PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (11) Puolustuspoliittinen osasto. Helsinki /2010/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (11) Puolustuspoliittinen osasto. Helsinki.6.2003 10342/2010/2003"

Transkriptio

1 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (11) Valtiontalouden kehykset , Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 9/2003 Tulosohjauksen terävöittäminen, puolustusministeriön hallinnonalan strateginen ohjausprosessi VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADINTA 1 PERUSTEET Puolustusministeriö, puolustusvoimat ja Puolustushallinnon rakennuslaitos laativat vuosia koskevan toiminta- ja taloussuunnitelmansa valtiovarainministeriön antamia yleisiä laadintaohjeita (TM 0206/ ja sitä koskeva muutos TM0301/ ) sekä tässä asiakirjassa annettuja perusteita ja puolustusministeriön hallinnonalaa koskevia erityisohjeita noudattaen. Puolustusministeriön taloussäännön 14 ja 15 :n mukaan ministeriön osastot ja toimintayksiköt laativat omasta toiminnastaan toiminta- ja taloussuunnitelman ministeriön hallintoyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Puolustusministeriön puolustuspoliittinen osasto valmistelee hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman yhteenvedon puolustusministeriön hallintoyksikön, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen laatimien toiminta- ja taloussuunnitelmien pohjalta. Toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu lakiin valtion talousarviosta (423/1988) ja asetukseen valtion talousarviosta (1243/1992). Toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoituksena on tukea hallinnonalan toiminnan ja talouden tuloksellisuutta, antaa perusteita valtion vuotuisen talousarvion laadinnalle ja antaa perusteita hallinnonalojen sekä virastojen ja laitosten johtamiselle (1243/1992 ;8 ). Toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoituksena on tuottaa myös tietoa hallituksen talouspolitiikan toteuttamista ja toteutuksen valvontaa varten. Lisäksi tarkoitus on varmistaa hallituksen antamien toimintalinjojen huomioon ottaminen ministeriön hallinnonalan sisäisessä ohjauksessa kytkemällä hallituksen asettamat tavoitteet ja ministeriön toimintapolitiikka ja tehtävät toisiinsa. Toiminta- ja taloussuunnitelmien tiedot hallinnonalan määrärahakehyksistä ovat yhdessä valtion tulojen, valtiovelan ja sen hoitomenojen kehitystä koskevien tietojen kanssa keskeinen lähtökohta hallituksen talous- ja finanssipoliittisessa päätöksenteossa. Tämä konkretisoituu hallituksen päät-

2 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 2 (11) täessä kehysneuvottelussaan seuraavia neljää vuotta koskevasta määrärahakehyksestä ja sen jakautumisesta hallinnonaloittain. Toiminta- ja taloussuunnitelman avulla puolustusministeriön hallinnonalan strategisissa suunnitelmissa, puolustusvoimien pitkän tähtäyksen suunnitelmassa (PTS), valtioneuvoston selonteossa vuodelle 2001 ja hallitusohjelmassa esitetyt strategiset päämäärät konkretisoidaan tulostavoitteiksi, kehittämisohjelmiksi ja määrärahojen käytön suunnitelmaksi. TTSsuunnitelma tuottaa myös perusteet vuosittaisille talousarvioehdotuksille. Valtion keskushallinnon uudistamista pohtinut ministerityöryhmä on edellyttänyt, että ministeriöiden tulee terävöittää hallinnonalansa tulosohjausta. Tulosohjauksen terävöittämisen taustana ovat eduskunnan esittämät vaatimukset tunnuslukuihin perustuvista tulostavoitteista ja hallinnon tilivelvollisuuden vahvistamisesta. Työryhmän loppuraportti sisältää tähän liittyvinä suosituksina mm. sen, että valtion talousarvion selkeyttä tulostavoitteiden esittämisessä tulisi parantaa, talousarvioesityksissä ja ministeriön hyväksymissä tulossopimuksissa tulisi käyttää ohjauksen selkeyttämiseksi tunnuslukuja tavoitteiden määrittelemisessä ja tavoitteiden tulisi perustua mittaamiseen tai muuhun systemaattiseen arviointiin. Puolustusministeriö on pyrkinyt ottaamaan ministerityöryhmän suositukset huomioon jo vuoden 2004 talousarvioehdotuksen valmistelussa. Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille valmisteltaessa on pyrittävä korostuneesti ottamaan huomioon edellä esitetyt suositukset. Tästä syystä aiemmasta poiketen puolustusvoimille on esitetty alustavia tunnuslukuja sisältäviä tulostavoitteita ministeriön ja puolustusvoimien välisen vuoropuhelun ja neuvottelujen käynnistämiseksi. 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA VALMISTELUVASTUUT 2.1 HALLINNONALAN YHTEENVETO Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman yhteenveto koostuu seuraavista osista valmistelu- ja kokoamisvastuineen: 1. Puolustusministeriön hallinnonalan toiminnan perusteet (PO kokoaa osastojen esitykset ja virastojen suunnitelmat) 2. Toimintaympäristön muutokset (PO/POKV ja virastojen suunnitelmat) 3. Hallinnonalan toimintalinjat, painopisteet ja tavoitteet TTS-kaudella (PO kokoaa osastojen esitykset ja virastojen suunnitelmat) 4. Määrärahakehykset (RO ja virastojen suunnitelmat) 4.1 Menojen perussuunnitelma momenteittain 4.2 Taulukko puolustusmateriaalihankinnoista; erittely voimassa olevat tilausvaltuudet, indeksi- ja valuuttakurssimaksut, muut puolustusmateriaalihankinnat ja aloitettavat tilausvaltuudet

3 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 3 (11) 4.3 Perustelut TTS-kaudella aloitettaville tilausvaltuuksille 4.4 Henkilöstömääräarvio 4.5 Arvio hallinnonalan tuloista momenteittain 5. Mahdollinen hallinnonalan muutosehdotus (RO) LIITE 1 Tulostavoitteet Hallinnonalan tulostavoitteet Puolustusministeriö Puolustusvoimat Puolustushallinnon rakennuslaitos LIITE 2 Virastojen tuloksellisuuden keskeiset tunnusluvut aikasarjana , tuloksellisuuden käsitemäärittely ja tunnuslukujen kuvaus (PO) LIITE 3 Menojen mitoituslaskelmat (RO) LIITE 4 Tilahallinta (RO) LIITE 5 Arvio hallinnonalan toimenpiteiden vaikutuksista kotimaiseen ja muuhun puolustustarviketeollisuuteen (RO) LIITE 6 Hallinnonalan hankintastrategia ja investointihankkeet (RO) LIITE 7 Puolustushallinnon osallistuminen rauhanturvaamistoimintaan vuonna 2004 ja vuosina (PO) 2.2 VIRASTOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ Puolustusministeriön hallinnonalan virastojen (vast) toiminta- ja taloussuunnitelmien sisältö on seuraava: 1. Viraston perustehtävät ja toimintaympäristön muutokset 2. Viraston toimintalinjat, painopisteet ja tulostavoitteet TTS-kaudella ml. tunnusluvut 3. Määrärahakehykset 3.1 Menojen perussuunnitelma momenteittain (peruslaskelma) 3.2 Taulukko puolustusmateriaalihankinnoista; erittely voimassa olevat tilausvaltuudet, indeksi- ja valuuttakurssimaksut, muut puolustusmateriaalihankinnat ja aloitettavat tilausvaltuudet 3.3 Perustelut TTS-kaudella aloitettaville tilausvaltuuksille 3.4 Henkilöstömääräarvio 3.5 Arvio viraston tuloista momenteittain 3.6 Mahdollinen viraston muutosehdotus LIITTEET - Keskeiset viraston sisäiset tulostavoitteet - Tuloksellisuuden keskeiset tunnusluvut aikasarjana Menojen mitoituslaskelmat - Tilahallinta - Arvio suunnittelukauden toimenpiteiden vaikutuksista kotimaiseen ja muuhun puolustustarviketeollisuuteen

4 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 4 (11) - Hankintastrategia ja investointihankkeet Näiden lisäksi puolustusvoimia pyydetään erikseen toimittamaan seuraavat liitteet: - tuloksellisuuden käsitemäärittely puolustusvoimissa - käytettävien tunnuslukujen kuvaus - Puolustusvoimien osallistuminen rauhanturvaamistoimintaan vuonna 2004 ja vuosina TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUPROSESSIN TOTEUTUS Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitteluprosessi toteutetaan vuonna 2003 seuraavasti. 1. Tulosneuvotteluaineisto lähetetään puolustusministeriöön mennessä. Tulosneuvotteluaineiston on pidettävä sisällään seuraavat asiat: 1.2Viraston toiminta- ja taloussuunnitelmien luonnos 1.3 Alkavaksi esitettävät tilausvaltuudet ja niiden perustelut 1.4 Puolustusvoimien näkemys alustavista tulostavoitteista pitäen sisällään - esitys vaikuttavuustavoitteiden jakamisesta vuositavoitteiksi, - esitys puolustusvoimien alustaviksi tulostavoitteiksi pyydettyjen kohtien osalta - Pääesikunta voi sisällyttää esitykseensä myös puolustusvoimien PTS:n mukaisia uusia tulostavoitteita - tulostavoitteisiin pyydetään sisällyttämään esitykset myös taloudellisuuden mittaamisesta. - esitys siitä miten tulosohjauksen terävöittämisen vaatimuksiin vastataan puolustusvoimien osalta. 2. Puolustusministeriön suunnitteluryhmä käsittelee TAE ja TTS-asioita Pääesikunnan suunnitteluosaston kanssa klo Pääesikunnan suunnitteluosastolla. 3. PLM-PE tulosneuvotteluseminaari kansliapäällikön ja Pääesikunnan päällikön johdolla Puolustusministeriö laatii muistion seminaarista mennessä. 4. Puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan tulosneuvottelu klo Puolustusministeriö laatii puolustusvoimien toiminta- ja taloussuunnitelman (luonnos) ja tulosneuvottelujen päätöksiin perustuvan kirjallisen palautteen. 6. Tulosneuvottelujen perusteella Pääesikunta, Puolustushallinnon rakennuslaitos ja puolustusministeriö laativat toiminta- ja taloussuunnitelmansa loka-marraskuussa. 7. Puolustusministeriön hallintoyksikkö ja Puolustushallinnon rakennuslaitos toimittavat esitetyn perustein laaditun vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman puolustusministeriön puolustuspoliittiselle osastolle viimeistään

5 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 5 (11) 8. Puolustusministeriön suunnitteluryhmä ja Pääesikunnan suunnitteluosasto käsittelevät puolustusvoimien TTS-suunnitelmaa klo Pääesikunnassa. 9. Puolustusvoimat toimittaa tulosneuvotteluissa käsitellyn ja hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman puolustusministeriön puolustuspoliittiselle osastolle viimeistään , joka lähettää sen viipymättä osastoille toimenpiteitä varten. Puolustuspoliittisen osasto valmistelee hallinnonalan yhteenvedon luonnoksen puolustusministeriön sisäisen prosessin mukaisesti mennessä. Osastot käsittelevät puolustusvoimien TTS-suunnitelmaa ja hallinnonalan yhteenvetoa klo Puolustusministeriön suunnitteluryhmä ja PEsuunn-os käsittelevät yhteenvetoa klo Pääesikunnassa. 11. Hallinnonalan yhteenvedon luonnos käsitellään PLM:n osastopäällikkökokouksessa Puolustusministeriö käsittelee yhdessä Pääesikunnan kanssa hallinnonalan yhteenvetoa Puolustushallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmien yhteenveto käsitellään Puolustushallinnon henkilöstöpoliittisessa yhteistoimintaelimessä (HEPO) viikolla 50 alustavasti Puolustusministeri hyväksyy puolustusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelman ja valtiovarainministeriöön toimitettavan yhteenvedon viikolla Yhteenveto toimitetaan VM:öön viimeistään Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmasta tiedotetaan viikolla 2. Puolustusministeriön resurssipoliittinen osasto vastaa suunnitteluprosessista Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kanssa. 4 PUOLUSTUSMINISTERIÖN LINJAUKSET VUOSILLE TOIMINTALINJAT, PAINOPISTEET JA STRATEGIA Toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinnassa on otettava huomioon seuraavat perusteet: - hallitusohjelma hallituksen strategia-asiakirja - Valtiontalouden kehykset vuosille vuoden 2004 talousarvioesitys - valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko eduskunnalle toteutuksen ja linjamuutosten osalta - puolustusministeriön strateginen suunnitelma - puolustusvoimien PTS puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (PLM KD 406/3010/2002) - puolustusministeriön ohjauskirjeet koskien PTS-työtä, kumppanuustoimintaa, Pääesikunnan tehtävätasojen ja rakenteen tarkistamista, puolustus-

6 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 6 (11) voimien lääkintähuollon uudistamista, tietohallinnon rationalisointia, materiaalipolitiikkaa sekä puolustusmateriaalihankkeiden tehostamista (MATSI) - vuoden 2004 selontekoon sisällytettävien oleellisten muutosten vaikutus varojen kohdentamiseen ja muuhun toimintaan - tässä asiakirjassa esitettävät neuvottelun aloittamiseksi annetut alustavat tulostavoitteet Hallitusohjelman linjausten mukaisesti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinjat säilyvät ennallaan. Suomi harjoittaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka vahvistaa pohjoisen Euroopan vakautta ja lisää kansainvälistä turvallisuutta. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja uskottavaan maanpuolustukseen, jonka oleellinen osa on yleinen asevelvollisuus. Puolustusvoimia kehitetään vuoden 2001 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti. Hallitus arvioi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuutta laajemmin vuonna 2004 valmistuvassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa. 4.2 ALUSTAVAT TULOSTAVOITTEET Puolustusministeriön hallinnonalan tulostavoitteet Puolustushallinnon tulostavoitteet vuosille valmistellaan rinnakkaisena prosessina puolustusministeriön, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen kanssa. Tavoitetilassa puolustushallinnon tulostavoitteet TTS-kaudelle tulevat muodostamaan loogisen ketjun hallinnonalan strategista tavoitteista virastojen tulostavoitteisiin saakka, joka mahdollistaa myös valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisen raportoinnin. Tavoitteiden valmisteluperiaate koko hallinnonalan tavoitteet Ministeriön tavoitteet Puolustusvoimien tavoitteet PhRakl:n tavoitteet Perusteet: Hallinnonalan strateginen suunnitelma Parlamentaarinen ohjaus, VNS, hallitusohjelma TTS Tulossopimus vuodelle 2003 Kehitysohjelmat ja hankkeet Ministerityöryhmän ohjeet ja VNS Puolustusministeriön hallinnonalan ja ministeriön tulostavoitteet tarkistetaan strategiaa vastaaviksi syksyn 2003 aikana osana hallinnonalan strategi-

7 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 7 (11) Puolustusvoimien alustavat tulostavoitteet 4.3 RESURSSIT MÄÄRÄRAHAKEHYKSET an konkretisointityötä. Puolustusministeriön hallinnonalan tulostavoitteet tullaan ryhmittelemään Valtioneuvoston ohjesäännön tehtäväluokittelun mukaisesti: 1. Puolustuspolitiikka (PLM) 2. Sotilaallinen maanpuolustus (PLM+PV) 3. Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen (PLM) 4. Kansainvälinen yhteistyö, sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta (PLM+PV) 5. Hallinnon, organisaation ja toimintatapojen kehittäminen (PLM) Puolustusministeriön hallinnonalan alustavat tulostavoitteet vuosille on esitetty liitteenä 1. Puolustusvoimien toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon puolustusministeriön puolustusvoimien PTS:n työhön antaman ohjauksen ja liitteessä esitetyt neuvottelun aloittamiseksi lähetettävät alustavat tulostavoitteet. Tulostavoitteet perustuvat hallitusohjelmaan 2003, puolustushallinnon strategiseen suunnitelmaan ja valtioneuvoston selontekoon vuodelta Tulosohjauksen terävöittämisen suositukset edellyttävät tunnuslukujen käyttöä tulostavoitteissa. Tunnuslukujen on kuvattava tulostavoitteiden tuloksellisuutta: vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta sekä laatua. Puolustusvoimien osalta tämä tarkoittaa pyrkimystä raportoida kattavasti eduskunnalle ja edelleen kansalaisille miten tuloksekkaasti puolustusvoimien lakisääteiset tehtävät on toteutettu ja miten puolustusjärjestelmää kehitetään kohti tavoitetilaa. Tämä edellyttää tulosten tarkastelemista kokonaisvaltaisesti tuloksellisuuden kaikkien osa-alueiden avulla sekä erityisesti tunnuslukujen julkisuutta. Tämä on otettava huomioon lähtökohtana myös vietäessä puolustusvoimien käynnissä olevaa prosessijohtamisen käyttöönottoa eteenpäin. Puolustusvoimien avaintulos yhden (tilannekuva ja aluevalvonnan) osalta on tehty esitys siitä, miten tunnuslukuja voitaisiin sitoa esim. indeksiin. Puolustusvoimien alustavat tulostavoitteet vuosille on esitetty liitteessä 2. Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtiontalouden kehyksistä vuosille Puolustusministeriö jakaa puolustusministeriön hallinnonalaa koskevan vuosien kehyksen ja määrittää vuodelle 2008 esitettävät määrärahat eri momenteille seuraavalla tavalla:

8 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 8 (11) Puolustusministeriön hallinnonala Momentti Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Puolustusministeriön toimintamenot Ympäristövahinkojen korvaamisesta aiheutuvat menot Puolustusmateriaalihankinnat Puolustusvoimien toimintamenot Rauhanturvaamistoiminnan kalustoja hallintomenot Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen Kurssivaihtelut Hallinnonala yhteensä Ulkoasiainministeriön hallinnonala Momentti Suomalaisten valvontajoukkojen ylläpitomenot HENKILÖSTÖ Henkilöstörakenne ja -määrä Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmat on laadittava annettuihin momenttikohtaisiin menokehyksiin, jotka muodostavat perussuunnitelman. Tehtävien hoidon kannalta välttämättömät menot on sovitettava kehykseen. Toiminnan tuloksellisuuden kannalta oleelliset ja keskeiset lisätarpeet, joita ei ole mahdollista sisällyttää perussuunnitelmaan, esitetään tarvittaessa erillisenä perusteltuna muutosehdotuksena. Puolustusministeriön hallinnonalan kannalta keskeiset henkilöstöpoliittiset linjaukset sisältyvät valtioneuvoston antamaan periaatepäätökseen valtion henkilöstöpolitiikan linjasta sekä puolustusvoimien henkilöstöstrategiaan. Lähivuosina valtion henkilöstön vaihtuvuus kasvaa ikärakenteen vuoksi (erityisesti eläköityminen). Arvioiden mukaan vuoteen 2011 mennessä nykyisestä valtion henkilöstöstä poistuu noin 50 %. Vastaavasti puolustusvoimien henkilöstöstä arvioidaan vaihtuvan seuraavaan kymmenen vuoden aikana noin Kilpailu työvoimasta kiristyy ja poistuvan henkilöstön tilalle on kyettävä rekrytoimaan uutta henkilöstöä. Samanaikaisesti ase- ja muiden järjestelmien jatkuva teknistyminen ja sodan ajan tehtävien asettamat vaatimukset edellyttävät puolustusvoimien henkilöstörakenteen kehittämistä.

9 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 9 (11) Vuoden 2001 hallituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti puolustusvoimien henkilöstöresursseja ei ole mahdollista lisätä nykytasosta. Jatkossakin puolustusvoimien henkilöstötyövuosimäärä tulee olemaan enintään Puolustusvoimien henkilöstrategiassa on arvioitu, että puolustusvoimien kehittämisvaatimuksien mukaisesti sotilastehtävien määrä tulee olemaan noin ja siviilitehtävien noin Kumppanuustoimintojen mahdollinen lisääntyminen vaikuttaa tehtävien määrään. Suunnittelukaudella puolustusvoimien henkilöstötyövuosimäärä on saatava käännettyä laskuun. Henkilöstön virkarakennetta kehitettäessä otetaan erityisesti huomioon seuraavaa: - Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneiden (nuorempi upseerin virka), sotatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneiden (määräaikainen nuoremman upseerin virka) ja upseerin perusopinnot suorittaneiden (määräaikaisen reserviupseerin virka) tavoitevalmistumisvahvuudet tulee päivittää vastaamaan sodan tarpeiden ja eri kehittämistarpeiden asettamia vaatimuksia. - Sotilasviranhaltijoista tavoitetilassa vuonna 2015 tulee olla vuoden 2001 selonteon mukaisesti neljännes määräaikaisissa palvelussuhteissa. - Nykyisten opistoupseerin virkojen muuttamistarve sotilasammattihenkilöiksi, erikoisupseereiksi ja upseerin viroiksi on otettava huomioon. - Nykyisten sotilasteknikoiden tehtävien muuttamistarve sotilasammattihenkilöiksi, (siviili)asentajiksi ja sotilasinsinööreiksi on otettava huomioon. - Kumppanuushankkeiden mahdolliset vaikutukset henkilöstön määrään on otettava huomioon. Palkkausjärjestelmän käyttöönoton edellyttämä lisärahoitus on katettava ensisijaisesti henkilöstömenoista. Suunnittelukaudella henkilöstörakennetta korjataan virkajärjestelyin ennen kaikkea siten, että lakkautettavista viroista syntyvällä säästöllä saataisiin perustettua uudet virat. Avoinna olevien erikoisupseerien virkojen määrää pienennetään suunnittelukaudella. Puolustusministeriö ja Pääesikunta laativat suunnittelukaudella yhteistoiminnassa perusteet, joiden mukaisesti puolustusvoimien henkilöstöstrategiaa uuden valtioneuvoston selonteon edellyttämällä tavalla tarkistetaan erityisesti henkilöstörakenteen kehittämisen osalta. Onnistuakseen työvoiman rekrytoinnissa puolustusvoimien on oltava esimerkillinen työnantaja ja sen on huolehdittava yleisestä työnantajakuvastaan, tehtävien houkuttelevuudesta, kannustavien uusien palkkausjärjestelmien kehittämisestä, kannustavasta työilmapiiristä sekä henkilöstön asemasta ja osaamisen kehittymisestä. Tehtävien kansainvälisyys, tietoyhteiskun-

10 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 10 (11) Palkkausjärjestelmäuudistus Eläkejärjestelmäuudistus nan edistäminen, tehtävien haasteellisuus ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet ovat valtteja kilpailtaessa työmarkkinoilla. Suunnittelukaudella toteutetaan puolustusvoimien palkkausjärjestelmäuudistus. Suunnitteluperusteena on, että uuden järjestelmän mukaiset palkkaukset tulvat lisäämään palkkakustannuksia sivukuluineen noin 42,3 miljoonaa euroa (noin 7,2 prosenttia alan säännöllisen työajan palkkasummasta) vuodesta 2008 alkaen. Uudistusta koskeva rahoitussuunnitelma: Vuosi Rahoitus yhteensä *) *) Vuoden 2008 kokonaisrahoituksesta euroa perustuu puolustusvoimien toimintamenosäästöihin, vastaava osuus valtiovarainministeriön budjettirahoitukseen ja loput eli euroa järjestelyvaraeriin. Valtion eläkeneuvottelukunta on antanut omat ehdotuksensa valtion eläkejärjestelmän uudistamiseksi lukien ns. Puron työryhmän linjausten mukaisesti. Ehdotuksen mukaan puolustusvoimien henkilöstön eläketurvan muutoksista neuvotellaan erikseen. Tältä osin muutostarpeet selvitetään valtiovarainministeriön toimesta mennessä. Tähän selvitystyöhön osallistuvat puolustusvoimista sekä henkilöstöjärjestöt että työnantajaosapuoli. Tarkoituksena on, että uudistus kohtelee tasapuolisesti eri henkilöstöryhmiä. Toimeksiannon mukaisesti eläkemuutokset toteutetaan Puroratkaisun periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon sotilaseläkejärjestelmän erityispiirteet mm. urapainotteisuus. Myös sodan ajan tehtävien asettamat vaatimukset henkilöstölle, kuten ikärakenteeltaan tarkoituksenmukainen reservituotos, tulee eläkevalmistelussa ottaa huomioon. Vielä tässä vaiheessa eläkemaksuihin ei ole mahdollista antaa uusia suunnitteluperusteita. 5 YHTEISTOIMINTA Toiminta- ja taloussuunnitelmat on käsiteltävä yhteistoimintaa koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ennen niiden hyväksymistä. Puolustushallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmien yhteenveto käsitellään Puolustushallinnon henkilöstöpoliittisessa yhteistoimintaelimessä (HEPO) viikolla 50 alustavasti

11 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 11 (11) 6 ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Puolustusministeriön ja sen alaisten virastojen toiminta- ja taloussuunnitelmat ja toimintakertomukset ovat julkisia. Puolustusministeriö tiedottaa koko hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmasta sen valmistuttua. Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman yhteenvedon osia tiedotetaan internetissä. Tämän jälkeen virastot voivat tiedottaa omasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta katsomallaan tavallaan. Suunnitelma-asiakirjoja julkistettaessa on mainittava selkeästi, että asiakirjoissa esitetyt kannanotot ja ehdotukset ovat ainoastaan asianomaisen ministeriön, viraston tai laitoksen kannanottoja, eivätkä ylemmät viranomaiset ole ottaneet niihin kantaa. 7 MUUT OHJEET Toiminta- ja taloussuunnitelmat on toimitettava sekä paperiasiakirjana että edelleen käsiteltävissä olevina tiedostoina (sekä viraston käyttämillä ohjelmistoilla että Microsoft-ohjelmistoilla). Tiedostot pyydetään lähettämään joko paperiasiakirjan yhteydessä tai sähköpostina asianhoitajille. Asiaa hoitaa puolustusministeriössä vanhempi osastoesiupseeri Misa Kangaste ( ), talousjohtaja Timo Norbäck ( ) ja taloussuunnittelija Timo Rivinoja ( ). Kansliapäällikkö Matti Ahola Osastopäällikön sijainen Hannu Herranen LIITEET LIITE 1 Puolustushallinnon alustavat tulostavoitteet (VIRK) vuosille LIITE 2 Puolustusvoimien alustavat tulostavoitteet (VIRK) vuosille JAKELU TIEDOKSI Puolustusministeriön hallintoyksikkö Pääesikunta Puolustushallinnon rakennuslaitos Puolustusministeriön osastot ja toimintayksiköt PLM.n suunnitteluryhmän jäsenet Puolustusministerin erityisavustajat Ulkoasianministeriö/talouslinja Pääesikunnan suunnitteluosasto

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki 29.9.2004 10945/2010/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki 29.9.2004 10945/2010/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) PLM ak 10945/2010/2003-24.3.2004 Vuosien 2006-2009 toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinta LISÄOHJE VUOSIEN 2006-2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADIN- NALLE Ohessa

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (19) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.3440 Helsinki 24.3.2004 10945/2010/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (19) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.3440 Helsinki 24.3.2004 10945/2010/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (19) Valtiontalouden kehykset 2005 2008, Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 9/2003 Tulosohjauksen terävöittäminen, PLM KD 10027/2590/2003 2.3.2004 Ehdotus valtioneuvoston

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (23) FI.PLM.7769 Helsinki 14.4.2005 405/2110/2005

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (23) FI.PLM.7769 Helsinki 14.4.2005 405/2110/2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (23) JAKELU Valtiontalouden kehykset vuosille 2006-2009 (VM:n kirje nro VM 5/214/2005 11.3.2005) VUODEN 2006 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN 1. Perusteet ja valtiontalouden kehykset

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN 1 (14) JAKELU Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta (VM:n kirje nro TM 0802 2.4.2008) VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN

Lisätiedot

Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Puolustusvaliokunta

Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Puolustusvaliokunta Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä Puolustusvaliokunta 5.10.2016 PLM:n pääluokka v. 2017 talousarvioesityksessä Puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) FI.PLM.4555 Helsinki 23.6.2004 38/2520/2004

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) FI.PLM.4555 Helsinki 23.6.2004 38/2520/2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) Pääesikunta Puolustusvoimat-tiliviraston toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2003-31.12.2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) FI.PLM.3592 Helsinki /2020/2004

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) FI.PLM.3592 Helsinki /2020/2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) JAKELU Valtiontalouden kehykset vuosille 2005-2008 (VM:n kirje nro VM 3/214/2004 11.3.2004) VUODEN 2005 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN 1. Perusteet ja valtiontalouden kehykset

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) FI.PLM.5542 Helsinki 19.10.2004 10953/2030/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) FI.PLM.5542 Helsinki 19.10.2004 10953/2030/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) Pääesikunta Puolustusvoimien tulosraportti 2004 ajalta 1.1.-31.7.2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2004 OSAVUOSIRAPORTISTA 1. YLEISTÄ 1.1 Puolustusministeriön

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

VUOSIEN 2008-2011 TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADINTA

VUOSIEN 2008-2011 TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADINTA OHJE 1 (16) Puolustuspoliittinen osasto 21.6.2006 241/2010/2006 1. Hallitusohjelma 2003 ja hallituksen strategia-asiakirja 2. Valtioneuvoston selonteko VNS 6/2004, Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) FI.PLM.8456 Helsinki /2590/2004

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) FI.PLM.8456 Helsinki /2590/2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) Pääesikunta PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1. Tilinpäätöskannanoton lähtökohdat ja tavoitteet Puolustusministeriön kirjallinen kannanotto

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (6) Pääesikunta PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1. Tilinpäätöskannanoton lähtökohdat ja tavoitteet Valtion talousarvioasetuksen 66 i (asetusmuutos 7.4.2004/254)

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019 Muistio 1 (5) Puolustusvaliokunta 22.10.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019 1 Puolustusvoimien

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2010

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2010 1 (10) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.2010-140 19/20.01.01/2009-13.1.2010 ja ulkoasiainministeriön päätös nro HEL7498-1 14.1.2010 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO-

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

01. Puolustusministeriö

01. Puolustusministeriö 01. Puolustusministeriö 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 30 916 000 euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahantarve aiheutuu momentin määrärahan

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2007 OSAVUOSIRAPORTISTA

PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2007 OSAVUOSIRAPORTISTA 1 (5) Pääesikunta PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2007 OSAVUOSIRAPORTISTA 1. Puolustusministeriön palaute osana tulosohjausprosessia Puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (6) Pääesikunta PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1. Tilinpäätöskannanoton lähtökohdat ja tavoitteet Valtion talousarvioasetuksen 66 i velvoittaa ministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion taidemuseosta annettua lakia niin,

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

HE 30/ puolustusvoimista annetun lain 47 :n muuttamisesta

HE 30/ puolustusvoimista annetun lain 47 :n muuttamisesta HE 30/2017 - puolustusvoimista annetun lain 47 :n muuttamisesta Maanpuolustus kuuluu kaikille Eversti Heikki Pohja Puolustusvaliokunta 9.5.2017 Nimi Työ Osasto Puolustusvoimien sodan ajan henkilöstö 280

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusrekisterikeskus Ritva-Liisa Raatikainen 24.2.2015 Tulevaisuustyön tavoitteet Vahvistaa johtoryhmän yhteistä kokonaisnäkemystä ORK:n visiosta, strategisista tavoitteista

Lisätiedot

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet Tavoitteena : 1. Suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen 2. Pysyvät kustannussäästöt Kiinteistömenot Henkilöstökulut Materiaalihankinnat

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009 1 (14) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.2009 1351/20.01.01/2008-15.1.2009 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 19 830 000 euroa.

Lisätiedot

Moniohjaus koordinoivan ministeriön näkökulmasta

Moniohjaus koordinoivan ministeriön näkökulmasta Moniohjaus koordinoivan ministeriön näkökulmasta AVIen tulosohjausprosessi ja AVI-ELY ohjausjärjestelmän kehittämishanke Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Ylitarkastaja Mikko Saarinen, VM / kunta-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta 1.3 n prosessikartta Hallitusohjelman kirjaus Talousarvioehdotus Eduskunnan lausuma Kansallista täytäntöönpanoa edellyttävä EU-säädös Kansainvälinen sopimus, Sidosryhmän tai täytäntöönpanosta vastaavan

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) FI.PLM.9549 Helsinki /2030/2005

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) FI.PLM.9549 Helsinki /2030/2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) Pääesikunta Puolustusvoimien tulosraportti ajalta 1.1.-31.7.2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2005 OSAVUOSIRAPORTISTA 1. YLEISTÄ 1.1 Puolustusministeriön

Lisätiedot

Kansalliskirjasto seurantaryhmä

Kansalliskirjasto seurantaryhmä Kansalliskirjasto 2005 -seurantaryhmä Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 15.11.2005 Hellevi Yrjölä EriKin tavoitteet Kansalliset tietokannat maksutta kaikkien käyttöön Perusinfrastruktuurille keskitetty

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

HE 50/2000 vp ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lääkelaitos

HE 50/2000 vp ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lääkelaitos HE 50/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten johtokuntien lakkauttamista koskevaksi Iainsäädännöksi ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 177 887 000 euroa.

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä upseerin virassa syntymävuoden mukaan vuotta:

kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä upseerin virassa syntymävuoden mukaan vuotta: Alimpien eroamisikien nostaminen (55->57) johtuu julkisten alojen eläkelain mukaisesta sotilaan alimman vanhuuseläkeiän nostamisesta Upseerin, määräaikaisen nuoremman upseerin, määräaikaisen reserviupseerin,

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (6) Pääesikunta PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1. Tilinpäätöskannanoton lähtökohdat ja tavoitteet Valtion talousarvioasetuksen 66 i (asetusmuutos 7.4.2004/254)

Lisätiedot

Lainsäädäntöhankkeet puolustusselonteossa Puolustusvaliokunta

Lainsäädäntöhankkeet puolustusselonteossa Puolustusvaliokunta Lainsäädäntöhankkeet puolustusselonteossa Puolustusvaliokunta 7.4.2017 Hanna Nordström lainsäädäntöjohtaja hallintopoliittinen osasto, lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö Hallituksen esitykset HE 94/2016

Lisätiedot

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Hallintovaliokunta

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Hallintovaliokunta Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Hallintovaliokunta 10.2.2017 Lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström Laki puolustusvoimista 2 Puolustusvoimien tehtävät Puolustusvoimien tehtävänä on: 1) Suomen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

LIITTYY PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2009-2012 LIITE 1

LIITTYY PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2009-2012 LIITE 1 LIITTYY PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2009-2012 LIITE 1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TÄRKEIMMÄT TULOSTAVOITTEET JA KEHITTÄMISHANKKEET VUOSILLE 2009-2012 Toiminnalliset tulostavoitteet

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen Jyrki Karhula Strategisten tulossopimusten tarkistus vuodelle 2011 - Toimitaan ELYn strategisen

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU Esko-Olavi Seppälä 29.8.2007 Neuvon työryhmä 2006-2007 Työssä tuli tarkastella Sektoritutkimuksen kokonaisorganisaatiota Perusrahoituksen kehittämistä kilpaillun rahoituksen suuntaan,

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Sisällysluettelo 1 Viestinnän strateginen rooli 2 Puolustushallinnon visio, arvot ja perustoiminnot

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2006 OSAVUOSIRAPORTISTA

PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2006 OSAVUOSIRAPORTISTA 1 (7) Pääesikunta Puolustusvoimien tulosraportti ajalta 1.1.-31.7.2006 PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2006 OSAVUOSIRAPORTISTA 1. Yleistä 1.1 Puolustusministeriön palaute osana tulosohjausprosessia

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 23.05.2001 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008 1 (11) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.20885 1061/2110/2007 15.1.2008 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA 1 Sisällysluettelo Viestinnän strateginen rooli...1 Puolustushallinnon visio, arvot ja perustoiminnot...1

Lisätiedot

NÄKYMIÄ PUOLUSTUSHALLINNON KEHITTÄMISEEN

NÄKYMIÄ PUOLUSTUSHALLINNON KEHITTÄMISEEN NÄKYMIÄ PUOLUSTUSHALLINNON KEHITTÄMISEEN ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Toimintakenttä 2. Perusrakenteiden kehittäminen 3. Tukitoimintojen kehittäminen 1. TOIMINTAKENTTÄ vastaa osana valtioneuvostoa - puolustuspolitiikkaan

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2006

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2006 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) JAKELU PLM:n päätös nro 10/6/RO - 11.1.2006 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2006 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET 1.1 Määrärahat

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen Hankejohtaja Taito Vainio 1 Pelastustoimen kehittämistä ohjaavat linjaukset HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 1) Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista

Lisätiedot

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko STETEn seminaari 20.2.2009 Erityisasiantuntija Karoliina Honkanen Puolustuspoliittinen osasto Esityksen sisältö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Aikamme Haaste. Kansallisesta meristrategiasta

Aikamme Haaste. Kansallisesta meristrategiasta Kansallisesta meristrategiasta 4.11.2014 Suomi Merellä - säätiön 50-vuotisjuhlaseminaari Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Aikamme Haaste On kokonaisuuden hahmottaminen ja siinä toimiminen siilojen sijasta

Lisätiedot

Eräitä kehityssuuntia

Eräitä kehityssuuntia Eräitä kehityssuuntia Tietohallintokustannukset Sotaharjoitusvuorokaudet Kiinteistökustannukset Lentotunnit Henkilötyövuoden hinta Alusvuorokaudet Kv-toiminnan kustannukset Koulutetut reserviläiset / KH

Lisätiedot

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Puolustusvaliokunta

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Puolustusvaliokunta Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Puolustusvaliokunta 9.9.2016 Lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström HE 72/2016 vp: laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta;

Lisätiedot

Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän raportti

Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän raportti Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän raportti Väestönsuojelun neuvottelupäivä 2013 25.4.2013 Hallitusneuvos Mika Kättö Työryhmän toimeksiannon taustasta Valtioneuvoston

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Tapio Laamanen talousjohtaja oikeusministeriö 1 Oikeusministeriön hallinnonalan rakenne OIKEUSMINISTERIÖ OIKEUS-

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen 1 Määrärahat vuoden 2017 talousarvioesityksessä LVM:n pääluokka valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Juha Rannikko Henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa EK Puolustusvoimauudistuksen aikataulu

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV 28.1.2010 TILINPÄÄTÖS TIEDETÄÄN MUTTA MISTÄ TILAUS TIETOTILINPÄÄTÖKSELLE? Viraston ja laitoksen tulee antaa tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet Valtion ylimmän johdon valintaperusteet pähkinänkuoressa Valtionhallinnon johtajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtiovarainministeriö on täsmentänyt yhdessä ministeriöiden

Lisätiedot

'f5;i)jcqj Robin Lardot. Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) /2011/2368. Sisäasiainministeriö Poliisiosasto

'f5;i)jcqj Robin Lardot. Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) /2011/2368. Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) 26.7.2011 2020/2011/2368 Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Lausuntopyyntö 20.6.2011 SM046:00/2011 LAUSUNTO POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN ASETUKSEN 16 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Henkilöstörakenteen kehittäminen Kokonaisvastaajamäärä: 663

Henkilöstörakenteen kehittäminen Kokonaisvastaajamäärä: 663 Henkilöstörakenteen kehittäminen Kokonaisvastaajamäärä: 663 1. Puolustushaara (vast.) Kysymykseen vastanneet: 663 (ka: 1,4) (1.1) Maavoimat 71% 471 (1.2) Merivoimat 16,9% 112 (1.3) Ilmavoimat 12,1% 80

Lisätiedot

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA Apulaisosastopäällikkö Klaus Korhonen ulkoasiainministeriö, itäosasto Helsingin yliopisto 2.10.2008 2 Mun kolme pointtia - eli miksi ja miten teemme tätä työtä Suomen etu

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Valtioyhteisön yhteiset tavoitteet

Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Valtioyhteisön yhteiset tavoitteet Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Valtioyhteisön yhteiset tavoitteet Tulosohjausverkosto 24.2.2015 Markus Siltanen Lähtökohta: poliittisten tavoitteiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot