RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna Siru Korkala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala"

Transkriptio

1 RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala

2 Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille Vuotta 2013 koskevien liikkuvuuslukujen keräämisen yhteydessä ammatillisilta oppilaitoksilta ja aikuiskoulutuskeskuksilta sekä oppisopimustoimistoilta kysyttiin nyt toista kertaa millaisilla resursseilla oppilaitoksissa organisoidaan kansainvälistä toimintaa. Ensimmäinen kysely resursseista toteutettiin vuonna Tähän tuoreimpaan kansainvälisen toiminnan resursseja kartoittavaan kyselyyn vastasi 41 prosenttia (110 kpl) tilastointiin osallistuneista organisaatioista. Vuoden 2011 kyselyssä vastaava luku oli 45 prosenttia (125 kpl) organisaatioista. Kysely on barometri-tyyppinen, eli sen kysymykset ovat melko yleisiä ja helposti toistettavissa. Näin ollen tuloksia on useassa kohdin verrattu vuoden 2011 tuloksiin. Uutta tässä uusimmassa kyselyssä on kotikansainvälisyyttä käsittelevä osio. Entistä enemmän henkilöstöä on mukana kansainvälisessä toiminnassa Kyselyyn vastanneista neljännes eli 27 oppilaitosta ilmoitti, että oppilaitoksella on käytettävissään kokopäiväinen kv-päällikkö tai -koordinaattori. Tilanne ei ole siten muuttunut vuodesta Puolipäiväinen kv-päällikkö tai -koordinaattori on 26 oppilaitoksella eli noin neljänneksellä, mikä taas on suhteellisesti yli kolmasosan enemmän kuin edellisellä kyselykerralla. Kansainvälisiä asioita organisoiva tiimi löytyy 54 oppilaitoksesta kuten edelliselläkin kyselykerralla, suhteellisesti tarkasteltuna osuus on kuitenkin kasvanut noin puoleen kyselyyn vastanneista oppilaitoksista. Myös muita henkilöstöresursseja kv-työhön oppilaitoksilla on suhteellisesti enemmän nyt kuin vuonna Kuva 1. Oppilaitosten resurssit 2013 ja 2011 (%) Lisäksi oppilaitoksilta tiedusteltiin, kuinka hyvin opettajat ja muu henkilöstö osallistuu kansainväliseen toimintaan. Vastanneista 48 prosenttia arvioi saavansa hyvin tai erittäin hyvin oppilaitoksensa henkilöstöä mukaan kvtoimintaan. Tyydyttävästi kv-toimintaan osallistutaan 43 prosentissa vastanneista organisaatioista. Osallistuminen kv-toimintaan näyttäisi siten olevan aktiivisempaa kuin edellisellä kyselykerralla. 1

3 Kuva 2. Opettajien ja muun henkilöstön osallistuminen kv-toimintaan 2013 ja 2011 (%) Kansainväliseen toimintaan on kohdistettu tyydyttävästi resursseja Koulutuksen järjestäjän ja/tai oppilaitoksen kv-toiminnan henkilöstöresurssit ovat yli kolmasosan mielestä hyvin tai erittäin hyvin suhteessa strategiassa ja toimintasuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Suhteellisesti tilanteen hyväksi kokevien osuus on noussut kuudenneksella vuoden 2011 tasosta. Vajaa puolet vastanneista oppilaitoksista kokee, että henkilöstöresurssit vastaavat strategian tavoitteisiin tyydyttävästi. Kuitenkin 18 prosenttia pitää henkilöstöresurssien ja toiminnan tavoitteiden vastaavuutta huonona. Vaikka entistä useampi pitää henkilöstöresurssien vastaavuutta strategian tavoitteisiin hyvänä, niin suhteellisesti tarkasteltuna tilanteen tyydyttäväksi kokeneiden osuus on laskenut ja huonoksi kokevien osuus taas noussut edelliseltä kyselykerralta. Samoin yli kolmasosa resurssikyselyyn vastanneista arvioi, että koulutuksen järjestäjän ja/tai oppilaitoksen kvtoiminnan budjettiresurssit ovat hyvin tai erittäin hyvin suhteessa strategian tavoitteisiin. Tilanteen tyydyttäväksi puolestaan arvio noin puolet vastanneista oppilaitoksista, ja budjettiresurssit huonoiksi suhteessa strategian tavoitteisiin arvioi 17 prosenttia vastanneista. Myös tässä tapauksessa sekä tyytyväisten että tyytymättömien suhteellinen osuus on noussut ja tilannetta keskivertona pitävien laskenut vuodesta

4 Kuva 3. Resurssien ja strategian vastaavuus (%) Oppilaitoksen omarahoitus on lähes samalla tasolla ja sitä käytetään ensisijaisesti liikkuvuuteen Erillistä omarahoitusta eli kansainvälisyysmäärärahaa budjetissaan on kyselyn mukaan 69 prosentilla (n=76) oppilaitoksista. Suhteellisesti osuus on hiukan (5 %) enemmän kuin vuonna Hieman yli puolet vastanneista (50 % vuonna 2011) arvioi määrärahan pysyneen samana, ja 13 prosenttia (20 % vuonna 2011) arvioi sen kasvaneen. Pienentyneeksi määrärahan arvioi viidesosa (16 % vuonna 2011) kyselyyn vastanneista oppilaitoksista. Määräraha liittyy edelleen useimmiten opiskelijoiden sekä opettajien ja muun henkilöstön ulkomaanjaksoihin. Kehittämishankkeisiin omarahoitusta käytetään suhteellisesti hiukan enemmän kuin edellisellä kyselykerralla. 3

5 Kuva 4. Kansainvälisyysmäärärahan käyttö 2013 ja 2011 (%) Avokysymykseen Mihin muuhun kansainvälisyysmäärärahaa käytetään? oli kirjattu muun muassa kv-koordinaattorin työajan rahoitus eli käytännössä koordinaattorin palkkaus. Lisäksi määrärahalla rahoitetaan verkostoyhteistyötä sekä osallistumisia erilaisiin tapahtumiin kuten esimerkiksi kansainvälisyyspäiviin. Viidesosa vastanneista on sitä mieltä, että kv-toimintaan suunnattuja resursseja ollaan oppilaitoksissa lisäämässä ja 15 prosentin mielestä vähentämässä. Enemmistö kuitenkin uskoo toimintaan suunnattujen resurssien pysyvän samalla tasolla. Vuoden 2011 kysely ei sisältänyt tätä kysymystä, joten vertailukohtaa ei ole. Kysyttäessä mihin vastaajat arvioivat kv-toimintaan suunnattujen lisäysten tai vähennysten kohdistuvan, valitsi 26 prosenttia vastanneista liikkuvuustoiminnot ja 24 prosenttia henkilötyövuodet. Niistä vastaajista, jotka valitsivat liikkuvuustoiminnot resurssimuutosten kohteeksi, 54 prosenttia uskoo liikkuvuuteen suunnattujen resurssien lisääntyvän ja 32 prosenttia uskoo niiden vähentyvän. Vastaavasti niistä henkilöistä, jotka uskovat muutosten kohdistuvan henkilötyövuosiin, lähes 60 prosenttia uskoo että resursseja ollaan vähentämässä ja reilu kolmasosa uskoo niiden lisääntyvän. Kehittämishankkeisiin suunnattujen resurssien lisääntymiseen uskoo lähes 70 prosenttia niistä vastaajista, jotka uskovat resurssimuutosten kohdistuvan niihin. 4

6 Kuva 5. Kv-toimintaan suunnattujen resurssimuutosten arvioitu kohdentuminen (%) Kohtaan vähennysten tai lisäysten muut kohdennukset oli kirjattu henkilökunnan liikkuvuus sekä kulukorvaukset. Mahdollisten resurssimuutosten arvioitiin vaikuttavan myös kansainväliseen koulutusmyyntiin. Ulkopuolisen projektirahan osuus on etenkin liikkuvuustoimintojen kannalta merkittävää. Vuonna 2011 ilmoitti 75 prosenttia (n=94) kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjällä/oppilaitoksella olevan oman rahoituksen lisäksi ulkopuolista projektirahaa kv-toimintaan. Nyt tehdyn kyselyn mukaan hieman pienempi osuus eli 71 prosenttia vastanneista (n=78) arvio, että oppilaitoksella on ulkopuolista projektirahaa käytettävissä kv-toimintaan. Alle kolmasosa arvioi ulkopuolisen rahan osuuden kasvaneen viime vuosien aikana, mutta yli 40 prosentin mukaan se on pysynyt samana vuosien varrella. Vuonna 2011 arviot olivat positiivisempia, eli yli 40 prosenttia oli sitä mieltä että ulkopuolinen projektirahoitus oli kasvanut verrattuna aiempiin vuosiin. Pienentyneeksi ulkopuolisen projektirahan osuuden arvioi nyt viidesosa vastanneista, kun vuonna 2011 sama osuus oli 25 prosenttia. Liikkuvuus on edelleen yleisin ulkopuolisen projektirahan käyttötarkoitus. Kehittämishankkeisiin ulkopuolista projektirahaa käytetään nyt suhteellisesti hieman harvemmin kuin edellisellä kyselykerralla. Yhteistyöprojektit, verkostoituminen ja yhteistyö työelämän kanssa ovat kyselyn mukaan muuta ulkopuolisen projektirahoituksen käyttötarkoituksia. 5

7 Kuva 6. Ulkopuolisen projektirahan käyttö 2013 ja 2011 (%) Enemmistössä oppilaitoksia kotikansainvälisyyttä harjoitetaan ainakin satunnaisesti Kv-toiminnan resursoinnin lisäksi kyselyssä kartoitettiin sitä miten paljon ja millaista kotikansainvälisyyttä oppilaitoksissa harjoitetaan. Yli puolet kyselyyn vastanneista arvioi, että kotikansainvälisyys on oppilaitoksissa satunnaista tai että sitä ei ole ollenkaan. Vajaa kolmannes arvioi kotikansainvälisyyttä olevan vuosittain melko paljon. Vain 15 prosenttia ilmoitti kotikansainvälisyyden olevan aktiivista ja suunnitelmallista siten, että se näkyy paikallisissa opetussuunnitelmissa ja että se on sisällytetty kansainvälisyysstrategiaan tai kv-toiminnan vuosisuunnitelmiin. Kuva 7. Kotikansainvälisyyden toteutuminen oppilaitoksissa (%) Kotikansainvälisyyden toteuttamiseen on henkilö- ja/tai budjettiresursseja 65 prosentin mielestä vähintään tyydyttävästi. 6

8 Kuva 8. Kotikansainvälisyyteen varatut resurssit (%) Kotikansainvälisyyden muotoja ammatillisissa oppilaitoksissa ovat mm. maahanmuuttajaopiskelijoiden hyödyntäminen eri kulttuureihin tutustumisessa. Seuraavassa muutamia esimerkkejä kyselyyn kirjatuista kuvauksista: Kansainvälisessä vaihdossa olleet opiskelijat käyvät kertomassa omista kokemuksistaan muissa opiskelijaryhmissä. Samoin ulkomailta tulevat vaihto-opiskelijat käyvät eri ryhmissä kertomassa kotimaastaan ja oman alansa opiskelusta ja työstä. Satunnaisesti oppilaitoksessa käy kansainvälisiä vieraita eri oppitunneilla, mutta toiminta ei suunnitelmallista. Opetussuunnitelmissa myös monikulttuurisuuteen liittyviä sisältöjä, johon liittyen kotikansainvälistymistä toteutuu mm. työssäoppimispaikoissa. Aikuisopisto hyödyntää runsasta maahanmuuttajaopiskelijoiden joukkoa. Viime vuosina on luotu runsaasti uusia työtapoja, jossa MaMu-opiskelijat ja tutkinto-opiskelijat toimivat yhdessä. Opetussisältöjä toteutetaan englannin kielellä monella alalla. Kotikansainvälisyys liittyy mm. ulkomaalaistaustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden huomioon ottamiseen opetuksessa ja oppilaitosyhteisössä, ulkomaalaisten opettajien pitämiin mestarikursseihin sekä eri maiden musiikkiin tutustumisessa. 7

Yt-lakikysely YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA

Yt-lakikysely YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Yt-lakikysely YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA 1 ESIPUHE Yhteistoimintalain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.7.2007. Yt-lain soveltamisala laajeni vuoden 2008 alusta lähtien koskemaan myös 20 29 henkilöä työllistäviä

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta on vakiintumassa osaksi suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden arkipäivää. Toiminta on monipuolista

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Jukka Vehviläinen SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Raportit ja selvitykset 2012:5 Opetushallitus ja tekijä Raportit ja selvitykset 2012:5 ISBN 978-952-13-5076-4

Lisätiedot

Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät 2014/2015 Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin yrityskysely maaliskuussa 2015 SISÄLLYS Johdanto... 2 Yritysten koko-

Lisätiedot

Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 3.11.2011

Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 3.11.2011 Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 3.11.2011 Taustaa Opetushallitus selvittää tutkintotavoitteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilaa ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa

Lisätiedot

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015 1 STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015 Työryhmä Aarno Ryynänen, Mielityö Oy Erkki Auvinen, STTK Petri Palmu, Ammattiliitto Pro 1 2 Sisällys: 1) Henkilöstönedustajabarometrin tavoitteet ja raportin

Lisätiedot

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto Sosiologian laitos Koulutuksen yhteiskunnalliskulttuurisen tutkimuksen yksikkö 28.5.2005 1 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Noste-hankkeiden

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät

Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät Toimittajat: Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Heta Vilén Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät Toimittajat: Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Heta Vilén Kymenlaakson

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnan arviointi Tukioppilastoiminnan arviointi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä

Lisätiedot

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä SELVITYS CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna Martin Miia Mäntylä FIRST CIMOn rahoi amien intensiivikurssien vaiku avuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus PROCOM - VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY JULKISEN ALAN TIEDOTTAJAT RY KIRKON TIEDOTUSKESKUS SUOMEN IR-YHDISTYS

Lisätiedot

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta ESIPUHE Koulutuspoliittisin keinoin on pyritty jo pitkään vaikuttamaan

Lisätiedot

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää?

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Cultura-säätiön toteuttaman verkkokyselyn tulokset Maaliskuu 2015 Tuija Korpela Irma Kettunen Sisällys Johdanto... 3 Vastaajaprofiili...

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 Antero Puhakka & Juhani Rautopuro Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 1 ISBN 978-952-68171-0-1 (nid.) ISBN 978-952-68171-1-8 (PDF) Kannen suunnittelija: Ulriikka Lipasti Julkaisija:

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 KOORDINAATTORIN KATSAUS Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 PROFIILISELVITYS 2006-2007 1 Avoin AMK kehittämisverkosto Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina

Lisätiedot

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim.

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim. Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa Simopekka Katajala (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Katsaus koulutukseen: OECD-indikaattorit - vuoden 2005 painos

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Katsaus koulutukseen: OECD-indikaattorit - vuoden 2005 painos Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Finnish Katsaus koulutukseen: OECD-indikaattorit - vuoden 2005 painos Tiivistelmä suomeksi Koulutus ja elinikäinen oppiminen ovat tärkeässä

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot