PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) FI.PLM.3592 Helsinki /2020/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) FI.PLM.3592 Helsinki /2020/2004"

Transkriptio

1 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) JAKELU Valtiontalouden kehykset vuosille (VM:n kirje nro VM 3/214/ ) VUODEN 2005 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN 1. Perusteet ja valtiontalouden kehykset Puolustusministeriö, puolustusvoimat ja Puolustushallinnon rakennuslaitos laativat vuotta 2005 koskevan talousarvioehdotuksensa valtiovarainministeriön antamia yleisiä laadintamääräyksiä sekä tässä asiakirjassa annettuja puolustusministeriön hallinnonalaa koskevia perusteita ja erityisohjeita noudattaen. Puolustusministeriön taloussäännön 14 ja 15 :n mukaan ministeriön osastot ja toimintayksiköt laativat omasta toiminnastaan talousarvioehdotuksen ministeriön hallintoyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Puolustusministeriön resurssipoliittinen osasto valmistelee puolustusministeriön hallintoyksikön, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen laatimien talousarvioehdotusten pohjalta puolustusministeriön hallinnonalan vuoden 2005 talousarvioehdotuksen. Puolustusvoimat valmistelee lisäksi puolustusministeriölle ehdotuksen ulkoasiainministeriön pääluokkaan sisällytettävien rauhanturvaamistoiminnan tulojen ja menojen osalta. Puolustusministeriö laatii tähän perustuen näitä tuloja ja menoja koskevan vuoden 2005 talousarvioehdotuksen, joka toimitetaan ulkoasiainministeriölle. Talousarvioehdotusten laadinnassa huomioon otettavia toimintaympäristön muutoksen kuvauksia, toiminnallisia yleislinjauksia ja taloudellisia perusteita sekä teknisiä laadintaohjeita sisältyy mm. seuraaviin asiakirjoihin ja päätöksiin: - valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko eduskunnalle valtioneuvoston päätös valtiontalouden kehysten, talousarvioehdotusten sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaperiaatteista ( )

2 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 2 (20) - valtioneuvoston päätös valtiontalouden kehyksistä vuosille (VM:n kirje nro VM 3/214/ ) - valtiovarainministeriön määräykset toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta (luonnosasiakirja, lopullinen määräys lähetetään myöhemmin erikseen) (liite 1) - puolustusministeriön strategiapäätökset ja ohjauskirjeet - puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (PLM:n ak nro 10342/2010/ ). Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtiontalouden kehyksistä vuosille Kehykset ovat vuoden 2005 hinta- ja kustannustasossa. On huomattava, että kehykset eivät sisällä uusien tulosopimusten aiheuttamia menotarpeita. Valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan puolustusministeriön hallinnonalan kehys on milj. euroa vuonna 2005 (PLM:n osuus on 5,6 % koko valtiontalouden menoista), milj. euroa vuonna 2006 (5,7 %), milj. euroa vuonna 2007 (5,6 %) ja milj. euroa vuonna 2008 (5,6 %). Vuoden 2004 varsinaisessa talousarviossa puolustusministeriön hallinnonalan menojen osuus valtion kokonaismenoista on 5,6 %. Puolustusministeriön hallinnonalan menojen osuus valtion kokonaismenoista pysyy siten tarkastelujaksolla samalla tasolla. Puolustusministeriö jakaa hallinnonalansa vuoden 2005 kehyksen eri momenteille seuraavasti: Puolustusministeriön hallinnonala Momentti TA KEHYS Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Puolustusministeriön toimintamenot Ympäristövahinkojen korvaamisesta aiheutuvat menot Puolustusmateriaalihankinnat Puolustusvoimien toimintamenot Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen Kurssivaihtelut Hallinnonala yhteensä Momentin (Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot) osalta vuoden 2005 talousarvioehdotuksen valmistelussa noudatetaan ulkoasiainministeriön ilmoittamaa momenttikohtaista kehystä. Ulkoasiainministeriön hallinnonala Momentti TA KEHYS Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot

3 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 3 (20) 2. Yleistä talousarvion rakenteesta Vuoden 2005 talousarvioehdotukset on laadittava annettujen momenttikohtaisten kehysten mukaisesti. Puolustusministeriön asettamien alustavien tavoitteiden edellyttämät menot sekä muut tehtävien hoidon kannalta välttämättömät menot on sovitettava kehyksiin. Toiminnan vaikuttavuuden ja toiminnallisen tehokkuuden parantamisen kannalta oleelliset ja keskeiset lisätarpeet, joita ei ole mahdollista sisällyttää varsinaiseen talousarvioehdotukseen, esitetään tarvittaessa erillisenä perusteltuna muutosehdotuksena. Valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta antamissa määräyksissä on lähdetty siitä, että pääluokkaperusteluissa tavoitteet asetetaan ministeriön toimialalle ja että lukuperusteluissa tavoitteet asetetaan kunkin hallinnonalan politiikkasektoreille. Tämä merkitsisi sitä, että pääluokassa noudatettava määrärahojen ryhmittely lukuihin tapahtuisi yleensä politiikkasektoreiden mukaisesti. Puolustusministeriön hallinnonalan osalta politiikkasektoreita ovat puolustuspolitiikka, sotilaallinen maanpuolustus, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen sekä sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhanturvaamistoiminta. Mikäli luvut muodostettaisiin politiikkasektoreihin perustuen, tarkoittaisi tämä käytännössä sitä, että puolustusministeriön verrattain vähäiset määrärahat tulisi kohdentaa neljään eri lukuun. Puolustusministeriö ei pidä tällaista menettelyä tarkoituksenmukaisena. Valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta antamissa määräyksissä on annettu mahdollisuus muodostaa luvut myös muulla tavalla edellyttäen, että ne muutoin ovat selkeitä toiminnoittaisia, tehtävittäisiä tai taloudellisia kokonaisuuksia. Tähän perustuen puolustusministeriö on päättänyt jatkaa puolustusministeriön hallinnonalan vuoden 2005 talousarviossa nykyistä lukurakennetta, jossa luvut on pääsääntöisesti muodostettu virastojen ja laitosten mukaisesti. 3. Tulostavoitteiden asettaminen ja tunnusluvut Puolustusministeriön hallinnonalan virastot ja laitokset käyttävät tulostavoitteiden esittämisessä ja määrärahojen mitoittamisessa lähtökohtana puolustusministeriön hallinnonalan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan perustuvia ministeriön asettamia alustavia tulostavoitteita vuodelle 2005 (liite 2), joita tarkistetaan tarvittaessa puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan välillä pidettävän tulosneuvottelun edellyttämällä tavalla. Tulostavoitteet tulee mahdollisuuksien mukaan esittää vuositason tunnuslukuina, jotka perustuvat mittaamiseen tai systemaattiseen arviointiin. Tulostavoitteet tulee esittää mahdollisuuksien mukaan myös trendeinä esim. aiempien vuosien rinnakkaisvertailujen tai muutosprosenttien avulla. Sisältökuvauksen lisäksi tavoitteet ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut esitetään vuoden 2005 talousarvioehdotuksessa taulukoilla kunkin viraston tulosalueisiin ryhmitettynä. Edellä mainitussa liitteessä 2 on esitetty puolustusvoimien toiminnan tuloksellisuuden tunnuslukuja.

4 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 4 (20) 4. Yleisperustelut 5. Pääluokka- ja lukuperustelut Puolustusvoimat laatii vuoden 2005 talousarvioehdotuksensa siten, että luvun Puolustusvoimat perustelujen selvitysosassa tulostavoitteet esitetään TOSI-työryhmän ehdottaman tulosaluejaon mukaisesti ja tulosyksiköittäin (maavoimat, merivoimat, ilmavoimat, Pääesikunta, yhteiset menot) ryhmiteltynä. Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii vuoden 2005 talousarvioehdotuksensa siten, että luvun Puolustushallinnon rakennuslaitos tulostavoitteet ryhmitellään toimialojen mukaisesti. Puolustusministeriön hallintoyksikön on laadittava ministeriötä koskeva vuoden 2005 talousarvioehdotus siten, että siihen sisällytetään ministeriön osastojen ja erillisyksiköiden keskeisimmät alustavat tulostavoitteet. Puolustusministeriön hallinnonalaa koskevien yleisperustelujen valmistelusta vastaa puolustusministeriön resurssipoliittinen osasto. Puolustusvoimien on kuitenkin liitettävä talousarvioehdotukseensa esitys hallituksen talousarvioesityksen yleisperusteluosaan sisällytettäväksi, puolustusvoimien toimintaa koskevaksi yhteenvedoksi. Puolustusministeriön hallinnonalan vuoden 2005 talousarvioehdotuksen pääluokkaperustelut valmistellaan puolustusministeriön hallintoyksikön ja osastojen, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ehdotusten perusteella siten, että ne kuvaavat koko hallinnonalan toimintaa. Pääluokkaperusteluissa tavoitteet ryhmitellään puolustusministeriön toimialan politiikkasektoreiden mukaisesti. Pääluokka- ja lukuperustelujen valmisteluvastuu on seuraava: Pääluokka/luku Valmisteluvastuu PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - esitykset PLM:n osastoilta, Pääesikunnalta ja PhRakL:lta PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - esitys PLM/hallintoyksiköltä momentin osalta PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - esitys Pääesikunnalta PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - esitykset PLM/PO:lta ja Pääesikunnalta PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - esitys PhRakL:lta PLM/talousyksikkö laatii

5 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 5 (20) Pääluokan 27 (Puolustusministeriön hallinnonala) perustelujen selvitysosassa esitetään seuraavat asiat: - Lyhyt toimintaympäristön kuvaus - Ehdotukset tavoitteiksi, jotka valtioneuvosto asettaa ministeriön toimialalle - Ehdotukset tavoitteiksi, jotka ministeriö itse asettaa valtion toiminnan rahoituksen sekä siirto- ja sijoitusmenojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle Toimintaympäristön kuvaus ja tavoitteita koskevat ehdotukset on esitettävä puolustusministeriön toimialan politiikkasektorijaon (puolustuspolitiikka, sotilaallinen maanpuolustus, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen sekä sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhanturvaamistoiminta) mukaisesti. Ehdotukset pääluokkaperusteluihin sisällytettäviksi asioiksi tehdään kullakin puolustusministeriön osastolla, puolustusvoimissa ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa. Puolustusministeriön resurssipoliittinen osasto liittää pääluokkaperusteluihin taulukot hallinnonalan määrärahoista, henkilöstömääristä ja valtuuksista. Henkilöstömääräarvion tarkempine perusteluineen sisällyttävät omaan talousarvioehdotukseensa liitteenä 3 olevan taulukkomallin mukaisesti puolustusministeriön hallintoyksikkö, puolustusvoimat ja Puolustushallinnon rakennuslaitos. Lukuperustelujen selvitysosassa esitetään puolustusministeriön alaisilleen virastoille ja laitoksille vuodelle 2005 alustavasti asettamat: - Tavoitteet valtion rahoittamalle toiminnalle ja yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle - Tavoitteet toiminnalliselle tuloksellisuudelle Lukuperusteluissa on kuvattava, miten niissä esitetyt tavoitteet tukevat pääluokkaperusteluissa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista (alemman ja ylemmän tason tavoitteiden yhteys). 6. Momenttien valmisteluvastuu sekä yleistä momenttiperusteluista ja liitemuistioista Momenttien valmisteluvastuu on seuraava: Momentti Valmisteluvastuu TULOMOMENTIT Puolustusministeriön hallinnonala Pääesikunta - tarvittaessa PLM/hallintoyksikkö PhRakL PLM/talousyksikkö kokoaa - esitykset PLM/hallintoyksiköltä ja Pääesikunnalta Ulkoasiainministeriön hallinnonala Pääesikunta

6 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 6 (20) MENOMOMENTIT Puolustusministeriön hallinnonala PLM/talousyksikkö kokoaa - arviolaskelma määrärahatarpeesta PLM/hallintoyksiköltä, PE:lta ja PhRakL:lta mallin ja soveltamisohjeiden mukaisesti PLM/hallintoyksikkö PLM/yhdyskunta- ja ympäristöyksikkö Pääesikunta Pääesikunta Pääesikunta PLM/talousyksikkö Pääesikunta Ulkoasiainministeriön hallinnonala Pääesikunta Momenttiperustelut Seuraavat momenttiperusteluihin liittyvät asiat koskevat yhtäläisesti kaikkia momentteja. Momenttien määrärahat ja tuloarviot tulee esittää tuhannen euron tarkkuudella. Momenttiperustelut jakaantuvat päätösosaan ja selvitysosaan. Päätösosassa tulee aina olla maininta myönnettävän määrärahan suuruudesta ja käyttötarkoituksesta, ns. vakiomomenttien osalta kuitenkin vain siltä osin kuin ne poikkeavat menomomenttien luokittelussa ja asiasisällössä esitetystä sisällöstä. Tähän liittyen talousarvion laadinnan yhteydessä on tarkistettava, että kaikki toiminnassa tarvittavat määrärahojen käyttötarkoitukset joko sisältyvät momentin ns. vakiosisältöön tai tulevat asianmukaisesti esitetyksi momentin perustelujen päätösosaan. Päätösosaan kuuluvat myös valtuuslausekkeet kaikkiin momentteihin, joissa niitä tarvitaan. Momentin päätösosaan tulee sisällyttää maininta määrärahan kohdentamisperusteista siltä osin, kuin kohdentaminen poikkeaa talousarvioasetuksessa mainituista yleisistä kohdentamisperusteista. Momentin perustelujen selvitysosassa tulee aina mainita: - Momentin määrärahan tai käyttötarkoituksen olennaiset muutokset edellisen varsinaisen talousarvion päätösosaan verrattuna mukaan lukien määrärahojen/henkilötyövuosien siirrot momentilta toiselle. - Nettobudjetoidulle menomomentille budjetoitujen tulojen kertymäperusteiden olennaiset muutokset edellisen varsinaisen talousarvion päätösosaan verrattuna

7 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 7 (20) Liitemuistiot Talousarvioehdotusten liitemuistioissa on eriteltävä kaikki määrärahan mitoitukseen vaikuttavat tekijät, kuten hintojen, tuottavuuden ja toiminnan laajuuden muutoksista aiheutuvat lisäykset ja vähennykset. Liitemuistiossa selvitetään lyhyesti toiminnan tavoitteet, laajuus, toimintalinjat, toimintaa ohjaavat säädökset ja toiminnan keskeiset rajoitteet. Valtuuksien käytöstä aiheutuvat määrärahatarpeet Valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta antamien määräysten kohdan mukaisesti virastojen ja laitosten tulee esittää talousarvioehdotuksensa liitteenä valtuuksien käytöstä aiheutuvat määrärahatarpeet valtiovarainministeriön edellä mainitun määräyksen liitteen 2 d mukaisesti. Momenttien mitoitustaulukot Talousarvioehdotuksen liitemuistioon sisällytetään mitoitustaulukko (malli liitteenä 4) seuraavista momenteista: , , ja Liitemuistion mitoitustaulukossa momentille esitetty määräraha eritellään: 1) Tulosalueittain (PLM, Puolustusvoimat ja rakennuslaitos) Puolustusministeriön osalta tämä tarkoittaa tulosaluejakoa, jossa Hallinnon, organisaation ja toimintatapojen kehittäminen - tulosalueen menot on vyörytetty neljälle päätulosalueelle. Puolustusvoimien osalta tämä tarkoittaa TOSItyöryhmän ehdottamaa tulosaluejakoa ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen osalta toimialojen mukaista jakoa. 2) Valtion liikekirjanpidon tuotto- ja kululaskelman tiliryhmien mukaisesti (PLM, Puolustusvoimat ja rakennuslaitos) Puolustusvoimat esittää lisäksi momentin osalta henkilöstökulut jaoteltuna palkatun henkilöstön varsinaisiin palkkoihin (ml. sivukulut), palkatun henkilöstön lisäpalkkioihin ja muihin palkkoihin ja palkkioihin (ml. sivukulut), varusmiesten päivärahoihin ja reserviläispalkkoihin (ml. päivärahat) sekä muihin henkilöstökuluihin. 3) Tulosyksiköittäin (PLM, puolustusvoimat ja rakennuslaitos) Puolustusministeriö laatii erittelyn tulosyksiköittäin, joita ovat osastot sekä osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt. Puolustusvoimat laatii tämän erittelyn jaottelulla maavoimat, merivoimat, ilmavoimat, Pääesikunta ja yhteiset menot. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen osalta tulosyksiköt tarkoittavat keskusyksikköä ja alueyksiköitä.

8 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 8 (20) 7. Tulomomentit Tähän on sisällytetty erityisesti tulomomenttien perusteluja koskevat asiat. Ehdotukset tuloarvioiksi tulee esittää kaikilta momenteilta, joihin tuloja arvioidaan kertyvän, siis myös muiden osastojen kuin osaston 12 tulomomenttien osalta. Tulomomenttien perustelut laaditaan edellä kohdassa 6 mainittuja periaatteita noudattaen. Malleina voidaan käyttää vuoden 2004 talousarviossa olevia tekstija laskelmamalleja. Tulomomentin perustelujen selvitysosassa tulee aina mainita tulon kertymäperusteiden olennaiset muutokset edellisen varsinaisen talousarvion päätösosaan verrattuna. 8. Momenttikohtaiset erityismääräykset momentin perusteluista ja liitemuistioista Tämän puolustusministeriön hallinnonalan vuoden 2005 talousarvioehdotusten laadintaohjeen soveltamisen helpottamiseksi annetaan jäljempänä momenttikohtaisia erityismääräyksiä momenttien perustelujen ja liitemuistioiden laatimisesta. Ne on eroteltu omien otsikkojensa alle, jotta ohjeen läpikäynti ja oikean asiakohdan löytäminen olisi mahdollisimman helppoa Puolustusministeriön hallinnonala Momentti (Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista) Talousarvioehdotuksen liitemuistioon on sisällytettävä arvio bruttotuloista ja menoista riittävästi eriteltynä Momentti (Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot) Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulee varmistaa momentin (Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot) valmistelussa se, että tulot rakennuslaitoksen myymistä palveluista vastaavat kiinteistöjen käyttäjiltä saatuja ennakkotietoja sekä näiden talousarvioehdotuksia. Rakennuslaitoksen tulee talousarvioehdotuksensa liitemuistiossa eritellä vuoden 2005 tuloarvio maksajakohtaisesti siten, että esimerkiksi puolustusvoimien maksamien vuokrien yhteismäärä käy ilmi erittelystä. Palkkausmenot Palkkausmenojen määrärahatarpeesta tulee laatia eritelty laskelma, josta käyvät ilmi varsinaiset palkat, työaika- ja suoriteperusteiset korvaukset, muut palkat, työnantajan eläkemaksut, työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä muut työnantajamaksut.

9 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 9 (20) Mitoitustaulukko Talousarvioehdotuksen liitemuistioon on sisällytettävä mitoitustaulukko (malli liitteenä 4) momentista Momentti (Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot) Momentin selvitysosassa tulee tarvittavilta osin selvittää tuloarvion mitoituksen perusteet. Momentin tuloarviot ja niiden perusteet tulee eritellä liitemuistiossa riittävästi. Momentin (Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot) tuloarvion mitoituksessa tulee ottaa huomioon rauhanturvaamistoiminnasta kertyvät tulot Momentti (Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) Valtiontalouden kehyksistä neuvoteltaessa puolustusministeriö teki tiettyihin olettamuksiin perustuvia laskelmia puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenojen määrästä vuonna Vuoden 2005 talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä on tarpeen tehdä huomattavasti yksityiskohtaisempia arviolaskelmia arvonlisäveromenojen tarpeesta. Tämän johdosta puolustusministeriön hallintoyksikön, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen on laadittava oheisen liitteen 5 mukainen arviolaskelma vuoden 2005 arvonlisäveromenojen tarpeesta. Puolustusvoimien osalta arviolaskelma tulee laatia tulosyksiköittäin Momentti (Puolustusministeriön toimintamenot) Momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) selvitysosassa on esitettävä valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta antamien määräysten kohtien mukainen taulukko tai teksti, jossa viraston tai laitoksen koko toiminnasta esitetään varainhoitovuoden tulot ja menot sekä tärkeimmät tulostavoitteet: 1) taloudellisuudelle, tuottavuuden kehitykselle sekä maksullisen toiminnan kannattavuudelle (toiminnallinen tehokkuus), 2) suoritteiden määrälle ja aikaansaataville julkishyödykkeille sekä palvelukyvylle ja suoritteiden ja julkishyödykkeiden laadulle samoin kuin vaikutuksille yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykseen (tuotokset ja laadunhallinta), 3) tarvittaessa henkisten voimavarojen hallinnalle. Palkkausmenot Palkkausmenojen määrärahatarpeesta tulee laatia eritelty laskelma, josta käyvät ilmi varsinaiset palkat, työaika- ja suoriteperusteiset korvaukset, muut palkat, työnantajan eläkemaksut, työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä muut työnantajamaksut.

10 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 10 (20) Toimitilamenot Liitemuistioon on laadittava puolustusministeriön käytettävissä olevista toimitiloista aiheutuvista menoista riittävästi eritelty laskelma. Politiikkaohjelmat Mikäli momentilta on tarkoitus rahoittaa politiikkaohjelmia, tulee perustelujen selvitysosaan liittää politiikkaohjelman rahoittamista koskeva määrärahavaraus. Määrärahavaraus voidaan ilmoittaa esim. seuraavasti: - määrärahasta on tarkoitus rahoittaa y:n politiikkaohjelmaa. Tuottavuusohjelma Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman mahdolliset vaikutukset tulee esittää momentin perustelujen selvitysosassa ja liitemuistiossa. Mitoitustaulukko Talousarvioehdotuksen liitemuistioon on sisällytettävä mitoitustaulukko (malli liitteenä 4) momentista Momentti (Ympäristövahinkojen korvaamisesta aiheutuvat menot) Talousarvioehdotuksen liitemuistioon on sisällytettävä erittely saastuneiden alueiden puhdistamisesta aiheutuvista suunnitelluista menoista ja arvioiduista ympäristövahinkojen korvauksista Momentti (Puolustusmateriaalihankinnat) Valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta antamien määräysten mukaisesti momentin (Puolustusmateriaalihankinnat) määräraha muutetaan vuoden 2005 talousarvioehdotuksessa kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi. Tämä momentin määrärahalajin muutos on mainittava momentin perustelujen selvitysosassa. Momentille (Puolustusmateriaalihankinnat) ei tule budjetoida sellaisia määrärahan käyttötarkoituksia, jotka eivät ole puolustusmateriaalin hankintamenoja ja jotka ovat luokittelultaan toimintamenomomentin asiasisällön mukaisia. Momentilla (Puolustusmateriaalihankinnat) tilausvaltuuksien määrärahat tulee kohdentaa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteella.

11 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 11 (20) Valtiovarainministeriön määräykset toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta eivät enää mahdollista aikaisempien vuosien käyttämättä jääneiden tilausvaltuuksien ns. automaattisesta uusimismenettelyä. Valtuus on uudistettavissa ainoastaan perustellusta syystä. Siirtymäkauden järjestelynä voidaan kuitenkin vuoden 2005 talousarviossa esittää sisällytettäväksi momentin päätösosan perusteluihin maininta, jonka mukaan vuoden 2002 tai sitä aikaisempien vuosien talousarvioissa myönnettyjen tilausvaltuuksien osalta on oikeus tehdä sopimuksia vuoden 2005 aikana näiden tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä kyseisten tilausvaltuuksien rahoitussuunnitelmissa esitettyjä rahamääriä. Tämä edellyttää kuitenkin erillistä selvitystä, josta käyvät ilmi mitä tilausvaltuuksia esitys koskee, arviota tilausvaltuuksien käyttämättä jäävistä määristä sekä syitä siitä, miksi tilausvaltuuksia ei ole voitu käyttää. Maksatusten lykkäykset Valtioneuvoston tekemään valtiontalouden kehyspäätökseen vuosille sisältyi momentin (Puolustusmateriaalihankinnat) osalta 40 milj. euroa maksatuksien siirtoja vuodelta 2005 vuodelle Pääesikunnan tulee vuoden 2005 talousarvioehdotuksessaan kohdentaa nämä 40 milj. euron maksatuksien siirrot tilausvaltuuksille ja esittää tarvittavat muutokset tilausvaltuuksien voimassa oleviin menojen ajoitussuunnitelmiin. Menoselvitys tilausvaltuuksista Valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta antamien määräysten kohtien mukaisesti tilausvaltuuksien käytöstä aiheutuvista talousarviomenoista tulee esittää selvitys, josta ilmenevät varainhoitovuoden menot ja seuraavien vuosien määrärahatarpeet (menoselvitys). Menoselvitys laaditaan valtuuksittain eriteltynä valtiovarainministeriön edellä mainitun määräyksen liitteessä 2 c esitetyn taulukon mukaisella rakenteella. Menoselvitys tulee sisällyttää momentin perustelujen selvitysosaan. Muut puolustusmateriaalihankinnat Muiden puolustusmateriaalihankintojen (ns. kertahankinnat) määrärahatarve tulee liitemuistiossa eritellä puolustushaaroittain (vast.) merkittäviin käyttökohteisiin. Indeksi- ja valuuttakurssimenot Puolustusmateriaalihankintoihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuva määrärahatarve tulee budjetoida viimeisimmän käytettävissä olevan indeksi- ja valuuttakurssitason mukaisesti. Momentin liitemuistioon tulee

12 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 12 (20) sisällyttää arviolaskelma indeksien ja valuuttakurssien muutoksesta aiheutuvista lisätarpeista tai säästöistä tilausvaltuuksittain. Käytetty päivämäärä on selkeästi ilmoitettava liitemuistiossa. Siltä osin kuin em. määrärahatarve, ottaen huomioon aiemmilta vuosilta siirtyneet määrärahat, mahdollisesti ylittää vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa indeksi- ja valuuttakurssimenoihin vuodelle 2005 suunnitellun määrän 17,4 milj. euroa, erotus tulee vähentää muihin puolustusmateriaalihankintoihin budjetoitavasta määrärahasta, jotta momenttikohtainen määrärahakehys ei ylity. Vastaavasti, jos indeksi- ja valuuttakurssimenoihin budjetoitava määräraha alittaa vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2005 tähän tarkoitukseen suunnitellun määrärahatarpeen, erotus tulee lisätä muihin puolustusmateriaalihankintoihin budjetoitavaan määrärahaan. Mitoitustaulukko Talousarvioehdotuksen liitemuistioon on sisällytettävä mitoitustaulukko (malli liitteenä 4) momentista Momentti (Puolustusvoimien toimintamenot) Momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) päätösosassa on esitettävä tarvittaessa määräraha puolustusvoimien toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokrien alentamiseen, Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin, sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle sekä merkittäville urheilutapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen palvelutoiminnan hintojen alentamiseen. Momentilla (Puolustusvoimien toimintamenot) tilausvaltuuksien määrärahat tulee kohdentaa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteella. Menoselvitys tilausvaltuuksista Valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta antamien määräysten kohtien mukaisesti tilausvaltuuksien käytöstä aiheutuvista talousarviomenoista tulee esittää selvitys, josta ilmenevät varainhoitovuoden menot ja seuraavien vuosien määrärahatarpeet (menoselvitys). Menoselvitys laaditaan valtuuksittain eriteltynä valtiovarainministeriön edellä mainitun määräyksen liitteessä 2 c esitetyn taulukon mukaisella rakenteella. Menoselvitys tulee sisällyttää momentin perustelujen selvitysosaan. Momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) selvitysosassa on esitettävä valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta antamien määräysten kohtien mukainen taulukko tai teksti, jossa viraston tai laitoksen koko toiminnasta esitetään varainhoitovuoden tulot ja menot sekä tärkeimmät tulostavoitteet:

13 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 13 (20) 1) taloudellisuudelle, tuottavuuden kehitykselle sekä maksullisen toiminnan kannattavuudelle (toiminnallinen tehokkuus), 2) suoritteiden määrälle ja aikaansaataville julkishyödykkeille sekä palvelukyvylle ja suoritteiden ja julkishyödykkeiden laadulle samoin kuin vaikutuksille yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykseen (tuotokset ja laadunhallinta), 3) tarvittaessa henkisten voimavarojen hallinnalle. Palkkausmenot Palkkausmenojen määrärahatarpeesta tulee laatia eritelty laskelma, josta käyvät ilmi varsinaiset palkat, työaika- ja suoriteperusteiset korvaukset, muut palkat, työnantajan eläkemaksut, työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä muut työnantajamaksut. Asevelvollisten päivärahoista, reserviläispalkoista ja -päivärahoista sekä kadettien ja opistoupseerioppilaiden päivärahoista tulee esittää erillinen laskelma, jossa on otettu huomioon kustannustason muutosten ja toiminnan muutosten vaikutus. Asevelvollisten koulutus- ja ylläpitävän huollon menot Momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) osalta on esitettävä myös toimintokohtainen laskelma määrärahojen suunnitellusta käytöstä asevelvollisten koulutukseen ja ylläpitävään huoltoon. Maksullinen toiminta Momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) perusteluiden selvitysosassa on myös esitettävä maksullisen toiminnan kannattavuustavoitteet. Talousarvioehdotukseen on sisällytettävä erilliset suoriteryhmittäin laaditut kustannusvastaavuuslaskelmat maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista, maksuperustelain mukaisista muista suoritteista sekä erillislakien ja säännösten mukaisista suoritteista. Kustannusvastaavuuslaskelmien yhteenlaskettujen ylijäämien (+) tai alijäämien (-) loppusumman tulee olla sama kuin toimintamenomomentin selvitysosan tunnuslukutaulukon maksullisen toiminnan tulojen erittelyssä olevat luvut. Malli kustannusvastaavuuslaskelmasta on esitetty valtiovarainministeriön antamissa laadintamääräyksissä. Maksullisen toiminnan käyttöjäämän tulee olla riittävä kattamaan maksullisen toiminnan osuus yleiskuluista. Kiinteistömenot Valtioneuvoston tekemässä valtiontalouden kehyspäätöksessä on otettu huomioon kiinteistöuudistuksen aiheuttama puolustusvoimien toimintamenomäärärahojen lisäys 3 milj. euroa. Vuoden 2005 talousarvioehdotusta laadittaessa puolustusvoimien kiinteistömenot (pl. palvelussuhdeasuntoihin liittyvät tulot ja menot,

14 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 14 (20) ml. vuokraosuudet) tulee mitoittaa siten, että niiden kokonaismäärä ei kasva edelliseen vuoteen verrattuna enempää kuin edellä mainittu lisäys. Muilta osin kiinteistömenojen budjetoinnissa on otettava huomioon, mitä puolustusministeriön kiinteistötoimintaa koskevissa ohjauskirjeissä on erikseen ohjeistettu. Puolustusvoimien tulee varmistaa Puolustushallinnon rakennuslaitokselle maksettavia vuokria budjetoitaessa, että niiden yhteismäärä vastaa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kanssa sovittua, ja rakennuslaitoksen omaan talousarvioehdotukseensa sisällyttämää, puolustusvoimilta kertyvien vuokratulojen yhteismäärää. Momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) osalta talousarvioehdotuksen liitemuistiossa on eriteltävä toimitila- ja aluehallinnan vuokramenot, uudet tila- ja aluetyötarpeet vuonna 2005, vuonna 2005 tarpeettomina luovutettavat toimitilat ja alueet sekä uusinvestointien vaikutus toimitila- ja aluehallinnan menoihin. Uusinvestointien osalta tulee myös ilmoittaa, mihin puolustusmateriaalihankkeeseen ne mahdollisesti liittyvät. Puolustusvoimien maksamista toimitila- tai aluehallinnan vuokrista tulee lisäksi laatia saajakohtainen erittely, josta käy ilmi esim. Senaatti-kiinteistöille maksettavien pääomavuokrien kokonaismäärä ja Puolustushallinnon rakennuslaitokselle maksettavien ylläpitovuokrien kokonaismäärä. Kiinteistömenoissa on myös otettava huomioon puolustusministeriön hallinnonalan tukeman museotoiminnan edellyttämät pääoma- ja ylläpitovuokramenot (ml. Ilmatorjuntamuseon lisärakennuksesta aiheutuvat menot ja Tieliikennemuseon avustusosuus puolustusministeriön hallinnonalan osalta). Kiinteistömenoja koskevassa talousarvion liitemuistiosta olisi käytävä ilmi kuinka paljon puolustusvoimien kiinteistömenoista yhteensä kohdentuu erilaisten museoiden (vast.) tukemiseen. Lisäksi puolustusministeriö katsoo, että nämä menot olisi tarkoituksenmukaista keskittää esim. Sotamuseon suunniteltaviksi ja valvottaviksi. Palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksiin tarkoitettu määräraha Puolustusministeriö on edellyttänyt (PLM:n kirje nro 736/3010/2000/PO ), että puolustusvoimien toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen vuosittain osoitettu määräraha pienenee asteittain 4 milj. euroon vuoteen 2006 mennessä. Tämä tulee ottaa huomioon vuoden 2005 talousarvioehdotusta tehtäessä. Talousarvioehdotukseen tulee liittää laskelma, jossa on eritelty tämän määrärahatarpeen muodostuminen eri osatekijöistä (tuettavien asuntojen määrä, keskimääräinen kokonaisvuokra/asunto, asukkaalta keskimäärin perittävä vuokra/asunto, isännöintikustannukset, tuen määrä keskimäärin/asunto yms.).

15 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15 (20) Talousarvioehdotusta valmisteltaessa Pääesikunnan tulisi olla myös yhteydessä Kruunuasunnot Oy:hyn, jonka olisi omalta osaltaan esitettävä tarkemmat laskelmat sille maksettavien puolustusvoimien palvelussuhdeasuntojen vuokramääristä ja niiden kustannusperusteista. Palvelussuhdeasuntoihin liittyvät tulot ja menot tulee budjetoida bruttomääräisinä momentille (Puolustusvoimien toimintamenot). Politiikkaohjelmat Mikäli momentilta on tarkoitus rahoittaa politiikkaohjelmia, tulee perustelujen selvitysosaan liittää politiikkaohjelman rahoittamista koskeva määrärahavaraus. Määrärahavaraus voidaan ilmoittaa esim. seuraavasti: - määrärahasta on tarkoitus rahoittaa y:n politiikkaohjelmaa. Tuottavuusohjelma Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman mahdolliset vaikutukset tulee esittää momentin perustelujen selvitysosassa ja liitemuistiossa. Lahjoitukset Jos puolustusvoimat tulee nykyisten tietojen mukaan vastaanottamaan vuonna 2005 lahjoituksia, joita voidaan käyttää puolustusvoimien toiminnasta aiheutuviin menoihin, olisi nämä budjetoitava muiksi tuloiksi momentille ((Puolustusvoimien toimintamenot). Mitoitustaulukko Talousarvioehdotuksen liitemuistioon sisällytetään mitoitustaulukko (malli liitteenä 4) momentista Momentti (Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot) Momentilla (Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot) kansainvälisen kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelman määrärahat tulee kohdentaa varainhoitovuoteen kuuluviksi menoon sitoutumisen perusteella. Muiden menojen osalta tulee varmistaa, että ne ovat suoriteperusteen mukaisesti kohdennettavissa vuoteen 2005.

16 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 16 (20) Vuoden 2005 talousarvioehdotus laaditaan siten, että siihen sisällytetään kaikki tiedossa olevat rauhanturvaamisoperaatiot. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenoihin tarvittavat määrärahat budjetoidaan bruttomääräisinä momentille (Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot). Momentille sisällytetään käyttösuunnitelma, jossa määrärahan käyttö eritellään seuraavasti: rauhanturvaamisoperaatioista aiheutuvat menot operaatioittain (kaikki rauhanturvaamisoperaatiot, joita koskevasta mandaatista on olemassa päätös) sotilastarkkailijoiden palkat ja päivärahat rauhanturvaamistoiminnan yhteiset kalusto- ja hallintomenot sekä huoltolento- ja muut kuljetusmenot kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja operaatioiden jatkamiseen sekä mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin. Talousarvioehdotukseen sisällytettävä muistio momentin (Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot) määrärahatarpeesta oheisia (liite 6a) lomakemalleja käyttäen. Lomakemalleja käytettäessä menojen ja tulojen summarivien tiedot tulee merkitä sarakkeeseen "TAE 2005 menot/tulot". Lomakemalleissa olevia "Tarkistetut menot/tulot" - ja "Muutos"-sarakkeita tulee käyttää aikanaan tehtäessä mahdollista lisätalousarvioehdotusta vuonna Lomakemalleihin tulee päivittää tiedossa olevat muutokset rauhanturvaamisoperaatioissa, henkilömäärissä, työnantajamaksuprosenteissa, päivä- ja muonanparannusrahoissa sekä muissa tulo- ja menoperusteissa. Rauhanturvaamismenoja koskevien suunnitelmien luotettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota Momentti (Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen) Momenttiperustelujen selvitysosassa esitetään ministeriön momentille (Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen) asettamat alustavat tavoitteet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle sekä mahdolliset toiminnalliset tulostavoitteet siirtomenolla rahoitettavalle toiminnalle Momentti (Kurssivaihtelut) Momentin liitemuistiossa tulee olla erittely rauhanturvaamistoimintaan liittyvistä valuuttamääräisistä saatavista ja niiden valuuttakursseista sekä arvio sotilasasiamiestoiminnan vuotuisista menoista muissa valuutoissa kuin euroissa Ulkoasiainministeriön hallinnonala Momentti (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot) Momentin selvitysosassa tulee tarvittavilta osin selvittää tuloarvion mitoituksen

17 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 17 (20) perusteet. Momentin (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot) liitemuistiossa tulee selvittää momentin tuloarvion mitoituksen perusteet ja esittää niitä koskevat laskelmat Momentti (Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot) Vuoden 2005 talousarvioehdotus laaditaan siten, että siihen sisällytetään kaikki tiedossa olevat rauhanturvaamisoperaatiot. Suomalaisten valvontajoukkojen ylläpitomenoihin tarvittavat määrärahat budjetoidaan bruttomääräisinä momentille (Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot) Momentille sisällytetään käyttösuunnitelma, jossa määrärahan käyttö eritellään seuraavasti: rauhanturvaamisoperaatioista aiheutuvat menot operaatioittain (kaikki rauhanturvaamisoperaatiot, joita koskevasta mandaatista on olemassa päätös) yhteiset menot varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja operaatioiden jatkamiseen sekä mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin. Talousarvioehdotukseen on sisällytettävä muistio momentin (Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot) määrärahatarpeesta oheisia (liite 6b) lomakemalleja käyttäen. Lomakemalleja käytettäessä menojen ja tulojen summarivien tiedot tulee merkitä sarakkeeseen "TAE 2005 menot/tulot". Lomakemalleissa olevia "Tarkistetut menot/tulot" - ja "Muutos"-sarakkeita tulee käyttää aikanaan tehtäessä mahdollista lisätalousarvioehdotusta vuonna Lomakemalleihin tulee päivittää tiedossa olevat muutokset rauhanturvaamisoperaatioissa, henkilömäärissä, työnantajamaksuprosenteissa, päivä- ja muonanparannusrahoissa sekä muissa tulo- ja menoperusteissa. 9. Vuoden 2005 talousarvioon esitettävät uudet tilausvaltuudet ja niiden perustelumuistiot Kaikista uusista tilausvaltuuksista (momentit ja ) tulee sisällyttää talousarvioehdotukseen oheisen liitteen 7 mukaisesti laadittu tilausvaltuuden perustelumuistio, joka sisältää seuraavat tiedot: - Tilausvaltuuden tunnistetiedot, kokonaismäärä ja allekirjoitukset - Tilausvaltuuden käyttötarkoitus ja menojen ajoitus - Tavoitteet ja suhde tehtyihin linjauksiin - Taloudelliset ym. vaikutukset - Hankintojen valmiusaste Tilausvaltuuden perustelumuistiota käytetään hyväksi arvioitaessa talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä tilausvaltuuteen sisällytettyjen hankkeiden valmiusastetta ja kyseisen tilausvaltuuden perustelujen riittävyyttä. Ei-julkisten tietojen osalta Pääesikunnan tulee toimittaa tilausvaltuuksien perustelumuistiot entiseen tapaan erikseen puolustusministeriön resurssipoliittiselle osastolle.

18 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 18 (20) 10. Aluepolitiikan tavoitteet Puolustusvoimien toimintamenomomentin tilausvaltuuteen tulee sisällyttää vain sellaisia puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintoja, jotka edellyttävät yli vuoden mittaisia, pitkäaikaisia sopimuksia, ja joita ei voi rahoittaa normaalilla toimintamenomäärärahalla. Esitettävien tilausvaltuuksien osalta tulee ottaa huomioon seuraavat, puolustusmateriaalihankkeiden tehostamista selvittävän työryhmän (MATSI) esittämät suositukset: - Tilausvaltuus esitetään talousarvioon vasta, kun sen mukaiset sitoumukset voidaan tehdä varainhoitovuoden aikana. Tämä edellyttää useimmissa tapauksissa ennakkomaksuja varten noin 30 % osuuden varaamista valtuuden ensimmäiselle vuodelle. - Tilausvaltuuksien käyttötarkoitusta täsmennetään siten, että niillä saadaan aikaan valmiita kokonaisuuksia, eivätkä ne osoita millekään yksittäiselle hankinnalle suunniteltua rahamäärää. - Hinta-arvioiden ja vuosittaisten maksuosuuksien tulee perustua hankkivien yksiköiden RFI-menettelyllä saamiin ja muista tietolähteistä kokoamiin hintatietoihin. Talousarvioehdotuksessa on otettava huomioon aluepolitiikan tavoitteet ja velvoitteet aluepolitiikasta annetun lainsäädännön mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan on otettava huomioon alueiden kehittämisestä annetun lain mukaan 4 :n 1 momentin mukaiset tavoiteohjelmat sekä aluekehitysviranomaisten aluekehitysohjelmat ja suunnitelmat. 11. Yhteistoimintalain mukaiset lausunnot Puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen on liitettävä ministeriölle toimitettaviin vuoden 2005 talousarvioehdotuksiin yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/1988) mukaiset lausunnot lain tarkoittamista esityksistä. 12. Luettelo säädöksistä ja määräyksistä Puolustusministeriön hallintoyksikön, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen talousarvioehdotusten liitteenä tulee olla erillinen luettelo säädöksistä ja määräyksistä, joiden perusteella maksut määrätään tai suoritteet hinnoitellaan, sekä momenteista, joille tulot kertyvät. 13. Talousarvioehdotusten valmistelun määräajat Puolustusministeriön hallintoyksikön, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon

19 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 19 (20) 14. Asiakirjojen julkisuus 15. Muut ohjeet rakennuslaitoksen on toimitettava edellä mainituin perustein laadittu vuoden 2005 talousarvioehdotus puolustusministeriön resurssipoliittiselle osastolle viimeistään Hallinnonalan talousarvioehdotus toimitetaan valtiovarainministeriöön viimeistään Puolustusvoimien talousarvioehdotuksen sisältöä käsitellään puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan välisen kevään tulosneuvottelujen yhteydessä Kaartin Vartiotuvassa klo Tulosneuvottelun valmisteluseminaari pidetään puolustusministeriön kansliapäällikön johdolla Kaartin Vartiotuvassa klo Kevään tulosneuvotteluja varten puolustusvoimien on toimitettava neuvottelumateriaali (ml. vuoden 2005 TAE:n luonnos) puolustusministeriöön viimeistään Puolustusministeriön ja sen alaisten virastojen talousarvioehdotukset ovat julkisia sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö on antanut ensimmäisen virallisen palautteensa hallinnonaloille. Valtiovarainministeriö julkistaa tämänhetkisen aikataulun mukaan oman ehdotuksensa talousarvioesitykseksi Tämän palautteen jälkeen tehdyt talousarvioehdotusten muutokset ja täsmennykset ovat julkisia, kun hallitus on syyskuussa antanut talousarvioesityksensä eduskunnalle. Ministeriön, virastojen ja laitosten varsinaisia ehdotuksia talousarvioiksi ei ole lupa saattaa julkisuuteen ennen edellä mainittuja julkisuusajankohtia. Puolustusministeriö tiedottaa hallinnonalan talousarvioehdotuksesta sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö on antanut siitä ensimmäisen palautteensa. Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2005 julkistetaan lisäksi internetissä puolustusministeriön kotisivulla sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö on julkistanut oman ehdotuksensa talousarvioesitykseksi. Mikäli puolustusministeriöllä, puolustusvoimilla tai Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on projekteja, yhteistyöhankkeita tai muuta sellaista toimintaa, johon rahoitusta tulee EU:sta tai muuten Suomen rajojen ulkopuolelta, on näistä tehtävä erilliset laskelmat ja toimitettava ne talousarvioehdotuksen yhteydessä puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston talousyksikölle. Talousarvioehdotukset on toimitettava sekä paperiasiakirjana että edelleen käsiteltävissä olevina tiedostoina (tallennettuina sekä viraston itse käyttämillä toimistoohjelmilla että tekstit myös Word-ohjelmalla ja taulukot Excel-ohjelmalla). Tiedostot lähetetään joko levykkeillä paperiasiakirjan yhteydessä tai sähköpostilla talousjohtaja Timo Norbäckille (puh 88240) ja taloussuunnittelija Jorma Kiviniemelle (puh 88236), jotka antavat tarvittaessa lisätietoja ja -ohjeita talousarvioehdotusten laadinnasta. Salaisia tietoja ei lähetetä tiedostomuodossa.

20 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 20 (20) Valtiovarainministeriön määräykset toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta ovat tässä vaiheessa vain luonnosasiakirjana. Jos niihin tehdään oleellisia muutoksia, puolustusministeriö antaa tältä osin tarvittavat uudet ohjeet. Kansliapäällikkö Matti Ahola Ylijohtaja Eero Lavonen LIITTEET JAKELU TIEDOKSI - Valtiovarainministeriön määräykset toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta (luonnosasiakirja) (liite 1) - Ministeriön asettamat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2005 ja puolustusvoimien toiminnan tuloksellisuuden tunnusluvut (liite 2) - Palkatun henkilöstön määrä henkilötyövuosina (taulukkomalli) (liite 3) - Talousarvioehdotusten liitemuistion mitoitustaulukon malli (liite 4) - Arviolaskelmamalli arvonlisäveromenojen tarpeesta vuonna 2005 (liite 5) - Momenttien ja taulukkomallit (liitteet 6a ja 6b) - Tilausvaltuuden perustelumuistio -lomake (liite 7) Puolustusministeriön hallintoyksikkö Pääesikunta Puolustushallinnon rakennuslaitos Puolustusministeriön osastot ja toimintayksiköt Puolustusministerin erityisavustaja PLM:n suunnitteluryhmän jäsenet Ulkoasiainministeriö/talouslinja Pääesikunnan suunnitteluosasto

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (23) FI.PLM.7769 Helsinki 14.4.2005 405/2110/2005

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (23) FI.PLM.7769 Helsinki 14.4.2005 405/2110/2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (23) JAKELU Valtiontalouden kehykset vuosille 2006-2009 (VM:n kirje nro VM 5/214/2005 11.3.2005) VUODEN 2006 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN 1. Perusteet ja valtiontalouden kehykset

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN 1 (14) JAKELU Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta (VM:n kirje nro TM 0802 2.4.2008) VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki 29.9.2004 10945/2010/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki 29.9.2004 10945/2010/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) PLM ak 10945/2010/2003-24.3.2004 Vuosien 2006-2009 toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinta LISÄOHJE VUOSIEN 2006-2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADIN- NALLE Ohessa

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2010

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2010 1 (10) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.2010-140 19/20.01.01/2009-13.1.2010 ja ulkoasiainministeriön päätös nro HEL7498-1 14.1.2010 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO-

Lisätiedot

01. Puolustusministeriö

01. Puolustusministeriö 01. Puolustusministeriö 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 30 916 000 euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahantarve aiheutuu momentin määrärahan

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Puolustusvaliokunta

Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Puolustusvaliokunta Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä Puolustusvaliokunta 5.10.2016 PLM:n pääluokka v. 2017 talousarvioesityksessä Puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008 1 (11) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.20885 1061/2110/2007 15.1.2008 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (11) Puolustuspoliittinen osasto. Helsinki.6.2003 10342/2010/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (11) Puolustuspoliittinen osasto. Helsinki.6.2003 10342/2010/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (11) Valtiontalouden kehykset 2004 2007, Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 9/2003 Tulosohjauksen terävöittäminen, puolustusministeriön hallinnonalan strateginen ohjausprosessi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009 1 (14) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.2009 1351/20.01.01/2008-15.1.2009 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 177 887 000 euroa.

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2007

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2007 1 (12) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.15971 1113/2110/2006 16.1.2007 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2007 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 19 830 000 euroa.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 321/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 321/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 321/53/03 13.5.2004 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN MÄÄRÄYS TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITTELUSTA SEKÄ KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN MÄÄRÄYS TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITTELUSTA SEKÄ KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 23.3.2011 Nro TM 1101 VALTIOVARAINMINISTERIÖN MÄÄRÄYS TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITTELUSTA SEKÄ KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Määräyksen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2006

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2006 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) JAKELU PLM:n päätös nro 10/6/RO - 11.1.2006 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2006 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET 1.1 Määrärahat

Lisätiedot

10. Sotilaallinen maanpuolustus

10. Sotilaallinen maanpuolustus 01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 623 246 000 euroa. Valtuudet 1) Vuonna 2010 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 23.05.2001 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

10. Puolustusvoimat. Puolustusvoimien kassaperusteiset menot jakautuvat avain- ja tukituloksille seuraavasti (milj. euroa):

10. Puolustusvoimat. Puolustusvoimien kassaperusteiset menot jakautuvat avain- ja tukituloksille seuraavasti (milj. euroa): 10. Puolustusvoimat S e l v i t y s o s a : Puolustusvoimien kassaperusteiset menot jakautuvat avain- ja tukituloksille seuraavasti (milj. euroa): 2000 2001 2002 toteutuma ennakoitu arvio Avaintulokset:

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (19) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.3440 Helsinki 24.3.2004 10945/2010/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (19) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.3440 Helsinki 24.3.2004 10945/2010/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (19) Valtiontalouden kehykset 2005 2008, Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 9/2003 Tulosohjauksen terävöittäminen, PLM KD 10027/2590/2003 2.3.2004 Ehdotus valtioneuvoston

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 184/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 19.4.2007 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 227/53/04 Opetusministeriö Museovirasto 16.5.2005 MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 194/53/04 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 11.5.2005 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2005

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) JAKELU PLM:n päätös nro 1/1/RO - 11.1.2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2005 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET 1.1 Määrärahat

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) FI.PLM.5542 Helsinki 19.10.2004 10953/2030/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) FI.PLM.5542 Helsinki 19.10.2004 10953/2030/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) Pääesikunta Puolustusvoimien tulosraportti 2004 ajalta 1.1.-31.7.2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2004 OSAVUOSIRAPORTISTA 1. YLEISTÄ 1.1 Puolustusministeriön

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 232/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 06.06.2003 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄN- TÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2004

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄN- TÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (15) JAKELU PLM:n päätös nro 2/2/RO - 8.1.2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄN- TÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2004 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET Määrärahat

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016 Valtiokonttori Määräys 1 (5) 10.11.2016 VK/999/00.00.00.01/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Menomomentteja koskevat yleiset määräykset Menot on jaettu talousarviossa momenteiksi tehtävän tai menojen laadun mukaan. Tehtävän mukaan budjetoituja määrärahoja ovat jäljempänä käsiteltävät virastojen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) FI.PLM.9549 Helsinki /2030/2005

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) FI.PLM.9549 Helsinki /2030/2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) Pääesikunta Puolustusvoimien tulosraportti ajalta 1.1.-31.7.2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2005 OSAVUOSIRAPORTISTA 1. YLEISTÄ 1.1 Puolustusministeriön

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (6) VK/1134/ /2017

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (6) VK/1134/ /2017 Valtiokonttori Määräys 1 (6) 20.12.2017 VK/1134/04.00.00/2017 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/01 13.6.2001 Kauppa- ja teollisuusministeriö KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 106/53/2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirasto 10.5.2013 Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Liikenneviraston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/03 01.06.2004 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Tässä luvussa käsitellään tiliviraston tilinpäätöksen laatimista. Luvussa ohjeistetaan tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat pysyvät periaatteet ja menettelyt.

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa. S e l v i t y s o s a : 1.1.2015 toimintansa

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset 1. Peruspääoman muutokset 63. Metsähallitus Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 9,7 milj. eurolla, johon sisältyy liikelaitoksen sisäisinä siirtoina 15,1 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/02 11.6.2002 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION KESKUSKIRJANPIDON JA VALTION TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTUKSESTA VUODELTA 2001

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget Valtion budjetti Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi 14.10.2016 Ennakkobriiffi, Hack the Budget Budjettiosasto Sisältö Valtion budjetti Mikä on valtion budjetti? Avoin data ja budjettikirja Budjetin

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 30.05.2002 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot