Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen"

Transkriptio

1 Seimelä Katja Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen Pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 49/2009 gg

2

3 Seimelä Katja Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen Pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 49/2009 Tiehallinto Helsinki 2009

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Seimelä Katja: Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 49/2009, 22 s. + liitt. 5 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: asiakaspalvelu, liittymät, luvat, toimintaperiaatteet Aiheluokka: 22, 01 TIIVISTELMÄ Tässä pilotointisuunnitelmassa kuvataan liittymälupahakemusten keskitetty käsittelyprosessi, tehtävät ja työnjako, pilotin onnistumisen edellytykset sekä kerrotaan, miten pilotin vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Liittymäpilotti koskee Hämeen, Vaasan, Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien seututeiden liittymälupia. Pilotointi käynnistetään ja se kestää vuoden. Tiehallinnossa tehdään vuosittain noin 2000 liittymälupapäätöstä, joista seututeille kohdistuu noin 15 %. Pilottipiireihin voidaan olettaa vuoden aikana tulevan noin seututeiden liittymälupahakemusta. Koska hakemusten määrä on vähäinen, merkittäviä resurssisäästöjä pilotilla ei saavuteta. Pilotin keskeinen tavoite onkin kehittää toimintatapaa ja selvittää keskitettyyn käsittelyyn liittyviä hyötyjä ja haittoja, jotta voidaan tehdä päätöksiä keskitetyn toimintamallin mahdollisesta laajentamisesta ja sen aikatauluista. Liittymäluvan hakemiseen ja käsittelyyn liittyvät päävaiheet on kuvattu prosessikaaviona ja tekstinä. Liittymäluvan hakuprosessia kehitetään valtakunnallisesti parantamalla hakulomaketta ja edellyttämällä asiakkaalta tarpeellisia tietoja ja liitteitä. Lupapäätöksen käsittelyssä noudatetaan vuonna 2007 valmistunutta ohjetta Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Keskitetty lupapalvelu tekee päätöksen hakemuksessa olevien tietojen, tehtyjen rekisteriym. selvitysten sekä maastolausunnon perusteella. Tarvittaessa ollaan yhteydessä tiepiirien asiantuntijoihin ja kuntiin. Tiepiirit vastaavat maastotarkasteluista, lausunnoista ja valvonnasta. Maastotyöt tehdään piireissä joko omana työnä tai hankitaan ostopalveluna. Pilotin onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä tiepiirien kanssa. Pilottipiireistä on nimetty yhteyshenkilöt, joihin lupapalvelu ottaa yhteyttä, kun tarvitaan paikallista asiantuntemusta. Pilotin onnistumista seurataan pilotin ohjausryhmässä, joka koostuu pilotin suunnittelua ohjanneen työryhmän edustajista. Pilotin vaikutuksia seurataan itsearviointina, pilottipiireille tehdyillä kyselyillä ja asiakaskyselyllä. Muita mittareita ovat hakemuksen läpimenoaika, lupakäsittelyyn käytetty kokonaisaika ja hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Pilotin jatkosta päätetään Tiehallinnon johtoryhmässä.

6

7 ESIPUHE Asiakaspalveluiden II -vaiheen kehittämiseen (ASTA 2) liittyen Tiehallinnon johtoryhmä päätti marraskuussa 2007 käynnistää liittymälupien, johto- ja kaapelisopimusten ja yksityistieavustuspäätösten valtakunnallista keskittämistä koskevien toimintamallien tarkentamisen sekä pilotoinnin. Tässä työssä kuvataan liittymälupien keskitetty toimintamalli, tehtävät ja työnjako pilotin aikana sekä pilotin onnistumisen edellytykset. Lisäksi kerrotaan, miten pilotoinnin vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet Matti Höyssä ja Johanna Vehkala Hämeen tiepiiristä, Markku Järvelä Vaasan tiepiiristä, Toivo Javanainen Turun tiepiiristä ja Leo Kerttula Oulun tiepiiristä. Työn on laatinut Katja Seimelä Ramboll Finland Oy:stä. Tampereella elokuussa 2008 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen 7 Sisältö 1 JOHDANTO 9 2 LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Pilotin laajuus Liittymälupamenettely Liittymäluvan hakeminen Lupapäätöksen valmistelu Liittymäkohteen maastotarkastelu Päätöksenteko Liittymän rakentaminen Pilotin onnistumisen edellytykset Tietovarastot Yhteistyö tiepiirien kanssa Ohjeistus, koulutus ja tiedotus Pilotin edellyttämät resurssit 16 3 PILOTIN VAIKUTUSTEN SEURANTA Vaikutukset toimintaan Talousvaikutukset Asiakastyytyväisyys 18 4 PILOTTIIN LIITTYVÄT RISKIT 19 PILOTTIIN VALMISTAUTUMINEN 20 5 LÄHTEET 21 6 LIITTEET 22

10 8 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen Kuvaluettelo Kuva 1. Päävaiheet liittymälupahakemuksen käsittelyssä. (Tarkempi prosessikaavio on liitteenä 1.)...10

11 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO Tiehallinnossa kehitetään aktiivisesti asiakaspalveluita osana yleisiä tuottavuus- ja tehokkuustavoitteita. Asiakaspalveluiden tavoitetilassa vuonna 2010 Tiehallinnon asiakkaat saavat laadukkaat ja yhdenmukaiset asiakaspalvelut, jotka tuotetaan tehokkaasti toiminnan edellyttämillä työkaluilla. Palvelut ovat helposti saavutettavissa ja asiakas saa asiansa kerralla kuntoon tai vireille itsepalveluna verkossa tai henkilökohtaisena palveluna asiakaspalvelukeskuksessa. Tiehallinnon johtoryhmä on päättänyt keskittää pidemmällä aikavälillä asiakaspalveluiden operatiivisen toiminnan Tampereelle. Asiakaspalvelukeskus ja osa lupapalveluista toimivat jo keskitetysti. Seuraavien toimintojen keskittämisen edellytyksiä, toimintamallia ja vaikutuksia selvitetään piloteilla. ASTA II-vaiheessa keskittämistä pilotoidaan liittymälupahakemusten, kaapeli- ja johtosopimusten sekä yksityistieavustusten käsittelyn osalta. Tiehallinnossa pyritään pilottien avulla etsimään keinoja, joilla voidaan tehostaa toimintaa ja suoriutua nykyisistä tehtävistä tulevaisuudessa nykyistä vähemmällä henkilömäärällä nykyisen henkilökunnan ikääntyessä ja siirtyessä eläkkeelle. Tämä pilotointisuunnitelma käsittelee liittymälupahakemusten käsittelyn keskittämistä. Liittymälupahakemusten käsittely voidaan nähdä kaksitahoisesti sekä asiakaspalvelutapahtumana että osana tienpitoa. Asiakaspalvelutapahtumana hakemuksen käsittelyn tulee sujua asiakkaan näkökulmasta vaivattomasti ja yksinkertaisesti. Käsittelyn keskittämisellä on mahdollista vaikuttaa erityisesti tähän puoleen ja taata kaikille asiakkaille yhdenmukainen ja toimiva palvelu. Työryhmässä on nähty erittäin tärkeäksi varmistaa liittymälupahakemusten käsittelyssä tienpidon näkökulman säilyminen. Yksittäinen lupahakemus tulisi ottaa huomioon osana laajempaa tiejaksoa ja arvioida lähialueen liittymätarpeita myös tulevaisuudessa. Liittymälupahakemusten käsittelyssä on nykyisin merkittäviä piirikohtaisia käsittelytapaeroja. Eräänä keskittämisen tavoitteena on yhtenäistää prosessissa käytettävää toimintatapaa ja palvella maan eri osissa asiakkaita samoin periaattein ja toimintatavoin. Liittymälupahakemusten käsittelyn nykyisiä käytäntöjä ja keskitetyn käsittelyn edellytyksiä on aikaisemmin selvitetty laajasti Vaasan tiepiirissä, jossa Markku Järvelä on laatinut tätä pilotointisuunnitelmaa edeltäneen toimeenpanosuunnitelman. Liittymälupahakemusten käsittelyn uudessa toimintatavassa pyritään valtakunnallisesti parantamaan hakemusten laatua, jotta lisäselvitysten tarve tiepiireissä olisi mahdollisimman vähäinen. Pilotin aikana keskitetyssä lupapalvelussa arvioidaan haettavan liittymän vaikutukset liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja tien kunnossapitoon Tiehallinnon rekistereihin ja tietoihin perustuen. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä tiepiirien asiantuntijoiden ja kuntien kanssa. Maastotarkastelut hankitaan pääosin ostopalveluna joko alueurakoiden lisätöinä tai maastopalveluita tuottavilta konsulteilta. Liittymäpilotti käynnistyy ja se kestää vuoden. Pilotin aikana on mahdollista tehdä muutoksia toimintamalliin tai pilottialueeseen. Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittämisen vaikutuksia toimintaan, talouteen ja asiakastyytyväisyyteen seurataan pilotin aikana ja sen päätyttyä. Pilotin onnistumista seurataan pilotin ohjausryhmässä, joka koostuu pilotin suunnittelua ohjanneen työryhmän edustajista. Toiminnasta raportoidaan ASPkehrylle. Pilotin kokemukset kootaan seurantaraporttiin, jossa esitetään jatkotoimenpiteet. Pilotin jatkosta päätetään Tiehallinnon johtoryhmässä.

12 10 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 2 LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 2.1 Pilotin laajuus Liittymäpilotti koskee Hämeen, Vaasan, Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien alueilla kaikkia seututeille haettavia liittymälupia. Nämä hakemukset käsitellään pilotin aikana keskitetysti Tampereella lupapalveluissa. Asemakaava-alueilla kaavan mukaisiin liittymiin annetaan keskitetysti rakentamisohjeet ja työlupa. Tampereella toimiva asiakaspalvelukeskus hoitaa koko maata koskien kokonaisuudessaan lupahakemuksiin liittyvän neuvonnan ja asiakaspalvelun. Pilotti käynnistetään ja se kestää vuoden. Tiehallinnossa tehdään vuosittain noin liittymälupapäätöstä, joista seututeille kohdistuu keskimäärin 15 % (vaihteluväli tiepiireittäin %). Kokeilualueen tiepiireihin voidaan olettaa pilotointivuoden aikana saapuvan yhteensä noin seututeille kohdistuvaa liittymälupahakemusta. Seututeille kohdistuvien lupahakemusten määrä on suhteellisen vähäinen, joten odotettavissa ei ole mittavia resurssihyötyjä nykyiseen käytäntöön verrattuna. Pilotin keskeinen tehtävä onkin selvittää mahdollisia tiepiirin ulkopuolella tapahtuvaan käsittelyyn liittyviä ongelmia ja kehittää toimintatapaa, jotta voitaisiin arvioida keskittämisestä saatavia hyötyjä ja haittoja sekä tehdä päätös keskitetyn toimintatavan mahdollisesta laajentamisesta ja laajentamisen aikataulusta. 2.2 Liittymälupamenettely Liittymäluvan hakemiseen ja käsittelyyn liittyvät päävaiheet esitetään kuvassa 2.1 ja tarkempi prosessikaavio on liitteenä 1. Käsittelyvaiheiden sisältö kuvataan tarkemmin seuraavissa luvuissa. Kuvauksessa on keskitytty pilotin toiminnan kuvaukseen ja sen nykyiseen lupakäsittelyprosessiin aiheuttamiin muutoksiin eikä niinkään kuvaamaan yksityiskohtaisesti luvan käsittelyssä huomioon otettavia seikkoja. LUVAN HAKIJA tekee hakemuksen täydentää hakemusta lunastaa päätöksen rakentaminen TIEPIIRI vastaanottaa ja esikäsittelee hakemuksen seututiet muut tiet normaali lupakäsittely tienpidon ja maankäytön asiantuntemus kuntaneuvottelut arkistointi tieto lupapäätöksestä rakentamisen valvonta OSTO- PALVELUT LUPA- PALVELUT käsittelee hakemukset neuvottelee luvan hakijan kanssa tilaa maastokäynnin tekee yhteistyötä tiepiirin tienpidon ja maankäytön asiantuntijoiden kanssa pyytää tarvittaessa tiepiiriä käymään kuntaneuvottelut tekee lupapäätöksen (myönteinen/kielteinen) antaa tarvittavat ohjeet rakentamista ja muutoksenhakua varten tiedottaa päätöksestä vie päätöksen tierekisteriin ASIAKAS- PALVELU- opastaa ja KESKUS tiedottaa maastotarkastelu Kuva 1. Päävaiheet liittymälupahakemuksen käsittelyssä. (Tarkempi prosessikaavio on liitteenä 1.)

13 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen 11 LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Liittymäluvan hakeminen Liittymäluvan hakuprosessia kehitetään kaikkien Tiehallinnosta haettavien liittymälupien osalta. Tavoitetilassa hakemus jätetään suoraan internetissä sähköisesti. Sähköisen asioinnin kehittyessä omana projektinaan, tavoitellaan tämän työn yhteydessä vapaamuotoisista hakemuksista luopumista. Syyskuusta 2008 alkaen liittymälupaa haetaan aina kirjallisesti Tiehallinnon liittymäluvan hakemuslomakkeella. Hakemuslomake on saatavissa Tiehallinnon internet-sivuilta, kaikista Tiehallinnon toimipisteistä, kunnasta ja maanmittaustoimistosta. Nykyisin käytössä oleva lomake korvataan käyttöönotettavalla uudella lomakkeella. Lomakkeessa kerrotaan hakijalle jo hakuvaiheessa, että liittymän rakentaminen edellyttää asianmukaista suunnittelua. Lomakkeen uusimisella on haluttu lisäksi varmistaa, että hakemuksessa on mukana kaikki päätöksen valmistelussa tarpeelliset dokumentit ja vähentää näin prosessin aikaista lisäselvitystarvetta. Toisaalta hakijalta ei edellytetä sellaisia tietoja, jotka Tiehallinnon on asiakasta helpompi saada itse omista järjestelmistä ja samalla varmistua tiedon oikeellisuudesta. Hakemuksen liitteeksi edellytetään seuraavia asiakirjoja tai selvityksiä: Liittymän paikka karttaesityksenä (yleiskartta 1:20 000) Kunnassa vahvistettu ote asema-, yleis- tai osayleiskaavasta tai sen luonnoksesta Selvitys muista tieyhteyden järjestämismahdollisuuksista kiinteistölle Asemapiirustus tai vastaava kiinteistöä koskeva suunnitelma, josta ilmenee liittymän tarve sekä tarkempi liittymän sijainti Pilotin aikana hakemukset jätetään omaan tiepiiriin. Hakemus kirjataan tiepiireissä tulleeksi (TIKU) ja asia saadaan näin vireille. Tiepiirissä dokumentit skannataan ja viedään DOKUun, josta tiedot ovat myöhemmin käytettävissä sekä keskitetyssä käsittelyssä että tiepiirissä. Alkuperäinen paperihakemus arkistoidaan tiepiirin arkistoon. Seututeille kohdistuvat hakemukset lähetetään kirjaamosta linkkinä keskitettyyn lupakäsittelyyn ja tiedoksi tiepiirin yhdyshenkilölle. Muut hakemukset toimitetaan tavalliseen tapaan oman tiepiirin lupakäsittelijälle Lupapäätöksen valmistelu Pilotti ei itsessään vaikuta luvan käsittelyvaiheessa huomioon otettaviin seikkoihin. Tiehallinnossa on valmistunut vuonna 2006 Yksityistieliittymät ja järjestelyt - Toimintalinjat sekä vuonna 2007 ohje Yksityisten teiden liittymät maanteihin - Lupa-asioiden käsittely. Julkaisuissa on selvitetty miten valmistelussa tulee ottaa huomioon lainsäädännön vaatimukset sekä vaikutukset liikenneturvallisuuteen, liikenteen toimivuuteen ja maankäyttösuunnitelmiin. Ohjeita tulee noudattaa sekä pilottiin kuuluvien että muiden liittymälupapäätösten valmistelussa. Pilotin aiheuttama keskeinen muutos tiepiireissä tapahtuvaan käsittelyyn verrattuna on käsittelijän toimiminen etäällä lupahakemuksen kohteesta. Keskitetyssä lupapalvelussa lupakäsittelijä turvautuu päätöksen valmistelussa Tiehallinnon rekistereihin ja tietojärjestelmiin muistinvaraisen tiedon sijaan. Keskitetyn toiminnan edellytys on, että tietojärjestelmät ovat ajan tasalla ja rekisterit sisältävät kaiken päätöksen valmistelussa tarpeellisen infor-

14 12 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI maation. Pilotin edellyttämät tietovarastojen kehittämistarpeet kuvataan tarkemmin luvussa Liittymäkohteen maastotarkastelu Pilotin aikana maastotarkastelut hoidetaan pääosin ostopalveluna. Maastotarkastelut ostetaan joko alueurakoitsijalta tai konsulteilta, jotka tuottavat muitakin viranomaistehtäviin liittyviä maastotöitä. Kaikissa pilottipiireissä sisällytetään liittymäpilotin maastotarkastelut suoraan osaksi alkavia uusia alueurakkasopimuksia. Uusia alueurakkasopimuksia ovat Hämeen tiepiirissä Virtain ja Parkanon alueurakat, Vaasan tiepiirissä Lapuan alueurakka, Kaakkois-Suomen tiepiirissä Juvan alueurakka ja Savo-Karjalan tiepiirissä Ilomantsin alueurakka. Uusien alueurakoiden ulkopuolella toimintatapa vaihtelee tiepiireittäin. Vaasan tiepiirissä maastotarkastelut liitetään myös vanhoihin alueurakkasopimuksiin lisätyönä. Hämeen ja Kaakkois-Suomen tiepiireissä uusien alueurakkasopimusten ulkopuolisilla alueilla maastotarkastelut ostetaan konsulteilta, jotka tuottavat muitakin viranomaistehtäviin liittyviä maastotöitä. Savo- Karjalan tiepiirissä maastotarkastelut toteuttaa edelleen tiemestari. Tiepiireissä aikaisemmin maastotarkasteluita tehneet henkilöt toimivat pilotin aikana varahenkilöinä, jotka voivat tarvittaessa suorittaa maastokäynnin. Lupapalveluista tilataan maastotarkastelu paikalliselta palveluntuottajalta. Tiepiirit laativat alueellaan maastotöitä tuottavien tahojen yhteystietoluettelon keskitetyn lupapalvelun käyttöön. Maastokäyntien laskutuksen asiatarkastus tehdään keskitetyssä lupapalvelussa ja laskut hyväksytään tiepiirissä. Maastotarkasteluista aiheutuvat kustannukset kohdistuvat ainakin vuoden 2008 loppuun asti tiepiireille. Maastotöiden kustannusten kohdistaminen jatkossa sovitaan erikseen kaikkien käynnissä olevien pilottien osalta. Maastopalveluiden ostosopimukseen kirjataan yksityiskohtaisesti maastotarkasteluun kuuluvat toimenpiteet. Maastotarkasteluissa tehdyt havainnot kirjataan liittymäpaikan katselmuslomakkeelle (Yksityisten teiden liittymät maanteihin Liite 3). Lomaketta tulee kehittää edelleen, jotta se toimii käytännön työkaluna maastopalvelun ja keskitetyn lupapalvelun vuoropuhelussa. Lomake ja työaikaseuranta toimitetaan keskitettyyn lupapalveluun. Maastokäyntejä pyritään yhdistelemään niin, että yhdellä maastokäynnillä voidaan tarkastella useampia saman alueen liittymäasioita tai muita asioita esimerkiksi palvelukohteiden opastukseen tai johto- ja kaapelisopimuksiin liittyviä selvityksiä. Koska pilotissa maastopalveluita tuottavia tahoja on lukuisia, on mahdollista että yhdelle toimittajalle toimeksiantoja tulee vain harvoin eikä yhdistely ole palvelulupauksen mukaisessa käsittelyajassa mahdollista Päätöksenteko Keskitetyssä lupapalvelussa ratkaistaan liittymälupa hakemuksessa olevien tietojen, tehtyjen selvitysten ja maastotarkastelun perusteella. Myönteiseen päätökseen liitetään ohjeet liittymän rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä rakentamisesta aloitus- ja valmistumisilmoitus. Lisäksi päätöskirjeeseen liitetään alueurakoitsijan yhteystiedot ja asiakastyytyväisyyttä selvittävä ky-

15 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen 13 LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI selylomake. Kielteisessä päätöksessä kerrotaan päätöksen perustelut sekä annetaan muutoksenhakuohjeet. Järjestelmien kehityttyä asiakkaalle lähetetään tulevaisuudessa päätöksen mukana myös lasku. Lupapäätökset ratkaistaan ja allekirjoitetaan keskitetyssä lupapalvelussa työjärjestyksen mukaisesti. Työjärjestykseen tulee tehdä allekirjoitusoikeuksiin liittyvät muutokset. Päätös lähetetään tiedoksi asiakkaan lisäksi tiemestarille, alueurakoitsijalle, tiepiirin tierekisterin hoitajalle, tiepiirin yhdyshenkilölle, reskontraan, kunnan rakennustarkastajalle sekä elinkeinoliittymien osalta ympäristökeskukseen. Keskitetty lupapalvelu tallettaa päätökset Tiehallinnon dokumenttien hallintajärjestelmään ja vie sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä tiedon tierekisteriin. Alkuperäinen päätös arkistoidaan tiepiirin arkistoon Liittymän rakentaminen Pilotti koskee vain lupahakemuksen käsittelyä. Myönteisen päätöksen antamisen jälkeen vastuu luvan mukaisen liittymän rakentamisen ja kunnossapidon valvonnasta kuuluu tiepiirille. Tiepiirissä vastuuhenkilö on tiemestari tai aluevastaava. Liittymien rakentamisen valvonnassa on nykyisin tiepiirien välillä eroja toimintatavoissa ja valvonnan systemaattisuudessa. Tavoitetilassa liittymän rakentamista valvotaan systemaattisesti. Liittymän rakentajan velvollisuutena on ilmoittaa rakentamistöiden aloittamisesta ja valmistumisesta tiepiiriin. Aloitus- ja valmistumisilmoitukset lähetetään asiakkaalle lupapäätöksen mukana ja ne ovat saatavissa myös Tiehallinnon internet-sivuilta. Pilotin lyhyen toteutusajan vuoksi ei rakentamisen tehokkaampaa valvontaa kyetä tässä pilotissa testaamaan. 2.3 Pilotin onnistumisen edellytykset Tietovarastot Keskitetty lupakäsittely tarvitsee tuekseen luotettavat lähtötiedot haettavan liittymän paikkaan ja lähiympäristöön liittyen. Lupakäsittelijät saavat pääosan tiedoista tierekisteristä. Rekistereihin tukeutuminen on kuitenkin ongelmallista, sillä kaikkia tarvittavia tietoja ei ole löydettävissä rekistereistä ja rekistereihin kirjatut tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla. Tierekisteristä ei löydy tietoa liittymäkiellosta, kohteeseen suunnitelluista hankkeista eikä suunnittelu- tai kaavoitustilanteesta. Liittymäkieltoja koskevat tiedot ovat tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä paperiversiona tiepiirien arkistoissa. Keskitetyssä mallissa myös tieto liittymäkiellosta tulee olla löydettävissä tierekisteristä. Tierekisteriä tuleekin kehittää siten, että tierekisteriin luodaan tietolaji liittymäkiellolle ja pilottipiirejä ohjeistetaan täydentämään kieltopäätökset tierekisteriin. Samassa yhteydessä tulee selvittää epäselvät liittymäkieltoasiat ja tarvittaessa saattaa liittymäkiellot ajan tasalle. Pilottipiirien lisäksi myös muissa tiepiireissä tulee käynnistää erillisenä projektina liittymäkieltotiedon vienti tierekisteriin. Tierekisteri sisältää tiedot yksityistieliittymistä. Tierekisterin tiedot voivat poiketa maaston tilanteesta, jos liittymää ei ole luvasta huolimatta rakennettu ollenkaan tai se on rakennettu luvasta poikkeavaan paikkaan taikka liittymän käyttötarkoitus on muuttunut. Rekisteritietojen laadun parantamiseksi yksi-

16 14 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI tyistieliittymiä onkin viime vuosina inventoitu maastossa ja päivitetty tierekisteriä maastoinventoinnin perusteella. Vaasan ja Kaakkois-Suomen tiepiirissä valmiudet keskitettyyn käsittelyyn ovat hyvät, sillä maastoinventointi on tehty kattavasti kaikille tieluokille. Vaasassa tiedot on myös kokonaisuudessaan siirretty tierekisteriin ja Kaakkois-Suomessa seututeiden osalta osittain. Kaakkois-Suomessa tulee täydentää tierekisteriin puuttuvat tiedot seututeistä. Hämeen tiepiirissä maastoinventointi on tehty ainoastaan valta- ja kantateille ja seututeiden osalta tierekisterissä olevat tiedot perustuvat lupapäätöksiin. Savo-Karjalan tiepiirissä maastoinventointeja ei ole toteutettu millekään tieluokalle ja tierekisterin tiedot yksityistieliittymistä perustuvat lupapäätöksiin. Hämeen ja Savo-Karjalan tiepiireissä tulee toteuttaa seututeiden maastoinventointi mahdollisimman pian ja päivittää tierekisteri vastaamaan inventoinnissa havaittua tilannetta. Maanteiltä on käytettävissä systemaattisesti hankittua valokuvamateriaalia osoitteessa Pilottipiirien osalta kuvamateriaalia on vielä heikosti saatavissa. Tulevaisuudessa täydentyvä sivusto tulee toimimaan lupakäsittelijän apuna, muttei voine kuitenkaan korvata maastokäyntiä. Tiehallinnossa on olemassa tai kehitteillä runsaasti ohjelmistoja ja järjestelmiä, joita käytetään mm. liittymälupakäsittelyssä. Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen ei edellytä tierekisteriä lukuun ottamatta muilta järjestelmiltä muutoksia. Liittymälupaprosessissa hyödynnetään seuraavia järjestelmiä: TIKU, arkistointiohjelma DOKU, dokumenttien hallintajärjestelmä KLAARA, infotuki Tierekisteri Onnettomuusrekisteri Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteri Paikkatietojärjestelmä: väestö ja asutus Maastokonsultin kanssakäymisportaali (extranet) Hertta-ympäristötietojärjestelmä Yhteistyö tiepiirien kanssa Pilotissa etsitään toimivaa tapaa ratkaista liittymälupahakemus tehokkaasti ja ammattitaitoisesti sekä asiakkaan että Tiehallinnon näkökulmasta. Erityisesti pilotin alkuvaiheessa tukeudutaan tiepiirien ammattitaitoon ja aikaisemmin lupakäsittelyssä vakiintuneisiin toimintatapoihin. Kokeilupiireissä on nimetty liittymälupien käsittelyyn yhdyshenkilöt, joihin keskitetystä lupakäsittelystä ollaan yhteydessä, kun lupakäsittelyssä tarvitaan tiepiirin asiantuntemusta. Tiepiirien yhdyshenkilöt ovat: Häme: Saila Heinonen Vaasa: Heikki Kippola Kaakkois-Suomi: Harri Hyyryläinen (Etelä-Savo) ja Seppo Korhonen (Kymi) Savo-Karjala: Jorma Leskinen

17 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen 15 LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Lupahakemuksen käsittely edellyttää useimmiten vuorovaikutusta hakijan, kunnan tai tienpidon suunnittelijan kanssa. Keskitetystä lupapalvelusta ollaan tarvittaessa suoraan yhteydessä luvan hakijaan tai kuntaan ja pyydetään tarvittavia lisäselvityksiä tai lisätietoja. Jos liittymälupahakemuksen käsittely edellyttää kuntaneuvotteluja, lupakäsittelijä pyytää tiepiiriä hoitamaan neuvottelut. Neuvottelun tulokset välitetään lupapalveluihin, jossa tehdään lopullinen päätös luvan myöntämisestä. Keskitettyyn käsittelyyn ohjatusta hakemuksesta tulee tiepiirin yhdyshenkilölle tieto kirjaamosta. Yhdyshenkilö toimittaa heti käsittelyn alkuvaiheessa keskitettyyn lupapalveluun tiedossaan olevat luvan käsittelyyn vaikuttavat tiedot esim. kohteeseen liittyvät hankkeet tai suunnitelmat. Vaasan ja Savo- Karjalan tiepiireissä sovittiin, että keskitetty lupakäsittelijä kysyy tienpidon suunnitteluun liittyvistä asioista yhdyshenkilöltä, joka selvittää asiaa lisää piirin sisällä. Hämeen ja Kaakkois-Suomen tiepiireissä voidaan lähestyä suoraan asianomaista suunnittelijaa. Vaikka keskitetty lupapalvelu ja tiepiirit tekevät pilotin aikana tiivistä yhteistyötä, lupakäsittelyn on kuitenkin tapahduttava ensisijaisesti keskitetyssä lupapalvelussa. Tiepiirien yhdyshenkilöiden tehtävänä on toimia taustatukena ja avustaa kaukana olevien tietojen keräämisessä Ohjeistus, koulutus ja tiedotus Tiehallinnossa on voimassaolevat, selkeät ohjeet yksityisteiden lupahakemusten käsittelyyn. Ohjeistus tukeutuu yksityistieliittymiä ja järjestelyjä koskeviin toimintalinjoihin. Uuden ohjeistuksen ja toimintalinjojen omaksuminen edellyttää lupakäsittelijöiden perehdyttämistä asiaan. Uusien ohjeiden käyttöönoton myötä on mahdollista yhtenäistää luvan myöntämisperusteita valtakunnallisesti. Asiakkaat hakevat usein tietoa Tiehallinnon internet-sivuilta. Internetsivustoa kehitetään jatkuvasti tarpeiden mukaisesti. Sivuilta tulee löytää ohjeet lupahakemuksen jättämisestä, voimassaoleva hakulomake sekä ohjeet hakemuksessa edellytettävien liitteiden saamiseksi. Lisäksi sivustosta tulee löytyä tietoa rakentamisesta. Internetistä löytyvät tiedot koskevat valtakunnallista lupakäytäntöä eikä pilottia mainita yleisessä tiedotuksessa. Pilotin aiheuttamista muutoksista eri henkilöiden työtehtäviin sovitaan henkilökohtaisesti. Pilottiin liittyvistä käytännön järjestelyistä on sovittu tiepiirikohtaisissa keskusteluissa, joihin ovat osallistuneet sekä tiepiirien yhdyshenkilöt että keskitetyn lupakäsittelyn edustaja. Ennen pilotin alkua pilottipiirien kirjaamoiden henkilökunnan (myös varahenkilöiden) kanssa keskustellaan pilotin sisällöstä ja kirjaamoiden tehtävistä. Asiakaspalvelukeskus vastaa kaikesta asiakasneuvonnasta ja tiedotuksesta. Asiakaspalvelukeskuksen henkilökuntaa tulee ohjeistaa ja kouluttaa, jotta he osaavat opastaa asiakkaita jättämään hakemukset oikeilla lomakkeilla ja etsimään tarvittavat liitteet. Asiakaspalvelukeskuksen roolia tuodaan esille Tiehallinnon muullekin henkilökunnalle ja kuntien rakennusvalvontaan, jotta asiakkaita osataan nykyistä paremmin ohjata ottamaan yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen eikä tiepiirien henkilöihin.

18 16 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maastotarkasteluihin osallistuu pilotissa huomattavasti aikaisempaa laajempi henkilömäärä. Pilottiin liittyvällä ensimmäisellä maastotarkastelulla työhön osallistuu palveluntuottajan lisäksi tiepiirin kokenut maastotarkastelija. Työhön perehdytys toteutetaan case-tapauksen kautta käytännönläheisesti. Keskitetty lupakäsittelijä perehtyy syksyn aikana liittymälupien käsittelyyn tapausten kautta tiepiirin asiantuntijoiden avustuksella. Pilotista tiedotetaan elokuussa 2008 koko Tiehallinnon henkilökunnalle Sinetissä julkaistavalla tiedotteella. Pilotin aikana tiedotetaan kaikille tiepiireille pilotista saatavista kokemuksista. 2.4 Pilotin edellyttämät resurssit Hämeen tiepiirissä on varauduttu liittymälupien keskitettyyn käsittelyyn nimeämällä tehtävään yksi vastuuhenkilö sekä hänelle työpari. Molemmille henkilöille on osoitettu myös muita työtehtäviä, joten pilottiin käytettävä työaika on noin 0,6 henkilötyövuotta. Pilotti ei aiheuta muutoksia kokeilualueen tiepiireissä tarvittaviin lupapalveluiden henkilöresursseihin. Hakemusten kirjaamiseen ja päätösten arkistointiin yms. avustaviin tehtäviin arvioidaan tarvittavan pilottialueen tiepiireissä yhteensä 0,1 henkilötyövuoden työpanos. Maastotarkasteluihin arvioidaan kuluvan 3 tuntia hakemusta kohden. Vuoden kestävässä pilotissa tarvitaan yhteensä 0,3 henkilötyövuotta maastotarkasteluihin.

19 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen 17 PILOTIN VAIKUTUSTEN SEURANTA 3 PILOTIN VAIKUTUSTEN SEURANTA Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittämisen vaikutuksia toimintaan, talouteen ja asiakastyytyväisyyteen seurataan pilotin ohjausryhmässä. Pilotin ohjausryhmä raportoi ASPkehrylle 3 kuukauden välein. Keskitetyssä lupapalvelussa kootaan seurantatiedot pilottiin osallistuvien osapuolten havainnoista ja kokemuksista sekä yhdistetään työaikaseurannan taulukot. Pilotin kokemusten perusteella tarkennetaan liittymälupahakemusten käsittelyssä käytettävää toimintamallia ja arvioidaan keskitetyn käsittelyn toimintamahdollisuuksia jatkossa. Pilotissa saatavat kokemukset kootaan seurantaraporttiin. Seurantaraportissa esitetään jatkotoimenpiteet pilotin päättymisen jälkeen. Pilotin jatkosta päätetään vaikutusten arvioinnin valmistuttua Tiehallinnon johtoryhmässä. 3.1 Vaikutukset toimintaan Pilotointisuunnitelman mukaisen toiminnan sujuvuutta ja keskitetysti tehtyjen lupapäätösten laatua mitataan seuraavilla tavoilla: itsearviointi: keskitetty lupakäsittelijä arvioi tehtävästä suoriutumista ja toiminnan sujuvuutta, yhteistyötä tiepiirin ja maastopalvelun kanssa sekä toiminnassa ilmenneitä ongelmia (esim. puutteet tietojen saamisessa tai lomakkeissa) pilottipiireille suunnattava kysely: tiepiirien yhdyshenkilöt arvioivat yhteistyön sujumista, lisäselvitysten ja kuntaneuvottelujen tarvetta ja määrää sekä pilotin vaikutusta omaan työhön (työmäärä ja aikataulutus) maastotarkasteluiden laatua arvioidaan tiepiirin tiemestarin tai tietarkastajan suorittamilla pistokokeilla 3.2 Talousvaikutukset Talouteen vaikuttavia tekijöitä ovat toiminnan tehokkuus ja henkilöstötarve. Tehokkuuden mittarit ovat: hakemuksen käsittelyyn käytettävä kokonaistyöaika (h) hakemuksen läpimenoaika (päivää) hakemuksen käsittelystä aiheutuvat kustannukset Pilottiin käytettyä työaikaa seurataan muiden pilottien tapaan liittymäpilottia varten räätälöidyssä taulukossa. Pilottiin osallistuvat henkilöt täyttävät taulukkoon hakemuksen käsittelyn eri työvaiheisiin kuluneen ajan 15 minuutin tarkkuudella hakemuskohtaisesti. Lisäksi kirjataan muihin yleisiin liittymäasioihin kuten puhelimitse tapahtuvaan asiakaspalveluun tai tehtävään perehdyttämiseen kulunut työaika. Keskitetty lupakäsittelijä yhdistää eri osapuolten täyttämät taulukot ja laskee tehokkuuden tunnusluvut. Pilottiin liittyviin tehtäviin kuluvaa työaikaa mitataan keskitetyssä lupapalvelussa asiakaspalvelukeskuksessa tiepiireissä: kirjaamo, yhdyshenkilöt, kuntaneuvotteluihin osallistuvat maastotarkasteluista alueurakoitsijat, konsultit ja tiepiirin henkilökunta Liittymäpilotilla ei oleteta olevan vaikutuksia tiepiirien henkilöstön määrään. Seututeiden liittymälupien käsittelystä vapautuvan työaika käytetään keskite-

20 18 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen PILOTIN VAIKUTUSTEN SEURANTA tyn lupakäsittelijän perehdyttämiseen ja muihin omiin työtehtäviin. Resurssihyötyjä saavutetaan useamman pilotin yhteisvaikutuksena, kun keskitetysti hoidetaan useampia eri tehtäviä. Myös maastotarkasteluissa tehokkuuteen päästään vasta kun samalle suunnalle kohdistuvia erityyppisiä maastotöitä pystytään tehokkaasti ketjuttamaan. 3.3 Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyttä mitataan seuraavilla tavoilla: päätöksen mukana asiakkaalle lähetettävä kysely (Liite 2): asiakas arvioi ohjeiden ja neuvonnan selkeyttä ja saatavuutta, käsittelymenettelyn sujuvuutta ja helppoutta sekä hakemuksen käsittelyaikaa valitusten määrä Asiakastyytyväisyyttä arvioitaessa on huomattava, että asiakastyytyväisyys voi heikentyä nykyisestä. Maastotarkastelun toteuttamistavassa tapahtuvan muutoksen vuoksi nykyinen käsittelyaika tulee kasvamaan.

Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009

Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009 Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009 gg Johto- ja kaapelisopimusten pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2009 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeita ja erityiskohteita Valtionavustukseen oikeutettuja

Lisätiedot

Yksityistieliittymät ja liittymäkiellot

Yksityistieliittymät ja liittymäkiellot Terhi Svenns Yksityistieliittymät ja liittymäkiellot Inventointien toteutus ja tietojen päivittäminen tierekisteriin taustaselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 9/2009 gg Terhi Svenns Yksityistieliittymät

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Sähköinen rahoitushaku Hyrrässä. IT-palveluvastaava Juha Mäkitie Maanmittauslaitos / Mitpa 6.11.2015 Turku

Sähköinen rahoitushaku Hyrrässä. IT-palveluvastaava Juha Mäkitie Maanmittauslaitos / Mitpa 6.11.2015 Turku Sähköinen rahoitushaku Hyrrässä IT-palveluvastaava Juha Mäkitie Maanmittauslaitos / Mitpa 6.11.2015 Turku Uusi ohjelmakausi 2014-2020 EU:ssa sähköisen asioinnin vaatimus EMKR tukijärjestelmä koostuu kahdesta

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN LIITE 3 MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN HENKILÖSTÖKRITEERI 1, TÄYTÄNTÖÖNPANO 1. vaihe, otetaan käyttöön (johto- ja ohjausryhmän päätöksiin

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) 1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA/HAKIJAT Hakemuksen saapumispvm Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Muut tutkimuksen tekemiseen osallistuvat henkilöt Sukunimi Etunimi

Lisätiedot

TAVOITTEET SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA. Sähköisen asioinnin, yhdenluukun periaatteen ja mallintamisen kautta osaksi asiakkaiden prosesseja

TAVOITTEET SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA. Sähköisen asioinnin, yhdenluukun periaatteen ja mallintamisen kautta osaksi asiakkaiden prosesseja TAVOITTEET SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA Sähköisen asioinnin, yhdenluukun periaatteen ja mallintamisen kautta osaksi asiakkaiden prosesseja Pekka Virkamäki Rakennusvalvontajohtaja, Vantaa HSY seminaari Viikki

Lisätiedot

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille Yksityistieavustusten painotukset 2013 ja 2014 Yksityistieseminaari Hämeenlinna 13.3.2012 Sisältö Johdanto Mistä avustuksia haetaan? Mitä avustetaan? Parantamisavustuksesta;

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro

HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro HAMINAN KAUPUNKI HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja Henkilötunnus etunimet Osoite Puhelin PUOLISO

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Asiakaspalvelun arkkitehtuuri

Asiakaspalvelun arkkitehtuuri Versio 0.96 01.03.2007 Asiakaspalvelun arkkitehtuuri Toiminnallinen arkkitehtuuri - Yhteenveto Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2007 Versio 0.96 01.03.2007 Asiakaspalvelun arkkitehtuuri Toiminnallinen

Lisätiedot

Lyhyesti valtionavustuksesta

Lyhyesti valtionavustuksesta Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeissa ja erityiskohteissa Valtionavustukseen oikeutettuja teitä noin 53 000 km (v. 2010) Yksityistien tienpito on tieosakkaiden

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajille

Asiakastyytyväisyyskysely yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajille Asiakastyytyväisyyskysely yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajille Kysely toteutettiin Valviran yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osaston toimintasuunnitelman mukaisesti Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Apteekkiluvan hakeminen. Anna von Bonsdorff-Nikander Yliproviisori, FaT Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö

Apteekkiluvan hakeminen. Anna von Bonsdorff-Nikander Yliproviisori, FaT Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö Apteekkiluvan hakeminen Anna von Bonsdorff-Nikander Yliproviisori, FaT Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö Hakisinko vai olisinko hakematta? Harkitse, mitä haet Ovatko paikkakunta,

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN PORVOON KAUPUNGIN STRATEGIASTA: Otetaan käyttöön uusia korvaavia palveluja ja palveluiden tuotantotapoja.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Hyrrä. Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari

Hyrrä. Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari Hyrrä Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari Hyrrä on uusi sähköinen palvelu hanke-, yritys- ja rakennetukien hakemiseen Helpottaa hakemuksen

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018. Kehitysohjelma Ympäristösuojelu

Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018. Kehitysohjelma Ympäristösuojelu Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018 Kehitysohjelma Ympäristösuojelu Muuttuvan toimintaympäristön myötä ympäristöasiat tulevat jatkossa yhä tärkeämmiksi ja merkittävimmiksi laaja-alaisiksi

Lisätiedot

MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta

MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta SOPIMUSLUONNOS 1 (5) 23.10.2012 280/2012/KAS/11 MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta Sopimus toteutuskustannusten jaosta ja kohteen rakentamisesta Ravattilan koulun kohdalla

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Palvelualuetyöryhmän yhteenveto ja ehdotukset Riitta Heinonen, Liisa Hynninen, Ritva Mutanen, Maisa Rantanen, Kirsi

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista

Lahden kaupunki. Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista Lahden kaupunki Sähköiseen arkistointiin siirtyminen ja kokemuksia luvanhakuprosessista SISÄLTÖ: -Sähköisen säilyttämisen lupaprosessi ja kokemuksia siitä -Luvan myöntäminen ja kuinka sähköinen säilyttäminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

tukipalvelujen laadunvarmistusta

tukipalvelujen laadunvarmistusta Verkko-opetuksenopetuksen tukipalvelujen laadunvarmistusta Taina Rytkönen-Suontausta Bit 06, Oulu 2.11.2006 Agenda Vopla-hanke pähkinänkuoressa Mitä laatu ja laadunvarmistus ovat? Miksi tukipalveluja kannattaa

Lisätiedot

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat.

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat. 1 R A K E N N U S L U V A N H A K E M I N E N SAVONLINNAN KAUPUNGISSA Lupaa rakentamiseen, purkamiseen ja toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta saatavalla hakulomakkeella. Lomake on saatavilla myös

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Taina Saari vs. vastaava rakennustarkastaja organisaatio Vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi hoitovapaalla Vs. vastaava

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS Vastaanottomerkinnät Hakemus saapunut Vastaanottaja YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Tien osoitejärjestelmä nimi Tien pituus (m) Tien asuttupituus(m) Tietä koskevat tiedot Tien liikenne ja niiden osuudet

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus Säädökset ja ohjeet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 7 ) Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Trafin julkaisuja xx-2014. Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus. tekijä/tekijät, jos on

Trafin julkaisuja xx-2014. Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus. tekijä/tekijät, jos on Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus tekijä/tekijät, jos on Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications xx/2014 Sisällysluettelo 0 Esisanat...Virhe. Kirjanmerkkiä ei

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Yritystukien haku 2014-2020

Yritystukien haku 2014-2020 Yritystukien haku 2014-2020 Sähköinen asiointi Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus Sivu 1 2.3.2015 Esityksen sisältö: Tuen hakeminen Hakemuksen vireilletulo Toimenpidesuunnitelman

Lisätiedot

Viranomaistehtävät. Lupapäällikkö Aleksi Haapavaara, Pirkanmaan ELYkeskus

Viranomaistehtävät. Lupapäällikkö Aleksi Haapavaara, Pirkanmaan ELYkeskus Viranomaistehtävät Lupapäällikkö Aleksi Haapavaara, Pirkanmaan ELYkeskus Viranomaispalvelu - mitä, miksi Viranomaispalvelulla tarkoitamme palveluketjua, jossa tienpitoviranomainen (ELY) valmistelee ja

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE NYKYTILANNE VAIHTOEHTO 1: KULJETUSTEN YHDISTELY OSTOPALVELUNA VAIHTOEHTO 2: KEHITETÄÄN NYKYISTÄ TOIMINTAMALLIA ILMAN KULJETUSTEN YHDISTELYÄ KUNTALAINEN Asiakas tilaa

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa Moveon. Kv-kevätpäivät 2012 Lahti Marjo Hiisijärvi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa Moveon. Kv-kevätpäivät 2012 Lahti Marjo Hiisijärvi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa Moveon Kv-kevätpäivät 2012 Lahti Marjo Hiisijärvi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Toiminnot Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuus Sopimushallinnointi Apurahojen

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Tie- ja liikenneasioiden asiakaspalvelu

Tie- ja liikenneasioiden asiakaspalvelu Tie- ja liikenneasioiden asiakaspalvelu Asiakaspalvelukeskus on linkki asiakkaan ja viranomaisen välillä Liikenteen asiakaspalvelukeskus neuvoo tiestöön ja liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä Vuonna

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2.

Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2. HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 1/2010 1 (5) OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA 1 Ohjeen sovellusala 2 Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyölle Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Tavoitettavuuden tavoitetilan kehittämisohjelma 2008-2010. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 62/2008

Tavoitettavuuden tavoitetilan kehittämisohjelma 2008-2010. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 62/2008 Tavoitettavuuden tavoitetilan kehittämisohjelma 2008-2010 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 62/2008 gg Tavoitettavuuden tavoitetilan kehittämisohjelma 2008-2010 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 62/2008

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE MELASEN RANTA-ASEMAKAAVA PALTAMON KUNTA MELALAHDEN KYLÄ KOIVURINNE 20:38 (578-404-20-38) Om. Arto Pyykkönen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2.

Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2. Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2.2007 Helsingin yliopisto Kati Kettunen Opiskelijapalveluiden päällikkö

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Hae vuoden 2013 seuratukea!

Hae vuoden 2013 seuratukea! Hae vuoden 2013 seuratukea! Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika on 24.1. 15.3.2013 Tuen hakuperiaate on muuttunut aiemmista vuosista! Hakemuksen tulee olla perillä OKM:ssä 15.3.2013! Varaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun henkilöluvat yksikönpäällikkö Heikki Mikkola Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun henkilöluvat Trafissa Tiivis i yhteistyö t Trafin sisällä, mm. Liikenneoikeus Susanna Metsälampi Henkilöluvat

Lisätiedot

Yksityistielaki uudistuu Selvitysmiehen ehdotukset. Kunnan yksityistietoimintojen kehittäminen. Esko Hämäläinen

Yksityistielaki uudistuu Selvitysmiehen ehdotukset. Kunnan yksityistietoimintojen kehittäminen. Esko Hämäläinen Yksityistielaki uudistuu Selvitysmiehen ehdotukset Kunnan yksityistietoimintojen kehittäminen Esko Hämäläinen Alueelliset Yksityistiepäivät 2015 Yksityistielain uudistamistarpeet Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot