Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito ei vastaa hoitosuosituksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito ei vastaa hoitosuosituksia"

Transkriptio

1 Tieteessä alkuperäistutkimus Teemu L. Ahola LT, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri TYKS Sydänkeskus THL, Terveysosasto Jouni K. Johansson LT, terveydenhuollon erikoislääkäri, lääkäritutkija THL, Terveysosasto Antti M. Jula LKT, sisätautien erikoislääkäri, tutkimusprofessori THL, Terveysosasto Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito ei vastaa hoitosuosituksia Lähtökohdat Kohonneen verenpaineen eli hypertension lääkehoidossa olevista naisista vain noin 4 % ja miehistä 5 % on hoitotavoitteessa. Yhdistelmähoidon käyttö on ollut liian vähäistä. Beetasalpaajien kyky vähentää aivohalvauksia on huonompi kuin ACE:n estäjien, ATR-salpaajien, diureettien ja kalsiumkanavan salpaajien. Tämän takia niitä ei suositella ilman erityisindikaatioita hypertension ensisijaisiksi lääkkeiksi. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, noudattavatko komplisoitumattoman hypertension hoidon lääkevalinnat hoitosuosituksia? Menetelmät Kelan lääkeosto- ja erityiskorvausrekistereistä poimittiin kaikki verenpainetta alentavat lääkeostot syys-marraskuulta vuosina 2, 26 ja 211. Lääkeostoja tehneistä suljettiin tämän tarkastelun ulkopuolelle Kelan erityiskorvausrekistereistä saadun tiedon perusteella diabetesta, sepelvaltimotautia, sydämen vajaatoimintaa ja kroonisia rytmihäiriöitä sairastavat. Tulokset Kroonisen verenpainetaudin erityiskorvausoikeuden ulkopuolella olevien, verenpainelääkkeitä ostavien, määrä on 11 vuodessa 2,5-kertaistunut. Potilasta kohti laskettu keskimääräinen verenpainelääkkeiden lukumäärä lisääntyi 1,4:stä 1,6:een henkilöillä, joilla ei ollut erityiskorvausoikeutta ja 2,:sta 2,2:een niillä, joille erityiskorvausoikeus oli myönnetty. Yhtä lääkettä käyttävien hoidoista lähes 4 % perustui beetasalpaajiin, ja beetasalpaaja oli mukana 4 %:ssa kahden lääkkeen yhdistelmähoidossa ja 7 %:ssa kolmen tai useamman lääkkeen yhdistelmähoidossa. Päätelmät Kohonneen verenpaineen erityiskorvausoikeuskriteerien ulkopuolella olevan hypertension hoito on suosituksia noudattaen lisääntynyt. Yhdistelmälääkehoitoa käytetään aiempaa enemmän, mutta ei riittävästi. Beetasalpaajia määrätään runsaasti silloinkin, kun indikaatioita niiden valinnalle ei ole. Vertaisarvioitu Beetasalpaajia ei suositella ilman erityis indikaatiota hypertension ensisijaisiksi lääkkeiksi. Kohonnut verenpaine on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä ennenaikaiselle kuolemalle altistavista riskitekijöistä (1). Hypertension hoito vähentää sydän- ja verisuonitautiriskiä (2). Suomalaisten väestötutkimusten mukaan 3 vuotta täyttäneistä miehistä keskimäärin joka toisella ja naisista kahdella viidestä on kohonnut verenpaine (systolinen verenpaine vähintään 14 mmhg tai diastolinen verenpaine vähintään 9 mmhg tai lääkehoito kohonneen verenpaineen takia) (3). Lisääntyneestä suolan saannista ja alkoholin käytöstä johtuen suomalaisten verenpaineen lasku on pysähtynyt ja diastolinen verenpaine kääntynyt nousuun vuoden 27 jälkeen (4). Noin puolet hypertensiopotilaista käyttää lääkehoitoa (3,5). Lääkehoitoa käyttävistä naisista noin 4 % ja miehistä noin puolet on nykyisessä hoitotavoitteessa, joka on alle 14/9 mmhg (3,5,6). Huonoa hoitotasapainoa voivat selittää elintavat, erityisesti runsas suolan käyttö, sekundaarinen verenpainetauti, yhdistelmälääkkeiden liian vähäinen käyttö ja puutteellinen lääkehoitoon sitoutuminen (6,7,8,9,1). Lääkevalinnat ja lääkeyhdistelmät eivät ole aina olleet optimaalisia, eikä niissä ole otettu Suomen Lääkärilehti 4/216 vsk

2 Kirjallisuutta 1 Lim SS, Vos T, Flaxman AD, ym. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 21. Lancet 212;38: Turnbull F. Effects of different blood-pressure-lowering regimens on major cardiovascular events: results of prospectivelydesigned overviews of randomised trials. Lancet 23;362: Koskinen S, Lundqvist A, Ristiluoma N, toim. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 211. THL, Raportti 68/ URN:ISBN: Laatikainen T, Jula A, Kastarinen M ym. Verenpainetasot ja hoitotasapaino FINRISKI-tutkimusalueilla Suom Lääkäril 213;68: Borodulin K, Saarikoski L, Lund L ym. Kansallinen FINRISKI 212 -terveystutkimus Osa I: Tutkimuksen toteutus ja menetelmät. THL Raportti 22/ URN:ISBN: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus, julkaistu Ahola TL, Jula AM, Kantola IM, Maki J, Klaukka T, Reunanen A. Positive change in the utilization of antihypertensive and lipid-lowering drugs among adult diabetics in Finland. Results from large national database between 2 and 26. J Hypertens 29;27: Ahola TL, Kantola IM, Maki J, Reunanen A, Jula AM. Adding a low-dose antihypertensive regimen would substantially improve the control of hypertension and reduce cardiovascular morbidity among uncomplicated hypertensive patients. Eur J Prev Cardiol 212;19: Ahola TL, Kantola IM, Puukka P ym. Positive change in the utilization of antihypertensive and lipid-lowering drugs among adult CHD patients in Finland: results from a large national database between 2 and 26. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 21;17: Yhdistelmälääkehoitoa käyttävien osuus kasvoi 11 vuodessa noin 2 %. huomioon potilaan liitännäissairauksia ja muita yksilöllisiä tekijöitä riittävästi (7,8,9). Toisaalta lääkehoidon pienenkin lisäyksen on arvioitu vähentävän huomattavasti aivohalvauksia ja iskeemisiä sydäntapahtumia (8). Beetasalpaajat ovat pysyneet Suomessa eniten käytettyinä verenpainelääkkeinä, vaikka niiden teho aivohalvauksen ehkäisyssä on muihin lääkkeisiin verrattuna huonompi. Päivitetyssä kohonneen verenpaineen hoitosuosituksessa beetasalpaajia suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti vain silloin, kun se muiden sairauksien, kuten sepelvaltimotaudin, kroonisten rytmihäiriöiden tai sydämen vajaatoiminnan johdosta on aiheellista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida komplisoitumattoman hypertension lääkehoitoa ja siinä tapahtuneita muutoksia aikavälillä Tiedot on poimittu Kelan lääkeosto- ja erityiskorvausrekisteristä. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin henkilöt, joilla oli Kelan myöntämä erityiskorvausoikeus diabeteksen, kroonisen sepelvaltimotaudin, kroonisten rytmihäiriöiden ja/tai sydämen vajaatoiminnan lääkehoitoon. Aineisto ja menetelmät Kelan lääkeosto- ja erityiskorvausrekistereistä poimittiin kaikki 3 vuotta täyttäneiden henkilöiden verenpainetta alentavat lääkeostot syysmarraskuulta vuosina 2, 26 ja 211. Henkilön katsottiin saavan verenpainetta alentavaa lääkehoitoa, mikäli hän oli hankkinut vähintään yhden lääkkeen seuraavista lääkeaineryhmistä tai niiden yhdistelmistä: beetasalpaajat, diureetit, kalsiumkanavan salpaajat, ACE:n (angiotensiinikonvertaasin) estäjät, ATR- (angiotensiinireseptorin) salpaajat, sekä muut verenpainelääkkeet (klonidiini, moksonidiini ja pratsosiini). Viimeksi mainittujen lääkkeiden ryhmää ei tässä tutkimuksessa erikseen käsitelty, sillä niiden osuudet olivat pieniä. Arvioitaessa lääkkeiden lukumäärää yhdistelmävalmisteiden kaikki verenpainetta alentavat lääkeaineet laskettiin erillisiksi valmisteiksi. Tutkimuksesta suljettiin pois ne henkilöt, joille oli myönnetty erityiskorvausoikeus sepelvaltimotaudin (korvausnumero 26), sydämen kroonisen vajaatoiminnan (korvausnumero 21), sydämen kroonisten rytmihäiriöiden (korvausnumero 27) tai diabeteksen (korvausnumero 13) lääkehoitoon. Täten muut merkittävimmät sairaudet, joiden hoitoon käytetään myös verenpainetta alentavia lääkkeitä, voitiin sulkea tutkimuksen ulkopuolelle. Jäljelle jääneet määriteltiin komplisoitumatonta hypertensiota sairastaviksi. Tähän ryhmään kuuluville voidaan myöntää erityiskorvausoikeus (korvausnumero 25), jos systolinen verenpainetaso on vähintään 2 mmhg tai diastolinen verenpainetaso vähintään 15 mmhg kuuden kuukauden mittaisen seurannan ja lääkkeettömän hoidon aikana. Tässä tutkimuksessa kroonisen verenpainetaudin erityiskorvausoikeuden piiriin kuuluvien katsottiin sairastavan vaikeaa tautimuotoa ja niiden, jotka eivät kuuluneet erityiskorvausoikeuden piiriin, katsottiin sairastavan ei-vaikeaa tautimuotoa. Tilastolliset menetelmät Kelan lääkeosto- ja rekisteriaineisto ei ole otos, vaan se kuvaa todellista tilannetta Suomessa. Siksi esim. lääkkeiden käytössä tapahtuneita muutoksia ei tarvitse analysoida tilastotieteellisin menetelmin. Analyysit suoritettiin käyttäen SAS-versiota 9.3. Tulokset on raportoitu absoluutti sina lukumäärinä, keskiarvoina ja prosentteina. Tulokset Verenpainetta alentavien lääkkeiden ostot Verenpainetta alentavia lääkkeitä ostaneiden määrä kasvoi vuoden 2 noin 67 :sta vuoden 211 noin miljoonaan henkilöön. Komplisoitumattoman hypertension hoitoon verenpainelääkkeitä ostaneiden määrä kasvoi vastaavasti noin 42 :sta noin 69 :een (kuvio 1). Eivaikeaan hypertensioon (ei erityiskorvausoikeutta) lääkehoitoa käyttäneiden määrä lisääntyi 16 prosenttia vuodesta 2 vuoteen 211, mutta erityiskorvauksen piirissä olevaan vaikeaan hypertensioon lääkehoitoa käyttäneiden määrä lisääntyi vain kolme prosenttia (kuvio 1). Yhdistelmälääkkeiden käyttö Yhdistelmähoito, jolla tarkoitetaan vähintään kahden eri tavalla vaikuttavan verenpainelääkkeen samanaikaista käyttöä, lisääntyi asteittain vuodesta 2 vuoteen 211. Ei-vaikeaa hyper 22 Suomen Lääkärilehti 4/216 vsk 71

3 Kuvio 1. Komplisoitumattomaan hypertensioon lääkkeitä käyttävien henkilöiden lukumäärät vuosina 2, 26 ja Taulukko 1. Kaikki Erityiskorvausoikeus Ei erityiskorvausoikeutta Yksi lääke Kaksi lääkettä Vähintään kolme lääkettä Komplisoitumatonta hypertensiota sairastavat ja verenpainelääkkeitä käyttävät suomalaiset vuosina 2, 26 ja 211. Tulokset esitetty keskiarvoina ja prosentteina. Lukumäärä, n Ikä, v Erityiskorvausoikeus Ei erityiskorvausoikeutta Naisia, % Erityiskorvausoikeus Ei erityiskorvausoikeutta Keskimääräinen verenpainelääkkeiden 1,8 1,8 1,8 lukumäärä, n Erityiskorvausoikeus 1 2, 2,1 2,2 Ei erityiskorvausoikeutta 1,4 1,5 1,6 Yhdistelmälääkehoito, % Erityiskorvausoikeus Ei erityiskorvausoikeutta Kiinteät lääkeyhdistelmät, % Erityiskorvausoikeus Ei erityiskorvausoikeutta Henkilöt, joilla on erityiskorvausoikeus krooniseen verenpainetautiin (Kelan korvausnumero 25). tensiota sairastavien yhdistelmälääkkeiden käyttö lisääntyi keskimäärin 1,4:stä 1,6:een ja vai keaa hypertensiota sairastavien keskimäärin 2,:sta 2,2:een (taulukko 1). Yhdistelmälääkehoitoa käyttävien osuus kasvoi 11 vuodessa molemmissa ryhmissä noin 2 %. Kiinteiden lääkeyhdistelmien käyttö lisääntyi, vaikka niiden osuus yhdistelmähoidosta väheni ei-vaikeaa hypertensiota sairastavilla 19 % ja taudin vaikeaa muotoa sairastavilla 3 % (taulukko 1). Vähintään kolmea verenpainelääkettä käytti tutkimusvuosina 8 12 % ei-vaikeaa hypertensiota sairastavista ja % vaikeaa hypertensiota sairastavista henkilöistä (kuvio 1). Lääkevalinnat Beetasalpaajat olivat eniten käytettyjä verenpainelääkkeitä komplisoitumattoman hypertension hoidossa vuosina 2, 26 ja 211 (kuvio 2). Beetasalpaajien käyttö lisääntyi määrällisesti, vaikka niiden suhteellinen osuus muihin verenpainetta alentaviin lääkkeisiin verrattuna väheni seuranta-aikana 51 prosentista 45 prosenttiin. Beetasalpaajia käytettiin eniten ei-vaikean hypertension hoitoon (kuvio 2). Ne olivat eniten käytetty lääkeaineryhmä vaikean hypertension hoidossa vuonna 2, mutta menettivät vuonna 26 johtoasemansa diureeteille. Niin yhden lääkkeen kuin yhdistelmähoidossakin reniiniangiotensiinijärjestelmää (RAS) estävien lääkkeiden, erityisesti ATR:n salpaajien, käyttö lisääntyi huomattavasti (kuvio 3). Monoterapiana käytetyistä lääkkeistä beetasalpaajat olivat tutkimusvuosina eniten käytetty lääkeaineryhmä komplisoitumattoman hypertension hoidossa (kuvio 3). Vuonna 211 noin 4 % yhden lääkkeen hoidoista toteutui beetasalpaajilla ja noin 44 % ACE:n estäjillä tai ATRsalpaajilla. Eniten käytetty kahden lääkkeen yhdistelmä oli RAS-estäjä yhdessä diureetin kanssa, mutta vuodesta 26 vuoteen 211 RAS-estäjän ja kalsiumkanavan salpaajan yhdistelmä lisääntyi suhteellisesti eniten (kuvio 3). Beetasalpaajat olivat kuitenkin vielä vuonna 211 mukana noin 4 %:ssa kahden lääkkeen yhdistelmähoidossa ja 7 %:ssa vähintään kolmen lääkkeen yhdistelmähoidossa (kuvio 3). Pohdinta Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito lisääntyi 11 vuodessa. Kroonisen verenpaine Suomen Lääkärilehti 4/216 vsk

4 Kuvio 2. Verenpainetta alentavien lääkeaineryhmien käyttö komplisoitumattomassa hypertensiossa vuosina 2, 26 ja Kastarinen M, Antikainen R, Peltonen M ym. Prevalence, awareness and treatment of hypertension in Finland during J Hypertens 29;27: Law MR, Morris JK, Wald NJ. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. BMJ 29;338:b1665. Kaikki henkilöt Erityiskorvattavuus Ei erityiskorvausoikeutta Beetasalpaajat Diureetit ATR-salpaajat Kalsiumkanavan salpaajat ACE:n estäjät Diureetit Beetasalpaajat ATR-salpaajat Kalsiumkanavan salpaajat ACE:n estäjät Beetasalpaajat Diureetit ATR-salpaajat ACE:n estäjät Kalsiumkanavan salpaajat taudin erityiskorvausoikeuden piirissä olevien määrä pysyi oleellisesti ennallaan, mutta ei-vaikean hypertension lääkehoidossa olevien määrä kasvoi 2,5-kertaiseksi. Eri tavalla vaikuttavien lääkkeiden määrä laskettuna hoidettavaa kohti lisääntyi ei-vaikeaa ja vaikeaa komplisoitumatonta hypertensiota sairastavien hoidossa keskimäärin,2 lääkkeellä. Hoitosuosituksista poiketen beetasalpaajat ovat edelleen eniten käytetty lääkeryhmä komplisoitumattoman hypertension monoterapiassa, ja niitä käytettiin vuonna 211 suhteellisesti enemmän ei-vaikeaan kuin vaikeaan hypertensioon. Ei-vaikean hypertension hoidon yleistyminen noudattaa Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suosituksia (6). Lääkehoito suositellaan aloitettavaksi jo silloin, kun Kelan erityiskorvausoikeuskriteerit eivät täyty. Erityiskorvausoikeuksien piirissä olevien määrä tuleekin tulevaisuudessa vähenemään, jos korvattavuuskriteereitä ei lievennetä. Hoitosuositusten mukaan lääkehoito aloitetaan, jos lääkkeettömästä hoidosta huolimatta systolinen tai diastolinen paine ylittää raja-arvot 14 ja 9 mmhg ja kohonnut painetaso on varmistettu kotimittauksin tai pitkäaikaisrekisteröinnin avulla (6). Kela myöntää erityiskorvausoikeuden kroonisen verenpainetaudin lääkehoidolle, jos sydän- ja verisuonitaudin riskitekijöistä ja kohde-elinvaurioista riippuen systolinen painetaso on vähintään 18 2 mmhg tai diastolinen painetaso vähintään mmhg. Lääketieteelliset perusteet erityiskorvausoikeuksien edellyttämien painerajojen alentamiseen ovat olemassa (6). Toisaalta huhtikuussa 213 voimaan tulleen lääkevaihdon (geneerinen substituutio) myötä verenpainelääkitysten kustannusten pienentyminen on vähentänyt erityiskorvausoikeuden merkitystä suhteessa peruskorvattavuuteen. Yhdistelmähoito Terveys 2 -tutkimuksen perusteella 3 % suomalaisista verenpaineen lääkehoitoa käyttävistä aikuisista oli vuonna 2 hoitotavoitteessa alle 14/9 mm Hg (8). Lääkehoidon tehostamisen vaikutuksia selvitettiin Malcolm R. Law:n matemaattista mallia hyödyntäen (11). Sen mukaan laskettiin, että kun lääkehoitoa tehostetaan yhdellä ja tarvittaessa kahdella lääkkeellä ja nykyisillä annossuosituksilla niille, jotka eivät olleet hoitotavoitteessa, hoitoisuus lisääntyy 67 prosenttiin (8). Tehostetun hoidon laskettiin vähentävän hoidossa olevien aivohalvauksia 28 % ja sydäninfarkteja 21 % (8). Lääkehoidon tehostamiseen tulisi siksi panostaa. Terveys 211 -tutkimuksen mukaan hypertension lääkehoitoa käyttävistä 4 % oli hoitotavoitteessa (< 14/9 mmhg) (3,6). Tämän tutkimuksen mukaan potilasta kohti laskettu verenpainelääkkeiden määrä lisääntyi 11 vuodessa keskimäärin,2 lääkkeellä. Ei-vaikeaa hypertensiota sairastavat käyttivät keski 222 Suomen Lääkärilehti 4/216 vsk 71

5 Kuvio 3. Verenpainetta alentavien lääkeaineryhmien käyttö monoterapiassa ja yhdistelmälääkehoidossa Monoterapia Kahden lääkkeen yhdistelmä Kolmen ja tai useamman lääkkeen yhdistelmä Beetasalpaajat ATR-salpaajat ACE:n estäjät Kalsiumkanavan salpaajat Diureetit RAS-estäjä ja diureetti RAS-estäjä ja beetasalpaaja RAS-estäjä ja kalsiumkanavan salpaaja Beetasalpaaja ja kalsiumkanavan salpaaja Beetasalpaaja ja diureetti RAS-estäjä, beetasalpaaja ja diureetti RAS-estäjä, kalsiumkanavan salpaaja ja diureetti RAS-estäjä, beetasalpaaja ja kalsiumkanavan salpaaja Diureetti, beetasalpaaja ja kalsiumkanavan salpaaja määrin 1,6 ja taudin vaikeaa muotoa sairastavat keskimäärin 2,2 lääkettä. Molemmat ryhmät huomioiden keskimääräinen verenpainelääkkeiden lukumäärä säilyi silti 1,8 lääkkeessä, koska ei-vaikeaa hypertensiota sairastavien osuus kasvoi merkittävästi. Ei-vaikean hypertension hoitoon tarvitaan vähemmän lääkkeitä kuin vaikean hypertension hoitoon. Tulosten mukaan näyttää siltä, että kohonneen verenpaineen hoidossa tyydytään taudin vaikeusasteesta riippumatta suosituksia korkeampiin painetasoihin, vaikka hoitotavoite olisi useimmiten saavutettavissa hoitoa tehostamalla. Elintapahoidon toteutumiseen tämä tutkimus ei anna vastauksia. Aiempien tutkimusten mukaan elintapahoito toteutuu perusterveydenhuollossa huonosti, jos lainkaan (12). Lääkevalinnat Verenpaineen nousu johtuu ääreisverenkierron vastuksen asteittaisesta suurenemisesta ja suurten valtimoiden kimmoisuuden vähenemisestä. Beetasalpaajien vaikutus perustuu sydämen lyöntitiheyden ja minuuttitilavuuden pienenemiseen. Ääreisverenkierron vastukseen ja suurten valtimoiden jäykkyyteen ne eivät vaikuta ehkä nebivololia ja karvedilolia (jolla on myös alfasalpaajavaikutus) lukuun ottamatta (13). Beetasalpaajat vähentävät vasemman kammion hypertrofiaa huonommin kuin muut lääkkeet. Aivohalvausten estossa muut verenpainetta alentavat lääkkeet ovat beetasalpaajia tehokkaampia (14,15). Hemodynamiikan ja tautitapahtumien eston kannalta paras kohonneen verenpaineen hoito toteutuu nykytiedon perusteella Käypä hoito -suosituksessa esitetyillä lääkkeettömän ja lääkehoidon keinoilla. Komplisoitumattoman hypertension ensisijaisiksi lääkkeiksi suositellaan ACE:n estäjää tai ATR-salpaajaa, kalsiumkanavan salpaajaa ja pieniannoksista diureettia sekä näihin perustuvia yhdistelmähoitoja (6). Tämän tutkimuksen mukaan beetasalpaajat ovat olleet ja ovat edelleen yleisimmin käytetty verenpainelääke. Beetasalpaajia käytettiin yleisimpänä ensilinjan lääkkeenä silloinkin, kun niiden käytölle ei ollut erityisindikaatiota, kuten oireinen sepelvaltimotauti, sairastettu sydäninfarkti, krooninen rytmihäiriö tai sydämen vajaatoiminta. Vasodilatoivien beetasalpaajien karvedilolin ja nebivololin yhteenlaskettu osuus kaikista beetasalpaajista oli seuranta-aikana pieni, vain noin 5 7 prosenttia. Näillä lääkkeillä ei kuitenkaan ole näyttöä hypertensiopotilaiden tautitapahtumien estosta (16). RAS-estäjien käyttö yksin ja yhdistelmissä lisääntyi. ACE:n estäjän tai ATR-salpaajan ja diureetin yhdistelmät olivat yhdessä yleisimmin käytetty kahden lääkeryhmän yhdistelmähoito. Suomen Lääkärilehti 4/216 vsk

6 12 Niiranen TJ, Leino K, Puukka P, Kantola I, Karanko H, Jula AM. Lack of impact of a comprehensive intervention on hypertension in the primary care setting. Am J Hypertens 214;27: Ripley TL, Saseen JJ. betablockers: a review of their pharmacological and physiological diversity in hypertension. Ann Pharmacother 214;48: Khan N, McAlister FA. Re-examining the efficacy of beta-blockers for the treatment of hypertension: a meta-analysis. Can Med Assoc J 26;174: Lindholm LH, Carlberg B, Samuelsson O. Should beta blockers remain first choice in the treatment of primary hypertension? A meta-analysis. Lancet 25;366: Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K ym. 213 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 213;34: Kjeldsen SE, Dahlof B, Devereux RB ym. Effects of losartan on cardiovascular morbidity and mortality in patients with isolated systolic hypertension and left ventricular hypertrophy: a Losartan Intervention for Endpoint Reduction (LIFE) substudy. JAMA 22;288: Yusuf S, Teo KK, Pogue J ym. Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events. N Engl J Med 28;358: Mancia G, Grassi G, Zanchetti A. New-onset diabetes and antihypertensive drugs. J Hypertens 26;24:3-1. Sidonnaisuudet Teemu L. Ahola: apuraha (Valtion tutkimusrahoitus, Kela), matkakorvaus (Suomen Verenpaineyhdistys), luentopalkkiot (St. Jude Medical Finland, KSSHP/koulutusyksikkö), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Medtronic, Bayer Pharma). Jouni K. Johansson ja Antti M. Jula: ei sidonnaisuuksia. Tämä on perustellusti looginen ja hyvä valinta kahden verenpainetta alentavan lääkkeen yhdistelmäksi essentiaalista komplisoitumatonta hypertensiota sairastaville (6,17). Positiivista oli myös se, että RAS-estäjän ja kalsiumkanavan salpaajan lääkeyhdistelmän käyttö kasvoi, erityisesti vuodesta 26 vuoteen 211. Epäsuotuisaa ACE:n estäjän ja ATR-salpaajan yhteiskäyttöä ei juurikaan esiintynyt (18). Kahden lääkkeen valinnassa tapahtui pääsääntöisesti positiivista kehitystä, joskin hieman ei-toivottavana muutoksena voidaan pitää myös beetasalpaaja-diureettiyhdistelmän käytön kasvua. Kyseistä yhdistelmää tulisi välttää, etenkin jos potilaalla on suurentunut riski sairastua diabetekseen. Beetasalpaaja-diureettiyhdistelmän käyttäjillä diabeteksen riski on suurin verrattuna muita verenpainelääkeyhdistelmiä käyttäviin (6,19). Vähintään kolmen lääkkeen yhdistelmissä yleisin oli RAS-estäjän, beetasalpaajan ja diureetin kombinaatio ja vasta toiseksi yleisin RASestäjän, kalsiumkanavan salpaajan ja diureetin kombinaatio, jota hoitosuositusten mukaan pidetään suositeltavimpana kolmen lääkkeen yhdistelmänä (16). Kohonneen verenpaineen hoidossa tyydytään taudin vaikeusasteesta riippumatta suosituksia korkeampiin painetasoihin. Tutkimuksen luotettavuus Suljimme tutkimuksestamme pois erityisryhmät (Kelan erityiskorvausnumerot 13, 21, 26 ja 27). Tästä huolimatta saattoi tutkimusaineistossa mukana olevilla henkilöillä esiintyä elinkomplikaatioita (esim. vasemman kammion hypertrofia), sillä sydämen ultraäänitutkimuksista tai EKG-rekisteröinneistä ei ollut tutkimuksessamme tietoa. Tämän takia käyttämämme termi komplisoitumaton hypertensio on hieman epätarkka. On mahdollista myös, että tutkimaamme kohderyhmään on jäänyt joitakin sydämen vajaatoimintaa, sepelvaltimotautia ja kroonisia rytmihäiriöitä sairastavia potilaita, koska uutta erityiskorvaushakemusta ei aina välttämättä tehdä, jos olemassa oleva erityiskorvausoikeus kattaa tarvittavan lääkityksen. TÄSTÄ ASIASTA TIEDETTIIN Vain alle puolet kohonneen verenpaineen lääkehoitoa käyttävistä on hoitotavoitteessa. Yhdistelmähoidon käyttö on liian vähäistä beetasalpaajia käytetään runsaasti kohonneen verenpaineen hoitoon. TÄMÄ TUTKIMUS OPETTI Verenpainetaudin erityiskorvauskriteerien ulkopuolella olevan hypertension hoito on suosituksia noudattaen lisääntynyt 11 vuodessa. Yhdistelmähoito on lisääntynyt, mutta ei riittävästi beetasalpaajia määrätään runsaasti silloinkin, kun indikaatioita niiden valinnalle ei ole. Yhdistelmähoitoa tulisi lisätä kiinnittäen samalla tarkempaa huomioita suositusten mukaisiin lääkevalintoihin. Tutkimusaineisto koostui kolmesta eri aikapisteestä, ja se sisälsi vuosilta 2, 26 ja 211 kaikki Suomessa ostetut kohonneen verenpaineen hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden ostot. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin lähemmin ainoastaan suurimpia verenpainetta alentavia lääkeaineryhmiä, joihin kuuluivat beetasalpaajat, diureetit, kalsiumkanavan salpaajat, ACE:n estäjät sekä ATR-salpaajat. Rekisteritarkastelun etuna on, että Kelan rekisteristä nähdään ne potilaat, jotka ovat kyseistä lääkettä todella ostaneet verrattuna siihen, että tarkasteltaisiin niitä lääkkeitä, jotka potilaalle on määrätty. Toisaalta tämänkään rekisterin perusteella emme voi olla varmoja siitä, että kaikki potilaat olisivat käyttäneet ostamiaan lääkkeitä säännöllisesti. On myös mahdollista, että joissakin tapauksissa verenpainelääkitys vaihtui kolmen kuukauden poiminta-ajan kuluessa. Tuolloin henkilö on virheellisesti tullut luokitelluksi sekä uusien että vanhojen lääkkeiden käyttäjäksi. Lääkkeitä vaihtaneiden osuus on arviomme mukaan kuitenkin siinä määrin pieni, ettei sillä ole merkitystä tutkimustuloksiin. Verenpainetta alentavaa lääkettä voidaan myös määrätä muuhun kuin kohonneen verenpaineen hoitoon. Esimerkiksi beetasalpaajia on voitu määrätä rytmihäiriöiden ja essentiaalisen vapinan hoitoon, beetasalpaajia ja ATR-salpaajia migreenin hoitoon, kalsiumkanavan salpaajia Raynaud n oireeseen ja diureetteja turvotus 224 Suomen Lääkärilehti 4/216 vsk 71

7 ten vähentämiseen. Suurin osa ostetuista beetasalpaajistakin on todennäköisesti määrätty kohonneen verenpaineen hoitoon. Tämä on pääteltävissä muun muassa siitä, että propranololin osuus kaikista ostetuista verenpainetta alentavista lääkkeistä oli 5 % vuonna 2 ja 4 % vuonna 211. Päätelmät Kroonisen verenpainetaudin erityiskorvausoikeuden ulkopuolella olevien, eli lievempää hypertensiota sairastavien lääkehoito lisääntyi vuosien 2 ja 211 välillä 2,5-kertaiseksi. Vastaavasti vaikean hypertension hoidossa olevien määrä säilyi ennallaan. Verenpainetta alentavien lääkkeiden määrä lisääntyi hoidettavaa kohti keskimäärin,2 valmisteella sekä ei-vaikeaa että vaikeaa hypertensiota sairastavien ryhmissä. Beetasalpaajia käytetään edelleen yksin ja yhdistelmissä paljon ja ilman erityisindikaatiota. Kohonneen verenpaineen yhdistelmähoitoa tulisi lisätä kiinnittäen samalla tarkempaa huomioita oikeisiin lääkevalintoihin elintapahoitoa unohtamatta. Tehokkaammalla hoidolla ja paremmilla valinnoilla voitaisiin olennaisesti vähentää hoidossa olevien tautitaakkaa. Tutkimusryhmä kiittää Kelaa saamastamme aineistosta sekä apurahasta, jotka ovat mahdollistaneet tämän tutkimuksen tekemisen. English summary in english Prescription drug treatment of uncomplicated hypertension doesn t follow recommendations Suomen Lääkärilehti 4/216 vsk

8 English summary Teemu L. Ahola M.D., Ph.D., Specialist in Cardiology and Internal Medicine Heart Center, Turku University Hospital Department of Health, National Institute for Health and Welfare Turku, Finland Jouni K. Johansson Antti M. Jula Prescription drug treatment of uncomplicated hypertension doesn t follow recommendations Background On average, about 4 percent of the treated hypertensive women, and 5 percent of the men, have blood pressure (BP) levels within current recommendations. Utilization of combination therapy for hypertension has been too low. Beta-blockers are less effective than other antihypertensive drugs in reducing strokes. Betablockers are therefore not recommended as a first-line antihypertensive drug for hypertension. Methods Comprehensive information on all antihypertensive drugs purchased in Finland was gathered from the database of the Social Insurance Institution of Finland during three months (September, October and November) in the years 2, 26 and 211. We excluded from this study subjects who were eligible for reimbursed medication for diabetes, coronary heart disease, chronic heart failure or chronic cardiac arrhythmias. Results In the 11-year period studied the use of antihypertensive medication has increased 2.5-fold among subjects with non-severe hypertension, whereas the number of severely hypertensive subjects treated has remained unchanged. The mean number of antihypertensive drugs per patient increased during the period studied from 1.4 to 1.6 for subjects with non-severe hypertension and from 2. to 2.2 for subjects with severe hypertension. Forty percent of the subjects on monotherapy or dual therapy used beta-blockers, whereas 7 percent of the subjects who were using a combination of at least 3 antihypertensive drugs used beta-blockers. Conclusions Treatment of non-severe hypertension has increased following the recommendations of the current evidencebased hypertension guidelines. The use of combination drug therapy in the management of hypertension has also increased but is still not optimal. Beta-blockers are frequently prescribed as a first-line antihypertensive drug for hypertension without a clear medical need. 225a Suomen Lääkärilehti 4/216 vsk 71

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Ilkka Kantola Hoyl, dosentti. Sisätautien el TYKS sisätautien klinikka Hypertension and Target-Organ Sequelae Eyes Retinopathy

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

Hypertension lääkehoito Suomessa

Hypertension lääkehoito Suomessa SILY ry:n ja Trafin valtuuttamien ilmailulääkäreiden kevätkokous 4.4.2014 Helsinki Hypertension lääkehoito Suomessa Teemu Ahola LT kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri TYKS Sydänkeskus Ilmailulääkäri

Lisätiedot

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

Diabetes ja verenpaine - uudet suositukset

Diabetes ja verenpaine - uudet suositukset Diabetes ja verenpaine - uudet suositukset Ilkka Tikkanen Professori, osastonylilääkäri Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, nefrologia, ja Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02. Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.2016 Ihmiskunnan kriittisen tärkeät sairaudet ja riskitekijät Global Burden

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi?

Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi? Ilkka Tikkanen NÄIN HOIDAN Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi? Kaikki keskeiset verenpainelääkeryhmät parantavat hypertensiopotilaiden ennustetta. Reniini-angiotensiinijärjestelmän estäjien

Lisätiedot

RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA

RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA Dosentti, sisätautien el Toimialuejohtaja Tyks, Turku SIDONNAISUUDET Advisor/Consultant/Speaker s Bureau Bayer, Boehringer-Ingelheim, Genzyme-Sanofi, Medtronic, Menarini,

Lisätiedot

Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet. Heikki Ruskoaho

Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet. Heikki Ruskoaho Lääkehoito Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet Heikki Ruskoaho Kohonnutta verenpainetta alentavan lääkehoidon tavoitteena on sekä systolisen että diastolisen verenpaineen mahdollisimman

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset

Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset Antti Jula Ylilääkäri, dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tärkeimmät kuolemaan johtaneet riskitekijät

Lisätiedot

KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE

KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE Juha Hartikainen KYS-SYDÄNKESKUS AME 2003 1 ILMAILUMÄÄRÄYKSET EASA Part Med HYPERTENSIO ILMAILUMÄÄRÄYKSET EASA Part Med B.010 Sydän ja verisuonisto (c) ILMAILUMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Verenpaineen kotimittaus ja tulkinta

Verenpaineen kotimittaus ja tulkinta Verenpaineen kotimittaus ja tulkinta Antti Jula LKT, sisätautien erikoislääkäri, tutkimusprofessori, THL Yleislääkäripäivät 2016, 13.5.2016 Helsinki Verenpaine ja AVH-kuolleisuus Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ. Tee tilaa. kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon

PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ. Tee tilaa. kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ Tee tilaa kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon Lähteet 1. Catapano et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Atherosclerosis 2016;

Lisätiedot

Mikä puuttuu. potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta?

Mikä puuttuu. potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta? Mikä puuttuu potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta? Alentaa 1-4 kolesterolia todistetun tehokkaasti Terveysvaikutteiset elintarvikkeet, joihin on lisätty kasvistanolia*, tarjoavat tehokkaan

Lisätiedot

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Antti Malmivaara, MD, PhD, Chief Physician Centre for Health and Social Economics National Institute for

Lisätiedot

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Kohonnut verenpaine Yleisin yleislääkärille tehtävän vastaanottokäynnin aihe Lääkitys

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine on kiistatta sydän- ja

Kohonnut verenpaine on kiistatta sydän- ja Kohonnut verenpaine Ilkka Tikkanen ja Tuula Tikkanen Kiistatta on osoitettu, että jo lievästi kohonnutta verenpainetta kannattaa hoitaa. Uusimmissa suosituksissa ollaan kuitenkin luopumassa kategorisista

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä Veikko Salomaa, MD, PhD Research Professor 10/21/11 SVT, DM, MeTS / Salomaa 1 10/21/11 Presentation name / Author 2 35-64 - vuo*aiden ikävakioitu sepelval*motau*kuolleisuus

Lisätiedot

Verenpainetaudin uudet hoitomahdollisuudet?

Verenpainetaudin uudet hoitomahdollisuudet? Verenpainetaudin uudet hoitomahdollisuudet? 23.05.08 Helsinki Tuula Tikkanen Dosentti, apulaisylilääkäri Laakson sairaalan konsultaatiopkl ja Helsinki Hypertension Centre of Excellence, HYKS Kohonnut verenpaine,

Lisätiedot

Monipillerissäkö tulevaisuus? Timo Strandberg. Helsingin yliopisto, Hyks. LKT, professori

Monipillerissäkö tulevaisuus? Timo Strandberg. Helsingin yliopisto, Hyks. LKT, professori Monipillerissäkö tulevaisuus? 24.11.2017 Timo Strandberg LKT, professori Helsingin yliopisto, Hyks Yhteistyö Erilaista yhteistyötä (tutkimus, koulutus, konsultointi) useiden tähän esitykseen liittyvien

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto KATRI AALTONEN Proviisori Tutkija, Kelan tutkimusosasto LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto PITKÄVAIKUTTEISTEN INSULIINIANALOGIEN JA GLIPTIINIEN KÄYTTÖ yleistyy diabeteksen hoidossa

Lisätiedot

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Tiina Laatikainen, LT, tutkimusprofessori 24.11.2012 1 Kohonnut verenpaine Lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin Sepelvaltimotaudin

Lisätiedot

Sepelvaltimotaudin riskitekijät ja riski koulutusryhmittäin

Sepelvaltimotaudin riskitekijät ja riski koulutusryhmittäin TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 9 TOUKOKUU 2016 1982 2012 Päälöydökset Miesten tupakointi väheni eniten ylimmässä koulutusryhmässä. Naisten tupakointi lisääntyi alimmassa koulutusryhmässä ja väheni ylimmässä.

Lisätiedot

Suolan terveyshaitat ja kustannukset

Suolan terveyshaitat ja kustannukset Suolan terveyshaitat ja kustannukset Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL Seminaari Suola Näkymätön vaara 8.2.2011 Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen tulevaisuus Itä-Suomessa. Professori Tiina Laatikainen

Terveyden edistämisen tulevaisuus Itä-Suomessa. Professori Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen tulevaisuus Itä-Suomessa Professori Tiina Laatikainen 1 WHO:n globaalit tavoitteet 1. 25% lasku kuolleisuudessa sydän- ja verisuonisairauksiin, syöpään, diabetekseen ja kroonisiin

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Valkotakkiverenpaine ja piilevä hypertensio totta vai tarua? Antti Jula Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Valkotakkiverenpaine ja piilevä hypertensio totta vai tarua? Antti Jula Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Valkotakkiverenpaine ja piilevä hypertensio totta vai tarua? Antti Jula Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 135/85 Ambulatory awake or Home BP Antti Jula 2 Valkotakkihypertensio ja piilevä

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

RUORI/TP 2: Elintarvikkeiden aiheuttamien sairauksien tautitaakka I Jouni Tuomisto

RUORI/TP 2: Elintarvikkeiden aiheuttamien sairauksien tautitaakka I Jouni Tuomisto RUORI/TP 2: Elintarvikkeiden aiheuttamien sairauksien tautitaakka 25.4.2019 I Jouni Tuomisto Tautitaakan käsite 1/2 Tautitaakka (burden of disease, BoD) yhdistää: sairauden takia menetetyt haittapainotetut

Lisätiedot

Number of patients entitled kustannukset ( )

Number of patients entitled kustannukset ( ) Taulukko 3.12. Kroonisen verenpainetaudin (205) erityiskorvattaviin oikeutetut ja kustannukset korvauksia saanutta kohti vuonna 2009. Kustannuksia laskettaessa on otettu mukaan vain ne henkilöt, joiden

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

Vaihdevuosien jälkeinen verenpainetauti. Risto J. Kaaja ja Matti J. Tikkanen

Vaihdevuosien jälkeinen verenpainetauti. Risto J. Kaaja ja Matti J. Tikkanen Katsaus Vaihdevuosien jälkeinen verenpainetauti Risto J. Kaaja ja Matti J. Tikkanen Vaihdevuosien jälkeiseen kohonneeseen verenpaineeseen on viime vuosikymmenien aikana suhtauduttu pidättyvämmin kuin miehen

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

Vaikean verenpainetaudin hoito

Vaikean verenpainetaudin hoito Näin hoidan Matti Nikkilä Vaikean verenpainetaudin hoito Uusista verenpainelääkkeistä huolimatta hypertension hoitotulokset jäävät usein epätyydyttäviksi. Lähes puolella verenpainepotilaista todetaan lääkityksen

Lisätiedot

Iäkkään hypertensio. Katsaus. Potilasesimerkki. Hypertension merkitys

Iäkkään hypertensio. Katsaus. Potilasesimerkki. Hypertension merkitys Katsaus TIMO STRANDBERG Iäkkään hypertensio Kohonnut verenpaine on erityisesti iäkkäillä vakavien sydän- ja verisuonisairauksien varsinkin aivohalvauksen ja sydämen vajaatoiminnan taustatekijä. Kohonneen

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Renaalinen denervaatio kohonneen verenpaineen hoidossa

Renaalinen denervaatio kohonneen verenpaineen hoidossa Renaalinen denervaatio kohonneen verenpaineen hoidossa Ilkka Tikkanen, dos. sisät. ja nefrol. erik.lääk. Osastonylilääkäri, HYKS Medisiininen tulosyksikkö, nefrologian klinikka ja Helsinki Hypertension

Lisätiedot

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti MENETELMÄOHJE 1 (5) 3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti 1. YLEISTÄ Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti antaa kertamittauksia ja kotimittauksia paremman ja luotettavamman kuvan verenpaineesta. Lisäksi

Lisätiedot

Knowledge expectations from the perspective of aged dialysis patients

Knowledge expectations from the perspective of aged dialysis patients Knowledge expectations from the perspective of aged dialysis patients Mirkka Rantanen, RDH, MNS-student 1 Tapio Kallio, RN, MNSc 3 Kirsi Johansson, RN, PhD, Coordinator 1,2 Sanna Salanterä,RN, PhD, Professor

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa LL Sergei Iljukov Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Terveys on täydellinen fyysisen,

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat 1.3.2012. Verenpaineen pitkäaikaismittauksen merkitys ja laatukriteerit

Käsiteltävät asiat 1.3.2012. Verenpaineen pitkäaikaismittauksen merkitys ja laatukriteerit Verenpaineen pitkäaikaismittauksen merkitys ja laatukriteerit Harri Lindholm, kliinisen fysiologian erikoislääkäri Käsiteltävät asiat Verenpaineen vuorokausirekisteröinnin aiheet Mittausmenetelmät Laitteiden

Lisätiedot

Kohonneen verenpaineen hoidon tavoite ja lääkehoidon aiheet

Kohonneen verenpaineen hoidon tavoite ja lääkehoidon aiheet Kohonneen verenpaineen hoidon tavoite ja lääkehoidon aiheet 19.9.2013 Jyväskylä Teemu Ahola, LT kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri TYKS sydänkeskus Kuva modifioitu artikkeleista: Kastarinen J Hypertens

Lisätiedot

KASVISSYÖJIEN KOLESTEROLI, VERENPAINE JA YLIPAINO

KASVISSYÖJIEN KOLESTEROLI, VERENPAINE JA YLIPAINO KASVISSYÖJIEN KOLESTEROLI, VERENPAINE JA YLIPAINO Näyttöä väestötutkimuksista, 1960 2015 www.puolikiloa.fi 2 Meta- analyysi Tutkimus Maa Vuodet Key ym. 1999 Adven7st Mortality USA 1960 65 Mukana Adven7st

Lisätiedot

Liite II. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite II. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite II Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin 6 Angiotensiinikonvertaasin estäjiä (ACE:n estäjiä) benatsepriilia, kaptopriilia, silatsapriilia, delapriilia, enalapriilia,

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS 28.11.2003 2734/2/03 ja 2343/2/01 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen- Laakkonen Sosiaali- ja terveysministeriö KANSANELÄKELAITOKSESTA

Lisätiedot

Valkotakkihypertensio

Valkotakkihypertensio KATSAUS Eeva Juhanoja, Jouni Johansson, Ilkka Kantola, Antti Jula ja Teemu Niiranen ksi kutsutaan vastaanoton yhteydessä mitattua kohonnutta verenpainetta, joka vastaanoton ulkopuolella tehdyissä mittauksissa

Lisätiedot

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon Mikko Syvänne Ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon 1 Yleiset tavoitteet 2 Prospective Studies Collaboration, Lancet 2007 3 Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ

VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ 8.11.2018 KUINKA KÄYTÄN MOHA:A ELI MOTIVOIVAA HAASTATTELUA TYÖKALUNA MURROSIKÄISEN DIABEETIKON HOIDOSSA MARI PULKKINEN, LT, LASTENENDOKRINOLOGI, HUS, LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET

Lisätiedot

Terveysliikunnan yhteiskunnallinen merkitys voiko terveysliikunnalla tasapainottaa kuntataloutta?

Terveysliikunnan yhteiskunnallinen merkitys voiko terveysliikunnalla tasapainottaa kuntataloutta? Terveysliikunnan yhteiskunnallinen merkitys voiko terveysliikunnalla tasapainottaa kuntataloutta? Tommi Vasankari Prof., LT UKK-instituutti & THL Kaarinan kaupungin stretegiaseminaari Kaarina 1.6.2009

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Leena Moilanen, dosentti Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sisätautien klinikka KYS Valtakunnallinen diabetespäivä

Lisätiedot

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Markku Kuusi MD, PhD National Institute for Health and Welfare Infectious Disease Control Unit Register-based data [National Infectious Disease Register

Lisätiedot

Verenpainetasot ja hoitotasapaino FINRISKI-tutkimusalueilla 1982 2012

Verenpainetasot ja hoitotasapaino FINRISKI-tutkimusalueilla 1982 2012 alkuperäistutkimus tieteessä Tiina Laatikainen LT, professori Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä,

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Suomalaiset vahvuudet

Suomalaiset vahvuudet Suomalaiset vahvuudet Korkealaatuinen terveydenhuoltojärjestelmä Luotettavat terveydenhuollon rekisterit Väestöaineistot ja terveydenhuollon näytekokoelmat Geneettisesti homogeeninen väestö Kansainvälisesti

Lisätiedot

Onko piilevällä kohonneella verenpaineella merkitystä?

Onko piilevällä kohonneella verenpaineella merkitystä? KATSAUS Marjo-Riitta Hänninen Onko piilevällä kohonneella verenpaineella merkitystä? 1500 Piilevällä kohonneella verenpaineella tarkoitetaan tilannetta, jossa verenpainelääkitystä käyttämättömän potilaan

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Sidonnaisuudet Toiminut asiantuntijana seuraaville lääkeyrityksille: Bayer Schering, Schering-Plough Luennoitsijana

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Rapid recovery Esilääkitys - Tavoittena potilaan nopea mobilisointi - Panadol 2g - Celebra 200mg - Gabapentin 600mg -

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

TESTBED FOR NEXT GENERATION REASEARCH & INNOVATION

TESTBED FOR NEXT GENERATION REASEARCH & INNOVATION PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS FOR NEW INNOVATIONS ACADEMIC RESEARCH INDUSTRY + PHARMA R&D SPEND Important decisions in drug discovery The Problem: It difficult to develop novel therapies that differentiate

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Liite 4 Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 4.

Lisätiedot

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa BMF, Osaamisen ytimessä -kevätseminaari 13.4.2011 Maarit Putous, informaatikko Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa CINAHL Cumulative index to nursing and allied health literature 1981- viitteitä yli 3000

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 29. päivänä

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Teijo Saari, LT, Dos. Kliininen opettaja, erikoislääkäri Anestesiologia ja tehohoito/turun yliopisto teisaa@utu.fi Ennen anesteetteja, muistin virkistämiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Maakuntaorganisaation rakentaminen & TKI resurssit 5.2.12019 Maria Virkki, LT, EMBA Hallintoylilääkäri, PHHYKY SOTE-palvelujen vaikuttavuus ja terveyshyöty

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta?

Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta? Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta? Kirsi Rantanen Neurologi, vs oyl Mei neu ppkl, HUS SVPY sihteeri 10.9.2015 1 SVPY syysristeily 4.-6.9.2015 Verenpaine ja AVH-sairaudet 70%:lla AVH-potilaista

Lisätiedot

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu kättä pidempää Teemu Niiranen LT, sisätautien erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestötutkimusyksikkö teemu.niiranen@thl.fi Antti Jula LKT, sisätautiopin dosentti, tutkimusprofessori

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

WHO:n globaalit kroonisten tautien ehkäisyn tavoitteet ja niiden toteutuminen Suomessa

WHO:n globaalit kroonisten tautien ehkäisyn tavoitteet ja niiden toteutuminen Suomessa WHO:n globaalit kroonisten tautien ehkäisyn tavoitteet ja niiden toteutuminen Suomessa Erkki Vartiainen, professori, Terveysosaston johtaja 11.10.2016 1 WHO:n globaalit tavoitteet 1. 25% lasku kuolleisuudessa

Lisätiedot

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2. Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.2010 Osteoporoosin lääkehoito Mitä pitempi kokemus, sitä skeptisempi suhtautuminen

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes 1 Käypä hoito -indikaattorit, diabetes Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat useaan suositukseen: Diabetes (2013), Diabeettinen nefropatia (2007), Diabeettinen retinopatia (2014), Diabeetikon

Lisätiedot

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia Bordetella pertussis Laboratorion näkökulma Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia SIDONNAISUUDET Asiantuntija Labquality Ammatinharjoittaja Mehiläinen Apurahoja:

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

Diabetespotilaiden hoitotasapaino FINRISKI 2012 -väestötutkimuksessa

Diabetespotilaiden hoitotasapaino FINRISKI 2012 -väestötutkimuksessa Alkuperäistutkimus tieteessä Pia Pajunen LT, dosentti, erikoislääkäri diabeteksen ehkäisyn yksikkö Kansaneläkelaitos, Etelä-Suomen vakuutusalue Tiina Laatikainen LT, professori Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen

Lisätiedot

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Sidonnaisuudet Käypä hoito päätoimittaja, Duodecim Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä asiantuntija,

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

6 MINUUTIN KÄVELYTESTI

6 MINUUTIN KÄVELYTESTI 6 MINUUTIN KÄVELYTESTI Ari Mänttäri, tuotepäällikkö, LitM UKK Terveyspalvelut Oy, UKK-instituutti ari.manttari@ukkterveyspalvelut.fi, www.ukkterveyspalvelut.fi American Thoracic Society (ATS) 2002 guidelines

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset. Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa

Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset. Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa Risto Kuronen Koulutusylilääkäri Päijät-Hämeen Perusterveydenhuollon yksikkö 29.5.2013 Kuronen,

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot