Hallitus LIITE 3 Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 1

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus LIITE 3 Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 1"

Transkriptio

1 Hallitus LIITE 3 Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA Lisäyksenä kuntayhtymän uusi toisen asteen tulosalue: Lapin matkailuopisto Muutos Lapin ammattiopiston talousarvioon 1

2 TA-MUUTOKSET- LISÄYKSET Kuntayhtymävaltuusto on hyväksynyt matkailun tutkimus ja koulutusinstituutin toisen asteen tulosalueen perustamisen ja samassa kokouksessa hyväksynyt koko kuntayhtymän talousarvion 2011 ja suunnitelman Uusi perustettu toisen asteen tulosalue on sisältynyt hyväksytyssä talousarviossa Lapin ammattiopiston tulosalueen sisälle. Muutosesityksessä on irrotettu uuden tulosalueen toiminta ja talous Lapin ammattiopiston talousarviosta. Kuntayhtymän kokonaistalouteen toimenpiteet eivät aiheuta muutosta. Talousarviomuutokset tulosalueiden sisällä ovat seuraavat: Lapin matkailuopisto-lisäys uusi II asteen tulosalue Strategian toimeenpano Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen tulosalue Lapin matkailuopisto sitoutuu osaltaan toteuttamaan kansallista ammattiopistostrategiaa, jonka tavoitteena on riittävän vahvan rakenteellisen, taloudellisen ja toiminnallisen perustan muodostaminen ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän järjestämiselle järjestämisluvassa mahdollistetuilla koulutusaloilla. Lisäksi Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen koulutuksen tehtävänä on luoda vakaat ja riittävät toimintaedellytykset myös aiempaa keskeisempään asemaan nousevan aikuisväestön koulutuspalvelujen turvaamiseksi. Koulutustehtävänsä puitteissa Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen koulutuksella on hyvät mahdollisuudet vastata joustavasti muuttuviin koulutustarpeisiin omalla toiminta-alueellaan. Ammattiopistostrategian mukaisesti Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan koulutuksen keskeisiä tavoitteita ovat työvoiman saatavuuden turvaaminen, koulutuspalvelujen työelämävastaavuuden ja asiakassuuntautuneisuuden parantaminen, elinikäisen oppimisen ja yksilöllisten opintopolkujen edellytysten vahvistaminen sekä ammatillisen Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan koulutuksen saavutettavuuden turvaaminen Lapissa muiden Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin toimijoiden kanssa. 1. Toiminta-aluettaan palveleva oppimis- ja kehittäjäverkosto Kriittinen menestystekijä: Koulutustarjonta ja opiskelijamäärätavoitteet vuodelle 2011 Ammatillinen peruskoulutus (yksikköhintainen koulutus) painotettu vuosiopiskelijamäärä 526 Ammatillinen lisäkoulutus ja maksullisena palvelutoimintana järjestettävä koulutus, laskennalliset opiskelijatyövuodet (=opiskelijatyöpäivät/190) 163 Kriittinen menestystekijä: Koulutuksen saavutettavuuden ja vetovoimaisuuden turvaaminen Tavoitteena on lisätä koulutus- ja kehittämispalvelujen saatavuutta erityisesti omistajakuntien alueella sekä osana maakunnallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa työpainotteisia oppimis- ja ohjausjärjestelyjä sekä verkko-opetusta sekä kehittää edelleen koulutus- ja kehittämispalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja laatua sekä luoda mahdollisuudet eri kouluasteiden yhtäaikainen opiskelu (Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti). VOS1-opiskelijamäärätavoite saavutetaan toimialalla 526 ammatillinen lisäkoulutus ja maksullisena palvelutoimintana järjestettävä koulutusvolyymi on vähintään 163 perustutkintoja suoritetaan vähintään 133 2

3 näyttötutkintoja suoritetaan vähintään 162 kevään yhteishaun vetovoimaisuus vähintään 1,2 2. Osaamista uudistava oppimis- ja kehittäjäverkosto Kriittinen menestystekijä: Strategia 2020 jalkauttaminen Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen tulosalue Lapin matkailuopisto sitoutuu koulutuskuntayhtymän uuden strategia 2020 mukaisesti yhteisesti sovittuihin strategisiin tavoitteisiin ja suunnittelee pitkän aikavälin toimintaansa sen mukaisesti. Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan koulutuksessa toteutetaan uuden strategian edellyttämä jalkauttamisprosessi. Jokainen Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen tulosalueen Lapin matkailuopiston työntekijä osallistuu strategian jalkauttamisprosessiin vuoden 2011 aikana Kriittinen menestystekijä: Osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen Lapin elinkeinoelämän strategisilla painopistealueilla Talousarviovuonna sekä suunnitelmakaudella painotetaan toiminnassa koulutuksen saavutettavuutta sekä vahvistetaan ja uudistetaan osaamista Lapin elinkeinoelämän strategisella painopistealueella matkailu- ja elämystuotannossa sekä, yrittäjyydessä. Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen tulosalue Lapin matkailuopisto osallistuu aktiivisesti koulutuksen ennakointityöhön ja varmistaa tulevaisuuden elinkeinoelämän osaamisen ja oman menestymisen reagointiherkällä, edellä käyvällä tutkimus-, kehittämis-, palvelu- ja innovaatiotoiminnalla yhdessä Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa. kehitetään uusia koulutusvaihtoehtoja ja -suuntautumisia Lapin matkailun strategisille painopistealoille laajennetaan yrittäjyyskoulun toiminta kaikille matkailu, - hotelli- ja ravintola-alan koulutuksessa Kriittinen menestystekijä: Pedagogisen johtamisen ja johtajuuden ulottaminen kaikille organisaatiotasoille Osana koulutuksen järjestäjien kansallista yhteistoimintaa pedagogisen johtamisen verkosto on laatimassa toimintakonseptia, jolla yhtenäistetään koulutuksen järjestäjien toimintatapoja, pedagogisen johtamisen käytäntöjä, prosesseja ja malleja siten, että toiminnan yhtenäisyys näyttäytyy työelämälle ja yhteistyökumppaneille sekä sidosryhmille samankaltaisina toimina. Tähän työhön osallistutaan yhdessä Lapin ammattiopiston kanssa. laaditaan matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen tulosalueen pedagoginen ohjelma 3. Hyvinvointia edistävä oppimis- ja kehittämisverkosto Kriittinen menestystekijä: Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen ja työelämäyhteyksien parantaminen Ammatillisen ja korkeakoulujen koulutusstrategian tavoitteet ja haasteet edellyttävät henkilöstön vahvaa sitoutumista ja sitouttamista yhteisen ja yhteisöllisesti vahvan matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen tulosalueen lapin matkailuopiston kehittymiseen kaikilla toiminnan tasoilla ja alueilla. Aluevaikuttavuuden vahvistaminen ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän kehittäminen edellyttävät panostusta sekä henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin että ulkoiseen yhteistyöhön ja uusien toimintatapojen käyttöön ottamiseen yhdessä työelämän 3

4 edustajien kanssa. Hyvinvoinnin kehittämisessä korostetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaista kokonaisvaltaista kehittämisnäkemystä. henkilöstön kehittämishankkeen toteuttaminen henkilöstöstrategian pohjalta laaditun henkilöstösuunnitelman toimeenpano esimiestyövalmiuksien kehittäminen organisaatiorakenteen sovittaminen vastaamaan muuttuvan toiminnan tavoitteita ja vaatimuksia 4. Kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto Kriittinen menestystekijä: Kansainvälisyyden integroiminen kaikkeen toimintaan Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen tulosalueen Lapin matkailuopiston kansainvälinen toiminta nivoutuu osaksi ammatillisia tavoitteita, tukeutuu monialaiseen osaamiseen sekä näkyy opetuksessa ja opetussuunnitelmissa. Kansainvälisten toimintatapojen, kulttuurien ja vuorovaikutuksen lisäksi se ulottuu eri ammattien ammattitaitovaatimuksiin. Kansainvälinen toiminta on osa (MTI:n) koulutuksen arkipäiväistä toimintaa: opiskelijoiden ja opettajien vastavuoroista liikkuvuuden edistämistä. kansainvälistämissuunnitelman jalkauttaminen ja toimeenpano strategia 2020 edellyttämä kv- suunnitelma 4

5 Lapin ammattiopisto - muutos Strategian toimeenpano Lapin ammattiopisto sitoutuu osaltaan toteuttamaan kansallista ammattiopistostrategiaa, jonka tavoitteena on riittävän vahvan rakenteellisen, taloudellisen ja toiminnallisen perustan muodostaminen ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän järjestämiselle kaikilla järjestämisluvassa mahdollistetuilla koulutusaloilla. Lisäksi ammattiopiston tehtävänä on luoda vakaat ja riittävät toimintaedellytykset myös aiempaa keskeisempään asemaan nousevan aikuisväestön koulutuspalvelujen turvaamiseksi. Laajan koulutustehtävänsä puitteissa ammattiopistolla on hyvät mahdollisuudet vastata joustavasti muuttuviin koulutustarpeisiin omalla toiminta-alueellaan. Ammattiopistostrategian mukaisesti ammattiopiston keskeisiä tavoitteita ovat työvoiman saatavuuden turvaaminen, koulutuspalvelujen työelämävastaavuuden ja asiakassuuntautuneisuuden parantaminen, elinikäisen oppimisen ja yksilöllisten opintopolkujen edellytysten vahvistaminen sekä ammatillisen koulutuksen saavutettavuuden turvaaminen Lapissa. I Toiminta-aluettaan palveleva oppimis- ja kehittäjäympäristö Kriittinen menestystekijä: Koulutustarjonta ja opiskelijamäärätavoitteet vuodelle 2011 Ammatillinen peruskoulutus (yksikköhintainen koulutus), painotettu vuosiopiskelijamäärä LAO 2454 tuotantoalat 1343 palvelualat 865 Sodankylä-instituutti 246 Ammatillinen lisäkoulutus ja maksullisena palvelutoimintana järjestettävä koulutus, laskennalliset opiskelijatyövuodet (=opiskelijatyöpäivät/190) 867 Kriittinen menestystekijä: Koulutuksen saavutettavuuden ja vetovoimaisuuden turvaaminen Lapin ammattiopiston tavoitteena on lisätä koulutus- ja kehittämispalvelujen saatavuutta erityisesti omistajakuntien alueella sekä osana maakunnallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa työpainotteisia oppimis- ja ohjausjärjestelyjä sekä verkko-opetusta sekä kehittää edelleen koulutus- ja kehittämispalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja laatua. VOS1-opiskelijamäärätavoite saavutetaan kaikilla toimialoilla ammatillinen lisäkoulutus ja maksullisena palvelutoimintana järjestettävä koulutusvolyymi on vähintään 867 perustutkintoja suoritetaan vähintään 706 näyttötutkintoja suoritetaan vähintään 650 kevään yhteishaun vetovoimaisuus vähintään 1,1 II Osaamista uudistava oppimis- ja kehittämisympäristö Kriittinen menestystekijä: Strategia 2020 jalkauttaminen Lapin ammattiopisto sitoutuu koulutuskuntayhtymän uuden strategia 2020 mukaisesti yhteisesti sovittuihin strategisiin tavoitteisiin ja suunnittelee pitkän aikavälin toimintaansa sen mukaisesti. Ammattiopistossa toteutetaan uuden strategian edellyttämä jalkauttamisprosessi. Jokainen LAO:n työntekijä osallistuu strategian jalkauttamisprosessiin vuoden 2011 aikana 5

6 Kriittinen menestystekijä: Osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen Lapin elinkeinoelämän strategisilla painopistealueilla Talousarviovuonna sekä suunnitelmakaudella ammattiopisto painottaa toiminnassaan koulutuksen laajaa saavutettavuutta sekä vahvistaa ja uudistaa osaamista Lapin elinkeinoelämän strategisilla painopistealueilla: energiatuotanto, kaivosala, matkailu- ja elämystuotanto, yrittäjyys sekä kylmä- ja talviteknologia. Ammattiopisto osallistuu aktiivisesti koulutuksen ennakointityöhön ja varmistaa tulevaisuuden elinkeinoelämän osaamisen ja oman menestymisen reagointiherkällä, edellä käyvällä tutkimus-, kehittämis-, palvelu- ja innovaatiotoiminnalla. kehitetään uusia koulutusvaihtoehtoja ja -suuntautumisia Lapin työelämän strategisille painopistealoille laajennetaan yrittäjyyskoulun toiminta kaikille toimialoille Kriittinen menestystekijä: Pedagogisen johtamisen ja johtajuuden ulottaminen kaikille organisaatiotasoille Osana koulutuksen järjestäjien kansallista yhteistoimintaa pedagogisen johtamisen verkosto on laatimassa toimintakonseptia, jolla yhtenäistetään koulutuksen järjestäjien toimintatapoja, pedagogisen johtamisen käytäntöjä, prosesseja ja malleja siten, että toiminnan yhtenäisyys näyttäytyy työelämälle ja yhteistyökumppaneille sekä sidosryhmille samankaltaisina toimina. Tavoitteena on rakentaa yhtenäinen viitekehys kehittämistoimille ja koota menettely ns. pedagogisen ohjelman muotoon ja siten edelleen sovellettavaksi koulutuksen järjestäjille ja ammattiopistoille. laaditaan Lapin ammattiopiston pedagoginen ohjelma III Hyvinvointia edistävä oppimis- ja kehittämisympäristö Kriittinen menestystekijä: Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen ja työelämäyhteyksien parantaminen Ammattiopistostrategian tavoitteet ja haasteet edellyttävät henkilöstön vahvaa sitoutumista ja sitouttamista yhteisen ja yhteisöllisesti vahvan Lapin ammattiopiston kehittymiseen kaikilla toiminnan tasoilla ja alueilla. Aluevaikuttavuuden vahvistaminen ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän kehittäminen edellyttävät panostusta sekä henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin että ulkoiseen yhteistyöhön ja uusien toimintatapojen käyttöön ottamiseen yhdessä työelämän edustajien kanssa. Hyvinvoinnin kehittämisessä korostetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaista kokonaisvaltaista kehittämisnäkemystä, jossa sosiaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin edistäminen nähdään keskeisenä kehittämisalueena, mutta kiinteästi yhteydessä hyvinvoinnin taloudellisiin, kulttuurisiin ja ekologisiin ulottuvuuksiin. henkilöstön kehittämishankkeen toteuttaminen henkilöstöstrategian pohjalta laaditun LAO:n henkilöstösuunnitelman toimeenpano esimiestyövalmiuksien kehittäminen organisaatiorakenteen sovittaminen vastaamaan muuttuvan toiminnan tavoitteita ja vaatimuksia 6

7 IV Kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto Kriittinen menestystekijä: Kansainvälisyyden integroiminen kaikkeen toimintaan Lapin ammattiopiston kansainvälinen toiminta nivoutuu osaksi ammatillisia tavoitteita, tukeutuu monialaiseen osaamiseen sekä näkyy opetuksessa ja opetussuunnitelmissa. Kansainvälisten toimintatapojen, kulttuurien ja vuorovaikutuksen lisäksi se ulottuu eri ammattien ammattitaitovaatimuksiin. Kansainvälinen toiminta on osa ammatillisen koulutuksen arkipäiväistä toimintaa: opiskelijoiden ja opettajien vastavuoroista liikkuvuuden edistämistä, yhteistyöprojekteja ja - hankkeita sekä laajaa kieli- ja kulttuurikoulutuksen tarjontaa. Kotikansainvälistymisessä kohotetaan valmiuksia ottaa vastaan entistä enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita ja työntekijöitä sekä varaudutaan vieraskielisen koulutustarjonnan kehittämiseen ja oppimateriaalien tuottamiseen. Myös oppimisympäristöt ja tiedotus- ja viestintätoiminta mukautuu kansainvälistymisen edellyttämiin muutoksiin. Opintojen ja osaamisen vertailtavuutta ja laatua arvioidaan eurooppalaisen viitekehyksen periaattein. kansainvälistämissuunnitelman jalkauttaminen ja toimeenpano strategia 2020 edellyttämät päivitykset kv-suunnitelmaan 7

8 LAPIN MATKAILUOPISTO II- ASTEEN TULOSALUE - LISÄYS toinen aste Toiminta Mittaritavoitteet erillisenä Käyttötalousosa TA-2011 TALOUS Toimintatuotot Yksikköhinnat Muut tulot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut menot Toimintakate SITOVA Suunnitelmapoistot Yleishallinto, keskitetyt menot Tilikauden tulos KÄYTTÖTALOUSOSAT Opetus (VOS1) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Maksullinen palvelutoiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

9 LAPIN AMMATTIOPISTO - MUUTOS Toiminta Sitovat mittaritavoitteet, erillisenä Käyttötalousosa TP-2009 TA-2010 TA-2011 TS-2012 TS TALOUS Toimintatuotot Yksikköhinnat Muut tulot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut menot Toimintakate SITOVA Suunnitelmapoistot Yleishallinto, keskitetyt menot Tilikauden tulos KÄYTTÖTALOUSOSAT Opetus (VOS1) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Maksullinen palvelutoiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

10 INVESTOINNIT LAPIN MATKAILUOPISTO II-ASTEEN TULOSALUE - LISÄYS TALOUSARVIO KALUSTO, KONEET JA LAITTEET TA-2011 TS 2012 TS 2013 Menot Tulot Netto LAPIN AMMATTIOPISTO - MUUTOS KALUSTO, KONEET JA LAITTEET TA-2011 TS 2012 TS 2013 LAO Yht. Brutto LAO Yht. Tulot LAO Yht. netto

11 TULOKSELLISUUDEN MITTARIT MUUTOS ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Tavoitteet Lapin ammattiopisto, Lapin urheiluopisto ja Lapin matkailuopisto Toimintavuosi 2011 Ammatillinen peruskoulutus ja -aikuiskoulutus Mittarin nimi Mitta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä LAO UOPI LMO AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS yksikkö TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2011 TA 2011 TA 2012 Painotettu vuosiopiskelijamäärä, VOS1-rah. koulutus lkm Perustutkinto-opiskelijat lkm Muu ammatillinen peruskoulutus lkm Eroaminen (negatiivinen eroaminen) % 8,6 % 9,0 % 6,8 % 6,8 % 7,8 % 1,6 % 8,1 % Suoritetut perustutkinnot (VOS 1 rahoitteiset) lkm Vetovoimaisuus (perustutkinnot) hak/paik. 1,65 1,60 1,42 1,24 1,12 4,00 1,20 Läpäisy, perustutkinto 3 vuodessa % 46,9 % 52,0 % 54,7 % 53,1 % 71,8 % 57,9 % Sijoittuminen työelämään tai jatko-opintoihin % 74,4 % 63,9 % 73,1 % 60,4 % 53,0 % 85,1 % 80,0 % Asiakastyytyväisyys, ammatillinen peruskoulutus 1-5 3,68 3,69 3,90 3,86 3,90 4,03 4,10 TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN- JA PALVELU TyKePa- Koulutustoiminta Opiskelijatyövuodet otv Suoritetut näyttötutkinnot, MAPA-koulutus lkm Asiakastyytyväisyys, MAPA-koulutus 1-5 3,80 3,74 4,00 3,76 3,78 3,80 3,80 TyKePa - Hanketoiminta Hankehenkilötyövuodet htv 44, ,3 2,0 2,3 HENKILÖSTÖTYÖ Opettajien kelpoisuus % 80,9 % 70,7 % 75,0 % 69,7 % 67,9 % 100,0 % 100,0 % Henkilöstön kehittämisen osuus henkilöstömenoista % 3,4 % 4,6 % 3,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 11

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallitus 21.9.2012 LIITE 1 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, RAMK, LAO, LAMO ja Urheiluopisto mittarit 3-4 Yhteenveto tulosalueiden tuloksista /31.8.2011-10,

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti STRATEGIA 2010-2012 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTIN TAUSTA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin - tai tuttavallisemmin Lapin matkailuinstituutin

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (myöhemmin Kuntayhtymä ) järjestää ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 Luonnos: Hallitus 12.10.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2012 JA... 1 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014... 1 1 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ... 4 1.1 KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Pedagogiset huiput Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja

Pedagogiset huiput Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Pedagogiset huiput 2016 Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja 15.9.2016 Toiminta-alue Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (RKK) on maakunnan suurin ja valtakunnallisesti 12. suurin (138:sta) monialainen ammatillisen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016. Hallitus 11.10.2013 LIITE 2 Hallitus 20.11.2013 LIITE 2 Valtuusto 18.12.

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016. Hallitus 11.10.2013 LIITE 2 Hallitus 20.11.2013 LIITE 2 Valtuusto 18.12. TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Hallitus 11.10.2013 LIITE 2 Hallitus 20.11.2013 LIITE 2 Valtuusto 18.12.2013 LIITE 8 2 SISÄLLYSLUETTELO Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 1

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman linjaukset

Erasmus+ -ohjelman linjaukset Erasmus+ -ohjelman linjaukset CIMO, ammatillinen koulutus 2013 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle Liikkuvuus (KA1) Opiskelijoiden liikkuvuus Vastavalmistuneiden liikkuvuus Opettajien ja muun henkilöstön

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Hallitus TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA

Hallitus TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA Hallitus 12.10.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2013 JA... 1 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015... 1 1 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ... 4 1.1 KUNTAYHTYMÄN PERUSTEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto :40:15

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto :40:15 Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA Muut toimintatuotot 2 556 TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Strategia KUMPPANUUDELLA OSAAMISTA JA HYVINVOINTIA RIVERIA.FI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Strategia KUMPPANUUDELLA OSAAMISTA JA HYVINVOINTIA RIVERIA.FI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Strategia 2018 2021 KUMPPANUUDELLA OSAAMISTA JA HYVINVOINTIA RIVERIA.FI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Toimintaympäristön muutos Pohjois-Karjalan maakunta Työllisyysasteen parantaminen on keskeisin

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Hallitus 28.8.2013 Versio 1.0 1 (8) Sisällysluettelo VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset

LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset EFQM MALLI TOIMINNTA TÚLOKSET 1 Johtajuus Lainsäädäntö Perussopimus Hallintosääntö Ydinprosessit Vuosisuunnitelmat Talousarvio Tilinpäätös Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hallitus LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA

Hallitus LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA Hallitus 22.2.2018 LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Tilinpäätös 2017 tuloksen käsittely

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4. Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät Muuttuvassa työelämässä

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

AMMATTIPEDAGOGINEN OSAAMINEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN SUUNNITTELUSSA, TOTEUTUKSESSA JA ARVIOINNISSA 38 op. Pedagoginen osaaminen I (5 op)

AMMATTIPEDAGOGINEN OSAAMINEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN SUUNNITTELUSSA, TOTEUTUKSESSA JA ARVIOINNISSA 38 op. Pedagoginen osaaminen I (5 op) Ammatillinen opettajankoulutus (60 op): Ammattipedagogisen osaamisen (38 op) osaamistavoitteet ja arviointikriteerit AMMATTIPEDAGOGINEN OSAAMINEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN SUUNNITTELUSSA, TOTEUTUKSESSA JA

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Valtakunnallinen lukioseminaari Pro Lukio ry 1 KESU 2011-16 ja 2. asteen koulutus suuntasiko KESU rakenneuudistusta 2014? Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 21.5.2014 Sanna Penttinen Ammattikoulutuksen tutkintorakenne 52 perustutkintoa 190 ammattitutkintoa 132 erikoisammattitutkintoa Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS

Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS Sivistystoimialan nostot 2017 Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä 2.11.2017 Sanna Laiho Agendalla Ammatillisen koulutuksen näkökulma Siirtyminen ja eroaminen: määritelmiä Havaittuja

Lisätiedot

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa TAMKin strategia kohti vuotta 2020 Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.2.2016 TAMKin strategia kohti vuotta 2020 1. TAMKin strategian tausta Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginhallitus 27.3.2012 TILINPÄÄTÖS 2012 Koko kaupunki TP 2011 TP 2012 Muutos % Toimintatuotot 59 702 062 65 402 858 5 700 796 9,55 Toimintakulut 347 846 795 374 691 312 26 844 517

Lisätiedot

Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014

Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014 Liite 5. Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014 I Tarkoitus Tällä sopimuksella Lapin ammattikorkeakoulun vararehtori ja matkailupalveluiden osaamisala sopivat toiminnan tavoitteista, kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖSTRATEGIARYHMÄ

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖSTRATEGIARYHMÄ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖSTRATEGIARYHMÄ Esitys 4.12.2012 1 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä... 2 2.1. Kuntayhtymä... 2 2.2. Päätehtävä... 2 2.3. Visio ja arvot...

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Keskeiset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Tavoitteet 1 (6) Versio Ammattikoulutus Y-tunnus:

Tavoitteet 1 (6) Versio Ammattikoulutus Y-tunnus: Tavoitteet 1 (6) LAMPPU2015-hanke Rovaniemen koulutuskuntayhtymän osahankkeen tavoitteet Koulutuksen järjestäjän tiedot Rovaniemen koulutuskuntayhtymä LAMPPU2015-hankkeen koordinaattoritehtävien lisäksi

Lisätiedot

Tredun strateginen ohjelma. Tilaisuus yhteistyökumppaneille Tervetuloa!

Tredun strateginen ohjelma. Tilaisuus yhteistyökumppaneille Tervetuloa! Tredun strateginen ohjelma Tilaisuus yhteistyökumppaneille 18.1.2019 Tervetuloa! AMMATILLISTA ETUMATKAA ROHKEE, RETEE JA REILU TREDU TAUSTAA STRATEGISESTA OHJELMASTA Ohjelma luo suunnan Tredun toiminnalle,

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET

LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET Pääjohtaja Aulis Pitkälä Pro Lukio ry:n lukioseminaari Helsinki 6.11.2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Lukiopedagogiikan arviointi Koulutuksen arviointineuvoston

Lisätiedot

TALOUSARVIO Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Investoinnit (-1,1 M ) Rahoitus, netto Yli-/alijäämä

TALOUSARVIO Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Investoinnit (-1,1 M ) Rahoitus, netto Yli-/alijäämä TALOUSARVIO 2019 (ulkoinen) Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Menot -17 479 450 (-17,2 M ) Poistot -1 300 000 (- 1,1 M ) Tulot 18 819 900 (18,4 M ) Investoinnit -1 295 000 (-1,1 M ) Rahoitus, netto

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot