Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi"

Transkriptio

1 KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus

2 2

3 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävä MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus Tekesin katsaus 310/2014 Helsinki

4 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja. Rahoitamme kasvuun ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä ja uuden osaamisen luomista. Kannustamme edelläkävijyyteen. Asiakkaitamme ovat yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tarjoajat. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 550 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen. Tekesin ohjelmat valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin ohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Ohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN ISBN Kannen kuva: Susanna Lehto Taitto: DTPage Oy 4

5 Esipuhe Tekes on rahoittanut Suomessa vuosina MEADOW-tutkimusprojektin, jossa hyödynnetään Euroopan komission rahoituksella aiemmin kehitettyä välinettä koota tietoa yritysten ja julkisyhteisöjen organisaatio- ja johtamiskäytännöistä sekä työvoiman käyttötavoista. Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tietoa suomalaisten yritysten ja julkisyhteisöjen toimintatapojen kehittyneisyydestä, syventää käsitystä organisaatioiden tuloksellisuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin välisestä yhteydestä sekä auttaa ymmärtämään paremmin, millaisia kehittämistarpeita Suomessa on näillä alueilla. Tutkimuksella saadaan tietoa myös mm. siitä, miten erikokoiset ja eri sektorien organisaatiot eroavat toisistaan, miten kasvuyritykset eroavat muista yrityksistä ja mitkä tekijät ovat yhteydessä organisaatioiden tuloksellisuuteen ja innovatiivisuuteen. MEADOW-tutkimus on siinä mielessä ainutlaatuinen, ettei tämäntyyppisiä kysymyksiä ole toistaiseksi juuri analysoitu Suomessa yritys- tai yhteisötasoisella datalla. Ainutlaatuista tutkimuksessa on myös se, että samoista yrityksistä ja yhteisöistä kootaan erikseen aineisto työnantajien edustajilta ja työntekijöiltä. MEADOW-tutkimuksen aineistot tarjoavatkin mahdollisuuksia monenlaisiin mielenkiintoisiin analyyseihin. MEADOW-tutkimuksesta on julkaistu aiemmin kaksi väliraporttia Tekesin katsauksina nro 299/2013 ja 300/2013. Tässä MEADOW-tutkimuksen kolmannessa osaraportissa esitetään työnantaja- ja työntekijähaastattelujen aineistoja yhdisteleviä tuloksia. MEADOW-tutkimuksen toteuttajina ovat toimineet Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen tutkijat. Haastattelut on toteuttanut Tilastokeskus. Tutkimuksen toteuttamista ideoineessa ja ohjanneessa hankkeen johtoryhmässä ovat olleet edustettuina Tekes, työmarkkinakeskusjärjestöt, Tilastokeskus ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimus kytkeytyy Tekesin vuonna 2012 käynnistämään Liideri liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelmaan (http://www.tekes.fi/ohjelmat/liideri). Helsingissä, elokuussa 2014 Tuomo Alasoini Liideri-ohjelman vastuullisena johtajana 5

6 Sisältö Esipuhe Yhteenveto Johdanto MEADOW-tutkimuksen kansainvälinen tausta MEADOW Suomessa Lähtökohtana organisaatio- ja johtamiskäytännöt Organisaation tuloksellisuus Organisaatio- ja johtamiskäytännöt, innovatiivisuus ja työn imu Organisaation innovatiivisuus ja työn imu Johdanto Organisaation innovatiivisuus ja työn imu sektoreittain Organisaation innovatiivisuus ja työn imu organisaation koon mukaan Yritysten innovatiivisuus ja työn imu toimialoittain Yritysten innovatiivisuus ja työn imu kasvuprofiilin mukaan Yritysten innovatiivisuus ja työn imu markkina-alueen mukaan Innovatiivisuuden ja työn imun ennustajat regressioanalyysin mukaan Yhteenveto Innovatiiviset organisaatiot ja työntekijöiden panos kehitystyössä Johdanto Kehittämishakuisuus Kehittämishakuisuus, osallistuminen ja innovaatiot Kehittämishakuisuus ja työn imu Kehittämishakuisuus ja tuottavuus Yhteenveto

7 4 Yritysten ryhmittely organisaatio- ja johtamiskäytäntöjen mukaan Johdanto Yritysten ryhmittely Latenttien luokkien yleisyyden vaihtelu yritysrakenteen osaryhmissä Muutokset yritysten organisaatiossa latenttien luokkien mukaan Innovatiivisuus, vaikutusmahdollisuudet, työn imu ja tuottavuusarvio latenttien luokkien mukaan Muita tuloksia latenttien luokkien mukaan Yhteenveto...53 Lähteet...55 Liite Regressioanalyysi: innovaatioiden toteuttamiseen ja työn imuun yhteydessä olevat muuttujat...56 Liitetaulukot...66 Tekesin katsauksia

8 0 Yhteenveto Tutkimuksen tausta ja tavoitteet MEADOW (Measuring the Dynamics of Organisation and Work) on EU:n komission rahoituksella kehitetty malli työorganisaatioita ja johtamiskäytäntöjä sekä niiden taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia EU-maissa koskevan vertailukelpoisen tiedon keräämiseksi ja tulkitsemiseksi. MEADOW:n erityispiirre on, että organisaatioita koskevia tietoja kootaan sekä työnantajilta että työntekijöiltä. Kansainvälisen MEADOW-konseptin mukainen tutkimusaineisto on koottu Suomessa vuonna 2012 Tekesin rahoituksella. Aineisto koostuu puhelinhaastatteluista, jotka on kohdistettu työnantajia (vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot) edustavalle otokselle sekä samojen organisaatioiden palkansaajakunnasta poimitulle otokselle. Työnantajahaastattelujen vastausprosentti oli 76,1, ja toteutettujen haastattelujen määrä oli Työntekijähaastatteluja toteutettiin Vähintään yksi työntekijähaastattelu saatiin 91 prosentista kaikista organisaatioista, joista oli työnantajavastaus. Aineistot ovat tarjolla kaikkien tutkijoiden käyttöön Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa MEADOW-aineiston pohjalta on aikaisemmin julkaistu kaksi väliraporttia ja yksi artikkeli (Aho & Mäkiaho 2013; Minkkinen ym. 2013; Alasoini ym. 2013). MEADOW-konseptiin perustuvia tutkimushankkeita on Suomen ohella meneillään myös Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Hankkeessa keskeisenä kiinnostuksen kohteena on, miten uudet johtamiskäytännöt ja työorganisaation muodot liittyvät organisaation tuloksellisuuteen. Tuloksellisuutta tarkastellaan sekä taloudellisesta että sosiaalisesta näkökulmasta. Tässä raportissa on keskitytty erityisesti innovatiivisuuden ja työhyvinvoinnin sekä niihin liittyvien seikkojen tarkasteluun. Innovatiivisuuden mittarina on käytetty tuote- tai palveluinnovaatioiden toteuttamista kahden edeltävän vuoden aikana ja työhyvinvoinnin mittariksi on otettu työn imua 1 kuvaava muuttuja. Lisäksi on toteutettu ryhmittelyanalyysi, jossa yrityksiä on luokiteltu niiden toimintakäytäntöjen edistyksellisyyden ja henkilöstön osallistumisen mukaan. Seuraavassa kuvataan lyhyesti tärkeimpiä tuloksia. Innovatiivisuus ja työn imu Tässä raportissa yhtenä tavoitteena on selvittää tuote- tai palveluinnovaatioiden ja hyvän työn imun yhtäaikaista toteutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Suomalaisista työorganisaatioista yli neljäsosa on sellaisia, joissa toteutuvat sekä innovatiivisuus että hyvä työn imu. Lähes yhtä paljon on toisaalta sellaisia organisaatioita, joissa kumpikaan ei toteudu. Kolmasosassa organisaatioita on hyvä työn imu, mutta niissä ei ole kehitetty uusia tuotteita eikä palveluita. Vähiten (15 %) on sellaisia organisaatioita, joissa on tehty tuote- ja palveluinnovaatioita, mutta työntekijävastaajien työn imu ei ole korkea. Tuote- tai palveluinnovaatioiden toteuttaminen kahden edellisen vuoden aikana ja työn imu eivät ole kovin vahvassa yhteydessä toisiinsa. Useammassa kuin joka kolmannessa niistä organisaatioista, joissa on toteutettu tuote- tai palveluinnovaatio, työn imu ei ole korkea. Toisaalta selvässä enemmistössä niistä organisaatioista, joissa tällaista innovaatiota ei ole toteutettu, työn imu on hyvä (kuva 0.1). Regressioanalyysiin perustuvat johtopäätöksemme ovat, että MEADOW-aineistossa mukana olevista muuttujista erityisesti henkilöstön osallistuminen tuotteita ja palveluja kehittäviin tiimeihin, henkilöstön vaikutusvalta omaan työhönsä (autonomia) ja yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden kanssa 1 Työn imu on hetkittäistä kokemusta pysyvämpi tunne- ja motivaatiotila, johon liittyvät tarmokkuus, omistautuminen ja työhön uppoutuminen (Hakanen 2009). 8

9 Kuva 0.1. Innovatiivisuus ja työn imu. 34 % 24 % 27 % 15 % Tuote- tai palveluinnovaatio Kyllä /Työn imu Kyllä Tuote- tai palveluinnovaatio Kyllä /Työn imu Ei Tuote- tai palveluinnovaatio Ei /Työn imu Ei Tuote- tai palveluinnovaatio Ei /Työn imu Kyllä ennustavat innovatiivisuuden ja työn imun yhtäaikaista toteutumista. Kontrolloitaessa monia muuttujia samanaikaisesti sellaiset rakenteelliset seikat kuin toimiala ja organisaation koko eivät ole kovin merkityksellisiä. Tietointensiivisen teollisuuden yrityksissä innovatiivisuus ja työn imu esiintyvät yhdessä muita toimialoja useammin. Julkisella sektorilla keskisuuret ja suuret organisaatiot tarjoavat pieniä organisaatioita paremmat edellytykset innovatiivisuuden ja hyvän työn imun toteutumiseen samanaikaisesti. Innovatiivisuus ja työntekijöiden osallistuminen Olemme myös tarkastelleet työntekijöiden osallistumista kehittämistoimintaan ja sen yhteyttä innovatiivisuuteen. Samassa yhteydessä on huomioitu myös kehittämisyhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Organisaatioista neljänneksessä henkilöstö ei lainkaan osallistunut kehittämiseen ja toisaalta neljännes organisaatioista oli sellaisia, joissa koko henkilöstö oli säännöllisesti mukana kehittämistyössä. Koko aineistossa osallistuneiden osuuden keskiarvo oli 47 prosenttia koko työntekijäkunnasta. Osuus oli muita korkeampi pienissä organisaatioissa. Sektoreittain keskimääräinen osuus ei kovin suuresti vaihdellut. Tuotteita tai palveluita kehittäviä tiimejä toimi 57 prosentissa kaikista organisaatioista. Tällaisten tiimien yleisyys lisääntyi organisaation koon myötä. Muita harvinaisempia tällaiset tiimit olivat teollisuudessa ja selvästi muita yleisempiä kunnissa. Yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa teki 69 prosenttia organisaatioista. Yhteistyö yleistyi selvästi organisaation koon myötä. Yleisintä se oli kunnissa, mutta muutoin sektorien väliset erot olivat pieniä. Tuotteita tai palveluja kehittävillä tiimeillä, yhteistyöllä muiden kanssa tuotteiden tai palvelujen kehittämisessä ja toiminnan kehittämiseen säännöllisesti osallistuvan henkilöstön osuudella oli vahva ja tilastollisesti erittäin merkitsevä keskinäinen yhteys, ja muodostimme niiden pohjalta myös yhdistetyn muuttujan, jonka nimesimme kehittämishakuisuudeksi. Muita kehittämishakuisimpia olivat varsinkin tietointensiivisten palveluiden ja myös tietointensiivisen teollisuuden yritykset. Harvimmin kehittämishakuisia olivat rakennusalan yritykset. Kehittämishakuisuus ei kovin selvästi vaihdellut organisaation koon mukaan, mutta suuret teollisuusyritykset olivat jonkun verran muita teollisuusyrityksiä useammin kehittämishakuisia. Palveluyritysten kohdalla sen sijaan suuret yritykset olivat jonkun verran vähemmän kehittämishakuisia kuin muut. Kehittämishakuisuudella ja kullakin sen osatekijällä on selvä positiivinen yhteys innovaatioiden toteuttamiseen. Työn imu ei ole vahvassa yhteydessä henkilöstön kehittämistoimintaan osallistumiseen eikä myöskään kehittämishakuisuuteen. Yritysten ryhmittely organisaatio- ja johtamiskäytäntöjen mukaan Yhtenä tavoitteenamme on ollut etsiä tapaa luokitella yrityksiä ja organisaatioita niiden johtamiskäytäntöjen ja organisaatiomuotojen mukaan typologiaksi, joka olisi hyödyllinen analysoitaessa käytäntöjen ja toimintatapojen yhteyksiä tuloksellisuuteen. Monien kokeilujen jälkeen päädyimme latenttien luokkien analyysiin (LCA) perustuvaan yksityisten yritysten neljäluokkaiseen ryhmittelyyn. Löytämämme luokat ovat lyhyesti kuvattuna seuraavat. Aktiiviset soveltajat Suhteellisen pieni (12 % yrityksistä) luokka, johon kuuluu selvästi keskimääräistä useammin suuria ja tietointensiivisten palveluiden ja tietointensiivisen teollisuuden yrityksiä. Tämän luokan yrityksissä on otettu laajimmin käyttöön erilaisia edistyksellisiä käytäntöjä kuten julkilausuttu strategia, laatujärjestelmä, asiakastyytyväisyyden säännöllinen mittaus, työhyvinvoinnin systemaattinen edistäminen, laaja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, konsulttien käyttö, vuorovaikutteinen tietotekniikka, etätyö ja monipuolisesti autonomiset 9

10 tiimit. Tähän luokkaan valikoituneet yritykset eroavat kuitenkin Osallistavien luokasta siten, että toiminnan kehittämiseen osallistaminen ja osaamisen kehittämiseen panostaminen eivät koske yhtäläisesti koko henkilöstöä, vaan osallistumisasteet ovat näissä suhteissa keskitasoa. Tähän luokkaan kuuluvissa yrityksissä tuote- tai palveluinnovaatioita on viimeisten kahden vuoden aikana toteutettu selvästi useammin kuin muissa luokissa. Innovaatioiden ja työn imun yhtäaikainen toteutuminen on muita yleisempää, vaikka työn imu kaikkiaan ei ole yleisempää kuin muissa luokissa. Organisaatiomuutokset yleensä ja perusteelliset muutokset erityisesti ovat yleisiä. Myös työntekijöiden kokemat muutokset ovat yleisiä. Osallistavat Tähän luokkaan kuuluville yrityksille on ominaista, että henkilöstö osallistuu toiminnan kehittämiseen ja tiimeihin selvästi laajemmin kuin muihin luokkiin kuuluvissa yrityksissä. Myös osaamisen kehittäminen on laajempaa, tosin ero Aktiivisiin soveltajiin on melko pieni. Muodollisesti määritellyt toimintakäytännöt ovat laajasti käytössä, mutta muut edistykselliset käytännöt kuten yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä vuorovaikutteisen tietotekniikan käyttö on keskitasoa. Luokkaan kuuluu 29 prosenttia yrityksistä, vähän keskimääräistä useammin pieniä yrityksiä varsinkin tietointensiivisten palvelujen aloilla, kansainvälisiä yrityksiä ja julkista sektoria palvelevia yrityksiä. Tuote- tai palveluinnovaatiot ovat yleisiä. Työntekijävastaajista muutoksia koskevaan päätöksentekoon osallistuneiden osuus on vähän muita suurempi, mutta toisaalta muutoksien vaikutuksia koskevat työntekijäarviot ovat jonkin verran vähemmän myönteisiä kuin muissa yrityksissä. Työntekijät kokevat muiden yritysten työntekijävastaajia useammin työnsä sekä vaativaksi että kehittäväksi. Tyypilliset Kaikkein yleisin (36 %) luokka ja ilmeisesti eräänlainen yrityksen perustyyppi on sellainen, joka on keskimäärin melko moderni, mutta henkilöstön osallistuminen ei yleensä ole kovin laajaa. Tähän luokkaan kuuluvien yritysten profiili on muutoin hyvin samanlainen kuin Osallistavien yritysten luokkaan kuuluvien, mutta henkilöstön osallistuminen sekä osaamisen kehittäminen ovat selvästi alhaisemmalla tasolla. Tuottavuus arvioidaan kilpailijoiden tuottavuutta paremmaksi vähän harvemmin kuin muihin luokkiin kuuluvissa yrityksissä. Eriytymättömät Tähän luokkaan kuuluvat yritykset eivät ole organisaatioltaan ja käytännöiltään erikoisen edistyksellisiä. Olemme antaneet sille nimen Eriytymätön, koska sen voi luonnehtia olevan muita vähemmän organisoitu, mikä ilmenee muun muassa siten, että tämän luokan yrityksissä on keskimäärin vähemmän hierarkkisia tasoja ja erilaisia osastoja. Tähän luokkaan kuuluu 23 prosenttia vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä. Luokan yritykset ovat usein pieniä. Suuria yrityksiä luokkaan ei juuri kuulu. Henkilöstömäärää on keskimääräistä harvemmin edellisten kahden vuoden aikana lisätty tai vähennetty. Yritykset toimivat keskimääräistä useammin rakennusalalla, työvaltaisessa teollisuudessa tai muissa kuin tietointensiivisissä palveluissa, ja harvoin kansainvälisillä markkinoilla. Tämän luokan yrityksissä organisaatiomuutokset ja työntekijöiden kokemat muutokset ovat harvinaisempia kuin muissa luokissa, mutta jos muutoksia on ollut, niitä koskevat työntekijöiden arviot ovat usein myönteisiä, huolimatta siitä että työntekijöillä on keskimääräistä vähemmän vaikutusmahdollisuuksia. Luokan yrityksissä on tehty keskimääräistä vähemmän tuote- tai palveluinnovaatioita. Työ on keskimääräistä harvemmin haastavaa, mutta (tai juuri siksi?) yrityksillä on keskimääräistä useammin vaikeuksia palkata osaavaa henkilöstöä. Sitoutuminen työpaikkaan on kuitenkin suhteellisen vahvaa. Sellaiset muuttujat kuin työn imu tai työpaikalle eri asioista annetut kouluarvosanat eivät keskimäärin merkitsevästi eronneet toisistaan eri luokissa. Innovatiivisuus vaihteli luokkien välillä selvästi, mutta esimerkiksi itse arvioitu tuottavuus tai henkilöstöään lisänneiden ja vähentäneiden osuudet vain vähän. Uudet ja edistykselliset organisaatio- ja johtamiskäytännöt ovat selvässä yhteydessä innovatiivisuuteen, mutta eivät muunlaisiin käyttämiimme menestyksen ja esimerkiksi työhyvinvoinnin mittareihin. Viime mainituilla on ilmeisesti sellaisia merkittäviä edellytyksiä, joita ei tavoiteta latenttien luokkien analyysillamme, joka perustuu siihen, sovelletaanko yrityksessä tiettyjä uusia johtamiskäytäntöjä vai ei. 10

11 1 Johdanto 1.1 MEADOW-tutkimuksen kansainvälinen tausta MEADOW (Measuring the Dynamics of Organisation and Work) on EU:n komission rahoituksella kehitetty ja testattu väline kerätä tietoa työn ja organisaatioiden muutoksesta luotettavasti, monipuolisesti ja vertailukelpoisesti eurooppalaisella tasolla. Hankkeen päätavoite oli luoda toimintalinjat työorganisaatioiden ja työn muutoksia sekä näiden taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia EU-maissa koskevan harmonisoidun tiedon keräämiseksi ja tulkitsemiseksi. MEADOW:n erityispiirre muihin kansainvälisiin tutkimusaineistoihin verrattuna on, että lähtökohtana on koota samoista organisaatioista sekä työnantajilta että työntekijöiltä monipuolisia tietoja, jotka voidaan yhdistää toisiinsa (MEADOW-consortium 2010; Aho & Mäkiaho 2013, 12-15). MEADOW-käsikirjassa mainittuna motiivina koota tietoa tällä tavalla on saada monipuolisempi kuva siitä, miten uudet johtamiskäytännöt ja työorganisaation muodot liittyvät organisaation tuloksellisuuteen. (MEADOW-consortium 2010, 9-10). Tuloksellisuutta halutaan tarkastella niin organisaation taloudellisesta kuin sosiaalisesta näkökulmasta. MEADOW-konseptiin perustuvia tutkimushankkeita on Suomen ohella meneillään myös Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, tosin kahdessa ensiksi mainitussa on toteutettu vain työnantajahaastattelut. Tanskassa on koottu sekä työnantaja- että työntekijäaineisto, mutta haastattelujen sijasta nettikyselynä. Odotettavissa on, että vastaavia hankkeita toteutetaan jatkossa myös muualla Euroopassa. (http://meadow-project.eu/). 1.2 MEADOW Suomessa Kansainvälisen MEADOW-konseptin mukainen tutkimusaineisto on koottu Suomessa vuonna 2012 Tekesin rahoituksella. Aineisto koostuu puhelinhaastatteluista, jotka on kohdistettu työnantajia (vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot) edustavalle otokselle sekä samojen organisaatioiden palkansaajakunnasta poimitulle otokselle. Aineistoon on yhdistetty myös organisaatioita ja niiden henkilöstöä kuvaavia rekisteritietoja. Otoksien muodostamisen ja haastattelut toteutti Tilastokeskus. Työnantajahaastattelujen vastausprosentti oli korkea 76,1, ja toteutettujen haastattelujen määrä oli Työntekijäotos poimittiin rekisteritietojen avulla satunnaisesti niiden organisaatioiden palveluksessa olevista, joilta oli saatu työnantajavastaus. Työntekijähaastatteluja toteutettiin organisaa tioissa yksi tai kaksi työnantajayksikön koosta riippuen ja niiden kokonaismäärä oli Vähintään yksi työntekijähaastattelu saatiin 91 prosentista kaikista organisaatioista, joista oli työnantajavastaus. Aineistot ovat tarjolla kaikkien tutkijoiden käyttöön Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (www.fsd.uta.fi). Aineistojen kokoamista ja sisältöä on yksityiskohtaisesti kuvattu ja alustavasti analysoitu hankkeen väliraporteissa (Aho & Mäkiaho 2013; Minkkinen ym. 2013). Hanketta ja eräitä sen ensimmäisiä tuloksia on myös esitetty artikkelissa Työvoimapoliittisessa aikakauskirjassa (Alasoini ym. 2013). Englanniksi hanketta on esitelty Tekesin Liideri-ohjelman verkkosivuilla (http://www.tekes.fi/global/ohjelmat%20ja%20palvelut/ohjelmat/liideri/dynamics%20of%20organisations%20and%20 work%20in%20finland.pdf ). 11

12 Tässä raportissa toteutetun jatkoanalyysin tavoitteena on ensinnäkin selvittää innovatiivisuuden ja hyvän työn imun yhtäaikaista toteutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tätä koskevat tulokset on raportoitu luvussa 2. Luvussa 3 olemme tarkastelleet työntekijöiden osallistumista kehittämistoimintaan ja sen yhteyttä innovatiivisuuteen. Samassa yhteydessä on huomioitu myös kehittämisyhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Yhtenä tavoitteenamme on ollut etsiä tapaa luokitella yrityksiä ja organisaatioita niiden johtamiskäytäntöjen ja organisaatiomuotojen mukaan typologiaksi, joka olisi hyödyllinen analysoitaessa käytäntöjen ja toimintatapojen yhteyksiä tuloksellisuuteen. Luvussa 4 raportoimme latenttien luokkien analyysiin perustuvan ryhmittelyn, jossa yritykset on jaettu neljään toisistaan eroavaan tyyppiin. 1.3 Lähtökohtana organisaatio- ja johtamiskäytännöt MEADOW-projektin taustalla olevana keskeisenä kiinnostuksen kohteena on, miten uudet johtamiskäytännöt ja työorganisaation muodot liittyvät organisaation tuloksellisuuteen. MEADOW-käsikirjassa esimerkkinä mainitaan sen tutkiminen, miten tayloristisen vs. oppivan organisaation tuloksellisuus mahdollisesti eroaa toisistaan (MEADOW-consortium 2010, 9-10). Tuloksellisuutta halutaan tarkastella niin organisaation taloudellisesta kuin sosiaalisesta näkökulmasta. Jotta vastauksia kiinnostuksen kohteena oleviin kysymyksiin voitaisiin etsiä, ensimmäisenä askeleena olisi erottaa kehittyneet tai edistykselliset organisaatiomuodot ja toimintatavat muunlaisista. Epäilemättä jotkut organisoinnin muodot ja toimintakäytännöt johtavat muita parempaan tulokseen, mutta tällaiset yhteydet eivät ole universaaleja, vaan vaihtelevat toiminnan sisällön ja ehtojen myötä. Ei ole mitään yhtä yleisesti hyväksyttyä tapaa luokitella organisaatioita ja käytäntöjä eikä yleisesti päteväksi todettua tapaa mitata niiden yhteyttä tuloksellisuuteen. Relevanttiin luokitteluun voidaan pyrkiä usealla tavalla. Yksi mahdollisuus on ottaa lähtökohdaksi teoreettisesti perusteltu ideaalityyppien typologia ja määrittää jaottelun kriteerinä olevien muuttujien avulla, mihin luokittelun tyyppiin kukin organisaatio on luettava. MEADOW-käsikirjassa viitataan muun muassa sellaisiin organisaation ja johtamisen malleihin kuin high performance work system, healthy organisation, flexible organisation ja learning organisation (MEADOWconsortium 2010, Chapter I). Esimerkin tällaisen lähestymistavan soveltamisesta MEADOW-aineistoon tarjoaa ruotsalainen tutkijaryhmä, joka työnantajahaastatteluihin perustuvan aineiston analyysissa on muodostanut teoreettisin perustein yhdistelmäindikaattoreita (composite indicators) yritysten luokittelemiseksi. Indikaattorit olivat yksilöllinen oppiminen, rakenteellinen oppiminen, desentralisaatio ja numeerinen joustavuus (Learning Organisations Matter 2011, Chapter 3). Kiinnostava Suomen työelämää koskeva esimerkki tällaisesta lähestymistavasta on Böckermanin, Brysonin ja Ilmakunnaksen tutkimus (2012), jossa havaittiin osallistavan organisaatiomallin ( high involvement management ) olevan positiivisesti ja merkitsevästi yhteydessä subjektiiviseen työhyvinvointiin kuten työtyytyväisyyteen ja työuupumuksen suhteellisen alhaiseen esiintymiseen. Tutkimus kuitenkin perustui erilaiseen aineistoon, nimittäin palkansaajilta kootun edustavan haastatteluaineiston (työolotutkimuksen) ja rekisteritietojen yhdistämiseen. Teoreettisesti perustellun organisaatioluokituksen muodostamiseen aineistomme ei kovin hyvin sovellu: kriteerimuuttujia ei ole riittävästi esimerkiksi oppivan organisaation (vrt. esim. Yang ym. 2004) tai muiden vastaavien organisaatiotyyppien erottamiseksi asianmukaisesti muista. Suomalaisista haastatteluista jätettiin pois lukuisia kansainvälisen mallilomakkeen kysymyksiä, jotka olivat MEADOW-käsikirjan mukaan ajateltu sellaisten käsitteiden kuin laatujohtaminen, ohut tuotanto tai tietojohtaminen mittareiksi 2. Jonkinlainen teoreettisesti määritelty organisaatiotyypittely toki voitaisiin tehdä, mutta sellaista ei tässä hankkeessa yritetty. Ongelmana on, että vaikka MEADOW-aineistossa on runsaasti monipuolisia tietoja, tutkimuskirjallisuudessa keskeisesti esillä olevien käsitteiden tai luokitusten operationalisointi edellyttäisi vielä tarkempia ja monipuolisempia tietoja, jotta voisimme olla tyytyväisiä luokittelun pätevyyteen. Toinen vaihtoehto on esimerkiksi faktori- ja klusterianalyysin tai latenttien luokkien analyysin kaltaisin tilastollisen 2 Suomalaiset haastattelulomakkeet ja kansainväliset mallilomakkeet ovat vertailtavissa väliraporttien liitteissä (Aho & Mäkiaho 2013, liite 2; Minkkinen ym. 2013, liite 5). Ks. myös MEADOW-consortium 2010, Chapter III & IV. 12

13 ryhmittelyanalyysin menetelmin selvittää, millaisiin tyyppeihin organisaatiot näyttävät empiirisesti jakautuvan. Tällöin muodostetaan luokkia, jotka ovat sisäisesti mahdollisimman yhdenmukaisia ja keskenään mahdollisimman erilaisia. Esimerkkejä tällaisesta lähestymistavasta (suluissa muodostetuille organisaatiotyypeille annetut nimet) tarjoavat esimerkiksi Hodson (2001) (participative / unilateral / disorganized), Antila ja Ylöstalo (2002) (proaktiiviset / väliryhmä / traditionaaliset), Mamia (2007) (menestyjät / stabiilit / kriisityöpaikat / ongelmatyöpaikat) ja Eurofound (2007; 2009) (discretionary learning / lean production / Taylorist / traditional or simple). Näissä esimerkeissä käytetty aineistoperusta eroaa MEADOW-aineistosta monin tavoin, joten mitään niistä ei sellaisenaan voi ottaa tässä tutkimuksessa malliksi tai vertailukohdaksi. Olemme toteuttaneet useita ryhmittelyanalyysin eri varianttien kokeiluja ja päätyneet raportoimaan yhden tällaisen analyysin tulokset. Muodostimme yksityisiä yrityksiä koskevan osa-aineiston pohjalta latenttien luokkien analyysin (LCA) avulla neljäluokkaisen organisaatioluokituksen ja tarkastelimme eräiden tuloksellisuutta ja työntekijöiden kokemuksia kuvaavien seikkojen vaihtelua sen mukaan. Pidämme luokitustamme ja siihen perustuvia tuloksia vähintään heuristisesti mielekkäinä ja kiinnostavina. Analyysin toteutus ja tulokset on esitetty tämän raportin luvussa Organisaation tuloksellisuus MEADOW-tutkimuksen tavoitteena on tarkastella organisaation ja johtamisen suhdetta tuloksellisuuteen. MEADOW-käsikirjassa (MEADOW-consortium 2010) organisaation tuloksellisuus on jaettu taloudelliseen ja sosiaaliseen tulokseen. Käsikirjan mukaan tuloksellisuuden mittareita voivat olla esimerkiksi seuraavat. Taloudellinen tulos: tuottavuus innovaatiot taloudellinen toimintakyky selviytyminen (survival) Sosiaalinen tulos: palkat työolot henkilöstön hyvinvointi työn ja muun elämän yhteensovittaminen Suomen MEADOW-hankkeen suunnitelmassa tuloksellisuuden mittareista on mainittu organisaation taloudellinen tuloksellisuus sekä työntekijöiden työhyvinvointi. Seuraavassa tarkastelemme ja arvioimme lyhyesti Suomen MEADOW-hankkeen tarjoamia tuloksellisuuden mittareita. Liikevaihto ja sen muutos Organisaation taloudellisesta tuloksellisuudesta suomalaisessa MEADOW-tutkimuksessa ei ole suoria haastattelukysymyksiä. Aineistoon kuuluville yrityksille voidaan kuitenkin yritysrekisteristä liittää liikevaihtoa koskevat vuosittaiset tiedot noin kahden vuoden viiveellä, jolloin on mahdollista laskea melko luotettavat mittarit liikevaihdon muutoksesta (kasvu / ennallaan / vähennys). Tällä hetkellä aineistoon on yhdistetty liikevaihtoa koskevat tiedot vuosille Ilmeisesti aineistoon voitaisiin (aikaisintaan) vuoden 2014 lopulla liittää relevantit vuosien 2011 ja 2012 tiedot. Tällöin voitaisiin muodostaa liikevaihdon kehitystä vuoteen 2012 asti koskeva indikaattori, jonka vertaaminen vuonna 2012 koottuun haastattelutietoon olisi mielekästä. Näitä tietoja ei kuitenkaan ole ollut käytettävissä vielä tässä raportissa toteutettuja analyyseja varten. Toivon mukaan tiedot kuitenkin tulevaisuudessa yhdistetään Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa tutkijoiden käyttöön tarjolla olevaan aineistoon. Tuottavuus Työnantajahaastatteluissa kysyttiin arviota tuottavuudesta suhteessa kilpailijoihin. Vastausten jakauma on siten vino, että suuri osa arveli tuottavuuden omassa organisaatiossa olevan keskimääräistä parempi ja vain harva arvioi sen keskimääräistä huonommaksi (Aho & Mäkiaho 2013, 37-38). Tällainen tuottavuuden jakauma on todellisuudessa luonnollisesti mahdoton. Tuloksellisuuden mittariksi tämä tieto ei ole kovin luotettava, mutta toki sitä voidaan käyttää (ja on tässä raportissa ja aiemmissa väliraporteissa käytetty), kun ollaan tietoisia sen laadusta. Kun liikevaihtoa koskevat rekisteritiedot päivitetään, voidaan niiden avulla laskea tuottavuutta ainakin karkeasti mittaava indikaattori liikevaihto/henkilöstömäärä (ja sen muutos- 13

14 suunta). Näitä tietoja ei kuitenkaan ole ollut käytettävissä vielä tässä raportissa toteutettuja analyyseja varten. Innovatiivisuus Kun liikevaihtoon ja muihin rekisteritietoihin perustuvia taloudellisen tuloksellisuuden mittareita ei toistaiseksi ole käytettävissä, olemme käyttäneet keskeisenä organisaation tuloksellisuuden mittarina innovatiivisuutta. Olemme muodostaneet työnantajahaastatteluiden pohjalta innovaatioiden käyttöönottoa viimeisten kahden vuoden aikana koskevien kysymysten perusteella järjestysasteikollisen muuttujan, jota käytämme innovatiivisuuden karkeana mittarina useimmissa analyyseissamme. Työelämän laatu ja työhyvinvointi Työntekijähaastattelut tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia mitata työntekijöiden kokemuksia ja arvioita työpaikkansa tai työnsä tai työhyvinvointinsa laadusta. Olemme käyttäneet tässä raportissa tärkeimpänä mittarina laatimaamme työn imua koskevaa muuttujaa. Sosiaalinen tuloksellisuus Työnantajahaastatteluissa on kysytty, onko henkilöstöä mahdollisesti lisätty tai vähennetty (ja mikä oli tämän syy). Taloudellista tuloksellisuutta henkilöstön määrän muutos mittaa heikosti, mutta sosiaalisen tuloksellisuuden mittarina sitä voitaneen pitää. Muita mahdollisia tuloksellisuusindikaattoreita voisivat olla esimerkiksi sairauspoissaolojen tai rekrytointivaikeuksien määrä. Olemme väliraporteissa ja tässä raportissa esittäneet joitakin taulukoita, joissa riippuvana muuttujana on käytetty näitä muuttujia. 1.5 Organisaatio- ja johtamiskäytännöt, innovatiivisuus ja työn imu Kysymys sekä taloudellisen että sosiaalisen tuloksellisuuden yhtäaikaisen toteutumisen edellytyksistä oli tässä hankkeessa keskeinen kiinnostuksen kohde. Niinpä muodostimme nimenomaan tämän kysymyksen analysoimiseksi tutkimusasetelman, jossa haettiin sekä yksinkertaisesti ristiintaulukoinnilla että monien muuttujien vaikutusta yhtä aikaa selvittävillä regressiomalleilla tietoa siitä, mitkä seikat olivat yhteydessä siihen, että organisaatiossa oli samaan aikaan toteutettu tuote- tai palveluinnovaatioita ja siellä vallitsi vahva työn imu. Tämän analyysin tulokset on raportoitu luvussa 2. Tämän analyysin kannalta kiinnostavan vertailukohdan tarjoaa Böckermanin ja Ilmakunnaksen (2012) tutkimus, jossa he osoittavat että työtyytyväisyys lisää tuottavuutta teollisuudessa, tosin ei suhteellisesti kovin paljon. Tutkimus perustuu työntekijähaastatteluihin (Suomen ECHP-aineistoon) ja siihen yhdistettyyn työnantajia ja työntekijöitä koskevia tietoja yhdistävään rekisteriperusteiseen FLEED-dataan. Mutta lisääkö tuottavuus työtyytyväisyyttä? Tätä Böckerman ja Ilmakunnas eivät varsinaisesti tutkineet. Omassa asetelmassamme ei olla varsinaisesti kiinnostuneita kausaliteetin suunnasta, vaan siitä, korreloivatko innovatiivisuus ja työn imu keskenään ja millä ehdoilla. Kolmannessa luvussa on jatkettu innovatiivisuuteen liittyvien seikkojen analyysia kiinnittämällä huomio eräisiin kehittämishakuisuutta ilmaiseviin käytäntöihin ja henkilöstön osallistumiseen toiminnan kehittämiseen ja analysoimalla, miten tuloksellisuutta tavalla tai toisella kuvaavat muuttujat ovat yhteydessä niihin. 14

15 2 Organisaation innovatiivisuus ja työn imu 2.1 Johdanto Pääministeri Kataisen hallituksen työelämän kehittämisstrategia sisältää seuraavan periaatteen: Hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat jatkossa innovoinnin ja tuottavuuden sekä luottamuksen ja yhteistyön vahvistaminen, osaavan työvoiman sekä työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin varmistaminen (Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020). Lisäksi strategiassa mainitaan, että hyvin toimivissa työyhteisöissä panostetaan samanaikaisesti tuottavuuteen ja työhyvinvointiin. Tällaisen moniulotteisen tavoitteen kannalta on kiinnostavaa tutkia, mitkä tekijät edistävät yhtä aikaa sekä työorganisaatioiden taloudellista menestystä että työntekijöiden hyvinvointia. Kun MEADOW-aineistoon ei toistaiseksi ole vielä voitu liittää taloudellisen tuloksellisuuden ja tuottavuuden päteviä indikaattoreita, olemme valinneet tuloksellisuuden indikaattoriksi innovatiivisuuden, jonka mittariksi on otettu työnantajahaastatteluihin perustuva tieto siitä, onko organisaatio viimeisten kahden vuoden aikana kehittänyt uuden tai merkittävästi parannellun tuotteen tai palvelun. 42 prosenttia suomalaisista organisaatioista oli kehittänyt uuden tai merkittävästi parannellun tuotteen vuosina Työhyvinvoinnin indikaattoriksi valitsimme työn imua kuvaavan summamuuttujan (Cronbach alpha.85), joka on muodostettu kolmen työntekijähaastattelun kysymyksen pohjalta. Nämä kolme kysymystä ovat peräisin kansainvälisesti käytetystä mittarista Utrecht Work Engagement Scale (Schaufeli & Bakker 2003). 4 Kysymykset olivat: Tunnen itseni vahvaksi ja tarmokkaaksi työssäni, Olen innostunut työstäni ja Tunnen tyytyväisyyttä, kun olen syventynyt työhöni. Indikaattori dikotomisoitiin siten, että seuraavassa analyysissä luokkaan työn imu kyllä kuuluu noin 60 prosenttia kaikista organisaatioista ja loput kuuluvat luokkaan työn imu ei. Muuttujamme siis erottelee toisistaan organisaatiot, joissa työn imu on korkea tai kohtalainen, ja ne, joissa se on matala. Hyvän työn imun alarajana on työn imun kokeminen vähintään muutaman kerran viikossa (vs. kerran viikossa tai harvemmin) 5. Molempien indikaattorien ristiintaulukoinnin pohjalta muodostimme muuttujan, jonka jakauma ja luokitus on esitetty kuvassa Kuvasta nähdään, että suomalaisista työorganisaatioista yli neljäsosa on sellaisia, joissa toteutuvat sekä innovatiivisuus että hyvä työn imu. Lähes yhtä paljon on organisaatioita, joissa kumpikaan ei toteudu. Kolmasosassa organisaatioista on hyvä työn imu mutta niissä ei ole kehitet- 3 Tämän muuttujan jakaumat sektoreittain ja organisaation koon mukaan on esitetty I väliraportin taulukoissa 2.34 ja I väliraportin kolmannessa luvussa on tähän ja pariin muuhun kysymykseen perustuvan mittarin avulla tarkasteltu, miten innovatiiviset organisaatiot eroavat muista (Aho & Mäkiaho 2013, ja 39-48). 4 Mittarista ja sen käytöstä katso lähemmin Hakanen (2009). Alkuperäisessä mittarissa on 17 osiota ja myös 9-osioinen mittari on käytössä. Suomen MEADOW-tutkimuksen työntekijähaastatteluihin on kuitenkin sisälletty vain kolme mittarista poimittua kysymystä. 5 Vastausvaihtoehdot kuhunkin kysymykseen olivat päivittäin, muutaman kerran viikossa, kerran viikossa, muutaman kerran kuussa, kerran kuussa, muutaman kerran vuodessa, ei koskaan. Työn imun indikaattorin muodostamista ja jakaumia eräiden muuttujien, muun muassa innovatiivisuusmittarin, mukaan on lähemmin kuvattu II väliraportissa (Minkkinen ym. 2013, 74-77). 6 Kun työntekijähaastatteluihin vastaajia on vain 1 2 organisaatiota kohden, organisaatioiden neljäluokkaiseen luokitteluun sisältyy epäilemättä enemmän satunnaisvirhettä, kuin jos työn imun tason määrittely perustuisi laajempaan työntekijäotokseen. Kun ei ole syytä olettaa, että mittaustapa tuottaisi systemaattisesti liian hyvän tai liian huonon kuvan työn imusta joissakin osaryhmissä joihinkin toisiin verrattuna, pidämme neliluokkaista mittariamme kuitenkin riittävän luotettavana (ts. taustamuuttujien mukaiset erot mittarin jakaumassa esim. organisaation koon tai sektorin tai muiden käytettyjen muuttujien mukaan kuvaavat työn imun todellista taustamuuttujien mukaista keskimääräistä vaihtelua). 15

16 Kuva 2.1. Innovatiivisuus ja työn imu (N=1375). 34 % 24 % 27 % 15 % Tuote- tai palveluinnovaatio Kyllä /Työn imu Kyllä Tuote- tai palveluinnovaatio Kyllä /Työn imu Ei Tuote- tai palveluinnovaatio Ei /Työn imu Ei Tuote- tai palveluinnovaatio Ei /Työn imu Kyllä ty uusia tuotteita eikä palveluita. Vähiten (15 %) on sellaisia organisaatioita, joissa on tehty tuote- ja palveluinnovaatioita, mutta työntekijävastaajien työn imun taso on kriteeritasoa matalampi. Jatkossa esitämme ensin kuvailevaa tietoa siitä, missä määrin tuote- tai palveluinnovaatioiden toteuttaminen ja työn imu toteutuvat yhtä aikaa suomalaisissa yrityksissä ja julkisen sektorin työorganisaatioissa, erikokoisissa organisaatioissa, eri toimialoilla sekä kasvuprofiililtaan ja markkina-alueeltaan erilaisissa yrityksissä. Sen jälkeen esittelemme regressioanalyysin avulla saatuja tuloksia siitä, mitkä organisaatiokäytännöt ennustavat sekä innovatiivisuutta että työn imua organisaatioissa. 2.2 Organisaation innovatiivisuus ja työn imu sektoreittain Erot teollisuus- ja palveluyritysten kesken eivät ole kovin suuria. Teollisuusyrityksistä vähän suurempi osa kuin palveluyrityksistä on toteuttanut tuote- tai palveluinnovaatioita viimeisten kahden vuoden aikana. Näistä sellaisia, joissa työn imu on hyvä, on suhteellisesti suunnilleen yhtä suuri osuus kuin palveluyrityksissä. Palveluyrityksissä on teollisuusyrityksiä jonkun verran enemmän sellaisia, joissa ei ole toteutettu tuote- tai palveluinnovaatioita, mutta työn imu on hyvä (36 % vs. 28 %) (kuva 2.2). Kuva 2.2. Innovatiivisuus ja työn imu sektoreittain. Teollisuus (n=474) Palvelut (n=427) Kunnat (n=220) 28 % 30 % 36 % 27 % 26 % 16 % 14 % 23 % 49 % 22 % 12 % 18 % Valtio (n=131) Seurakunnat (n=123) 34 % 25 % 41 % 23 % 24 % 17 % 27 % 10 % Tuote- tai palveluinnovaatio Kyllä /Työn imu Kyllä Tuote- tai palveluinnovaatio Kyllä /Työn imu Ei Tuote- tai palveluinnovaatio Ei /Työn imu Ei Tuote- tai palveluinnovaatio Ei /Työn imu Kyllä 16

17 Kunta- ja valtiosektorilla tuote- tai palveluinnovaatioita toteuttaneita organisaatioita on suunnilleen yhtä suuri osuus kuin yksityisissä palveluissa, mutta niiden osuus, joissa samalla on toteutunut hyvä työn imu, on vähän pienempi. Sellaisten organisaatioiden osuus, joissa ei ole toteutettu innovaatioita, mutta työn imu on hyvä, on suhteellisesti suurin kuntasektorilla. Seurakunnat eroavat muista tässä verrattavista organisaatioiden luokista selvimmin siinä, että sellaisia organisaatioita, joissa on toteutettu tuote- tai palveluinnovaatioita, mutta työn imu on alhainen, on vähemmän kuin muilla sektoreilla. Toisaalta sellaisten organisaatioiden osuus, joissa ei ole toteutettu innovaatioita mutta työn imu on hyvä, on paljon (suhteellisesti toiseksi suurin osuus kuntien jälkeen). 2.3 Organisaation innovatiivisuus ja työn imu organisaation koon mukaan Tuote- tai palveluinnovaatioiden toteuttaminen on selvästi sitä yleisempää, mitä suuremmasta organisaatiosta on kyse. Työn imu on yli 250 työntekijän organisaatioissa kuitenkin alhaisemmalla tasolla kuin pienemmissä organisaatioissa. Tästä seuraa, että innovaatioiden ja työn imun yhtäaikainen toteutuminen on yleisintä keskikokoisissa henkilön organisaatioissa. Yli 250 hengen organisaatioissa on innovaatioita toteuttaneista niiden osuus, joissa työn imu on matala, selvästi muita suurempi. Tähän luokkaan kuuluu suurista organisaatioista noin kolmannes. Osuus on vähän suurempi kuin innovaatioita toteuttaneiden hyvän työn imun organisaatioiden osuus. Pienemmissä organisaatioissa innovaatioiden toteuttamisen ja hyvän työn imun yhdistelmän osuus on selvästi suurempi kuin innovaatioiden ja matalan työn imun yhdistelmän osuus (kuva 2.3). 2.4 Yritysten innovatiivisuus ja työn imu toimialoittain Kuvassa 2.4 tarkastellaan yksityisten yritysten innovatiivisuutta ja työntekijöiden työn imua toimialoittain laatimamme kuusiluokkaisen jaottelun mukaan. Teollisuus on jaettu neljään toimialaan: työvaltaiseen, pääomavaltaiseen ja tietointensiiviseen toimialaan sekä rakentamiseen/kaivostoimintaan. Palveluyritykset on jaettu tietointensiivisiin palveluihin sekä muihin palveluihin. Luokituksen perusteet on kuvattu I väliraportin liitteessä 6 (Aho & Mäkiaho 2013, ). Kuva 2.3. Organisaatioiden innovatiivisuus ja työn imu organisaation koon mukaan. Organisaation koko henkilöä (n=554) Organisaation koko henkilöä (n=479) Organisaation koko vähintään 250 henkilöä (n=342) 25 % 38 % 26 % 22 % 36 % 29 % 26 % 12 % 20 % 18 % 15 % 34 % Tuote- tai palveluinnovaatio Kyllä /Työn imu Kyllä Tuote- tai palveluinnovaatio Kyllä /Työn imu Ei Tuote- tai palveluinnovaatio Ei /Työn imu Ei Tuote- tai palveluinnovaatio Ei /Työn imu Kyllä 17

18 Kuva 2.4. Yritysten innovatiivisuus ja työn imu toimialan mukaan. Työvaltainen teollisuus (n=170) Pääomavaltainen teollisuus (n=78) Tietointensiivinen teollisuus (n=123) 27 % 28 % 24 % 32 % 21 % 24 % 21 % 23 % 14 % 15 % 29 % 42 % Rakentaminen, kaivostoiminta (n=103) Tietointensiiviset palvelut (n = 217) Muut palvelut (n = 210) 38 % 25 % 28 % 32 % 2 % 17 % 35 % 23 % 42 % 22 % 29 % 7 % Tuote- tai palveluinnovaatio Kyllä /Työn imu Kyllä Tuote- tai palveluinnovaatio Kyllä /Työn imu Ei Tuote- tai palveluinnovaatio Ei /Työn imu Ei Tuote- tai palveluinnovaatio Ei /Työn imu Kyllä Teollisuuden toimialoista työvaltaisessa ja pääomavaltaisessa teollisuudessa kaikki luokituksemme neljä ryhmää olivat karkeasti lähes yhtä suuria. Tietointensiivisessä teollisuudessa tuote- tai palveluinnovaatioita toteuttaneiden osuus oli olennaisesti muita suurempi: kaikkiaan 42 prosenttia kuului ryhmään, jossa oli sekä toteutettu tuote- tai palveluinnovaatioita että oli hyvä työn imu. 29 prosenttia oli toteuttanut innovaatioita, mutta työn imu oli matala. Rakentamisen ja kaivostoiminnan luokassa innovaatioita oli toteutettu muihin luokkiin verrattuna selvästi harvemmin eli runsaassa neljänneksessä, mutta tällöin työn imu oli lähes aina hyvä. Ellei tuote- tai palveluinnovaatioita ollut toteutettu, kaikissa neljässä toimialaluokassa niiden osuus, joissa työn imu oli hyvä, oli vähän suurempi kuin niiden osuus, joissa se oli matala. Tietointensiivisissä ja muissa palveluyrityksissä nelikenttämuuttujamme jakaumat erosivat toisistaan samantapaisesti kuin tietointensiivisen teollisuuden ja rakennus- ja kaivosalan jakaumat, mutta eivät aivan yhtä selvästi. 18

19 2.5 Yritysten innovatiivisuus ja työn imu kasvuprofiilin mukaan Kun yrityksiä tarkastellaan kasvuyritysluokituksen 7 mukaan, havaitaan, että kasvuprofiilista riippumatta prosenttia yrityksistä on sellaisia, joissa on sekä innovatiivisuutta että hyvää työn imua, ja prosenttia sellaisia, joista kumpikin puuttuu (kuva 2.5). Innovaatioiden ja työn imun liittyminen toisiinsa eivät siis näytä kovin merkittävästi eroavan nopeasti kasvavissa yrityksissä muihin verrattuna. Kuva 2.5. Yritysten innovatiivisuus ja työn imu liikevaihdon kehityksen mukaan. Kasvuyritys , kasvu jatkunut 2010 (n=94) Kasvuyritys , ei kasvua tai supistunut 2010 (n=91) Ei kasvuyritys , kasvua 2010 (n=243) 32 % 28 % 26 % 26 % 28 % 30 % 21 % 19 % 24 % 24 % 27 % 15 % Ei kasvuyritys , ei kasvua tai supistunut 2010 (n=459) 37 % 23 % 26 % 14 % Tuote- tai palveluinnovaatio Kyllä /Työn imu Kyllä Tuote- tai palveluinnovaatio Kyllä /Työn imu Ei Tuote- tai palveluinnovaatio Ei /Työn imu Ei Tuote- tai palveluinnovaatio Ei /Työn imu Kyllä 7 Kasvuyrityksiksi määriteltiin yritykset, jotka vuosina olivat kasvaneet vähintään 15 prosenttia vuosittain. Tällaisia yrityksiä oli melko vähän. Painotetussa aineistossa niiden osuus oli vain noin kuusi prosenttia kaikista yrityksistä. Vrt. I väliraportin 4. luku, Aho & Mäkiaho 2013,

20 2.6 Yritysten innovatiivisuus ja työn imu markkina-alueen mukaan Tuote- tai palveluinnovaatioiden toteuttaminen on sitä yleisempää, mitä kansainvälisemmästä yrityksestä on kyse. Ne yritykset, joiden liikevaihto on pääasiassa kansainvälisiltä markkinoilta, eroavat kuitenkin selvästi muista siten, että hyvän työn imun ja innovaatioiden toteuttamisen yhdistelmä on suhteellisesti selvästi harvinaisempi kuin muissa innovaatioita toteuttaneissa yrityksissä. Myös niissä yrityksissä, joissa innovaatioita ei ole toteutettu, hyvän työn imun suhteellinen osuus näyttää olevan sitä alhaisempi, mitä kansainvälisemmästä yrityksestä on kyse. Hyvän työn imun ja innovaatioiden toteuttamisen yhdistelmä on selvästi yleisin niissä yrityksissä, jotka toimivat kotimarkkinoilla mutta harjoittavat myös vientiä (kuva 2.6). (Markkina-alueen mukaan tehdystä yritysten luokituksesta ks. tarkemmin I väliraportin 5. luku, Aho & Mäkiaho 2013, ) Kuva 2.6. Yritysten innovatiivisuus ja työn imu markkina-alueen mukaan. Yritys toimii pelkästään kotimarkkinoilla (n=546) Yrityksen liikevaihto pääasiassa kotimarkkinoilta, mutta yritys harjoittaa myös vientiä (n=214) Yrityksen liikevaihto pääasiassa kansainvälisiltä markkinoilta (n=141) 19 % 38 % 26 % 40 % 12 % 23 % 24 % 18 % 25 % 12 % 36 % 28 % Tuote- tai palveluinnovaatio Kyllä /Työn imu Kyllä Tuote- tai palveluinnovaatio Kyllä /Työn imu Ei Tuote- tai palveluinnovaatio Ei /Työn imu Ei Tuote- tai palveluinnovaatio Ei /Työn imu Kyllä 2.7 Innovatiivisuuden ja työn imun ennustajat regressioanalyysin mukaan Tuote- tai palveluinnovaatioiden toteuttaminen edellisten kahden vuoden aikana ja työn imu eivät ole kovin vahvassa yhteydessä toisiinsa ainakaan edellä raportoidun yksinkertaisen ristiintaulukointiin perustuvan analyysin perusteella. Yli kolmanneksessa niistä organisaatioista, joissa on toteutettu tuote- tai palveluinnovaatio, työn imu on matala. Toisaalta selvä enemmistö niistä organisaatioista, joissa tällaista innovaatiota ei ole toteutettu, on sellaisia, joissa työn imu on vähintään kohtalaisen hyvä. Selvitimme multinomiaalisen logistisen regressioanalyysin avulla, millaiset organisaatio- ja johtamiskäytännöt ovat yhteydessä innovaatioiden toteuttamiseen ja työn imuun ja nimenomaan siihen, että ne toteutuvat yhtä aikaa. Viitekategoriaksi valitsimme tilanteen, jossa ei ollut toteutettu tuote- tai palveluinnovaatioita ja työn imu oli matala. Testasimme, mitkä seikat edistävät organisaation kuulumista edellä käytetyn nelikenttämuuttujan kolmeen muuhun luokkaan. Regressiomallien avulla saadaan esiin eri tekijöiden omavaikutus, kun muiden merkitsevien muuttujien vaikutus on vakioitu. Mallit laadittiin erikseen teollisuus- ja 20

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Mistä yrittäjät tulevat?

Mistä yrittäjät tulevat? Mistä yrittäjät tulevat? Mika Pajarinen ja Petri Rouvinen Teknologiakatsaus 198/2006 Mistä yrittäjät tulevat? Mika Pajarinen Petri Rouvinen Etlatieto Oy Teknologiakatsaus 198/2006 Helsinki 2006 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet Aineistoraportti tiimitutkimusosiosta Maria Taittonen Minna Janhonen Jan-Erik

Lisätiedot

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Suomen työpaikoista Euroopan mestareita Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 34/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-995-8 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt E-työn hyvät käytännöt Minna Harju Päivi Tiihonen Marja Salonen Timo Ovaskainen Riikka Ahlgren Selvitys työhallinnon työttömille suunnattujen ESR-projektien yksilöpohjaisesta työllisyysvaikuttavuudesta

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia

Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia 181 05 Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen

Lisätiedot

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.)

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.) Kasvufoorumi 08 Loppuraportti Jyrki Kontio (Toim.) ISDN 978-952-92-4396-9 (NID.) ISBN 978-952-92-4434-8 (PDF) Painopaikka: Kehityksen kirjapaino Oy Graafinen suunnittelu: GREY PRO Oy Kansi: Oddball Graphics

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta SITRAN RAPORTTEJA 60 Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta S I T R A H E L S I N K I Sitran Raportteja 60 2006

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Kansalaisbarometri 2011

Kansalaisbarometri 2011 Millaisena suomalaiset kokevat hyvinvointinsa? Mihin ollaan tyytyväisiä ja tyytymättömiä? Millaisina sosiaali- ja terveys palvelut koetaan? Millaisina osallistumis- ja vaikuttamis mahdollisuudet nähdään?

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Palvelut ja tuottavuus

Palvelut ja tuottavuus Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Merja Perkiö-Mäkelä ja Timo Kauppinen (toim.) Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Työ ja ihminen Tutkimusraportti 41 Työ ja ihminen Päätoimittaja Harri Vainio Tieteelliset toimittajat Raoul Grönqvist

Lisätiedot

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota discussion Harri Laihonen, Antti Lönnqvist ja Jonna Käpylä Tietointensiiviset liike-elämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota Johdanto Tarve KIBS-yrityksen kehittämistä tukevalle

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Naiset ja miehet valtiolla

Naiset ja miehet valtiolla Naiset ja miehet valtiolla Elokuu 2010 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Lähtökohdat tasa-arvon tarkastelemiseksi 2 2.1 Lait ja suositukset 2 2.2 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008 2011 2 2.3 Viranomaisen velvollisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI Uudistava johtaminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 133 Sirpa Koponen Anna-Maija Lämsä Melina Kärkäs Marianne Ekonen Uudistava johtaminen tukea pienten

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Working Paper Finpron vaikuttavuus: Finpron palveluiden käytön vaikutukset yritysten kansainvälistymiseen ja menestymiseen

Working Paper Finpron vaikuttavuus: Finpron palveluiden käytön vaikutukset yritysten kansainvälistymiseen ja menestymiseen econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot