Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta"

Transkriptio

1 Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen

2 Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoittaminen 2014 Hankkeessa olivat mukana Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastot ja hanke toteutettiin syys-joulukuussa 2014 Hankkeen tarkoituksena oli laatusuositusta apuna käyttäen arvioida kirjastopalvelujen tämänhetkistä laatua kuntien kirjastoissa Laadunarviointi perustui laatusuosituksen siihen osaan, jossa kuvataan kirjastopalvelujen laatua ylläpitäjänäkökulmasta Kunta huolehtii kuntalaisten sivistyksellisistä perusoikeuksista ylläpitämällä laadukkaita kirjastopalveluita. Laadukkailla, kuntalaisten tarpeita vastaavilla kirjastopalveluilla luodaan hyvinvointia, iloa, elämyksiä ja tietoa kaikenikäisille. Niillä kunta vahvistaa omaa kulttuurista perustaansa ja ennaltaehkäisee tiedollista ja muuta syrjäytymistä. Kunta huolehtii, että kirjastotoiminnan peruspilareista (tila laitteineen, ajanmukainen kirjastojärjestelmä, ajantasainen kokoelma, ammattitaitoinen henkilökunta ja riittävät aukioloajat) mikään ei puutu tai ole laadultaan tai määrältään riittämätön. (OKM 2010, 34.)

3 HANKKEEN TOTEUTUS Toteutusmuodoksi tuli sähköinen kyselytutkimus ja arviointimuotona oli viisiportainen Likert-asteikko (täysin samaa mieltä täysin eri mieltä) Kyselystä tehtiin kaksi versiota, joista toinen lähetettiin kirjastotoimenjohtajille ja toinen, suppeampi versio, kirjastoasioista vastaavien lautakuntien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille Kysely koostui viidestä aihekokonaisuudesta Kirjaston rooli kunnassa Kirjastopalveluiden saatavuus ja seudullinen yhteistyö Kirjastopalveluiden kehittäminen Kirjastotoiminnan rahoitus Kirjastohenkilökunnan osaaminen ja rekrytointi

4 Päättäjäkysely Päättäjille suunnattu kysely haluttiin pitää lyhyenä Sen ohjeistuksessa korostettiin oman näkemyksen esittämistä vastausvaihtoehtoa valittaessa Kyselyyn poimittiin yhteensä 12 väittämää kirjastokyselyn eri osioista Kyselyn lopussa oli myös vastauskenttä avoimille kommenteille Kysely lähetettiin 75 päättäjälle Etelä- ja Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan ja kyselyyn vastasi 25 päättäjää

5 Päättäjäkyselyn vastausmäärä Maakunta Vastaajia % Vastaajia kpl Etelä-Savo 32 % 8 Pohjois-Karjala 16 % 4 Pohjois-Savo 52 % 13 Kunnan asukasluku Vastaajia % Vastaajia kpl Alle % % % % 5 Yli % 1

6 Päättäjäkyselyn väittämät 1 ja 2 1. Kirjasto on lähipalvelu, ja kirjastot sijaitsevat väestön liikkumisen ja asumisen kannalta keskeisillä paikoilla. Kirjastojen sijaintiin oltiin päättäjäkyselyssä tyytyväisiä Kaikki vastaajat ovat joko täysin (60 %) tai melko samaa mieltä (40 %) Päättäjien vastauksissa kunnan koolla tai vastaajan maakunnalla ei juuri ole vaikutusta vastaukseen 2. Kirjastopalvelut mahdollistavat kuntalaisille vapaan ja helppokäyttöisen pääsyn keskeisiin kansallisiin tiedonlähteisiin ja paikalliseen kulttuuriin. 48 % vastaajista oli täysin samaa mieltä ja saman verran (48 %) melko samaa mieltä väittämän kanssa Vain 4 % vastaajista oli melko eri mieltä väittämän kanssa Sekä maakuntien tasolla, että kunnan kokoa vertailtaessa vastauksien keskiarvo on vastauksissa korkea, eikä huomattavia eroja löydy

7 Päättäjäkyselyn väittämät 3 ja 4 3. Kirjastoissa on ajantasaiset, laadukkaat ja uusiutuvat kokoelmat. Myös kirjaston kokoelmiin ollaan päättäjätasolla tyytyväisiä. 56 % on täysin samaa mieltä ja 40 % melko samaa mieltä. Vain 4 % vastaajista oli melko eri mieltä Pohjois-Karjalassa päättäjät ovat keskimäärin hieman tyytyväisempiä kirjastojensa kokoelmiin, mutta kunnan koko ei ole vaikuttanut vastauksiin 4. Kirjastojen tilat ovat toimintaan sopivat, helposti saavutettavat ja esteettömät. Vain 8 % vastaajista näkee kirjastojen tiloissa parantamisen varaa. 92 % on tyytyväisiä kirjastorakennusten nykytilaan; 52 % oli täysin samaa mieltä ja 40 % melko samaa mieltä Tyytyväisimpiä olivat Pohjois-Karjalan päättäjät

8 Päättäjäkyselyn väittämät 5 ja 6 5. Kirjastojen aukioloajat ovat riittävät ja asiakkaiden kannalta oikein sijoitetut. 44 % vastaajista on täysin samaa mieltä ja 36 % melko samaa mieltä 16 % on melko eri mieltä ja 4 % täysin eri mieltä Suurin osa vastaajista piti aukioloaikoja ainakin melko toimivina Pohjois-Savossa päättäjät olivat muita tyytymättömämpiä kirjastojensa aukioloaikoihin. 6. Kuntalaisilla on mahdollisuus antaa palautetta kirjaston palveluista ja esittää toiveita kehittämiskohteista. 52 % päättäjistä oli täysin samaa mieltä ja 40 % melko samaa mieltä 8 % päättäjistä ei ollut mielipidettä asiasta Kunnan koolla tai maakunnalla ei ollut vaikutusta vastauksiin.

9 Päättäjäkyselyn väittämät 7 ja 8 7. Kunnan sisäisen, toimivan yhteistyön lisäksi kunta kehittää kirjaston palveluntarjontaa myös yhdessä toisten kuntien ja muiden palveluntarjoajien kanssa. Peräti 68 % oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja 24 % melko samaa mieltä 4 % oli melko eri mieltä ja 4 % ei osannut sanoa mielipidettään Suurissa kunnissa ja Etelä-Savossa oltiin himpun verran tyytymättömämpiä kuin muualla 8. Kirjastoa kehitetään osana kunnan hyvinvointi-, oppimis- ja kulttuuripalveluita yhteistyössä muiden kanssa. 60 % oli täysin samaa mieltä ja 36 % melko samaa mieltä väittämän kanssa 4 % oli melko eri mieltä Pohjois-Savossa ja keskisuurissa kunnissa oltiin hieman tyytyväisempiä kuin muualla

10 Päättäjäkyselyn väittämät 9 ja Kirjastopalvelut ovat mukana kuntalaiskyselyissä. Vastaajista 48 % oli täysin samaa mieltä ja 8 % melko samaa mieltä väittämän kanssa Peräti 44 % ei osannut sanoa 10. Kirjaston henkilöstömäärä on kunnan kokoon ja rakenteeseen nähden oikein mitoitettu. 41,7 % vastaajista piti henkilöstömäärää hyvänä ja sama määrä (41,7 %) melko hyvänä. 8,3 % oli sitä mieltä, että henkilöstömäärä on liian pieni ja saman verran (8,3 %) ei osannut sanoa Yksi vastaaja ei vastannut ollenkaan Etelä-Savon päättäjät näkivät henkilöstömäärän muita maakuntia huonompana

11 Päättäjäkyselyn väittämät 11 ja Kunta takaa kirjastotoimintaan vakaan rahoituksen. Täysin samaa mieltä väittämän kanssa on 36 % vastaajista ja 48 % on melko samaa mieltä 8 % on melko eri mieltä ja 8 % ei osannut sanoa Rahoitukseen tyytyväisimpiä ollaan pienissä ja keskisuurissa kunnissa sekä maakuntatasolla Pohjois-Savossa 12. Rahoitustaso vastaa 1-1,5 %:ia kunnan käyttökuluista. Vastaajista 16,7 % oli täysin samaa mieltä ja 33,3 % melko samaa mieltä väittämän kanssa Melko eri mieltä väittämän kanssa oli 8,3 % Peräti 41,7, % ei osannut sanoa, pitääkö väittämä paikkansa Yksi vastaaja ei vastannut kysymykseen

12 Kuntapäättäjien avoimet vastaukset (4kpl) Kirjaston henkilökuntaa on vähennetty ja aukioloaikoja lyhennetty. Mielestäni yhden lainan keskimääräinen hinta 3,7 Euroa/laina on liian korkea tällaisena taloudellisena aikana kunnassamme, joten tehostettava on. kirjasto on tärkeä lähipalvelu, mutta aika tuo omat taloudelliset haasteet. Kirjaston vuosibudjetti vastaa kahta suurta kyläkoulua... Kyllä myös valtion tulee turvata kirjastojen valtionosuudet, ei vain kunnat rahoittajina. Aukioloaikoja on supistettu taloudellisen tilanteen takia mutta sitä ennen tehtiin kysely kuntalaisille. Eläkkeelle jäämisen kautta poistui yksi virka mutta palvelut saatiin joustojen avulla pidettyä suht hyvällä tasolla. Yhteistyötä tehdään monien eri kirjastojen kanssa kuten esim. Rutakko-verkko ja e-kirjastoa ollaan nyt tuomassa kovasti mukaan.

13 Yhteenveto Päättäjien vastausprosentti jäi melko alhaiseksi (33,3 %) Vastauksia saatiin kuitenkin melko tasapuolisesti kaikista maakunnista ja niiden erikokoisista kunnista. Päättäjillä on kirjaston laatuväittämien toteutumisesta positiivisempi kuva kuin kirjastojen johtajilla. Osa laatusuosituksista ja niistä tähän kyselyyn muodostetuista väittämistä on monitulkintaisia, eikä niihin vastaaminen kaikissa kunnissa välttämättä ole täysin yksiselitteistä Saatuja tuloksia on hyvä tarkastella riittävän kriittisesti ja omaan toimintaympäristöön suhteuttaen

ITÄ-SUOMEN KIRJASTOJEN OKM:N LAATUKUVAUK- SEN MUKAINEN LAATUTASON KARTOITTAMINEN

ITÄ-SUOMEN KIRJASTOJEN OKM:N LAATUKUVAUK- SEN MUKAINEN LAATUTASON KARTOITTAMINEN ITÄ-SUOMEN KIRJASTOJEN OKM:N LAATUKUVAUK- SEN MUKAINEN LAATUTASON KARTOITTAMINEN HANKKEEN LOPPURAPORTTI 19.12.201 Selene Keränen projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ. KIRJASTOJEN UUDET LAATUSUOSITUKSET 2010 SEINÄJOKI 26.10.2010 (LUONNOS)

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ. KIRJASTOJEN UUDET LAATUSUOSITUKSET 2010 SEINÄJOKI 26.10.2010 (LUONNOS) YLLÄPITÄJÄN KIRJASTOPALVELUJA KOSKEVA PALVELULUPAUS Kunta huolehtii kuntalaisten sivistyksellisistä perusoikeuksista ylläpitämällä laadukkaita kirjastopalveluja. Laadukkailla, kuntalaisten tarpeita vastaavilla

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Lukki-kirjastojen laadunarviointityö Lukki-kirjastojen laadunarviointityö sai Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Järjestöt kunnissa ja vanhemmat järjestöissä

Järjestöt kunnissa ja vanhemmat järjestöissä Järjestöt kunnissa ja vanhemmat järjestöissä Tarkastelu järjestöissä tapahtuvasta osallisuudesta LNPO-osallisuushankkeessa Oulun seudun kuntien alueella toteutetun kyselyn raportointi keväällä 2013. 1.

Lisätiedot

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMISTARPEET KAAKKOIS-SUOMEN KUNNISSA

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMISTARPEET KAAKKOIS-SUOMEN KUNNISSA AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMISTARPEET KAAKKOIS-SUOMEN KUNNISSA Päivi Kaski 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 Avoin varhaiskasvatus ja sen järjestäjät Kaakkois-Suomessa... 3 3 Kuntien

Lisätiedot

Excellent and keep it that way! Tritonian asiakaskyselyn 2013 tulokset

Excellent and keep it that way! Tritonian asiakaskyselyn 2013 tulokset Excellent and keep it that way! Tritonian asiakaskyselyn 2013 tulokset Informaatikko Jonna Hahto 16.7.2013 Sisällys 1 Vastaajat... 3 2 Kirjastopalveluiden vaikuttavuus... 4 3 Kuiluanalyysi ja arviointiasteikot...

Lisätiedot

keskisuomalaisten vammaisalan asiakastyöntekijöiden

keskisuomalaisten vammaisalan asiakastyöntekijöiden keskisuomalaisten vammaisalan asiakastyöntekijöiden näkemyksiä nykyisistä ja tulevaisuuden vammaispalveluista PIRJO LEHTOVAARA SIVI TALVENSOLA 31.8.2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 KYSELYN TULOKSET 2 2.1 Lainsäädäntöuudistus

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto.

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto. Kirjastoryhmä KARKKILAN KIRJASTOTOIMEN ARVIOINTI 3.10.2010 Laatija: Sivistystoimentarkastaja Kristiina Kontiainen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan asiakaskysely 2013

Rakennusvalvonnan asiakaskysely 2013 Rakennusvalvonnan asiakaskysely 213 Esipuhe Saitteko riittävästi neuvontaa Rakennusvalvonnasta? Oliko henkilökunnan tavoitettavuus riittävää? Oliko lupakäsittely riittävän nopeaa? Muun muassa tällaisiin

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

Digitaalisen aineiston kysyntä ja tarjonta Yleiset kirjastot 2004

Digitaalisen aineiston kysyntä ja tarjonta Yleiset kirjastot 2004 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Digitaalisen aineiston kysyntä ja tarjonta Yleiset kirjastot 2004 Opetusministeriön julkaisuja 2005:31 Digitaalisen aineiston kysyntä ja tarjonta Yleiset kirjastot

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen laatusuositus

Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings-

Lisätiedot

Kansalaisten peruspalveluja arvioitiin 14. kerran arvioinnin toteuttivat aluehallintovirastot

Kansalaisten peruspalveluja arvioitiin 14. kerran arvioinnin toteuttivat aluehallintovirastot ESIPUHE Kansalaisten peruspalveluja arvioitiin 14. kerran arvioinnin toteuttivat aluehallintovirastot Julkisen hallinnon tehtävänä on luoda riittävät edellytykset kansalaisten peruspalvelujen tuottamiselle.

Lisätiedot

YLEISTEN KIRJASTOJEN TOIMINTA JA TALOUS TILASTOJEN VALOSSA. Satu Heinonen

YLEISTEN KIRJASTOJEN TOIMINTA JA TALOUS TILASTOJEN VALOSSA. Satu Heinonen YLEISTEN KIRJASTOJEN TOIMINTA JA TALOUS TILASTOJEN VALOSSA Satu Heinonen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2014

Lisätiedot

Palveluliikenteen käyttö ja tasa-arvovaikutukset Salossa. Selvitys naisten ja miesten palveluliikenteen käytöstä ja tyytyväisyydestä palveluun

Palveluliikenteen käyttö ja tasa-arvovaikutukset Salossa. Selvitys naisten ja miesten palveluliikenteen käytöstä ja tyytyväisyydestä palveluun Palveluliikenteen käyttö ja tasa-arvovaikutukset Salossa Selvitys naisten ja miesten palveluliikenteen käytöstä ja tyytyväisyydestä palveluun Kysely on osa Kuntaliiton ja Naisjärjestöt yhteistyössä Kvinnoorganisationer

Lisätiedot

Porin kirjaston asiakaskysely 2011

Porin kirjaston asiakaskysely 2011 2011 Porin kirjaston asiakaskysely 2011 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto on koko 2000-luvun ajan tehnyt vuosittain asiakaskyselyn

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 84 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Kirsi Angerpuro TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013 Turun ammattikorkeakoulun Puheenvuoroja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2014

Lisätiedot

TEM raportteja 12/2013. Palvelukyselyiden tulokset

TEM raportteja 12/2013. Palvelukyselyiden tulokset TEM raportteja 12/2013 Palvelukyselyiden tulokset Raportti Helmikuu 2013 Esipuhe Työ ja elinkeinoministeriö vastaa kotouttamispolitiikan ja hyvien etnisten suhteiden edistämisen valtakunnallisesta arvioinnista

Lisätiedot

ALUEJÄRJESTÖSELVITYS 2013

ALUEJÄRJESTÖSELVITYS 2013 KAIKKI TOIMINTA LÄHTEE PAIKALLISTASOLTA Paikallistason liikunnan kehittämisestä ja koordinoinnista vastaavat liikunnan 15 aluejärjestöä yhdessä paikallisten urheiluseurojen, kuntien ja liikuntaa tukevien

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Sosiaalipoliittinen kysely. Selvitys opiskelijoille

Sosiaalipoliittinen kysely. Selvitys opiskelijoille Sosiaalipoliittinen kysely Selvitys opiskelijoille Mikkel Näkkäläjärvi 12.12.2012. Sisällysluettelo Sosiaalipoliittinen kysely... 1 1. Johdanto... 4 2. Raha/Kela... 4 2.1. Opintotuki mahdollistaa täysipäiväisen

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 21.2.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous Aika Perjantai 21.2.2014 klo 12.30-14.08 Paikka Työryhmän jäsenet: Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Lohjan kaupungin kuntaliitostutkimus: Karjalohja ja Nummi-Pusula

Lohjan kaupungin kuntaliitostutkimus: Karjalohja ja Nummi-Pusula Lohjan kaupungin kuntaliitostutkimus: Karjalohja ja Nummi-Pusula Sinervo, Jaakko Jaalama, Juha Huhtinen, Mervi 2015 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Lohja Lohjan kaupungin kuntaliitostutkimus: Karjalohja

Lisätiedot

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta 2011 Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta Sisällysluettelo 1. Toimeksianto ja selvityksen toteutus 2. Selvityksen taustaa: Kirjastojen toimintaa ohjaavat säädökset, ohjelmat ja strategiat Säädökset

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7 Risut ja ruusut Ammattikorkeakoulukirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyn loppuraportti Jyrki Ollikainen - Janne Suhonen

Lisätiedot

Maahanmuuttajat kuntalaisina

Maahanmuuttajat kuntalaisina Maahanmuuttajat kuntalaisina Selvitys maahanmuuttajien elämäntilanteesta ja palveluista Itä-Suomessa 2010 Net Effect Oy Petri Uusikylä, Sari Puurtinen, Eeva Terävä ja Katri Kinnunen 8/2010 Etelä-Savon

Lisätiedot

Julkaisija Nuori Suomi ry. Tekijät Reijo Ruokonen, Jan Norra, Pirjo Suhonen ja Hanna Karvinen. Taitto Mari Aarikka / Mainos Mariini

Julkaisija Nuori Suomi ry. Tekijät Reijo Ruokonen, Jan Norra, Pirjo Suhonen ja Hanna Karvinen. Taitto Mari Aarikka / Mainos Mariini Julkaisija Nuori Suomi ry Tekijät Reijo Ruokonen, Jan Norra, Pirjo Suhonen ja Hanna Karvinen Taitto Mari Aarikka / Mainos Mariini Kuvat Nuori Suomi ry Paino SLU-Paino 2009 ISBN 978-952-9889-99-0 Yläkoulujen

Lisätiedot