Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009"

Transkriptio

1 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009 gg

2

3 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009 Tiehallinto Helsinki 2009

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009, 24 s. + liitt. 1 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Asiakaspalvelu, sopimukset, kaapelit, toimintaperiaatteet Aiheluokka: 22, 01 TIIVISTELMÄ Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelmassa kuvataan keskitetty käsittelyprosessi, siihen siirtymisen edellytykset, tehtävät, työnjako asiakkaan, keskitettyjen ja tiepiirien välillä sekä tavoiteltu palvelutaso. Lisäksi kerrotaan, miten pilotoinnin vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Johto- ja kaapelisopimusten toimintamallia pilotoidaan alkaen neljän tiepiirin (Häme, Turku, Kaakkois-Suomi ja Savo-Karjala) alueella. Pilotti käsittää sähkö- ja telekaapelien, maakaasuputkien ja kaukolämpöputkien sijoitussopimukset. Tiepiirien käsiteltäväksi jäävät vesihuollon sopimukset. Prosessikuvaus on laadittu kaksivaiheiseksi. Pilotin aikainen toimintamalli on kuvattu sinisissä laatikoissa. Tavoitetilaa, jolloin on käytössä mm. sähköinen asiointi, asianhallintajärjestelmä ja johtotietojen hallintajärjestelmä, on kuvattu kursivoidulla tekstillä. Askellukset nykytilasta tavoitetilaan on myös kuvattu. Sopimusprosessin päätoimijat ovat asiakas, asiakaspalvelukeskus, lupapalvelut ja tiepiiri. Asiakkaan osuus prosessissa on edellytysten selvittäminen, sijoitussuunnitelman, liikenteenohjaussuunnitelman ja hakemuksen laatiminen, katselmusten järjestäminen, ilmoitukset työn alkamisesta ja työn toteutus sopimusehtojen mukaisesti. Asiakaspalvelukeskuksen tehtäviä ovat yleisneuvonta ja hakemusten sekä muiden dokumenttien kirjaaminen ja esikäsittely. Lupapalvelun tehtäviä ovat sijoitushakemusten käsittely, selvitykset rekistereistä ja järjestelmistä, neuvottelut ja lausuntopyynnöt, sopimuksen laadinta, prosessin seuranta ja siihen kuuluvien dokumenttien hallinta. Tiepiirien tehtäviä ovat maastokatselmusten ja tarkastelujen tekeminen, lausuntojen ja tietojen antaminen, liikenteenohjaussuunnitelmien tarkastaminen ja työn valvonta. Olemassa olevien johtojen ja kaapeleiden korjaus- ja purkutöihin liittyvät työluvat annetaan myös piireistä. Piirit voivat toteuttaa maastopalvelut joko omana työnä tai ostopalveluita hyödyntäen. Pilotin onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä keskitettyjen ja tiepiirien kesken. Tiepiireistä on nimetty yhteyshenkilöt, jotka toimivat prosessin taustatukena ja osallistuvat toimintamallin kehittämiseen. Pilotin suunnitteluun osallistunut projektiryhmä jatkaa pilotoinnin ohjaajana. Pilotin onnistumista ja vaikutuksia seurataan itsearviointina, asiakkaille ja tiepiireille tehdyillä kyselyillä ja hakemusten läpimenoaikoina. Taloudellisia mittareita ovat hakemuksen käsittelyyn kuluva kokonaistyöaika ja prosessiin liittyvät kustannukset.

6

7 ESIPUHE Asiakaspalveluiden II -vaiheen kehittämiseen (ASTA 2) liittyen Tiehallinnon johtoryhmä päätti marraskuussa 2007 käynnistää liittymälupien, johto- ja kaapelisopimusten ja yksityistieavustuspäätösten valtakunnallista keskittämistä koskevien toimintamallien tarkentamisen sekä pilotoinnin. Tässä työssä kuvataan johto- ja kaapelisopimusten keskitetty toimintamalli, siihen siirtymisen edellytykset, tehtävät, työnjako ja tavoiteltu palvelutaso. Lisäksi kerrotaan, miten pilotoinnin vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet Johanna Vehkala ja Antti Pirttijoki Hämeen tiepiiristä, Hannu Tolonen Oulun tiepiiristä, Pekka Lausti Turun tiepiiristä ja Jukka Tamminen Kaakkois-Suomen tiepiiristä. Työ on laadittu Destia Oy:ssä, jossa siihen ovat osallistuneet Ari Kalliokoski, Ilpo Miekka, Hanna Horppila ja Esa Palomäki. Tampereella lokakuussa 2008 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma 7 Sisältö 1 JOHDANTO 9 2 JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA Pilotin laajuus Toiminnan kuvaus pilotissa Prosessikuvaus Keskitettyjen palveluiden toiminta pilotin aikana Tiepiirien toiminta pilotin aikana Asiakkaan näkymä palveluun pilotin aikana Maastopalveluiden toteutustapa Askellukset prosessissa 15 3 EDELLYTYKSIÄ PILOTOINNIN ONNISTUMISELLE Tietojärjestelmät ja -palvelut Koulutus, ohjeistus ja tiedottaminen Yhteistyö tiepiirien kanssa Pilotin edellyttämät resurssit 19 4 PILOTIN VAIKUTUSTEN SEURANTA Vaikutukset toimintaan Taloudelliset vaikutukset Asiakastyytyväisyys 20 5 PILOTTIIN LIITTYVÄT RISKIT 21 6 PILOTTIIN VALMISTAUTUMINEN 22 7 LÄHTEET 23 8 LIITTEET 24

10

11 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO Tiehallinnon johtoryhmä on tehnyt vuonna 2007 periaatepäätöksen keskittää tiealueelle sijoitettavien johtoihin ja kaapeleiden sopimusmenettely ja siihen liittyvä asiakaspalvelu Tampereelle. Ratkaisuun ovat vaikuttaneet tavoitteet asiakaspalveluiden parantamiseksi, tiehallinnon toimintaan kohdistuvat tehostamisvaatimukset ja henkilöstöresurssien vähentyminen eläköitymisen myötä sekä tietojärjestelmien tuomat mahdollisuudet uudenlaisiin toimintatapoihin. Tavoitteena on, että palvelut ovat helposti saavutettavissa ja asiakas saa asiansa kerralla kuntoon tai vireille itsepalveluna verkossa tai henkilökohtaisena palveluna asiakaspalvelukeskuksessa. Johto- ja kaapelisopimusten käsittelystä laadittiin vaihtoehtoisia toimintamalleja, joiden avulla linjattiin lähtökohdat toimintamalleille johto- ja kaapelityypeittäin. Näitä toimintamalleja, askellusta niihin sekä keskittämiseen liittyviä toiminnan edellytyksiä ja vaikutuksia selvitetään pilotilla. Pilotti käynnistyy ja kestää vuoden. Se toteutetaan Turun, Hämeen, Kaakkois- Suomen ja Savo-Karjalan tiepiireissä. Pilotoinnilla tähdätään toimintamallin testaamiseen käytännössä. Tavoitteena on selvittää, mikä on toimivin työnjako, millaisia resursseja ja järjestelmiä tarvitaan, miten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyydet kehittyvät ja mistä kustannukset muodostuvat. Erityistä huomiota kiinnitetään tiepiirin ja keskitetyn palvelun välisen yhteistyön toimivuuteen. Tässä pilotointisuunnitelmassa kuvataan prosessi, siihen siirtymisen edellytykset, tehtävät, työnjako ja tavoiteltu palvelutaso. Lisäksi kerrotaan, miten pilotoinnin vaikutuksia seurataan ja arvioidaan.

12 10 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA 2 JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA 2.1 Pilotin laajuus Johto- ja kaapelisopimusten toimintamallia pilotoidaan Hämeen-, Turun-, Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien alueilla. Näillä alueilla johtojen ja kaapelien sijoittamishakemukset käsitellään vuoden 2009 ajan keskitetysti Tampereella lupapalveluissa. Asiakaspalvelukeskus Tampereella hoitaa myös lupahakemuksiin liittyvän neuvonnan sekä asiakaspalvelun. Johto- ja kaapelisopimuspilotti koskee sähkö- ja telekaapeleita, maakaasuputkia sekä kaukolämpöputkia. Pilotti ei koske vesihuollon putkia. Niihin liittyvät sopimukset käsitellään tiepiireissä. Johto- ja kaapelisopimuksia tehdään Tiehallinnon Hämeen-, Turun-, Kaakkois-Suomen sekä Savo-Karjalan tiepiirien alueella vuosittain noin 1900 kpl, joista kunnallisteknisten laitteiden osuus on noin 600 kpl, sähkökaapeleiden osuus 850 kpl, telekaapeleiden osuus noin 350 kpl, maakaasuputkien osuus noin 20 kpl sekä kaukolämpöputkien osuus noin 70 kpl. Pilotin aikana käsiteltävien sopimusten määrä on noin 1300 kpl. 2.2 Toiminnan kuvaus pilotissa Prosessikuvaus Johtojen ja kaapelien sijoittamisluvan hakemiseen ja käsittelyyn liittyvät päävaiheet on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa. Kuvauksessa on keskitytty pilotin toiminnan kuvaukseen eikä niinkään kuvaamaan yksityiskohtaisesti luvan käsittelyssä huomioon otettavia seikkoja. Pilotin aikaista toimintaa on kuvattu seuraavissa luvuissa laatikoiden sisällä olevalla tekstillä. Tavoitetilaa on kuvattu luvuissa kursivoidulla tekstillä. Sopimusprosessin päävaiheet on kuvattu prosessikaaviona tämän työn liitteenä. Askellusta nykytilasta tavoitetilaan on kuvattu omassa luvussaan. Keskitetyn asiakaspalvelukeskuksen sekä tiepiirien toiminnan kuvausta, asiakkaan näkymää palveluun sekä ostopalveluiden hyödyntämistä on kuvattu omissa luvuissaan. Asiakas selvittää edellytyksiä Prosessi käynnistyy, kun asiakkaalla on tarve asentaa johto- tai kaapeli tiealueelle. Pilotin aikana asiakas selvittää edellytyksiä etsimällä tietoa tiehallinnon verkkosivuilta ja ottamalla yhteyttä tiehallinnon asiakaspalvelukeskuksen neuvontaan, josta asiakas voidaan ohjata oikealle sopimuskäsittelijälle. Vakiintuneemmat asiakkaat ottavat yhteyttä suoraan keskitetyn lupapalvelun sopimuskäsittelijään. Tavoitetilassa asiakas selvittää aluksi edellytyksiä etsimällä tietoa tiehallinnon asiointipalvelusta sekä internet-pohjaisesta johtojen hallintajärjestelmästä. Tiehallinnon asiointipalvelusta on tavoitetilassa saatavilla yleiset ohjeet

13 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma 11 JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA sijoittamisasioista, mahdollisuus toimittaa hakemus sähköisessä muodossa ja antaa palautetta. Johtojen hallinnan tietovarastosta asianomaiset voivat hankkia alustavia tietoja, onko valittuun paikkaan mahdollista sijoittaa laitteita. Johtojen hallintajärjestelmä on palveluntuottajan järjestelmä, josta on saatavissa johtojen sijainti- ja ominaisuustiedot. Palvelu mahdollistaa tietojen esittämisen visuaalisesti karttakäyttöliittymän välityksellä. Asiakkaiden esiselvitysvelvollisuus korostuu sähköisen asioinnin kehittymisen ja yleistymisen myötä. Asiakaspalvelukeskuksen neuvonnalla on tavoitetilassa käytössään yhteydenottojen tukijärjestelmä, josta asiakaspalvelu saa neuvonnassa ja viranomaispalveluiden käsittelyssä tarvittavan tiedon sekä tuen (mm. palautteiden vastaanotto, asiakkaiden kontaktihistoria, mallivastaukset, yhteydenottojen ja kysymysten välittäminen eteenpäin). Sopimusten esityö Pilotin aikana sopimuskäsittelijä selvittää sijoittamisen edellytyksiä hyödyntäen Tiehallinnon olemassa olevia paperiarkistoja, tietojärjestelmiä, tietovarastoja sekä rekistereitä ja käy neuvotteluita muiden osapuolten kanssa sijoittamisasioissa. Mikäli uuden johdon tai kaapelin asentaminen kohteeseen ei ole mahdollista, käsittelijä ilmoittaa asiasta asiakkaalle ja opastaa kuinka jatkossa toimitaan. Tavoitetilassa sopimuskäsittelijä selvittää sijoittamisen edellytyksiä hyödyntäen asiakaspalveluiden infotukijärjestelmiä, johtojen hallintajärjestelmää, viranomaispalveluiden hallintajärjestelmää ja paikkatietojärjestelmiä. Viranomaispalveluiden hallintajärjestelmä tukee tiehallinnon sopimuskäsittelijän toimintaa. Se mahdollistaa hakemusten tekemisen ja vastaanottamisen internetissä sekä sähköisen käsittelyprosessin hallinnan. Lisäksi se mahdollistaa asian käsittelyn etenemisen seuraamista ja tuottaa tarvittavat raportointitiedot. Tiepiirille välittyy informaatiota hankkeen etenemisestä viranomaispalveluiden hallintajärjestelmästä. Mikäli sijoittamisedellytykset ovat kunnossa, sopimuskäsittelijä koordinoi asiakkaan ja maastopalveluiden kanssa kohteen esikatselmuksen. Maastopalvelut tuotetaan tiepiirien käytäntöihin soveltuvalla tavalla joko tiepiirin omana työnä tai ostopalveluina. Maastopalveluiden tuottaminen pilotin aikana on kuvattu tarkemmin luvussa Maastopalveluiden toteutustapa. Maastopalvelu ja asiakas järjestävät maastokäynnin (esikatselmuksen). Katselmuksen jälkeen maastopalvelu dokumentoi maastokäynnin ja toimittaa lupapalveluille kohteen tieosoitteen sekä yhteydenpitoa varten johto- tai kaapeliomistajan yhteyshenkilön yhteystiedot. Dokumentit viedään nykyisiin tietojärjestelmiin ja asianomaisia (tiepiirien yhteyshenkilöt) tiedotetaan hankkeesta. Tavoitetilassa dokumentointi tapahtuu suoraan viranomaispalveluiden hallintajärjestelmään, josta tieto kulkeutuu automaattisesti asianomaisille.

14 12 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA Mikäli katselmuksen jälkeen sijoittamiselle on edellytykset, asiakas täyttää Tiehallinnon verkkosivuilta löytyvän hakemuslomakkeen liitteineen ja toimittaa sen asiakaspalvelukeskukseen esikäsiteltäväksi, josta hakemus ohjataan lupapalveluihin. Lupapalveluista otetaan yhteyttä asiakkaaseen, mikäli hakemuksen suhteen on epäselvyyksiä tai tarvitaan lisäselvityksiä. Asiakaspalvelukeskus vie hakemuksen nykyisiin järjestelmiin, jossa hakemus on myöhemmin lupapalveluiden sekä tiepiirien käytettävissä. Alkuperäinen hakemus arkistoidaan Hämeen tiepiirin arkistoon. Lupapalvelut tiedottavat hankkeesta tiepiirin yhdyshenkilölle. Tavoitetilassa asiakas tekee sähköisen sijoittamishakemuksen, joka ohjautuu viranomaispalveluiden hallintajärjestelmään. Viranomaispalveluiden hallintajärjestelmästä sopimuskäsittelijä sekä tiepiirit saavat tiedon toimitetusta hakemuksesta. Sopimus Sopimuskäsittelijä käsittelee sijoittamishakemuksen. Mikäli hakemus on puutteellinen tai edellytystä sijoittamiselle ei ole, käsittelijä ilmoittaa asiasta asiakkaalle ja opastaa, kuinka jatkossa toimitaan. Mikäli hakemus on kunnossa, sopimuskäsittelijä laatii sopimuksen ja lähettää sen asiakkaalle allekirjoitettavaksi. Kun allekirjoitettu sopimus palaa asiakkaalta, hyväksyjä hyväksyy sopimuksen ja asiakaspalvelukeskus vie sen nykyisiin järjestelmiin sekä arkistoi paperiversion arkistoon. Lupapalvelut lähettävät sopimuksen tiedoksi tiepiirien yhteyshenkilöille, alueurakoitsijoille sekä tiemestareille. Tavoitetilassa sopimus kirjataan viranomaispalveluiden hallintajärjestelmään, josta asianomaiset saavat siitä tiedon. Toteutus Ennen johdon tai kaapelin asentamista maastoon asiakkaan tulee järjestää työn aloituskatselmus. Asiakas ottaa yhteyttä suoraan maastopalveluihin katselmuksen järjestämiseksi. Maastopalvelut huolehtivat katselmuksen järjestämisestä. Maastopalvelu tekee aloituskatselmuksesta katselmuspöytäkirjan ja toimittaa dokumentin lupapalveluihin. Dokumentit viedään nykyisiin järjestelmiin ja linkit dokumenteista toimitetaan asianomaisille. Tavoitetilassa maastopalvelut dokumentoivat katselmuksen suoraan viranomaispalveluiden hallintajärjestelmään, josta lähtee tieto automaattisesti asianomaisille. Ennen aloituskatselmusta asiakas laati liikenteenohjaussuunnitelman, joka tarkastetaan aloituskatselmuksen yhteydessä. Tavoitetilassa asiakas laatii liikenteenohjaussuunnitelman sähköisesti.

15 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma 13 JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA Aloituskatselmuksen/tarkastetun liikenteenohjaussuunnitelman jälkeen asiakas saa luvan asentaa johdon tai kaapelin maastoon ja ilmoittaa tehtävästä työstä liikennekeskukseen. Työtä valvoo maastopalvelu, joka dokumentoi raportit lupapalveluille. Mahdolliset dokumentit viedään nykyisiin järjestelmiin ja niistä linkit asianomaisille. Asiakkaan tulee ennen työn päättymistä toimittaa lupapalveluihin johdon tai kaapelin tarkekuvat. Tavoitetilassa dokumentointi tapahtuu suoraan viranomaispalveluiden hallintajärjestelmään, josta tieto lähtee automaattisesti asianomaisille. Asiakkaan tulee tallentaa johdon maastotyön yhteydessä sijaintitieto (X-, Y- ja Z) sähköiseen muotoon johdonomistajan tietovarastoon, josta lupapalvelu voi tarkkailla lupaehtojen noudattamista Seuranta Työn päätyttyä asiakas ottaa yhteyttä suoraan maastopalveluihin loppukatselmuksen järjestämiseksi sekä takuuajan päätyttyä takuutarkastuksen järjestämiseksi. Loppukatselmuksen yhteydessä päätetään takuutarkastuksen järjestämiseen liittyvistä seikoista (mm. laajuudesta sekä ajankohdasta). Maastopalvelut huolehtivat loppukatselmuksen ja takuuseurannan järjestämisestä. Maastopalvelu dokumentoi loppukatselmuksen sekä takuuajan seurannan ja toimittaa dokumentit lupapalveluun, joka vie dokumentit nykyisiin järjestelmiin ja tiedottaa asiasta asianomaisia. Tavoitetilassa dokumentointi tapahtuu suoraan viranomaispalveluiden hallintajärjestelmään, josta tieto lähtee automaattisesti asianomaisille. Tietotekniikan hyödyntämisen tuomat mahdollisuuden ratkaisevat lopputarkastuksen järjestämisen tarpeellisuuden/laajuuden. Viranomaispalveluiden hallintajärjestelmästä tulee ilmoitus toimitetusta takuuajan seurannan raportista sopimuskäsittelijälle, joka voi merkitä hankkeen päätetyksi viranomaispalveluiden hallintajärjestelmässä Keskitettyjen palveluiden toiminta pilotin aikana Asiakaspalvelukeskus: - Asiakkaiden neuvontapalvelut (asiakkaiden yleisneuvonta, palautteiden vastaanotto, yhteydenottojen ja kysymysten välittäminen eteenpäin) - Hakemusten ja dokumenttien kirjaaminen (hakemusten ja dokumenttien vastaanotto ja välittäminen eteenpäin, skannaus, arkistointi)

16 14 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA Lupapalvelu (sopimuskäsittelijä): - Sijoittamisen edellytysten selvittäminen (tietojärjestelmiä ja -varastoja hyödyntäen, neuvottelut muiden tahojen/osapuolien kanssa) - Esikatselmuksen koordinointi maastopalveluiden ja asiakkaan välille (Yhteys tiepiirin yhteyshenkilöön) - Sijoitushakemuksen käsittely sekä sopimuksen laatiminen/asiakkaalle allekirjoitettavaksi toimittaminen - Aloituskatselmuksen koordinointi (Yhteys tiepiirin yhteyshenkilöön) - Lopputarkastuksen ja takuuseurannan varmistaminen - Lopputarkastus- ja takuuajanseuranta dokumenttien käsittely - Hankkeen päättäminen (loppukatselmuspöytäkirja) - Raporttien sekä yhteenvetojen laadinta - Lupaehtojen tarkkailu Tiepiirien toiminta pilotin aikana Tiepiirin yhteyshenkilön tehtävät pilotoinnin aikana: - Lausuntojen antaminen/neuvottelut - Kuntaneuvottelut - Silta-asiat - Sopimusprosessin etenemisen seuraaminen - Maastokäynnit ja niiden dokumentointi (mikäli ei käytetä ostopalveluita) - Maastopalveluiden tuottaminen ostopalveluita hyödyntäen - Johtojen, kaapeleiden sekä laitteiden siirtoneuvottelut hankkeen alkuvaiheessa - Sijoittamiseen liittyvän tiedon jakelu (esim. kunnossapidon alueurakat) - Alkavien hankkeiden tarkistaminen tiepiireissä - Suunnittelutilanteen tarkistaminen - Suositellaan vuosittaisten yhteistilaisuuksien järjestämistä, joissa kerrotaan tulevista hankkeista alueella Tiehallinnon sekä johto- ja kaapeliomistajien näkökulmista. - Nykyisten johtojen ja kaapeleiden muutos- ja purkutöihin liittyvien työlupien käsittely Asiakkaan näkymä palveluun pilotin aikana - Edellytysten selvittäminen - Maastokäynnit - Sijoitus hakemuksen laatiminen/hyväksyttäminen - Sopimuksen allekirjoitus - Aloituskatselmuksen järjestäminen ja siihen osallistuminen - Liikenteenohjaussuunnitelman laatiminen/toimittaminen - Asennustyö - Vastuu todenmukaisten tietojen toimittamisesta - Lopputarkastuksen järjestäminen ja siihen osallistuminen - Asiakaspalautteen antaminen - Velvollisuus selvittää mahdollisia yhteistyöhankkeita - Hakemus lähetettävä ainakin 3 viikkoa ennen suunniteltua työn aloittamista

17 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma 15 JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA Maastopalveluiden toteutustapa Pilotin aikana maastopalvelut tuotetaan joko tiepiirien omana työnä tai ostopalveluita hyödyntäen johto- ja kaapelityypistä ja tiepiirien tilanteesta riippuen alkaviin alueurakoihin on sisällytetty viranomaistehtävien maastotyöt. Piirin tilanteesta riippuu, tekeekö se maastokatselmukset omana työnä vai käyttääkö apuna alueurakoitsijaa tai maastotöihin perehtynyttä konsulttia. Piiri toimittaa keskitetyille lupapalveluille luettelon/vastuukartat maastotyön suorittajista kyseisessä pilotissa. Savo-Karjalan tiepiirissä pilotoidaan muistilistausta maastokatselmuksissa tarkasteltavista asioista. Muistilista helpottaa maastokatselmuksen tekemistä ja tarkasteltavien asioiden huomioimista. Muistilistaus on tarkoitus myöhemmin ottaa käyttöön kaikissa tiepiireissä. Maastokatselmuksista syntyvät asiakirjat kootaan samaan pöytäkirjaan, joka viedään tietojärjestelmiin Askellukset prosessissa Johtojen ja kaapelien sijoittamisluvan hakemiseen ja käsittelyyn liittyvät päävaiheet on kuvattu tarkemmin luvussa Prosessikuvaus. Kuvauksessa on keskitytty pilotin toiminnan kuvaukseen eikä niinkään kuvaamaan yksityiskohtaisesti luvan käsittelyssä huomioon otettavia seikkoja. Pilotin aikaista toimintaa on kuvattu luvussa laatikoiden sisällä olevalla tekstillä ja tavoitetilaa on kuvattu luvussa kursivoidulla tekstillä. Askellusta nykytilasta tavoitetilaan on listattu alla sekä kuvassa 1: - Asiakas selvittää edellytyksiä sähköisesti (Sähköinen karttapalvelu palveluntuottajan palveluna ja Tiehallinnon asiointipalvelu käyttöön) Ajankohta? - Asiakaspalvelukeskuksen neuvonnalla yhteydenottojen tukijärjestelmä käytössä Ajankohta? - Johtojen ja kaapeleiden sijaintitieto samassa paikassa (Johtojen hallintajärjestelmä käytössä palvelun tuottajan palveluna) Tavoitteena on saada 1. vaihe käyttöön 2010 ja seuraavat vaiheet myöhemmin päätettävin askelin vuoteen 2015 mennessä. - Asiakas toimittaa hakemukset sekä suunnitelmat sähköisesti (Sähköinen asiointi) Ajankohta? - Sähköinen käsittelyprosessin hallinta Tiehallinnossa (Viranomaispalveluiden hallintajärjestelmä käyttöön palveluntuottajan palveluna) Ajankohta? - Johtotyön toteuttaja toimittaa sijaintitiedon (X, Y ja Z) suoraan sähköisessä muodossa johto-omistajan tietovarastoon Tavoitteena on saada käyttöön Lopputarkastuksen laajuuden määrittelee tietojärjestelmien ja tietovarastojen hyödyntäminen

18 16 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA NYKYTILA 2008 Asiakas ottaa yhteyttä tiepiireihin edellytysten selvittämiseksi Asiakaspalvelu ja neuvonta tapahtuu tiepiireissä Johtojen ja kaapeleiden sijaintitieto on Tiehallinnon arkistoissa paperimuodossa Asiakas toimittaa hakemukset, suunnitelmat sekä dokumentit tiepiiriin Prosessin hallinta tiepiireissä PILOTOINNIN AIKAINEN TILANNE 2009 Asiakas etsii tietoa Tiehallinnon internetsivuilta ja ottaa yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen edellytysten selvittämiseksi Asiakaspalvelu ja yleisneuvonta tapahtuu asiointipalvelukeskuksessa, joka hyödyntää nykyisiä tietojärjestelmiä ja -varastoja toiminnassaan Johtojen ja kaapeleiden sijaintitieto on Tiehallinnon arkistoissa paperimuodossa. Asiakas toimittaa hakemukset, suunnitelmat sekä dokumentit keskitettyyn asiakaspalvelukeskukseen Prosessi hallinta keskitetyssä lupapalvelussa nykyisiä järjestelmiä hyödyntäen, prosessin etenemisen tiedottaminen tiepiireille TAVOITETILA 2015 Asiakas selvittää edellytyksiä Tiehallinnon asiointipalvelusta ja johtojen hallintajärjestelmästä Asiakaspalvelukeskuksella on käytössään yhteydenottojen tukijärjestelmä Johtojen ja kaapeleiden sijaintitieto on palvelun tuottajan tietovarastossa Sähköinen asionti käytössä, jolloin hakemukset, suunnitelmat ja dokumentit toimitetaan sähköisesti palveluntuottajan palvelun kautta, josta tieto suoraan asianomaisille Käytössä viranomaispalveluiden hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa sähköisen käsittelyprosessin hallinnan, käsittelyn etenemisen seuraamista ja tuottaa raportoinitietoja. Tiepiirit pystyvät seuraamaan hanketta viranomaispalveluiden hallintajärjestelmän kautta Asiakas toimittaa tarkekuvat lopullisesti tilanteesta Asiakas toimittaa tarkekuvat lopullisesta tilanteesta Johtotyön toteuttaja toimittaa sijaintitiedon (X,Y ja Z) suoraan sähköisessä muodossa johto-omistajan tietovarastoon, josta lupaviranomainen pystyy tarkkailemaan lupaehtojen noudattamista Lopputarkastus suoritetaan nykyisessä laajudessa tiepiirin resursseja hyödyntäen Lopputarkastus suoritetaan nykyisessä laajudessa tilanteesta riippuen ostopalveluina tai tiepiirien resursseilla Tietojärjestelmien ja -varastojen hyödyntäminen määrittelee lopputarkastuksen laajuuden tavoitetilassa Kuva 1 Askellusta nykytilasta tavoitetilaan.

19 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma 17 EDELLYTYKSIÄ PILOTOINNIN ONNISTUMISELLE 3 EDELLYTYKSIÄ PILOTOINNIN ONNISTUMISELLE 3.1 Tietojärjestelmät ja -palvelut Sopimuskäsittelijä tarvitsee tuekseen luotettavia lähtötietoja sijoitettavan johdon tai kaapelin alueelta. Nykytilassa sopimuskäsittelijät etsivät tietoja paperiarkistoista, paikkatietojärjestelmästä ja tierekisteristä. Rekistereihin tukeutuminen on kuitenkin ongelmallista, sillä kaikkia tarvittavia tietoja ei ole löydettävissä rekistereistä, tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla tai riittävällä tarkkuudella määriteltyjä. Tavoitetilassa johtojen ja kaapeleiden sijaintitieto saadaan näkymästä palveluntuottajan järjestelmään, joka mahdollistaa tarkempaa edellytysten selvittämistä (kuva 2). Tiehallinnossa on kehitteillä seuraavia ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä, joiden avulla sopimusprosessia voidaan sujuvoittaa: - sähköinen karttapalvelu ja asiointipalvelu asiakkaan edellytysten selvittämistä varten - yhteydenottojen tukijärjestelmä asiakaspalvelukeskuksen neuvontatyötä varten - viranomaispalveluiden hallintajärjestelmä sähköisen asioinnin ja käsittelyprosessin hallintaan - dokumenttien hallintajärjestelmä Doku Johto- ja kaapelisopimusten käsittelyssä hyödynnetään nykytilassa seuraavia järjestelmiä ja tietolähteitä: - paikkatietojärjestelmät - tierekisteri - tiepiirien TTS:t - esisuunnitteluohjelmat - hankekortit Soneran järjestelmä tiedot Soneran uuden kaapelin sijainnista ja ominaisuuksista kaivaja Elisan järjestelmä Hallintajärjestelmä eli palvelun tuottajan järjestelmä, jossa aineistot on yhdistetty ja näytetään karttakäyttöliittymällä vain paperilla olevat tiedot asiakaspalvelu kaivuulupa NN järjestelmä tierekisteri paikkatietojärjestelmä Kuva 2 Tietojärjestelmät.

20 18 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma EDELLYTYKSIÄ PILOTOINNIN ONNISTUMISELLE 3.2 Koulutus, ohjeistus ja tiedottaminen Ennen pilotin alkua tulee pilottiin liittyvän henkilöstön kanssa keskustella työtehtävistä ja niihin aiheutuvista muutoksista. Tiepiirien yhdyshenkilöiden ja keskitetyn lupapalvelun kesken järjestetyssä pilotointitilaisuudessa käsitellään pilottiin liittyviä käytännön järjestelyitä. Sopimuskäsittelijä perehtyy sopimuskäsittelyyn tiepiirien asiantuntijoiden avustuksella. Maastopalveluiden tuottajat perehdytetään maastotarkasteluihin käytännönläheisesti kokeneen maastotarkastelijan avustuksella. Tiehallinnon voimassa oleva ohjeistus johtojen ja kaapeleiden sijoittamiselle yhtenäistää luvan myöntämisperusteita valtakunnallisesti. Sähkö- ja telekaapeleiden osalta ohjeistus on päivittymässä lähitulevaisuudessa. Tiehallinnon internet-sivustoja tulee kehittää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, jolloin asiakkaat saavat tarvittavat voimassa olevat ohjeistukset, hakemukset sekä tiedot sijoittamiseen liittyen. Hakemuslomake päivitetään tarvittaessa ja lisäksi siihen laaditaan lyhyt täyttöohje. Asiakaspalvelukeskus vastaa kaikesta asiakkaiden suuntaan tapahtuvasta yleisneuvonnasta sekä tiedottamisesta. Asiakaspalvelukeskuksen henkilökunta tulee kouluttaa sekä ohjeistaa siten, että asiakkaita osataan neuvoa sijoittamisedellytysten selvittämiseen sekä laadukkaiden hakemusten toimittamiseen liittyvissä asioissa. Pilotin käynnistyessä asiakkaille pyritään lähettämään sähköpostitse tiedote pilotin käynnistymisestä. Tiehallinnon sisällä tulisi tiedottaa alkavasta pilotista ja siihen liittyvistä seikoista sinetissä. 3.3 Yhteistyö tiepiirien kanssa Asiakkaan sekä Tiehallinnon näkökulmasta pilotissa pyritään ratkaisemaan sopimusprosessi tehokkaasti. Sopimusprosessin tuottaminen tehokkaasti ja ammattitaitoisesti edellyttää erityisesti pilotin alkuvaiheessa tiepiireissä olevaan ammattitaitoon ja vakiintuneisiin toimintatapoihin tukeutumista. Tiepiirien yhdyshenkilöiden ja keskitetyn lupapalvelun kesken järjestettävässä pilotointitilaisuudessa käsitellään pilotointiin liittyviä käytännön järjestelyitä. Yhteyshenkilöt on nimetty jokaisesta pilottiin kuuluvasta tiepiiristä. Yhteyshenkilön tehtävänä on toimia sopimusprosessin taustatukena ja avustaa sopimusprosessia. Tiepiirien yhteyshenkilöt seuraavat alueillansa vireillä olevien sopimusprosessien etenemistä. Tiepiirien yhteyshenkilöt ovat: - Häme: Raija Kreutzer, Matti Kylmäkoski - Turku: Kalle Peltonen - Kaakkois-Suomi: Jukka Tamminen - Savo-Karjala: Sinikka Nykänen / Martti Leppänen

21 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma 19 EDELLYTYKSIÄ PILOTOINNIN ONNISTUMISELLE 3.4 Pilotin edellyttämät resurssit Keskitetyssä lupapalvelussa 1300 sopimuksen käsittelyyn on arvioitu kokonaisuudessaan pilotin aikana kuluvan 2,5 henkilötyövuotta. Nykytilassa johto- ja kaapelisopimusten käsittelyyn Hämeen-, Turun-, Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien alueilla kuluu karkean arvion mukaan 6,3 henkilötyövuotta. Lupapalveluissa, Hämeen tiepiirissä on varauduttu sopimusten keskitettyyn käsittelyyn nimeämällä tehtävään Antti Pirttijoki vastuuhenkilöksi sekä hänelle työpari. Tiepiireissä tapahtuvaan työhön on arvioitu tarvittavan pilottialueen tiepiireissä yhteensä 0,1 henkilötyövuoden työpanos. Maastokäynteihin arvioidaan kuluvan 3 tuntia hakemusta kohden. Vuoden kestävässä pilotissa tarvitaan yhteensä 1,5 2,5 henkilötyövuotta maastotarkasteluihin riippuen maastotöiden yhdistelymahdollisuuksista.

22 20 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma PILOTIN VAIKUTUSTEN SEURANTA 4 PILOTIN VAIKUTUSTEN SEURANTA Asiakaspalvelukeskus kerää pilotin kuluessa pilottiin osallistuvien kokemuksia, seuraa kulunutta työaikaa ja raportoi niistä ohjausryhmälle Se seuraa ja analysoi sopimuskäsittelyn keskittämisen vaikutuksia toimintaan, talouteen sekä asiakastyytyväisyyteen. 4.1 Vaikutukset toimintaan Pilotointisuunnitelman mukaisen toiminnan laatua mitataan seuraavilla tavoilla: - itsearviointina: hakemuskäsittelijä arvioi tehtävästä suoriutumista ja toiminnan sujuvuutta, yhteistyötä tiepiirien ja maastopalvelun kanssa sekä toiminnassa ilmenneitä ongelmia. - kyselynä: pilotoitavien tiepiirien yhteyshenkilöt ja mahdolliset ostopalvelujen tuottajat arvioivat yhteistyön sujuvuutta, lisäselvitysten ja neuvottelujen tarvetta ja määrää sekä pilotin tuottamia kehitysideoita prosessiin - hakemuksen läpimenoaika (päivää) 4.2 Taloudelliset vaikutukset Pilotoinnin taloudellisia vaikutuksia mitataan seuraavilla mittareilla: - hakemuksen käsittelyyn käytettävä kokonaistyöaika (h) - ostopalvelujen kustannukset - tietojärjestelmien kustannukset - tukiaineistojen kustannukset Pilottiin käytettyä työaikaa seurataan otoksilla muiden pilottien tapaan johtoja kaapelipilottia varten räätälöidyllä työajan seurannalla. Pilottiin osallistuvat henkilöt tiehallinnossa täyttävät sopimusprosessin eri työvaiheisiin kuluneen työajan hakemuskohtaisesti työajan seurantaan. Pilottiin liittyviin tehtäviin kuluvaa työaikaa mitataan keskitetyssä lupapalvelussa ja tiepiireissä (yhteyshenkilöt sekä kuntaneuvotteluihin ja maastokäynteihin osallistuvat). Ostopalveluiden kustannukset selviävät laskutuksen kautta. 4.3 Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyttä mitataan seuraavilla tavoilla: - Asiakasarviona: sopimuksen mukana asiakkaalle lähetetään kysely: ohjeiden ja neuvonnan selkeydestä ja saatavuudesta, käsittelymenettelyn sujuvuudesta ja helppoudesta sekä hakemuksen käsittelyajasta - Valitusten määränä

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

1 Kuntoutuksen kehittäminen

1 Kuntoutuksen kehittäminen Terveysosasto Kuntoutusryhmä Lomake 4 Kehittämistyö 4.6.2014 Oma väylä hankkeen kuntoutuksen kehittämisprojekti vuosina 2015 2017 Palveluntuottaja 1 Kuntoutuksen kehittäminen Palveluntuottaja osallistuu

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohje 8.7.2015 Lupaprosessi ja maastokatselmukset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Päivitetty 15.8.2016, mm. - Sopimukset korvattu lupapäätöksillä alkuvuodesta 2016, videoissa

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 Suomen Kuntaliitto APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 R = Rehabilitation A = Apuvälinepalvelut RA1 ARVIOINTI JA SUUNNITTELU ASIAKKAAN APUVÄLINEPALVELUISSA Arviointi ja suunnittelu ovat perusta asiakkaan

Lisätiedot

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 1 Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 8.5.2014 2 1. Lupahakemuksen vireille tuloa edeltävä vaihe (hankkeen suunnittelu) Hakemuksen sisältö- ja selvitysvaatimukset

Lisätiedot

TIENPIDON JA LIIKENTEEN ASIOINTIPALVELUIDEN PALVELUMALLI

TIENPIDON JA LIIKENTEEN ASIOINTIPALVELUIDEN PALVELUMALLI TIENPIDON JA LIIKENTEEN ASIOINTIPALVELUIDEN PALVELUMALLI (mukaan lukien tietoa keskimääräisistä käsitteltyyajoista) Asiakas testaa tarvitseeko hän lupaa / voiko saada avustusta / voiko saada etuajo-oikeuden.

Lisätiedot

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen 7.9.2016 Kaksisuuntaisuus? Tavoitteena on tehdä kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille palvelu, jossa kaikki kiinteistöihin liittyvä asiointi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointiin

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä

Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä 28.1.2014 Esityksen sisältö Yhteistyöllä kohti parempia palveluja Sopimuskauden aikaisessa yhteistyössä muistettavaa

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti 25-26.1.2017 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Toimeentulotuen Kelasiirron vaikutukset Paljon

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 Pilotointi innovaatioprosessissa Tarpeet Ongelmat Idea Hanke Idea Hanke Ideat Idea Hanke Idea AP3 AP2 AP1 Käynnistys, Veturiyritys Pilotit Pilotit Tavoitteet Valmistelu

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä.

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä. Tilannekatsaus 1 (5) Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit Teemaa koordinoi REDU ja osatoteuttajia ovat em. lisäksi KPEDU, OSAO, RAAHENAO ja SAKK. Koonti perustuu REDU:n, KPEDU:n ja

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

Tiedonhallinta suomalaisessa lainsäädäntöprosessissa

Tiedonhallinta suomalaisessa lainsäädäntöprosessissa Tiedonhallinta suomalaisessa lainsäädäntöprosessissa RASKE2-projektin väliraportin esittely antti.lehtinen@it.jyu.fi (014) 260 3099 Antti Lehtinen 1 2004 Esityksen sisältö Raportin tavoite Taustat Tiedonkeruu

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Pilotoinnin perehdyttämispäivä - kriteeristö ja arviointiprosessi - 17.12.2013 - Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Pilotointiin osallistuvien koulutuksen

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 1. RAI- arviointijärjestelmän käyttöönoton tarkoitus ja tavoitteet Seinäjoella tarvitaan yhtenäinen ja luotettava arviointijärjestelmä

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK

Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK Sähköisen asioinnin seminaari - VirtuaaliAMK:n evirkailijoiden tapaaminen 21.11.2006 Heliassa Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK Sähköisen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄLUETTELO

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄLUETTELO YMPÄRISÖSERIFIOINIKOORDINAAORIN EHÄVÄLUEELO EHÄVÄLUEELON ARKOIUS, KÄYÖ JA SISÄLÖ ämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan ympäristösertifioinnin tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.

Lisätiedot

AHOT-työpaja

AHOT-työpaja AHOT-työpaja 29.11.2013 Jyväskylän yliopisto Rikupekka Oksanen Agenda Sovelluksen nykytila 9.00-9.15 Katsaus ensi vuoteen: 9.20 Monen kohteen hakemus: 9.30 Galleriakävely: 9.40-10.30 Toiminnallisuuksien

Lisätiedot

Uusi LUKI - Lupakirjajärjestelmän uudistamisprojekti. AME koulutustilaisuus

Uusi LUKI - Lupakirjajärjestelmän uudistamisprojekti. AME koulutustilaisuus Uusi LUKI - Lupakirjajärjestelmän uudistamisprojekti AME koulutustilaisuus 21.3.2009 Projektiryhmä Helena Pietilä, projektipäällikkö Eija Piirainen, AMS Johanna Lehmussola, AMS Pekka Oksanen, AMS Määrittelijät:

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Ympäristöministeriön hallinnonalan keskeiset tietojärjestelmät

Ympäristöministeriön hallinnonalan keskeiset tietojärjestelmät Ympäristöministeriön hallinnonalan keskeiset tietojärjestelmät Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? Elinkeinoelämän keskusliitto EK Riitta Autere, erityisasiantuntija Ympäristöhallinnon

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JELPPIVERKKO MAHDOLLISUUS YLIKUNNALLISEEN NUORISOTYÖHÖN

JELPPIVERKKO MAHDOLLISUUS YLIKUNNALLISEEN NUORISOTYÖHÖN VERKKO MAHDOLLISUUS YLIKUNNALLISEEN NUORISOTYÖHÖN H E L I S O M E R O, K O O R D I N A A T T O R I J E L P P I V E R K K O - N U O R T E N A K T I V O I N T I P A L V E L U VERKKO NUORTEN AKTIVOITIPALVELU

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Menettely tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi

Menettely tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Menettely tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen

Lisätiedot

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki.

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki. Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle 7.5.2009 Valtio Expo @ Marina Congress Center, Hki www.netposti.fi 1 Palkkalaskelmat NetPostiin - NetPalkka NetPalkka on monikanavainen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Iin alueurakka hankintapilotti

Iin alueurakka hankintapilotti Iin alueurakka 2016-2021 hankintapilotti URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA TAVOITE Tavoitteena on testata vaiheiden 2 ja3 kokonaisvaltaista sähköistä toimintamallia TAVOITE

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Valmistusprosessin kehittäminen/abb

Valmistusprosessin kehittäminen/abb Timi Tamminen, Toni Taavila ja Konsta Kilponen Valmistusprosessin kehittäminen/abb Metropolia Ammattikorkeakoulu Energiatekniikka Projektisuunnitelma 5.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Projektin

Lisätiedot

Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä

Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä 15.10.2013 Esityksen sisältö Yhteistyöllä kohti parempia palveluja Sopimuskauden aikaisessa yhteistyössä muistettavaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen Koulutuksen järjestäjä arvioi omaa nykyistä laatu- ja toimintajärjestelmänsä mm. pilotoimalla OKM:n valmisteilla olevia laatujärjestelmäkriteereitä.

Lisätiedot

AHOT osana ohjausprosessin eri vaiheita. Käytäntöjä ja kokemuksia Diakoniaammatikorkeakoulussa.

AHOT osana ohjausprosessin eri vaiheita. Käytäntöjä ja kokemuksia Diakoniaammatikorkeakoulussa. AHOT osana ohjausprosessin eri vaiheita Käytäntöjä ja kokemuksia Diakoniaammatikorkeakoulussa 9-10.11.2011 Diakissa AHOT -menettelyitä ohjaa, määrittelee, tukee, mahdollistaa: AHOT dokumentit: Prosessikuvaus

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUN YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI VAIHEINA

PORVOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUN YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI VAIHEINA Ylemmälle N YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI VAIHEINA palvelua Luvan haki Haluaa aloittaa toiminnan Ottaa yhteyttä ympäristönsuojeluun PROSESSIN VAIHEET YMPÄRISTÖN SUOJELU Toiminnan tarkastamiseen liittyvä prosessi

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

TAVOITTEET SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA. Sähköisen asioinnin, yhdenluukun periaatteen ja mallintamisen kautta osaksi asiakkaiden prosesseja

TAVOITTEET SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA. Sähköisen asioinnin, yhdenluukun periaatteen ja mallintamisen kautta osaksi asiakkaiden prosesseja TAVOITTEET SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA Sähköisen asioinnin, yhdenluukun periaatteen ja mallintamisen kautta osaksi asiakkaiden prosesseja Pekka Virkamäki Rakennusvalvontajohtaja, Vantaa HSY seminaari Viikki

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot