Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009"

Transkriptio

1 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009 gg

2

3 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009 Tiehallinto Helsinki 2009

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009, 24 s. + liitt. 1 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Asiakaspalvelu, sopimukset, kaapelit, toimintaperiaatteet Aiheluokka: 22, 01 TIIVISTELMÄ Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelmassa kuvataan keskitetty käsittelyprosessi, siihen siirtymisen edellytykset, tehtävät, työnjako asiakkaan, keskitettyjen ja tiepiirien välillä sekä tavoiteltu palvelutaso. Lisäksi kerrotaan, miten pilotoinnin vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Johto- ja kaapelisopimusten toimintamallia pilotoidaan alkaen neljän tiepiirin (Häme, Turku, Kaakkois-Suomi ja Savo-Karjala) alueella. Pilotti käsittää sähkö- ja telekaapelien, maakaasuputkien ja kaukolämpöputkien sijoitussopimukset. Tiepiirien käsiteltäväksi jäävät vesihuollon sopimukset. Prosessikuvaus on laadittu kaksivaiheiseksi. Pilotin aikainen toimintamalli on kuvattu sinisissä laatikoissa. Tavoitetilaa, jolloin on käytössä mm. sähköinen asiointi, asianhallintajärjestelmä ja johtotietojen hallintajärjestelmä, on kuvattu kursivoidulla tekstillä. Askellukset nykytilasta tavoitetilaan on myös kuvattu. Sopimusprosessin päätoimijat ovat asiakas, asiakaspalvelukeskus, lupapalvelut ja tiepiiri. Asiakkaan osuus prosessissa on edellytysten selvittäminen, sijoitussuunnitelman, liikenteenohjaussuunnitelman ja hakemuksen laatiminen, katselmusten järjestäminen, ilmoitukset työn alkamisesta ja työn toteutus sopimusehtojen mukaisesti. Asiakaspalvelukeskuksen tehtäviä ovat yleisneuvonta ja hakemusten sekä muiden dokumenttien kirjaaminen ja esikäsittely. Lupapalvelun tehtäviä ovat sijoitushakemusten käsittely, selvitykset rekistereistä ja järjestelmistä, neuvottelut ja lausuntopyynnöt, sopimuksen laadinta, prosessin seuranta ja siihen kuuluvien dokumenttien hallinta. Tiepiirien tehtäviä ovat maastokatselmusten ja tarkastelujen tekeminen, lausuntojen ja tietojen antaminen, liikenteenohjaussuunnitelmien tarkastaminen ja työn valvonta. Olemassa olevien johtojen ja kaapeleiden korjaus- ja purkutöihin liittyvät työluvat annetaan myös piireistä. Piirit voivat toteuttaa maastopalvelut joko omana työnä tai ostopalveluita hyödyntäen. Pilotin onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä keskitettyjen ja tiepiirien kesken. Tiepiireistä on nimetty yhteyshenkilöt, jotka toimivat prosessin taustatukena ja osallistuvat toimintamallin kehittämiseen. Pilotin suunnitteluun osallistunut projektiryhmä jatkaa pilotoinnin ohjaajana. Pilotin onnistumista ja vaikutuksia seurataan itsearviointina, asiakkaille ja tiepiireille tehdyillä kyselyillä ja hakemusten läpimenoaikoina. Taloudellisia mittareita ovat hakemuksen käsittelyyn kuluva kokonaistyöaika ja prosessiin liittyvät kustannukset.

6

7 ESIPUHE Asiakaspalveluiden II -vaiheen kehittämiseen (ASTA 2) liittyen Tiehallinnon johtoryhmä päätti marraskuussa 2007 käynnistää liittymälupien, johto- ja kaapelisopimusten ja yksityistieavustuspäätösten valtakunnallista keskittämistä koskevien toimintamallien tarkentamisen sekä pilotoinnin. Tässä työssä kuvataan johto- ja kaapelisopimusten keskitetty toimintamalli, siihen siirtymisen edellytykset, tehtävät, työnjako ja tavoiteltu palvelutaso. Lisäksi kerrotaan, miten pilotoinnin vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet Johanna Vehkala ja Antti Pirttijoki Hämeen tiepiiristä, Hannu Tolonen Oulun tiepiiristä, Pekka Lausti Turun tiepiiristä ja Jukka Tamminen Kaakkois-Suomen tiepiiristä. Työ on laadittu Destia Oy:ssä, jossa siihen ovat osallistuneet Ari Kalliokoski, Ilpo Miekka, Hanna Horppila ja Esa Palomäki. Tampereella lokakuussa 2008 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma 7 Sisältö 1 JOHDANTO 9 2 JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA Pilotin laajuus Toiminnan kuvaus pilotissa Prosessikuvaus Keskitettyjen palveluiden toiminta pilotin aikana Tiepiirien toiminta pilotin aikana Asiakkaan näkymä palveluun pilotin aikana Maastopalveluiden toteutustapa Askellukset prosessissa 15 3 EDELLYTYKSIÄ PILOTOINNIN ONNISTUMISELLE Tietojärjestelmät ja -palvelut Koulutus, ohjeistus ja tiedottaminen Yhteistyö tiepiirien kanssa Pilotin edellyttämät resurssit 19 4 PILOTIN VAIKUTUSTEN SEURANTA Vaikutukset toimintaan Taloudelliset vaikutukset Asiakastyytyväisyys 20 5 PILOTTIIN LIITTYVÄT RISKIT 21 6 PILOTTIIN VALMISTAUTUMINEN 22 7 LÄHTEET 23 8 LIITTEET 24

10

11 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO Tiehallinnon johtoryhmä on tehnyt vuonna 2007 periaatepäätöksen keskittää tiealueelle sijoitettavien johtoihin ja kaapeleiden sopimusmenettely ja siihen liittyvä asiakaspalvelu Tampereelle. Ratkaisuun ovat vaikuttaneet tavoitteet asiakaspalveluiden parantamiseksi, tiehallinnon toimintaan kohdistuvat tehostamisvaatimukset ja henkilöstöresurssien vähentyminen eläköitymisen myötä sekä tietojärjestelmien tuomat mahdollisuudet uudenlaisiin toimintatapoihin. Tavoitteena on, että palvelut ovat helposti saavutettavissa ja asiakas saa asiansa kerralla kuntoon tai vireille itsepalveluna verkossa tai henkilökohtaisena palveluna asiakaspalvelukeskuksessa. Johto- ja kaapelisopimusten käsittelystä laadittiin vaihtoehtoisia toimintamalleja, joiden avulla linjattiin lähtökohdat toimintamalleille johto- ja kaapelityypeittäin. Näitä toimintamalleja, askellusta niihin sekä keskittämiseen liittyviä toiminnan edellytyksiä ja vaikutuksia selvitetään pilotilla. Pilotti käynnistyy ja kestää vuoden. Se toteutetaan Turun, Hämeen, Kaakkois- Suomen ja Savo-Karjalan tiepiireissä. Pilotoinnilla tähdätään toimintamallin testaamiseen käytännössä. Tavoitteena on selvittää, mikä on toimivin työnjako, millaisia resursseja ja järjestelmiä tarvitaan, miten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyydet kehittyvät ja mistä kustannukset muodostuvat. Erityistä huomiota kiinnitetään tiepiirin ja keskitetyn palvelun välisen yhteistyön toimivuuteen. Tässä pilotointisuunnitelmassa kuvataan prosessi, siihen siirtymisen edellytykset, tehtävät, työnjako ja tavoiteltu palvelutaso. Lisäksi kerrotaan, miten pilotoinnin vaikutuksia seurataan ja arvioidaan.

12 10 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA 2 JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA 2.1 Pilotin laajuus Johto- ja kaapelisopimusten toimintamallia pilotoidaan Hämeen-, Turun-, Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien alueilla. Näillä alueilla johtojen ja kaapelien sijoittamishakemukset käsitellään vuoden 2009 ajan keskitetysti Tampereella lupapalveluissa. Asiakaspalvelukeskus Tampereella hoitaa myös lupahakemuksiin liittyvän neuvonnan sekä asiakaspalvelun. Johto- ja kaapelisopimuspilotti koskee sähkö- ja telekaapeleita, maakaasuputkia sekä kaukolämpöputkia. Pilotti ei koske vesihuollon putkia. Niihin liittyvät sopimukset käsitellään tiepiireissä. Johto- ja kaapelisopimuksia tehdään Tiehallinnon Hämeen-, Turun-, Kaakkois-Suomen sekä Savo-Karjalan tiepiirien alueella vuosittain noin 1900 kpl, joista kunnallisteknisten laitteiden osuus on noin 600 kpl, sähkökaapeleiden osuus 850 kpl, telekaapeleiden osuus noin 350 kpl, maakaasuputkien osuus noin 20 kpl sekä kaukolämpöputkien osuus noin 70 kpl. Pilotin aikana käsiteltävien sopimusten määrä on noin 1300 kpl. 2.2 Toiminnan kuvaus pilotissa Prosessikuvaus Johtojen ja kaapelien sijoittamisluvan hakemiseen ja käsittelyyn liittyvät päävaiheet on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa. Kuvauksessa on keskitytty pilotin toiminnan kuvaukseen eikä niinkään kuvaamaan yksityiskohtaisesti luvan käsittelyssä huomioon otettavia seikkoja. Pilotin aikaista toimintaa on kuvattu seuraavissa luvuissa laatikoiden sisällä olevalla tekstillä. Tavoitetilaa on kuvattu luvuissa kursivoidulla tekstillä. Sopimusprosessin päävaiheet on kuvattu prosessikaaviona tämän työn liitteenä. Askellusta nykytilasta tavoitetilaan on kuvattu omassa luvussaan. Keskitetyn asiakaspalvelukeskuksen sekä tiepiirien toiminnan kuvausta, asiakkaan näkymää palveluun sekä ostopalveluiden hyödyntämistä on kuvattu omissa luvuissaan. Asiakas selvittää edellytyksiä Prosessi käynnistyy, kun asiakkaalla on tarve asentaa johto- tai kaapeli tiealueelle. Pilotin aikana asiakas selvittää edellytyksiä etsimällä tietoa tiehallinnon verkkosivuilta ja ottamalla yhteyttä tiehallinnon asiakaspalvelukeskuksen neuvontaan, josta asiakas voidaan ohjata oikealle sopimuskäsittelijälle. Vakiintuneemmat asiakkaat ottavat yhteyttä suoraan keskitetyn lupapalvelun sopimuskäsittelijään. Tavoitetilassa asiakas selvittää aluksi edellytyksiä etsimällä tietoa tiehallinnon asiointipalvelusta sekä internet-pohjaisesta johtojen hallintajärjestelmästä. Tiehallinnon asiointipalvelusta on tavoitetilassa saatavilla yleiset ohjeet

13 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma 11 JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA sijoittamisasioista, mahdollisuus toimittaa hakemus sähköisessä muodossa ja antaa palautetta. Johtojen hallinnan tietovarastosta asianomaiset voivat hankkia alustavia tietoja, onko valittuun paikkaan mahdollista sijoittaa laitteita. Johtojen hallintajärjestelmä on palveluntuottajan järjestelmä, josta on saatavissa johtojen sijainti- ja ominaisuustiedot. Palvelu mahdollistaa tietojen esittämisen visuaalisesti karttakäyttöliittymän välityksellä. Asiakkaiden esiselvitysvelvollisuus korostuu sähköisen asioinnin kehittymisen ja yleistymisen myötä. Asiakaspalvelukeskuksen neuvonnalla on tavoitetilassa käytössään yhteydenottojen tukijärjestelmä, josta asiakaspalvelu saa neuvonnassa ja viranomaispalveluiden käsittelyssä tarvittavan tiedon sekä tuen (mm. palautteiden vastaanotto, asiakkaiden kontaktihistoria, mallivastaukset, yhteydenottojen ja kysymysten välittäminen eteenpäin). Sopimusten esityö Pilotin aikana sopimuskäsittelijä selvittää sijoittamisen edellytyksiä hyödyntäen Tiehallinnon olemassa olevia paperiarkistoja, tietojärjestelmiä, tietovarastoja sekä rekistereitä ja käy neuvotteluita muiden osapuolten kanssa sijoittamisasioissa. Mikäli uuden johdon tai kaapelin asentaminen kohteeseen ei ole mahdollista, käsittelijä ilmoittaa asiasta asiakkaalle ja opastaa kuinka jatkossa toimitaan. Tavoitetilassa sopimuskäsittelijä selvittää sijoittamisen edellytyksiä hyödyntäen asiakaspalveluiden infotukijärjestelmiä, johtojen hallintajärjestelmää, viranomaispalveluiden hallintajärjestelmää ja paikkatietojärjestelmiä. Viranomaispalveluiden hallintajärjestelmä tukee tiehallinnon sopimuskäsittelijän toimintaa. Se mahdollistaa hakemusten tekemisen ja vastaanottamisen internetissä sekä sähköisen käsittelyprosessin hallinnan. Lisäksi se mahdollistaa asian käsittelyn etenemisen seuraamista ja tuottaa tarvittavat raportointitiedot. Tiepiirille välittyy informaatiota hankkeen etenemisestä viranomaispalveluiden hallintajärjestelmästä. Mikäli sijoittamisedellytykset ovat kunnossa, sopimuskäsittelijä koordinoi asiakkaan ja maastopalveluiden kanssa kohteen esikatselmuksen. Maastopalvelut tuotetaan tiepiirien käytäntöihin soveltuvalla tavalla joko tiepiirin omana työnä tai ostopalveluina. Maastopalveluiden tuottaminen pilotin aikana on kuvattu tarkemmin luvussa Maastopalveluiden toteutustapa. Maastopalvelu ja asiakas järjestävät maastokäynnin (esikatselmuksen). Katselmuksen jälkeen maastopalvelu dokumentoi maastokäynnin ja toimittaa lupapalveluille kohteen tieosoitteen sekä yhteydenpitoa varten johto- tai kaapeliomistajan yhteyshenkilön yhteystiedot. Dokumentit viedään nykyisiin tietojärjestelmiin ja asianomaisia (tiepiirien yhteyshenkilöt) tiedotetaan hankkeesta. Tavoitetilassa dokumentointi tapahtuu suoraan viranomaispalveluiden hallintajärjestelmään, josta tieto kulkeutuu automaattisesti asianomaisille.

14 12 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA Mikäli katselmuksen jälkeen sijoittamiselle on edellytykset, asiakas täyttää Tiehallinnon verkkosivuilta löytyvän hakemuslomakkeen liitteineen ja toimittaa sen asiakaspalvelukeskukseen esikäsiteltäväksi, josta hakemus ohjataan lupapalveluihin. Lupapalveluista otetaan yhteyttä asiakkaaseen, mikäli hakemuksen suhteen on epäselvyyksiä tai tarvitaan lisäselvityksiä. Asiakaspalvelukeskus vie hakemuksen nykyisiin järjestelmiin, jossa hakemus on myöhemmin lupapalveluiden sekä tiepiirien käytettävissä. Alkuperäinen hakemus arkistoidaan Hämeen tiepiirin arkistoon. Lupapalvelut tiedottavat hankkeesta tiepiirin yhdyshenkilölle. Tavoitetilassa asiakas tekee sähköisen sijoittamishakemuksen, joka ohjautuu viranomaispalveluiden hallintajärjestelmään. Viranomaispalveluiden hallintajärjestelmästä sopimuskäsittelijä sekä tiepiirit saavat tiedon toimitetusta hakemuksesta. Sopimus Sopimuskäsittelijä käsittelee sijoittamishakemuksen. Mikäli hakemus on puutteellinen tai edellytystä sijoittamiselle ei ole, käsittelijä ilmoittaa asiasta asiakkaalle ja opastaa, kuinka jatkossa toimitaan. Mikäli hakemus on kunnossa, sopimuskäsittelijä laatii sopimuksen ja lähettää sen asiakkaalle allekirjoitettavaksi. Kun allekirjoitettu sopimus palaa asiakkaalta, hyväksyjä hyväksyy sopimuksen ja asiakaspalvelukeskus vie sen nykyisiin järjestelmiin sekä arkistoi paperiversion arkistoon. Lupapalvelut lähettävät sopimuksen tiedoksi tiepiirien yhteyshenkilöille, alueurakoitsijoille sekä tiemestareille. Tavoitetilassa sopimus kirjataan viranomaispalveluiden hallintajärjestelmään, josta asianomaiset saavat siitä tiedon. Toteutus Ennen johdon tai kaapelin asentamista maastoon asiakkaan tulee järjestää työn aloituskatselmus. Asiakas ottaa yhteyttä suoraan maastopalveluihin katselmuksen järjestämiseksi. Maastopalvelut huolehtivat katselmuksen järjestämisestä. Maastopalvelu tekee aloituskatselmuksesta katselmuspöytäkirjan ja toimittaa dokumentin lupapalveluihin. Dokumentit viedään nykyisiin järjestelmiin ja linkit dokumenteista toimitetaan asianomaisille. Tavoitetilassa maastopalvelut dokumentoivat katselmuksen suoraan viranomaispalveluiden hallintajärjestelmään, josta lähtee tieto automaattisesti asianomaisille. Ennen aloituskatselmusta asiakas laati liikenteenohjaussuunnitelman, joka tarkastetaan aloituskatselmuksen yhteydessä. Tavoitetilassa asiakas laatii liikenteenohjaussuunnitelman sähköisesti.

15 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma 13 JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA Aloituskatselmuksen/tarkastetun liikenteenohjaussuunnitelman jälkeen asiakas saa luvan asentaa johdon tai kaapelin maastoon ja ilmoittaa tehtävästä työstä liikennekeskukseen. Työtä valvoo maastopalvelu, joka dokumentoi raportit lupapalveluille. Mahdolliset dokumentit viedään nykyisiin järjestelmiin ja niistä linkit asianomaisille. Asiakkaan tulee ennen työn päättymistä toimittaa lupapalveluihin johdon tai kaapelin tarkekuvat. Tavoitetilassa dokumentointi tapahtuu suoraan viranomaispalveluiden hallintajärjestelmään, josta tieto lähtee automaattisesti asianomaisille. Asiakkaan tulee tallentaa johdon maastotyön yhteydessä sijaintitieto (X-, Y- ja Z) sähköiseen muotoon johdonomistajan tietovarastoon, josta lupapalvelu voi tarkkailla lupaehtojen noudattamista Seuranta Työn päätyttyä asiakas ottaa yhteyttä suoraan maastopalveluihin loppukatselmuksen järjestämiseksi sekä takuuajan päätyttyä takuutarkastuksen järjestämiseksi. Loppukatselmuksen yhteydessä päätetään takuutarkastuksen järjestämiseen liittyvistä seikoista (mm. laajuudesta sekä ajankohdasta). Maastopalvelut huolehtivat loppukatselmuksen ja takuuseurannan järjestämisestä. Maastopalvelu dokumentoi loppukatselmuksen sekä takuuajan seurannan ja toimittaa dokumentit lupapalveluun, joka vie dokumentit nykyisiin järjestelmiin ja tiedottaa asiasta asianomaisia. Tavoitetilassa dokumentointi tapahtuu suoraan viranomaispalveluiden hallintajärjestelmään, josta tieto lähtee automaattisesti asianomaisille. Tietotekniikan hyödyntämisen tuomat mahdollisuuden ratkaisevat lopputarkastuksen järjestämisen tarpeellisuuden/laajuuden. Viranomaispalveluiden hallintajärjestelmästä tulee ilmoitus toimitetusta takuuajan seurannan raportista sopimuskäsittelijälle, joka voi merkitä hankkeen päätetyksi viranomaispalveluiden hallintajärjestelmässä Keskitettyjen palveluiden toiminta pilotin aikana Asiakaspalvelukeskus: - Asiakkaiden neuvontapalvelut (asiakkaiden yleisneuvonta, palautteiden vastaanotto, yhteydenottojen ja kysymysten välittäminen eteenpäin) - Hakemusten ja dokumenttien kirjaaminen (hakemusten ja dokumenttien vastaanotto ja välittäminen eteenpäin, skannaus, arkistointi)

16 14 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA Lupapalvelu (sopimuskäsittelijä): - Sijoittamisen edellytysten selvittäminen (tietojärjestelmiä ja -varastoja hyödyntäen, neuvottelut muiden tahojen/osapuolien kanssa) - Esikatselmuksen koordinointi maastopalveluiden ja asiakkaan välille (Yhteys tiepiirin yhteyshenkilöön) - Sijoitushakemuksen käsittely sekä sopimuksen laatiminen/asiakkaalle allekirjoitettavaksi toimittaminen - Aloituskatselmuksen koordinointi (Yhteys tiepiirin yhteyshenkilöön) - Lopputarkastuksen ja takuuseurannan varmistaminen - Lopputarkastus- ja takuuajanseuranta dokumenttien käsittely - Hankkeen päättäminen (loppukatselmuspöytäkirja) - Raporttien sekä yhteenvetojen laadinta - Lupaehtojen tarkkailu Tiepiirien toiminta pilotin aikana Tiepiirin yhteyshenkilön tehtävät pilotoinnin aikana: - Lausuntojen antaminen/neuvottelut - Kuntaneuvottelut - Silta-asiat - Sopimusprosessin etenemisen seuraaminen - Maastokäynnit ja niiden dokumentointi (mikäli ei käytetä ostopalveluita) - Maastopalveluiden tuottaminen ostopalveluita hyödyntäen - Johtojen, kaapeleiden sekä laitteiden siirtoneuvottelut hankkeen alkuvaiheessa - Sijoittamiseen liittyvän tiedon jakelu (esim. kunnossapidon alueurakat) - Alkavien hankkeiden tarkistaminen tiepiireissä - Suunnittelutilanteen tarkistaminen - Suositellaan vuosittaisten yhteistilaisuuksien järjestämistä, joissa kerrotaan tulevista hankkeista alueella Tiehallinnon sekä johto- ja kaapeliomistajien näkökulmista. - Nykyisten johtojen ja kaapeleiden muutos- ja purkutöihin liittyvien työlupien käsittely Asiakkaan näkymä palveluun pilotin aikana - Edellytysten selvittäminen - Maastokäynnit - Sijoitus hakemuksen laatiminen/hyväksyttäminen - Sopimuksen allekirjoitus - Aloituskatselmuksen järjestäminen ja siihen osallistuminen - Liikenteenohjaussuunnitelman laatiminen/toimittaminen - Asennustyö - Vastuu todenmukaisten tietojen toimittamisesta - Lopputarkastuksen järjestäminen ja siihen osallistuminen - Asiakaspalautteen antaminen - Velvollisuus selvittää mahdollisia yhteistyöhankkeita - Hakemus lähetettävä ainakin 3 viikkoa ennen suunniteltua työn aloittamista

17 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma 15 JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA Maastopalveluiden toteutustapa Pilotin aikana maastopalvelut tuotetaan joko tiepiirien omana työnä tai ostopalveluita hyödyntäen johto- ja kaapelityypistä ja tiepiirien tilanteesta riippuen alkaviin alueurakoihin on sisällytetty viranomaistehtävien maastotyöt. Piirin tilanteesta riippuu, tekeekö se maastokatselmukset omana työnä vai käyttääkö apuna alueurakoitsijaa tai maastotöihin perehtynyttä konsulttia. Piiri toimittaa keskitetyille lupapalveluille luettelon/vastuukartat maastotyön suorittajista kyseisessä pilotissa. Savo-Karjalan tiepiirissä pilotoidaan muistilistausta maastokatselmuksissa tarkasteltavista asioista. Muistilista helpottaa maastokatselmuksen tekemistä ja tarkasteltavien asioiden huomioimista. Muistilistaus on tarkoitus myöhemmin ottaa käyttöön kaikissa tiepiireissä. Maastokatselmuksista syntyvät asiakirjat kootaan samaan pöytäkirjaan, joka viedään tietojärjestelmiin Askellukset prosessissa Johtojen ja kaapelien sijoittamisluvan hakemiseen ja käsittelyyn liittyvät päävaiheet on kuvattu tarkemmin luvussa Prosessikuvaus. Kuvauksessa on keskitytty pilotin toiminnan kuvaukseen eikä niinkään kuvaamaan yksityiskohtaisesti luvan käsittelyssä huomioon otettavia seikkoja. Pilotin aikaista toimintaa on kuvattu luvussa laatikoiden sisällä olevalla tekstillä ja tavoitetilaa on kuvattu luvussa kursivoidulla tekstillä. Askellusta nykytilasta tavoitetilaan on listattu alla sekä kuvassa 1: - Asiakas selvittää edellytyksiä sähköisesti (Sähköinen karttapalvelu palveluntuottajan palveluna ja Tiehallinnon asiointipalvelu käyttöön) Ajankohta? - Asiakaspalvelukeskuksen neuvonnalla yhteydenottojen tukijärjestelmä käytössä Ajankohta? - Johtojen ja kaapeleiden sijaintitieto samassa paikassa (Johtojen hallintajärjestelmä käytössä palvelun tuottajan palveluna) Tavoitteena on saada 1. vaihe käyttöön 2010 ja seuraavat vaiheet myöhemmin päätettävin askelin vuoteen 2015 mennessä. - Asiakas toimittaa hakemukset sekä suunnitelmat sähköisesti (Sähköinen asiointi) Ajankohta? - Sähköinen käsittelyprosessin hallinta Tiehallinnossa (Viranomaispalveluiden hallintajärjestelmä käyttöön palveluntuottajan palveluna) Ajankohta? - Johtotyön toteuttaja toimittaa sijaintitiedon (X, Y ja Z) suoraan sähköisessä muodossa johto-omistajan tietovarastoon Tavoitteena on saada käyttöön Lopputarkastuksen laajuuden määrittelee tietojärjestelmien ja tietovarastojen hyödyntäminen

18 16 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma JOHTO- JA KAAPELISOPIMUSTEN KÄSITTELY PILOTIN AIKANA NYKYTILA 2008 Asiakas ottaa yhteyttä tiepiireihin edellytysten selvittämiseksi Asiakaspalvelu ja neuvonta tapahtuu tiepiireissä Johtojen ja kaapeleiden sijaintitieto on Tiehallinnon arkistoissa paperimuodossa Asiakas toimittaa hakemukset, suunnitelmat sekä dokumentit tiepiiriin Prosessin hallinta tiepiireissä PILOTOINNIN AIKAINEN TILANNE 2009 Asiakas etsii tietoa Tiehallinnon internetsivuilta ja ottaa yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen edellytysten selvittämiseksi Asiakaspalvelu ja yleisneuvonta tapahtuu asiointipalvelukeskuksessa, joka hyödyntää nykyisiä tietojärjestelmiä ja -varastoja toiminnassaan Johtojen ja kaapeleiden sijaintitieto on Tiehallinnon arkistoissa paperimuodossa. Asiakas toimittaa hakemukset, suunnitelmat sekä dokumentit keskitettyyn asiakaspalvelukeskukseen Prosessi hallinta keskitetyssä lupapalvelussa nykyisiä järjestelmiä hyödyntäen, prosessin etenemisen tiedottaminen tiepiireille TAVOITETILA 2015 Asiakas selvittää edellytyksiä Tiehallinnon asiointipalvelusta ja johtojen hallintajärjestelmästä Asiakaspalvelukeskuksella on käytössään yhteydenottojen tukijärjestelmä Johtojen ja kaapeleiden sijaintitieto on palvelun tuottajan tietovarastossa Sähköinen asionti käytössä, jolloin hakemukset, suunnitelmat ja dokumentit toimitetaan sähköisesti palveluntuottajan palvelun kautta, josta tieto suoraan asianomaisille Käytössä viranomaispalveluiden hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa sähköisen käsittelyprosessin hallinnan, käsittelyn etenemisen seuraamista ja tuottaa raportoinitietoja. Tiepiirit pystyvät seuraamaan hanketta viranomaispalveluiden hallintajärjestelmän kautta Asiakas toimittaa tarkekuvat lopullisesti tilanteesta Asiakas toimittaa tarkekuvat lopullisesta tilanteesta Johtotyön toteuttaja toimittaa sijaintitiedon (X,Y ja Z) suoraan sähköisessä muodossa johto-omistajan tietovarastoon, josta lupaviranomainen pystyy tarkkailemaan lupaehtojen noudattamista Lopputarkastus suoritetaan nykyisessä laajudessa tiepiirin resursseja hyödyntäen Lopputarkastus suoritetaan nykyisessä laajudessa tilanteesta riippuen ostopalveluina tai tiepiirien resursseilla Tietojärjestelmien ja -varastojen hyödyntäminen määrittelee lopputarkastuksen laajuuden tavoitetilassa Kuva 1 Askellusta nykytilasta tavoitetilaan.

19 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma 17 EDELLYTYKSIÄ PILOTOINNIN ONNISTUMISELLE 3 EDELLYTYKSIÄ PILOTOINNIN ONNISTUMISELLE 3.1 Tietojärjestelmät ja -palvelut Sopimuskäsittelijä tarvitsee tuekseen luotettavia lähtötietoja sijoitettavan johdon tai kaapelin alueelta. Nykytilassa sopimuskäsittelijät etsivät tietoja paperiarkistoista, paikkatietojärjestelmästä ja tierekisteristä. Rekistereihin tukeutuminen on kuitenkin ongelmallista, sillä kaikkia tarvittavia tietoja ei ole löydettävissä rekistereistä, tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla tai riittävällä tarkkuudella määriteltyjä. Tavoitetilassa johtojen ja kaapeleiden sijaintitieto saadaan näkymästä palveluntuottajan järjestelmään, joka mahdollistaa tarkempaa edellytysten selvittämistä (kuva 2). Tiehallinnossa on kehitteillä seuraavia ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä, joiden avulla sopimusprosessia voidaan sujuvoittaa: - sähköinen karttapalvelu ja asiointipalvelu asiakkaan edellytysten selvittämistä varten - yhteydenottojen tukijärjestelmä asiakaspalvelukeskuksen neuvontatyötä varten - viranomaispalveluiden hallintajärjestelmä sähköisen asioinnin ja käsittelyprosessin hallintaan - dokumenttien hallintajärjestelmä Doku Johto- ja kaapelisopimusten käsittelyssä hyödynnetään nykytilassa seuraavia järjestelmiä ja tietolähteitä: - paikkatietojärjestelmät - tierekisteri - tiepiirien TTS:t - esisuunnitteluohjelmat - hankekortit Soneran järjestelmä tiedot Soneran uuden kaapelin sijainnista ja ominaisuuksista kaivaja Elisan järjestelmä Hallintajärjestelmä eli palvelun tuottajan järjestelmä, jossa aineistot on yhdistetty ja näytetään karttakäyttöliittymällä vain paperilla olevat tiedot asiakaspalvelu kaivuulupa NN järjestelmä tierekisteri paikkatietojärjestelmä Kuva 2 Tietojärjestelmät.

20 18 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma EDELLYTYKSIÄ PILOTOINNIN ONNISTUMISELLE 3.2 Koulutus, ohjeistus ja tiedottaminen Ennen pilotin alkua tulee pilottiin liittyvän henkilöstön kanssa keskustella työtehtävistä ja niihin aiheutuvista muutoksista. Tiepiirien yhdyshenkilöiden ja keskitetyn lupapalvelun kesken järjestetyssä pilotointitilaisuudessa käsitellään pilottiin liittyviä käytännön järjestelyitä. Sopimuskäsittelijä perehtyy sopimuskäsittelyyn tiepiirien asiantuntijoiden avustuksella. Maastopalveluiden tuottajat perehdytetään maastotarkasteluihin käytännönläheisesti kokeneen maastotarkastelijan avustuksella. Tiehallinnon voimassa oleva ohjeistus johtojen ja kaapeleiden sijoittamiselle yhtenäistää luvan myöntämisperusteita valtakunnallisesti. Sähkö- ja telekaapeleiden osalta ohjeistus on päivittymässä lähitulevaisuudessa. Tiehallinnon internet-sivustoja tulee kehittää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, jolloin asiakkaat saavat tarvittavat voimassa olevat ohjeistukset, hakemukset sekä tiedot sijoittamiseen liittyen. Hakemuslomake päivitetään tarvittaessa ja lisäksi siihen laaditaan lyhyt täyttöohje. Asiakaspalvelukeskus vastaa kaikesta asiakkaiden suuntaan tapahtuvasta yleisneuvonnasta sekä tiedottamisesta. Asiakaspalvelukeskuksen henkilökunta tulee kouluttaa sekä ohjeistaa siten, että asiakkaita osataan neuvoa sijoittamisedellytysten selvittämiseen sekä laadukkaiden hakemusten toimittamiseen liittyvissä asioissa. Pilotin käynnistyessä asiakkaille pyritään lähettämään sähköpostitse tiedote pilotin käynnistymisestä. Tiehallinnon sisällä tulisi tiedottaa alkavasta pilotista ja siihen liittyvistä seikoista sinetissä. 3.3 Yhteistyö tiepiirien kanssa Asiakkaan sekä Tiehallinnon näkökulmasta pilotissa pyritään ratkaisemaan sopimusprosessi tehokkaasti. Sopimusprosessin tuottaminen tehokkaasti ja ammattitaitoisesti edellyttää erityisesti pilotin alkuvaiheessa tiepiireissä olevaan ammattitaitoon ja vakiintuneisiin toimintatapoihin tukeutumista. Tiepiirien yhdyshenkilöiden ja keskitetyn lupapalvelun kesken järjestettävässä pilotointitilaisuudessa käsitellään pilotointiin liittyviä käytännön järjestelyitä. Yhteyshenkilöt on nimetty jokaisesta pilottiin kuuluvasta tiepiiristä. Yhteyshenkilön tehtävänä on toimia sopimusprosessin taustatukena ja avustaa sopimusprosessia. Tiepiirien yhteyshenkilöt seuraavat alueillansa vireillä olevien sopimusprosessien etenemistä. Tiepiirien yhteyshenkilöt ovat: - Häme: Raija Kreutzer, Matti Kylmäkoski - Turku: Kalle Peltonen - Kaakkois-Suomi: Jukka Tamminen - Savo-Karjala: Sinikka Nykänen / Martti Leppänen

21 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma 19 EDELLYTYKSIÄ PILOTOINNIN ONNISTUMISELLE 3.4 Pilotin edellyttämät resurssit Keskitetyssä lupapalvelussa 1300 sopimuksen käsittelyyn on arvioitu kokonaisuudessaan pilotin aikana kuluvan 2,5 henkilötyövuotta. Nykytilassa johto- ja kaapelisopimusten käsittelyyn Hämeen-, Turun-, Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien alueilla kuluu karkean arvion mukaan 6,3 henkilötyövuotta. Lupapalveluissa, Hämeen tiepiirissä on varauduttu sopimusten keskitettyyn käsittelyyn nimeämällä tehtävään Antti Pirttijoki vastuuhenkilöksi sekä hänelle työpari. Tiepiireissä tapahtuvaan työhön on arvioitu tarvittavan pilottialueen tiepiireissä yhteensä 0,1 henkilötyövuoden työpanos. Maastokäynteihin arvioidaan kuluvan 3 tuntia hakemusta kohden. Vuoden kestävässä pilotissa tarvitaan yhteensä 1,5 2,5 henkilötyövuotta maastotarkasteluihin riippuen maastotöiden yhdistelymahdollisuuksista.

22 20 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma PILOTIN VAIKUTUSTEN SEURANTA 4 PILOTIN VAIKUTUSTEN SEURANTA Asiakaspalvelukeskus kerää pilotin kuluessa pilottiin osallistuvien kokemuksia, seuraa kulunutta työaikaa ja raportoi niistä ohjausryhmälle Se seuraa ja analysoi sopimuskäsittelyn keskittämisen vaikutuksia toimintaan, talouteen sekä asiakastyytyväisyyteen. 4.1 Vaikutukset toimintaan Pilotointisuunnitelman mukaisen toiminnan laatua mitataan seuraavilla tavoilla: - itsearviointina: hakemuskäsittelijä arvioi tehtävästä suoriutumista ja toiminnan sujuvuutta, yhteistyötä tiepiirien ja maastopalvelun kanssa sekä toiminnassa ilmenneitä ongelmia. - kyselynä: pilotoitavien tiepiirien yhteyshenkilöt ja mahdolliset ostopalvelujen tuottajat arvioivat yhteistyön sujuvuutta, lisäselvitysten ja neuvottelujen tarvetta ja määrää sekä pilotin tuottamia kehitysideoita prosessiin - hakemuksen läpimenoaika (päivää) 4.2 Taloudelliset vaikutukset Pilotoinnin taloudellisia vaikutuksia mitataan seuraavilla mittareilla: - hakemuksen käsittelyyn käytettävä kokonaistyöaika (h) - ostopalvelujen kustannukset - tietojärjestelmien kustannukset - tukiaineistojen kustannukset Pilottiin käytettyä työaikaa seurataan otoksilla muiden pilottien tapaan johtoja kaapelipilottia varten räätälöidyllä työajan seurannalla. Pilottiin osallistuvat henkilöt tiehallinnossa täyttävät sopimusprosessin eri työvaiheisiin kuluneen työajan hakemuskohtaisesti työajan seurantaan. Pilottiin liittyviin tehtäviin kuluvaa työaikaa mitataan keskitetyssä lupapalvelussa ja tiepiireissä (yhteyshenkilöt sekä kuntaneuvotteluihin ja maastokäynteihin osallistuvat). Ostopalveluiden kustannukset selviävät laskutuksen kautta. 4.3 Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyttä mitataan seuraavilla tavoilla: - Asiakasarviona: sopimuksen mukana asiakkaalle lähetetään kysely: ohjeiden ja neuvonnan selkeydestä ja saatavuudesta, käsittelymenettelyn sujuvuudesta ja helppoudesta sekä hakemuksen käsittelyajasta - Valitusten määränä

Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen

Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen Seimelä Katja Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen Pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 49/2009 gg Seimelä Katja Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen Pilotointisuunnitelma

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohje 8.7.2015 Lupaprosessi ja maastokatselmukset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Päivitetty 15.8.2016, mm. - Sopimukset korvattu lupapäätöksillä alkuvuodesta 2016, videoissa

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin OPETTAJAN OHJE

Sähköisen asioinnin OPETTAJAN OHJE Sähköisen asioinnin OPETTAJAN OHJE 1. Johdanto Syksystä 2014 lähtien uusien aloittavien vuosikurssien osalta otetaan käyttöön sähköinen AHOT - asioiden käsittely. Seuraavassa linkissä on esitetty pääpiirteittäin

Lisätiedot

TIENPIDON JA LIIKENTEEN ASIOINTIPALVELUIDEN PALVELUMALLI

TIENPIDON JA LIIKENTEEN ASIOINTIPALVELUIDEN PALVELUMALLI TIENPIDON JA LIIKENTEEN ASIOINTIPALVELUIDEN PALVELUMALLI (mukaan lukien tietoa keskimääräisistä käsitteltyyajoista) Asiakas testaa tarvitseeko hän lupaa / voiko saada avustusta / voiko saada etuajo-oikeuden.

Lisätiedot

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) -SADe-ohjelma 2009

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Asiakaspalvelun arkkitehtuuri

Asiakaspalvelun arkkitehtuuri Versio 0.96 01.03.2007 Asiakaspalvelun arkkitehtuuri Toiminnallinen arkkitehtuuri - Yhteenveto Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2007 Versio 0.96 01.03.2007 Asiakaspalvelun arkkitehtuuri Toiminnallinen

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

OMAISHOIDON PROSESSIN SANALLINEN KUVAUS SEKÄ TIEDONOHJAUSSUUNITELMAN RAKENNE DYNASTY TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ

OMAISHOIDON PROSESSIN SANALLINEN KUVAUS SEKÄ TIEDONOHJAUSSUUNITELMAN RAKENNE DYNASTY TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ OMAISHOIDON PROSESSIN SANALLINEN KUVAUS SEKÄ TIEDONOHJAUSSUUNITELMAN RAKENNE DYNASTY TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ OHJE SANALLISEEN KUVAUKSEEN KOHTAAN SYNTYVÄ JA JÄLJITETTÄVÄ TIETO Toiminnan mallintamis- (ToMa)

Lisätiedot

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 Henkilökohtainen Sähköinen palvelu Käyntiasiointi Asiakaspalvelupisteet Asiakaspalvelut Asiantuntijapalvelu etäpalveluna

Lisätiedot

Sähköinen rahoitushaku Hyrrässä. IT-palveluvastaava Juha Mäkitie Maanmittauslaitos / Mitpa 6.11.2015 Turku

Sähköinen rahoitushaku Hyrrässä. IT-palveluvastaava Juha Mäkitie Maanmittauslaitos / Mitpa 6.11.2015 Turku Sähköinen rahoitushaku Hyrrässä IT-palveluvastaava Juha Mäkitie Maanmittauslaitos / Mitpa 6.11.2015 Turku Uusi ohjelmakausi 2014-2020 EU:ssa sähköisen asioinnin vaatimus EMKR tukijärjestelmä koostuu kahdesta

Lisätiedot

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Matti Lattu tietotekniikkapäällikkö Tietotekniikkaosasto Tietotekniikkapalveluiden työnjako Helsingin yliopistossa ennen vuotta 2007

Lisätiedot

1 Kuntoutuksen kehittäminen

1 Kuntoutuksen kehittäminen Terveysosasto Kuntoutusryhmä Lomake 4 Kehittämistyö 4.6.2014 Oma väylä hankkeen kuntoutuksen kehittämisprojekti vuosina 2015 2017 Palveluntuottaja 1 Kuntoutuksen kehittäminen Palveluntuottaja osallistuu

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 2, 12.10.2011 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hyrrä. Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari

Hyrrä. Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari Hyrrä Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari Hyrrä on uusi sähköinen palvelu hanke-, yritys- ja rakennetukien hakemiseen Helpottaa hakemuksen

Lisätiedot

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi 1 13.10.2017 Johanna Ritvanen Laatusuositus: Asiakas ja palveluohjaus keskiöön SUOSITUS 1 Asiakas- ja

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN PROJEKTIOHJE

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN PROJEKTIOHJE YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN PROJEKTIOHJE Yhtymähallitus 14.6.2017 106 Sisällys 1 Yleistä...1 2 Kehittämisehdotusten käsittelyprosessi kuntayhtymässä...2 3 Kehittämistyön toteutus, seuranta ja arviointi...3

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta

MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta SOPIMUSLUONNOS 1 (5) 23.10.2012 280/2012/KAS/11 MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta Sopimus toteutuskustannusten jaosta ja kohteen rakentamisesta Ravattilan koulun kohdalla

Lisätiedot

Laatu syntyy tekemällä

Laatu syntyy tekemällä Laatu syntyy tekemällä Toimivaa laadunhallintaa Yli 1000 toimitettua järjestelmää Suomessa yli 500 organisaatiota käyttää järjestelmää toimintojensa ohjaamiseen Tuotekehitys jatkunut vuodesta 1994 ja uusi

Lisätiedot

Johtotietojen hallinta. Tiehallinnon selvityksiä 3/2009

Johtotietojen hallinta. Tiehallinnon selvityksiä 3/2009 Johtotietojen hallinta Tiehallinnon selvityksiä 3/2009 Johtotietojen hallinta Tiehallinnon selvityksiä 3/2009 Tiehallinto Helsinki 2009 RAPORTTI Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN DIAKISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN DIAKISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN DIAKISSA PROSESSIN OMISTAJA Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJÄ TutkintoDiakin johtaja PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY

Lisätiedot

TYÖPAJAN OHJELMA 19.11.2015

TYÖPAJAN OHJELMA 19.11.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 19.11.2015 9.00-9.30 Aamukahvi 9.30-9.40 Tilaisuuden avaus Ohjelman vaiheiden esittely 9.40-10.40 Perheystävällinen työpaikka -ohjelma: alkutilanteen kartoitus ja kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 1 Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 8.5.2014 2 1. Lupahakemuksen vireille tuloa edeltävä vaihe (hankkeen suunnittelu) Hakemuksen sisältö- ja selvitysvaatimukset

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

KIEKU-OHJEET AMMATTIKÄYTTÄJILLE. Henkilöstöhallinnon asiantuntija Sinikka Ollikainen, Valtiokonttori

KIEKU-OHJEET AMMATTIKÄYTTÄJILLE. Henkilöstöhallinnon asiantuntija Sinikka Ollikainen, Valtiokonttori KIEKU-OHJEET AMMATTIKÄYTTÄJILLE Henkilöstöhallinnon asiantuntija Sinikka Ollikainen, Valtiokonttori Taustaa Henkilöstöhallinnon Kieku-prosessien ja toimintamallin analyysi toteutettiin kesä-lokakuussa

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Sähköinen hakeminen työterveysyhteistyön tueksi

Sähköinen hakeminen työterveysyhteistyön tueksi Terveysosasto I Työterveyshuoltoryhmä Sähköinen hakeminen työterveysyhteistyön tueksi Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela 1 Korvauksen hakeminen Työnantaja hakee korvauksen työterveyshuollon järjestämisestä

Lisätiedot

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 Suomen Kuntaliitto APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 R = Rehabilitation A = Apuvälinepalvelut RA1 ARVIOINTI JA SUUNNITTELU ASIAKKAAN APUVÄLINEPALVELUISSA Arviointi ja suunnittelu ovat perusta asiakkaan

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille Alueelliset Yksityistiepäivät 2017 Sisältö Johdanto Mistä avustuksia haetaan? Mitä avustetaan? Muutoksia Parantamisavustuksen hakemus Maksatus Yksityistiesillat

Lisätiedot

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen 7.9.2016 Kaksisuuntaisuus? Tavoitteena on tehdä kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille palvelu, jossa kaikki kiinteistöihin liittyvä asiointi

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 16.9.2013 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan Näyttöjen järjestämissuunnitelman (näyttösuunnitelman) malli I. TAUSTATIEDOT 1. Tutkinnon järjestäjä ja yhteystiedot 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan 3. Tutkintokieli

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Prosessiohje KATSO TÄSTÄ!

Prosessiohje KATSO TÄSTÄ! Prosessiohje KATSO TÄSTÄ! Tunnistaa prosessin ympäristön eli kohdan prosessikartassa Vastuu Kriittiset ja tärkeät tekijät Menetelmät, ohjeet ja mallit (Tähän kirjataan vastaava tai vastaavat tahot tai

Lisätiedot

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Sivu 1(5) Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu toisen vaiheen auditointiin (KÄP 2), joka tehdään (vuosi)seisokin suunnittelun alkuvaiheessa. Sopiva

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE NYKYTILANNE VAIHTOEHTO 1: KULJETUSTEN YHDISTELY OSTOPALVELUNA VAIHTOEHTO 2: KEHITETÄÄN NYKYISTÄ TOIMINTAMALLIA ILMAN KULJETUSTEN YHDISTELYÄ KUNTALAINEN Asiakas tilaa

Lisätiedot

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu Hankekoordinointi infran substanssiosaaminen asennemuokkaus, viestintä Infra TM -hanke Teknologia-asiantuntija tuotemalliosaaminen kv-standardointiin vaikuttaminen Lähtötiedot Valtakunnallinen pohjatutkimusrekisteri

Lisätiedot

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointiin

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Siilinjärven kunta Aromi-yhteiskäytön politiikan liite 1 24.11.2014 Savon koulutuskuntayhtymä Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Rooli

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

JHS XXX Luokitusten koontisuositus

JHS XXX Luokitusten koontisuositus JHS XXX Luokitusten koontisuositus 12.11.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3 1.4 Hankkeen

Lisätiedot

Tavoitettavuuden tavoitetilan kehittämisohjelma 2008-2010. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 62/2008

Tavoitettavuuden tavoitetilan kehittämisohjelma 2008-2010. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 62/2008 Tavoitettavuuden tavoitetilan kehittämisohjelma 2008-2010 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 62/2008 gg Tavoitettavuuden tavoitetilan kehittämisohjelma 2008-2010 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 62/2008

Lisätiedot

KONSEPTIMÄÄRITYS YHTEINEN KEITTÖ HANKKEESSA OLEVIEN VIIDEN PILOTIN POHJALTA (YK-konseptimääritys)

KONSEPTIMÄÄRITYS YHTEINEN KEITTÖ HANKKEESSA OLEVIEN VIIDEN PILOTIN POHJALTA (YK-konseptimääritys) YHTEINEN KEITTIÖ HANKKEEN OSAPROJEKTI: KONSEPTIMÄÄRITYS YHTEINEN KEITTÖ HANKKEESSA OLEVIEN VIIDEN PILOTIN POHJALTA (YK-konseptimääritys) PROJEKTISUUNNITELMA 1. PROJEKTIN TAUSTATIEDOT... 3 2. YHTEINEN KEITTIÖ-HANKE

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien Tiera Oy 1 Palvelun järjestämisestä vastaavana määritän oman palvelualueeni palveluseteleillä

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 Pilotointi innovaatioprosessissa Tarpeet Ongelmat Idea Hanke Idea Hanke Ideat Idea Hanke Idea AP3 AP2 AP1 Käynnistys, Veturiyritys Pilotit Pilotit Tavoitteet Valmistelu

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen Asiakaspalvelu tapahtumassa Laatu Asiakkaan huomioiminen Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Hakemuksen laatiminen

Hakemuksen laatiminen 1. Hakemuksen laatiminen Hakemuksella tarkoitetaan verkkoasioinnin hakemuslomakkeen ja sen liitteiden (yleensä tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden liitteiden) kokonaisuutta. Ks. lisätietoja

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Valinnanvapauspilotit. Anne Kumpula

Valinnanvapauspilotit. Anne Kumpula Valinnanvapauspilotit Anne Kumpula 13.10.2017 1 Valinnanvapauspilottien aikataulusta Valinnanvapauspilotit toteutetaan laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan ajalla 1.7.2018 31.12.2019. Hakuaika

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä.

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä. Tilannekatsaus 1 (5) Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit Teemaa koordinoi REDU ja osatoteuttajia ovat em. lisäksi KPEDU, OSAO, RAAHENAO ja SAKK. Koonti perustuu REDU:n, KPEDU:n ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun henkilöluvat yksikönpäällikkö Heikki Mikkola Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun henkilöluvat Trafissa Tiivis i yhteistyö t Trafin sisällä, mm. Liikenneoikeus Susanna Metsälampi Henkilöluvat

Lisätiedot

Vaiheittain kohti tavoitetilaa

Vaiheittain kohti tavoitetilaa Asiakaspalveluiden kehittämisohjelma 2006-2009 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 22/2006 Vaiheittain kohti tavoitetilaa ASTA 2010 Perusselvitykset n n Toteutus n Perusselvitykset Perusselvitykset 2 2 Toteutus

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5)

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) AIKATAULU JA TEHTÄVÄT / PTJ2008 VALMIS MENOSSA MYÖHÄSSÄ ALOITTAMATTA ALUSTAVA AJANKOHTA EI PIDETTY / TEHTY 1 Määrittelyn läpikäynti PTi, TKe, IHa, TRö 34 23.8.2007

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen

Maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen Maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen MAKU TAHE-työryhmä Kari Janhonen, Tarja Miettinen, Janne Niemeläinen, Toni Auvinen ja Soile Lahti Nykytilanne / Toimintaympäristöstä Valtakunnallinen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Uusi paikallisuus -hanke Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima Uusi paikallisuus hanke on RAY:n rahoittama 5- vuotinen

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 7.4.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kansalaisviestintä Liittyminen

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 13.3.2015 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot