Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen"

Transkriptio

1 Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg

2

3 Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 Tiehallinto Helsinki 2009

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Merja Tyynismaa: Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009, 24 s. + liitt. 3 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Asiakaspalvelu; tienvarsipalvelut; mainonta; viitoitus; luvat Aiheluokka: 22, 01 TIIVISTELMÄ Asiakaspalvelun kehittämisohjelman (ASTA2010) ensimmäisessä vaiheessa keskitettiin tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden käsittely valtakunnalliseen lupapalveluun Tampereelle. Siihen asti palvelukohdeopasteiden lupahakemukset oli käsitelty tiepiireissä ja tienvarsimainosten lupahakemukset alueellisissa ympäristökeskuksissa. Tässä työssä selvitettiin asiantuntijoille suunnatun kyselyn ja sitä täydentävin ryhmähaastatteluin miten uudet toimintamallit on onnistuttu viemään käytäntöön, miten uudistuksille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja mitä vaikutuksia niillä on ollut tiepiireissä sekä ovatko ne vaikuttaneet asiakastyytyväisyyteen. Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta, että keskittämiselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin. Lupakäsittelyn ja -päätösten yhdenmukaistumistavoite on toteutunut jopa erittäin hyvin. Kyselyssä ja ryhmäkeskusteluissa lupakäsittelyn sujuvoitumisesta ja tehostumisesta oli myös muita tavoitteita laajempi yhteisymmärrys. Asiakastyytyväisyyden parantumisesta kyselyyn vastanneilla ei ollut aivan yhtenäinen kanta. Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat kuitenkin osoittaneet, että asiakkaat ovat lupakäsittelyyn hyvin tyytyväisiä. Käytettävissä olevilla resursseilla on pystytty tuottamaan hyvää laatua. Muut keskittämisellä tavoitellut vaikutukset eli asiakkaiden tulevien tarpeiden parempi ennakointi ja Tiehallinnon imagon paraneminen eivät ole yksiselitteisesti toteutuneet. Selkeimmät puutteet lupakäsittelyn keskittämisessä liittyivät tietojärjestelmiin ja käsittelyssä tarvittaviin tietoihin. Tietojärjestelmien puutteet vaikuttavat suoraan niin tiepiirien kuin lupapalvelunkin työmäärään. Puutteita joudutaan korvaamaan maastotyöllä, joka hoidetaan pääosin tiepiirien yhteyshenkilöiden ja aluevastaavien toimesta ja enenevässä määrien myös hoitourakoitsijoiden ja konsulttien toimesta. Kyselyn tulosten perusteella keskittämiseen liittyvää tiedottamista ja koulutusta oli liian vähän samoin muuta yhteydenpitoa tiepiirien suuntaan. Koska yhteyshenkilöiden ryhmähaastattelussa tätä ei nähty ongelmana, ovat aluevastaavat ilmeisesti jääneet prosessissa vähemmälle huomiolle. Uusien viranomaistehtävien keskittämiseen suhtauduttiin kahtalaisesti. Toisaalta keskittämistä haluttiin laajentaa tietyin ehdoin ja toisaalta ei. Työn tuloksena saatiin suosituksia asioista, jotka tulee ottaa huomioon tehtäessä päätöksiä seuraavista asiakaspalveluiden uusista toimintamalleista ja niiden käytäntöön viennistä.

6

7 ESIPUHE Asiakaspalvelun kehittämisohjelman (ASTA2010) ensimmäisessä vaiheessa keskitettiin tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden käsittely valtakunnalliseen lupapalveluun Tampereelle. Siihen asti palvelukohdeopasteiden lupahakemukset oli käsitelty tiepiireissä ja tienvarsimainosten lupahakemukset alueellisissa ympäristökeskuksissa. Tämän työn tavoitteena oli selvittää miten uudet toimintamallit on onnistuttu viemään käytäntöön, miten asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja mitä vaikutuksia niillä on ollut tiepiireissä sekä ovatko ne vaikuttaneet asiakastyytyväisyyteen. Työn tuloksia hyödynnetään toimintamallien ja käytettävien työkalujen edelleen kehittämisessä sekä tehtäessä päätöksiä seuraavista asiakaspalveluiden uusista toimintamalleista ja niiden käytäntöön viennistä. Työtä ohjasivat Lea Virtanen ja Maritta Polvinen keskushallinnosta sekä Oili Puttonen Keski-Suomen tiepiiristä ja Johanna Vehkala Hämeen tiepiiristä ja sen on tehnyt Merja Tyynismaa A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä. Helsingissä elokuussa 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen 7 Sisältö 1 JOHDANTO 9 2 JÄLKIARVIOINNISSA KÄYTETYT MENETELMÄT Asiakastyytyväisyys Tiepiirien kokemukset Asiakaspalvelukeskuksen ja lupapalvelun kokemukset Epävarmuustekijät 10 3 KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET Tiedottaminen ja koulutus Tietojärjestelmät Työmäärä Lupahakemusten käsittelyaika Lupapäätösten laatu Tiepiirien ja lupapalvelun yhteydenpito toistensa ja asiakaspalvelukeskuksen kanssa Keskittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kehittämistarpeet Muiden tehtävien keskittäminen 20 4 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT 21 5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET Lupakäsittelyt Keskittämisen toteutus Suositukset 23 6 LIITTEET 24

10

11 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyt keskitettiin alkaen valtakunnalliseen lupapalveluun. Eri puolilta maata tulevat lupahakemukset käsitellään kaikki samassa paikassa. Lupapalveluyksikkö sijaitsee Hämeen tiepiirissä Tampereella. Ennen keskittämistä tienvarsimainosten lupahakemukset käsiteltiin alueellisissa ympäristökeskuksissa ja palvelukohdeopasteiden lupahakemukset tiepiireissä. Lupakäsittelyn keskittäminen on osa laajempaa asiakaspalveluiden kehittämisohjelmaa (ASTA 2010), jolle on määritelty tavoitetila vuoteen Tavoitetilanteessa asiakkaat saavat laadukkaat ja yhdenmukaiset palvelut, jotka tuotetaan tehokkaasti kunnon työkaluilla. Tavoitteen mukaisessa tilanteessa valtakunnallinen asiakaspalvelukeskus vastaanottaa ja hoitaa 80 % eri kanavien kautta tulevista asiakkaiden yhteydenotoista. Asiakaspalvelukeskus vastaa asiakkaiden kysymyksiin sekä asiakkailta saatuun palautteeseen ja myös opastaa lupa-asioiden vireillepanoon. Verkkopalvelut tukevat tehokkaasti asiakaspalvelukeskuksen toimintaa, sitä kautta monet asiakkaat saavat tarvitsemansa tiedot ja mahdollisuuden sähköiseen asiointiin (lupahakemukset, palaute, lupakäsittelyn seuraaminen). Neuvonta ja lupapäätökset tehdään viranomaistyönä, mutta päätösten valmistelussa käytetään ostopalveluja. Keskitetty lupakäsittely on ollut käytössä noin 2,5 vuotta. Asiakkaiden tyytyväisyyttä lupakäsittelyyn on selvitetty lupapäätösten yhteydessä lähetetyillä kyselyillä vuosina 2007 ja Kyselyjen tulosten perusteella asiakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä keskitettyyn lupakäsittelyyn (informaatio, neuvonta, nettisivut, päätösten sisältö ja perustelut), vaikka paineita käsittelyajan lyhentämiseen onkin. Tiepiirien kokemuksia lupakäsittelyn keskittämisestä ei ole kartoitettu systemaattisesti. Tämä selvitys on lupakäsittelyn keskittämisen jälkiarviointi. Tavoitteena on ollut selvittää, miten hyvin uuden toimintamallin vieminen käytäntöön on onnistunut sekä lupakäsittelyssä keskittämisen jälkeen tapahtuneita muutoksia. Muutoksia ja tyytyväisyyttä arvioidaan kahdesta eri näkökulmasta. Asiakkaiden näkökulmasta keskeistä on luvan hakemisen sujuvuus, käsittelyn kesto ja lupapäätösten laatu. Tiepiirien näkökulmasta olennaista on työmäärän muutos ja toiminnan sujuvuus. Tehdyt asiakastyytyväisyyskyselyt (2007 ja 2008) tuovat selvitykseen asiakkaan näkökulman. Sitä on täydennetty tiepiirien aluevastaaville ja yhdyshenkilöille lähetetyllä kyselyllä, jonka avulla selvitettiin myös laajemmin tiepiirien kokemuksia. Lupapalvelun ja asiakaspalvelukeskuksen kokemuksia kartoitettiin ryhmähaastattelun avulla.

12 10 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen JÄLKIARVIOINNISSA KÄYTETYT MENETELMÄT 2 JÄLKIARVIOINNISSA KÄYTETYT MENETELMÄT 2.1 Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyden osalta käytettiin vuosina 2007 ja 2008 tehtyjen kyselyjen tuloksia. Nämä kyselyt toteutettiin lupapäätösten mukana lähetettyjen kyselylomakkeiden avulla. 2.2 Tiepiirien kokemukset Tiepiirien tyytyväisyyttä keskitettyyn lupakäsittelyyn sekä sen tuomia muutoksia selvitettiin internet-pohjaisella kyselyllä (liite 1). Kysely lähetettiin sähköpostilla kaikkiin tiepiireihin yhteensä kahdellekymmenellekuudelle (26) aluevastaavalle ja yhteyshenkilölle. Kyselyssä oli kolme osiota: - Kokemukset lupakäsittelyn keskittämisen valmistelusta ja käyttöönotosta - Odotukset ja kokemukset keskitetystä lupakäsittelystä - Vastaajien taustatiedot Kyselyn tuloksista keskusteltiin ja niitä täydennettiin vielä ryhmähaastattelulla, johon osallistui neljä yhteyshenkilöä eri tiepiireistä. Ryhmähaastattelu toteutettiin Tiehallinnon videoneuvotteluvalmiuksien avulla. 2.3 Asiakaspalvelukeskuksen ja lupapalvelun kokemukset Asiakaspalvelukeskuksen ja lupapalvelun kokemuksia lupakäsittelyn keskittämisestä selvitettiin niin ikään ryhmähaastattelulla, johon osallistui yhteensä viisi henkilöä. Näistä neljä oli lupapalvelusta ja yksi asiakaspalvelukeskuksesta. Ryhmän kanssa käytiin keskustellen läpi tiepiireille tehdyn kyselyn tulokset kohta kohdalta. Ryhmän jäsenet pohtivat kyselyn vastausten taustoja ja kertoivat omia kokemuksiaan samoista asioista. Ryhmässä mietittiin myös, miten esille tulleita puutteita voitaisiin korjata. 2.4 Epävarmuustekijät Arvioinnissa tehdyn kyselytutkimuksen epävarmuustekijät ovat samat kuin kaikkien kyselytutkimusten yleensä. Otannan edustavuudesta voidaan todeta, että kyseessä on tarkasti rajattu, pienehkö ihmisryhmä (tiepiirien yhdyshenkilöt ja 1-2 aluevastaavaa jokaisesta tiepiiristä), joka on hoitanut palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyä tiepiireissä ennen keskittämistä ja on mukana keskitetyssä lupakäsittelyssä maastotietojen toimittajana ja valvovana viranomaisena. Kyselyn tuloksia täydennettiin ryhmähaastattelulla, johon otettiin mukaan vain yhteyshenkilöitä. Aluevastaavat päätettiin jättää ryhmähaastattelun ulkopuolelle, koska heidän osuutensa kyselyyn vastanneista oli noin 66 %. Yhteyshenkilöiden näkemyksiä haluttiin täydentää ryhmähaastattelulla myös siksi, että he ovat päävastuussa tiepiirien osuudesta lupaprosessissa. Jälkiarvioinnin perusajatus on tapahtuneen muutoksen kuvaaminen. Asiakastyytyväisyyden osalta se on tässä tapauksessa hieman vaikeaa, koska

13 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen 11 JÄLKIARVIOINNISSA KÄYTETYT MENETELMÄT asiakastyytyväisyystutkimukset on tehty pääasiassa keskittämisen jälkeen. Tietoja asiakastyytyväisyydestä opasteiden osalta on kuitenkin saatavissa vuodelta Tuolloin tehty kysely ei ole aivan vertailukelpoinen vuosina 2007 ja 2008 tehtyjen kyselyiden kanssa. Tästä syystä kyselytutkimuksessa on muutama kysymys asiakastyytyväisyyden muutosta koskien. Lupakäsittelyn kestosta ei myöskään ole selkeästi tilastoitua tietoa ajalta ennen keskittämistä. Tämä johtuu siitä, että tienvarsimainosten luvat hoidettiin aikaisemmin ympäristöhallinnossa. Palvelukohdeopasteiden lupakäsittely tapahtui tiepiireissä, mutta luotettavaa tilastointia ei ole ollut. Lupakäsittelyä tiepiireissä hoitaneilla henkilöillä on kuitenkin asiasta omaan kokemukseen perustuva tuntuma, jota kyselyn avulla on pyritty kartoittamaan.

14 12 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET 3 KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET Kyselyn vastausprosentti oli 58 %. Kyselyyn vastasi viisi (5) yhteyshenkilöä ja kymmenen (10) aluevastaavaa. Vastauksia saatiin Hämettä lukuun ottamatta kaikista tiepiireistä. Kyselyn tulokset käytiin läpi molemmissa ryhmähaastatteluissa. Jokaisen kysymyksen tulosta analysoitiin ja pohdittiin mm. mistä tulos johtuu ja mitä sen johdosta pitäisi jatkossa tehdä. 3.1 Tiedottaminen ja koulutus Kyselyyn vastanneista reilut puolet (53 %) oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä keskitetyn lupakäsittelyn käyttöönottoon liittyvään tiedotukseen ja koulutukseen. Tyytymättömien osuus oli 13 % ja lopuilla ei ollut selkeää mielipidettä asiasta. Avoimista kommenteista kävi ilmi, että muutama vastaaja ei ollut saanut keskittämiseen liittyvää koulutusta. Lisäksi todettiin, että muutoksesta olisi pitänyt tiedottaa myös asiakkaille. Keskittämisen kanssa samaan aikaa uusittiin Palvelukohteiden viitoitus -ohjeet. Niiden soveltamiseen liittyvää koulutusta olisi joidenkin vastaajien mielestä pitänyt olla enemmän. Yhteyshenkilöiden ryhmäkeskustelussa tiedottamisessa ja koulutuksessa ei nähty mainittavia puutteita. Pääosin samaan päädyttiin lupapalvelun ja asiakaspalvelukeskuksen yhteisessä ryhmäkeskustelussa. Aluevastaavat joutuvat usein opastamaan asiakkaita. Lupapalvelu uskoo, että he saattavat kokea asiakkaan neuvomisen vaikeaksi, kun eivät itse hallitse uutta Palvelukohteiden viitoitus -ohjetta. Aluevastaavien vuosittaisilla päivillä voisi kertoa lyhyesti ohjeen soveltamisesta ja muutenkin esitellä lupapalvelua ja sen toimintaa. Lupapalvelussa nähdään, että työ on paras opettaja. Vaikeimmista tapauksista keskustellaan edelleen päivittäin sekä myös kahden viikon välein pidettävissä palavereissa. Uusien työntekijöiden perehdyttämisessä tärkeää on alussa annettava henkilökohtainen ohjaus. Ensimmäisten työpäivien ajan uusi työntekijä voisi jopa istua päivystävän lupakäsittelijän vieressä ja seurata, miten lupakäsittelyprosessi etenee alusta alkaen. Lupapalvelun ryhmäkeskustelussa pohdittiin myös, olisiko asiakkaille pitänyt tiedottaa keskittämisestä jollakin tavalla, kuten kyselyn vastauksissa oli esitetty. Kovin tärkeänä sitä ei kuitenkaan pidetty. Keskittämisessä pyrittiin nimenomaan siihen, että päätöksen tekijän vaihtuminen tiepiiristä lupapalveluun ei näy millään tavalla asiakkaalle. 3.2 Tietojärjestelmät Tietojärjestelmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä lupakäsittelyn eri vaiheissa käytettäviä, maastotyötä vähentäviä tai tiedonkulkua parantavia järjestelmiä. Näitä ovat mm. tierekisteri, tiekuva, TIKU ja DOKU. Kyselyyn vastanneista 53 % oli sitä mieltä, että tietojärjestelmät tukevat keskitettyä lupakäsittelyä hyvin. Vastaajista 27 % katsoi, että tietojärjestelmät

15 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen 13 KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET tukevat keskitettyä lupakäsittelyä heikosti tai ei lainkaan. Loput vastasivat en osaa sanoa. Avointen vastausten perusteella suurin puute on tiekuvassa, koska se ei kata vielä koko maata. Muita tietojärjestelmien kehittämistarpeita avointen vastausten mukaan olivat (suorat lainaukset avoimista vastauksista): Palvelukohdemerkkien inventointi (kunto-, sisältö- ja paikkatiedot) ja niiden ajan tasalla pitäminen. Kaikki luvat omassa rekisterissä, kunnittain / teittäin (kaikki) mutta pitäisi olla myös tierekisteristä (myös kielteiset) avattavia (esim. dokusta) (viitat, kaapelit, mainokset, liittymät jne.). Kuukausittain pitäis tulla tiliote myönnetyistä luvista ja toimenpiteistä (onko alkuilmoitus tehty, onko päällystetty, onko loppukatselmus valmis jne. monenlaisia konsultteja pyörii alueella eikä aina tiedetä, mikä millekin kuuluu). Ilmoitukset pitäisi pystyä tekemään internetin kautta liittämällä esim. kuva valmiista viitasta Pitäisi olla helpommin avattavia. Tierekisterin ajan tasalle saattaminen koskien mainoksia ja palvelukohdeopasteita. Tiekuvat saatava kattamaan koko maa. Tierekisteri tulisi saada kaikilta osiltaan päivitettyä. Portaali, tietojen laatu ja ajantasaisuus. Yhteyshenkilöiden ryhmäkeskustelussa tietojärjestelmien puutteet, erityisesti tiekuvan osalta, tunnistettiin myös. Lupayksikön ryhmäkeskustelussa tiekuvan lisäksi suurimmat puutteet nähtiin karttajärjestelmissä. Lupayksikkö pääsee vain Hämeen tiepiirin kartta-aineistoon (arcview) käsiksi. Tiemapissa on aikarajoitus, joka katkaisee yhteyden ennen kuin lupakäsittelijä saa työnsä valmiiksi. GT-kartta on muuten hyvä, mutta siitä puuttuvat tieosoitteet. Yhden kartan tekemiseen tarvitaan tässä tilanteessa 3-4 ohjelmaa. Tiemap olisi erinomainen työkalu, jos se toimisi niin kuin tavoitetilanteessa on tarkoitus. Oikeastaan kaikkien kartta-aineistojen kohdalla odotellaan niiden kehittymistä, mikä tulee nopeuttamaan ja tehostamaan lupayksikön työtä. Avoimissa vastauksissa mainittua portaalia ei lupapalvelussa koeta tarpeelliseksi. Ryhmäkeskustelussa ei täysin ymmärretty, mitä portaalilla tarkoitetaan. Jos sellainen tarvitaan maastokäyntejä tekeviä konsultteja varten, niin se ei aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä. Aluevastaaville toimitettavaa kuukausittaista tiliotetta tehdyistä lupapäätöksistä ei lupapalvelussa myöskään pidetty tarpeellisena, sillä dokusta on helppo tehdä hakuja eri aikaväleille ja kunnille. Lisäksi lupapäätökset menevät aina tiedoksi aluevastaavalle. Sen sijaan keskustelussa todettiin, että vuosittaisilla aluevastaavien päivillä voitaisiin antaa opastusta dokun käyttöön, jos kaikki eivät sitä hallitse. 3.3 Työmäärä Kyselyyn vastanneista 47 % oli sitä mieltä, että keskitetty lupakäsittely on vähentänyt työmäärää jonkin verran tai merkittävästi. Noin 20 % vastaajista totesi työmäärän kasvaneen merkittävästi tai jonkin verran. Kolmasosan (33 %) mielestä työmäärä ei ole muuttunut.

16 14 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET Keskittämisen muita vaikutuksia kysyttäessä, saatiin yksi työmäärää koskeva avoin vastaus. Siinä todettiin: Vuosittaisen työajan käyttöä ja määrää on ollut vaikea ennakoida keskitettyjen lupapalveluiden osalta. Työmäärä ei ole vähentynytkään tehtyjen visioarvioiden mukaisesti, ja kun taas tähän arvioon perustuen aikaisempia tehtäviä on korvattu uusilla tehtävillä. Yhteyshenkilöiden ryhmäkeskustelussa todettiin, että lupiin liittyvät kyselyt ja puhelut ovat selvästi vähentäneet työmäärää, mutta toisaalta mainosten siirtyminen ympäristöhallinnosta Tiehallinnon vastuulle on lisännyt työmäärää. Tämänhetkistä tilannetta pidettiin kuitenkin vielä siirtymävaiheena, jossa lopullisten johtopäätösten tekeminen työmäärissä tapahtuneista muutoksista on liian aikaista. Mainoslupien siirtyminen Tiehallinnolle on lisännyt tiepiirien työtä nimenomaan valvontapuolella. Mainosten poistokehotuksia on jouduttu antamaan paljon. Palvelukohdelupien osalta työmäärä on sen sijaan selvästi pienentynyt alkuaikojen ruuhkien jälkeen. Tekeillä olevat alueelliset opastussuunnitelmat aiheuttavat valmistuessaan taas jonkinlaisen ruuhkan, kun yritykset tekevät lupahakemuksen palvelukohdeopasteesta samaan aikaan. Uusien lupien määräaikaisuus aiheuttanee myös lisätyötä. Työmäärä on siis toisaalta lisääntynyt samanaikaisesti lupakäsittelyn keskittämisen kanssa, mutta ei suoranaisesti keskittämisestä johtuen. Lainsäädännössä sekä lupakäsittelyyn liittyvässä organisoinnissa ja ohjeistuksessa on tapahtunut seuraavat muutokset: - Vuoden 2006 alusta tienvarsimainontaa koskevat säädökset siirtyivät luonnonsuojelulaista maantielakiin. Lain sisältö säilyi pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta samanlaisena. - Edellisestä johtuen lupakäsittely siirtyi ympäristöhallinnosta Tiehallintoon. - Tiehallinnossa on tehty päätös, jonka mukaan luvattomaan tienvarsimainontaan puututaan systemaattisesti. Tiepiirit tekivät tienvarsimainontaa koskevan inventoinnin alueellaan ja aloittivat laajamittaisen poistokehotusten laatimisurakan. - Helmikuussa 2007 tieliikenneasetus muuttui ja toi muassaan uusia liikennemerkkejä palvelukohteiden opastukseen. Sen myötä uusittiin myös ohjeistusta, mikä vaikuttaa lupakäsittelyyn. Yhteyshenkilöiden ryhmähaastattelussa keskusteltiin siitä, millä tavalla tiepiirien työmäärää voitaisiin vähentää. Mitään uusia keinoja työmäärän vähentämiseksi ei löydetty. Tieto- ja karttajärjestelmien kehittyminen tavoitetilannetta vastaavaksi tulee vähentämään tiepiirien työmäärää. Työmäärää vähentää aikanaan myös se, kun maastotyöt tehdään enenevässä määrin konsultin tai hoitourakoitsijan toimesta. Kanta-Hämeessä ja Päijät- Hämeessä on menossa pilotti, jossa konsultti hoitaa lupa-asioihin liittyvät maastotyöt. Myös uusiin alueurakkasopimuksiin on sisällytetty maastotöitä. Ostopalveluun siirrytään vähitellen. Yhteyshenkilöiden ryhmäkeskustelussa korostettiin, että maastotöiden palvelusopimuksiin pitää sisällyttää laatuvaatimukset toimitettavalle tiedolle ja sanktio väärän tiedon toimittamisesta.

17 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen 15 KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET 3.4 Lupahakemusten käsittelyaika Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään myös lupahakemusten käsittelyajoissa tapahtuneita muutoksia. Kuten aikaisemmin jo todettiin, niin Tiehallinnolla ei ole tästä keskittämistä edeltävältä ajalta tilastoitua tietoa. Kyselyyn vastanneet ovat arvioineet muutosta oman kokemusperäisen tiedon perusteella, joka tienvarsimainosten osalta pohjautunee tiepiirien lausunnonantajan rooliin. Osa vastaajista on saattanut myös verrata nykytilannetta tienvarsimainosten ja palvelukohteiden osalta myyntipaikkamainosten ja tilapäisten opasteiden lupakäsittelyyn. Kyselyyn vastanneista 33 % oli sitä mieltä, että tienvarsimainosten käsittelyajat ovat pidentyneet. Noin 53 % katsoi käsittelyaikojen pysyneen ennallaan ja reilut 13 % oli sitä mieltä, että käsittelyajat ovat lyhentyneet. Palvelukohdeopasteiden kohdalla vastaavat luvut olivat 47 %, 33 % ja 20 %. Tiepiireiltä kyseltiin myös asiakkailta saadusta palautteesta. Vajaa puolet kyselyyn vastanneista oli saanut asiakaspalautetta. Palaute oli sekä positiivista että negatiivista, mutta enemmän kuitenkin negatiivista ja liittyi usein käsittelyaikaan. Asiakkailta saadun palautteen keskeinen sisältö käsittelyaikojen osalta oli: - Alussa keskitetty lupapalvelu oli selkeästi ruuhkautunut ja asiakkaat valittivat pitkistä käsittelyajoista. Tällä hetkellä palaute on positiivista. - Päätökset on saatu suhteellisen nopeasti. - Keskittäminen on lisännyt byrokratiaa ja päätöksen saaminen kestää kauan. Lupayksikön ryhmähaastattelussa todettiin, että käsittelyajat ovat lyhentyneet huomattavasti keskittämisen alkuajoista, jolloin käsittelyaika saattoi olla jopa kolme kuukautta. Tällä hetkellä keskimääräinen käsittelyaika on hieman alle neljä viikkoa (26 päivää). Nopeimmillaan lupapäätöksen saa jopa alle viikossa. Oleellinen parannus on myös se, että lupakäsittelyt etenevät lomaaikoinakin. Ennen keskittämistä lupakäsittely ei edennyt tiepiirissä lupapäätöksiä tekevän henkilön loman aikana. 3.5 Lupapäätösten laatu Keskittämisen jälkeen lupapäätösten laadussa tapahtuneita muutoksia kartoitettiin kysymällä myönteisten ja kielteisten päätösten määristä sekä päätösten perusteluista ja toteuttamisohjeista. Tienvarsimainoksia koskevia päätökset on ennen keskittämistä tehty ympäristöhallinnossa (lakimuutos, katso luku 3.3). Päätökset tulivat tiepiireihin kuitenkin tiedoksi. Vastaajien mielipiteet perustuvat tienvarsimainosten osalta ilmeisesti tähän. Tienvarsimainoksista annettavien kielteisten päätösten määrä oli vastaajien mielestä muuttunut seuraavasti - 36 % oli sitä mieltä, että määrä on lisääntynyt - 57 % oli sitä mieltä, että määrässä ei ole tapahtunut muutosta - 7 % oli sitä mieltä, että määrä on vähentynyt Myönteisten päätösten määrä tienvarsimainoksia koskien ei ollut kenenkään mielestä lisääntynyt. Sen sijaan vajaat 29 % oli sitä mieltä, että myönteisten päätösten määrä on vähentynyt.

18 16 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET Palvelukohdeopasteista annettavien kielteisten päätösten määrä oli vastaajien mielestä muuttunut seuraavasti - 21 % oli sitä mieltä, että määrä on lisääntynyt - 50 % oli sitä mieltä, että määrässä ei ole tapahtunut muutosta - 29 % oli sitä mieltä, että määrä on vähentynyt Lupapäätösten perustelut olivat huonontuneet 13 %:n mielestä ja 40 %:n mielestä parantuneet. Lupapäätöksiin sisältyvien toteutusohjeiden osalta tilanne oli sama. Tästä huolimatta vastaajista 93 % on harvoin tai ei koskaan ollut tilanteessa, jossa itse olisi tehnyt sisällöltään erilaisen päätöksen kuin lupapalvelu. Vastaajista noin 7 % (1 henkilö) on puolestaan ollut tässä tilanteessa usein. Yhteyshenkilöiden ryhmäkeskustelussa nousi esille päätöksen mukana tulevien toteuttamisohjeiden puutteet. On ollut mm. tapauksia, joissa merkki on pystytetty väärälle jalustalle tai putkille. Tähän on kuitenkin juuri tullut parannus, sillä kuvilla varustettu lyhyt pystyttämisohje liitetään nykyisin lupapäätöksiin. Tiepiireiltä kyseltiin myös asiakkailta saadusta palautteesta. Vajaa puolet kyselyyn vastanneista oli saanut asiakaspalautetta. Palaute oli sekä positiivista että negatiivista. Asiakkailta saadun palautteen keskeinen sisältö lupapäätösten laatuun liittyen oli: - Yhteyshenkilöt on esitetty päätöksissä selkeästi. - Miksi joku saa myönteisen päätöksen tienvarsimainoksesta ja toinen ei. Tähän liittyen usein kysytään myös, mitä tiepiiri aikoo tehdä tietyssä paikassa sijaitsevalle laittomalle mainokselle. - Keskitetyssä menettelyssä luvan saa aikaisempaa helpommin. Tosin tämä johtuu enemmän uudesta Palvelukohteiden viitoitus -ohjeesta. - Iäkkäämpi asiakaskunta haluaa edelleen asioida viranomaisten kanssa kasvotusten. Lupapalvelun ryhmäkeskustelussa kyselyn tuloksia tulkittiin siten, että kokonaisuutena lupapäätösten perustelut ovat jonkin verran parantuneet. Tästä todistaa myös päätöksistä tehtyjen valitusten määrä sekä hallinto-oikeuden valituksista tekemät ratkaisut. Taulukko 1 Lupayksikön päätösten ja niistä hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten määrä. Päätökset / Valitukset (30.4. saakka) Palvelukohdeopasteet 344/1 409/2 69/1 Tienvarsimainokset 96/4 162/29 37/5 Tienvarsimainosten lupapäätöksistä tehdään enemmän valituksia kuin palvelukohdeopasteista. Tämä johtuu siitä, että tienvarsimainoksista tehdään hyvin usein kielteisiä päätöksiä. Tienvarsimainosten päätökset ovat yhtä lukuun ottamatta pysyneet hallinto-oikeudessa ja palvelukohdeopasteiden päätökset ovat toistaiseksi kaikki pysyneet. Kaikista tehdyistä valituksista ei vielä ole saatu hallinto-oikeuden päätöstä.

19 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen 17 KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET Päätösten laadusta keskusteltaessa lupapalvelu halusi nostaa esille myös hakemusten laadun. Lupahakemukset ovat usein puutteellisia ja asiakkaita pyydetään täydentämään niitä tai lupapalvelu selvittää puutteelliset tiedot itse. Hakemusten vastaanotolle asetettuja vaatimuksia voisi hyvin tiukentaa, mutta toisaalta se ei ole hyvää asiakaspalvelua. Puutteellisten karttojen osalta vaatimusten tiukentaminen on vaikeaa, koska Tiehallinnon sivuilta ei toistaiseksi löydy linkkiä hyvään ja toimivaan karttaohjelmaan. 3.6 Tiepiirien ja lupapalvelun yhteydenpito toistensa ja asiakaspalvelukeskuksen kanssa Lupakäsittelyn sujuvuus ja päätöksenteossa tarvittavien tietojen saaminen edellyttävät tiepiirien ja lupapalvelun välistä yhteydenpitoa toistensa ja myös asiakaspalvelukeskuksen kanssa. Kyselyn avulla selvitettiin yhteydenpidon määrällistä ja laadullista riittävyyttä. Noin 47 % kyselyyn vastanneista piti yhteydenpitoa määrällisesti ja laadullisesti riittävänä. 20 % vastaajista näki yhteydenpidossa laadullisia ongelmia. Laatuongelmia pyydettiin kuvaamaan avoimella vastauksella. Niitä saatiin yhteensä kolme kappaletta: - Asiakaspalvelukeskuksesta tulee toisille kuuluvia viestejä ja kyselyjä, joihin on vaikea vastata. - Pyydettävän tiedon tarve ja sisältö tulisi määritellä tarkemmin, ettei pyydetä turhaa työtä. - Tiehallinnon yhtenäinen linja on joissakin asioissa osittain epäselvä. Määrällisesti riittämättömänä yhteydenpitoa piti noin 13 % vastaajista. Yhden saadun avoimen vastauksen perusteella yhteydenpitoa pitäisi olla enemmän, koska lupapalvelussa ei tunneta lupahakemukseen liittyviä taustoja riittävästi. Loput vastaajat eli 20 % eivät osanneet arvioida yhteydenpidon riittävyyttä ja laatua. Kyselyyn vastaajat esittivät myös omia ehdotuksia yhteydenpidon kehittämisestä: - Tiepiirien yhteyshenkilöt ja aluevastaavat voisivat olla lupakäsittelyssä vain tiedoksi saajia ja maastotyön tekisi joko hoitourakoitsija tai maastokonsultti. - Ohjeistus jo luvan mukana asiakkaalle niin selväksi kuin mahdollista. - Vuosittaiset valtakunnalliset koulutuspäivät. - Tiedonkulkua pitäisi saada nopeutettua esim. portaalin avulla. - Olisi toivottavaa, että tiepiirien yhteyshenkilöille annettaisiin mahdollisuus tutustua lupapäätökseen ennen sen lähettämistä asiakkaalle. - Yleistä tiedottamista voisi olla enemmän mm. Palvelukohteiden viitoitus - ohjeen soveltamisen osalta. Tiepiirien yhteyshenkilöiden ryhmähaastattelussa yhteydenpidon todettiin olevan hyvällä tasolla. Lupapalvelu tukeutuu keskustelijoiden mielestä vahvasti yhteyshenkilöihin ja on heidän kauttaan yhteydessä piireihin. Kyselyn tuloksia voidaankin ehkä tulkita siten, että aluevastaavat tuntevat olevansa paitsiossa ja toivoisivat lupapalvelun olevan enemmän yhteydessä suoraan heihin. Aluevastaavat saattavat olla luvan kanssa ensimmäisen kerran tekemisissä vasta, kun lupa on jo myönnetty. Aluevastaavat ovat kuitenkin lu-

20 18 Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen KYSELYN JA RYHMÄHAASTATTELUJEN TULOKSET van saajien yhteyshenkilöitä paikan päällä ja neuvovat asiakkaita merkkien tilauksessa, pystytyksessä ja sijoittelussa. Tärkeä osa tiepiirien ja lupapalvelun välistä yhteydenpitoa on maastotietojen toimittaminen. Noin puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että maastotietojen toimittaminen lupayksikölle on sujunut hyvin ja puolet katsoi sen sujuneen epätyydyttävästi pääasiassa aikatauluongelmien vuoksi. Yhteyshenkilöiden ryhmähaastattelussa todettiin, että maastotietojen toimittaminen saattaa joskus viipyä, koska kaukana sijaitsevaa kohdetta ei lähdetä katsomaan, ellei samalle suunnalle ole muutakin asiaa. Myös lomat saattavat aiheuttaa viiveitä. Maastotietojen toimittamista varten on olemassa lomake, jossa ei kuitenkaan ole aina kaikille tarpeellisille asioille omaa kohtaa. Joku esitti jopa lomakkeen kehittämistä. Ajatus ei saanut kannatusta, sillä lomakkeelle voi kirjoittaa myös omia kommentteja, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Kaikki yhteyshenkilöt eivät myöskään käytä lomaketta, vaan toimittavat tiedot sähköpostilla tai puhelimitse. Lupapalvelun ryhmäkeskustelussa todettiin, että maastotietolomaketta ollaan parhaillaan kehittämässä. Lupapalvelun mielestä päätösehdotuksen lähettäminen tiepiirin yhteyshenkilölle ennen varsinaista päätöstä vesittää keskittämisen perusidean. Näkemyseroista voidaan silti aina keskustella ja yhteyshenkilöiden kanssa voitaisiin järjestää tapaamisia, joissa käydään läpi esimerkkitapauksia Palvelukohteiden viitoitus -ohjeen soveltamisesta. 3.7 Keskittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen Lupakäsittelyn keskittämisellä on tavoiteltu seuraavia vaikutuksia: 1. Lupakäsittely sujuvoituu ja tehostuu 2. Lupakäsittely ja -päätökset yhdenmukaistuvat 3. Asiakastyytyväisyys paranee 4. Asiakkaiden tulevat tarpeet pystytään paremmin ennakoimaan 5. Tiehallinnon imago paranee Kaikkien kyselyyn vastanneiden mielestä lupakäsittely ja -päätökset ovat yhdenmukaistuneet. Noin 87 %:n mielestä tavoite on toteutunut melko hyvin ja 13 %:n mielestä erittäin hyvin. Valtaosan mielestä myös lupakäsittelyn sujuvoitumis- ja tehostumistavoite on toteutunut melko hyvin. Vain vajaat 27 % arveli tavoitteen toteutuneen melko huonosti. Muista tavoitteista vastaajista 60 % oli sitä mieltä, että ne ovat toteutuneet melko hyvin ja loput sitä mieltä, että melko huonosti. Juuri kukaan ei ollut tavoitteista sitä mieltä, että ne ovat toteutuneet erittäin hyvin tai erittäin huonosti. Yhteyshenkilöiden ryhmäkeskustelussa tavoitteiden toteutumisen arviointiin suhtauduttiin tässä vaiheessa varovaisesti, sillä keskittäminen on vielä melko uutta ja sitä palvelevat tietojärjestelmät osittain kehitysvaiheessa. Keskustelijat uskovat, että muutaman vuoden päästä tilanne on hyvin erilainen. Jo nyt on kuitenkin nähtävissä, että etenkin palvelukohdeopasteiden lupapäätöksiin on tullut yhtenäinen linja. Lupapalvelun ryhmäkeskustelussa todettiin, että lupapäätösten yhdenmukaistuminen on ollut yksi tärkeimmistä tavoitteista ja se on toteutunut hyvin. Asiakastyytyväisyys ei tiepiirien yhteyshenkilöille ja aluevastaaville suunna-

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen

Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen Seimelä Katja Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen Pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 49/2009 gg Seimelä Katja Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen Pilotointisuunnitelma

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017 Päiväys 5.4.2017 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017 Pietarsaaren ympäristöterveydenhuolto on toteuttanut kyselytutkimuksen joulu-tammikuussa 2016 2017. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää,

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 363 Asiakastyytyväisyyskysely Helsingin yliopiston yliopistollisen eläinsairaalan palveluista 2012 HEL 2012-016051 T 00 01 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 3520/00.01.01/2015 93 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja -palautteen käsittelystä teknisessä keskuksessa alkuvuoden 2015 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Maritta

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely

Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskysely Maaliskuu 2017 Kyselyyn vastasi 616 henkilöä. Kiitos vastauksista. TAUSTATIETOJA Toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn maaliskuussa 2017. Linkki kyselyyn oli nettisivuillamme

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.10.2016 Sivu 1 / 1 4305/2016 00.01.01 98 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja palautteiden käsittelystä kaupunkitekniikan keskuksessa alkuvuodesta 2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

24.5.2011 TIETOHALLINNON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET - VUOSI 2011

24.5.2011 TIETOHALLINNON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET - VUOSI 2011 Muistio 1(9) TIETOHALLINNON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET - VUOSI 2011 1. Johdanto Metropoliassa järjestettiin keväällä 2011 Metropolian tietohallinnon palveluista asiakaskysely. Kysely osoitettiin

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan osasto Rakentamistalouden laitos Kirsi Taivalantti 15.11.1999 JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 SISÄLTÖ 1 Tutkimuksen toteutus 2 Tutkimuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.03.2015 Sivu 1 / 1 3855/00.01.01/2014 23 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja asiakaspalautteiden käsittelystä teknisessä keskuksessa vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely

Tyytyväisyyskysely Tyytyväisyyskysely 2012-2013 TYYTYVÄISYYSKYSELY Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2016. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009

Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009 gg Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Pohjoismaisen kulttuurirahaston käyttäjätutkimus. Oxford Research, maaliskuu 2014

Pohjoismaisen kulttuurirahaston käyttäjätutkimus. Oxford Research, maaliskuu 2014 Pohjoismaisen kulttuurirahaston käyttäjätutkimus Oxford Research, maaliskuu 2014 Käyttäjätutkimus 1. Tiivistelmä Pohjoismainen kulttuurirahasto edistää taide- ja kulttuurielämää tukemalla lahjakkaita ammatti-

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005

Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005 Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005 Taustatiedot Vastaamalla tähän kyselyyn kirjastot voivat arvioida FinELibin tarjoamia elektronisen aineiston hankintaan ja kansalliseen Nelli-portaaliin

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittaminen - lainsäädännölliset linjaukset jatkovalmisteluun

Ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittaminen - lainsäädännölliset linjaukset jatkovalmisteluun Ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittaminen - lainsäädännölliset linjaukset jatkovalmisteluun Hallitusneuvos Satu Sundberg, YM Kuulemistilaisuus 8.5.2017 Tavoitteet Asiakkaan saama neuvonta paranee

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Otteita kyselystä. Harjoitusolosuhteet. Hallinto ja tiedotus. Kisatoiminta

Otteita kyselystä. Harjoitusolosuhteet. Hallinto ja tiedotus. Kisatoiminta Seurakysely 2017 Yleistä Seurakysely toteutettiin maaliskuun 2017 aikana. Tuloksia verrataan vuoden 2015 samansisältöiseen kyselyyn. Kyselyn tuloksista tiedotetaan jäsenistölle toukokuussa 2017. Kyselystä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMALLIN ARVIOINTI. SoTe-lautakunta

NURMIJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMALLIN ARVIOINTI. SoTe-lautakunta NURMIJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMALLIN ARVIOINTI SoTe-lautakunta 15.11.2016 76 valmistelu päätöksenteko sitoutuminen 15.12.2015 toteutuman arviointi 2016 15.12.2015 toteutuman arviointi

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Trenox Oy TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS SAMASSA PAKETISSA.

Trenox Oy TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS SAMASSA PAKETISSA. Trenox Oy TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS SAMASSA PAKETISSA www.trenox.fi Kehittämisen intoa ja uutta kulttuuria nostoalalle Kehittämislähtöinen ajattelutapa alusta alkaen Kehittäminen osana yrityksen koko toimintaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Pankkialan tyytyväisyys ollut viime vuosina hienoisessa nousussa. EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017

Pankkialan tyytyväisyys ollut viime vuosina hienoisessa nousussa. EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017 Päivämäärä: 02-10-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajille

Asiakastyytyväisyyskysely yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajille Asiakastyytyväisyyskysely yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajille Kysely toteutettiin Valviran yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osaston toimintasuunnitelman mukaisesti Kysely lähetettiin

Lisätiedot