PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (23) FI.PLM.7769 Helsinki /2110/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (23) FI.PLM.7769 Helsinki 14.4.2005 405/2110/2005"

Transkriptio

1 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (23) JAKELU Valtiontalouden kehykset vuosille (VM:n kirje nro VM 5/214/ ) VUODEN 2006 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN 1. Perusteet ja valtiontalouden kehykset Puolustusministeriö, puolustusvoimat ja Puolustushallinnon rakennuslaitos laativat vuotta 2006 koskevan talousarvioehdotuksensa valtiovarainministeriön antamia yleisiä laadintamääräyksiä sekä tässä asiakirjassa annettuja puolustusministeriön hallinnonalaa koskevia perusteita ja erityisohjeita noudattaen. Puolustusministeriön taloussäännön 13 :n mukaan ministeriön osastot ja erilliset toimintayksiköt laativat omasta toiminnastaan talousarvioehdotuksen ministeriön hallintoyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston talousyksikkö valmistelee puolustusministeriön hallintoyksikön, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen laatimien talousarvioehdotusten pohjalta puolustusministeriön hallinnonalan vuoden 2006 talousarvioehdotuksen. Puolustusvoimat valmistelee lisäksi puolustusministeriölle ehdotuksen ulkoasiainministeriön pääluokkaan sisällytettävien rauhanturvaamistoiminnan tulojen ja menojen osalta. Puolustusministeriö laatii tähän perustuen näitä tuloja ja menoja koskevan vuoden 2006 talousarvioehdotuksen, joka toimitetaan ulkoasiainministeriölle. Talousarvioehdotusten laadinnassa huomioon otettavia toimintaympäristön muutoksen kuvauksia, toiminnallisia yleislinjauksia ja taloudellisia perusteita sekä teknisiä laadintaohjeita sisältyy mm. seuraaviin asiakirjoihin ja päätöksiin: - vuoden 2001 turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko - vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko sekä puolustusministeriön sitä tarkentava ohjauskirje (PLM:n ak 873/5010/ ) - valtioneuvoston päätös valtiontalouden kehysten, talousarvioehdotusten sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaperiaatteista ( )

2 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 2 (23) - valtioneuvoston päätös valtiontalouden kehyksistä vuosille (VM:n kirje nro VM 5/214/ ) - valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta muutoksineen (VM kirjeet no:t TM ja TM ) (liite 1) - puolustusministeriön strategiapäätökset ja ohjauskirjeet - puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (PLM:n ak nro 10945/2010/ ) - Puolustusministeriön hallinnonalan vuoden 2005 lisätalousarvioehdotus (PLM 316/2020/ ) Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtiontalouden kehyksistä vuosille Kehykset ovat vuoden 2006 hinta- ja kustannustasossa. Menokehyksissä on otettu huomioon uusien tulosopimusten korotukset sekä uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotto. Valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan puolustusministeriön hallinnonalan kehys on milj. euroa vuonna 2006 (PLM:n osuus on 5,6 % valtiontalouden kaikista menoista), milj. euroa vuonna 2007 (5,6 %), milj. euroa vuonna 2008 (5,5 %) ja milj. euroa vuonna 2009 (5,5 %). Vuoden 2005 varsinaisessa talousarviossa puolustusministeriön hallinnonalan menojen osuus valtion kaikista menoista on 5,7 %. Puolustusministeriön hallinnonalan menojen osuus valtion kokonaismenoista pysyy siten tarkastelujaksolla suunnilleen samalla tasolla. Puolustusministeriö jakaa hallinnonalansa vuoden 2006 kehyksen eri momenteille seuraavasti: Puolustusministeriön hallinnonala Momentti TA KEHYS Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Puolustusministeriön toimintamenot Puolustusmateriaalihankinnat Puolustusvoimien toimintamenot Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (uuden lukurakenteen mukainen momentti ) Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot Kurssivaihtelut (uuden lukurakenteen mukainen momentti ) Hallinnonala yhteensä Momentin (Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot) osalta vuoden 2006 talousarvioehdotuksen valmistelussa noudatetaan ulkoasiainministeriön ilmoittamaa momenttikohtaista kehystä.

3 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 3 (23) Ulkoasiainministeriön hallinnonala TA 2005 KEHYS 2006 Momentti Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot Yleistä talousarvion rakenteesta Vuoden 2006 talousarvioehdotukset on laadittava annettujen momenttikohtaisten kehysten mukaisesti. Puolustusministeriön asettamien alustavien tavoitteiden edellyttämät menot sekä muut tehtävien hoidon kannalta välttämättömät menot on sovitettava kehyksiin. Toiminnan vaikuttavuuden ja toiminnallisen tehokkuuden parantamisen kannalta oleelliset ja keskeiset lisätarpeet, joita ei ole mahdollista sisällyttää varsinaiseen talousarvioehdotukseen, esitetään tarvittaessa erillisenä perusteltuna kehyksen mukaisen rahoitustason ylittävänä ehdotuksena. Valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta antamissa määräyksissä on lähdetty siitä, että talousarvioesitykseen otettavilla vaikuttavuus- ja tulostavoitteilla perustellaan talousarvioon otettavat määrärahat. Pääluokkaperusteluissa tavoitteet asetetaan ministeriön toimialalle, lukuperusteluissa tavoitteet asetetaan kunkin hallinnonalan politiikkasektoreille ja momenttiperusteluissa tavoitteet asetetaan virasto- ja laitoskohtaisesti. Puolustusministeriön hallinnonala luopuu virastojen ja laitosten mukaisesta lukurakenteesta ja siirtyy politiikkasektoreiden mukaiseen lukurakenteeseen vuoden 2006 talousarvion valmistelun yhteydessä. Puolustusministeriön hallinnonalan osalta politiikkasektoreita ovat puolustuspolitiikka, sotilaallinen maanpuolustus sekä sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhanturvaamistoiminta. Tämä tarkoittaa sitä, että puolustusministeriön määrärahat jakautuvat vuoden 2006 talousarviossa kolmeen eri lukuun, jotka sisältävät nykyiset momentit seuraavasti: Momentin Momentin numero vanha numero Momentin nimi Puolustuspolitiikka (ja/tai hallinto) Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisämenot Puolustusministeriön toimintamenot Sotilaallinen maanpuolustus Puolustusmateriaalihankinnat Puolustusvoimien toimintamenot Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen Sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhanturvatoiminta Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot Kurssivaihtelut

4 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 4 (23) Talousarvioehdotusten esittämistavassa on pyrittävä tiiviiseen ilmaisuun. Talousarvioehdotuksiin sisällytetään ne asiat, jotka liittyvät välittömästi määrärahojen ja valtuuksien perustelemiseen. 3. Tulostavoitteiden asettaminen ja tunnusluvut Puolustusministeriön hallinnonalan virastot ja laitokset käyttävät tulostavoitteiden esittämisessä ja määrärahojen mitoittamisessa lähtökohtana puolustusministeriön hallinnonalan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan perustuvia ministeriön asettamia alustavia tulostavoitteita vuodelle 2006 (liite 2), joita tarkistetaan tarvittaessa puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan välillä pidettävän tulosneuvottelun edellyttämällä tavalla. Puolustushallinnon keskeisimpänä tavoitteena vuonna 2006 on uskottavan kansallisen puolustuksen ylläpitäminen ja kehittäminen niin, että se vastaa muuttuvan turvallisuusympäristön haasteisiin ja vaatimuksiin. Toisena keskeisenä tavoitteena on kyvyn luominen osallistumiseksi EU:n taisteluosastoihin sekä osallistuminen Suomen EU-puheenjohtajuuden toimeenpanoon. Puolustusvoimat osallistuu EU-puheenjohtajuuden puolustushallinnon osuuden toimeenpanoon ja varaa sen edellyttämät resurssit. Kolmantena keskeisenä tavoitteena on kehittää edelleen puolustusvoimien kykyä antaa virka-apua muille turvallisuusviranomaisille yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ja kohteiden suojaamiseksi. Tulostavoitteet tulee mahdollisuuksien mukaan esittää vuositason tunnuslukuina, jotka perustuvat mittaamiseen tai systemaattiseen arviointiin. Tulostavoitteet tulee esittää mahdollisuuksien mukaan myös trendeinä esim. aiempien vuosien rinnakkaisvertailujen tai muutosprosenttien avulla. Sisältökuvauksen lisäksi tavoitteet ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut esitetään vuoden 2006 talousarvioehdotuksessa taulukoilla kunkin viraston tulosalueisiin ryhmitettynä. Edellä mainitussa liitteessä 2 on esitetty puolustusvoimien toiminnan tuloksellisuuden tunnuslukuja. Puolustusvoimat laatii vuoden 2006 talousarvioehdotuksensa siten, että luvun Sotilaallinen maanpuolustus perustelujen selvitysosassa tulostavoitteet esitetään TUOHTE-työryhmän raportissa (PLM KD N:o 10027/2590/2003) esitetyn tulosaluejaon mukaisesti ja tulosyksiköittäin (maavoimat, merivoimat, ilmavoimat, Pääesikunta, yhteiset menot) ryhmiteltynä. Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii vuoden 2006 talousarvioehdotuksensa siten, että luvun Puolustushallinnon rakennuslaitos tulostavoitteet ryhmitellään toimialojen mukaisesti.

5 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 5 (23) Puolustusministeriön hallintoyksikön on laadittava ministeriötä koskeva vuoden 2006 talousarvioehdotus siten, että siihen sisällytetään ministeriön osastojen ja erillisyksiköiden keskeisimmät alustavat tulostavoitteet.

6 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 6 (23) 4. Yleisperustelut 5. Pääluokka- ja lukuperustelut Puolustusministeriön hallinnonalaa koskevien yleisperustelujen valmistelusta vastaa puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston talousyksikkö. Puolustusvoimien on kuitenkin liitettävä talousarvioehdotukseensa esitys hallituksen talousarvioesityksen yleisperusteluosaan sisällytettäväksi, puolustusvoimien toimintaa koskevaksi yhteenvedoksi. Puolustusministeriön hallinnonalan vuoden 2006 talousarvioehdotuksen pääluokkaperustelut valmistellaan puolustusministeriön hallintoyksikön ja osastojen, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ehdotusten perusteella siten, että ne kuvaavat koko hallinnonalan toimintaa. Pääluokkaperusteluissa tavoitteet ryhmitellään puolustusministeriön toimialan politiikkasektoreiden mukaisesti. Pääluokka- ja lukuperustelujen valmisteluvastuu on seuraava: Pääluokka/luku Valmisteluvastuu PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - esitykset PLM:n osastoilta, Pääesikunnalta ja PhRakL:lta PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - esitys PLM/hallintoyksiköltä momentin osalta PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - esitys Pääesikunnalta PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - esitykset PLM/PO:lta ja Pääesikunnalta PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - esitys PhRakL:lta Pääluokan 27 (Puolustusministeriön hallinnonala) perustelujen selvitysosassa esitetään seuraavat asiat: - lyhyt toimintaympäristön kuvaus - ehdotukset tavoitteiksi, jotka valtioneuvosto asettaa ministeriön toimialalle - ehdotukset tavoitteiksi, jotka ministeriö itse asettaa valtion toiminnan rahoituksen sekä siirto- ja sijoitusmenojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle. Toimintaympäristön kuvaus ja tavoitteita koskevat ehdotukset on esitettävä puolustusministeriön toimialan politiikkasektorijaon (puolustuspolitiikka ja/tai hallinto, sotilaallinen maanpuolustus sekä sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhanturvaamistoiminta) mukaisesti. Ehdotukset pääluokkaperusteluihin sisällytettäviksi asioiksi tehdään kullakin puolustusministeriön osastolla, puolustusvoimissa ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa.

7 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 7 (23) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston talousyksikkö liittää pääluokkaperusteluihin taulukot hallinnonalan määrärahoista, henkilöstömääristä ja valtuuksista. Puolustusministeriön hallintoyksikkö, puolustusvoimat ja Puolustushallinnon rakennuslaitos sisällyttävät omaan talousarvioehdotukseensa henkilöstömääräarvion tarkempine perusteluineen liitteenä 3 olevan taulukkomallin mukaisesti. Lukuperustelujen selvitysosassa esitetään puolustusministeriön alaisilleen virastoille ja laitoksille vuodelle 2006 alustavasti asettamat: - Tavoitteet valtion rahoittamalle toiminnalle ja yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle - Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka ovat loogisessa yhteydessä yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin. Lukuperusteluissa on kuvattava, miten niissä esitetyt tavoitteet tukevat pääluokkaperusteluissa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista (alemman ja ylemmän tason tavoitteiden yhteys). 6. Momenttien valmisteluvastuu sekä yleistä momenttiperusteluista ja liitemuistioista Momenttien valmisteluvastuu on seuraava: Momentti Valmisteluvastuu TULOMOMENTIT Puolustusministeriön hallinnonala PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - esitys Pääesikunnalta ja - tarvittaessa PLM/hallintoyksiköltä PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - esitys PhRakL:lta PLM/talousyksikkö kokoaa ja laatii lopullisen tekstin - esitykset PLM/hallintoyksiköltä ja Pääesikunnalta Ulkoasiainministeriön hallinnonala PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin UM:lle - lausunto PLM/puolustuspoliittiselta osastolta - esitys Pääesikunnalta MENOMOMENTIT Puolustusministeriön hallinnonala PLM/talousyksikkö kokoaa - arviolaskelma määrärahatarpeesta PLM/hallintoyksiköltä, PE:lta ja PhRakL:lta PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - esitys PLM/hallintoyksiköltä

8 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 8 (23) PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - lausunto PLM/resurssipoliittisen osaston materiaaliyksiköltä - esitys Pääesikunnalta PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - esitys Pääesikunnalta PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin (vanha ) - lausunto PLM/puolustuspoliittiselta osastolta PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - lausunto PLM/puolustuspoliittiselta osastolta - esitys Pääesikunnalta PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin - esitys Pääesikunnalta (vanha ) Ulkoasiainministeriön hallinnonala PLM/talousyksikkö laatii lopullisen tekstin UM:lle - lausunto PLM/puolustuspoliittiselta osastolta - esitys Pääesikunnalta Momenttiperustelut Seuraavat momenttiperusteluihin liittyvät asiat koskevat yhtäläisesti kaikkia momentteja. Momenttien määrärahat ja tuloarviot on esitettävä tuhannen euron tarkkuudella. Momenttiperustelut jakaantuvat päätösosaan ja selvitysosaan. Päätösosassa tulee aina olla maininta myönnettävän määrärahan suuruudesta ja käyttötarkoituksesta, ns. vakiomomenttien osalta kuitenkin vain siltä osin kuin ne poikkeavat menomomenttien luokittelussa ja asiasisällössä esitetystä sisällöstä. Tähän liittyen talousarvion laadinnan yhteydessä on tarkistettava, että kaikki toiminnassa tarvittavat määrärahojen käyttötarkoitukset joko sisältyvät momentin ns. vakiosisältöön tai tulevat asianmukaisesti esitetyksi momentin perustelujen päätösosaan. Päätösosaan kuuluvat myös valtuuslausekkeet kaikkiin momentteihin, joissa niitä tarvitaan. Momentin päätösosaan on sisällytettävä maininta määrärahan kohdentamisperusteista siltä osin, kuin kohdentaminen poikkeaa talousarvioasetuksessa mainituista yleisistä kohdentamisperusteista. Momentin perustelujen selvitysosassa on ainakin mainittava: - Momentin määrärahan tai käyttötarkoituksen olennaiset muutokset edellisen varsinaisen talousarvion päätösosaan verrattuna mukaan lukien määrärahojen/ henkilötyövuosien siirrot momentilta toiselle. - Nettobudjetoidulle menomomentille budjetoitujen tulojen kertymäperusteiden olennaiset muutokset edellisen varsinaisen talousarvion päätösosaan verrattuna.

9 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 9 (23) Liitemuistiot Talousarvioehdotusten liitemuistioissa on eriteltävä kaikki määrärahan mitoitukseen vaikuttavat tekijät, kuten hintojen, tuottavuuden ja toiminnan laajuuden muutoksista aiheutuvat lisäykset ja vähennykset. Mikäli määrärahaesityksiin sisältyy riskejä suuntaan tai toiseen, näiden suuruus ja aiheutumissyy on tuotava määrärahaesityksissä esille. Liitemuistiossa selvitetään lyhyesti toiminnan tavoitteet, laajuus, toimintalinjat, toimintaa ohjaavat säädökset ja toiminnan keskeiset rajoitteet. Valtuuksien käytöstä aiheutuvat määrärahatarpeet Valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta antamien määräysten kohdan mukaisesti virastojen ja laitosten tulee esittää talousarvioehdotuksensa liitteenä valtuuksien käytöstä aiheutuvat määrärahatarpeet valtiovarainministeriön edellä mainitun määräyksen liitteen 2 d mukaisesti. Momenttien mitoitustaulukot Talousarvioehdotuksen liitemuistioon sisällytetään mitoitustaulukko (malli liitteenä 4) seuraavista momenteista: , , ja Liitemuistion mitoitustaulukossa momentille esitetty määräraha eritellään: 1) Tulosalueittain (PLM, Puolustusvoimat ja rakennuslaitos) Puolustusministeriön osalta tämä tarkoittaa tulosaluejakoa, jossa Hallinnon, organisaation ja toimintatapojen kehittäminen - tulosalueen menot on vyörytetty neljälle päätulosalueelle. Puolustusvoimien osalta tämä tarkoittaa TUOHTE-työryhmän raportissa (PLM KD N:o 10027/2590/2003) esitettyä tulosaluejakoa ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen osalta toimialojen mukaista jakoa. 2) Valtion liikekirjanpidon tuotto- ja kululaskelman tiliryhmien mukaisesti (PLM, Puolustusvoimat ja rakennuslaitos) Puolustusvoimat esittää lisäksi momentin osalta henkilöstökulut jaoteltuna palkatun henkilöstön varsinaisiin palkkoihin (ml. sivukulut), palkatun henkilöstön lisäpalkkioihin ja muihin palkkoihin ja palkkioihin (ml. sivukulut), varusmiesten päivärahoihin ja reserviläispalkkoihin (ml. päivärahat) sekä muihin henkilöstökuluihin. 3) Tulosyksiköittäin (PLM, puolustusvoimat ja rakennuslaitos) Puolustusministeriö laatii erittelyn tulosyksiköittäin, joita ovat osastot sekä osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt. Puolustusvoimat laatii tämän erittelyn jaottelulla maavoimat, merivoimat, ilmavoimat, Pääesikunta ja yhteiset menot. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen osalta tulosyksiköt tarkoittavat keskusyksikköä ja alueyksiköitä.

10 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 10 (23) 7. Tulomomentit Ehdotukset tuloarvioiksi tulee esittää kaikilta momenteilta, joihin tuloja arvioidaan kertyvän, siis myös muiden osastojen kuin osaston 12 tulomomenttien osalta. Tulomomenttien perustelut laaditaan edellä kohdassa 6 mainittuja periaatteita noudattaen. Malleina voidaan käyttää vuoden 2005 talousarviossa olevia tekstija laskelmamalleja. Tulomomentin perustelujen selvitysosassa tulee aina mainita tulon kertymäperusteiden olennaiset muutokset edellisen varsinaisen talousarvion päätösosaan verrattuna. 8. Momenttikohtaiset erityismääräykset momenttien perusteluista ja liitemuistioista Luku 8 sisältää momenttikohtaiset erityismääräykset momenttien perustelujen ja liitemuistioiden laatimiseksi Puolustusministeriön hallinnonala Momentti (Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista) Talousarvioehdotuksen liitemuistioon on sisällytettävä arvio bruttotuloista ja menoista riittävästi eriteltynä talousarvioehdotusvuodelta ja kahdelta sitä edeltävältä vuodelta Momentti (Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot) Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulee varmistaa momentin (Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot) valmistelussa se, että tulot rakennuslaitoksen myymistä palveluista vastaavat kiinteistöjen käyttäjiltä saatuja ennakkotietoja sekä näiden talousarvioehdotuksia. Rakennuslaitoksen tulee talousarvioehdotuksensa liitemuistiossa eritellä vuoden 2006 tuloarvio maksajakohtaisesti siten, että esimerkiksi puolustusvoimien maksamien vuokrien yhteismäärä käy ilmi erittelystä. Palkkausmenot Palkkausmenojen määrärahatarpeesta tulee laatia eritelty laskelma, josta käyvät ilmi varsinaiset palkat, työaika- ja suoriteperusteiset korvaukset, muut palkat, työnantajan eläkemaksut, työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä muut työnantajamaksut. Palkkamenoja laskettaessa on huomattava, että valtiotyönantajan kansaneläkemaksun ja sairausvakuutusmaksun alentaminen yhteensä 2,8 prosenttiyksiköllä vähentää palkkojen sivukuluja.

11 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 11 (23) Mitoitustaulukko Talousarvioehdotuksen liitemuistioon on sisällytettävä mitoitustaulukko (malli liitteenä 4) momentista Momentti (Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot) Momentin selvitysosassa tulee tarvittavilta osin selvittää tuloarvion mitoituksen perusteet. Momentin tuloarviot ja niiden perusteet tulee eritellä liitemuistiossa riittävästi. Momentin (Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot) tuloarvion mitoituksessa tulee ottaa huomioon rauhanturvaamistoiminnasta kertyvät tulot Momentti (Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) Vuoden 2006 talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä on tarpeen tehdä yksityiskohtaiset arviolaskelmat hallinnonalan arvonlisäveromenojen tarpeesta. Tämän johdosta puolustusministeriön hallintoyksikön, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen on laadittava oheisen liitteen 5 mukainen arviolaskelma vuoden 2006 arvonlisäveromenojen tarpeesta. Puolustusvoimien osalta arviolaskelma tulee laatia tulosyksiköittäin Momentti (Puolustusministeriön toimintamenot) Momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) selvitysosassa on esitettävä valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta antamien määräysten kohtien mukainen taulukko tai teksti, jossa viraston tai laitoksen koko toiminnasta esitetään varainhoitovuoden tulot ja menot sekä tärkeimmät tulostavoitteet: 1) taloudellisuudelle, tuottavuuden kehitykselle sekä maksullisen toiminnan kannattavuudelle (toiminnallinen tehokkuus), 2) suoritteiden määrälle ja aikaansaataville julkishyödykkeille sekä palvelukyvylle ja suoritteiden ja julkishyödykkeiden laadulle samoin kuin vaikutuksille yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykseen (tuotokset ja laadunhallinta), 3) tarvittaessa henkisten voimavarojen hallinnalle. Palkkausmenot Palkkausmenojen määrärahatarpeesta tulee laatia eritelty laskelma, josta käyvät ilmi varsinaiset palkat, työaika- ja suoriteperusteiset korvaukset, muut palkat, työnantajan eläkemaksut, työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä muut työnantajamaksut. Palkkamenoja laskettaessa on huomattava, että valtiotyönantajan kansaneläkemaksun ja sairausvakuutusmaksun alentaminen yhteensä 2,8 prosenttiyksiköllä vähentää palkkojen sivukuluja.

12 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 12 (23) Toimitilamenot Liitemuistioon on laadittava puolustusministeriön käytettävissä olevista toimitiloista aiheutuvista menoista riittävästi eritelty laskelma. Politiikkaohjelmat Mikäli momentilta on tarkoitus rahoittaa politiikkaohjelmia, tulee perustelujen selvitysosaan liittää politiikkaohjelman rahoittamista koskeva määrärahavaraus. Määrärahavaraus voidaan ilmoittaa esim. seuraavasti: - määrärahasta on tarkoitus rahoittaa y:n politiikkaohjelmaa. Tuottavuusohjelma Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman mahdolliset vaikutukset tulee esittää momentin perustelujen selvitysosassa ja liitemuistiossa. Lisäksi liitemuistioihin on sisällytettävä alaohjelmakohtaiset ja riittävästi eritellyt taloudelliset laskelmat. Mitoitustaulukko Talousarvioehdotuksen liitemuistioon on sisällytettävä mitoitustaulukko (malli liitteenä 4) momentista Momentti (Puolustusmateriaalihankinnat) Momentille (Puolustusmateriaalihankinnat) budjetoidaan sellaiset määrärahat, jotka ovat käyttötarkoitukseltaan puolustusmateriaalin hankintamenoja. Momentille ei budjetoida sellaisia määrärahoja, jotka ovat luokittelultaan toimintamenomomentin asiasisällön mukaisia. Momentilla (Puolustusmateriaalihankinnat) tilausvaltuuksien määrärahat tulee kohdentaa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteella. Vuoden 2006 talousarviossa voidaan momentin päätösosan perusteluihin esittää sisällytettäväksi maininta, jonka mukaan aikaisempien vuosien talousarvioissa myönnettyjen tilausvaltuuksien osalta on oikeus tehdä sopimuksia vuoden 2006 aikana näiden tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä kyseisten tilausvaltuuksien rahoitussuunnitelmissa esitettyjä rahamääriä. Tämä edellyttää kuitenkin erillistä selvitystä, josta käyvät ilmi mitä tilausvaltuuksia esitys koskee, arviota tilausvaltuuksien käyttämättä jäävistä määristä sekä syitä siitä, miksi tilausvaltuuksia ei ole voitu käyttää.

13 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 13 (23) Menoselvitys tilausvaltuuksista Valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta antamien määräysten kohtien mukaisesti tilausvaltuuksien käytöstä aiheutuvista talousarviomenoista tulee esittää selvitys, josta ilmenevät varainhoitovuoden menot ja seuraavien vuosien määrärahatarpeet (menoselvitys). Menoselvitys laaditaan valtuuksittain eriteltynä valtiovarainministeriön edellä mainitun määräyksen liitteessä 2 c esitetyn taulukon mukaisella rakenteella. Menoselvitys sisällytetään momentin perustelujen selvitysosaan. Uudet tilausvaltuudet Uusien puolustusmateriaalihankintojen tilausvaltuuksien henkilöstö-, toimitila- ja materiaalitarpeet on tilausvaltuuden perustelumuistion lisäksi sisällytettävä puolustusvoimien toimintamenoja koskeviin suunnitelmiin ja laskelmiin. Indeksi- ja valuuttakurssimenot Puolustusmateriaalihankintojen tilausvaltuuksien maksatusmäärärahoihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuva määrärahatarve budjetoidaan viimeisimmän käytettävissä olevan indeksi- ja valuuttakurssitason mukaisesti. Momentin liitemuistioon sisällytetään arviolaskelmat indeksien ja valuuttakurssien muutoksesta aiheutuvista lisätarpeista tai säästöistä tilausvaltuuksittain. Käytetty päivämäärä on selkeästi ilmoitettava liitemuistiossa. Muut puolustusmateriaalihankinnat Muiden puolustusmateriaalihankintojen (ns. kertahankinnat) määrärahatarve on eriteltävä liitemuistiossa riittävän yksityiskohtaisesti kehittämisohjelmittain ja/tai tulosyksiköittäin merkittäviin käyttökohteisiin. Mitoitustaulukko Talousarvioehdotuksen liitemuistioon on sisällytettävä mitoitustaulukko (malli liitteenä 4) momentista Momentti (Puolustusvoimien toimintamenot) Momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) päätösosassa on esitettävä tarvittaessa määräraha puolustusvoimien toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokrien alentamiseen, Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin, sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle sekä merkittäville urheilutapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen palvelutoiminnan hintojen alentamiseen.

14 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 14 (23) Momentilla (Puolustusvoimien toimintamenot) tilausvaltuuksien määrärahat kohdennetaan varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteella. Menoselvitys tilausvaltuuksista Valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta antamien määräysten kohtien mukaisesti tilausvaltuuksien käytöstä aiheutuvista talousarviomenoista tulee esittää selvitys, josta ilmenevät varainhoitovuoden menot ja seuraavien vuosien määrärahatarpeet (menoselvitys). Menoselvitys laaditaan valtuuksittain eriteltynä valtiovarainministeriön edellä mainitun määräyksen liitteessä 2 c esitetyn taulukon mukaisella rakenteella. Menoselvitys sisällytetään momentin perustelujen selvitysosaan. Nettobudjetoidun toimintamenomomentin selvitysosassa esitetään momentille (Puolustusvoimien toimintamenot) budjetoidut tulot ja menot valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta antamien määräysten liitteenä 5 olevaa taulukkoa käyttäen. Bruttotuloina otetaan huomioon myös muulta talousarvion momentilta viraston tai laitoksen toimintamenoihin nettoutettava osa. Lisäksi selvitysosassa on esitettävä edellä mainitun valtiovarainministeriön määräysten kohtien mukainen taulukko tai teksti, jossa viraston tai laitoksen koko toiminnasta esitetään varainhoitovuoden tulot ja menot sekä tärkeimmät tulostavoitteet: 1) taloudellisuudelle, tuottavuuden kehitykselle sekä maksullisen toiminnan kannattavuudelle (toiminnallinen tehokkuus), 2) suoritteiden määrälle ja aikaansaataville julkishyödykkeille sekä palvelukyvylle ja suoritteiden ja julkishyödykkeiden laadulle samoin kuin vaikutuksille yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykseen (tuotokset ja laadunhallinta), 3) tarvittaessa henkisten voimavarojen hallinnalle. Palkkausmenot Palkkausmenojen määrärahatarpeesta tulee laatia eritelty laskelma, josta käyvät ilmi varsinaiset palkat, työaika- ja suoriteperusteiset korvaukset, muut palkat, työnantajan eläkemaksut, työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä muut työnantajamaksut. Palkkamenoja laskettaessa on huomattava, että valtiotyönantajan kansaneläkemaksun ja sairausvakuutusmaksun alentaminen yhteensä 2,8 prosenttiyksiköllä vähentää palkkojen sivukuluja. Asevelvollisten päivärahoista, reserviläispalkoista ja -päivärahoista sekä kadettien ja opistoupseerioppilaiden päivärahoista tulee esittää erillinen laskelma, jossa on otettu huomioon kustannustason muutosten ja toiminnan muutosten vaikutus.

15 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15 (23) Asevelvollisten koulutus- ja ylläpitävän huollon menot Momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) osalta on esitettävä myös toimintokohtainen laskelma määrärahojen suunnitellusta käytöstä asevelvollisten koulutukseen ja ylläpitävään huoltoon. Maksullinen toiminta Momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) perusteluiden selvitysosassa on esitettävä maksullisen toiminnan kannattavuustavoitteet. Talousarvioehdotukseen on sisällytettävä erilliset suoriteryhmittäin laaditut kustannusvastaavuuslaskelmat maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista, maksuperustelain mukaisista muista suoritteista sekä erillislakien ja säännösten mukaisista suoritteista. Kustannusvastaavuuslaskelmien yhteenlaskettujen ylijäämien (+) tai alijäämien (-) loppusumman tulee olla sama kuin toimintamenomomentin selvitysosan tunnuslukutaulukon maksullisen toiminnan tulojen erittelyssä olevat luvut. Malli kustannusvastaavuuslaskelmasta on esitetty valtiovarainministeriön antamissa laadintamääräyksissä. Maksullisen toiminnan käyttöjäämän tulee olla riittävä kattamaan maksullisen toiminnan osuus yleiskuluista. Kiinteistömenot Valtioneuvoston tekemässä valtiontalouden kehyspäätöksessä on otettu huomioon kiinteistöuudistuksen aiheuttama puolustusvoimien toimintamenomäärärahojen lisäys 3 milj. euroa. Vuoden 2006 talousarvioehdotusta laadittaessa puolustusvoimien kiinteistömenot (pl. palvelussuhdeasuntoihin liittyvät tulot ja menot, ml. vuokraosuudet) on mitoitettava siten, että niiden kokonaismäärä ei kasva edellisiin vuosiin verrattuna enempää kuin vuoden 2006 kehyksissä osoitettu 3 milj. euroa ja kustannusten nousuun osoitettu lisäys. Muilta osin kiinteistömenojen budjetoinnissa on otettava huomioon, mitä puolustusministeriön kiinteistötoimintaa koskevissa ohjauskirjeissä on erikseen ohjeistettu. Puolustusvoimien on varmistettava Puolustushallinnon rakennuslaitokselle maksettavia vuokria budjetoitaessa, että niiden yhteismäärä vastaa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kanssa sovittua, ja rakennuslaitoksen omaan talousarvioehdotukseensa sisällyttämää, puolustusvoimilta kertyvien vuokratulojen yhteismäärää. Momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) osalta talousarvioehdotuksen liitemuistiossa on eriteltävä nykyiset toimitila- ja aluehallinnan vuokramenot, uudet tila- ja aluetyötarpeet vuonna 2006, vuonna 2006 tarpeettomina luovutettavista toimitiloista ja alueista kertyviin säästöihin sekä uusinvestointien vaikutus toimitila- ja aluehallinnan menoihin. Uusinvestointien osalta tulee myös ilmoittaa, mihin

16 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 16 (23) puolustusmateriaalihankkeeseen ne mahdollisesti liittyvät. Puolustusvoimien maksamista toimitila- tai aluehallinnan vuokrista on lisäksi laadittava saajakohtainen erittely, josta käy ilmi esim. Senaatti-kiinteistöille maksettavien pääomavuokrien kokonaismäärä ja Puolustushallinnon rakennuslaitokselle maksettavien ylläpitovuokrien kokonaismäärä. Kiinteistömenoissa on myös otettava huomioon puolustusministeriön hallinnonalan tukeman museotoiminnan edellyttämät pääoma- ja ylläpitovuokramenot. Kiinteistömenoja koskevassa talousarvion liitemuistiosta on käytävä ilmi kuinka paljon puolustusvoimien kiinteistömenoista yhteensä kohdentuu erilaisten museoiden tukemiseen. Palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksiin tarkoitettu määräraha Puolustusministeriö on edellyttänyt (PLM:n kirje nro 736/3010/2000/PO ), että puolustusvoimien toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen vuosittain osoitettu määräraha pienenee asteittain 4 milj. euroon vuoteen 2006 mennessä. Tämä tulee ottaa huomioon vuoden 2006 talousarvioehdotusta tehtäessä. Talousarvioehdotukseen tulee liittää laskelma, jossa on eritelty tämän määrärahatarpeen muodostuminen eri osatekijöistä (tuettavien asuntojen määrä, keskimääräinen kokonaisvuokra/asunto, asukkaalta keskimäärin perittävä vuokra/asunto, isännöintikustannukset, tuen määrä keskimäärin/asunto yms.). Talousarvioehdotusta valmisteltaessa Pääesikunnan tulisi olla myös yhteydessä Kruunuasunnot Oy:hyn, jonka olisi omalta osaltaan esitettävä tarkemmat laskelmat sille maksettavien puolustusvoimien palvelussuhdeasuntojen vuokramääristä ja niiden kustannusperusteista. Palvelussuhdeasuntoihin liittyvät tulot ja menot budjetoidaan bruttomääräisinä momentille (Puolustusvoimien toimintamenot). Politiikkaohjelmat Mikäli momentilta on tarkoitus rahoittaa politiikkaohjelmia, perustelujen selvitysosaan liitetään politiikkaohjelman rahoittamista koskeva määrärahavaraus. Määrärahavaraus voidaan ilmoittaa esim. seuraavasti: - määrärahasta on tarkoitus rahoittaa y:n politiikkaohjelmaa. Tuottavuusohjelma Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman mahdolliset vaikutukset tulee esittää momentin perustelujen selvitysosassa ja liitemuistiossa. Lisäksi liitemuistioihin on sisällytettävä alaohjelmakohtaiset ja riittävästi eritellyt taloudelliset laskelmat.

17 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 17 (23) Lahjoitukset Jos puolustusvoimat tulee nykyisten tietojen mukaan vastaanottamaan vuonna 2006 lahjoituksia, joita voidaan käyttää puolustusvoimien toiminnasta aiheutuviin menoihin, olisi nämä budjetoitava muiksi tuloiksi momentille ((Puolustusvoimien toimintamenot). Mitoitustaulukko Talousarvioehdotuksen liitemuistioon sisällytetään mitoitustaulukko (malli liitteenä 4) momentista Momentti (Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen) (vanha ) Momenttiperustelujen selvitysosassa esitetään ministeriön momentille (Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen) asettamat alustavat tavoitteet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle sekä mahdolliset toiminnalliset tulostavoitteet siirtomenolla rahoitettavalle toiminnalle Momentti (Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot) Momentilla (Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot) kansainvälisen kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelman määrärahat tulee kohdentaa varainhoitovuoteen kuuluviksi menoon sitoutumisen perusteella. Muiden menojen osalta tulee varmistaa, että ne ovat suoriteperusteen mukaisesti kohdennettavissa vuoteen Vuoden 2006 talousarvioehdotus laaditaan siten, että siihen sisällytetään kaikki tiedossa olevat rauhanturvaamisoperaatiot. Rauhanturvaamistoiminnan menot tulee suunnitella ulkoasianministeriön ja puolustusministeriön yhdessä arvioiman toimintatason, joka on dokumentoitu PEkv-os:n ak:ssa R1936/ /D II VIRK , mukaisesti. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenoihin tarvittavat määrärahat budjetoidaan bruttomääräisinä momentille (Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot). Momentille sisällytetään käyttösuunnitelma, jossa määrärahan käyttö eritellään seuraavasti: - Suomen Kosovon rauhanturvajoukkojen menot (KFOR-operaatio) - Suomen Bosnia-Hertsegovinan rauhanturvajoukon menot (ALTHEA/EUFORoperaatio) - muiden rauhanturvaamisoperaatioiden sekä sotilastarkkailijatoiminnan menot - rauhanturvaamisoperaatioiden yhteiset menot (mm. kalusto- ja hallintomenot sekä huoltolento- ja muut kuljetusmenot) (sisältää myös SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnolliset kulut) - muut rauhanturvaamisoperaatioiden kotimaan toimintamenot (sisältää myös momentilta siirrettävät menot) - EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusmenot

18 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 18 (23) - kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma (sisältää myös EU:n taisteluosastojen varustamismenoja sekä rokotus- ja asustekustannuksia) - varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja operaatioiden jatkamiseen sekä mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin (sisältää riittävät määrärahat toiminnassa tapahtuvia muutoksia varten). Talousarvioehdotukseen on sisällytettävä muistio momentin (Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot) määrärahatarpeesta oheista (liite 6a) lomakemallia käyttäen. Muistioon on sisällytettävä eritellyt tiedot kaikista rauhanturvaamisoperaatioista, joita koskeva mandaatti on olemassa. Lomakemallia käytettäessä menojen ja tulojen summarivien tiedot tulee merkitä sarakkeeseen "TAE 2006 menot/tulot". Lomakemallissa olevia "Tarkistetut menot/tulot" - ja "Muutos"-sarakkeita tulee käyttää aikanaan tehtäessä mahdollista lisätalousarvioehdotusta vuonna Lomakemalliin tulee päivittää tiedossa olevat muutokset rauhanturvaamisoperaatioissa, henkilömäärissä, työnantajamaksuprosenteissa, päivä- ja muonanparannusrahoissa sekä muissa tulo- ja menoperusteissa. Lisäksi talousarvioehdotukseen on liitettävä riittävät perustelumuistiot EU:n taisteluosastoihin osallistumisesta. Rauhanturvaamismenoja koskevien suunnitelmien luotettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota Momentti (Kurssivaihtelut) (vanha ) Momentin liitemuistiossa on oltava erittely rauhanturvaamistoimintaan liittyvistä avoinna olleista valuuttamääräisistä saatavista ja niiden valuuttakursseista Ulkoasiainministeriön hallinnonala Momentti (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot) Momentin selvitysosassa on tarvittavilta osin selvitettävä tuloarvion mitoituksen perusteet. Momentin (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot) liitemuistiossa on selvitettävä momentin tuloarvion mitoituksen perusteet ja esitettävä niitä koskevat laskelmat Momentti (Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot) Vuoden 2006 talousarvioehdotus laaditaan siten, että siihen sisällytetään kaikki tiedossa olevat rauhanturvaamisoperaatiot. Suomalaisten valvontajoukkojen ylläpitomenoihin tarvittavat määrärahat budjetoidaan bruttomääräisinä momentille (Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot) Momentille sisällytetään käyttösuunnitelma, jossa määrärahan käyttö eritellään seuraavasti: - Suomen Kosovon rauhanturvajoukkojen menot (KFOR-operaatio)

19 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 19 (23) - Suomen Bosnia-Hertsegovinan rauhanturvajoukon menot (ALTHEA/EUFORoperaatio) - muiden rauhanturvaamisoperaatioiden menot - rauhanturvaamisoperaatioiden yhteiset menot - EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusmenot - varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja operaatioiden jatkamiseen sekä mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin (sisältää riittävät määrärahat toiminnassa tapahtuvia muutoksia varten). Talousarvioehdotukseen on sisällytettävä muistio momentin (Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot) määrärahatarpeesta oheista (liite 6b) lomakemallia käyttäen. Lomakemallia käytettäessä menojen ja tulojen summarivien tiedot tulee merkitä sarakkeeseen "TAE 2006 menot/tulot". Lomakemallissa olevia "Tarkistetut menot/tulot" - ja "Muutos"-sarakkeita tulee käyttää aikanaan tehtäessä mahdollista lisätalousarvioehdotusta vuonna Lomakemalliin tulee päivittää tiedossa olevat muutokset rauhanturvaamisoperaatioissa, henkilömäärissä, työnantajamaksuprosenteissa, päivä- ja muonanparannusrahoissa sekä muissa tulo- ja menoperusteissa. 9. Vuoden 2006 talousarvioon esitettävät uudet tilausvaltuudet ja niiden perustelumuistiot Kaikista uusista tilausvaltuuksista (momentit ja ) sisällytetään talousarvioehdotukseen oheisen liitteen 7 mukaisesti laadittu tilausvaltuuden perustelumuistio, joka sisältää seuraavat tiedot: - tilausvaltuuden tunnistetiedot, kokonaismäärä ja allekirjoitukset - tilausvaltuuden käyttötarkoitus ja menojen ajoitus - tavoitteet ja suhde tehtyihin linjauksiin - taloudelliset ym. vaikutukset - hankintojen valmiusaste. Tilausvaltuuden perustelumuistiota käytetään hyväksi arvioitaessa talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä tilausvaltuuteen sisällytettyjen hankkeiden valmiusastetta ja kyseisen tilausvaltuuden perustelujen riittävyyttä. Ei-julkisten tietojen osalta Pääesikunnan on toimitettava tilausvaltuuksien perustelumuistiot entiseen tapaan erikseen puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston talousyksikölle. Puolustusvoimien toimintamenomomentin tilausvaltuuteen sisällytetään vain sellaisia puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintoja, jotka edellyttävät yli vuoden mittaisia, pitkäaikaisia sopimuksia, ja joita ei voi rahoittaa normaalilla toimintamenomäärärahalla. Uusien tilausvaltuuksien osalta on otettava huomioon puolustusmateriaalihankkeiden tehostamista selvittävän työryhmän (MATSI) esittämät suositukset:

20 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 20 (23) 10. Aluepolitiikan tavoitteet - Tilausvaltuus esitetään talousarvioon vasta, kun sen mukaiset sitoumukset voidaan tehdä varainhoitovuoden aikana. Tämä edellyttää useimmissa tapauksissa ennakkomaksuja varten noin 30 % osuuden varaamista valtuuden ensimmäi-selle vuodelle. - Tilausvaltuuksien käyttötarkoitusta täsmennetään siten, että niillä saadaan aikaan valmiita kokonaisuuksia, eivätkä ne osoita millekään yksittäiselle hankinnalle suunniteltua rahamäärää. - Hinta-arvioiden ja vuosittaisten maksuosuuksien tulee perustua vähintään hankkivien yksiköiden RFI-menettelyllä saamiin ja muista tietolähteistä kokoamiin hintatietoihin. Talousarvioehdotuksessa on otettava huomioon aluepolitiikan tavoitteet ja velvoitteet aluepolitiikasta annetun lainsäädännön mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan on otettava huomioon alueiden kehittämisestä annetun lain mukaan 4 :n 1 momentin mukaiset tavoiteohjelmat sekä aluekehitysviranomaisten aluekehitysohjelmat ja suunnitelmat. Vuoden 2006 talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan erikseen talousarvioesityksen aluepoliittiset vaikutukset. Puolustusministeriö on yksi niistä ministeriöistä, jotka on velvoitettu suunnittelemaan hallinnonalansa toimintaa alueellisesti. Aluepoliittisten vaikutusten arvioinnin tulee perustua a) pääluokkaperusteluissa esitettäviin hallinnonalan yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin ja b) lukuperustelujen toiminnallista tuloksellisuutta koskeviin tulostavoitteisiin. Aluepoliittisten vaikutusten arviointi osaltaan konkretisoi ja täydentää näitä tavoitteita aluetasolla. Arviointi tulee laatia siten, että siinä tarkastellaan hallinnonalan roolia ja erityispiirteitä alueiden kehittämisessä, kuvataan alueiden kehittämiseen liittyviä hallinnonalan konkreettisia tavoitteita ja talousarvioesityksen vaikutuksia. Puolustusministeriön hallinnonalalla tämä koskee momentteja (Puolustusmateriaalihankinnat) ja (Puolustusvoimien toimintamenot). Arviointi voi kohdistua suoraan yksittäisten hankkeiden vaikutuksiin varsinkin niiltä osin, kun vuoden 2006 talousarvioesityksessä eritellään momentilta rahoitettavia hankkeita, joista eduskunta päättää. Aluepoliittisten vaikutusten arvioinnissa on tärkeää, että se antaa eduskunnalle lisäinformaatiota esitettyjen valtion menojen vaikutuksista alueilla. Arviointi voi olla kuvailevaa, mikäli selkeitä tavoitteita esimerkiksi syntyvistä työpaikoista tai uusista yrityksistä ei ole riittävän realistisesti arvioitavissa tai toiminnalla ei suoraan pyritä vaikuttamaan niihin. Arvioinnin kohteena ovat pääasiassa välittömät vaikutukset. Selkeät määrärahan tason muutokset tai alueelliseen jakautumiseen vaikuttavat

21 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 21 (23) politiikan tai jakoperusteiden muutokset on syytä tuoda esiin ja arvioida niiden vaikutuksia. Arvioinnit tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan maakunnittain. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulee arviossaan omalta osaltaan tehdä selkoa puolustusvoimien momentilta (Puolustusvoimien toimintamenot) rakennuslaitokselle maksamien menojen alueellisista vaikutuksista. 11. Yhteistoimintalain mukaiset lausunnot Puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen on liitettävä ministeriölle toimitettaviin vuoden 2006 talousarvioehdotuksiin yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/1988) mukaiset lausunnot lain tarkoittamista esityksistä. 12. Luettelo säädöksistä ja määräyksistä Puolustusministeriön hallintoyksikön, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen talousarvioehdotusten liitteenä tulee olla erillinen luettelo säädöksistä ja määräyksistä, joiden perusteella maksut määrätään tai suoritteet hinnoitellaan, sekä momenteista, joille tulot kertyvät. 13. Talousarvioehdotusten valmistelun määräajat 14. Asiakirjojen julkisuus Puolustusministeriön hallintoyksikön, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen on toimitettava edellä mainituin perustein laadittu vuoden 2006 talousarvioehdotus puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston talousyksikölle viimeistään Hallinnonalan talousarvioehdotus toimitetaan valtiovarainministeriöön viimeistään Puolustusvoimien talousarvioehdotuksen sisältöä käsitellään puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan välisen kevään tulosneuvottelujen yhteydessä Kaartin Vartiotuvassa klo Puolustusministeriön ja sen alaisten virastojen talousarvioehdotukset ovat julkisia sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö on antanut ensimmäisen virallisen palautteensa hallinnonaloille. Valtiovarainministeriö julkistaa tämänhetkisen aikataulun mukaan oman ehdotuksensa talousarvioesitykseksi Tämän palautteen jälkeen tehdyt talousarvioehdotusten muutokset ja täsmennykset ovat julkisia, kun hallitus on syyskuussa antanut talousarvioesityksensä eduskunnalle. Ministeriön, virastojen ja laitosten varsinaisia ehdotuksia talousarvioiksi ei ole lupa saattaa julkisuuteen ennen edellä mainittuja julkisuusajankohtia. Puolustusministeriö tiedottaa hallinnonalan talousarvioehdotuksesta sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö on antanut siitä ensimmäisen palautteensa. Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2006 julkistetaan lisäksi internetissä

22 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 22 (23) 15. Muut ohjeet puolustusministeriön kotisivulla sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö on julkistanut oman ehdotuksensa talousarvioesitykseksi. Mikäli puolustusministeriöllä, puolustusvoimilla tai Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on projekteja, yhteistyöhankkeita tai muuta sellaista toimintaa, johon rahoitusta tulee EU:sta tai muuten Suomen rajojen ulkopuolelta, on näistä tehtävä erilliset laskelmat ja toimitettava ne talousarvioehdotuksen yhteydessä puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston talousyksikölle. Talousarvioehdotukset on toimitettava sekä paperiasiakirjana että edelleen käsiteltävissä olevina tiedostoina (tallennettuina sekä viraston itse käyttämillä toimisto-ohjelmilla että tekstit myös Word-ohjelmalla ja taulukot Excelohjelmalla). Tiedostot lähetetään joko levykkeillä paperiasiakirjan yhteydessä tai sähköpostilla talousjohtaja Timo Norbäckille (puh 88240) ja taloussuunnittelija Jorma Kiviniemelle (puh 88236), jotka antavat tarvittaessa lisätietoja ja -ohjeita talousarvioehdotusten laadinnasta. Salaisia tietoja ei lähetetä tiedostomuodossa. Kansliapäällikkö Matti Ahola Ylijohtaja Eero Lavonen LIITTEET - Valtiovarainministeriön määräykset toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta muutoksineen (liite 1) - Puolustusministeriön hallinnonalan alustavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet sekä puolustusvoimien alustavat tulostavoitteet vuodelle 2006 (liite 2) - Palkatun henkilöstön määrä henkilötyövuosina (taulukkomalli) (liite 3) - Talousarvioehdotusten liitemuistion mitoitustaulukon malli (liite 4) - Arviolaskelmamalli arvonlisäveromenojen tarpeesta vuonna 2006 soveltamisohjeineen (liite 5) - Momenttien ja taulukkomallit (liitteet 6a ja 6b) - Tilausvaltuuden perustelumuistio -lomake (liite 7)

23 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 23 (23) JAKELU TIEDOKSI Puolustusministeriön hallintoyksikkö Pääesikunta Puolustushallinnon rakennuslaitos Puolustusministeriön osastot ja toimintayksiköt Puolustusministerin erityisavustaja PLM:n suunnitteluryhmän jäsenet Ulkoasiainministeriö/talouslinja Pääesikunnan suunnitteluosasto

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN 1 (14) JAKELU Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta (VM:n kirje nro TM 0802 2.4.2008) VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) FI.PLM.3592 Helsinki /2020/2004

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) FI.PLM.3592 Helsinki /2020/2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) JAKELU Valtiontalouden kehykset vuosille 2005-2008 (VM:n kirje nro VM 3/214/2004 11.3.2004) VUODEN 2005 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN 1. Perusteet ja valtiontalouden kehykset

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki 29.9.2004 10945/2010/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki 29.9.2004 10945/2010/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) PLM ak 10945/2010/2003-24.3.2004 Vuosien 2006-2009 toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinta LISÄOHJE VUOSIEN 2006-2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADIN- NALLE Ohessa

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2010

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2010 1 (10) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.2010-140 19/20.01.01/2009-13.1.2010 ja ulkoasiainministeriön päätös nro HEL7498-1 14.1.2010 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO-

Lisätiedot

01. Puolustusministeriö

01. Puolustusministeriö 01. Puolustusministeriö 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 30 916 000 euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahantarve aiheutuu momentin määrärahan

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008 1 (11) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.20885 1061/2110/2007 15.1.2008 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Puolustusvaliokunta

Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Puolustusvaliokunta Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä Puolustusvaliokunta 5.10.2016 PLM:n pääluokka v. 2017 talousarvioesityksessä Puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (11) Puolustuspoliittinen osasto. Helsinki.6.2003 10342/2010/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (11) Puolustuspoliittinen osasto. Helsinki.6.2003 10342/2010/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (11) Valtiontalouden kehykset 2004 2007, Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 9/2003 Tulosohjauksen terävöittäminen, puolustusministeriön hallinnonalan strateginen ohjausprosessi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009 1 (14) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.2009 1351/20.01.01/2008-15.1.2009 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 177 887 000 euroa.

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 19 830 000 euroa.

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2006

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2006 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) JAKELU PLM:n päätös nro 10/6/RO - 11.1.2006 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2006 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET 1.1 Määrärahat

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (19) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.3440 Helsinki 24.3.2004 10945/2010/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (19) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.3440 Helsinki 24.3.2004 10945/2010/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (19) Valtiontalouden kehykset 2005 2008, Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 9/2003 Tulosohjauksen terävöittäminen, PLM KD 10027/2590/2003 2.3.2004 Ehdotus valtioneuvoston

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) FI.PLM.5542 Helsinki 19.10.2004 10953/2030/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) FI.PLM.5542 Helsinki 19.10.2004 10953/2030/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) Pääesikunta Puolustusvoimien tulosraportti 2004 ajalta 1.1.-31.7.2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2004 OSAVUOSIRAPORTISTA 1. YLEISTÄ 1.1 Puolustusministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 321/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 321/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 321/53/03 13.5.2004 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 232/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Menomomentteja koskevat yleiset määräykset Menot on jaettu talousarviossa momenteiksi tehtävän tai menojen laadun mukaan. Tehtävän mukaan budjetoituja määrärahoja ovat jäljempänä käsiteltävät virastojen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 184/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 19.4.2007 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 23.05.2001 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2007

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2007 1 (12) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.15971 1113/2110/2006 16.1.2007 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2007 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 30.05.2002 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

10. Sotilaallinen maanpuolustus

10. Sotilaallinen maanpuolustus 01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 623 246 000 euroa. Valtuudet 1) Vuonna 2010 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 194/53/04 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 11.5.2005 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 227/53/04 Opetusministeriö Museovirasto 16.5.2005 MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/01 13.6.2001 Kauppa- ja teollisuusministeriö KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Muuta Poiminta 43 000 sotilasta VKL-kertauksen HTV-kerroin 50 % muusta kertauksesta Puolustusvoimien henkilökunta

Muuta Poiminta 43 000 sotilasta VKL-kertauksen HTV-kerroin 50 % muusta kertauksesta Puolustusvoimien henkilökunta Koulutuksen ja kertauksen kesto Reserviläisten palkat Vimilin armeijamallissa Peruskoulutus 0,25 vuotta Peruskoulutuskausi 1500 e/kk Jatkokoulutus 0,63 vuotta Jatkokoulutuskausi 2000 e/kk Operatiiviset

Lisätiedot

3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot;

3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot; 26 1282/2014 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT YLEISET MÄÄRÄYKSET Brutto- ja nettobudjetointi Valtion talousarviossa noudatetaan pääsääntönä bruttobudjetointia. Nettobudjetointi on talousarviosta annetussa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) FI.PLM.9549 Helsinki /2030/2005

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) FI.PLM.9549 Helsinki /2030/2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) Pääesikunta Puolustusvoimien tulosraportti ajalta 1.1.-31.7.2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2005 OSAVUOSIRAPORTISTA 1. YLEISTÄ 1.1 Puolustusministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 106/53/2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirasto 10.5.2013 Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Liikenneviraston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 06.06.2003 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016 Valtiokonttori Määräys 1 (5) 10.11.2016 VK/999/00.00.00.01/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Tässä luvussa käsitellään tiliviraston tilinpäätöksen laatimista. Luvussa ohjeistetaan tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat pysyvät periaatteet ja menettelyt.

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN MÄÄRÄYS TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITTELUSTA SEKÄ KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN MÄÄRÄYS TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITTELUSTA SEKÄ KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 23.3.2011 Nro TM 1101 VALTIOVARAINMINISTERIÖN MÄÄRÄYS TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITTELUSTA SEKÄ KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Määräyksen

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 14.6.2007 N:o TM 0702 VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA 2 Valtioneuvosto on, asian oltua valmistavasti valtioneuvoston

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget Valtion budjetti Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi 14.10.2016 Ennakkobriiffi, Hack the Budget Budjettiosasto Sisältö Valtion budjetti Mikä on valtion budjetti? Avoin data ja budjettikirja Budjetin

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (6) Pääesikunta PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1. Tilinpäätöskannanoton lähtökohdat ja tavoitteet Valtion talousarvioasetuksen 66 i (asetusmuutos 7.4.2004/254)

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2007 OSAVUOSIRAPORTISTA

PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2007 OSAVUOSIRAPORTISTA 1 (5) Pääesikunta PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2007 OSAVUOSIRAPORTISTA 1. Puolustusministeriön palaute osana tulosohjausprosessia Puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan

Lisätiedot