Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu"

Transkriptio

1 kättä pidempää Teemu Niiranen LT, sisätautien erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestötutkimusyksikkö Antti Jula LKT, sisätautiopin dosentti, tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestötutkimusyksikkö Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin kuin vastaanotolla mitattu Kohonneen verenpaineen diagnosointi ja hoito perustuvat yhä suurimmaksi osaksi vastaanotolla tapahtuviin verenpainemittauksiin, vaikka tällä käytännöllä on lukuisia heikkouksia. Verenpaineen kotimittaus on potilaalle miellyttävä verenpaineen mittaustapa, joka voi myös johtaa parempaan hoitoon sitoutumiseen. Kotona mitatulla verenpaineella on vahvempi yhteys verenpaineen aiheuttamiin elinvaurioihin ja tuleviin valtimotautitapahtumiin kuin vastaanotolla mitatulla. Vastaanotolla mitattu paine kuvaa todellista verenpainetasoa huonommin kuin kotona mitattu, ja sen käyttöä kohonneen verenpaineen diagnosoinnissa ja hoidon ohjaajana tulisi vähentää. Vertaisarvioitu VV Kohonneen verenpaineen on arvioitu olevan kolmanneksi suurin tautitaakan aiheuttaja ja merkittävä ennenaikaisen kuoleman riskitekijä, joka aiheuttaa yli 7 miljoonaa kuolemaa vuosittain (1). Vaikka suomalaisten verenpainetaso on jatkuvasti kehittynyt parempaan suuntaan, vuonna 2011 yli 30-vuotiaasta väestöstä oli 53 %:lla miehistä ja 46 %:lla naisista seulontatutkimuksessa kohonnut verenpaine ( 140/90 mmhg tai käytössä oleva verenpainelääkitys) (2). Kohonneen verenpaineen havaitseminen ja hoito eivät onnistu ilman hyviä ja käytännöllisiä verenpaineen mittausmenetelmiä. Verenpaine on jatkuva hemodynaaminen ilmiö, joka tekee sen mittaamisesta haasteellista. Suonensisäisissä suorissa verenpaineen mittauksissa on havaittu, että systolinen verenpaine voi normaalisti vaihdella jopa mmhg yhden vuorokauden aikana mittausympäristön sekä potilaan fyysisen ja psyykkisen tilan mukaan. Koska hyvinkin vakioidun verenpainemittauksen tulos voi vaihdella, lääkärin on ymmärrettävä yksittäisen mittauksen arvo. Verenpaineen kotimittauksessa on selviä etuja perinteiseen vastaanottomittaukseen verrattuna, sillä se mahdollistaa valkotakki-ilmiöstä häiriöttömät ja suhteellisen vakioidut mittausolosuhteet ja mittausten suuren määrän ja 2000-luvulla markkinoille tuotiin pieniä, edullisia ja helposti käytettäviä verenpaineen kotimittareita, ja jo vuonna 2006 suomalaisista terveyskeskusten verenpainepotilaista 60 % ilmoitti mittaavansa verenpainettaan kotimittarilla (3). Yhteys kohde-elinvaurioon ja ennusteeseen Sekä kotona itse olkavarresta mitatulla verenpaineella että ambulatorisella 24 tunnin aikana mitatulla verenpaineella on kansainvälisessä 23 tutkimuksen meta-analyysissä todettu olevan vastaanotolla tehtyä mittausta vahvempi yhteys verenpaineen aiheuttamiin elinvaurioihin, kuten vasemman kammion suurenemiseen, valtimon seinämäjäykkyyteen ja virtsan mikroalbuminuriaan (4). Myös suomalaisessa väestöaineistossa kotona mitatulla verenpaineella oli vahvempi yhteys verenpaineen aiheuttamiin elinvaurioihin kuin vastaanotolla mitatulla (taulukko 1) (5). Merkittävin kotimittauksen etu on kuitenkin sen vahva ennustearvo tulevien valtimotapahtumien kannalta. Tulokset kolmesta suuresta väestötason tutkimuksesta, japanilaisesta Ohasama-tutkimuksesta, italialaisesta PAMELA-tutkimuksesta ja suomalaisesta Finn-Home-tutkimuksesta, ovat osoittaneet, että kotona mitattu verenpaine ennustaa sydän- ja verisuonitautitapahtumia paremmin kuin vastaanotolla mitattu (taulukko 2) (6). Ohasama-tutkijat myös totesivat, että kotona mitattu paine on vahva tulevien aivoinfarktien ennustetekijä, vaikka käytössä olisi vain kaksi yksittäistä kotimittausarvoa (7). Näyttää siis siltä, että kotimittauksen edut eivät perustu ainoastaan mittausten suuresta määrästä johtuvaan tilastolliseen hyötyyn, vaan lisäksi mittausten tekemiseen muualla kuin vastaanotolla. Kaiken kaikkiaan kotipaine näyttää kuvastavan vastaanottopainetta paremmin todellista verenpainetta. 1818

2 tieteessä Kirjallisuutta 1 Ezzati M, Lopez AD, Rodgers A, Vander Hoorn S, Murray CJ. Selected major risk factors and global and regional burden of disease. Lancet 2002;360: Koskinen S, Lundqvist A, Ristiluoma N, toim. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Varis J, Savola H, Vesalainen R, Kantola I. Verenpainetaudin hoitotasapaino ei ole Suomessa vieläkään hyvä. Suom Lääkäril 2008;63: Bliziotis IA, Destounis A, Stergiou GS. Home versus ambulatory and office blood pressure in predicting target organ damage in hypertension: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens 2012;30: Niiranen T. Home blood pressure measurement - epidemiology and clinical application. Helsinki: Kansanterveyslaitos Ward AM, Takahashi O, Stevens R, Heneghan C. Home measurement of blood pressure and cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis of prospective studies. J Hypertens 2012;30: Ohkubo T, Asayama K, Kikuya M ym. How many times should blood pressure be measured at home for better prediction of stroke risk? Ten-year follow-up results from the Ohasama study. J Hypertens 2004;22: Little P, Barnett J, Barnsley L ym. Comparison of acceptability of and preferences for different methods of measuring blood pressure in primary care. BMJ 2002;325: Cappuccio FP, Kerry SM, Forbes L, Donald A. Blood pressure control by home monitoring: metaanalysis of randomised trials. BMJ 2004;329: Soghikian K, Casper SM, Fireman BH ym. Home blood pressure monitoring. Effect on use of medical services and medical care costs. Med Care 1992;30: Funahashi J, Ohkubo T, Fukunaga H ym. The economic impact of the introduction of home blood pressure measurement for the diagnosis and treatment of hypertension. Blood Press Monit 2006;11: Staessen JA, Den Hond E, Celis H ym. Antihypertensive treatment based on blood pressure measurement at home or in the physician s office: a randomized controlled trial. JAMA 2004;291: Verberk WJ, Kroon AA, Lenders JW ym. Self-measurement of blood pressure at home reduces the need for antihypertensive drugs: a randomized, controlled trial. Hypertension 2007;50: Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus (päivitetty ). www. kaypahoito.fi Taulukko 1. Kotona ja vastaanotolla mitatun paineen yhteys verenpainetaudin aiheuttamiin elinvaurioihin (5). Luvut kuvaavat Pearsonin korrelaatiokertoimia, p-arvo on korrelaatiokertoimien eroille. Systolinen verenpaine Diastolinen verenpaine Kohde-elin n Koti Vastaanotto p-arvo Koti Vastaanotto p-arvo Aortan pulssiaallon 237 0,65 0,50 < 0,0001 0,51 0,37 < 0,0001 nopeus Kaulavaltimon 758 0,35 0,25 < 0,0001 0,20 0,07 < 0,0001 intima-mediapaksuus Cornellin tulo EKG:ssä ,30 0,24 0,001 0,22 0,14 < 0, (QRS-kesto (RaVL + SV3 + 6 mm naisilla)) Myös ambulatorinen verenpainemittaus on vastaanotolle tehtyjä mittauksia tarkempi, mutta sen heikkouksia ovat huono saatavuus, kalleus ja epämiellyttävyys potilaalle. Nämä kyetään välttämään verenpaineen kotimittauksella (4,8). Taulukko 2. Kotona mitattu verenpaine lääkehoidon ohjaajana Huono sitoutuminen hoitoon on suuri ongelma hoidettaessa kohonnutta verenpainetta, joka ei yleensä aiheuta potilaalle mitään oireita. 18 satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen meta-analyysin mukaan kotimittauksia hoitonsa seurannassa käyttäneiden verenpainepotilaiden painetaso oli keskimäärin 4,2/2,4 mmhg matalampi kuin potilailla, joiden verenpainetta seurattiin vain vastaanotolla (9). Ero voi vaikuttaa pieneltä, mutta väestötasolla sillä olisi huomattava merkitys sydän- ja verisuonitautien ehkäisemisessä. Löydöstä on selitetty mm. sillä, että kotimittauksia suorittavat potilaat sitoutuvat ja osallistuvat aktiivisemmin hoitoonsa. Lisäksi potilaat itse pitävät verenpaineen kotimittauksia parempana mittausmenetelmänä kuin verenpaineen 24 tunnin pitkäaikaisrekisteröintiä, terveydenhuollon työntekijän vastaanotolla suorittamia mittauksia tai itse suoritettuja mittauksia vastaanottopisteessä (8). Verenpaineen kotimittaus on terveydenhuollon kannalta kustannustehokkaampi menetelmä kuin vastaanotolla tehtävät mittaukset, sillä se vähentää vastaanottokäyntejä, auttaa usein kohdentamaan lääkehoitoa sitä tarvitseville ja voi välttää tarpeettomien hoitojen aloittamista valkotakki-ilmiön poistuessa. 430 potilaan satunnaistetussa vertaistutkimuksessa kotimittausryhmässä hoidon kustannukset olivat 29 % pienemmät ja verenpainetaso lievästi matalampi kuin ryhmässä, jonka hoitoa ohjattiin vas- Sydän- ja verisuonitapahtuman (SVT) riski, kun systolinen verenpaine nousee 10 mmhg koti- tai vastaanottomittauksessa (6). Tutkimus Pääte tapahtuma Potilaita Tapahtumia Riskisuhde vastaanotolla mitattu paine (95 %:n LV) Riskisuhde kotona mitattu paine (95 %:n LV) Fagard ym SVT-tapahtuma ,96 (0,83 1,11) 1,17 (1,02 1,33) Niiranen ym SVT-tapahtuma ,01 (0,92 1,12) 1,22 (1,09 1,37) Ohkubo ym SVT-kuolleisuus ,00 (0,85 1,17) 1,23 (1,00 1,51) Yhteensä 0,99 (0,93 1,07) 1,20 (1,11 1,30) Sekä kotona että vastaanotolla mitatut paineet olivat samanaikaisesti monimuuttujamalleissa. 1819

3 kättä pidempää 15 Niiranen TJ, Asayama K, Thijs L ym. Outcome-driven thresholds for home blood pressure measurement: International database of home blood pressure in relation to cardiovascular outcome. Hypertension 2013;61: Johansson JK, Niiranen TJ, Puukka PJ, Jula AM. Prognostic value of the variability in home-measured blood pressure and heart rate: the Finn-Home study. Hypertension 2012;59: Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Teemu Niiranen: Luentopalkkio (Omron Healthcare). Antti Jula: Ei sidonnaisuuksia. Taulukko 3. taanotolla mitatun paineen pohjalta (10). Ohasama-tutkimukseen perustuvan matemaattisen mallin pohjalta arvioitiin, että käyttämällä verenpaineen kotimittauksia vastaanottomittausten sijasta Japanissa olisi mahdollista säästää 9,3 miljardia dollaria vuodessa verenpaineen hoitoon liittyvissä kustannuksissa (11). Kahdessa aiemmin tehdyssä satunnaistetussa tutkimuksessa (THOP ja HOMERUS) lääkehoitoa ohjattiin sokkoutetusti joko vastaanotolla tai kotona mitatun paineen perusteella (12,13). Hoidon ohjaus kotona mitatun verenpaineen perusteella johti vähäisempään lääkehoitoon ja hieman huonompaan verenpaineen hallintaan. Tutkimusten löydöksen selittää kuitenkin se heikkous, että tavoiteverenpaine oli molemmissa ryhmissä sama, vaikka kotona mitattu paine on normaalisti matalampi kuin vastaanotolla mitattu. Aiheesta tarvitaan vielä lisätutkimuksia, joskaan omassa tutkimuksessamme, jossa verrattiin kotimittauksia ja 24 tunnin ambulatorista mittausta verenpainehoidon ohjaajina, ei todettu merkittäviä eroja verenpainetasoissa ryh mien välillä 24 viikon seurannan jälkeen (5). Koska ambulatorista mittausta pidetään yhä verenpaineen mittauksen kultaisena standardina, kotimittausta voi pitää varsin hyvänä työkaluna kohonneen verenpaineen hoidon ohjauksessa. Viitearvot Kotona mitatut verenpainelukemat ovat lähes poikkeuksetta matalampia kuin vastaanotolla Vastaanotolla mitatun verenpainelukeman suhde 10 vuoden valtimotapahtumariskiin ja sitä vastaava kotona mitattu verenpaine (15). Vastanotolla mitattu verenpaine, mmhg 10 vuoden absoluuttinen riski, % Kotona mitattu verenpaine (95 %:n LV), mmhg Pyöristetty kotona mitattu paine, mmhg 120 6,2 118,5 (116,3 120,6) ,0 76,9 (76,5 77,3) ,9 125,2 (124,0 126,3) ,0 79,7 (78,7 80,6) ,0 131,9 (131,3 132,5) ,1 82,4 (80,5 84,3) ,8 145,3 (143,1 147,6) ,6 87,9 (84,2 91,6) 90 mitatut. Nykyisissä suosituksissa tyydytään toteamaan, että kotona mitattu verenpainetaso 135/85 mmhg vastaa vastaanotolla mitattua 140/90 mmhg:n verenpainetta (14). Vastaavia viitearvosuosituksia ei kuitenkaan anneta muille vastaanottopaineen tasoille, kuten 120/80 mmhg ja 160/100 mmhg. Lisäksi suositeltu 135/85 mmhg:n verenpainetaso perustuu poikkileikkausasetelmassa tehtyihin tilastoanalyyseihin. Tämän vuoksi olemme luoneet kansainvälisen väestöotoksiin perustuvan tietokannan, jonka avulla olemme määrittäneet ennusteeseen perustuvat viitearvot kotona mitatulle paineelle (15). Tavoitteena oli tutkia, mikä kotona mitattu verenpaine on yhtä suuri riski tuleville valtimotapahtumille kuin tietty vastaanotolla mitattu paine. Tulokset ovat varsin mielenkiintoiset, sillä vastaanotolla ja kotona mitatun paineen 5/5 mmhg:n ero ei näytä olevan vakio verenpainetasosta riippumatta, vaan esimerkiksi 160/100 mmhg:n painetta vastaanottomittauksessa vastaa 145/90 mmhg kotimittauksessa (taulukko 3) (15). Kotimittauksen käyttöaiheet Kotona mitattua verenpainetta voidaan ja tulee käyttää kaikilla verenpainemittauksen osaalueilla seulonnasta seurantaan, mutta erityisen käytännöllinen se on tietyissä tilanteissa. Verenpaineen kotimittaus poistaa valkotakkiilmiön ja mahdollistaa sen havaitsemisen. Kotimittauksen tulisi olla myös tarkennetun haastattelun ohella ensisijainen varmentava tutkimus potilailla, joilla todetaan hoitoresistentti hypertensio, ennen kuin edetään muihin, usein kalliimpiin ja vaikeammin toteutettaviin tutkimuksiin. Kotimittarin hankkimista voi suositella potilaalle hoitoon sitoutumisen parantamiseksi, sillä potilas pääsee osallistumaan aktiivisemmin omaan hoitoonsa. Verenpainelääkityksen ympärivuorokautista tehoa pystytään arvioimaan erillisten aamu- ja iltamittausten avulla, mikäli epäillään, että lääkityksen teho ei kata vuorokauden kaikkia 24 tuntia. Lisäksi markkinoille on lähitulevaisuudessa tulossa enemmän ajastimella varustettuja kotimittareita, jotka mahdollistavat verenpaineen mittauksen myös yöllä. Toistetut mittaukset mahdollistavat myös verenpaineen vaihtelun arvioinnin, joka on herättänyt viime aikoina runsasta kiinnostusta mah- 1820

4 tieteessä Kotimittausta voi pitää varsin hyvänä työkaluna kohonneen verenpaineen hoidon ohjauksessa. dollisena itsenäisenä valtimotaudin riskitekijänä (16). Lopuksi Verenpaineen kotimittaus on käytännöllinen, tarkka ja laajasti saatavilla oleva menetelmä, josta voi tulla jopa ensisijainen vaihtoehto kohonneen verenpaineen diagnosointiin ja hoidon seurantaan. Verenpaineen kotimittauksella on omat heikkoutensa, kuten yksittäisten mittarien huono tarkkuus, potilaiden taipumus valikoida sopivia mittaustuloksia ja väärä mittaustekniikka. Nämä ongelmat pystytään kuitenkin suurimmaksi osaksi välttämään hyvällä potilaskoulutuksella sekä käyttämällä vain validoituja ja kalibroituja kotimittareita. Verenpaineen mittauskäytäntöön tarvitaan muutos, sillä näyttöön perustuvan lääketieteen perusteella vaikuttaa siltä, että vastaanotolla mitattu paine kuvaa huonommin todellista verenpainetasoa ja valtimotaudin riskiä kuin kotona mitattu. n English summary > in english The role of self-measured home blood pressure in assessing cardiovascular risk Tilaa Lääkärimatrikkeli! Lääkärimatrikkeli 2012 julkaistiin toukokuussa. Matrikkeli on laajempi kuin koskaan aiemmin: se sisältää perustiedot yli lääkäristä. Matrikkeli on ilmestynyt säännöllisesti viiden vuoden välein jo 60 vuoden ajan. Käyttäjinä ovat työnantajat, yhteistyökumppanit ja kollegat. Tietoja käytetään mm. tarkistettaessa lääkärin koulutusta ja taustatietoja sekä etsittäessä luennoitsijoita. Tilauksen voit tehdä lähettämällä toimitus- ja laskutustietosi osoitteeseen: Hinta on jäsenille 178 euroa ja muille 212 euroa. Jäsen saa tilata jäsenhinnalla yhden matrikkelin. 1821

5 english summary Teemu Niiranen Research Physician National Institute for Health and Welfare Antti Jula The role of self-measured home blood pressure in assessing cardiovascular risk Hypertension, one of the most important challenges facing public healthcare worldwide, cannot be detected or controlled without accurate and practical methods for blood pressure measurement. Despite several limitations, the diagnosis and treatment of hypertension are still mainly based on clinic blood pressure values. Self-measurement of blood pressure at home, which has become widely available to the general public, allows for the identification of patients with white-coat hypertension with readings taken under standardized conditions, little measurement variability and good reproducibility. Home blood pressure measurement is also a method that appeals to most patients and can lead to better blood pressure control by increasing awareness of hypertension and adherence to and persistence of drug treatment. Furthermore, home blood pressure seems to be more closely associated with hypertensive end-organ damage and future cardiovascular events than clinic blood pressure, even for a low number of measurements. The shortcomings of home blood pressure measurement, such as poor accuracy of some home meters, reporting bias, and lack of patient instruction, can be avoided with good patient training and by using only validated and calibrated home meters. A paradigm shift is needed in blood pressure measurement, as evidence-based medicine suggests that office blood pressure measurement should be used for screening purposes only. 1821a

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista tieteessä Laura Kivelä lääketieteen kandidaatti Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö laura.kivela@fimnet.fi Matti Salo dosentti, ylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto,

Lisätiedot

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa Katsaus tieteessä Jari Ylinen LT, dosentti, ylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri jari.ylinen@ksshp.fi Riku Nikander TtT, professori, fysioterapeutti Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Voi ja sydäninfarktiriski

Voi ja sydäninfarktiriski Alkuperäistutkimus tieteessä Sari Voutilainen dosentti, ravitsemusepidemiologi sari.voutilainen@uef.fi Anna Nurmi FaT, post doc -tutkija Jyrki Virtanen dosentti, ravitsemusepidemiologi Jaakko Mursu FT,

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi Terveydenhuolto tieteessä Tarja Heponiemi PsT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.heponiemi@thl.fi Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Anna-Mari Aalto VTT, erikoistutkija

Lisätiedot

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka kehittymiseen. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Lihavuus

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka kehittymiseen. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Lihavuus Lihavuus Jarmo Kaukua Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus Lihavuus heikentää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista elämänlaatua. Sille ominaisia elämänlaatuongelmia esiintyy mm. psykososiaalisissa

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 LÄÄKÄRILEHTI SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI PL 49, 00501 HELSINKI KÄYNTIOSOITE: MÄKELÄNKATU

Lisätiedot

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia Alkuperäistutkimus tieteessä Heini Salo VTM, tutkija THL, Rokotusten ja immuunisuojan osasto heini.salo@thl.fi Pekka Nieminen dosentti, ylilääkäri HYKS, naistentautien klinikka Terhi Kilpi tutkimusprofessori,

Lisätiedot

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin Terveydenhuoltotutkimus Marko Elovainio, Tarja Heponiemi, Jukka Vänskä, Timo Sinervo, Santero Kujala, Erkki Laakso, Päivi Jalonen, Jari Hakanen, Kaj Husman, Saara Töyry, Hannu Halila Miten suomalainen

Lisätiedot

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA VAIKUTTAVUUS LIIKUNTAAN LIITTYVISSÄ INTERVENTIOTUTKIMUKSISSA JÄRJESTELMÄLLINEN KATSAUS TUULIKKI SJÖGREN, MINNA HAAPAKOSKI, SIRKKU KOSONEN, ARI HEINONEN Yhteyshenkilö: Tuulikki Sjögren.

Lisätiedot

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä Katsaus tieteessä Johanna Nokso-Koivisto LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri HYKS, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka johanna.nokso-koivisto@hus.fi Paula Tähtinen LT, erikoistuva lääkäri

Lisätiedot

Vain parasta jo vuodesta 1883

Vain parasta jo vuodesta 1883 26.vuosikerta numero 1/2008 Vain parasta jo vuodesta 1883 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2007 Veli-Jukka Anttila HYKS /Medisiininen tulosyksikkö/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS Puheenjohtaja

Lisätiedot

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET LIFE WITH PARKINSON S NON-MOTOR SYMPTOMS 2010 Parkinsonin taudin kanssa elävälle jokainen päivä on haaste 2 SISÄLTÖ 3 :n puheenjohtajan esipuhe Knut-Johan

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2011

Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2011 Alkuperäistutkimus tieteessä Tommi Kärki HuK, tutkimushoitaja Outi Lyytikäinen LT, dosentti, ylilääkäri outi.lyytikainen@thl.fi THL, Tartuntatautien seurannan ja torjunnan osasto, Sairaalainfektioohjelma

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Manu Leppikangas Pro gradu -tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto Kansanterveystieteen yksikkö ja

Lisätiedot

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka?

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Harri Helajärvi, Katja Pahkala, Olli Raitakari, Tuija Tammelin, Jorma Viikari ja Olli Heinonen KATSAUS Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Vanhan viisauden mukaan vierivä kivi ei sammaloidu,

Lisätiedot

Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyödyt terveyskeskuksen vuodeosastolla

Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyödyt terveyskeskuksen vuodeosastolla TERVEYDENHUOLTO TIETEESSÄ HEIDI PELTONEN MBA Master Thesis -tutkimus, International University Audentes, Tallinna, Viro MERVI LEPISTÖ TtT, yliopettaja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu JUKKA K. VIHERSAARI

Lisätiedot

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa 1 Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa Suosituksen laatijat: Aalto Anna-Mari, Korpilahti Ulla, Sainio

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Terveys, bioteknologia ja etiikka

Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja 1/2007 Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja. Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston

Lisätiedot

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi?

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi? Dialogi terveydestä: Miten voi? Toukokuu 2014 Dialogi terveydestä on Terveystalon uusi, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiantuntijajulkaisu. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon läpinäkyvyyttä jakamalla

Lisätiedot

VANHENEVIEN IHMISTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Yli 65-vuotiaiden terveys, toimintakyky ja sosiaali- ja terveyspalvelujen koettu tarve

VANHENEVIEN IHMISTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Yli 65-vuotiaiden terveys, toimintakyky ja sosiaali- ja terveyspalvelujen koettu tarve VANHENEVIEN IHMISTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Yli 65-vuotiaiden terveys, toimintakyky ja sosiaali- ja terveyspalvelujen koettu tarve LEA RISSANEN Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos OULU 1999

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot