgististenratkaisujenaluetarpeisiinsanaalueenenergiaja jätehulta. 4

6 4.KAAVOITUSTILANNE Maakuntakaava OtePhjisPhjanmaanmaakuntakaavasta. Haapajärvi kuuluu PhjisPhjanmaan maakuntakaavan alueeseen. Ympäristöministeriö n vahvista nutphjisphjanmaanliitnlaatimanmaakuntakaavan phjisphjanmaanmaakuntakaa van uudistaminen n alitettu vudelle 2010 hyväksytyn timintasuunnitelman mukaisesti. Alustavan valmistelun ja käynnissä levien selvitysten phjalta maakuntakaavan uudistamisen pääteemana n energiajasiihensisältyykattavastisekäenergiantutantnettäkulutukseenliittyväalueidenkäytön yleispiirteinen hjaus. Alustavan aikataulun mukaan uusi maakuntakaava tulisi maakuntavaltuustn hyväksyttäväksisyksyllä2013. Maakuntakaava n hjeena yleiskaavitukselle. Uudistettavan maakuntakaavan nykyisestä pikkeavat linjauksettetaanmahdllisuuksienmukaanhuminsayleiskaavaalaadittaessa.vunna2005vah vistetussamaakuntakaavassanhaapajärvenkeskustaajasitäympäröiviäalueitakskeviasuunnitte lumääräyksiäjakehittämisperiaatteitaseuraavasti: MAAKUNTAKAAVAMERKINNÄTJA MÄÄRÄYKSET 5

7 6

8 7

9 8

10 5.OSAYLEISKAAVAALUETTAKOSKEVATKAAVAT,SUUNNITELMATJASELVITYKSET Haapajärvenkaupungissaeilelaadittukkkaupunginkattavaamaankäyttösuunnitelmaa/yleiskaavaa. Suunnittelualueeseen kuuluvilla alueilla, Haapajärven keskustassa, lievealueilla sekä laajennusalueella nvimassalevatennenvutta2000laaditutsayleiskaavat,jitaeilevahvistettu,vaannevatkun nanvaltuustnhyväkymiäns.ensimmäisenasteenyleiskaavja,jtkavatverrattavissaikeusvaikutuk settmaan yleiskaavaan. Suurimmalla salla suunnittelualueesta n vimassaleva asemakaava. Nyt laadittavanalevayleiskaavatuleelemaanhjeenalaadittaessajamuutettaessaasemakaavja. Yleiskaavat HaapajärvenKeskustan sayleiskaavanhyväksytty KV Lievealueensayleiskaavan hyväksyttykv Lievealueenlaajennusnhy väksytty HaapajärvenLievealueen,Kes kustanjalievealueenlaajen nuksensayleiskaavanhy väksytty Suunnittelualueenrajaussekäalueellavimassalevatsayleiskaavat. 9

11 10 Olemassalevatsuunnitelmatjaselvitykset Aiemminvatvalmistuneetmm.seuraavatsuunnitelmatjaselvitykset,jtkatetaantarkituksenmu kaisellatavallahuminkaavaalaadittaessa: Kalajenlänsipulisenalueenmaankäyttöselvitys,2007. rakennettuympäristö rakentamistarajittavattekijät rakentamisenmahdllistavattekijät rakentamissusitukset työpaikat maaperä Kalajkilaaksnmaisema,luntjakulttuuriympäristöselvitys,2004. maisemajakulttuuriympäristö luntselvitykset(maaperäjakasvillisuus) maisemarakenne Kalajkilaaksn(Sipnkski Oksava Autiranta Arvla)vanhanrakennuskannan kartitus,2004. MirjamLehtikankaanOulunylipistnarkkitehtuurinsastllediplmityönätehty Haapajärvenkeskustanyleissuunnitelma(työnlähtökhtananllutPhjis PhjanmaanliitnMeidänCitytaajamahankkeidentavitteetsekäHaapajärvenkau pungintdellisetkehittämistarpeet.),2010. Taajamienvetvimaisuus hanke.karisiiplandiplmityö,haapajärvenpuistkatu Haapajärvi strategisiaaskelmerkkejäsallistuvansuunnittelunkentällä,oulunyli pistnkuntasuunnittelunkurssi,2000. KulttuurihistriallisestiarvkkaidenrakennustensäilyttämisprjektiNivala Haapajärvenseutukunnassa,inventintikrtit Luntselvityksiäerihankkeisiinliittyen,erivusilta. Hankesuunnitelmiaerihankkeisiin,erivusilta. Alueellavimassalevatsayleiskaavatjaalueelletehdytmaankäyttösuunnitelmat Gelgisentutkimuslaitksenkalliperäkartta. Suunnittelualueellatehdytpainkairaukset,erivusilta. Hajaalueellatehdytpainkairaukset,erivusilta. Suunnittelualueellalemassaleviinyhdyskuntateknisiinverkstihinliittyvätsuun nitelmat,esim.jhtkartat. Maanmistuskartta. Phjavesialueisiinliittyväaineist. Maatalusalueen mnivaikutteisten ksteikkjen ja lunnn mnimutisuuden yleissuunnitelma.kalajkilaaks:ylivieska,nivalajahaapajärvi(ppora2/2009). Phjatutkimukset. Haapajärvenmaapliittinenhjelma(lunns). Haapajärvenkaupunki,elinkeinjaknsernistrategia2015. Maakunnallinenkaupanpalveluverkkselvitys(valmistuulkakuussa2011). PhjisPhjanmaanjaKeskiPhjanmaanmanneralueentuulivimaselvitys(julkais taankesäkuussa2011). Hautaperäntekaltaanpat/turvallisuusselvitys

12 11 Laadittavatselvitykset Tämänkaavitustyönyhteydessälaaditaantaitarkistetaanseuraavatselvitykset: Selvitys,väestö Selvitys,työpaikat Selvitys,palvelut Selvitys,Haapajärvenkaupanrakennejavähittäiskaupansijittumisenlähtökhdat Selvitys,nykyinenmaankäyttöjarakennuskanta(rakennetunympäristönselvitys) kulttuuriympäristöselvitys erityisjasujelukhteet(tarvittaessarakennusinventintikhteesta) Kaupunkikuvaselvitys Selvitys,IisalmiYlivieskaradanmelujatärinähaitat Selvitys,tulvaalueet Arkelgineninventinti,muinaisjäännösinventinti Pintajaphjavesilsuhteet Maaperäselvitys sulfaattijaalunamaat rakennettavuusselvitys Luntselvitys lunttyyppikartitus linnustkartitus nk.uhanalaistenlajienselvitys(liitravakartitus) sujeltavatlunnnkhteetjalajit Maisemaselvitys maisemarakenne,reunavyöhykkeet,näkemätjne. maaperä,tpgrafia,vesistöt ympäristövauritjahäiriöt arvkkaatalueet Liikenneselvitys liikenneturvallisuusselvitys liikenneverkkselvitys Selvitys,yhdyskuntateknisetverkstt 6.OSALLISET OsayleiskaavanlaatiiyhteistyössäHaapajärvenkaupunginkanssaarkkitehtitimistPekkaLukkarinen Oyjasuunnittelutyötähjaavatkaupunginnimeämämaanhankinnanjakaavituksenhjausryhmäsekä kaupunginkaavituksestajamaankäytöstävastaavahenkilöstö. Osallisillanikeusttaasaakaavanvalmisteluun,arviidasenvaikutuksiajalausuakaavastamielipiteensä (MRL62 ).Osallisillanmahdllisuusjättäämielipiteensätästäsallistumisjaarviintisuunnitelmasta,raken nemalleista,kaavalunnksestajakaavaehdtuksesta.

13 Haapajärvenkaupunginnimeämämaanhankinnanjakaavituksenhjausryhmä: EerPenttinen PaavJaakkJaaknah TerttuRepnen JukMalila OsmLaitila MarittaNiska VesaSavlainen UntKananen VeikkEkman MaijaLiisaVeteläinen SannaIsla Kaavitustaalitettaessaselvitetäänsalliset.Keskustansayleiskaavanmuutksessajalaajennuksessa sallistenjukknlaaja.osallisiavatainakinseuraavattaht: Maanmistajatjaasukkaat: Kaikkine,jidenasumiseen,työntekntaimuihinlihinkaavasaattaahumattavastivaikuttaa:elin keinnharjittajat,yritystenjamuidenpalveluidenmistajat,työntekijätjakäyttäjät. Viranmaiset: Kaupungin eri timialat, PhjisPhjanmaan ELYkeskus, Phjisphjanmaan liitt, Phjis Phjanmaanmuse,Musevirast,LiikennevirastjaPeruspalvelukuntayhtymäSelänteenympäristölau takunta. Yhteisöt,jidentimialaasuunnittelussakäsitellään: Asukkaitaedustavatjärjestöt,maanmistajiaedustavatyhteisöt,elinkeinharjittajiaedustavatyhtei söt,yritykset,haapajärvenvesioy,vattenfallverkkoy,teliasnera,haapajärvenlämpöoyjamuut tarpeellisetpaikallistasllatimivatyhteisöt. 7.ARVIOITAVATVAIKUTUKSET Kaavitustyönaikanaarviidaanvaikutuksialuntn,maisemaan,kaupunkikuvaan,yhdyskuntaraken teeseen,taluteensekäihmisiin(mrl9 jamra1 ). Kaavaalaadittaessanriittävissämäärinselvitet täväsuunnitelmantteuttamisenympäristövaikutuksetmukaanlukienyhdyskuntataludelliset,ssiaali set,kulttuurisetjamuutvaikutukset.vaikutusarviinnitperustuvaterialjenasiantuntijidentietihin sekä suunnittelualuetta kskeviin tarpeellisiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Tehtävissä tutkimuksissa ja selvityksissäkuvataanesim.rakennettuaympäristöä,palvelurakennetta,liikennettätyöpaikkja,väes töä jne. Selvitysten phjalta asiantuntijat laativat arvit eri suunnitelmavaihtehtjen vaikutuksista. Kaavitustyönyhteydessäarviidaanmyöskaavanlaadinnanaikanaesiinnusseidenngelmienhumi nttamistajatavitteidentteutumista. 8.KAAVOITUKSENAIKATAULU,PÄÄTÖKSENTEKOJAOSALLISTUMINEN Allanesitettysayleiskaavaprsessinarviituaikataulu,sallistumisenjavurvaikutuksenjärjestämi nensekäprsessinkuvaus. 1.Kaavatyönalitusneuvttelu Suunnittelijidenmaastkäynti Osallistumisjaarviintisuunnitelmanlaatiminen 46/

14 Pienryhmänsuunnittelukkukset t suunnittelijidentyöpalaveri ma suunnittelijidentyöpalaveri 4.Yhteydenpitviranmaisiin(viranmaisneuvttelu) Osallistumisjaarviintisuunnitelmannähtävilläl Hankkeenalussalaaditaansallistumisjaarviintisuunnitelma,jkajaetaankaikillesuunnitel man vaikutusalueen kiinteistöjen mistajille, asukkaille, yrityksille ja medialle. Osallistumis ja arviintisuunnitelmaasetetaannähtävillemielipiteitävarten30vrk:najaksi(mrl63 ). 6. Rakennemallivaihtehtjen laatiminen 6-9/2011 Alueelle laaditaan vähintään klme vaihtehtista rakennemallivaihtehta. Lunnkset esitetään mittakaavassa 1: ja lisäksi tehdään havainnllistavia sapiirustuksia suuremmassa mittakaavassa ja 3D-havainnekuvia. Lunnsten laatimisen aikana järjestetään suunnittelukkuksia. Rakennemallivaihtehdista tehdään vertailuselvitys, jnka perusteella valitaan sayleiskaava lunnkseksi kehitettävä vaihteht. Osayleiskaava vi lla myös synteesi tehdyistä rakenne mallivaihtehdista. Pienryhmänsuunnittelukkukset t suunnittelijidentyöpalaveri ma suunnittelijidentyöpalaveri t SuunnittelijidenjaELYkeskuksentyöpalaveri ti KnsulttiesittelemässäkaavaaHaapajärvenKehityskeskuksenkkuksessa (myöshjausryhmäpaikalla) 7.Valtuustniltakulu Rakennemallilunnksiavertailuselvityksineenesitelläänvaltuustlle. 8.Rakennemallisynteesinlaatiminen 11/2011 Rakennemalleista laaditaan synteesimalli, jka asetetaan nähtäville mielipiteitä varten. Synteesimallista pyydetään myös viranmaislausunnt. Pienryhmänsuunnittelukkukset ke suunnittelijidentyöpalaveri 9.Yleisötilaisuus Rakennemallivaihtehtjen phjalta laadittu synteesimalli esitellään alueen asukkaille ja muille sallisille. 10. Rakennemallisynteesinsekäpäivitetynsallistumisjaarviintisuunnitelman nähtävilläl 12/ Kaavalunnksenlaatiminen 13/2012 Rakennemallivaihtehtjensynteesimallinphjaltalaaditaanalustavasayleiskaavalunns. Kaavalunnksenlaatimisenaikanajärjestetäänsuunnittelukkuksia. Pienryhmänsuunnittelukkukset ke suunnittelijidentyöpalaveri 12

15 ke SuunnittelijidenjaELYkeskuksentyöpalaveri ke HaapajärvenkaupunginjaELYkeskuksenvälinentyöpalaveri 12.Ohjausryhmänkkus 2/ Vaikutustenarviinti 13/2012 Arvitliitetäänsayleiskaavalunnksenselstusaineistn. 14.Yhteydenpitviranmaisiin(viranmaisneuvttelu) 2/ Yleisötilaisuus Rakennemallivaihtehtjenphjaltalaadittualustavasayleiskaavalunnsesitelläänalueen asukkaillejamuillesallisille. 16.Osayleiskaavalunnksennähtävilläl 3/2012 Kaavalunnsasetetaannähtävillemielipiteitävarten30vrk:najaksi(MRL62 ).Osallisetvi vatesittäämielipiteensälunnksesta.osayleiskaavalunnksestapyydetäänviranmaislau sunnt 17.Lunnksenkehittäminenkaavaehdtukseksi 49/2012 Osayleiskaavalunnksenjasiitäesitettyjeneritahjenmielipiteidenphjaltalaaditaanlpul linensayleiskaavaehdtus.osayleiskaavaehdtuksenlaatimisenaikanajärjestetäänsuunnit telukkuksia. 18.Ohjausryhmänkkus 9/ Yhteydenpitviranmaisiin(viranmaisneuvttelu) 10/ Esittelytilaisuus,tilaisuudenlaajuusmääritelläänmyöhemmin 10/2012 Osayleiskaavalunnksenjasiitäsaadunpalautteenphjaltalaaditunsayleiskaavaehdtuk senesittely. 21.Osayleiskaavaehdtuksenasettaminenvirallisestinähtäville 11/2012 Kaavaehdtusasetetaanjulkisestinähtäville30vrk:najaksi(MRL65 ). Osallisetvivatesittääehdtuksestakirjallisenmuistutuksen,jkantimitettavaHaapajär venkaupunginhallitukselleennennähtävillälajanpäättymistä.myössayleiskaavaehdtuk sestapyydetäänviranmaislausunnt. 22.Lausuntjenjamuistutustenkäsittely 12/ Kaavanhyväksyminen 12/2013 Haapajärvenkaupunginvaltuusthyväksyysayleiskaavanlaajentamisenjamuutksen(MRL 52 ).Tiethyväksymisestälähetetäänmuistutuksentehneillejaniille,jtkavatsitäkirjalli sestipyytäneetsekäphjisphjanmaanelykeskukselle(mra94 ). 13

16 Kunnanvaltuustn päätös kaavan hyväksymisestä asetetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi (MRL ja kuntalaki 63 ). Osallisilla n ikeus valittaa kaavan hyväksymisestä hallint ikeuteen. Osayleiskaavansuunnitteluprjektinlpuksijärjestetäänprjektissamukanalleidentahjen välinenarviintipalaveri,jssamm.käydäänläpihankkeenvaiheetjaarviidaanasetettujen tavitteidentteutumista. 9.YHTEISTYÖJAVUOROPUHELU Tämä sallistumis ja arviintisuunnitelma jaetaan kaikille suunnitelman vaikutusalueen kiinteistöjen mistajille, asukkaille, yrityksille ja medialle. Vurpuheluun liittyvällä yhteistyöllä ja tiedttamisella varmistetaan, että kaavitustimikuntatyöskentelyn ulkpuliset taht saavat suunnittelutyön aikana esittäämielipiteensäsuunnitteluunliittyvistätekijöistä. Suunnittelunaikanajärjestetäänasiansaisilleesittelytilaisuus,jssanmahdllisuusmielipiteidenesit tämiseen.työnaikanahankkeestakiinnstuneetvivattietahalutessaanllayhteydessäsuunnitteli jihin jk puhelimitse, sähköpstitse tai käymällä paikanpäällä tutustumassa suunnitelmiin. Palaute käsitelläänjatetaanmahdllisuuksienmukaanhuminsuunnittelutyössä. 10.VIRANOMAISYHTEISTYÖ Valmisteltaessa kaavaa, jka kskee valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavitteita tai jka muutin n yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten, lunnnarvjen tai kulttuuriympäristön kannalta erityisen merkittävätaikkavaltinviranmaisentteuttamisvelvllisuudenkannaltatärkeä,nltavayhteydessäelinkei n,liikennejaympäristökeskukseen.elinkein,liikennejaympäristökeskuksenjakunnankeskennjärjestet täväneuvttelutällaisenkaavanlaadintaanliittyvienvaltakunnallisten,seudullistenjamuidenkeskeistentavit teidenselvittämiseksi(mrl66 ) Suunnittelun aikana järjestetään viranmaisneuvtteluja (ks. s.12 13) sekä tarvittaessa järjestetään myös suunnittelukkuksia, jissa PhjisPhjanmaan ELYkeskuksen edustajat vat paikalla. Ensim mäinen viranmaisneuvttelu järjestettiin aikataulun mukaisesti Viranmaislausunnt pyy detään sayleiskaavalunns ja ehdtusvaiheissa seuraavilta tahilta: Musevirast, Phjis Phjanmaanliitt,PhjisPhjanmaanmuse,PhjisPhjanmaanelinkein,liikennejaympäristö keskusympäristöjalunnnvarat vastuualue,phjisphjanmaanelinkein,liikennejaympäristö keskus liikenne ja infrastruktuuri vastuualue sekä Liikennevirast. Lisäksi lausunnt pyydetään tar peenmukaanmyösmuiltaviranmaisilta,jidentimintaakaavakskee. Tiettyäaluettataiasiakknaisuuttakskeviaasiitakäsitelläänpienryhmänneuvtteluissasuunnitte lun npeuttamiseksi. Pienryhmän neuvtteluun sallistuvat tilaajien ja knsultin pääsuunnittelijat ja asiantuntijatsekäsidsryhmienedustajat,jitaasiakskee.pienryhmättimivatmyöstiedstuskanavi naerisapulille. 11. TIEDOTTAMINEN Kaavahankkeen sallistumis- ja arviintisuunnitelman nähtävillälsta, järjestettävistä yleisötilaisuuksista, kaavalunnksen ja ehdtuksen nähtävillälsta, mielipiteen ja muistutuksen esittämismahdllisuuksista sekä muutksenhakumahdllisuudesta tiedttaminen tapahtuu Haapajärven kaupungin käyttämissä virallisissa lehdissä ja kunnan nettisivulla. Kaavaehdtuksen nähtäville asettamisesta ilmitetaan ulk- 14

17 paikkakuntalaisille maanmistajille ja haltijille myös kirjallisesti. (MRA 19, 30 ) Muistutuksen tehneelle lähetetään kunnan perusteltu kannantt esitettyyn mielipiteeseen, mikäli hän n sitä kirjallisesti pyytänyt ja samalla ilmittanut sitteensa. (MRL 65 ) Tiet kaavan hyväksymispäätöksestä lähetetään muistuttajille ja kuntalaisille, jtka vat sitä kaavan nähtävillä llessa kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmittaneet sitteensa. (MRL 67 ja MRA 94 ). 12.LISÄTIETOJA Haapajärvenkaupunki: VesaSavlainen,tekninenjhtaja puh ArkkitehtitimistPekkaLukkarinenOy Kauppurienkatu12,90100Oulu Puh.(08) ,fax JnaKskel,arkkitehtiSAFA HeiniKaskela,arkkitehtiSAFA Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n tiedte sayleiskaavan vireille tulsta. Sen tarkituksena n selvittää kaavan tarkitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen sallistumis- ja vurvaikutusmenettely sekä kaavan vaikutusten arviinti. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman sisällöstä n mahdllisuus jättää kirjallisia mielipiteitä. Osallistumis- ja arviintisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään suunnittelun kuluessa tarpeen mukaan. 15

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Ahvenksken sayleiskaavan muuts arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68102-P18488 arviintisuunnitelma Slin Lauri Sisällysluettel 1 arviintisuunnitelma...

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.7.2016 päivitetty 9.6.2017 Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Kaunispään asemakaavan laajennus Valtatie 4:n länsipuli Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Sivu

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A3 13.8.2014 HALSUAN KESKEISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 1.8.2017 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava 1510001443 Ktka Ktkan itäsan tuulivimasayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.12.2012 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2015, tarkistettu 29.4.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviintisuunnitelmassa kerrtaan kaavituksen päätavitteet, suunnittelun eteneminen,

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510012658 Asikkalan kunta Saitan asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10.6.2014, tark. 29.9.2014, tark. 13.2.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis-

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2010 1. Mitä suunnitellaan? Haapaveden keskustan sayleiskaavan tarkistus käynnistyi vunna 2000. Kaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset 1 1510029580 Padasjen kunta Kaarinkrven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavjen muutkset OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.2.2017 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.3.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A4 13.8.2014 HALSUAN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013 1510002480-001 Viitasaaren kaupunki Keskustan sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.6.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012 Hattmin tuulivima-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 7.5.2012 1 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015

Maaselän tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015 1510017192 Utajärven kunta Maaselän tuulivimapuistn sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.4.2015 Tässä sallistumis- ja arviintisuunnitelmassa (OAS) esitetään sayleiskaavan laatimisen lähtökhtia

Lisätiedot

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2017 BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaren kunnan kaavitushjelman 2017 2021 mukaan Björkön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Liite 1 PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET Pyhtään Siltakylän-Heinlahden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hattulan kunta 25.8.2008 päivitetty 12.5.2009 82119621 Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 29.1.2015 VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA. Vastaanottaja Tornator Oyj. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA. Vastaanottaja Tornator Oyj. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastaanttaja Trnatr Oyj Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Päivämäärä 12.5.2014 Viite 1510011269 SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA 1510011269 Savnlinnan kaupunki Matknsaln

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIMON KUNTA 14.10.2015 SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet 8 Asikkalan kunta Asikkalan tien asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 0.8.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa esitetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA

SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA PELLON KUNTA 4.6.2014 P PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 4.6.2014 PELLON KUNTA PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2016(päivitetty) MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit Rakennemallin etenemisen pääetapit 28.4.2009 Mtiiviseminaari, Jyväskylä Rakennemallin etenemisen pääetapit Prsessin kest n. 2 vutta Tärkeää itse strategiaprsessi Kuntien ait situtuminen ja sallistuminen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015

Lumialan jakokunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1510019143 Asikkalan kunta Lumialan jakkunnan ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 6.7.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos ja -laajennus 16. kaupunginosan korttelin 6285 tontti 2 sekä viereinen asemakaavaton alue, Nikkarinkuja 5 Ilmakuva suunnittelualueesta Pictometry,

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaarelan ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaarelan ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510022681 Asikkalan kunta Kaarelan ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 29.4.2016 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011, 15.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Päivämäärä 4.9.2015 LAIHIAN KUNTA KYLÄNPÄÄN HAUDANMÄEN ASEMAKAAVA

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Päivämäärä 4.9.2015 LAIHIAN KUNTA KYLÄNPÄÄN HAUDANMÄEN ASEMAKAAVA Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 4.9.2015 LAIHIAN KUNTA KYLÄNPÄÄN HAUDANMÄEN ASEMAKAAVA LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVA Tarkastus 04/09/2015 Päivämäärä

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA TORNATOR OY 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.4.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1303 SAUVON KUNTA KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.5.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI FCG Planeko Oy JÄMSÄN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI 9.4.2008, TARK. 27.6.2008, TARK 17.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

K y r ö n t i e 3 5 a s e m a k a a v a. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

K y r ö n t i e 3 5 a s e m a k a a v a. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma K y r ö n t i e 3 5 a s e m a k a a v a Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 3.2.2016 Päivitetty: 1.6.2016 Diaari nro: AKAA: 621/2015 S i s ä l l y s 1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot