Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen"

Transkriptio

1 Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg

2

3 Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 Tiehallinto Helsinki 2009

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Merja Tyynismaa: Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009, 24 s. + liitt. 3 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Asiakaspalvelu; tienvarsipalvelut; mainonta; viitoitus; luvat Aiheluokka: 22, 01 TIIVISTELMÄ Asiakaspalvelun kehittämisohjelman (ASTA2010) ensimmäisessä vaiheessa keskitettiin tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden käsittely valtakunnalliseen lupapalveluun Tampereelle. Siihen asti palvelukohdeopasteiden lupahakemukset oli käsitelty tiepiireissä ja tienvarsimainosten lupahakemukset alueellisissa ympäristökeskuksissa. Tässä työssä selvitettiin asiantuntijoille suunnatun kyselyn ja sitä täydentävin ryhmähaastatteluin miten uudet toimintamallit on onnistuttu viemään käytäntöön, miten uudistuksille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja mitä vaikutuksia niillä on ollut tiepiireissä sekä ovatko ne vaikuttaneet asiakastyytyväisyyteen. Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta, että keskittämiselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin. Lupakäsittelyn ja -päätösten yhdenmukaistumistavoite on toteutunut jopa erittäin hyvin. Kyselyssä ja ryhmäkeskusteluissa lupakäsittelyn sujuvoitumisesta ja tehostumisesta oli myös muita tavoitteita laajempi yhteisymmärrys. Asiakastyytyväisyyden parantumisesta kyselyyn vastanneilla ei ollut aivan yhtenäinen kanta. Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat kuitenkin osoittaneet, että asiakkaat ovat lupakäsittelyyn hyvin tyytyväisiä. Käytettävissä olevilla resursseilla on pystytty tuottamaan hyvää laatua. Muut keskittämisellä tavoitellut vaikutukset eli asiakkaiden tulevien tarpeiden parempi ennakointi ja Tiehallinnon imagon paraneminen eivät ole yksiselitteisesti toteutuneet. Selkeimmät puutteet lupakäsittelyn keskittämisessä liittyivät tietojärjestelmiin ja käsittelyssä tarvittaviin tietoihin. Tietojärjestelmien puutteet vaikuttavat suoraan niin tiepiirien kuin lupapalvelunkin työmäärään. Puutteita joudutaan korvaamaan maastotyöllä, joka hoidetaan pääosin tiepiirien yhteyshenkilöiden ja aluevastaavien toimesta ja enenevässä määrien myös hoitourakoitsijoiden ja konsulttien toimesta. Kyselyn tulosten perusteella keskittämiseen liittyvää tiedottamista ja koulutusta oli liian vähän samoin muuta yhteydenpitoa tiepiirien suuntaan. Koska yhteyshenkilöiden ryhmähaastattelussa tätä ei nähty ongelmana, ovat aluevastaavat ilmeisesti jääneet prosessissa vähemmälle huomiolle. Uusien viranomaistehtävien keskittämiseen suhtauduttiin kahtalaisesti. Toisaalta keskittämistä haluttiin laajentaa tietyin ehdoin ja toisaalta ei. Työn tuloksena saatiin suosituksia asioista, jotka tulee ottaa huomioon tehtäessä päätöksiä seuraavista asiakaspalveluiden uusista toimintamalleista ja niiden käytäntöön viennistä.

6

7 ESIPUHE Asiakaspalvelun kehittämisohjelman (ASTA2010) ensimmäisessä vaiheessa keskitettiin tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden käsittely valtakunnalliseen lupapalveluun Tampereelle. Siihen asti palvelukohdeopasteiden lupahakemukset oli käsitelty tiepiireissä ja tienvarsimainosten lupahakemukset alueellisissa ympäristökeskuksissa. Tämän työn tavoitteena oli selvittää miten uudet toimintamallit on onnistuttu viemään käytäntöön, miten asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja mitä vaikutuksia niillä on ollut tiepiireissä sekä ovatko ne vaikuttaneet asiakastyytyväisyyteen. Työn tuloksia hyödynnetään toimintamallien ja käytettävien työkalujen edelleen kehittämisessä sekä tehtäessä päätöksiä seuraavista asiakaspalveluiden uusista toimintamalleista ja niiden käytäntöön viennistä. Työtä ohjasivat Lea Virtanen ja Maritta Polvinen keskushallinnosta sekä Oili Puttonen Keski-Suomen tiepiiristä ja Johanna Vehkala Hämeen tiepiiristä ja sen on tehnyt Merja Tyynismaa A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä. Helsingissä elokuussa 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen 7 Sisältö 1 JOHDANTO 9 2 JÄLKIARVIOINNISSA KÄYTETYT MENETELMÄT Asiakastyytyväisyys Tiepiirien kokemukset Asiakaspalvelukeskuksen ja lupapalvelun kokemukset Epävarmuustekijät 10 3 KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET Tiedottaminen ja koulutus Tietojärjestelmät Työmäärä Lupahakemusten käsittelyaika Lupapäätösten laatu Tiepiirien ja lupapalvelun yhteydenpito toistensa ja asiakaspalvelukeskuksen kanssa Keskittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kehittämistarpeet Muiden tehtävien keskittäminen 20 4 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT 21 5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET Lupakäsittelyt Keskittämisen toteutus Suositukset 23 6 LIITTEET 24

10

11 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyt keskitettiin alkaen valtakunnalliseen lupapalveluun. Eri puolilta maata tulevat lupahakemukset käsitellään kaikki samassa paikassa. Lupapalveluyksikkö sijaitsee Hämeen tiepiirissä Tampereella. Ennen keskittämistä tienvarsimainosten lupahakemukset käsiteltiin alueellisissa ympäristökeskuksissa ja palvelukohdeopasteiden lupahakemukset tiepiireissä. Lupakäsittelyn keskittäminen on osa laajempaa asiakaspalveluiden kehittämisohjelmaa (ASTA 2010), jolle on määritelty tavoitetila vuoteen Tavoitetilanteessa asiakkaat saavat laadukkaat ja yhdenmukaiset palvelut, jotka tuotetaan tehokkaasti kunnon työkaluilla. Tavoitteen mukaisessa tilanteessa valtakunnallinen asiakaspalvelukeskus vastaanottaa ja hoitaa 80 % eri kanavien kautta tulevista asiakkaiden yhteydenotoista. Asiakaspalvelukeskus vastaa asiakkaiden kysymyksiin sekä asiakkailta saatuun palautteeseen ja myös opastaa lupa-asioiden vireillepanoon. Verkkopalvelut tukevat tehokkaasti asiakaspalvelukeskuksen toimintaa, sitä kautta monet asiakkaat saavat tarvitsemansa tiedot ja mahdollisuuden sähköiseen asiointiin (lupahakemukset, palaute, lupakäsittelyn seuraaminen). Neuvonta ja lupapäätökset tehdään viranomaistyönä, mutta päätösten valmistelussa käytetään ostopalveluja. Keskitetty lupakäsittely on ollut käytössä noin 2,5 vuotta. Asiakkaiden tyytyväisyyttä lupakäsittelyyn on selvitetty lupapäätösten yhteydessä lähetetyillä kyselyillä vuosina 2007 ja Kyselyjen tulosten perusteella asiakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä keskitettyyn lupakäsittelyyn (informaatio, neuvonta, nettisivut, päätösten sisältö ja perustelut), vaikka paineita käsittelyajan lyhentämiseen onkin. Tiepiirien kokemuksia lupakäsittelyn keskittämisestä ei ole kartoitettu systemaattisesti. Tämä selvitys on lupakäsittelyn keskittämisen jälkiarviointi. Tavoitteena on ollut selvittää, miten hyvin uuden toimintamallin vieminen käytäntöön on onnistunut sekä lupakäsittelyssä keskittämisen jälkeen tapahtuneita muutoksia. Muutoksia ja tyytyväisyyttä arvioidaan kahdesta eri näkökulmasta. Asiakkaiden näkökulmasta keskeistä on luvan hakemisen sujuvuus, käsittelyn kesto ja lupapäätösten laatu. Tiepiirien näkökulmasta olennaista on työmäärän muutos ja toiminnan sujuvuus. Tehdyt asiakastyytyväisyyskyselyt (2007 ja 2008) tuovat selvitykseen asiakkaan näkökulman. Sitä on täydennetty tiepiirien aluevastaaville ja yhdyshenkilöille lähetetyllä kyselyllä, jonka avulla selvitettiin myös laajemmin tiepiirien kokemuksia. Lupapalvelun ja asiakaspalvelukeskuksen kokemuksia kartoitettiin ryhmähaastattelun avulla.

12 10 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen JÄLKIARVIOINNISSA KÄYTETYT MENETELMÄT 2 JÄLKIARVIOINNISSA KÄYTETYT MENETELMÄT 2.1 Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyden osalta käytettiin vuosina 2007 ja 2008 tehtyjen kyselyjen tuloksia. Nämä kyselyt toteutettiin lupapäätösten mukana lähetettyjen kyselylomakkeiden avulla. 2.2 Tiepiirien kokemukset Tiepiirien tyytyväisyyttä keskitettyyn lupakäsittelyyn sekä sen tuomia muutoksia selvitettiin internet-pohjaisella kyselyllä (liite 1). Kysely lähetettiin sähköpostilla kaikkiin tiepiireihin yhteensä kahdellekymmenellekuudelle (26) aluevastaavalle ja yhteyshenkilölle. Kyselyssä oli kolme osiota: - Kokemukset lupakäsittelyn keskittämisen valmistelusta ja käyttöönotosta - Odotukset ja kokemukset keskitetystä lupakäsittelystä - Vastaajien taustatiedot Kyselyn tuloksista keskusteltiin ja niitä täydennettiin vielä ryhmähaastattelulla, johon osallistui neljä yhteyshenkilöä eri tiepiireistä. Ryhmähaastattelu toteutettiin Tiehallinnon videoneuvotteluvalmiuksien avulla. 2.3 Asiakaspalvelukeskuksen ja lupapalvelun kokemukset Asiakaspalvelukeskuksen ja lupapalvelun kokemuksia lupakäsittelyn keskittämisestä selvitettiin niin ikään ryhmähaastattelulla, johon osallistui yhteensä viisi henkilöä. Näistä neljä oli lupapalvelusta ja yksi asiakaspalvelukeskuksesta. Ryhmän kanssa käytiin keskustellen läpi tiepiireille tehdyn kyselyn tulokset kohta kohdalta. Ryhmän jäsenet pohtivat kyselyn vastausten taustoja ja kertoivat omia kokemuksiaan samoista asioista. Ryhmässä mietittiin myös, miten esille tulleita puutteita voitaisiin korjata. 2.4 Epävarmuustekijät Arvioinnissa tehdyn kyselytutkimuksen epävarmuustekijät ovat samat kuin kaikkien kyselytutkimusten yleensä. Otannan edustavuudesta voidaan todeta, että kyseessä on tarkasti rajattu, pienehkö ihmisryhmä (tiepiirien yhdyshenkilöt ja 1-2 aluevastaavaa jokaisesta tiepiiristä), joka on hoitanut palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyä tiepiireissä ennen keskittämistä ja on mukana keskitetyssä lupakäsittelyssä maastotietojen toimittajana ja valvovana viranomaisena. Kyselyn tuloksia täydennettiin ryhmähaastattelulla, johon otettiin mukaan vain yhteyshenkilöitä. Aluevastaavat päätettiin jättää ryhmähaastattelun ulkopuolelle, koska heidän osuutensa kyselyyn vastanneista oli noin 66 %. Yhteyshenkilöiden näkemyksiä haluttiin täydentää ryhmähaastattelulla myös siksi, että he ovat päävastuussa tiepiirien osuudesta lupaprosessissa. Jälkiarvioinnin perusajatus on tapahtuneen muutoksen kuvaaminen. Asiakastyytyväisyyden osalta se on tässä tapauksessa hieman vaikeaa, koska

13 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen 11 JÄLKIARVIOINNISSA KÄYTETYT MENETELMÄT asiakastyytyväisyystutkimukset on tehty pääasiassa keskittämisen jälkeen. Tietoja asiakastyytyväisyydestä opasteiden osalta on kuitenkin saatavissa vuodelta Tuolloin tehty kysely ei ole aivan vertailukelpoinen vuosina 2007 ja 2008 tehtyjen kyselyiden kanssa. Tästä syystä kyselytutkimuksessa on muutama kysymys asiakastyytyväisyyden muutosta koskien. Lupakäsittelyn kestosta ei myöskään ole selkeästi tilastoitua tietoa ajalta ennen keskittämistä. Tämä johtuu siitä, että tienvarsimainosten luvat hoidettiin aikaisemmin ympäristöhallinnossa. Palvelukohdeopasteiden lupakäsittely tapahtui tiepiireissä, mutta luotettavaa tilastointia ei ole ollut. Lupakäsittelyä tiepiireissä hoitaneilla henkilöillä on kuitenkin asiasta omaan kokemukseen perustuva tuntuma, jota kyselyn avulla on pyritty kartoittamaan.

14 12 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET 3 KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET Kyselyn vastausprosentti oli 58 %. Kyselyyn vastasi viisi (5) yhteyshenkilöä ja kymmenen (10) aluevastaavaa. Vastauksia saatiin Hämettä lukuun ottamatta kaikista tiepiireistä. Kyselyn tulokset käytiin läpi molemmissa ryhmähaastatteluissa. Jokaisen kysymyksen tulosta analysoitiin ja pohdittiin mm. mistä tulos johtuu ja mitä sen johdosta pitäisi jatkossa tehdä. 3.1 Tiedottaminen ja koulutus Kyselyyn vastanneista reilut puolet (53 %) oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä keskitetyn lupakäsittelyn käyttöönottoon liittyvään tiedotukseen ja koulutukseen. Tyytymättömien osuus oli 13 % ja lopuilla ei ollut selkeää mielipidettä asiasta. Avoimista kommenteista kävi ilmi, että muutama vastaaja ei ollut saanut keskittämiseen liittyvää koulutusta. Lisäksi todettiin, että muutoksesta olisi pitänyt tiedottaa myös asiakkaille. Keskittämisen kanssa samaan aikaa uusittiin Palvelukohteiden viitoitus -ohjeet. Niiden soveltamiseen liittyvää koulutusta olisi joidenkin vastaajien mielestä pitänyt olla enemmän. Yhteyshenkilöiden ryhmäkeskustelussa tiedottamisessa ja koulutuksessa ei nähty mainittavia puutteita. Pääosin samaan päädyttiin lupapalvelun ja asiakaspalvelukeskuksen yhteisessä ryhmäkeskustelussa. Aluevastaavat joutuvat usein opastamaan asiakkaita. Lupapalvelu uskoo, että he saattavat kokea asiakkaan neuvomisen vaikeaksi, kun eivät itse hallitse uutta Palvelukohteiden viitoitus -ohjetta. Aluevastaavien vuosittaisilla päivillä voisi kertoa lyhyesti ohjeen soveltamisesta ja muutenkin esitellä lupapalvelua ja sen toimintaa. Lupapalvelussa nähdään, että työ on paras opettaja. Vaikeimmista tapauksista keskustellaan edelleen päivittäin sekä myös kahden viikon välein pidettävissä palavereissa. Uusien työntekijöiden perehdyttämisessä tärkeää on alussa annettava henkilökohtainen ohjaus. Ensimmäisten työpäivien ajan uusi työntekijä voisi jopa istua päivystävän lupakäsittelijän vieressä ja seurata, miten lupakäsittelyprosessi etenee alusta alkaen. Lupapalvelun ryhmäkeskustelussa pohdittiin myös, olisiko asiakkaille pitänyt tiedottaa keskittämisestä jollakin tavalla, kuten kyselyn vastauksissa oli esitetty. Kovin tärkeänä sitä ei kuitenkaan pidetty. Keskittämisessä pyrittiin nimenomaan siihen, että päätöksen tekijän vaihtuminen tiepiiristä lupapalveluun ei näy millään tavalla asiakkaalle. 3.2 Tietojärjestelmät Tietojärjestelmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä lupakäsittelyn eri vaiheissa käytettäviä, maastotyötä vähentäviä tai tiedonkulkua parantavia järjestelmiä. Näitä ovat mm. tierekisteri, tiekuva, TIKU ja DOKU. Kyselyyn vastanneista 53 % oli sitä mieltä, että tietojärjestelmät tukevat keskitettyä lupakäsittelyä hyvin. Vastaajista 27 % katsoi, että tietojärjestelmät

15 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen 13 KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET tukevat keskitettyä lupakäsittelyä heikosti tai ei lainkaan. Loput vastasivat en osaa sanoa. Avointen vastausten perusteella suurin puute on tiekuvassa, koska se ei kata vielä koko maata. Muita tietojärjestelmien kehittämistarpeita avointen vastausten mukaan olivat (suorat lainaukset avoimista vastauksista): Palvelukohdemerkkien inventointi (kunto-, sisältö- ja paikkatiedot) ja niiden ajan tasalla pitäminen. Kaikki luvat omassa rekisterissä, kunnittain / teittäin (kaikki) mutta pitäisi olla myös tierekisteristä (myös kielteiset) avattavia (esim. dokusta) (viitat, kaapelit, mainokset, liittymät jne.). Kuukausittain pitäis tulla tiliote myönnetyistä luvista ja toimenpiteistä (onko alkuilmoitus tehty, onko päällystetty, onko loppukatselmus valmis jne. monenlaisia konsultteja pyörii alueella eikä aina tiedetä, mikä millekin kuuluu). Ilmoitukset pitäisi pystyä tekemään internetin kautta liittämällä esim. kuva valmiista viitasta Pitäisi olla helpommin avattavia. Tierekisterin ajan tasalle saattaminen koskien mainoksia ja palvelukohdeopasteita. Tiekuvat saatava kattamaan koko maa. Tierekisteri tulisi saada kaikilta osiltaan päivitettyä. Portaali, tietojen laatu ja ajantasaisuus. Yhteyshenkilöiden ryhmäkeskustelussa tietojärjestelmien puutteet, erityisesti tiekuvan osalta, tunnistettiin myös. Lupayksikön ryhmäkeskustelussa tiekuvan lisäksi suurimmat puutteet nähtiin karttajärjestelmissä. Lupayksikkö pääsee vain Hämeen tiepiirin kartta-aineistoon (arcview) käsiksi. Tiemapissa on aikarajoitus, joka katkaisee yhteyden ennen kuin lupakäsittelijä saa työnsä valmiiksi. GT-kartta on muuten hyvä, mutta siitä puuttuvat tieosoitteet. Yhden kartan tekemiseen tarvitaan tässä tilanteessa 3-4 ohjelmaa. Tiemap olisi erinomainen työkalu, jos se toimisi niin kuin tavoitetilanteessa on tarkoitus. Oikeastaan kaikkien kartta-aineistojen kohdalla odotellaan niiden kehittymistä, mikä tulee nopeuttamaan ja tehostamaan lupayksikön työtä. Avoimissa vastauksissa mainittua portaalia ei lupapalvelussa koeta tarpeelliseksi. Ryhmäkeskustelussa ei täysin ymmärretty, mitä portaalilla tarkoitetaan. Jos sellainen tarvitaan maastokäyntejä tekeviä konsultteja varten, niin se ei aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä. Aluevastaaville toimitettavaa kuukausittaista tiliotetta tehdyistä lupapäätöksistä ei lupapalvelussa myöskään pidetty tarpeellisena, sillä dokusta on helppo tehdä hakuja eri aikaväleille ja kunnille. Lisäksi lupapäätökset menevät aina tiedoksi aluevastaavalle. Sen sijaan keskustelussa todettiin, että vuosittaisilla aluevastaavien päivillä voitaisiin antaa opastusta dokun käyttöön, jos kaikki eivät sitä hallitse. 3.3 Työmäärä Kyselyyn vastanneista 47 % oli sitä mieltä, että keskitetty lupakäsittely on vähentänyt työmäärää jonkin verran tai merkittävästi. Noin 20 % vastaajista totesi työmäärän kasvaneen merkittävästi tai jonkin verran. Kolmasosan (33 %) mielestä työmäärä ei ole muuttunut.

16 14 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET Keskittämisen muita vaikutuksia kysyttäessä, saatiin yksi työmäärää koskeva avoin vastaus. Siinä todettiin: Vuosittaisen työajan käyttöä ja määrää on ollut vaikea ennakoida keskitettyjen lupapalveluiden osalta. Työmäärä ei ole vähentynytkään tehtyjen visioarvioiden mukaisesti, ja kun taas tähän arvioon perustuen aikaisempia tehtäviä on korvattu uusilla tehtävillä. Yhteyshenkilöiden ryhmäkeskustelussa todettiin, että lupiin liittyvät kyselyt ja puhelut ovat selvästi vähentäneet työmäärää, mutta toisaalta mainosten siirtyminen ympäristöhallinnosta Tiehallinnon vastuulle on lisännyt työmäärää. Tämänhetkistä tilannetta pidettiin kuitenkin vielä siirtymävaiheena, jossa lopullisten johtopäätösten tekeminen työmäärissä tapahtuneista muutoksista on liian aikaista. Mainoslupien siirtyminen Tiehallinnolle on lisännyt tiepiirien työtä nimenomaan valvontapuolella. Mainosten poistokehotuksia on jouduttu antamaan paljon. Palvelukohdelupien osalta työmäärä on sen sijaan selvästi pienentynyt alkuaikojen ruuhkien jälkeen. Tekeillä olevat alueelliset opastussuunnitelmat aiheuttavat valmistuessaan taas jonkinlaisen ruuhkan, kun yritykset tekevät lupahakemuksen palvelukohdeopasteesta samaan aikaan. Uusien lupien määräaikaisuus aiheuttanee myös lisätyötä. Työmäärä on siis toisaalta lisääntynyt samanaikaisesti lupakäsittelyn keskittämisen kanssa, mutta ei suoranaisesti keskittämisestä johtuen. Lainsäädännössä sekä lupakäsittelyyn liittyvässä organisoinnissa ja ohjeistuksessa on tapahtunut seuraavat muutokset: - Vuoden 2006 alusta tienvarsimainontaa koskevat säädökset siirtyivät luonnonsuojelulaista maantielakiin. Lain sisältö säilyi pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta samanlaisena. - Edellisestä johtuen lupakäsittely siirtyi ympäristöhallinnosta Tiehallintoon. - Tiehallinnossa on tehty päätös, jonka mukaan luvattomaan tienvarsimainontaan puututaan systemaattisesti. Tiepiirit tekivät tienvarsimainontaa koskevan inventoinnin alueellaan ja aloittivat laajamittaisen poistokehotusten laatimisurakan. - Helmikuussa 2007 tieliikenneasetus muuttui ja toi muassaan uusia liikennemerkkejä palvelukohteiden opastukseen. Sen myötä uusittiin myös ohjeistusta, mikä vaikuttaa lupakäsittelyyn. Yhteyshenkilöiden ryhmähaastattelussa keskusteltiin siitä, millä tavalla tiepiirien työmäärää voitaisiin vähentää. Mitään uusia keinoja työmäärän vähentämiseksi ei löydetty. Tieto- ja karttajärjestelmien kehittyminen tavoitetilannetta vastaavaksi tulee vähentämään tiepiirien työmäärää. Työmäärää vähentää aikanaan myös se, kun maastotyöt tehdään enenevässä määrin konsultin tai hoitourakoitsijan toimesta. Kanta-Hämeessä ja Päijät- Hämeessä on menossa pilotti, jossa konsultti hoitaa lupa-asioihin liittyvät maastotyöt. Myös uusiin alueurakkasopimuksiin on sisällytetty maastotöitä. Ostopalveluun siirrytään vähitellen. Yhteyshenkilöiden ryhmäkeskustelussa korostettiin, että maastotöiden palvelusopimuksiin pitää sisällyttää laatuvaatimukset toimitettavalle tiedolle ja sanktio väärän tiedon toimittamisesta.

17 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen 15 KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET 3.4 Lupahakemusten käsittelyaika Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään myös lupahakemusten käsittelyajoissa tapahtuneita muutoksia. Kuten aikaisemmin jo todettiin, niin Tiehallinnolla ei ole tästä keskittämistä edeltävältä ajalta tilastoitua tietoa. Kyselyyn vastanneet ovat arvioineet muutosta oman kokemusperäisen tiedon perusteella, joka tienvarsimainosten osalta pohjautunee tiepiirien lausunnonantajan rooliin. Osa vastaajista on saattanut myös verrata nykytilannetta tienvarsimainosten ja palvelukohteiden osalta myyntipaikkamainosten ja tilapäisten opasteiden lupakäsittelyyn. Kyselyyn vastanneista 33 % oli sitä mieltä, että tienvarsimainosten käsittelyajat ovat pidentyneet. Noin 53 % katsoi käsittelyaikojen pysyneen ennallaan ja reilut 13 % oli sitä mieltä, että käsittelyajat ovat lyhentyneet. Palvelukohdeopasteiden kohdalla vastaavat luvut olivat 47 %, 33 % ja 20 %. Tiepiireiltä kyseltiin myös asiakkailta saadusta palautteesta. Vajaa puolet kyselyyn vastanneista oli saanut asiakaspalautetta. Palaute oli sekä positiivista että negatiivista, mutta enemmän kuitenkin negatiivista ja liittyi usein käsittelyaikaan. Asiakkailta saadun palautteen keskeinen sisältö käsittelyaikojen osalta oli: - Alussa keskitetty lupapalvelu oli selkeästi ruuhkautunut ja asiakkaat valittivat pitkistä käsittelyajoista. Tällä hetkellä palaute on positiivista. - Päätökset on saatu suhteellisen nopeasti. - Keskittäminen on lisännyt byrokratiaa ja päätöksen saaminen kestää kauan. Lupayksikön ryhmähaastattelussa todettiin, että käsittelyajat ovat lyhentyneet huomattavasti keskittämisen alkuajoista, jolloin käsittelyaika saattoi olla jopa kolme kuukautta. Tällä hetkellä keskimääräinen käsittelyaika on hieman alle neljä viikkoa (26 päivää). Nopeimmillaan lupapäätöksen saa jopa alle viikossa. Oleellinen parannus on myös se, että lupakäsittelyt etenevät lomaaikoinakin. Ennen keskittämistä lupakäsittely ei edennyt tiepiirissä lupapäätöksiä tekevän henkilön loman aikana. 3.5 Lupapäätösten laatu Keskittämisen jälkeen lupapäätösten laadussa tapahtuneita muutoksia kartoitettiin kysymällä myönteisten ja kielteisten päätösten määristä sekä päätösten perusteluista ja toteuttamisohjeista. Tienvarsimainoksia koskevia päätökset on ennen keskittämistä tehty ympäristöhallinnossa (lakimuutos, katso luku 3.3). Päätökset tulivat tiepiireihin kuitenkin tiedoksi. Vastaajien mielipiteet perustuvat tienvarsimainosten osalta ilmeisesti tähän. Tienvarsimainoksista annettavien kielteisten päätösten määrä oli vastaajien mielestä muuttunut seuraavasti - 36 % oli sitä mieltä, että määrä on lisääntynyt - 57 % oli sitä mieltä, että määrässä ei ole tapahtunut muutosta - 7 % oli sitä mieltä, että määrä on vähentynyt Myönteisten päätösten määrä tienvarsimainoksia koskien ei ollut kenenkään mielestä lisääntynyt. Sen sijaan vajaat 29 % oli sitä mieltä, että myönteisten päätösten määrä on vähentynyt.

18 16 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET Palvelukohdeopasteista annettavien kielteisten päätösten määrä oli vastaajien mielestä muuttunut seuraavasti - 21 % oli sitä mieltä, että määrä on lisääntynyt - 50 % oli sitä mieltä, että määrässä ei ole tapahtunut muutosta - 29 % oli sitä mieltä, että määrä on vähentynyt Lupapäätösten perustelut olivat huonontuneet 13 %:n mielestä ja 40 %:n mielestä parantuneet. Lupapäätöksiin sisältyvien toteutusohjeiden osalta tilanne oli sama. Tästä huolimatta vastaajista 93 % on harvoin tai ei koskaan ollut tilanteessa, jossa itse olisi tehnyt sisällöltään erilaisen päätöksen kuin lupapalvelu. Vastaajista noin 7 % (1 henkilö) on puolestaan ollut tässä tilanteessa usein. Yhteyshenkilöiden ryhmäkeskustelussa nousi esille päätöksen mukana tulevien toteuttamisohjeiden puutteet. On ollut mm. tapauksia, joissa merkki on pystytetty väärälle jalustalle tai putkille. Tähän on kuitenkin juuri tullut parannus, sillä kuvilla varustettu lyhyt pystyttämisohje liitetään nykyisin lupapäätöksiin. Tiepiireiltä kyseltiin myös asiakkailta saadusta palautteesta. Vajaa puolet kyselyyn vastanneista oli saanut asiakaspalautetta. Palaute oli sekä positiivista että negatiivista. Asiakkailta saadun palautteen keskeinen sisältö lupapäätösten laatuun liittyen oli: - Yhteyshenkilöt on esitetty päätöksissä selkeästi. - Miksi joku saa myönteisen päätöksen tienvarsimainoksesta ja toinen ei. Tähän liittyen usein kysytään myös, mitä tiepiiri aikoo tehdä tietyssä paikassa sijaitsevalle laittomalle mainokselle. - Keskitetyssä menettelyssä luvan saa aikaisempaa helpommin. Tosin tämä johtuu enemmän uudesta Palvelukohteiden viitoitus -ohjeesta. - Iäkkäämpi asiakaskunta haluaa edelleen asioida viranomaisten kanssa kasvotusten. Lupapalvelun ryhmäkeskustelussa kyselyn tuloksia tulkittiin siten, että kokonaisuutena lupapäätösten perustelut ovat jonkin verran parantuneet. Tästä todistaa myös päätöksistä tehtyjen valitusten määrä sekä hallinto-oikeuden valituksista tekemät ratkaisut. Taulukko 1 Lupayksikön päätösten ja niistä hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten määrä. Päätökset / Valitukset (30.4. saakka) Palvelukohdeopasteet 344/1 409/2 69/1 Tienvarsimainokset 96/4 162/29 37/5 Tienvarsimainosten lupapäätöksistä tehdään enemmän valituksia kuin palvelukohdeopasteista. Tämä johtuu siitä, että tienvarsimainoksista tehdään hyvin usein kielteisiä päätöksiä. Tienvarsimainosten päätökset ovat yhtä lukuun ottamatta pysyneet hallinto-oikeudessa ja palvelukohdeopasteiden päätökset ovat toistaiseksi kaikki pysyneet. Kaikista tehdyistä valituksista ei vielä ole saatu hallinto-oikeuden päätöstä.

19 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen 17 KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET Päätösten laadusta keskusteltaessa lupapalvelu halusi nostaa esille myös hakemusten laadun. Lupahakemukset ovat usein puutteellisia ja asiakkaita pyydetään täydentämään niitä tai lupapalvelu selvittää puutteelliset tiedot itse. Hakemusten vastaanotolle asetettuja vaatimuksia voisi hyvin tiukentaa, mutta toisaalta se ei ole hyvää asiakaspalvelua. Puutteellisten karttojen osalta vaatimusten tiukentaminen on vaikeaa, koska Tiehallinnon sivuilta ei toistaiseksi löydy linkkiä hyvään ja toimivaan karttaohjelmaan. 3.6 Tiepiirien ja lupapalvelun yhteydenpito toistensa ja asiakaspalvelukeskuksen kanssa Lupakäsittelyn sujuvuus ja päätöksenteossa tarvittavien tietojen saaminen edellyttävät tiepiirien ja lupapalvelun välistä yhteydenpitoa toistensa ja myös asiakaspalvelukeskuksen kanssa. Kyselyn avulla selvitettiin yhteydenpidon määrällistä ja laadullista riittävyyttä. Noin 47 % kyselyyn vastanneista piti yhteydenpitoa määrällisesti ja laadullisesti riittävänä. 20 % vastaajista näki yhteydenpidossa laadullisia ongelmia. Laatuongelmia pyydettiin kuvaamaan avoimella vastauksella. Niitä saatiin yhteensä kolme kappaletta: - Asiakaspalvelukeskuksesta tulee toisille kuuluvia viestejä ja kyselyjä, joihin on vaikea vastata. - Pyydettävän tiedon tarve ja sisältö tulisi määritellä tarkemmin, ettei pyydetä turhaa työtä. - Tiehallinnon yhtenäinen linja on joissakin asioissa osittain epäselvä. Määrällisesti riittämättömänä yhteydenpitoa piti noin 13 % vastaajista. Yhden saadun avoimen vastauksen perusteella yhteydenpitoa pitäisi olla enemmän, koska lupapalvelussa ei tunneta lupahakemukseen liittyviä taustoja riittävästi. Loput vastaajat eli 20 % eivät osanneet arvioida yhteydenpidon riittävyyttä ja laatua. Kyselyyn vastaajat esittivät myös omia ehdotuksia yhteydenpidon kehittämisestä: - Tiepiirien yhteyshenkilöt ja aluevastaavat voisivat olla lupakäsittelyssä vain tiedoksi saajia ja maastotyön tekisi joko hoitourakoitsija tai maastokonsultti. - Ohjeistus jo luvan mukana asiakkaalle niin selväksi kuin mahdollista. - Vuosittaiset valtakunnalliset koulutuspäivät. - Tiedonkulkua pitäisi saada nopeutettua esim. portaalin avulla. - Olisi toivottavaa, että tiepiirien yhteyshenkilöille annettaisiin mahdollisuus tutustua lupapäätökseen ennen sen lähettämistä asiakkaalle. - Yleistä tiedottamista voisi olla enemmän mm. Palvelukohteiden viitoitus - ohjeen soveltamisen osalta. Tiepiirien yhteyshenkilöiden ryhmähaastattelussa yhteydenpidon todettiin olevan hyvällä tasolla. Lupapalvelu tukeutuu keskustelijoiden mielestä vahvasti yhteyshenkilöihin ja on heidän kauttaan yhteydessä piireihin. Kyselyn tuloksia voidaankin ehkä tulkita siten, että aluevastaavat tuntevat olevansa paitsiossa ja toivoisivat lupapalvelun olevan enemmän yhteydessä suoraan heihin. Aluevastaavat saattavat olla luvan kanssa ensimmäisen kerran tekemisissä vasta, kun lupa on jo myönnetty. Aluevastaavat ovat kuitenkin lu-

20 18 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET van saajien yhteyshenkilöitä paikan päällä ja neuvovat asiakkaita merkkien tilauksessa, pystytyksessä ja sijoittelussa. Tärkeä osa tiepiirien ja lupapalvelun välistä yhteydenpitoa on maastotietojen toimittaminen. Noin puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että maastotietojen toimittaminen lupayksikölle on sujunut hyvin ja puolet katsoi sen sujuneen epätyydyttävästi pääasiassa aikatauluongelmien vuoksi. Yhteyshenkilöiden ryhmähaastattelussa todettiin, että maastotietojen toimittaminen saattaa joskus viipyä, koska kaukana sijaitsevaa kohdetta ei lähdetä katsomaan, ellei samalle suunnalle ole muutakin asiaa. Myös lomat saattavat aiheuttaa viiveitä. Maastotietojen toimittamista varten on olemassa lomake, jossa ei kuitenkaan ole aina kaikille tarpeellisille asioille omaa kohtaa. Joku esitti jopa lomakkeen kehittämistä. Ajatus ei saanut kannatusta, sillä lomakkeelle voi kirjoittaa myös omia kommentteja, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Kaikki yhteyshenkilöt eivät myöskään käytä lomaketta, vaan toimittavat tiedot sähköpostilla tai puhelimitse. Lupapalvelun ryhmäkeskustelussa todettiin, että maastotietolomaketta ollaan parhaillaan kehittämässä. Lupapalvelun mielestä päätösehdotuksen lähettäminen tiepiirin yhteyshenkilölle ennen varsinaista päätöstä vesittää keskittämisen perusidean. Näkemyseroista voidaan silti aina keskustella ja yhteyshenkilöiden kanssa voitaisiin järjestää tapaamisia, joissa käydään läpi esimerkkitapauksia Palvelukohteiden viitoitus -ohjeen soveltamisesta. 3.7 Keskittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen Lupakäsittelyn keskittämisellä on tavoiteltu seuraavia vaikutuksia: 1. Lupakäsittely sujuvoituu ja tehostuu 2. Lupakäsittely ja -päätökset yhdenmukaistuvat 3. Asiakastyytyväisyys paranee 4. Asiakkaiden tulevat tarpeet pystytään paremmin ennakoimaan 5. Tiehallinnon imago paranee Kaikkien kyselyyn vastanneiden mielestä lupakäsittely ja -päätökset ovat yhdenmukaistuneet. Noin 87 %:n mielestä tavoite on toteutunut melko hyvin ja 13 %:n mielestä erittäin hyvin. Valtaosan mielestä myös lupakäsittelyn sujuvoitumis- ja tehostumistavoite on toteutunut melko hyvin. Vain vajaat 27 % arveli tavoitteen toteutuneen melko huonosti. Muista tavoitteista vastaajista 60 % oli sitä mieltä, että ne ovat toteutuneet melko hyvin ja loput sitä mieltä, että melko huonosti. Juuri kukaan ei ollut tavoitteista sitä mieltä, että ne ovat toteutuneet erittäin hyvin tai erittäin huonosti. Yhteyshenkilöiden ryhmäkeskustelussa tavoitteiden toteutumisen arviointiin suhtauduttiin tässä vaiheessa varovaisesti, sillä keskittäminen on vielä melko uutta ja sitä palvelevat tietojärjestelmät osittain kehitysvaiheessa. Keskustelijat uskovat, että muutaman vuoden päästä tilanne on hyvin erilainen. Jo nyt on kuitenkin nähtävissä, että etenkin palvelukohdeopasteiden lupapäätöksiin on tullut yhtenäinen linja. Lupapalvelun ryhmäkeskustelussa todettiin, että lupapäätösten yhdenmukaistuminen on ollut yksi tärkeimmistä tavoitteista ja se on toteutunut hyvin. Asiakastyytyväisyys ei tiepiirien yhteyshenkilöille ja aluevastaaville suunna-

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.10.2016 Sivu 1 / 1 4305/2016 00.01.01 98 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja palautteiden käsittelystä kaupunkitekniikan keskuksessa alkuvuodesta 2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TOIMEENTULOTUEN ASIAKASKYSELY 2013 TAUSTATIEDOT 160 vastausta (2009) vastauksia 123) 44 prosenttia miehiä ja 56 prosenttia naisia Suhteessa

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti 25-26.1.2017 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Toimeentulotuen Kelasiirron vaikutukset Paljon

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto 1 (4) Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 Yhteenvedossa esitetään yksiköittäin vuoden 2014 asiakaskyselyn kokonaistulos eli kaikkien vastausten keskiarvo. Suluissa ovat vuoden 2012 ja 2010 vastaavat

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2013 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2012) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1 HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 11.06.2015 4.6.2015 Henkilöstötoimikunta 1 PEREHDYTYS- JA LÄHTÖKYSELYT 2014 Vuoden 2014 toteutettujen kyselyjen tulokset sekä toteutuksen kehittäminen 2015 2 VUONNA

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA STM057:00/2016 1(4) LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Virkakielikampanja Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen Ulla Tiililä

Virkakielikampanja Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen Ulla Tiililä Virkakielikampanja 13.10.2014 31.12.2015 Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 7.10.2014 Ulla Tiililä Hyvän virkakielen toimintaohjelma http://www.minedu.fi/export/sites/default/opm/julkaisut/2014/liitteet/tr02.pdf?lang=fi

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 1 Johdanto Teknologiateollisuus ry:n Tampereen alueyksikkö ja Metallityöväen Liitto ry tekivät yhteistyössä

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 2016 aikana asioineiden

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Rikoksen kuvaus ja menettelytapa

Rikoksen kuvaus ja menettelytapa Rikoksen kuvaus ja menettelytapa Nimi: Päivämäärä: Vastaa alla oleviin kysymyksiin, jonka jälkeen voidaan jatkaa aiheesta keskustellen. Mistä rikoksesta/rikoksista sinut tuomittiin viimeksi? Milloin, missä

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA)

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) 21.1.2015 Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) Veli-Matti Vadén Suunnittelija Kela, Terveysosasto Kuntoutuksen vaikutusten seuranta Kuntoutusselonteko 2002: Kuntoutuksen järjestäjät ja rahoittajat

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA

KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA Sisällys 1. Tausta ja tarve... 3 2. Toteutus... 3 2.1 Tiedotus... 3 2.2 Projektin käytännöt... 3 2.3 Mittauskäynnit... 4 2.4 Projektin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14 Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta Julkaisuvapaa 13.2.2017 klo 14 Kysely kohdistettiin erikoisalan perusteella kuolevien potilaiden hoitoon osallistuville

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot