Testit suhdeasteikollisille muuttujille. Testit suhdeasteikollisille muuttujille. Testit suhdeasteikollisille muuttujille: Esitiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Testit suhdeasteikollisille muuttujille. Testit suhdeasteikollisille muuttujille. Testit suhdeasteikollisille muuttujille: Esitiedot"

Transkriptio

1 TKK (c) Ilkka Melli (4) Testit suhdeasteikollisille muuttujille Johdatus tilastotieteesee Testit suhdeasteikollisille muuttujille Testit ormaalikauma parametreille Yhde otokse t-testi Kahde otokse t-testi A Kahde otokse t-testi B Testi variassille Variassie vertailutesti TKK (c) Ilkka Melli (4) Testit suhdeasteikollisille muuttujille: Mitä opimme? Tarkastelemme tässä luvussa ormaalikauma parametre koskevia tilastollisia testejä. Yhde otokse testit: t-testi ormaalikauma odotusarvolle χ -testi ormaalikauma variassille Kahde otokse testit: t-testi A ormaalikaumie odotusarvoje vertailuu erisuurte variassie tapauksessa t-testi B ormaalikaumie odotusarvoje vertailuu yhtä suurte variassie tapauksessa t-testi ormaalikaumie odotusarvoje vertailuu parivertailutilateessa F-testi ormaalikauma variassie vertailuu Testit suhdeasteikollisille muuttujille: Esitiedot Esitiedot: ks. seuraavia luku: Tilastolliste aieistoje keräämie mittaamie Tilastolliste aieistoje kuvaamie Otos otoskaumat Estimoiti Estimoitimeetelmät Väliestimoiti Tilastolliset testit Satuaismuuttut todeäköisyyskaumat Jakaumie tuusluvut Jatkuvia kaumia Normaalikaumasta johdettu kaumia TKK (c) Ilkka Melli (4) 3 TKK (c) Ilkka Melli (4) 4 Testit suhdeasteikollisille muuttujille: Lisätiedot Testejä järjestysasteikollisille muuttujille käsitellää luvussa Testit järjestysasteikollisille muuttujille Testejä laatueroasteikollisille muuttujille käsitellää luvussa Testit laatueroasteikollisille muuttujille Jakaumaoletuksie testaamista käsitellää luvussa Yhteesopivuude, homogeeisuude riippumattomuude testaamie Testit suhdeasteikollisille muuttujille >> Testit ormaalikauma parametreille Yhde otokse t-testi Kahde otokse t-testi A Kahde otokse t-testi B Testi variassille Variassie vertailutesti TKK (c) Ilkka Melli (4) 5 TKK (c) Ilkka Melli (4) 6

2 TKK (c) Ilkka Melli (4) 7 Testit ormaalikauma parametreille Testit ormaalikauma parametreille Normaalikauma parametrie tilastolliset testit / Avaisaat Kahde otokse testit Normaalikauma Odotusarvo Otos Parametri Riippumattomat otokset Variassi Vertailutesti Yhde otokse testit Normaalikauma o tilastotietee tärkei kauma. Oletetaa, että satuaismuuttu X oudattaa ormaalikaumaa parametrei µ σ : X N( µ, σ ) Tällöi E(X) o ormaalikauma odotusarvo Var(X) = σ o ormaalikauma variassi. Parametrit µ σ määräävät täysi ormaalikauma. TKK (c) Ilkka Melli (4) 8 Testit ormaalikauma parametreille Normaalikauma parametrie tilastolliset testit / Normaalikauma parametre koskevat testit voidaa kaa kahtee ryhmää: Yhde otokse testit Kahde otokse testit eli vertailutestit Yhde otokse testeissä testataa yksikertaisia ollahypoteese, jotka koskevat ormaalikauma odotusarvo- tai variassiparametria. Kahde otokse testit ovat vertailutestejä, joilla verrataa kahde ormaalikauma odotusarvo- tai variassiparametre toisiisa. Testit ormaalikauma parametreille Normaalikauma parametreille tarkoitettuje testie yleie soveltuvuus / Testejä ormaalikauma odotusarvolle sovelletaa usei myös sellaisissa tilateissa, joissa havaiot eivät oudata ormaalikaumaa. Tämä perustuu seuraavii seikkoihi: (i) Esitettävät testit odotusarvolle perustuvat havaitoje aritmeettisii keskiarvoihi. (ii) Keskeise ra-arvolausee mukaa myös eiormaaliste havaitoje aritmeettiset keskiarvot ovat tietyi ehdoi suurissa otoksissa approksimatiivisesti ormaalikautueita. TKK (c) Ilkka Melli (4) 9 TKK (c) Ilkka Melli (4) Testit ormaalikauma parametreille Normaalikauma parametreille tarkoitettuje testie yleie soveltuvuus / Se sia testit ormaalikauma variassille eivät yleesä ole käyttökelpoisia ei-ormaalisille havaioille tilae ei välttämättä parae suurillakaa havaitoje lukumäärillä. Testit ormaalikauma parametreille Tavaomaiset testit ormaalikauma parametreille Tarkastelemme seuraavia testejä ormaalikauma parametreille: Yhde otokse t-testi odotusarvolle Kahde riippumattoma otokse t-testi A odotusarvoille erisuurte variassie tapauksessa Kahde riippumattoma otokse t-testi B odotusarvoille yhtä suurte variassie tapauksessa Yhde otokse χ -testi variassille Kahde riippumattoma otokse F-testi variasseille TKK (c) Ilkka Melli (4) TKK (c) Ilkka Melli (4)

3 TKK (c) Ilkka Melli (4) 3 Testit suhdeasteikollisille muuttujille Yhde otokse t-testi Testit ormaalikauma parametreille >> Yhde otokse t-testi Kahde otokse t-testi A Kahde otokse t-testi B Testi variassille Variassie vertailutesti Avaisaat Aritmeettie keskiarvo Nollahypoteesi Normaalikauma Odotusarvo Otos Otosvariassi Parametri Testisuure Testisuuree kauma Testisuuree ormaaliarvo t-kauma Variassi Voimakkuus Yhde otokse testit Yleie hypoteesi TKK (c) Ilkka Melli (4) 4 Yhde otokse t-testi Testausasetelma / Yhde otokse t-testi Testausasetelma / Olkoo X, X,, X yksikertaie satuaisotos perusjoukosta S, joka oudattaa ormaalikaumaa N( µ, σ ) Jakauma riippuu seuraavista parametreista: µ = kauma odotusarvo σ = kauma variassi Asetetaa ormaalikauma N( µ, σ ) odotusarvo- eli paikkaparametrille µ ollahypoteesi :µ Testausogelma: Ovatko havaiot sopusoiussa ollahypoteesi kassa? Ogelma ratkaisua o yhde otokse t-testi. TKK (c) Ilkka Melli (4) 5 TKK (c) Ilkka Melli (4) 6 Yhde otokse t-testi ypoteesit Yhde otokse t-testi Parametrie estimoiti Yleie hypoteesi : (i) avaiot Xi N( µ, σ ), i=,,, (ii) avaiot X, X,, X ovat riippumattomia Nollahypoteesi : :µ Vaihtoehtoie hypoteesi : : µ > µ -suutaiset vaihtoehtoiset hypoteesit : µ < µ : µ µ -suutaie vaihtoehtoie hypoteesi Olkoot Xi i = X = s X X = ( i ) i= tavaomaiset harhattomat estimaattorit parametreille E(X i ), i =,,, Var(X i ) = σ, i =,,, TKK (c) Ilkka Melli (4) 7 TKK (c) Ilkka Melli (4) 8

4 TKK (c) Ilkka Melli (4) 9 Yhde otokse t-testi Testisuure se kauma Määritellää t-testisuure X µ s / Jos ollahypoteesi :µ pätee, ii testisuure t oudattaa Studeti t-kaumaa vapausastei ( ): t t( ) Yhde otokse t-testi Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu / Oletetaa, että testi yleie hypoteesi ollahypoteesi pätevät: X, X,, X X i N( µ, σ ), i =,,, Koska tällöi (ks. lukua Otos otoskaumat) σ X = Xi N µ, i= ii X µ z = N(,) σ / Koska stadardipoikkeama σ o tutemato, satuaismuuttu z lauseke o epäoperatioaalie. TKK (c) Ilkka Melli (4) Yhde otokse t-testi Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu / Jos satuaismuuttu z lausekkeessa stadardipoikkeama σ korvataa vastaavalla otossuureella s = ( Xi X) i= saadaa t-testisuure X µ s / joka ollahypoteesi pätiessä oudattaa Studeti t-kaumaa vapausastei ( ): t t( ) Todistus sivuutetaa; ks. kuiteki lukua Väliestimoiti. Yhde otokse t-testi t-testisuure mittaa tilastollista etäisyyttä Testisuure X µ s / mittaa havaitoarvoje aritmeettise keskiarvo ollahypoteesi :µ kiiittämä odotusarvoparametri µ arvo µ tilastollista etäisyyttä. Mittayksikköä o erotukse X µ stadardipoikkeama σ / estimaattori, jota määrättäessä o oletettu, että ollahypoteesi pätee. TKK (c) Ilkka Melli (4) TKK (c) Ilkka Melli (4) Yhde otokse t-testi Testi Yhde otokse t-testi Testi hylkäysaluee valita /4 Testisuuree X µ s / ormaaliarvo =, koska ollahypoteesi :µ pätiessä E(t) = Site itseisarvoltaa suuret testisuuree t arvot viittaavat siihe, että ollahypoteesi ei päde. Nollahypoteesi hylätää, jos testi p-arvo o kylli piei. Valitaa testi merkitsevyystasoksi α. Jos vaihtoehtoie hypoteesi o muotoa : µ > µ ii kriittie ra t α saadaa ehdosta Pr(t t α ) = α t t( ) Testi hylkäysalue o tällöi muotoa (t α, ) TKK (c) Ilkka Melli (4) 3 TKK (c) Ilkka Melli (4) 4

5 TKK (c) Ilkka Melli (4) 5 Yhde otokse t-testi Testi hylkäysaluee valita /4 Yhde otokse t-testi Testi hylkäysaluee valita 3/4 Valitaa testi merkitsevyystasoksi α. Jos vaihtoehtoie hypoteesi o muotoa : µ < µ ii kriittie ra t α saadaa ehdosta Pr(t t α ) = α t t( ) Testi hylkäysalue o tällöi muotoa (, t α ) Valitaa testi merkitsevyystasoksi α. Jos vaihtoehtoie hypoteesi o muotoa : µ µ ii kriittiset rat t α/ t α/ saadaa ehdoista Pr(t t α/ ) = α/ Pr(t t α/ ) = α/ t t( ) Testi hylkäysalue o tällöi muotoa (, t α ) (t α, ) TKK (c) Ilkka Melli (4) 6 Yhde otokse t-testi Testi hylkäysaluee valita 4/4 Yhde otokse t-testi Testi p-arvo Oletetaa, että testi merkitsevyystasoksi o valittu α. Testi hylkäysaluee määräämistä voidaa havaiollistaa alla olevilla kuvioilla. :µ µ :µ µ > :µ < µ t ( ) t ( ) t ( ) Olkoo t-testisuuree havaittu arvo t. Testi p-arvo määräämistä voidaa havaiollistaa alla olevilla kuvioilla. :µ µ > < :µ µ :µ µ t ( ) t ( ) t ( ) α t α α α t α α α t α t α / / p p p p p p p t t t t ylkäysalue ylkäysalue ylkäysalue ylkäysalue TKK (c) Ilkka Melli (4) 7 TKK (c) Ilkka Melli (4) 8 Yhde otokse t-testi Normaalisuusoletukse merkitys / Yhde otokse t-testi Normaalisuusoletukse merkitys / Yhde otokse t-testi yleisessä hypoteesissa oletetaa, että havaiot ovat ormaalikautueita. t-testi ei kuitekaa ole herkkä poikkeamille ormaalisuudesta, jos havaitoje lukumäärä o kylli suuri. Testiä o melko turvallista käyttää, ku havaitoje lukumäärä > 5 ellei havaitoje kauma ole kovi vio havaitoje joukossa ole poikkeavia havaito. Jos havaitoje lukumäärä > 4 testiä voidaa melko turvallisesti käyttää jopa selvästi vioille havaitoje kaumille. TKK (c) Ilkka Melli (4) 9 TKK (c) Ilkka Melli (4) 3

6 TKK (c) Ilkka Melli (4) 3 Yhde otokse t-testi Testi hyväksymisvirhee todeäköisyys voimakkuus /6 Tarkastellaa t-testi hyväksymisvirhee todeäköisyyttä voimakkuutta tilateessa, ormaalikauma N( µ, σ ) variassi σ oletetaa tuetuksi. Olkoo ollahypoteesi muotoa :µ vaihtoehtoie hypoteesi muotoa :µ < µ Yhde otokse t-testi Testi hyväksymisvirhee todeäköisyys voimakkuus /6 t-testisuure X µ σ / oudattaa ollahypoteesi :µ pätiessä stadardoitua ormaalikaumaa (ks. lukua Otos otoskaumat): t N(, ) TKK (c) Ilkka Melli (4) 3 Yhde otokse t-testi Testi hyväksymisvirhee todeäköisyys voimakkuus 3/6 Vaihtoehtoise hypoteesi :µ < µ tapauksessa t-testi päätössäätö o muotoa: ylkää ollahypoteesi :µ jos X µ < zα σ / Kriittie ra z α saadaa ehdosta Pr(z z α ) = α z N(, ). TKK (c) Ilkka Melli (4) 33 Yhde otokse t-testi Testi hyväksymisvirhee todeäköisyys voimakkuus 4/6 Vaihtoehtoise hypoteesi :µ < µ tapauksessa t-testi päätössäätö voidaa kirjoittaa myös seuraavaa muotoo: ylkää ollahypoteesi :µ jos X < µ zασ / = Xc Kriittie ra z α saadaa ehdosta Pr(z z α ) = α z N(, ). TKK (c) Ilkka Melli (4) 34 Yhde otokse t-testi Testi hyväksymisvirhee todeäköisyys voimakkuus 5/6 Vaihtoehtoise hypoteesi :µ < µ tapauksessa t-testi hyväksymisvirhee todeäköisyys β o ehdollie todeäköisyys β = Pr( jätetää voimaa ei ole tosi) = Pr( X Xc µ ) X c µ = Pr z σ / µ µ Yhde otokse t-testi Testi hyväksymisvirhee todeäköisyys voimakkuus 6/6 Vaihtoehtoise hypoteesi :µ < µ tapauksessa t-testi voimakkuus β o ehdollie todeäköisyys β = Pr(hylätää ei ole tosi) = Pr( X < Xc µ ) X c µ = Pr z < σ / µ µ TKK (c) Ilkka Melli (4) 35 TKK (c) Ilkka Melli (4) 36

7 TKK (c) Ilkka Melli (4) 37 Yhde otokse t-testi Testi hyväksymisvirhee todeäköisyys voimakkuus: avaiollistus /3 Yhde otokse t-testi Testi hyväksymisvirhee todeäköisyys voimakkuus: avaiollistus /3 Kuvio oikealla havaiollistaa t- testi hyväksymisvirhee todeäköisyyttä β voimakkuutta β. Yleie hypoteesi : X, X,, X X i ~ N(µ, σ ), i =,,, Nollahypoteesi : µ Vaihtoehtoie hypoteesi : µ < µ N(µ,σ / ) N(µ,σ /) α β µ µ Valitaa merkitsevyystasoksi α. Kriittie ra z α : Pr(z z α ) = α z N(, ) Kriittie ra X c : X c zασ / Päätössäätö: ylkää ollahypoteesi, jos N(µ,σ / ) N(µ,σ /) α β µ µ X c X c TKK (c) Ilkka Melli (4) 38 Yhde otokse t-testi Testi hyväksymisvirhee todeäköisyys voimakkuus: avaiollistus 3/3 Testit suhdeasteikollisille muuttujille yväksymisvirhee todeäköisyys β : β = Pr( X X c µ ) Voimakkuus β : β = Pr( X < X c µ ) N(µ,σ / N(µ,σ /) Testit ormaalikauma parametreille Yhde otokse t-testi >> Kahde otokse t-testi A Kahde otokse t-testi B Testi variassille Variassie vertailutesti α β µ µ X c TKK (c) Ilkka Melli (4) 39 TKK (c) Ilkka Melli (4) 4 Kahde otokse t-testi A Kahde otokse t-testi A Testausasetelma /4 Avaisaat Aritmeettie keskiarvo Kahde otokse testit Nollahypoteesi Normaalikauma Odotusarvo Otosvariassi Parametri Riippumattomat otokset Testisuure Testisuuree kauma Testisuuree ormaaliarvo t-kauma Variassi Vertailutesti Yleie hypoteesi Olkoo X, X,, X yksikertaie satuaisotos perusjoukosta S, joka oudattaa ormaalikaumaa N( µ, σ) Jakauma riippuu seuraavista parametreista: µ = kauma odotusarvo σ = kauma variassi TKK (c) Ilkka Melli (4) 4 TKK (c) Ilkka Melli (4) 4

8 TKK (c) Ilkka Melli (4) 43 Kahde otokse t-testi A Testausasetelma /4 Kahde otokse t-testi A Testausasetelma 3/4 Olkoo X, X,, X yksikertaie satuaisotos perusjoukosta S, joka oudattaa ormaalikaumaa N( µ, σ ) Jakauma riippuu seuraavista parametreista: µ = kauma odotusarvo σ = kauma variassi Oletetaa lisäksi, että perusjoukosta S poimittu otos X, X,, X perusjoukosta S poimittu otos X, X,, X ovat toisistaa riippumattomia. Otoste riippumattomuus merkitsee sitä, että se mikä alkio poimitaa perusjoukosta S ei vaikuta siihe mikä alkioista poimitaa perusjoukosta S käätäe. TKK (c) Ilkka Melli (4) 44 Kahde otokse t-testi A Testausasetelma 4/4 Kahde otokse t-testi A Yleie hypoteesi Asetetaa ormaalikaumie N( µ, σ) N( µ, σ ) odotusarvo- eli paikkaparametreille µ µ ollahypoteesi :µ Testausogelma: Ovatko havaiot sopusoiussa ollahypoteesi kassa? Ogelma ratkaisua o kahde riippumattoma otokse t-testi erisuurte variassie tapauksessa. uomautus: Jos voidaa olettaa, että σ = σ, testauksessa kaattaa käyttää kahde riippumattoma otokse t-testiä B. TKK (c) Ilkka Melli (4) 45 Yleie hypoteesi : () avaiot Xi N( µ, σ ), i=,,, () avaiot X j N( µ, σ ), j =,,, (3) avaiot X i X j ovat riippumattomia kaikille i j. uomautuksia: Oletus (3) sisältää kolme riippumattomuusoletusta: avaiot ovat riippumattomia otoksie sisällä. avaiot ovat riippumattomia otoksie välillä. Jakaumie variasse ei ole oletettu yhtä suuriksi; vrt. kahde otokse t-testi B. TKK (c) Ilkka Melli (4) 46 Kahde otokse t-testi A Nollahypoteesi vaihtoehtoiset hypoteesit Kahde otokse t-testi A Parametrie estimoiti Nollahypoteesi : :µ Vaihtoehtoie hypoteesi : : µ > µ -suutaiset vaihtoehtoiset hypoteesit : µ < µ : µ µ -suutaie vaihtoehtoie hypoteesi Olkoot k X = X, k =, k k i = k k ik k k i= ik s = ( X X ), k =, tavaomaiset harhattomat estimaattorit parametreille E(X ik ) k, i =,,, k, k =, Var(X ik ) = σ k, i =,,, k, k =, TKK (c) Ilkka Melli (4) 47 TKK (c) Ilkka Melli (4) 48

9 TKK (c) Ilkka Melli (4) 49 Kahde otokse t-testi A Testisuure se asymptoottie kauma Määritellää t-testisuure X X s s Jos ollahypoteesi :µ pätee, ii testisuure t oudattaa suurissa otoksissa approksimatiivisesti stadardoitua ormaalikaumaa N(,): t a N(,) Kahde otokse t-testi A Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu /3 Oletetaa, että testi yleie hypoteesi ollahypoteesi pätevät: X, X,, X, X, X,, X X N( µσ, ), i=,,, i X N( µσ, ), j =,,, j Tällöi (ks. lukua Otos otoskaumat) σ X = Xi N µ, i= σ X = X j N µ, j= Koska X X, ii σ σ X X N, TKK (c) Ilkka Melli (4) 5 Kahde otokse t-testi A Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu /3 Edellä esitetystä seuraa, että z = X X N(,) σ σ Koska variassit σ ovat tutemattomia, satuaismuuttu z σ lauseke o epäoperatioaalie. Kahde otokse t-testi A Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu 3/3 Jos satuaismuuttu z lausekkeessa variassit σ σ korvataa vastaavilla otossuureilla k sk = ( Xik Xk), k =, k i= saadaa t-testisuure X X s s joka ollahypoteesi pätiessä oudattaa suurissa otoksissa approksimatiivisesti stadardoitua ormaalikaumaa N(, ): t a N(, ) Todistus sivuutetaa. TKK (c) Ilkka Melli (4) 5 TKK (c) Ilkka Melli (4) 5 Kahde otokse t-testi A Testisuuree kauma approksimoiti Kahde otokse t-testi A t-testisuure mittaa tilastollista etäisyyttä Pieissä otoksissa saadaa testisuuree t kaumalle parempi approksimaatio käyttämällä approksimaatioa Studeti t-kaumaa vapausastei (s. Satterthwaite approksimaatio) ν = s s s s Testisuure X X s s mittaa otoksie aritmeettiste keskiarvoje tilastollista etäisyyttä. Mittayksikköä o erotukse X X stadardipoikkeama σ σ estimaattori, jota määrättäessä o oletettu, että ollahypoteesi pätee. TKK (c) Ilkka Melli (4) 53 TKK (c) Ilkka Melli (4) 54

10 TKK (c) Ilkka Melli (4) 55 Kahde otokse t-testi A Testi Kahde otokse t-testi A Testi hylkäysaluee valita /4 Testisuuree X X s s ormaaliarvo =, koska ollahypoteesi :µ pätiessä E(t) = Site itseisarvoltaa suuret testisuuree t arvot viittaavat siihe, että ollahypoteesi ei päde. Nollahypoteesi hylätää, jos testi p-arvo o kylli piei. Valitaa testi merkitsevyystasoksi α. Jos vaihtoehtoie hypoteesi o muotoa : µ > µ ii kriittie ra t α saadaa ehdosta Pr(t t α ) = α t a N(, ) Testi hylkäysalue o tällöi muotoa (t α, ) TKK (c) Ilkka Melli (4) 56 Kahde otokse t-testi A Testi hylkäysaluee valita /4 Kahde otokse t-testi A Testi hylkäysaluee valita 3/4 Valitaa testi merkitsevyystasoksi α. Jos vaihtoehtoie hypoteesi o muotoa : µ < µ ii kriittie ra t α saadaa ehdosta Pr(t t α ) = α t a N(, ) Testi hylkäysalue o tällöi muotoa (, t α ) Valitaa testi merkitsevyystasoksi α. Jos vaihtoehtoie hypoteesi o muotoa : µ µ ii kriittiset rat t α/ t α/ saadaa ehdoista Pr(t t α/ ) = α/ Pr(t t α/ ) = α/ t a N(,) Testi hylkäysalue o tällöi muotoa (, t α ) (t α, ) TKK (c) Ilkka Melli (4) 57 TKK (c) Ilkka Melli (4) 58 Kahde otokse t-testi A Testi hylkäysaluee valita 4/4 Kahde otokse t-testi A Testi p-arvo Oletetaa, että testi merkitsevyystasoksi o valittu α. Testi hylkäysaluee määräämistä voidaa havaiollistaa alla olevilla kuvioilla. :µ µ > < :µ µ :µ µ N(,) N(,) N(,) Olkoo t-testisuuree havaittu arvo t. Testi p-arvo määräämistä voidaa havaiollistaa alla olevilla kuvioilla. :µ µ > < :µ µ :µ µ N(,) N(,) N(,) α α α α t α t α α t α t α / / p p p p p p p t t t t ylkäysalue ylkäysalue ylkäysalue ylkäysalue TKK (c) Ilkka Melli (4) 59 TKK (c) Ilkka Melli (4) 6

11 TKK (c) Ilkka Melli (4) 6 Kahde otokse t-testi A Normaalisuusoletukse merkitys / Kahde otokse t-testi A Normaalisuusoletukse merkitys / Kahde otokse t-testi A yleise hypoteesi mukaa havaiot ovat molemmissa otoksissa ormaalikautueita. Testi ei kuitekaa ole herkkä poikkeamille ormaalisuudesta, jos molempie otoste otoskoot ovat kylli suuria. Testiä o melko turvallista käyttää, ku > 5 > 5 eivät eroa toisistaa kovi paljo, elleivät havaitoje kaumat ole kovi vio ellei havaitoje joukossa ole poikkeavia havaito. Jos > 4 > 4 testiä voidaa melko turvallisesti käyttää jopa selvästi vioille havaitoje kaumille. TKK (c) Ilkka Melli (4) 6 Testit suhdeasteikollisille muuttujille Kahde otokse t-testi B Testit ormaalikauma parametreille Yhde otokse t-testi Kahde otokse t-testi A >> Kahde otokse t-testi B Testi variassille Variassie vertailutesti TKK (c) Ilkka Melli (4) 63 Avaisaat Aritmeettie keskiarvo Kahde otokse testit Nollahypoteesi Normaalikauma Odotusarvo Otosvariassi Parametri Riippumattomat otokset Testisuure Testisuuree kauma Testisuuree ormaaliarvo t-kauma Variassi Vertailutesti Yleie hypoteesi TKK (c) Ilkka Melli (4) 64 Kahde otokse t-testi B Testausasetelma /4 Kahde otokse t-testi B Testausasetelma /4 Olkoo X, X,, X yksikertaie satuaisotos perusjoukosta S, joka oudattaa ormaalikaumaa N( µ, σ ) Jakauma riippuu seuraavista parametreista: µ = kauma odotusarvo σ = kauma variassi Olkoo X, X,, X yksikertaie satuaisotos perusjoukosta S, joka oudattaa ormaalikaumaa N( µ, σ ) Jakauma riippuu seuraavista parametreista: µ = kauma odotusarvo σ = kauma variassi TKK (c) Ilkka Melli (4) 65 TKK (c) Ilkka Melli (4) 66

12 TKK (c) Ilkka Melli (4) 67 Kahde otokse t-testi B Testausasetelma 3/4 Kahde otokse t-testi B Testausasetelma 4/4 Oletetaa lisäksi, että perusjoukosta S poimittu otos X, X,, X perusjoukosta S poimittu otos X, X,, X ovat toisistaa riippumattomia. Otoste riippumattomuus merkitsee sitä, että se mikä alkio poimitaa perusjoukosta S ei vaikuta siihe mikä alkioista poimitaa perusjoukosta S käätäe. Asetetaa ormaalikaumie N( µ, σ ) N( µ, σ ) odotusarvo- eli paikkaparametreille µ µ ollahypoteesi :µ Testausogelma: Ovatko havaiot sopusoiussa ollahypoteesi kassa? Ogelma ratkaisua o kahde riippumattoma otokse t-testi yhtä suurte variassie tapauksessa. uomautus: Jos kaumie variassit eivät ole yhtä suuret, testauksessa o käytettävä kahde riippumattoma otokse t-testiä A. TKK (c) Ilkka Melli (4) 68 Kahde otokse t-testi B Yleie hypoteesi Kahde otokse t-testi B Nollahypoteesi vaihtoehtoiset hypoteesit Yleie hypoteesi : () Xi N( µ, σ ), i=,,, () X j N( µ, σ ), j =,,, (3) avaiot X i X j ovat riippumattomia kaikille i j uomautuksia: Oletus (3) sisältää kolme riippumattomuusoletusta: avaiot ovat riippumattomia otoksie sisällä. avaiot ovat riippumattomia otoksie välillä. Jakaumie variassit o tässä oletettu yhtä suuriksi; vrt. kahde otokse t-testi A. Nollahypoteesi : :µ Vaihtoehtoie hypoteesi : : µ > µ -suutaiset vaihtoehtoiset hypoteesit : µ < µ : µ µ -suutaie vaihtoehtoie hypoteesi TKK (c) Ilkka Melli (4) 69 TKK (c) Ilkka Melli (4) 7 Kahde otokse t-testi B Parametrie estimoiti Kahde otokse t-testi B Yhdistetty variassiestimaattori Olkoot X k = X, k =, k k i = k k ik k k i= ik s = ( X X ), k =, tavaomaiset harhattomat estimaattorit parametreille E(X ik ) k, i =,,, k, k =, Var(X ik ) = σ, i =,,, k, k =, Määritellää s. yhdistetty variassiestimaattori ( ) s ( ) s sp = Yhdistetty variassiestimaattori s P o harhato estimaattori variassiparametrille σ, jos ollahypoteesi :µ pätee. uomautus: Yhdistetty variassiestimaattori s P ei ole sama kui yhdistety otokse variassi, koska otoskeskiarvot X X eivät (yleesä) ole yhtä suuria. TKK (c) Ilkka Melli (4) 7 TKK (c) Ilkka Melli (4) 7

13 TKK (c) Ilkka Melli (4) 73 Kahde otokse t-testi B Testisuure se kauma Määritellää t-testisuure X X sp Jos ollahypoteesi :µ pätee, ii testisuure t oudattaa Studeti t-kaumaa vapausastei ( ): t t( ) Kahde otokse t-testi B Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu /3 Oletetaa, että testi yleie hypoteesi ollahypoteesi pätevät: X, X,, X, X, X,, X X N( µσ, ), i=,,, i X N( µσ, ), j =,,, j Tällöi (ks. lukua Otos otoskaumat) σ X = Xi N µ, i= σ X = X j N µ, j= Koska X X, ii X X N, σ TKK (c) Ilkka Melli (4) 74 Kahde otokse t-testi B Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu /3 Edellä esitetystä seuraa, että X X z = N(,) σ Koska stadardipoikkeama σ o tutemato, satuaismuuttu z lauseke o epäoperatioaalie. Määritellää otosvariassit k sk = ( Xik Xk), k =, k i= Kahde otokse t-testi B Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu 3/3 Jos satuaismuuttu z lausekkeessa stadardipoikkeama σ korvataa otossuureella ( ) s ( ) s sp = saadaa t-testisuure X X sp joka ollahypoteesi pätiessä oudattaa Studeti t-kaumaa vapausastei ( ): t t( ) Todistus sivuutetaa. TKK (c) Ilkka Melli (4) 75 TKK (c) Ilkka Melli (4) 76 Kahde otokse t-testi B t-testisuure mittaa tilastollista etäisyyttä Kahde otokse t-testi B Testi Testisuure X X sp mittaa otoksie aritmeettiste keskiarvoje tilastollista etäisyyttä. Mittayksikköä o erotukse X X stadardipoikkeama σ estimaattori, jota määrättäessä o oletettu, että ollahypoteesi pätee. Testisuuree X X sp ormaaliarvo =, koska ollahypoteesi :µ pätiessä E(t) = Site itseisarvoltaa suuret testisuuree t arvot viittaavat siihe, että ollahypoteesi ei päde. Nollahypoteesi hylätää, jos testi p-arvo o kylli piei. TKK (c) Ilkka Melli (4) 77 TKK (c) Ilkka Melli (4) 78

14 TKK (c) Ilkka Melli (4) 79 Kahde otokse t-testi B Testi hylkäysaluee valita sekä testi p-arvo Kahde otokse t-testi B Normaalisuusoletukse merkitys / Kahde otokse t-testi B hylkäysaluee valita tapahtuu kute yhde otokse t-testi tapauksessa paitsi, että t-testisuure oudattaa tässä Studeti t-kaumaa vapausastei ( ). Kahde otokse t-testi B testisuuree arvoa vastaava p- arvo määräämie tapahtuu kute yhde otokse t-testi tapauksessa paitsi, että t-testisuure oudattaa tässä Studeti t-kaumaa vapausastei ( ). Kahde otokse t-testi B yleise hypoteesi mukaa havaiot ovat molemmissa otoksissa ormaalikautueita. Testi ei kuitekaa ole herkkä poikkeamille ormaalisuudesta, jos molempie otoste otoskoot ovat kylli suuria. TKK (c) Ilkka Melli (4) 8 Kahde otokse t-testi B Normaalisuusoletukse merkitys / Testit suhdeasteikollisille muuttujille Testiä o melko turvallista käyttää, ku > 5 > 5 eivät eroa toisistaa kovi paljo, elleivät havaitoje kaumat ole kovi vio ellei havaitoje joukossa ole poikkeavia havaito. Jos > 4 > 4 testiä voidaa melko turvallisesti käyttää jopa selvästi vioille havaitoje kaumille. Testit ormaalikauma parametreille Yhde otokse t-testi Kahde otokse t-testi A Kahde otokse t-testi B >> Testi variassille Variassie vertailutesti TKK (c) Ilkka Melli (4) 8 TKK (c) Ilkka Melli (4) 8 Parivertailuasetelma Avaisaat Aritmeettie keskiarvo Nollahypoteesi Normaalikauma Odotusarvo Otos Otosvariassi Parametri Parivertailu Testisuure Testisuuree kauma Testisuuree ormaaliarvo t-kauma Variassi Yhde otokse testit Yleie hypoteesi Parivertailuasetelma sytyy tilastollisessa tutkimuksessa esimerkiksi seuraavissa tilateissa: (i) Päämäärää o verrata kahta mittaria mittaamalla molemmilla mittareilla samo kohteita samoissa olosuhteissa. (ii) Päämäärää o tutkia joki käsittely vaikutusta mittaamalla samo kohteita ee käsittelyä käsittely jälkee. (iii) Päämäärää o vertailla kahta perusjoukkoa mittaamalla sama muuttu arvo perusjoukkoje alkioide sovitetuissa pareissa. TKK (c) Ilkka Melli (4) 83 TKK (c) Ilkka Melli (4) 84

15 TKK (c) Ilkka Melli (4) 85 Testausasetelma / Testausasetelma / Oletetaa, että havaiot muodostuvat muuttua X koskevista mittaustuloksie pareista (X i, X i ), i =,,, jotka ovat toisistaa riippumattomia. Päämäärää o verrata mittauksia toisiisa: Atavatko mittaukset keskimääri sama tulokse? Tällaisissa parivertailuasetelmissa ei saa käyttää riippumattomie otoksie t-testejä A tai B, koska parivertailuasetelmissa mittaustuloksia X i X i ei voida pitää riippumattomia. Muodostetaa mittaustuloksie X i X i erotukset,,,, i = Xi Xi i= Mittaukset atavat keskimääri sama tulokse, jos erotukset i saavat keskimääri arvo olla. Testausogelma ratkaisua o tavaomaie yhde otokse t-testi mittaustuloksie X i X i erotuksille i. TKK (c) Ilkka Melli (4) 86 ypoteesit Parametrie estimoiti Yleie hypoteesi : () Erotukset i N( µ, σ ), i=,,, () Erotukset,,, ovat riippumattomia Nollahypoteesi : : µ = Vaihtoehtoie hypoteesi : : µ > -suutaiset vaihtoehtoiset hypoteesit : µ < : µ -suutaie vaihtoehtoie hypoteesi Olkoot i i = = s = ( i ) i= tavaomaiset harhattomat estimaattorit parametreille E( i ), i =,,, Var( i ) = σ, i =,,, TKK (c) Ilkka Melli (4) 87 TKK (c) Ilkka Melli (4) 88 Testisuure se kauma Määritellää t-testisuure s / Jos ollahypoteesi : µ = pätee, ii testisuure t oudattaa Studeti t-kaumaa vapausastei ( ): t t( ) Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu / Oletetaa, että testi yleie hypoteesi ollahypoteesi pätevät:,,, i N(, σ ), i =,,, Koska tällöi (ks. lukua Otos otoskaumat) σ = i N, i= ii z = N(,) σ / Koska stadardipoikkeama σ o tutemato, satuaismuuttu z lauseke o epäoperatioaalie. TKK (c) Ilkka Melli (4) 89 TKK (c) Ilkka Melli (4) 9

16 TKK (c) Ilkka Melli (4) 9 Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu / Jos satuaismuuttu z lausekkeessa stadardipoikkeama σ korvataa vastaavalla otossuureella s = ( i ) i= saadaa t-testisuure s / joka ollahypoteesi pätiessä oudattaa Studeti t-kaumaa vapausastei ( ): t t( ) Todistus sivuutetaa; ks. kuiteki lukua Väliestimoiti. t-testisuure mittaa tilastollista etäisyyttä Testisuure s / mittaa havaitoarvoje erotuksie aritmeettise keskiarvo tilastollista etäisyyttä ollasta. Mittayksikköä o erotuksie i aritmeettise keskiarvo stadardipoikkeama σ estimaattori, jota määrättäessä o oletettu, että ollahypoteesi pätee. TKK (c) Ilkka Melli (4) 9 Testi Testi hylkäysaluee valita sekä testi p-arvo Testisuuree s / ormaaliarvo =, koska ollahypoteesi : µ = pätiessä E(t) = Site itseisarvoltaa suuret testisuuree t arvot viittaavat siihe, että ollahypoteesi ei päde. Nollahypoteesi hylätää, jos testi p-arvo o kylli piei. Parivertailutesti hylkäysaluee valita tapahtuu kute yhde otokse t-testi tapauksessa. Parivertailutesti testisuuree arvoa vastaava p-arvo määräämie tapahtuu kute yhde otokse t-testi tapauksessa. TKK (c) Ilkka Melli (4) 93 TKK (c) Ilkka Melli (4) 94 Normaalisuusoletukse merkitys / Normaalisuusoletukse merkitys / Parivertailuasetelma t-testi yleisessä hypoteesissa oletetaa, että havaitoarvoje erotukset ovat ormaalikautueita. Testi ei kuitekaa ole herkkä poikkeamille ormaalisuudesta, jos havaitoje lukumäärä o kylli suuri. Testiä o melko turvallista käyttää, ku > 5 ellei erotuste kauma ole kovi vio erotuksie joukossa ole poikkeavia erotuksia. Jos havaitoje lukumäärä > 4 testiä voidaa melko turvallisesti käyttää jopa selvästi vioille erotuksie kaumille. TKK (c) Ilkka Melli (4) 95 TKK (c) Ilkka Melli (4) 96

17 TKK (c) Ilkka Melli (4) 97 Testit suhdeasteikollisille muuttujille Testi variassille Testit ormaalikauma parametreille Yhde otokse t-testi Kahde otokse t-testi A Kahde otokse t-testi B >> Testi variassille Variassie vertailutesti Avaisaat Aritmeettie keskiarvo χ -kauma Nollahypoteesi Normaalikauma Odotusarvo Otos Otosvariassi Parametri Testisuure Testisuuree kauma Testisuuree ormaaliarvo Variassi Yhde otokse testit Yleie hypoteesi TKK (c) Ilkka Melli (4) 98 Testi variassille Testausasetelma / Testi variassille Testausasetelma / Olkoo X, X,, X yksikertaie satuaisotos perusjoukosta S, joka oudattaa ormaalikaumaa N( µ, σ ) Jakauma riippuu seuraavista parametreista: µ = kauma odotusarvo σ = kauma variassi Asetetaa ormaalikauma N( µ, σ ) variassiparametrille σ ollahypoteesi :σ = σ Testausogelma: Ovatko havaiot sopusoiussa ollahypoteesi kassa? Ogelma ratkaisua o yhde otokse χ -testi variassille. TKK (c) Ilkka Melli (4) 99 TKK (c) Ilkka Melli (4) Testi variassille ypoteesit Testi variassille Parametrie estimoiti Yleie hypoteesi : () avaiot Xi N( µ, σ ), i=,,, () avaiot X, X,, X ovat riippumattomia. Nollahypoteesi : :σ = σ Vaihtoehtoie hypoteesi : : σ > σ -suutaiset vaihtoehtoiset hypoteesit : σ < σ : σ σ -suutaie vaihtoehtoie hypoteesi Olkoot Xi i = X = s X X = ( i ) i= tavaomaiset harhattomat estimaattorit parametreille E(X i ), i =,,, Var(X i ) = σ, i =,,, TKK (c) Ilkka Melli (4) TKK (c) Ilkka Melli (4)

18 TKK (c) Ilkka Melli (4) 3 Testi variassille Testisuure se kauma Määritellää χ -testisuure ( ) s χ = σ Jos ollahypoteesi :σ = σ pätee, ii testisuure χ oudattaa χ -kaumaa vapausastei ( ): χ χ ( ) Testi variassille Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu /3 Oletetaa, että testi yleie hypoteesi ollahypoteesi pätevät: X, X,, X X i N( µσ, ), i =,,, Tällöi (ks. lukua Otos otoskaumat) X i µ Y = χ ( ) i σ = Koska odotusarvo µ o tutemato, satuaismuuttu Y lauseke o epäoperatioaalie. TKK (c) Ilkka Melli (4) 4 Testi variassille Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu /3 Jos satuaismuuttu z lausekkeessa odotusarvo µ korvataa vastaavalla otossuureella X i i = X = saadaa χ -testisuure Xi X ( ) s χ = i= σ = σ s = ( Xi X) i= Testi variassille Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu 3/3 Jos ollahypoteesi pätee, testisuure χ oudattaa χ -kaumaa vapausastei ( ): χ χ ( ) Todistus sivuutetaa; ks. kuiteki lukua Otos otoskaumat. TKK (c) Ilkka Melli (4) 5 TKK (c) Ilkka Melli (4) 6 Testi variassille Testi Testi variassille Testi hylkäysaluee valita /4 Testisuuree ( ) s χ = σ ormaaliarvo = ( ), koska ollahypoteesi pätiessä E(s :σ = σ ) = σ, jolloi E(χ ) = Site sekä pieet että suuret testisuuree χ arvot se ormaaliarvoo ( ) ähde viittaavat siihe, että ollahypoteesi ei päde. Nollahypoteesi hylätää, jos testi p-arvo o kylli piei. Valitaa testi merkitsevyystasoksi α. Jos vaihtoehtoie hypoteesi o muotoa :σ > σ ii kriittie ra χ α saadaa ehdosta Pr(χ χ α ) = α χ χ ( ) Testi hylkäysalue o tällöi muotoa (, ) χ α TKK (c) Ilkka Melli (4) 7 TKK (c) Ilkka Melli (4) 8

19 TKK (c) Ilkka Melli (4) 9 Testi variassille Testi hylkäysaluee valita /4 Testi variassille Testi hylkäysaluee valita 3/4 Valitaa testi merkitsevyystasoksi α. Jos vaihtoehtoie hypoteesi o muotoa :σ < σ ii kriittie ra χ α saadaa ehdosta Pr(χ χ α ) = α χ χ ( ) Testi hylkäysalue o tällöi muotoa (, ) χ α Valitaa testi merkitsevyystasoksi α. Jos vaihtoehtoie hypoteesi o muotoa :σ σ ii kriittiset rat χ α χ α saadaa ehdoista Pr(χ χ α ) = α/ Pr(χ χ α ) = α/ χ χ ( ) Testi hylkäysalue o tällöi muotoa (, ) (, ) χ α χ α TKK (c) Ilkka Melli (4) Testi variassille Testi hylkäysaluee valita 4/4 Testi variassille Testi p-arvo Oletetaa, että testi merkitsevyystasoksi o valittu α. Testi hylkäysaluee määräämistä voidaa havaiollistaa alla olevilla kuvioilla. Olkoo χ -testisuuree havaittu arvo. Jos vaihtoehtoie hypoteesi o -suutaie, p-arvo määräämistä voidaa havaiollistaa alla olevilla kuvioilla. χ :σ > σ :σ < σ :σ σ :σ > σ :σ < σ χ ( ) χ ( ) χ ( ) χ ( ) χ ( ) α χ α α α α α χ α χ α χ α p p χ p χ p ylkäysalue ylkäysalue ylkäysalue ylkäysalue TKK (c) Ilkka Melli (4) TKK (c) Ilkka Melli (4) Testi variassille Normaalisuusoletukse merkitys Testit suhdeasteikollisille muuttujille Tässä esitety variassitesti yleisessä hypoteesissa oletetaa, että havaiot ovat ormaalikautueita. Testi o herkkä poikkeamille ormaalisuudesta testi ei toimi kovi hyvi, jos havaitoje kauma o vio tai havaitoje joukossa o poikkeavia havaito. Tällöi suuretkaa havaitoje lukumäärät eivät yleesä paraa tilaetta. Testit ormaalikauma parametreille Yhde otokse t-testi Kahde otokse t-testi A Kahde otokse t-testi B Testi variassille >> Variassie vertailutesti TKK (c) Ilkka Melli (4) 3 TKK (c) Ilkka Melli (4) 4

20 TKK (c) Ilkka Melli (4) 5 Variassie vertailutesti Variassie vertailutesti Testausasetelma /4 Avaisaat Aritmeettie keskiarvo F-kauma Kahde otokse testit Nollahypoteesi Normaalikauma Odotusarvo Otos Otosvariassi Parametri Testisuure Testisuuree kauma Testisuuree ormaaliarvo Variassi Vertailutesti Yleie hypoteesi Olkoo X, X,, X yksikertaie satuaisotos perusjoukosta S, joka oudattaa ormaalikaumaa N( µ, σ) Jakauma riippuu seuraavista parametreista: µ = kauma odotusarvo σ = kauma variassi TKK (c) Ilkka Melli (4) 6 Variassie vertailutesti Testausasetelma /4 Variassie vertailutesti Testausasetelma 3/4 Olkoo X, X,, X yksikertaie satuaisotos perusjoukosta S, joka oudattaa ormaalikaumaa N( µ, σ ) Jakauma riippuu seuraavista parametreista: µ = kauma odotusarvo σ = kauma variassi Oletetaa lisäksi, että perusjoukosta S poimittu otos X, X,, X perusjoukosta S poimittu otos X, X,, X ovat toisistaa riippumattomia. Otoste riippumattomuus merkitsee sitä, että se mikä alkio poimitaa perusjoukosta S ei vaikuta siihe mikä alkioista poimitaa perusjoukosta S käätäe. TKK (c) Ilkka Melli (4) 7 TKK (c) Ilkka Melli (4) 8 Variassie vertailutesti Testausasetelma 4/4 Variassie vertailutesti Yleie hypoteesi Asetetaa ormaalikaumie N( µ, σ) N( µ, σ ) variassiparametreille σ σ ollahypoteesi :σ = σ = σ Testausogelma: Ovatko havaiot sopusoiussa ollahypoteesi kassa? Ogelma ratkaisua o kahde riippumattoma otokse F-testi variasseille. Yleie hypoteesi : () avaiot Xi N( µ, σ ), i=,,, () avaiot X j N( µ, σ ), j =,,, (3) avaiot X i X j ovat riippumattomia kaikille i j uomautus: Oletus (3) sisältää kolme riippumattomuusoletusta: avaiot ovat riippumattomia otoksie sisällä. avaiot ovat riippumattomia otoksie välillä. TKK (c) Ilkka Melli (4) 9 TKK (c) Ilkka Melli (4)

21 TKK (c) Ilkka Melli (4) Variassie vertailutesti Nollahypoteesi vaihtoehtoiset hypoteesit Variassie vertailutesti Parametrie estimoiti Nollahypoteesi : :σ = σ = σ Vaihtoehtoie hypoteesi : : σ > σ -suutaiset vaihtoehtoiset hypoteesit : σ < σ : σ σ -suutaie vaihtoehtoie hypoteesi Olkoot k X = X, k =, k k i = k k ik k k i= ik s = ( X X ), k =, tavaomaiset harhattomat estimaattorit parametreille E(X ik ) k, i =,,, k, k =, Var(X ik ) = σ k, i =,,, k, k =, TKK (c) Ilkka Melli (4) Variassie vertailutesti Testisuure se kauma Määritellää F-testisuure s F = s Jos ollahypoteesi :σ = σ = σ pätee, ii testisuure F oudattaa Fisheri F-kaumaa vapausastei ( ) ( ): F F (, ) Variassie vertailutesti Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu /3 Oletetaa, että testi yleie hypoteesi ollahypoteesi pätevät: X, X,, X, X, X,, X X N( µ, σ ), i=,,, i X N( µ, σ ), j =,,, j Tällöi (ks. lukua Otos otoskaumat) X i µ Y = χ ( ) i= σ X j µ Y = χ ( ) j σ = Koska Y Y, ii Y/( ) Y = F(, ) Y /( ) TKK (c) Ilkka Melli (4) 3 TKK (c) Ilkka Melli (4) 4 Variassie vertailutesti Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu /3 Koska odotusarvot µ µ ovat tutemattomia, satuaismuuttu Y lauseke o epäoperatioaalie. Jos satuaismuuttu Y lausekkeessa odotusarvot µ µ korvataa vastaavilla otossuureilla k X = X, k =, k k i = ik saadaa F-testisuure s F = s k sk = ( Xik Xk), k =, k i= Variassie vertailutesti Testisuuree kauma ollahypoteesi pätiessä: Perustelu 3/3 Jos ollahypoteesi pätee, testisuure F oudattaa Fisheri F- kaumaa vapausastei ( ) ( ): F F(, ) Todistus sivuutetaa. TKK (c) Ilkka Melli (4) 5 TKK (c) Ilkka Melli (4) 6

22 TKK (c) Ilkka Melli (4) 7 Variassie vertailutesti Testi Variassie vertailutesti Testi hylkäysaluee valita /4 Testisuuree s F = s ormaaliarvo, koska ollahypoteesi :σ = σ = σ pätiessä ( jos o kylli suuri) E( F) = 3 Site sekä pieet että suuret testisuuree F arvot se ormaaliarvoo ähde viittaavat siihe, että ollahypoteesi ei päde. Nollahypoteesi hylätää, jos testi p-arvo o kylli piei. Valitaa testi merkitsevyystasoksi α. Jos vaihtoehtoie hypoteesi o muotoa :σ > σ ii kriittie ra F α saadaa ehdosta Pr(F F α ) = α F F(, ) Testi hylkäysalue o tällöi muotoa (F α, ) TKK (c) Ilkka Melli (4) 8 Variassie vertailutesti Testi hylkäysaluee valita /4 Variassie vertailutesti Testi hylkäysaluee valita 3/4 Valitaa testi merkitsevyystasoksi α. Jos vaihtoehtoie hypoteesi o muotoa :σ < σ ii kriittie ra F α saadaa ehdosta Pr(F F α ) = α F F(, ) Testi hylkäysalue o tällöi muotoa (, F α ) Valitaa testi merkitsevyystasoksi α. Jos vaihtoehtoie hypoteesi o muotoa :σ σ ii kriittiset rat F α/ F α/ saadaa ehdoista Pr(F F α/ ) = α/ Pr(F F α/ ) = α/ F F(, ) Testi hylkäysalue o tällöi muotoa (, F α/ ) (F α/, ) TKK (c) Ilkka Melli (4) 9 TKK (c) Ilkka Melli (4) 3 Variassie vertailutesti Testi hylkäysaluee valita 4/4 Variassie vertailutesti Testi p-arvo Oletetaa, että testi merkitsevyystasoksi o valittu α. Testi hylkäysaluee määräämistä voidaa havaiollistaa olevilla kuvioilla. Olkoo F-testisuuree havaittu arvo F. Jos vaihtoehtoie hypoteesi o -suutaie, p-arvo määräämistä voidaa havaiollistaa alla olevilla kuvioilla. :σ > σ :σ < σ :σ σ :σ > σ :σ < σ F (, ) F (, ) F (, ) F (, ) F (, ) α α α F α F α α α F α F α p p p F F p ylkäysalue ylkäysalue ylkäysalue ylkäysalue TKK (c) Ilkka Melli (4) 3 TKK (c) Ilkka Melli (4) 3

23 TKK (c) Ilkka Melli (4) 33 Variassie vertailutesti Normaalisuusoletukse merkitys Tässä esitety variassie vertailutesti yleisessä hypoteesissa oletetaa, että havaiot ovat molemmissa otoksissa ormaalikautueita. Testi o herkkä poikkeamille ormaalisuudesta testi ei toimi kovi hyvi, jos havaitoje kauma o vio tai havaitoje joukossa o poikkeavia havaito. Tällöi suuretkaa havaitoje lukumäärät eivät yleesä paraa tilaetta.

Johdatus tilastotieteeseen Testit suhdeasteikollisille muuttujille. TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1

Johdatus tilastotieteeseen Testit suhdeasteikollisille muuttujille. TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Johdatus tilastotieteeseen Testit suhdeasteikollisille muuttujille TKK (c) Ilkka Mellin (004) 1 Testit suhdeasteikollisille muuttujille Testit normaalijakauman parametreille Yhden otoksen t-testi Kahden

Lisätiedot

Johdatus tilastotieteeseen Testit suhdeasteikollisille muuttujille. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Johdatus tilastotieteeseen Testit suhdeasteikollisille muuttujille. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Johdatus tilastotieteeseen Testit suhdeasteikollisille muuttujille TKK (c) Ilkka Mellin (005) 1 Testit suhdeasteikollisille muuttujille Testit normaalijakauman parametreille Yhden otoksen t-testi Kahden

Lisätiedot

2-suuntainen vaihtoehtoinen hypoteesi

2-suuntainen vaihtoehtoinen hypoteesi Mat-.6 Sovellettu todeäköisyyslasketa. harjoitukset Mat-.6 Sovellettu todeäköisyyslasketa B. harjoitukset / Ratkaisut Aiheet: Tilastolliset testit Avaisaat: Aritmeettie keskiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma,

Lisätiedot

Testit järjestysasteikollisille muuttujille. Testit järjestysasteikollisille muuttujille. Testit järjestysasteikollisille muuttujille: Esitiedot

Testit järjestysasteikollisille muuttujille. Testit järjestysasteikollisille muuttujille. Testit järjestysasteikollisille muuttujille: Esitiedot TKK (c Ilkka Melli (004 Johdatus tilastotieteesee TKK (c Ilkka Melli (004 : Mitä opimme? Tarkastelemme tässä luvussa seuraavia järjestysasteikolliste muuttujie testejä: ja merkkitesti parivertailuille

Lisätiedot

Testejä suhdeasteikollisille muuttujille

Testejä suhdeasteikollisille muuttujille Ilkka Mellin Tilastolliset menetelmät Osa 3: Tilastolliset testit Testejä suhdeasteikollisille muuttujille TKK (c) Ilkka Mellin (007) 1 Testejä suhdeasteikollisille muuttujille >> Testit normaalijakauman

Lisätiedot

2-suuntainen vaihtoehtoinen hypoteesi

2-suuntainen vaihtoehtoinen hypoteesi MS-A53 Todeäköisyyslaskea ja tilastotietee peruskurssi Esimerkkikokoelma 5 Aiheet: Tilastolliset testit Yhde otokse t-testi Testausasetelma yhde otokse t-testissä odotusarvolle Olkoo X i, i =,,, riippumato

Lisätiedot

Johdatus tilastotieteeseen Otos ja otosjakaumat. TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1

Johdatus tilastotieteeseen Otos ja otosjakaumat. TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Johdatus tilastotieteesee Otos ja otosjakaumat TKK (c) Ilkka Melli (004) 1 Otos ja otosjakaumat Yksikertaie satuaisotos Otostuusluvut ja otosjakaumat Aritmeettise keskiarvo otosjakauma Otosvariassi otosjakauma

Lisätiedot

Johdatus tilastotieteeseen Testit laatueroasteikollisille muuttujille. TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1

Johdatus tilastotieteeseen Testit laatueroasteikollisille muuttujille. TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Johdatus tilastotieteeseen Testit laatueroasteikollisille muuttujille TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Testit laatueroasteikollisille muuttujille Laatueroasteikollisten muuttujien testit Testi suhteelliselle

Lisätiedot

Testit laatueroasteikollisille muuttujille

Testit laatueroasteikollisille muuttujille Ilkka Mellin Tilastolliset menetelmät Osa 3: Tilastolliset testit Testit laatueroasteikollisille muuttujille TKK (c) Ilkka Mellin (2007) 1 Testit laatueroasteikollisille muuttujille >> Laatueroasteikollisten

Lisätiedot

Tilastolliset menetelmät: Tilastolliset testit

Tilastolliset menetelmät: Tilastolliset testit Tilastolliset testit Tilastolliset meetelmät: Tilastolliset testit 8. Tilastollie testaus 9. Testejä suhdeasteikollisille muuttujille 0. Testejä järjestysasteikollisille muuttujille. Testejä laatueroasteikollisille

Lisätiedot

Osa 2: Otokset, otosjakaumat ja estimointi

Osa 2: Otokset, otosjakaumat ja estimointi Ilkka Melli Tilastolliset meetelmät Osa : Otokset, otosjakaumat ja estimoiti Otokset ja otosjakaumat TKK (c) Ilkka Melli (007) 1 Otokset ja otosjakaumat >> Satuaisotata ja satuaisotokset Otostuusluvut

Lisätiedot

Johdatus tilastotieteeseen Otos ja otosjakaumat. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Johdatus tilastotieteeseen Otos ja otosjakaumat. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Johdatus tilastotieteesee Otos ja otosjakaumat TKK (c) Ilkka Melli (005) 1 Otos ja otosjakaumat Yksikertaie satuaisotos Otostuusluvut ja otosjakaumat Aritmeettise keskiarvo ja otosvariassi otosjakaumat

Lisätiedot

Tilastolliset menetelmät. Osa 3: Tilastolliset testit. Tilastollinen testaus KE (2014) 1

Tilastolliset menetelmät. Osa 3: Tilastolliset testit. Tilastollinen testaus KE (2014) 1 Tilastolliset menetelmät Osa 3: Tilastolliset testit Tilastollinen testaus KE (2014) 1 Tilastolliset testit >> Tilastollinen testaus Tilastolliset hypoteesit Tilastolliset testit ja testisuureet Virheet

Lisätiedot

Väliestimointi (jatkoa) Heliövaara 1

Väliestimointi (jatkoa) Heliövaara 1 Väliestimointi (jatkoa) Heliövaara 1 Bernoulli-jakauman odotusarvon luottamusväli 1/2 Olkoon havainnot X 1,..., X n yksinkertainen satunnaisotos Bernoulli-jakaumasta parametrilla p. Eli X Bernoulli(p).

Lisätiedot

Tilastolliset menetelmät: Tilastolliset testit

Tilastolliset menetelmät: Tilastolliset testit Tilastolliset meetelmät Tilastolliset testit Tilastolliset meetelmät: Tilastolliset testit 8. Tilastollie testaus 9. Testejä suhdeasteikollisille muuttujille. Testejä järjestysasteikollisille muuttujille.

Lisätiedot

8. laskuharjoituskierros, vko 11, ratkaisut

8. laskuharjoituskierros, vko 11, ratkaisut Mat-2.091 Sovellettu todeäköisyyslasku, kevät -05 Heliövaara, Palo, Melli 8. laskuharjoituskierros, vko 11, ratkaisut D1. Oletetaa, että havaiot X i, i = 1, 2,..., 100 muodostavat yksikertaise satuaisotokse

Lisätiedot

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A. Otos- ja otosjakaumat Estimointi Estimointimenetelmät Väliestimointi. Avainsanat:

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A. Otos- ja otosjakaumat Estimointi Estimointimenetelmät Väliestimointi. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköisyyslasku A Mat-.090 Sovellettu todeäköisyyslasku A / Ratkaisut Aiheet: Avaisaat: Otos- ja otosjakaumat Estimoiti Estimoitimeetelmät Väliestimoiti Aritmeettie keskiarvo, Beroulli-jakauma,

Lisätiedot

MS-A0501 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi. Viikko 5

MS-A0501 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi. Viikko 5 MS-A Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi Viikko Tilastollinen testaus Tilastollisten testaaminen Tilastollisen tutkimuksen kohteena olevasta perusjoukosta on esitetty jokin väite tai

Lisätiedot

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Antti Rasila 15. marraskuuta 2007 Antti Rasila () TodB 15. marraskuuta 2007 1 / 19 1 Tilastollisia testejä (jatkoa) Yhden otoksen χ 2 -testi varianssille Kahden riippumattoman

Lisätiedot

Tilastollinen testaus. Vilkkumaa / Kuusinen 1

Tilastollinen testaus. Vilkkumaa / Kuusinen 1 Tilastollinen testaus Vilkkumaa / Kuusinen 1 Motivointi Viime luennolla: havainnot generoineen jakauman muoto on usein tunnettu, mutta parametrit tulee estimoida Joskus parametreista on perusteltua esittää

Lisätiedot

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 2: Tilastolliset testit

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 2: Tilastolliset testit Tilastollisen analyysin perusteet Luento 2: Tilastolliset testit Sisältö Tilastollisia testejä tehdään jatkuvasti lukemattomilla aloilla. Meitä saattaa kiinnostaa esimerkiksi se, että onko miesten ja

Lisätiedot

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tilastollinen testaus Tilastollinen testaus Tilastollisessa testauksessa tutkitaan tutkimuskohteita koskevien oletusten tai väitteiden paikkansapitävyyttä havaintojen avulla. Testattavat oletukset tai

Lisätiedot

1. (Jatkoa Harjoitus 5A tehtävään 4). Monisteen esimerkin mukaan momenttimenetelmän. n ne(y i Y (n) ) = 2E(Y 1 Y (n) ).

1. (Jatkoa Harjoitus 5A tehtävään 4). Monisteen esimerkin mukaan momenttimenetelmän. n ne(y i Y (n) ) = 2E(Y 1 Y (n) ). HY / Matematiika ja tilastotietee laitos Tilastollie päättely II, kevät 018 Harjoitus 5B Ratkaisuehdotuksia Tehtäväsarja I 1. (Jatkoa Harjoitus 5A tehtävää ). Moistee esimerki 3.3.3. mukaa momettimeetelmä

Lisätiedot

Normaalijakaumasta johdettuja jakaumia. Normaalijakaumasta johdettuja jakaumia. Normaalijakaumasta johdettuja jakaumia: Mitä opimme?

Normaalijakaumasta johdettuja jakaumia. Normaalijakaumasta johdettuja jakaumia. Normaalijakaumasta johdettuja jakaumia: Mitä opimme? TKK (c) Ilkka Melli (4) Johdato Johdatus todeäköisyyslasketaa TKK (c) Ilkka Melli (4) : Mitä opimme? / Tutustumme tässä luvussa seuraavii ormaalijakaumasta (ks. lukua Jatkuvia jakaumia) johdettuihi jakaumii:

Lisätiedot

Testit laatueroasteikollisille muuttujille. Testit laatueroasteikollisille muuttujille. Testit laatueroasteikollisille muuttujille: Esitiedot

Testit laatueroasteikollisille muuttujille. Testit laatueroasteikollisille muuttujille. Testit laatueroasteikollisille muuttujille: Esitiedot TKK (c) Ilkk Melli (24) Johdtus tilstotieteesee TKK (c) Ilkk Melli (24) 2 : Mitä opimme? Trkstelemme tässä luvuss seurvi ltuerosteikolliste muuttujie testejä: Testukse kohtee testeissä o Beroulli-jkum

Lisätiedot

Johdatus tilastotieteeseen Estimointimenetelmät. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Johdatus tilastotieteeseen Estimointimenetelmät. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Johdatus tilastotieteesee Estimoitimeetelmät TKK (c) Ilkka Melli (2005) 1 Estimoitimeetelmät Todeäköisyysjakaumie parametrie estimoiti Momettimeetelmä Normaalijakauma parametrie estimoiti Ekspoettijakauma

Lisätiedot

Johdatus tilastotieteeseen Tilastolliset testit. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Johdatus tilastotieteeseen Tilastolliset testit. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Johdatus tilastotieteeseen Tilastolliset testit TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Tilastolliset testit Tilastollinen testaus Tilastolliset hypoteesit Tilastolliset testit ja testisuureet Virheet testauksessa

Lisätiedot

Tilastolliset testit. Tilastolliset testit. Tilastolliset testit: Mitä opimme? 2/5. Tilastolliset testit: Mitä opimme? 1/5

Tilastolliset testit. Tilastolliset testit. Tilastolliset testit: Mitä opimme? 2/5. Tilastolliset testit: Mitä opimme? 1/5 TKK (c) Ilkka Mellin (4) 1 Johdatus tilastotieteeseen TKK (c) Ilkka Mellin (4) : Mitä opimme? 1/5 Tilastollisessa tutkimuksessa tutkimuksen kohteena olevasta perusjoukosta esitetään tavallisesti väitteitä

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

MS-A0501 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

MS-A0501 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi MS-A0501 Todeäköisyyslaskea ja tilastotietee peruskurssi 4A Satuaisotata ja parametrie estimoiti Lasse Leskelä Matematiika ja systeemiaalyysi laitos Perustieteide korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2016,

Lisätiedot

Mat Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007

Mat Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007 Mitä tilastotiede o? Mat-.04 Tilastollise aalyysi perusteet, kevät 007. lueto: Johdato Tilastotiede kehittää ja soveltaa meetelmiä: reaalimaailma ilmiöistä johtopäätökset ilmiöitä kuvaavie tietoje perusteella

Lisätiedot

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku 9. harjoitukset/ratkaisut. Luottamusvälit

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku 9. harjoitukset/ratkaisut. Luottamusvälit Mat-.09 Sovellettu todeäköisyyslasku Mat-.09 Sovellettu todeäköisyyslasku /Ratkaisut Aiheet: Estimoiti Luottamusvälit Avaisaat: Aritmeettie keskiarvo, Beroulli-jakauma, Estimaattori, Estimoiti, Frekvessi,

Lisätiedot

Mat Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007

Mat Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007 Mat-2.2104 Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007 2. luento: Tilastolliset testit Kai Virtanen 1 Tilastollinen testaus Tutkimuksen kohteena olevasta perusjoukosta esitetään väitteitä oletuksia joita

Lisätiedot

Osa 2: Otokset, otosjakaumat ja estimointi

Osa 2: Otokset, otosjakaumat ja estimointi Ilkka Melli Tilastolliset meetelmät Osa 2: Otokset, otosjakaumat ja estimoiti Estimoitimeetelmät TKK (c) Ilkka Melli (2007) Estimoitimeetelmät >> Todeäköisyysjakaumie parametrie estimoiti Suurimma uskottavuude

Lisätiedot

Mat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet. Testit suhdeasteikollisille muuttujille. Avainsanat:

Mat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet. Testit suhdeasteikollisille muuttujille. Avainsanat: Mat-.04 Tilastollise aalyysi perusteet / Ratkaisut Aiheet: Avaisaat: Testit suhdeasteikollisille muuttujille Hypoteesi, Kahde riippumattoma otokse t-testit, Nollahypoteesi, p-arvo, Päätössäätö, Testi,

Lisätiedot

Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta B 9. harjoitukset / Ratkaisut Aiheet: Estimointi Estimointimenetelmät Väliestimointi Avainsanat:

Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta B 9. harjoitukset / Ratkaisut Aiheet: Estimointi Estimointimenetelmät Väliestimointi Avainsanat: Mat-.60 Sovellettu todeäköisyyslasketa B Mat-.60 Sovellettu todeäköisyyslasketa B / Ratkaisut Aiheet: Estimoiti Estimoitimeetelmät Väliestimoiti Avaisaat: Aritmeettie keskiarvo, Beroulli-jakauma, Beroulli-koe,

Lisätiedot

Tilastollinen päättömyys, kevät 2017 Harjoitus 5b

Tilastollinen päättömyys, kevät 2017 Harjoitus 5b Tilastollie päättömyys, kevät 07 Harjoitus b Heikki Korpela 3. helmikuuta 07 Tehtävä. a Olkoot Y,..., Y Bθ. Johda uskottavuusosamäärä testisuuree ry, Waldi testisuuree wy ja Rao pistemäärätestisuuree uy

Lisätiedot

Yksisuuntainen varianssianalyysi (jatkoa) Kuusinen/Heliövaara 1

Yksisuuntainen varianssianalyysi (jatkoa) Kuusinen/Heliövaara 1 Yksisuuntainen varianssianalyysi (jatkoa) Kuusinen/Heliövaara 1 Odotusarvoparien vertailu Jos yksisuuntaisen varianssianalyysin nollahypoteesi H 0 : µ 1 = µ 2 = = µ k = µ hylätään, tiedetään, että ainakin

Lisätiedot

Yksisuuntainen varianssianalyysi (jatkoa) Heliövaara 1

Yksisuuntainen varianssianalyysi (jatkoa) Heliövaara 1 Yksisuuntainen varianssianalyysi (jatkoa) Heliövaara 1 Odotusarvoparien vertailu Jos yksisuuntaisen varianssianalyysin nollahypoteesi H 0 : µ 1 = µ 2 = = µ k = µ hylätään tiedetään, että ainakin kaksi

Lisätiedot

χ 2 -yhteensopivuustesti

χ 2 -yhteensopivuustesti Mat-.60 Sovellettu todeäköisyyslasketa B. harjoitukset Mat-.60 Sovellettu todeäköisyyslasketa B. harjoitukset / Ratkaisut Aiheet: Yhteesopivuude, homogeeisuude ja riippumattomuude testaamie Tilastollie

Lisätiedot

χ 2 -yhteensopivuustesti

χ 2 -yhteensopivuustesti Mat-.60 Sovellettu todeäköisyyslasketa B. harjoitukset Mat-.60 Sovellettu todeäköisyyslasketa B. harjoitukset / Ratkaisut Aiheet: Yhteesopivuude, homogeeisuude ja riippumattomuude testaamie Tilastollie

Lisätiedot

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Antti Rasila 8. marraskuuta 2007 Antti Rasila () TodB 8. marraskuuta 2007 1 / 18 1 Kertausta: momenttimenetelmä ja suurimman uskottavuuden menetelmä 2 Tilastollinen

Lisätiedot

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Antti Rasila 16. marraskuuta 2007 Antti Rasila () TodB 16. marraskuuta 2007 1 / 15 1 Epäparametrisia testejä χ 2 -yhteensopivuustesti Homogeenisuuden testaaminen Antti

Lisätiedot

Odotusarvoparien vertailu. Vilkkumaa / Kuusinen 1

Odotusarvoparien vertailu. Vilkkumaa / Kuusinen 1 Odotusarvoparien vertailu Vilkkumaa / Kuusinen 1 Motivointi Viime luennolta: yksisuuntaisella varianssianalyysilla testataan nollahypoteesia H 0 : μ 1 = μ 2 = = μ k = μ Jos H 0 hylätään, tiedetään, että

Lisätiedot

Johdatus tilastotieteeseen Tilastollinen riippuvuus ja korrelaatio. TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1

Johdatus tilastotieteeseen Tilastollinen riippuvuus ja korrelaatio. TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Johdatus tilastotieteesee Tilastollie riippuvuus ja korrelaatio TKK (c) Ilkka Melli (2004) 1 Tilastollie riippuvuus ja korrelaatio Tilastollie riippuvuus, korrelaatio ja regressio Kahde muuttuja havaitoaieisto

Lisätiedot

Ilkka Mellin Tilastolliset menetelmät. Osa 3: Tilastolliset testit. Tilastollinen testaus. TKK (c) Ilkka Mellin (2007) 1

Ilkka Mellin Tilastolliset menetelmät. Osa 3: Tilastolliset testit. Tilastollinen testaus. TKK (c) Ilkka Mellin (2007) 1 Ilkka Mellin Tilastolliset menetelmät Osa 3: Tilastolliset testit Tilastollinen testaus TKK (c) Ilkka Mellin (2007) 1 Tilastolliset testit >> Tilastollinen testaus Tilastolliset hypoteesit Tilastolliset

Lisätiedot

Testit järjestysasteikollisille muuttujille

Testit järjestysasteikollisille muuttujille Ilkka Mellin Tilastolliset menetelmät Osa 3: Tilastolliset testit Testit järjestysasteikollisille muuttujille TKK (c) Ilkka Mellin (2007) 1 Testit järjestysasteikollisille muuttujille >> Järjestysasteikollisten

Lisätiedot

Osa 2: Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat Konvergenssikäsitteet ja raja arvolauseet

Osa 2: Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat Konvergenssikäsitteet ja raja arvolauseet Ilkka Melli Todeäköisyyslasketa Osa 2: Satuaismuuttujat ja todeäköisyysjakaumat Kovergessikäsitteet ja raja arvolauseet TKK (c) Ilkka Melli (2006) 1 Kovergessikäsitteet ja raja arvolauseet >> Kovergessikäsitteitä

Lisätiedot

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Antti Rasila 22. marraskuuta 2007 Antti Rasila () TodB 22. marraskuuta 2007 1 / 17 1 Epäparametrisia testejä (jatkoa) χ 2 -riippumattomuustesti 2 Johdatus regressioanalyysiin

Lisätiedot

Johdatus todennäköisyyslaskentaan Konvergenssikäsitteet ja raja-arvolauseet. TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1

Johdatus todennäköisyyslaskentaan Konvergenssikäsitteet ja raja-arvolauseet. TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Johdatus todeäköisyyslasketaa Kovergessikäsitteet ja raja-arvolauseet TKK (c) Ilkka Melli (2004) 1 Kovergessikäsitteet ja raja-arvolauseet Kovergessikäsitteitä Suurte lukuje lait Keskeie raja-arvolause

Lisätiedot

HY, MTO / Matemaattisten tieteiden kandiohjelma Tilastollinen päättely II, kevät 2018 Harjoitus 6A Ratkaisuehdotuksia.

HY, MTO / Matemaattisten tieteiden kandiohjelma Tilastollinen päättely II, kevät 2018 Harjoitus 6A Ratkaisuehdotuksia. HY, MTO / Matemaattiste tieteide adiohjelma Tilastollie päättely II, evät 2018 Harjoitus 6A Rataisuehdotusia Tehtäväsarja I 1. (Moistee tehtävä 5.4) Kauppias myy mäysiemeiä, joide itävyyde väitetää oleva

Lisätiedot

Johdatus tilastotieteeseen Yhden selittäjän lineaarinen regressiomalli. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Johdatus tilastotieteeseen Yhden selittäjän lineaarinen regressiomalli. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Johdatus tilastotieteesee Yhde selittää lieaarie regressiomalli TKK (c) Ilkka Melli (2005) Yhde selittää lieaarie regressiomalli Yhde selittää lieaarie regressiomalli a sitä koskevat oletukset Yhde selittää

Lisätiedot

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A TKK / Systeemianalyysin laboratorio Mat-.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Harjoitus 11 (vko 48/003) (Aihe: Tilastollisia testejä, Laininen luvut 4.9, 15.1-15.4, 15.7) Nordlund 1. Kemiallisen prosessin

Lisätiedot

10. laskuharjoituskierros, vko 14, ratkaisut

10. laskuharjoituskierros, vko 14, ratkaisut 10. laskuharjoituskierros, vko 14, ratkaisut D1. Eräässä kokeessa verrattiin kahta sademäärän mittaukseen käytettävää laitetta. Kummallakin laitteella mitattiin sademäärät 10 sadepäivän aikana. Mittaustulokset

Lisätiedot

Satunnaismuuttujien muunnokset ja niiden jakaumat. Satunnaismuuttujien muunnokset ja niiden jakaumat

Satunnaismuuttujien muunnokset ja niiden jakaumat. Satunnaismuuttujien muunnokset ja niiden jakaumat TKK (c) Ilkka Melli (4) Satuaismuuttujie muuokset ja iide jakaumat Satuaismuuttujie muuoste jakaumat Kaksiulotteiste satuaismuuttujie muuoste jakaumat Riippumattomie satuaismuuttujie summa jakauma Riippumattomie

Lisätiedot

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Antti Rasila 8. marraskuuta 2007 Antti Rasila () TodB 8. marraskuuta 2007 1 / 15 1 Tilastollisia testejä Z-testi Normaalijakauman odotusarvon testaus, keskihajonta tunnetaan

Lisätiedot

MS-A0502 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi Luennot, osa II

MS-A0502 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi Luennot, osa II Otokset MS-A050 Todeäköisyyslaskea ja tilastotietee peruskurssi Lueot, osa II Kaksi hyödyllista jakaumaa 3 Estimoiti G. Gripeberg 4 Luottamusvälit Aalto-yliopisto. helmikuuta 05 5 Hypoteesie testaus 6

Lisätiedot

Tilastollinen päättömyys, kevät 2017 Harjoitus 6A

Tilastollinen päättömyys, kevät 2017 Harjoitus 6A Tilastollie päättömyys, kevät 07 Harjoitus 6A Heikki Korpela 8. helmikuuta 07 Tehtävä. Moistee teht. 5.. Olkoo Y,..., Y riippumato otos ekspoettiperhee jakaumasta, joka ptf/tf o muotoa fy i ; θ cθhye φθtyi

Lisätiedot

Johdatus tilastotieteeseen Estimointi. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Johdatus tilastotieteeseen Estimointi. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Johdatus tilastotieteeseen Estimointi TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Estimointi Todennäköisyysjakaumien parametrit ja niiden estimointi Hyvän estimaattorin ominaisuudet TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 2 Estimointi:

Lisätiedot

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 10: Johdatus varianssianalyysiin

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 10: Johdatus varianssianalyysiin Tilastollisen analyysin perusteet Luento 10: Sisältö Varianssianalyysi Varianssianalyysi on kahden riippumattoman otoksen t testin yleistys. Varianssianalyysissä perusjoukko koostuu kahdesta tai useammasta

Lisätiedot

Johdatus tilastotieteeseen Väliestimointi. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Johdatus tilastotieteeseen Väliestimointi. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Johdatus tilastotieteeseen Väliestimointi TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Väliestimointi Todennäköisyysjakaumien parametrien estimointi Luottamusväli Normaalijakauman odotusarvon luottamusväli Normaalijakauman

Lisätiedot

Osa 2: Otokset, otosjakaumat ja estimointi

Osa 2: Otokset, otosjakaumat ja estimointi Ilkka Mellin Tilastolliset menetelmät Osa 2: Otokset, otosjakaumat ja estimointi Estimointi TKK (c) Ilkka Mellin (2007) 1 Estimointi >> Todennäköisyysjakaumien parametrit ja niiden estimointi Hyvän estimaattorin

Lisätiedot

Yhden selittäjän lineaarinen regressiomalli

Yhden selittäjän lineaarinen regressiomalli Ilkka Melli Tilastolliset meetelmät Osa 4: Lieaarie regressioaalyysi Yhde selittäjä lieaarie regressiomalli TKK (c) Ilkka Melli (007) Yhde selittäjä lieaarie regressiomalli >> Yhde selittäjä lieaarie regressiomalli

Lisätiedot

Johdatus tilastotieteeseen Yhteensopivuuden, homogeenisuuden ja riippumattomuuden testaaminen. TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1

Johdatus tilastotieteeseen Yhteensopivuuden, homogeenisuuden ja riippumattomuuden testaaminen. TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Johdatus tilastotieteeseen Yhteensopivuuden, homogeenisuuden ja riippumattomuuden testaaminen TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Yhteensopivuuden, homogeenisuuden ja riippumattomuuden testaaminen Jakaumaoletuksien

Lisätiedot

Estimointi. Estimointi. Estimointi: Mitä opimme? 2/4. Estimointi: Mitä opimme? 1/4. Estimointi: Mitä opimme? 3/4. Estimointi: Mitä opimme?

Estimointi. Estimointi. Estimointi: Mitä opimme? 2/4. Estimointi: Mitä opimme? 1/4. Estimointi: Mitä opimme? 3/4. Estimointi: Mitä opimme? TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Johdatus tilastotieteeseen TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 2 Mitä opimme? 1/4 Tilastollisen tutkimuksen tavoitteena on tehdä johtopäätöksiä prosesseista, jotka generoivat reaalimaailman

Lisätiedot

Johdatus todennäköisyyslaskentaan Normaalijakaumasta johdettuja jakaumia. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Johdatus todennäköisyyslaskentaan Normaalijakaumasta johdettuja jakaumia. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Johdatus todennäköisyyslaskentaan Normaalijakaumasta johdettuja jakaumia TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Normaalijakaumasta johdettuja jakaumia Johdanto χ 2 -jakauma F-jakauma t-jakauma TKK (c) Ilkka Mellin

Lisätiedot

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 8: Lineaarinen regressio, testejä ja luottamusvälejä

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 8: Lineaarinen regressio, testejä ja luottamusvälejä Tilastollisen analyysin perusteet Luento 8: Lineaarinen regressio, testejä ja luottamusvälejä arvon Sisältö arvon Bootstrap-luottamusvälit arvon arvon Oletetaan, että meillä on n kappaletta (x 1, y 1 ),

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

MS-A0501 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

MS-A0501 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi MS-A0501 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi Viikko 5 Tilastollisten hypoteesien testaaminen Lasse Leskelä, Heikki Seppälä Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden korkeakoulu

Lisätiedot

Jos nollahypoteesi pitää paikkansa on F-testisuuren jakautunut Fisherin F-jakauman mukaan

Jos nollahypoteesi pitää paikkansa on F-testisuuren jakautunut Fisherin F-jakauman mukaan 17.11.2006 1. Kahdesta kohteesta (A ja K) kerättiin maanäytteitä ja näistä mitattiin SiO -pitoisuus. Tulokset (otoskoot ja otosten tunnusluvut): A K 10 16 Ü 64.94 57.06 9.0 7.29 Oletetaan mittaustulosten

Lisätiedot

Tilastollinen aineisto Luottamusväli

Tilastollinen aineisto Luottamusväli Tilastollinen aineisto Luottamusväli Keijo Ruotsalainen Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta Matematiikan jaos Tilastollinen aineisto p.1/20 Johdanto Kokeellisessa tutkimuksessa tutkittavien suureiden

Lisätiedot

1. (Jatkoa Harjoitus 5A tehtävään 4). Monisteen esimerkin mukaan momenttimenetelmän. n ne(y i Y (n) ) = 2E(Y 1 Y (n) ).

1. (Jatkoa Harjoitus 5A tehtävään 4). Monisteen esimerkin mukaan momenttimenetelmän. n ne(y i Y (n) ) = 2E(Y 1 Y (n) ). HY, MTO / Matemaattiste tieteide adiohjelma Tilastollie päättely II, evät 019 Harjoitus 5B Rataisuehdotusia Tehtäväsarja I 1. (Jatoa Harjoitus 5A tehtävää 4). Moistee esimeri 3.3.3. muaa momettimeetelmä

Lisätiedot

tilastotieteen kertaus

tilastotieteen kertaus tilastotieteen kertaus Keskiviikon 24.1. harjoitukset pidetään poikkeuksellisesti klo 14-16 luokassa Y228. Heliövaara 1 Mitä tilastotiede on? Tilastotiede kehittää ja soveltaa menetelmiä, joiden avulla

Lisätiedot

Mat Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007

Mat Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007 Mat-2.2104 Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007 4. luento: Jakaumaoletuksien testaaminen Kai Virtanen 1 Jakaumaoletuksien testaamiseen soveltuvat testit χ 2 -yhteensopivuustesti yksi otos otoksen

Lisätiedot

¼ ¼ joten tulokset ovat muuttuneet ja nimenomaan huontontuneet eivätkä tulleet paremmiksi.

¼ ¼ joten tulokset ovat muuttuneet ja nimenomaan huontontuneet eivätkä tulleet paremmiksi. 10.11.2006 1. Pituushyppääjä on edellisenä vuonna hypännyt keskimäärin tuloksen. Valmentaja poimii tämän vuoden harjoitusten yhteydessä tehdyistä muistiinpanoista satunnaisesti kymmenen harjoitushypyn

Lisätiedot

Tilastotieteen kertaus. Kuusinen/Heliövaara 1

Tilastotieteen kertaus. Kuusinen/Heliövaara 1 Tilastotieteen kertaus Kuusinen/Heliövaara 1 Mitä tilastotiede on? Tilastotiede kehittää ja soveltaa menetelmiä, joiden avulla reaalimaailman ilmiöistä voidaan tehdä johtopäätöksiä tilanteissa, joissa

Lisätiedot

031021P Tilastomatematiikka (5 op) viikko 5

031021P Tilastomatematiikka (5 op) viikko 5 031021P Tilastomatematiikka (5 op) viikko 5 Jukka Kemppainen Mathematics Division Hypoteesin testauksesta Tilastollisessa testauksessa on kyse havainnoista tapahtuvasta päätöksenteosta. Kokeellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta B 5. harjoitukset / Ratkaisut Aiheet: Jatkuvia jakaumia Avainsanat: Jatkuvia jakaumia

Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta B 5. harjoitukset / Ratkaisut Aiheet: Jatkuvia jakaumia Avainsanat: Jatkuvia jakaumia Mat-.60 Sovellettu todeäköisyyslasketa B / Ratkaisut Aiheet: Jatkuvia jakaumia Avaisaat: Biomijakauma, Ekspoettijakauma, Jatkuva tasaie jakauma, Kertymäfuktio, Keskeie raja-arvolause, Mediaai, Normaaliapproksimaatio,

Lisätiedot

Kaksiulotteinen normaalijakauma Mitta-asteikot Havaintoaineiston kuvaaminen ja otostunnusluvut

Kaksiulotteinen normaalijakauma Mitta-asteikot Havaintoaineiston kuvaaminen ja otostunnusluvut Mat-2.09 Sovellettu todeäköisyyslasku /Ratkaisut Aiheet: Kaksiulotteie ormaalijakauma Mitta-asteikot Havaitoaieisto kuvaamie ja otostuusluvut Avaisaat: Ehdollie jakauma, Ehdollie odotusarvo, Ehdollie variassi,

Lisätiedot

Johdatus tilastotieteeseen Testit järjestysasteikollisille muuttujille. TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1

Johdatus tilastotieteeseen Testit järjestysasteikollisille muuttujille. TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Johdatus tilastotieteeseen Testit järjestysasteikollisille muuttujille TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Testit järjestysasteikollisille muuttujille Järjestysasteikollisten muuttujien testit Merkkitesti Wilcoxonin

Lisätiedot

Yhteensopivuuden, homogeenisuuden ja riippumattomuuden testaaminen

Yhteensopivuuden, homogeenisuuden ja riippumattomuuden testaaminen Ilkka Mellin Tilastolliset menetelmät Osa 3: Tilastolliset testit Yhteensopivuuden, homogeenisuuden ja riippumattomuuden testaaminen TKK (c) Ilkka Mellin (2007) 1 Yhteensopivuuden, homogeenisuuden ja riippumattomuuden

Lisätiedot

6.1 Riippumattomat satunnaismuuttujat

6.1 Riippumattomat satunnaismuuttujat Luku 6 Otatajakaumie teoria 6.1 Riippumattomat satuaismuuttujat Muistamme edellisistä luvuista, että satuaismuuttujat X 1 ja X 2 ovat riippumattomat (määritelmät 4.6 ja 5.5), jos f(x 1, x 2 ) f 1 (x 1

Lisätiedot

Harjoitukset 1 : Tilastokertaus

Harjoitukset 1 : Tilastokertaus 31C99904, Capstoe: Ekoometria ja data-aalyysi TA : markku.siikae(a)aalto.fi & tuuli.vahapelto(a)aalto.fi Harjoitukset 1 : Tilastokertaus (Palautus 10.1.2017) Palautellaa mielii hiema tilasto-oppia ja todeäköisyyslasketaa.

Lisätiedot

Tilastollisten aineistojen kuvaaminen. Tilastollisten aineistojen kuvaaminen. Tilastollisten aineistojen kuvaaminen: Mitä opimme?

Tilastollisten aineistojen kuvaaminen. Tilastollisten aineistojen kuvaaminen. Tilastollisten aineistojen kuvaaminen: Mitä opimme? TKK (c) Ilkka Melli (004) Tilastolliste aieistoje kuvaamie Tuusluvut Laatueroasteikolliste muuttujie tuusluvut Johdatus tilastotieteesee Tilastolliste aieistoje kuvaamie TKK (c) Ilkka Melli (004) Tilastolliste

Lisätiedot

Mat Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007

Mat Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 007 4. luento: Jakaumaoletuksien testaaminen Kai Virtanen Jakaumaoletuksien testaamiseen soveltuvat testit χ -yhteensopivuustesti yksi otos otoksen vertaaminen

Lisätiedot

9. laskuharjoituskierros, vko 12-13, ratkaisut

9. laskuharjoituskierros, vko 12-13, ratkaisut 9. laskuharjoituskierros, vko 12-13, ratkaisut D1. Olkoot X i, i = 1, 2,..., n riippumattomia, samaa eksponenttijakaumaa noudattavia satunnaismuuttujia, joiden odotusarvo E(X i = β, toisin sanoen X i :t

Lisätiedot

Otantajakauman käyttö päättelyssä

Otantajakauman käyttö päättelyssä Keskiarvo otatajakauma Toisistaa tietämättä kaksi tutkijaa tutkii samaa ilmiötä, jossa perusjoukko koostuu kuudesta tutkittavasta ja tarkoituksea o laskea keskiarvo A: Kokoaistutkimus B: Otatatutkimus

Lisätiedot

Tutkimusongelmia ja tilastollisia hypoteeseja: Perunalastupussien keskimääräinen paino? Nollahypoteesi Vaihtoehtoinen hypoteesi (yksisuuntainen)

Tutkimusongelmia ja tilastollisia hypoteeseja: Perunalastupussien keskimääräinen paino? Nollahypoteesi Vaihtoehtoinen hypoteesi (yksisuuntainen) 1 MTTTP3 Luento 29.1.2015 Luku 6 Hypoteesien testaus Tutkimusongelmia ja tilastollisia hypoteeseja: Perunalastupussien keskimääräinen paino? H 0 : µ = µ 0 H 1 : µ < µ 0 Nollahypoteesi Vaihtoehtoinen hypoteesi

Lisätiedot

Johdatus varianssianalyysiin. Vilkkumaa / Kuusinen 1

Johdatus varianssianalyysiin. Vilkkumaa / Kuusinen 1 Johdatus varianssianalyysiin Vilkkumaa / Kuusinen 1 Motivointi Luento 4: kahden riippumattoman otoksen odotusarvoja voidaan vertailla t-testillä H 0 : μ 1 = μ 2, T = ˉX 1 ˉX 2 s 2 1 + s2 2 n 1 n 2 a t(min[(n

Lisätiedot

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä Otatajakauma kuvaa tarkasteltava parametri jakauma eri otoksista laskettua parametria o joki yleesä tuusluku, esim. keskiarvo, suhteellie osuus, riskisuhde, korrelaatiokerroi, regressiokerroi, je. parametria

Lisätiedot

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 4: Testi suhteelliselle osuudelle

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 4: Testi suhteelliselle osuudelle Tilastollisen analyysin perusteet Luento 4: Sisältö Testiä suhteelliselle voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa tarkastellaan viallisten tuotteiden osuutta tuotantoprosessissa. Tilanne palautuu

Lisätiedot

n = 100 x = 0.6 99%:n luottamusväli µ:lle Vastaus:

n = 100 x = 0.6 99%:n luottamusväli µ:lle Vastaus: 1. Tietyllä koeella valmistettavie tiivisterekaide halkaisija keskihajoa tiedetää oleva 0.04 tuumaa. Kyseisellä koeella valmistettuje 100 rekaa halkaisijoide keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää 95%: ja 99%:

Lisätiedot

KURSSIN TILASTOMATEMATIIKKA KAAVOJA

KURSSIN TILASTOMATEMATIIKKA KAAVOJA KURSSIN TILASTOMATEMATIIKKA KAAVOJA X = S = s = Otossuureita X i tai x = x i (otoskeskiarvo) (X i X) = (x i x) = Xi x i E(X) =µ, var(x) = σ X x tai, E(S )=σ (otosvariassi) Normaalijakautuee populaatio

Lisätiedot

χ = Mat Sovellettu todennäköisyyslasku 11. harjoitukset/ratkaisut

χ = Mat Sovellettu todennäköisyyslasku 11. harjoitukset/ratkaisut Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku /Ratkaisut Aiheet: Yhteensopivuuden testaaminen Homogeenisuuden testaaminen Riippumattomuuden testaaminen Avainsanat: Estimointi, Havaittu frekvenssi, Homogeenisuus,

Lisätiedot

Yleinen lineaarinen malli. Yleinen lineaarinen malli. Yleinen lineaarinen malli: Mitä opimme? 2/4. Yleinen lineaarinen malli: Mitä opimme?

Yleinen lineaarinen malli. Yleinen lineaarinen malli. Yleinen lineaarinen malli: Mitä opimme? 2/4. Yleinen lineaarinen malli: Mitä opimme? TKK (c) Ila Melli (004) Yleie lieaarie malli Johdatus tilastotieteesee Yleie lieaarie malli Usea selittää lieaarie regressiomalli Yleise lieaarise malli matriisisesitys Yleise lieaarise malli estimoiti

Lisätiedot

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Antti Rasila 30. lokakuuta 2007 Antti Rasila () TodB 30. lokakuuta 2007 1 / 23 1 Otos ja otosjakaumat (jatkoa) Frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi Frekvenssien odotusarvo

Lisätiedot

Tilastollinen päättely II, kevät 2017 Harjoitus 3B

Tilastollinen päättely II, kevät 2017 Harjoitus 3B Tilastollie päättely II, kevät 7 Harjoitus 3B Heikki Korpela 3. maaliskuuta 7 Tehtävä. Jatkoa harjoitukse B tehtävii -3. Oletetaa, että x i c kaikilla i, ku c > o vakio. Näytä, että ˆβ, T ja T ovat tarketuvia.

Lisätiedot

Tilastollinen riippuvuus ja korrelaatio

Tilastollinen riippuvuus ja korrelaatio Ilkka Melli Tilastolliset meetelmät Osa 4: Lieaarie regressioaalyysi Tilastollie riippuvuus ja korrelaatio TKK (c) Ilkka Melli (2007) 1 Tilastollie riippuvuus ja korrelaatio >> Tilastollie riippuvuus,

Lisätiedot

Estimointi. Vilkkumaa / Kuusinen 1

Estimointi. Vilkkumaa / Kuusinen 1 Estimointi Vilkkumaa / Kuusinen 1 Motivointi Tilastollisessa tutkimuksessa oletetaan jonkin jakauman generoineen tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä koskevat havainnot Tämän mallina käytettävän todennäköisyysjakauman

Lisätiedot

MS-A0502 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

MS-A0502 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi MS-A0502 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi Viikko 5 Tilastollisten hypoteesien testaaminen Kalle Kytölä, Lasse Leskelä, Heikki Seppälä Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden

Lisätiedot