Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen"

Transkriptio

1 Seimelä Katja Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen Pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 49/2009 gg

2

3 Seimelä Katja Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen Pilotointisuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 49/2009 Tiehallinto Helsinki 2009

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Seimelä Katja: Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 49/2009, 22 s. + liitt. 5 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: asiakaspalvelu, liittymät, luvat, toimintaperiaatteet Aiheluokka: 22, 01 TIIVISTELMÄ Tässä pilotointisuunnitelmassa kuvataan liittymälupahakemusten keskitetty käsittelyprosessi, tehtävät ja työnjako, pilotin onnistumisen edellytykset sekä kerrotaan, miten pilotin vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Liittymäpilotti koskee Hämeen, Vaasan, Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien seututeiden liittymälupia. Pilotointi käynnistetään ja se kestää vuoden. Tiehallinnossa tehdään vuosittain noin 2000 liittymälupapäätöstä, joista seututeille kohdistuu noin 15 %. Pilottipiireihin voidaan olettaa vuoden aikana tulevan noin seututeiden liittymälupahakemusta. Koska hakemusten määrä on vähäinen, merkittäviä resurssisäästöjä pilotilla ei saavuteta. Pilotin keskeinen tavoite onkin kehittää toimintatapaa ja selvittää keskitettyyn käsittelyyn liittyviä hyötyjä ja haittoja, jotta voidaan tehdä päätöksiä keskitetyn toimintamallin mahdollisesta laajentamisesta ja sen aikatauluista. Liittymäluvan hakemiseen ja käsittelyyn liittyvät päävaiheet on kuvattu prosessikaaviona ja tekstinä. Liittymäluvan hakuprosessia kehitetään valtakunnallisesti parantamalla hakulomaketta ja edellyttämällä asiakkaalta tarpeellisia tietoja ja liitteitä. Lupapäätöksen käsittelyssä noudatetaan vuonna 2007 valmistunutta ohjetta Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Keskitetty lupapalvelu tekee päätöksen hakemuksessa olevien tietojen, tehtyjen rekisteriym. selvitysten sekä maastolausunnon perusteella. Tarvittaessa ollaan yhteydessä tiepiirien asiantuntijoihin ja kuntiin. Tiepiirit vastaavat maastotarkasteluista, lausunnoista ja valvonnasta. Maastotyöt tehdään piireissä joko omana työnä tai hankitaan ostopalveluna. Pilotin onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä tiepiirien kanssa. Pilottipiireistä on nimetty yhteyshenkilöt, joihin lupapalvelu ottaa yhteyttä, kun tarvitaan paikallista asiantuntemusta. Pilotin onnistumista seurataan pilotin ohjausryhmässä, joka koostuu pilotin suunnittelua ohjanneen työryhmän edustajista. Pilotin vaikutuksia seurataan itsearviointina, pilottipiireille tehdyillä kyselyillä ja asiakaskyselyllä. Muita mittareita ovat hakemuksen läpimenoaika, lupakäsittelyyn käytetty kokonaisaika ja hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Pilotin jatkosta päätetään Tiehallinnon johtoryhmässä.

6

7 ESIPUHE Asiakaspalveluiden II -vaiheen kehittämiseen (ASTA 2) liittyen Tiehallinnon johtoryhmä päätti marraskuussa 2007 käynnistää liittymälupien, johto- ja kaapelisopimusten ja yksityistieavustuspäätösten valtakunnallista keskittämistä koskevien toimintamallien tarkentamisen sekä pilotoinnin. Tässä työssä kuvataan liittymälupien keskitetty toimintamalli, tehtävät ja työnjako pilotin aikana sekä pilotin onnistumisen edellytykset. Lisäksi kerrotaan, miten pilotoinnin vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet Matti Höyssä ja Johanna Vehkala Hämeen tiepiiristä, Markku Järvelä Vaasan tiepiiristä, Toivo Javanainen Turun tiepiiristä ja Leo Kerttula Oulun tiepiiristä. Työn on laatinut Katja Seimelä Ramboll Finland Oy:stä. Tampereella elokuussa 2008 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen 7 Sisältö 1 JOHDANTO 9 2 LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Pilotin laajuus Liittymälupamenettely Liittymäluvan hakeminen Lupapäätöksen valmistelu Liittymäkohteen maastotarkastelu Päätöksenteko Liittymän rakentaminen Pilotin onnistumisen edellytykset Tietovarastot Yhteistyö tiepiirien kanssa Ohjeistus, koulutus ja tiedotus Pilotin edellyttämät resurssit 16 3 PILOTIN VAIKUTUSTEN SEURANTA Vaikutukset toimintaan Talousvaikutukset Asiakastyytyväisyys 18 4 PILOTTIIN LIITTYVÄT RISKIT 19 PILOTTIIN VALMISTAUTUMINEN 20 5 LÄHTEET 21 6 LIITTEET 22

10 8 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen Kuvaluettelo Kuva 1. Päävaiheet liittymälupahakemuksen käsittelyssä. (Tarkempi prosessikaavio on liitteenä 1.)...10

11 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO Tiehallinnossa kehitetään aktiivisesti asiakaspalveluita osana yleisiä tuottavuus- ja tehokkuustavoitteita. Asiakaspalveluiden tavoitetilassa vuonna 2010 Tiehallinnon asiakkaat saavat laadukkaat ja yhdenmukaiset asiakaspalvelut, jotka tuotetaan tehokkaasti toiminnan edellyttämillä työkaluilla. Palvelut ovat helposti saavutettavissa ja asiakas saa asiansa kerralla kuntoon tai vireille itsepalveluna verkossa tai henkilökohtaisena palveluna asiakaspalvelukeskuksessa. Tiehallinnon johtoryhmä on päättänyt keskittää pidemmällä aikavälillä asiakaspalveluiden operatiivisen toiminnan Tampereelle. Asiakaspalvelukeskus ja osa lupapalveluista toimivat jo keskitetysti. Seuraavien toimintojen keskittämisen edellytyksiä, toimintamallia ja vaikutuksia selvitetään piloteilla. ASTA II-vaiheessa keskittämistä pilotoidaan liittymälupahakemusten, kaapeli- ja johtosopimusten sekä yksityistieavustusten käsittelyn osalta. Tiehallinnossa pyritään pilottien avulla etsimään keinoja, joilla voidaan tehostaa toimintaa ja suoriutua nykyisistä tehtävistä tulevaisuudessa nykyistä vähemmällä henkilömäärällä nykyisen henkilökunnan ikääntyessä ja siirtyessä eläkkeelle. Tämä pilotointisuunnitelma käsittelee liittymälupahakemusten käsittelyn keskittämistä. Liittymälupahakemusten käsittely voidaan nähdä kaksitahoisesti sekä asiakaspalvelutapahtumana että osana tienpitoa. Asiakaspalvelutapahtumana hakemuksen käsittelyn tulee sujua asiakkaan näkökulmasta vaivattomasti ja yksinkertaisesti. Käsittelyn keskittämisellä on mahdollista vaikuttaa erityisesti tähän puoleen ja taata kaikille asiakkaille yhdenmukainen ja toimiva palvelu. Työryhmässä on nähty erittäin tärkeäksi varmistaa liittymälupahakemusten käsittelyssä tienpidon näkökulman säilyminen. Yksittäinen lupahakemus tulisi ottaa huomioon osana laajempaa tiejaksoa ja arvioida lähialueen liittymätarpeita myös tulevaisuudessa. Liittymälupahakemusten käsittelyssä on nykyisin merkittäviä piirikohtaisia käsittelytapaeroja. Eräänä keskittämisen tavoitteena on yhtenäistää prosessissa käytettävää toimintatapaa ja palvella maan eri osissa asiakkaita samoin periaattein ja toimintatavoin. Liittymälupahakemusten käsittelyn nykyisiä käytäntöjä ja keskitetyn käsittelyn edellytyksiä on aikaisemmin selvitetty laajasti Vaasan tiepiirissä, jossa Markku Järvelä on laatinut tätä pilotointisuunnitelmaa edeltäneen toimeenpanosuunnitelman. Liittymälupahakemusten käsittelyn uudessa toimintatavassa pyritään valtakunnallisesti parantamaan hakemusten laatua, jotta lisäselvitysten tarve tiepiireissä olisi mahdollisimman vähäinen. Pilotin aikana keskitetyssä lupapalvelussa arvioidaan haettavan liittymän vaikutukset liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja tien kunnossapitoon Tiehallinnon rekistereihin ja tietoihin perustuen. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä tiepiirien asiantuntijoiden ja kuntien kanssa. Maastotarkastelut hankitaan pääosin ostopalveluna joko alueurakoiden lisätöinä tai maastopalveluita tuottavilta konsulteilta. Liittymäpilotti käynnistyy ja se kestää vuoden. Pilotin aikana on mahdollista tehdä muutoksia toimintamalliin tai pilottialueeseen. Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittämisen vaikutuksia toimintaan, talouteen ja asiakastyytyväisyyteen seurataan pilotin aikana ja sen päätyttyä. Pilotin onnistumista seurataan pilotin ohjausryhmässä, joka koostuu pilotin suunnittelua ohjanneen työryhmän edustajista. Toiminnasta raportoidaan ASPkehrylle. Pilotin kokemukset kootaan seurantaraporttiin, jossa esitetään jatkotoimenpiteet. Pilotin jatkosta päätetään Tiehallinnon johtoryhmässä.

12 10 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 2 LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 2.1 Pilotin laajuus Liittymäpilotti koskee Hämeen, Vaasan, Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien alueilla kaikkia seututeille haettavia liittymälupia. Nämä hakemukset käsitellään pilotin aikana keskitetysti Tampereella lupapalveluissa. Asemakaava-alueilla kaavan mukaisiin liittymiin annetaan keskitetysti rakentamisohjeet ja työlupa. Tampereella toimiva asiakaspalvelukeskus hoitaa koko maata koskien kokonaisuudessaan lupahakemuksiin liittyvän neuvonnan ja asiakaspalvelun. Pilotti käynnistetään ja se kestää vuoden. Tiehallinnossa tehdään vuosittain noin liittymälupapäätöstä, joista seututeille kohdistuu keskimäärin 15 % (vaihteluväli tiepiireittäin %). Kokeilualueen tiepiireihin voidaan olettaa pilotointivuoden aikana saapuvan yhteensä noin seututeille kohdistuvaa liittymälupahakemusta. Seututeille kohdistuvien lupahakemusten määrä on suhteellisen vähäinen, joten odotettavissa ei ole mittavia resurssihyötyjä nykyiseen käytäntöön verrattuna. Pilotin keskeinen tehtävä onkin selvittää mahdollisia tiepiirin ulkopuolella tapahtuvaan käsittelyyn liittyviä ongelmia ja kehittää toimintatapaa, jotta voitaisiin arvioida keskittämisestä saatavia hyötyjä ja haittoja sekä tehdä päätös keskitetyn toimintatavan mahdollisesta laajentamisesta ja laajentamisen aikataulusta. 2.2 Liittymälupamenettely Liittymäluvan hakemiseen ja käsittelyyn liittyvät päävaiheet esitetään kuvassa 2.1 ja tarkempi prosessikaavio on liitteenä 1. Käsittelyvaiheiden sisältö kuvataan tarkemmin seuraavissa luvuissa. Kuvauksessa on keskitytty pilotin toiminnan kuvaukseen ja sen nykyiseen lupakäsittelyprosessiin aiheuttamiin muutoksiin eikä niinkään kuvaamaan yksityiskohtaisesti luvan käsittelyssä huomioon otettavia seikkoja. LUVAN HAKIJA tekee hakemuksen täydentää hakemusta lunastaa päätöksen rakentaminen TIEPIIRI vastaanottaa ja esikäsittelee hakemuksen seututiet muut tiet normaali lupakäsittely tienpidon ja maankäytön asiantuntemus kuntaneuvottelut arkistointi tieto lupapäätöksestä rakentamisen valvonta OSTO- PALVELUT LUPA- PALVELUT käsittelee hakemukset neuvottelee luvan hakijan kanssa tilaa maastokäynnin tekee yhteistyötä tiepiirin tienpidon ja maankäytön asiantuntijoiden kanssa pyytää tarvittaessa tiepiiriä käymään kuntaneuvottelut tekee lupapäätöksen (myönteinen/kielteinen) antaa tarvittavat ohjeet rakentamista ja muutoksenhakua varten tiedottaa päätöksestä vie päätöksen tierekisteriin ASIAKAS- PALVELU- opastaa ja KESKUS tiedottaa maastotarkastelu Kuva 1. Päävaiheet liittymälupahakemuksen käsittelyssä. (Tarkempi prosessikaavio on liitteenä 1.)

13 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen 11 LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Liittymäluvan hakeminen Liittymäluvan hakuprosessia kehitetään kaikkien Tiehallinnosta haettavien liittymälupien osalta. Tavoitetilassa hakemus jätetään suoraan internetissä sähköisesti. Sähköisen asioinnin kehittyessä omana projektinaan, tavoitellaan tämän työn yhteydessä vapaamuotoisista hakemuksista luopumista. Syyskuusta 2008 alkaen liittymälupaa haetaan aina kirjallisesti Tiehallinnon liittymäluvan hakemuslomakkeella. Hakemuslomake on saatavissa Tiehallinnon internet-sivuilta, kaikista Tiehallinnon toimipisteistä, kunnasta ja maanmittaustoimistosta. Nykyisin käytössä oleva lomake korvataan käyttöönotettavalla uudella lomakkeella. Lomakkeessa kerrotaan hakijalle jo hakuvaiheessa, että liittymän rakentaminen edellyttää asianmukaista suunnittelua. Lomakkeen uusimisella on haluttu lisäksi varmistaa, että hakemuksessa on mukana kaikki päätöksen valmistelussa tarpeelliset dokumentit ja vähentää näin prosessin aikaista lisäselvitystarvetta. Toisaalta hakijalta ei edellytetä sellaisia tietoja, jotka Tiehallinnon on asiakasta helpompi saada itse omista järjestelmistä ja samalla varmistua tiedon oikeellisuudesta. Hakemuksen liitteeksi edellytetään seuraavia asiakirjoja tai selvityksiä: Liittymän paikka karttaesityksenä (yleiskartta 1:20 000) Kunnassa vahvistettu ote asema-, yleis- tai osayleiskaavasta tai sen luonnoksesta Selvitys muista tieyhteyden järjestämismahdollisuuksista kiinteistölle Asemapiirustus tai vastaava kiinteistöä koskeva suunnitelma, josta ilmenee liittymän tarve sekä tarkempi liittymän sijainti Pilotin aikana hakemukset jätetään omaan tiepiiriin. Hakemus kirjataan tiepiireissä tulleeksi (TIKU) ja asia saadaan näin vireille. Tiepiirissä dokumentit skannataan ja viedään DOKUun, josta tiedot ovat myöhemmin käytettävissä sekä keskitetyssä käsittelyssä että tiepiirissä. Alkuperäinen paperihakemus arkistoidaan tiepiirin arkistoon. Seututeille kohdistuvat hakemukset lähetetään kirjaamosta linkkinä keskitettyyn lupakäsittelyyn ja tiedoksi tiepiirin yhdyshenkilölle. Muut hakemukset toimitetaan tavalliseen tapaan oman tiepiirin lupakäsittelijälle Lupapäätöksen valmistelu Pilotti ei itsessään vaikuta luvan käsittelyvaiheessa huomioon otettaviin seikkoihin. Tiehallinnossa on valmistunut vuonna 2006 Yksityistieliittymät ja järjestelyt - Toimintalinjat sekä vuonna 2007 ohje Yksityisten teiden liittymät maanteihin - Lupa-asioiden käsittely. Julkaisuissa on selvitetty miten valmistelussa tulee ottaa huomioon lainsäädännön vaatimukset sekä vaikutukset liikenneturvallisuuteen, liikenteen toimivuuteen ja maankäyttösuunnitelmiin. Ohjeita tulee noudattaa sekä pilottiin kuuluvien että muiden liittymälupapäätösten valmistelussa. Pilotin aiheuttama keskeinen muutos tiepiireissä tapahtuvaan käsittelyyn verrattuna on käsittelijän toimiminen etäällä lupahakemuksen kohteesta. Keskitetyssä lupapalvelussa lupakäsittelijä turvautuu päätöksen valmistelussa Tiehallinnon rekistereihin ja tietojärjestelmiin muistinvaraisen tiedon sijaan. Keskitetyn toiminnan edellytys on, että tietojärjestelmät ovat ajan tasalla ja rekisterit sisältävät kaiken päätöksen valmistelussa tarpeellisen infor-

14 12 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI maation. Pilotin edellyttämät tietovarastojen kehittämistarpeet kuvataan tarkemmin luvussa Liittymäkohteen maastotarkastelu Pilotin aikana maastotarkastelut hoidetaan pääosin ostopalveluna. Maastotarkastelut ostetaan joko alueurakoitsijalta tai konsulteilta, jotka tuottavat muitakin viranomaistehtäviin liittyviä maastotöitä. Kaikissa pilottipiireissä sisällytetään liittymäpilotin maastotarkastelut suoraan osaksi alkavia uusia alueurakkasopimuksia. Uusia alueurakkasopimuksia ovat Hämeen tiepiirissä Virtain ja Parkanon alueurakat, Vaasan tiepiirissä Lapuan alueurakka, Kaakkois-Suomen tiepiirissä Juvan alueurakka ja Savo-Karjalan tiepiirissä Ilomantsin alueurakka. Uusien alueurakoiden ulkopuolella toimintatapa vaihtelee tiepiireittäin. Vaasan tiepiirissä maastotarkastelut liitetään myös vanhoihin alueurakkasopimuksiin lisätyönä. Hämeen ja Kaakkois-Suomen tiepiireissä uusien alueurakkasopimusten ulkopuolisilla alueilla maastotarkastelut ostetaan konsulteilta, jotka tuottavat muitakin viranomaistehtäviin liittyviä maastotöitä. Savo- Karjalan tiepiirissä maastotarkastelut toteuttaa edelleen tiemestari. Tiepiireissä aikaisemmin maastotarkasteluita tehneet henkilöt toimivat pilotin aikana varahenkilöinä, jotka voivat tarvittaessa suorittaa maastokäynnin. Lupapalveluista tilataan maastotarkastelu paikalliselta palveluntuottajalta. Tiepiirit laativat alueellaan maastotöitä tuottavien tahojen yhteystietoluettelon keskitetyn lupapalvelun käyttöön. Maastokäyntien laskutuksen asiatarkastus tehdään keskitetyssä lupapalvelussa ja laskut hyväksytään tiepiirissä. Maastotarkasteluista aiheutuvat kustannukset kohdistuvat ainakin vuoden 2008 loppuun asti tiepiireille. Maastotöiden kustannusten kohdistaminen jatkossa sovitaan erikseen kaikkien käynnissä olevien pilottien osalta. Maastopalveluiden ostosopimukseen kirjataan yksityiskohtaisesti maastotarkasteluun kuuluvat toimenpiteet. Maastotarkasteluissa tehdyt havainnot kirjataan liittymäpaikan katselmuslomakkeelle (Yksityisten teiden liittymät maanteihin Liite 3). Lomaketta tulee kehittää edelleen, jotta se toimii käytännön työkaluna maastopalvelun ja keskitetyn lupapalvelun vuoropuhelussa. Lomake ja työaikaseuranta toimitetaan keskitettyyn lupapalveluun. Maastokäyntejä pyritään yhdistelemään niin, että yhdellä maastokäynnillä voidaan tarkastella useampia saman alueen liittymäasioita tai muita asioita esimerkiksi palvelukohteiden opastukseen tai johto- ja kaapelisopimuksiin liittyviä selvityksiä. Koska pilotissa maastopalveluita tuottavia tahoja on lukuisia, on mahdollista että yhdelle toimittajalle toimeksiantoja tulee vain harvoin eikä yhdistely ole palvelulupauksen mukaisessa käsittelyajassa mahdollista Päätöksenteko Keskitetyssä lupapalvelussa ratkaistaan liittymälupa hakemuksessa olevien tietojen, tehtyjen selvitysten ja maastotarkastelun perusteella. Myönteiseen päätökseen liitetään ohjeet liittymän rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä rakentamisesta aloitus- ja valmistumisilmoitus. Lisäksi päätöskirjeeseen liitetään alueurakoitsijan yhteystiedot ja asiakastyytyväisyyttä selvittävä ky-

15 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen 13 LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI selylomake. Kielteisessä päätöksessä kerrotaan päätöksen perustelut sekä annetaan muutoksenhakuohjeet. Järjestelmien kehityttyä asiakkaalle lähetetään tulevaisuudessa päätöksen mukana myös lasku. Lupapäätökset ratkaistaan ja allekirjoitetaan keskitetyssä lupapalvelussa työjärjestyksen mukaisesti. Työjärjestykseen tulee tehdä allekirjoitusoikeuksiin liittyvät muutokset. Päätös lähetetään tiedoksi asiakkaan lisäksi tiemestarille, alueurakoitsijalle, tiepiirin tierekisterin hoitajalle, tiepiirin yhdyshenkilölle, reskontraan, kunnan rakennustarkastajalle sekä elinkeinoliittymien osalta ympäristökeskukseen. Keskitetty lupapalvelu tallettaa päätökset Tiehallinnon dokumenttien hallintajärjestelmään ja vie sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä tiedon tierekisteriin. Alkuperäinen päätös arkistoidaan tiepiirin arkistoon Liittymän rakentaminen Pilotti koskee vain lupahakemuksen käsittelyä. Myönteisen päätöksen antamisen jälkeen vastuu luvan mukaisen liittymän rakentamisen ja kunnossapidon valvonnasta kuuluu tiepiirille. Tiepiirissä vastuuhenkilö on tiemestari tai aluevastaava. Liittymien rakentamisen valvonnassa on nykyisin tiepiirien välillä eroja toimintatavoissa ja valvonnan systemaattisuudessa. Tavoitetilassa liittymän rakentamista valvotaan systemaattisesti. Liittymän rakentajan velvollisuutena on ilmoittaa rakentamistöiden aloittamisesta ja valmistumisesta tiepiiriin. Aloitus- ja valmistumisilmoitukset lähetetään asiakkaalle lupapäätöksen mukana ja ne ovat saatavissa myös Tiehallinnon internet-sivuilta. Pilotin lyhyen toteutusajan vuoksi ei rakentamisen tehokkaampaa valvontaa kyetä tässä pilotissa testaamaan. 2.3 Pilotin onnistumisen edellytykset Tietovarastot Keskitetty lupakäsittely tarvitsee tuekseen luotettavat lähtötiedot haettavan liittymän paikkaan ja lähiympäristöön liittyen. Lupakäsittelijät saavat pääosan tiedoista tierekisteristä. Rekistereihin tukeutuminen on kuitenkin ongelmallista, sillä kaikkia tarvittavia tietoja ei ole löydettävissä rekistereistä ja rekistereihin kirjatut tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla. Tierekisteristä ei löydy tietoa liittymäkiellosta, kohteeseen suunnitelluista hankkeista eikä suunnittelu- tai kaavoitustilanteesta. Liittymäkieltoja koskevat tiedot ovat tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä paperiversiona tiepiirien arkistoissa. Keskitetyssä mallissa myös tieto liittymäkiellosta tulee olla löydettävissä tierekisteristä. Tierekisteriä tuleekin kehittää siten, että tierekisteriin luodaan tietolaji liittymäkiellolle ja pilottipiirejä ohjeistetaan täydentämään kieltopäätökset tierekisteriin. Samassa yhteydessä tulee selvittää epäselvät liittymäkieltoasiat ja tarvittaessa saattaa liittymäkiellot ajan tasalle. Pilottipiirien lisäksi myös muissa tiepiireissä tulee käynnistää erillisenä projektina liittymäkieltotiedon vienti tierekisteriin. Tierekisteri sisältää tiedot yksityistieliittymistä. Tierekisterin tiedot voivat poiketa maaston tilanteesta, jos liittymää ei ole luvasta huolimatta rakennettu ollenkaan tai se on rakennettu luvasta poikkeavaan paikkaan taikka liittymän käyttötarkoitus on muuttunut. Rekisteritietojen laadun parantamiseksi yksi-

16 14 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI tyistieliittymiä onkin viime vuosina inventoitu maastossa ja päivitetty tierekisteriä maastoinventoinnin perusteella. Vaasan ja Kaakkois-Suomen tiepiirissä valmiudet keskitettyyn käsittelyyn ovat hyvät, sillä maastoinventointi on tehty kattavasti kaikille tieluokille. Vaasassa tiedot on myös kokonaisuudessaan siirretty tierekisteriin ja Kaakkois-Suomessa seututeiden osalta osittain. Kaakkois-Suomessa tulee täydentää tierekisteriin puuttuvat tiedot seututeistä. Hämeen tiepiirissä maastoinventointi on tehty ainoastaan valta- ja kantateille ja seututeiden osalta tierekisterissä olevat tiedot perustuvat lupapäätöksiin. Savo-Karjalan tiepiirissä maastoinventointeja ei ole toteutettu millekään tieluokalle ja tierekisterin tiedot yksityistieliittymistä perustuvat lupapäätöksiin. Hämeen ja Savo-Karjalan tiepiireissä tulee toteuttaa seututeiden maastoinventointi mahdollisimman pian ja päivittää tierekisteri vastaamaan inventoinnissa havaittua tilannetta. Maanteiltä on käytettävissä systemaattisesti hankittua valokuvamateriaalia osoitteessa Pilottipiirien osalta kuvamateriaalia on vielä heikosti saatavissa. Tulevaisuudessa täydentyvä sivusto tulee toimimaan lupakäsittelijän apuna, muttei voine kuitenkaan korvata maastokäyntiä. Tiehallinnossa on olemassa tai kehitteillä runsaasti ohjelmistoja ja järjestelmiä, joita käytetään mm. liittymälupakäsittelyssä. Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen ei edellytä tierekisteriä lukuun ottamatta muilta järjestelmiltä muutoksia. Liittymälupaprosessissa hyödynnetään seuraavia järjestelmiä: TIKU, arkistointiohjelma DOKU, dokumenttien hallintajärjestelmä KLAARA, infotuki Tierekisteri Onnettomuusrekisteri Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteri Paikkatietojärjestelmä: väestö ja asutus Maastokonsultin kanssakäymisportaali (extranet) Hertta-ympäristötietojärjestelmä Yhteistyö tiepiirien kanssa Pilotissa etsitään toimivaa tapaa ratkaista liittymälupahakemus tehokkaasti ja ammattitaitoisesti sekä asiakkaan että Tiehallinnon näkökulmasta. Erityisesti pilotin alkuvaiheessa tukeudutaan tiepiirien ammattitaitoon ja aikaisemmin lupakäsittelyssä vakiintuneisiin toimintatapoihin. Kokeilupiireissä on nimetty liittymälupien käsittelyyn yhdyshenkilöt, joihin keskitetystä lupakäsittelystä ollaan yhteydessä, kun lupakäsittelyssä tarvitaan tiepiirin asiantuntemusta. Tiepiirien yhdyshenkilöt ovat: Häme: Saila Heinonen Vaasa: Heikki Kippola Kaakkois-Suomi: Harri Hyyryläinen (Etelä-Savo) ja Seppo Korhonen (Kymi) Savo-Karjala: Jorma Leskinen

17 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen 15 LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Lupahakemuksen käsittely edellyttää useimmiten vuorovaikutusta hakijan, kunnan tai tienpidon suunnittelijan kanssa. Keskitetystä lupapalvelusta ollaan tarvittaessa suoraan yhteydessä luvan hakijaan tai kuntaan ja pyydetään tarvittavia lisäselvityksiä tai lisätietoja. Jos liittymälupahakemuksen käsittely edellyttää kuntaneuvotteluja, lupakäsittelijä pyytää tiepiiriä hoitamaan neuvottelut. Neuvottelun tulokset välitetään lupapalveluihin, jossa tehdään lopullinen päätös luvan myöntämisestä. Keskitettyyn käsittelyyn ohjatusta hakemuksesta tulee tiepiirin yhdyshenkilölle tieto kirjaamosta. Yhdyshenkilö toimittaa heti käsittelyn alkuvaiheessa keskitettyyn lupapalveluun tiedossaan olevat luvan käsittelyyn vaikuttavat tiedot esim. kohteeseen liittyvät hankkeet tai suunnitelmat. Vaasan ja Savo- Karjalan tiepiireissä sovittiin, että keskitetty lupakäsittelijä kysyy tienpidon suunnitteluun liittyvistä asioista yhdyshenkilöltä, joka selvittää asiaa lisää piirin sisällä. Hämeen ja Kaakkois-Suomen tiepiireissä voidaan lähestyä suoraan asianomaista suunnittelijaa. Vaikka keskitetty lupapalvelu ja tiepiirit tekevät pilotin aikana tiivistä yhteistyötä, lupakäsittelyn on kuitenkin tapahduttava ensisijaisesti keskitetyssä lupapalvelussa. Tiepiirien yhdyshenkilöiden tehtävänä on toimia taustatukena ja avustaa kaukana olevien tietojen keräämisessä Ohjeistus, koulutus ja tiedotus Tiehallinnossa on voimassaolevat, selkeät ohjeet yksityisteiden lupahakemusten käsittelyyn. Ohjeistus tukeutuu yksityistieliittymiä ja järjestelyjä koskeviin toimintalinjoihin. Uuden ohjeistuksen ja toimintalinjojen omaksuminen edellyttää lupakäsittelijöiden perehdyttämistä asiaan. Uusien ohjeiden käyttöönoton myötä on mahdollista yhtenäistää luvan myöntämisperusteita valtakunnallisesti. Asiakkaat hakevat usein tietoa Tiehallinnon internet-sivuilta. Internetsivustoa kehitetään jatkuvasti tarpeiden mukaisesti. Sivuilta tulee löytää ohjeet lupahakemuksen jättämisestä, voimassaoleva hakulomake sekä ohjeet hakemuksessa edellytettävien liitteiden saamiseksi. Lisäksi sivustosta tulee löytyä tietoa rakentamisesta. Internetistä löytyvät tiedot koskevat valtakunnallista lupakäytäntöä eikä pilottia mainita yleisessä tiedotuksessa. Pilotin aiheuttamista muutoksista eri henkilöiden työtehtäviin sovitaan henkilökohtaisesti. Pilottiin liittyvistä käytännön järjestelyistä on sovittu tiepiirikohtaisissa keskusteluissa, joihin ovat osallistuneet sekä tiepiirien yhdyshenkilöt että keskitetyn lupakäsittelyn edustaja. Ennen pilotin alkua pilottipiirien kirjaamoiden henkilökunnan (myös varahenkilöiden) kanssa keskustellaan pilotin sisällöstä ja kirjaamoiden tehtävistä. Asiakaspalvelukeskus vastaa kaikesta asiakasneuvonnasta ja tiedotuksesta. Asiakaspalvelukeskuksen henkilökuntaa tulee ohjeistaa ja kouluttaa, jotta he osaavat opastaa asiakkaita jättämään hakemukset oikeilla lomakkeilla ja etsimään tarvittavat liitteet. Asiakaspalvelukeskuksen roolia tuodaan esille Tiehallinnon muullekin henkilökunnalle ja kuntien rakennusvalvontaan, jotta asiakkaita osataan nykyistä paremmin ohjata ottamaan yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen eikä tiepiirien henkilöihin.

18 16 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen LIITTYMÄLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYN KESKITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maastotarkasteluihin osallistuu pilotissa huomattavasti aikaisempaa laajempi henkilömäärä. Pilottiin liittyvällä ensimmäisellä maastotarkastelulla työhön osallistuu palveluntuottajan lisäksi tiepiirin kokenut maastotarkastelija. Työhön perehdytys toteutetaan case-tapauksen kautta käytännönläheisesti. Keskitetty lupakäsittelijä perehtyy syksyn aikana liittymälupien käsittelyyn tapausten kautta tiepiirin asiantuntijoiden avustuksella. Pilotista tiedotetaan elokuussa 2008 koko Tiehallinnon henkilökunnalle Sinetissä julkaistavalla tiedotteella. Pilotin aikana tiedotetaan kaikille tiepiireille pilotista saatavista kokemuksista. 2.4 Pilotin edellyttämät resurssit Hämeen tiepiirissä on varauduttu liittymälupien keskitettyyn käsittelyyn nimeämällä tehtävään yksi vastuuhenkilö sekä hänelle työpari. Molemmille henkilöille on osoitettu myös muita työtehtäviä, joten pilottiin käytettävä työaika on noin 0,6 henkilötyövuotta. Pilotti ei aiheuta muutoksia kokeilualueen tiepiireissä tarvittaviin lupapalveluiden henkilöresursseihin. Hakemusten kirjaamiseen ja päätösten arkistointiin yms. avustaviin tehtäviin arvioidaan tarvittavan pilottialueen tiepiireissä yhteensä 0,1 henkilötyövuoden työpanos. Maastotarkasteluihin arvioidaan kuluvan 3 tuntia hakemusta kohden. Vuoden kestävässä pilotissa tarvitaan yhteensä 0,3 henkilötyövuotta maastotarkasteluihin.

19 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen 17 PILOTIN VAIKUTUSTEN SEURANTA 3 PILOTIN VAIKUTUSTEN SEURANTA Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittämisen vaikutuksia toimintaan, talouteen ja asiakastyytyväisyyteen seurataan pilotin ohjausryhmässä. Pilotin ohjausryhmä raportoi ASPkehrylle 3 kuukauden välein. Keskitetyssä lupapalvelussa kootaan seurantatiedot pilottiin osallistuvien osapuolten havainnoista ja kokemuksista sekä yhdistetään työaikaseurannan taulukot. Pilotin kokemusten perusteella tarkennetaan liittymälupahakemusten käsittelyssä käytettävää toimintamallia ja arvioidaan keskitetyn käsittelyn toimintamahdollisuuksia jatkossa. Pilotissa saatavat kokemukset kootaan seurantaraporttiin. Seurantaraportissa esitetään jatkotoimenpiteet pilotin päättymisen jälkeen. Pilotin jatkosta päätetään vaikutusten arvioinnin valmistuttua Tiehallinnon johtoryhmässä. 3.1 Vaikutukset toimintaan Pilotointisuunnitelman mukaisen toiminnan sujuvuutta ja keskitetysti tehtyjen lupapäätösten laatua mitataan seuraavilla tavoilla: itsearviointi: keskitetty lupakäsittelijä arvioi tehtävästä suoriutumista ja toiminnan sujuvuutta, yhteistyötä tiepiirin ja maastopalvelun kanssa sekä toiminnassa ilmenneitä ongelmia (esim. puutteet tietojen saamisessa tai lomakkeissa) pilottipiireille suunnattava kysely: tiepiirien yhdyshenkilöt arvioivat yhteistyön sujumista, lisäselvitysten ja kuntaneuvottelujen tarvetta ja määrää sekä pilotin vaikutusta omaan työhön (työmäärä ja aikataulutus) maastotarkasteluiden laatua arvioidaan tiepiirin tiemestarin tai tietarkastajan suorittamilla pistokokeilla 3.2 Talousvaikutukset Talouteen vaikuttavia tekijöitä ovat toiminnan tehokkuus ja henkilöstötarve. Tehokkuuden mittarit ovat: hakemuksen käsittelyyn käytettävä kokonaistyöaika (h) hakemuksen läpimenoaika (päivää) hakemuksen käsittelystä aiheutuvat kustannukset Pilottiin käytettyä työaikaa seurataan muiden pilottien tapaan liittymäpilottia varten räätälöidyssä taulukossa. Pilottiin osallistuvat henkilöt täyttävät taulukkoon hakemuksen käsittelyn eri työvaiheisiin kuluneen ajan 15 minuutin tarkkuudella hakemuskohtaisesti. Lisäksi kirjataan muihin yleisiin liittymäasioihin kuten puhelimitse tapahtuvaan asiakaspalveluun tai tehtävään perehdyttämiseen kulunut työaika. Keskitetty lupakäsittelijä yhdistää eri osapuolten täyttämät taulukot ja laskee tehokkuuden tunnusluvut. Pilottiin liittyviin tehtäviin kuluvaa työaikaa mitataan keskitetyssä lupapalvelussa asiakaspalvelukeskuksessa tiepiireissä: kirjaamo, yhdyshenkilöt, kuntaneuvotteluihin osallistuvat maastotarkasteluista alueurakoitsijat, konsultit ja tiepiirin henkilökunta Liittymäpilotilla ei oleteta olevan vaikutuksia tiepiirien henkilöstön määrään. Seututeiden liittymälupien käsittelystä vapautuvan työaika käytetään keskite-

20 18 Liittymälupahakemusten käsittelyn keskittäminen PILOTIN VAIKUTUSTEN SEURANTA tyn lupakäsittelijän perehdyttämiseen ja muihin omiin työtehtäviin. Resurssihyötyjä saavutetaan useamman pilotin yhteisvaikutuksena, kun keskitetysti hoidetaan useampia eri tehtäviä. Myös maastotarkasteluissa tehokkuuteen päästään vasta kun samalle suunnalle kohdistuvia erityyppisiä maastotöitä pystytään tehokkaasti ketjuttamaan. 3.3 Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyttä mitataan seuraavilla tavoilla: päätöksen mukana asiakkaalle lähetettävä kysely (Liite 2): asiakas arvioi ohjeiden ja neuvonnan selkeyttä ja saatavuutta, käsittelymenettelyn sujuvuutta ja helppoutta sekä hakemuksen käsittelyaikaa valitusten määrä Asiakastyytyväisyyttä arvioitaessa on huomattava, että asiakastyytyväisyys voi heikentyä nykyisestä. Maastotarkastelun toteuttamistavassa tapahtuvan muutoksen vuoksi nykyinen käsittelyaika tulee kasvamaan.

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille Yksityistieavustusten painotukset 2013 ja 2014 Yksityistieseminaari Hämeenlinna 13.3.2012 Sisältö Johdanto Mistä avustuksia haetaan? Mitä avustetaan? Parantamisavustuksesta;

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Tienpitäjä rajanaapurina

Tienpitäjä rajanaapurina Tienpitäjä rajanaapurina Naapurina on tienpitäjä eli Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue, kun kiinteistö rajautuu maantiehen On tärkeää, että meitä kuullaan - Kuuleminen kuntien

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

TAVOITTEET SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA. Sähköisen asioinnin, yhdenluukun periaatteen ja mallintamisen kautta osaksi asiakkaiden prosesseja

TAVOITTEET SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA. Sähköisen asioinnin, yhdenluukun periaatteen ja mallintamisen kautta osaksi asiakkaiden prosesseja TAVOITTEET SÄHKÖISESSÄ ASIOINNISSA Sähköisen asioinnin, yhdenluukun periaatteen ja mallintamisen kautta osaksi asiakkaiden prosesseja Pekka Virkamäki Rakennusvalvontajohtaja, Vantaa HSY seminaari Viikki

Lisätiedot

Lyhyesti valtionavustuksesta

Lyhyesti valtionavustuksesta Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeissa ja erityiskohteissa Valtionavustukseen oikeutettuja teitä noin 53 000 km (v. 2010) Yksityistien tienpito on tieosakkaiden

Lisätiedot

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen. Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 1 Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen Raportti Ryhmä II: Lupahakemus-vaihe Helsinki 8.5.2014 2 1. Lupahakemuksen vireille tuloa edeltävä vaihe (hankkeen suunnittelu) Hakemuksen sisältö- ja selvitysvaatimukset

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018. Kehitysohjelma Ympäristösuojelu

Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018. Kehitysohjelma Ympäristösuojelu Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018 Kehitysohjelma Ympäristösuojelu Muuttuvan toimintaympäristön myötä ympäristöasiat tulevat jatkossa yhä tärkeämmiksi ja merkittävimmiksi laaja-alaisiksi

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Yksityistieliittymät ja liittymäkiellot

Yksityistieliittymät ja liittymäkiellot Terhi Svenns Yksityistieliittymät ja liittymäkiellot Inventointien toteutus ja tietojen päivittäminen tierekisteriin taustaselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 9/2009 gg Terhi Svenns Yksityistieliittymät

Lisätiedot

Haku kuntakokeiluihin

Haku kuntakokeiluihin VALTIOVARAINMINISTERIÖ FINANSMINISTERIET Haku kuntakokeiluihin Hallituksen 29.11.2013 tekemän rakennepoliittisen toimintaohjelman toimeenpanoa koskevan päätöksen mukaan kuntien velvoitteiden vähentämisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS Vastaanottomerkinnät Hakemus saapunut Vastaanottaja YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Tien osoitejärjestelmä nimi Tien pituus (m) Tien asuttupituus(m) Tietä koskevat tiedot Tien liikenne ja niiden osuudet

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16 Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille Hakuaika 1.4.2016-25.4.2016 klo 16 OHJEITA TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVIEN OMAKOTITONTTIEN HAKI- JOILLE HAKUAIKA JA HAKEMINEN Tarjousten

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Pilotoinnin perehdyttämispäivä - kriteeristö ja arviointiprosessi - 17.12.2013 - Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Pilotointiin osallistuvien koulutuksen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Malminetsintälupahakemuksen (jatkoaikahakemus)

Malminetsintälupahakemuksen (jatkoaikahakemus) 1 (1) Lupatunnus 1.3.2017 2017:0017 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintälupahakemuksen (jatkoaikahakemus) Hakija: Agnico Eagle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit : Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 3 - OPR ilmoitus ja hakemusmenettelyt Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 1(5) HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 Mitä haetaan ja mille ajalle? Cirkon residenssihaussa voi hakea 2-4 viikon mittaista residenssityöskentelyjaksoa Cirkossa, Helsingin Suvilahdessa. Tässä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Hakemus liitteineen on palautettava viimeistään 17.2.2012 klo 16.15 mennessä. Myöhemmin saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Hakemus liitteineen on palautettava viimeistään 17.2.2012 klo 16.15 mennessä. Myöhemmin saapuneita hakemuksia ei huomioida. KESKUSKAUPPAKAMARI Kiinteistönarviointilautakunta PL 1000 00101 HELSINKI Puhelin (09) 4242 6200 HAKEMUSLOMAKE HAKEMUS KIINTEISTÖARVIOINNIN AUKTORISOINTIKOKEESEEN / KIINTEISTÖNARVIOITSIJAKOKEESEEN Hakemus

Lisätiedot

Espoon yhteispalvelupisteet 2012

Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Yhteispalvelupisteet (7 kpl) Leppävaara (61 400 asukasta) Espoon keskus (43 500 asukasta) Kalajärvi (10 800 asukasta) Espoonlahti (50 900 asukasta) Matinkylä (34 500 asukasta)

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä

Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä 28.1.2014 Esityksen sisältö Yhteistyöllä kohti parempia palveluja Sopimuskauden aikaisessa yhteistyössä muistettavaa

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Kaivoslain (503/1965) 12 :n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa valtausoikeuden nojalla.

Päätös 1 (5) Kaivoslain (503/1965) 12 :n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa valtausoikeuden nojalla. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 11.11.2011 9376 Agnico-Eagle Finland Oy Pokantie 541 99250 KIISTALA VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Rouravaara 6-10 Hakija Agnico-Eagle Finland Oy KIISTALA

Lisätiedot