PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (19) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.3440 Helsinki /2010/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (19) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.3440 Helsinki 24.3.2004 10945/2010/2003"

Transkriptio

1 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (19) Valtiontalouden kehykset , Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 9/2003 Tulosohjauksen terävöittäminen, PLM KD 10027/2590/ Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamiseksi, VM määräys toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinta (luonnos ), PLM KD 206/0100/2003 Puolustusvoimien toimintamenojen mitoitusta selvittävän työryhmän väliraportti, PLM KD 0150:00/02/02/1998 Puolustusministeriön hallinnonalan strateginen ohjausprosessi VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADINTA 1 PERUSTEET Tässä asiakirjassa annetaan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimiseksi alustavia ohjeita, jotka täydentyvät vuoden 2004 valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistuttua. Puolustusministeriö, puolustusvoimat ja Puolustushallinnon rakennuslaitos laativat vuosia koskevan toiminta- ja taloussuunnitelmansa valtiovarainministeriön antamia yleisiä laadintaohjeita (luonnos ) sekä tässä asiakirjassa annettuja perusteita ja puolustusministeriön hallinnonalaa koskevia erityisohjeita noudattaen mennessä. Puolustusministeriön taloussäännön 14 ja 15 :n mukaan ministeriön osastot ja toimintayksiköt laativat omasta toiminnastaan toiminta- ja taloussuunnitelman ministeriön hallintoyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Puolustusministeriön puolustuspoliittinen osasto valmistelee hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman puolustusministeriön hallintoyksikön, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen laatimien toimintaja taloussuunnitelmien pohjalta mennessä. Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille valmisteltaessa pyrittiin ottamaan ennalta huomioon tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistuksen vaatimukset. Tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistuksen konkretisoiduttua on vuosille asetettuja tulostavoitteita jouduttu tarkastamaan ja ryhmittelemään uudestaan vastaamaan annettuja vaatimuksia ja TOSI-työryhmän suosituksia.

2 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 2 (19) 2 TULOSOHJAUS- JA TILIVELVOLLISUUSUUDISTUS Valtion tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistuksen yhteydessä on asetettu kehysmenettelyä, toiminnan ja talouden suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja raportointia koskevia uusia vaatimuksia. Näitä ovat mm: Kaikkia tilivirastoja koskevat vaatimukset - virastot ja laitosten johto ovat tilivelvollisia ja tulosvastuullisia toiminnastaan - virastojen ja laitosten on suunniteltava toimintaansa ja talouttansa sekä tuloksellisuuttaan usean vuoden aikavälillä - toiminta- ja taloussuunnitelmiin on sisällytettävä ehdotukset viraston tai laitoksen tärkeimmiksi toiminnalliseksi linjauksiksi ja monivuotisiksi tulostavoitteiksi - tulostavoitteet on asetettava ja esitettävä talousarvioehdotuksessa tuloksellisuuden peruskriteerien (tulosprisma) mukaisella jäsentelyllä, uutena yhteiskunnallinen vaikuttavuus - tulostavoitteet asetetaan kattamaan mahdollisimman hyvin koko käytettävissä oleva määräraha - tulostavoitteet on esitettävä käyttämällä (mahdollisuuksien mukaan) tunnuslukuja, tunnuslukuja täydennetään tarpeen mukaan laadullisilla arvioilla - momenttitasolla on kuvattava selkeästi sekä toiminnallista tehokkuutta että laadunhallintaa koskevat tulostavoitteet - virastot laativat vuodesta 2005 alkaen uusitun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen - viraston tulee antaa tilinpäätöksessä ja tulosvastuun toteuttamista varten laadittavassa toimintakertomuksessa oikeat ja riittävät tiedot talousarvion noudattamisesta sekä viraston tuotoista ja kuluista, taloudellisesta asemasta ja toiminnallisesta tuloksellisuudesta (oikea ja riittävä kuva) Puolustusministeriötä koskevat vaatimukset - puolustusministeriön on annettava vuodesta 2005 alkaen vuosittain mennessä VM:lle toimialansa tuloksellisuuden kuvaus - puolustusministeriön on annettava vuodesta 2005 alkaen vuosittain mennessä perusteltu kannanotto hallinnonalan virastojen tilinpäätöksestä (tilinpäätöskannanotto) Uudistuksen aikataulun mukaan tulostavoitteet tulee esittää jo vuotta 2005 koskevissa talousarvioehdotuksissa uusien tuloksellisuuden peruskriteereiden (tulosprisma) mukaisella jäsentelyllä. Tämä merkitsee huomattavaa haastetta varsinkin puolustusvoimille asetettaville tulostavoitteille. Nämä sisältävät nykyisin varsin vähän toiminnalliseen tehokkuuteen liittyviä taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevia tunnuslukuja. Lisäksi tulisi asettaa täydentäviä sekä laadullisia että mahdollisia toiminnan suuntaamista ilmentäviä tavoitteita.

3 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 3 (19) Toiminnallisen tehokkuuden ja laadun hallinnan toteuttaminen edellyttää käytännössä tietoa suoritemääristä ja niiden kehityksestä. Mikäli näitä ei ole saatavissa, tulee kuitenkin esittää tulosalueittaiset kustannustiedot. 3 PUOLUSTUSMINISTERIÖN LINJAUKSET VUOSILLE Lähtökohdat ja suunnittelukauden haasteet Toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinnassa on otettava huomioon seuraavat perusteet: - hallitusohjelma 2003 ja hallituksen strategia-asiakirja - valtiontalouden kehykset vuosille vuoden 2004 talousarvio ja vuoden 2005 talousarvioesitys - valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko eduskunnalle toteutuksen, linjamuutosten ja tutkimustehtävien osalta - puolustusministeriön strateginen suunnitelma puolustusvoimien pitkän tähtäyksen suunnitelma puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (PLM KD 10342/2010/2003 ) - turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon 2004 valmistelussa sovitut linjaukset - puolustusministeriön ohjaus koskien puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistamista, pääesikunnan tehtävätasojen ja rakenteen tarkistamista, tutkimustoimintaa, kumppanuustoimintaa, puolustusvoimien lääkintähuollon uudistamista, tietohallinnon rationalisointia, materiaalipolitiikkaa sekä puolustusmateriaalihankkeiden tehostamista (MATSI) ja toimintomenojen mitoitusta (TOSI) - tässä asiakirjassa esitettävät neuvottelun aloittamiseksi annetut alustavat tulostavoitteet. Suunnittelukauden keskeisimmät ulkoiset haasteet puolustushallintoon kohdistuvat EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittymisestä, eisotilaallisten uhkien korostumisesta toimintaympäristössä, kilpailusta määräraharesursseista ja siihen liittyvästä vaatimuksesta osoittaa kattavasti oman toiminnan tuloksellisuus. Tulevaisuuden puolustuskyvyn edellyttämän suorituskyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi puolustusbudjetista pyritään käyttämään noin kolmannes materiaalihankintoihin. Samanaikaisesti puolustusvoimien toimintamenot pitävät sisällään TOSI-työryhmän väliraportin perusteella huomattavia menopaineita. Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää toimenpiteitä puolustusvoimien toimintamenojen kasvun pysäyttämiseksi ja hallinnonalan kokonaistuloksellisuuden osoittamista (oikeat ja riittävät tiedot).

4 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 4 (19) 3.2 VNS2004 Puolustusvoimat ottaa toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa huomioon rinnakkaisessa suunnitteluprosessissa valmisteltavan vuoden 2004 valtionneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjaukset. 3.3 Kansainvälisen toiminnan linjaukset 3.4 Määrärahapolitiikka ja taloudenhoidon perusteet Puolustusministeriö antaa mahdollisesti tarvittavat lisäohjeet syyskuussa heti selonteon valmistumisen jälkeen. Puolustusvoimien valmiuksia osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan sekä YK-, EU-, että Nato-johtoisissa operaatioissa kehitetään suunnittelukaudella rauhankumppanuusohjelman suunnittelu- ja arviointiprosessin (PARP) avulla (Suomen kumppanuustavoitteet). EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittymisestä koituvat sitoumukset otetaan huomioon puolustusvoimien kehittämisessä. Puolustusvoimille luodaan vuoden 2006 loppuun mennessä kyky nopeaan toimintaan valtiojohdon erikseen tekemien linjausten mukaisesti. Samalla linjataan miten nopean toiminnan kyvyn saavuttaminen rahoitetaan. Osallistuminen rauhanturvaamisoperaatioihin pyritään suunnittelujakson aikana säilyttämään määrällisesti keskimäärin noin 1000 hengen tasolla. Vuosittainen kustannusten rahoitustaso on noin 100 milj. euroa. Puolustushallinto valmistautuu osallistumaan suunnittelukaudella täysipainoisesti vuonna 2004 perustettavan EU:n voimavaraviraston toimintaan. Suomi toimii EU-puheenjohtajamaana vuonna Tämä edellyttää toimenpiteiden käynnistämistä puolustushallinnossa jo vuonna EUpuheenjohtajuudelle asetettujen tavoitteiden menestyksellinen toimeenpano on vuoden 2006 keskeisiä haasteita. Suomen mahdollisen ETYJ - puheenjohtajuuskauden (2008) valmistelut aloitetaan jo vuonna Määrärahakehykset Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtiontalouden kehyksistä vuosille Puolustusministeriö jakaa puolustusministeriön hallinnonalaa koskevan vuosien kehyksen ja määrittää vuodelle 2009 esitettävät määrärahat eri momenteille seuraavalla tavalla:

5 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 5 (19) Puolustusministeriön hallinnonala Momentti Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Puolustusministeriön toimintamenot Ympäristövahinkojen korvaamisesta aiheutuvat menot Puolustusmateriaalihankinnat Puolustusvoimien toimintamenot Rauhanturvaamistoiminnan kalustoja hallintomenot Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen Kurssivaihtelut Hallinnonala yhteensä Määrärahakehys on vuoden 2005 hintatasossa. Puolustusministeriö voi muuttaa myöhemmin momenttikohtaista kehysjakoa parhaaksi katsomallaan tavalla. Ulkoasiainministeriön hallinnonala Momentti Suomalaisten valvontajoukkojen ylläpitomenot Taloudenhoidon perusteet TTS on laadittava valtioneuvoston puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistamien menokehysten mukaisesti ja siinä on esitettävä koko toiminnan kattavat oikeat ja riittävät laskelmat toiminnan edellyttämistä välttämättömistä määrärahatarpeista (ml. TOSI-työryhmän raportissa todetut välttämättömät menopainelisäykset). Uusista puolustusmateriaalihankintojen tilausvaltuuksista aiheutuvat henkilöstö- ja toimitilatarpeet sekä materiaalin huolto- ja ylläpitomenot tulee tilausvaltuuden perustelumuistion lisäksi sisällyttää puolustusvoimien toimintamenoja koskeviin suunnitelmiin ja laskelmiin. Uusia toimintamalleja kehitettäessä pitää aina ottaa huomioon muutosten vaikutukset puolustusministeriön hallinnonalan kokonaismenokehykseen. TTS:ään tulee myös sisällyttää käytettävissä olevan menokehyksen edellyttämät säästötoimenpiteet ja laskelmat niiden vaikutuksista määrärahatarpeisiin. Puolustusvoimien TTS on laadittava käyttäen avain- ja tukitulosten asemesta TOSI-työryhmän ehdottamia tulosalueita ja tunnuslukuja. Toiminnan kustannustehokkuuden kehittyminen ja tuotettavien suoritteiden laadun parantuminen on kytkettävä selkeästi asetettaviin tulostavoitteisiin. Tulosta-

6 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 6 (19) voitteita on esitettävä myös toiminnalliselle tehokkuudelle. TTS:n suunnitelmat on esitettävä sellaisella rakenteella, että edellisiltä vuosilta on saatavissa toteutumatietoja vastaavalla erittelyllä. Rauhanturvaamistoiminnan menot tulee suunnitella arvioidun toimintatason mukaisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rauhanturvaamistoiminnan kustannustehokkuuden parantamiseen. Momentin (Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot) käyttösuunnitelman Varallakohtaan on suunniteltava riittävät määrärahat toiminnassa tapahtuvia muutoksia varten. Lisäksi kaikista operaatiokohtaisista menoista on laadittava luotettavat ja riittävän yksityiskohtaiset menolaskelmat. Käynnissä oleva kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma on tarkoitus saattaa loppuun vuonna Myös jatkossa on olemassa tarve parantaa ja korvata kriisinhallinta ja rauhanturvaamisoperaatiossa tarvittavaa varustusta. Tästä syystä momentille on suunniteltava vuosille sotilaallisen kriisinhallinnan ja rauhanturvaamistoiminnan suorituskyvyn kehittämisestä ja ylläpitämisestä kalusto- ja hallintomenojen osalta aiheutuvat menot siltä osin kun niitä ei ole sisällytetty momentille puolustusmateriaalihankinnat. Määrärahojen suunnittelussa tulee lisäksi ottaa huomioon, että EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rakenneyhteistyön edellyttämien suorituskykyjen kehittäminen jatkuu todennäköisesti myös vuosina , vaikka nopean toiminnan kyky on luotava vuoden 2006 loppuun mennessä. Huomattavia lisäresursseja edellyttävien tehtävien suunnittelu ohjeistetaan erikseen. Kaikissa ulkomaan valuuttamääräisiä menoja sisältävissä suunnitelmissa ja laskelmissa tulee olla selkeästi esitettynä käytetyt valuuttakurssit. Indeksimuutoksia koskevista suunnitelmista ja laskelmista on käytävä ilmi kuinka suuri osa menoista on indeksisidonnaista ja arvioitu indeksikehitys. Momentin (Puolustusmateriaalihankinnat) ja momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) välistä rajaa tulee selkeyttää TOSItyöryhmän väliraportissa esitetyllä tavalla.. Momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) määrärahalla rahoitettavat varustuksen ylläpitoon ja huoltoon tai koulutusyhteistyöhön liittyvät monivuotiset, määrältään huomattavat ja sisällöltään tavanomaisesta poikkeavat sopimukset tulee suunnitella tilausvaltuuksina.

7 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 7 (19) 3.5 Henkilöstöpolitiikka Henkilöstöjärjestelmän kehittäminen Henkilöstöjohtamisen päämääränä on turvata puolustushallinnolle osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö, joka on määrältään ja laadultaan riittävä kriisin ja rauhan ajan tarpeisiin. Onnistuakseen pätevän työvoiman saannissa puolustushallinnon on huolehdittava yleisestä työnantajakuvastaan, tehtävien houkuttelevuudesta, kannustavan palkkausjärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta, kannustavasta työilmapiiristä sekä henkilöiden aseman ja osaamisen kehittymisestä. Vuoden 2004 valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (VNS 2004) toimeenpanon sekä puolustushallinnon kumppanuusohjelman edellyttämät henkilöstöön kohdistettavat toimenpiteet toteutetaan esimerkillisen työnantajan menettelytavoin. Ura- ja henkilöstösuunnittelujärjestelmää kehitetään edelleen vastaamaan tehtävien vaativuusluokitusta. Uusi palkkausjärjestelmä vakiinnutetaan osaksi puolustushallinnon henkilöstöjärjestelmää. Puolustushallinnon henkilöstöstrategia laaditaan vuoden 2004 aikana ottaen huomioon VNS 2004:n linjaukset. Virastojen henkilöstöstrategiat päivitetään tämän perusteella. Henkilöresurssit Hallinnonalan henkilöstömääräarvio henkilötyövuosina: Momentti 2003 TA 2004 TA 2005 TTS 2006 TTS 2007 TTS 2008 TTS 2009 TTS Puolustusministeriön toimintamenot Puolustusvoimien toimintamenot Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot Hallinnonala yhteensä Puolustusministeriö Puolustusministeriön henkilöstörakennetta kehitetään suunnittelukaudella laadittavan puolustushallinnon henkilöstöstrategian mukaisesti sekä vuoden 2002 organisaatiouudistuksen yhteydessä asetetun tavoitetilan mukaisesti niin, että tämä tavoitetila saavutetaan vuonna Ministeriön hallintopalveluja kehitetään osana puolustushallinnon ja valtioneuvoston piirissä tapahtuvaa hallintopalvelujen kehittämistyötä. Tavoitteena on pääsääntöisesti tuottaa omalla henkilöstöllä vain ne palvelut, joita ei voida antaa taloudellisista tai muista syistä muiden palveluntuottajien tehtäväksi. Vapautuvat henkilöstöresurssit sijoitetaan osastoille ministeriön ydintehtävien vahventamiseen.

8 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 8 (19) Puolustusvoimat Puolustusvoimien henkilöstöresursseja kohdennetaan kehittämisohjelmien hankkeisiin. Resursseja vapautetaan kumppanuustoiminnalla. Puolustusvoimien henkilöstörakenne suunnitellaan mahdollisimman kustannustehokkaaksi. Suunnittelukaudella puolustusvoimien henkilöstömenojen tason laskua jatketaan kohti vuoden 2004 tasoa. Henkilötyövuosimäärän kasvu pysäytetään vähentämällä vaiheittain siviilihenkilöstön ja sopimussotilaiden määrää. Henkilöstökustannusten kasvun hidastamiseksi jatketaan toimia palkatun sotilashenkilöstön rakenteen ja tehtävätasojen kehittämiseksi. Päällystön koulutusjärjestelmän uudistus vastaamaan yleiseurooppalaisten linjauksia ei saa lisätä henkilöstömenoja. Upseerien koulutusmäärät tulee tarkastaa vastaamaan tulevaisuuden tarvetta. Puolustusvoimien henkilöstöstrategia (HESTRA) päivitetään puolustushallinnon henkilöstöstrategian perustella. Edellä olevan taulukon luvuissa on arvioitu kumppanuuden henkilöstövaikutukseksi 500 henkilötyövuotta vuoteen 2009 mennessä (v htv, v htv, v htv, v htv ja v htv). Siviilihenkilöstön määrän supistuksiin sisältyy kumppanuusohjelmaan kuulumattomia vähennyksiä vähintään 100 htv vuoteen 2009 mennessä: kumppanuusohjelman toteutumiseen ja vaikutuksiin vaikuttavat vielä avoinna olevat arvonlisäveroa koskevat ratkaisut. Taulukossa ei ole huomioitu VNS 2004:n henkilöstövaikutuksia. Taulukon luvut tarkentuvat VNS 2004:n ja puolustusvoimien henkilöstöstrategian päivittämisen vaikutuksesta. Upseerien osalta edellä olevan taulukon lukuihin sisältyvät myös uuden koulutusjärjestelmän tuottamat määräaikaiset upseerit ja reserviupseerit. Opistoupseerien tutkinnon suorittaneiden täydentäessä tutkintonsa upseerin tutkinnoksi lisää osaltaan upseerien määrää. Aiemmin käynnistetyt toimenpiteet upseerien määrän vähentämiseksi vaikuttavat vasta TTS-kauden lopulla. Koulutusjärjestelmän ja rakennemuutoksen vuoksi opistoupseerien määrä vähenee ja muiden sotilastehtävien määrä kasvaa. Puolustushallinnon rakennuslaitos Puolustushallinnon rakennuslaitoksen henkilöstövähennykset toteutetaan edellä olevan taulukon mukaisesti suunnittelukaudella ottaen huomioon eduskunnan asettamat reunaehdot henkilöstövähennysten toteuttamiselle siten, että kokonaishenkilötyövuosien määrä on vuoden 2006 lopussa 1000 henkilötyövuotta. Vähennykset toteutetaan pääsääntöisesti ns. luonnollisen poistuman avulla. Luonnollinen poistuma on määritelty käyttäen apuna rakennuslaitoksen henkilöstötilinpäätöksen ikäjakaumatilastoa. Poikkeuksen tästä muodostavat varuskuntien lakkauttamis- ja supistamistilanteet sekä rakennuslaitoksen omat rationalisointihankkeet. Henkilöstömäärä ja - rakenne täsmentyy suunnittelukaudella rakennuslaitoksen valmissuunnitte-

9 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 9 (19) 3.6 Materiaalipolitiikka ja hankeohjaus 3.7 Alue-, toimitila- ja ympäristöhallinta luun ja puolustushallinnon henkilöstöstrategian mukaisiin kehittämistoimenpiteisiin liittyen. Puolustusbudjetista käytetään TTS-kaudella edelleen noin kolmannes materiaalihankintoihin. Tilausvaltuuksien suunnittelun ja hankesuunnittelun lähtökohtana noudatetaan puolustushallinnon materiaalipoliittisen ohjelman ja yleisten hankintaperiaatteiden linjauksia sekä MATSI-työryhmän suosituksia. Erityisesti painotetaan materiaalin kansainvälistä yhteensopivuutta. Puolustusvoimien teknisen tutkimuksen ja tuotekehityksen (TTK) sekä hankevalmistelu- ja prototilausvaltuudet mitoitetaan määrällisesti riittäviksi ja sisällöllisesti loogiseksi kokonaisuudeksi. Nykyinen Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittämisen (STALVA) tilausvaltuus päättyy vuonna 2008, uusi STALVA-tilausvaltuus esitetään nykyisen jatkoksi. EU:n puolustusmateriaali-, voimavara- ja tutkimusviraston toiminnan käynnistämiseen ja toimintaan valmistaudutaan kohdistamalla henkilö- ym. resursseja toimintaan vuodesta 2004 alkaen. Kustannusarviot tulee sisällyttää suunnitelmiin sekä hallinto- että henkilöstömenojen osalta. Hankittaessa materiaalia puolustusvoimille tulee ottaa huomioon mahdollisuuksien mukaan sen soveltuvuus myös virka-aputehtäviin. Strategisten linjausten ja kehittämisohjelmien mukaiset alueisiin, toimitiloihin ja ympäristöön liittyvät toiminta- ja kehittämisedellytykset turvataan. Alueiden ja toimitilojen lisävuokriin käytetään, luopumisten kautta saavutettavien säästöjen lisäksi, enintään 3 milj. euron vuotuinen lisämääräraha. Kiinteistöuudistuksen kokonaisarvio tehdään vuonna 2006 ja toteutetaan siitä aiheutuvat toimenpiteet. Valmiusyhtymien osalta tavoitetilan mukaiset alue- ja toimitilajärjestelyt toteutetaan. Varastoinnin osalta järjestelyt toteutetaan niin, että toiminta on alueiden ja toimitilojen osalta vuoteen 2012 mennessä säädösten edellyttämällä tasolla. Haitalliset ympäristövaikutukset (ml. meluntorjunta, jätehuolto, pohjavesien ja luonnon monimuotoisuuden suojelu) ennaltaehkäistään ja minimoidaan ja huolehditaan vastuullisesti aiheutetuista haitoista (ml. pilaantuneet alueet). Ympäristötietoisuutta, -koulutusta ja -tutkimusta lisätään. Huolehditaan siitä, että Puolustushallinnon rakennuslaitos toimii kiinteistötoimen kehittämistavoitteiden (PLM ak 2043/ 7090 /99/KI ) mu-

10 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 10 (19) 4 ALUSTAVAT TULOSTAVOITTEET 4.1 Uudet tuloksellisuuden peruskriteerit kaisesti tehokkaana ja taloudellisena puolustushallinnon kansallisia ja kansainvälisiä haasteita vastaavana kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntija- ja hankkija- ja tuottajaorganisaationa. Kokonaistuloksellisuus jaetaan valtionhallinnossa uusien tuloksellisuuden peruskriteerien (tulosprisma) mukaan: 1. Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen (outcomes), joka kuvaa politiikan tavoitteita ja niiden saavuttamisessa onnistumisen astetta ja sen kustannuksia (VaVM 30/2003 vp) - tulostavoitteet kuvaavat laaja-alaista muutosta yhteiskunnassa ja sen kustannuksia - yksittäisen ministeriön vaikutusmahdollisuudet rajalliset - hallituksen määrittämät tavoitteet, ministeriöt esittävät - esitetään kehyspäätöksessä, hallitusohjelmassa, hallituksen strategiaasiakirjassa Esimerkki: Ylläpidetään kansalaisten kestävää maanpuolustustahtoa siten, että kansalaisista 76-80% katsoo, että mikäli Suomeen hyökättäisiin, suomalaisten olisi puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta (vuonna 2003 luku oli 73%, MTS 1/2004). 2. Toiminnalliseen tuloksellisuuteen (outputs), varsinaisiin tulostavoitteisiin - tunnuslukuja, jotka kuvaavat kattavasti rullaavaa toimintaa - katettava mahdollisimman hyvin määrärahat 2,1 mrd euroa, kuvaavat lakisääteisten tehtävien toteuttamista, sellaisia tavoitteita, joihin yksittäinen ministeriö ja virasto voivat johtamisellaan välittömästi vaikuttaa - toiminnallinen tuloksellisuus jaetaan edelleen toiminnalliseen tehokkuuteen sekä tuotoksiin ja laadunhallintaan Esimerkki: Joukkotuotantoyksiköiden varusmiesten koulutustaso on vähintään 3,5. 3. Henkisten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen Esimerkki: Työilmapiirin taso 3,9.

11 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 11 (19) Yhteiskunnalliset Vaikuttavuus vaikuttavuustavoitteet t u l o s o h j a u s - taloudellisuus -tuottavuus -kannattavuus -kustannusvastaavuus t i l i v e l v o l l i s u u s - suoritteet ja julkishyödykkeet - palvelukyky ja laatu Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Miten toiminta ja talous ovat vaikuttaneet Toiminnalliset yhteiskunnalliseen tulostavoitteet Toiminnallinen Tuotokset ja vaikuttavuuteen tehokkuus laadunhallinta Toiminnalliset tulokset (joihin johtamisella voi vaikuttaa) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen (Human resources development) Kuvio 1. Tulosprisma 4.2 Puolustusministeriön hallinnonalan tuloksellisuuden peruskriteerit Puolustushallinnon hallinnonalalla otetaan käyttöön uudet tuloksellisuuden peruskriteerit seuraavin käytännöllisin soveltamisohjeineen. Puolustusministeriön toimintaa, linjauksia ja tulostavoitteita asetetaan Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) mukaisille politiikkasektoreille. Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat (16 ): 1. Puolustuspolitiikka 2. Sotilaallinen maanpuolustus 3. Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 4. Sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhanturvaamistoiminta Puolustusministeriö vastaa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden valmistelusta. Ne esitetään koottuna talousarvioehdotuksen kohdassa pääluokka 27 ja asianomaisen politiikkasektorin osalta lukuperusteluissa. Puolustusministeriön hallinnonalan alustavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille on esitetty liitteenä 1. Puolustusministeriö on jakanut puolustusvoimien tulostavoitteet neljään kokonaisuuteen: 1. Kehittämisohjelmien toteuttaminen Tässä kohdassa asetetaan tulostavoitteet kehittämisohjelmien suorituskyvyn saavuttamiselle ja puolustusmateriaalihankintamenojen käytön tulokselli-

12 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 12 (19) suudelle. Tulostavoitteet pohjautuvat TTS05-08 suunnittelukierroksella sovittuihin tulostavoitteisiin. Pääesikunta tarkistaa suunnittelukierroksella TTS05-08 sovitut tulostavoitteet koskien vuotta VNS2004:n osalta on esitetty neuvottelun käynnistämiseksi myös uusia tulostavoitteita puolustusvoimien PTS:n mukaisten suorituskykyjen kehittämiseksi alkavaksi pääosin suunnittelukauden loppupuolella. 2. Toiminnan tuloksellisuuteen ("Miten tuloksellisesti perustehtävät/lakisääteiset tehtävät toteutetaan, rullaavan toiminnan tuloksellisuus?") Tässä kohdassa asetetaan tulostavoitteita puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamiselle ja toimintamenojen käytön tuloksellisuudelle. Tulostavoitteet ryhmitellään TOSI-työryhmän esittämien puolustusvoimien toimintamenojen tulosalueiden mukaisesti. Tulostavoitteet pohjautuvat TTS05-08 suunnittelukierroksella sovittuihin tulostavoitteisiin. Tulostavoitteet pitävät sisällään tuotoksiin ja laadunhallintaan sekä toiminnalliseen tehokkuuteen liittyviä tavoitteita. Tällä hetkellä osassa tulosalueista on käytössä ainoastaan luottamuksellisia mittareita. Kaikille tulosalueille ei aseteta yksityiskohtaisesti eriteltyjä tulostavoitteita toiminnalliselle tehokkuudelle, tuotoksille ja laadunhallinnalle, vaan puolustusvoimat tuo esille yksityiskohtaisen tuloksellisuutensa talousarvioasetuksessa esitetyllä tavalla tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessaan. Keskusteltaessa puolustusvoimien kokonaistuloksellisuudesta joudutaan toki arvioimaan kaikkia näitä kriteerejä. 3. Kokonaisresurssien käyttö Tässä kohdassa asetetaan tulostavoitteet koskien puolustusvoimien kokonaisresurssien käyttöä sekä henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä. Henkisten voimavarojen hallintaan liittyvät tulostavoitteet asetetaan koskien puolustusvoimia kokonaisuutena, ei eritellen eri tulosaluille. Tulostavoitteet pohjautuvat TTS05-08 suunnittelukierroksella sovittuihin tulostavoitteisiin. 4. Puolustusvoimien kokonaistuloksellisuus (alustava esitys) Tässä kohdassa asetettaisiin tulostavoite uskottavalle kansalliselle puolustuskyvylle kokonaisuutena. Tavoitteena on saada yksinkertainen malli, jota käytettäisiin osana puolustushallinnon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osoittamista. Johtuen tietojen turvaluokasta tulostavoitteesta sovittaisiin puolustusvoimien kanssa tulossopimuksessa (lisälehti), mutta talousarvioehdotuksessa esitettäisiin ainoastaan kokonaislukutavoite tai sanallinen tavoite (budjettikirja). Tämän tyyppinen kokonaisvaikuttavuuden tarkastelu antaisi ministeriölle tukea neuvoteltaessa valtionjohdon, valtioneuvoston, valtiovarainministeriön tai ja eduskunnan eri valiokuntien kanssa.

13 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 13 (19) Malli on alustava ja sitä on tarkasteltava tässä vaiheessa kriittisesti. Tässä vaiheessa tuloksellisuuden kaikki osa-alueet on yhdistetty yhdeksi taulukoksi summamuuttujilla. Mallia on mahdollista jakaa osiin esim. resurssien käyttöön, toimintaan ja materiaaliin. Mallia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että tämän tyyppinen vaikuttavuuden yksinkertaistaminen asettaa huomattavia vaatimuksia mittareiden tiedon oikeellisuudelle ja tarkkuudelle. Vastaava taulukko on mahdollista valmistella kutakin TTS-vuotta varten erikseen. Puolustusvoimien alustavat tulostavoitteet vuosille on esitetty liitteenä 2. Pääesikuntaan pyydetään antamaan lausuntonsa liitteessä 2 esitettävistä neuvottelun käynnistämiseksi laadituista alustavista tulostavoitteista mennessä. 5 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ JA VALMISTELUVASTUUT 5.1 Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma koostuu seuraavista osista valmistelu- ja kokoamisvastuineen: 1. Johdanto Tässä esitetään laadinnan perusteet. 2. Toimintaympäristön kuvaus 3. Hallinnonalan toimintalinjat, painopisteet ja päämäärät TTS-kaudella (PO kokoaa). Tässä esitetään yleiset toimintalinjat ja toiminnan painopistealueet. 4. Tärkeimmät tavoitteet ja kehittämishankkeet politiikkasektoreittain TTS-kaudella (PO kokoaa) Tärkeimmät tavoitteet valtion toiminnan ja rahoituksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kehitykselle ministeriön toimialalla seuraavalle suunnittelukaudelle. Tavoitteista esitetään myös välitavoitteina suunnittelukauden ensimmäisen vuoden eli seuraavan talousarvioehdotusvuoden tavoitteet, ja mikäli mahdollista, myös jatkovuosien vuosittaiset tavoitteet (VM:n laadintamääräys). Tässä esitetään kohdan 3 linjauksista johdetut konkreettiset tavoitteet suunnitelmakaudelle. Esitetään politiikkasektoreittain 4.1 Puolustuspolitiikka - yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitteet - politiikkasektorin toimintalinjat - tärkeimmät toiminnallisen tuloksellisuuden tulostavoitteet - resurssien käyttö 4.2 Sotilaallinen maanpuolustus - yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitteet - politiikkasektorin toimintalinjat

14 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 14 (19) - tärkeimmät toiminnallisen tuloksellisuuden tulostavoitteet jaettuna * kehittämisohjelmien toteuttaminen: kokonaistavoite ja suunnittelukauden tavoitteet, suorituskyvyn kehittyminen ja siihen liittyvä resurssien käyttö momentti , perustelut TTS-kaudella aloitettaville tilausvaltuuksille * toiminnallinen tuloksellisuus ja siihen liittyvä resurssien käyttö mom * puolustusvoimien kokonaisresurssien käyttö - Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen tuloksellisuus ja kokonaisresurssienkäyttö 4.3 Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen - yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitteet - politiikkasektorin toimintalinjat - tärkeimmät toiminnallisen tuloksellisuuden tulostavoitteet - resurssien käyttö 4.4 Sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhanturvaamistoiminta - yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitteet - politiikkasektorin toimintalinjat - tärkeimmät tulostavoitteet koskien puolustusvoimien tulosalue 5:n tuloksellisuutta sekä kehittämisohjelmista kansainvälisen toiminnan suorituskyvyn kehittämisen alaohjelmat: kokonaistavoite ja suunnittelukauden tavoitteet ml. kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelman toteuttaminen. 5. Peruslaskelma (RO kokoaa) Hallituksen tulevan varainhoitovuoden talousarvioesityksen perusteella laadittu peruslaskelma. Peruslaskelmassa on menoja vähentävänä tekijänä otettava huomioon talousarvioesitykseen sisältyvät kertaluonteisiksi tarkoitetut menot. Samoin siinä on otettava eduskunnan talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä päättämät pysyväksi tarkoitetut muutokset, hallitusohjelma sekä hallituksen tekemät sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot. Vertailukelpoisuuden helpottamiseksi peruslaskelmassa tulee eritellä talousarvion rakenteessa mahdollisesti tapahtuvat tekniset muutokset. 6. Kehysehdotus (RO kokoaa) Ministeriön laatima hallinnonalan kehysehdotus. Kehysehdotus laaditaan edellisen kehyspäätöksen pohjalta. Kehyksen lukuja tarkistetaan talousarvion rakenteessa mahdollisesti tapahtuvia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia teknisiä muutoksia vastaavasti. Kehysehdotukseen sisällytetyt muutokset edelliseen kehyspäätökseen eritellään ja perustellaan. - taulukko puolustusmateriaalihankinnoista; erittely voimassa olevat tilausvaltuudet, indeksi- ja valuuttakurssimaksut, muut puolustusmateriaalihankinnat ja aloitettavat tilausvaltuudet 7. Henkilöstömääräarvio (RO kokoaa) 8. Arvio hallinnonalan tuloista momenteittain kehysehdotuksen ja kehitysarvion mukaisesti (RO kokoaa) 9. Ehdotukset kehyspäätöksiin sisällytettäviksi toimintapoliittisiksi linjauksiksi ja muiksi kannanotoiksi (PO kokoaa) Näissä tulee erityisesti kiinnittää huomiota useita hallinnonaloja koskeviin tehtäväkokonaisuuksiin. Kannanottoja koskevat ehdotukset tulisi esittää yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevina tavoitteina ja hallinnon toiminnan suuntaamista koskevina linjauksina. LIITE 1 LIITE 1.1 LIITE 1.2 Tulostavoitteet (PO) Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Puolustusministeriö

15 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 15 (19) LIITE 1.3 LIITE 1.4 LIITE 2 LIITE 2.1 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 Puolustusvoimat Puolustushallinnon rakennuslaitos Puolustusvoimien tuloksellisuuden keskeiset tunnusluvut aikasarjana (PO) Puolustusvoimien tunnuslukujen kuvaus (PO) Puolustushallinnon hankinta- ja teollisuusstrategia (RO) Toimitila- ja aluehallinnan kokonaisvuokralaskelma (RO) Puolustushallinnon osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhanturvaamistoimintaan vuosina (PO) 5.2 Virastojen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö Puolustusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan politiikkasektoreittain. Puolustusvoimien toiminta- ja taloussuunnitelmassa otetaan huomion sekä sotilaallisen maanpuolustuksen että sotilaallisen kriisinhallinnan ja rauhanturvaamistoiminnan politiikkasektoreihin liittyvät kehittämisohjelmat, toiminnan tuloksellisuus ja kokonaisresurssien käyttö. Kehittämisohjelman tavoitetila on esitettävä sekä siitä suunnittelukaudelle asetettu osatavoite. Puolustushallinnon Rakennuslaitos laatii suunnitelmansa omaa toimialajakoaan noudattaen. Puolustusministeriön hallinnonalan virastojen (vast) toiminta- ja taloussuunnitelmien sisältö on seuraava noudattaen soveltaen hallinnonalan sisältövaatimuksia: 1. Toimintaympäristön kuvaus 2. Viraston toimintalinjat, painopisteet ja päämäärät TTS-kaudella 3. Tärkeimmät tulostavoitteet ja kehittämishankkeet TTS-kaudella 3.1 Puolustuspolitiikka (vain PLM) - yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitteet - politiikkasektorin toimintalinjat - tärkeimmät toiminnallisen tuloksellisuuden tulostavoitteet - resurssien käyttö 3.2 Sotilaallinen maanpuolustus - yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitteet - toiminnallinen tuloksellisuus jaettuna: *kehittämisohjelmien toteuttaminen: kokonaistavoite ja suunnittelukauden tavoitteet, suorituskyvyn kehittyminen ja siihen liittyvä resurssien käyttö momentti , perustelut TTS-kaudella aloitettaville tilausvaltuuksille * toiminnallinen tuloksellisuus ja siihen liittyvä resurssien käyttö mom * puolustusvoimien kokonaisresurssien käyttö 3.3 Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen (vain PLM) - yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitteet - politiikkasektorin toimintalinjat - tärkeimmät toiminnallisen tuloksellisuuden tulostavoitteet - resurssien käyttö

16 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 16 (19) 3.4 Sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhanturvaamistoiminta - yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitteet - politiikkasektorin toimintalinjat - tärkeimmät tulostavoitteet koskien puolustusvoimien tulosalue 5:n tuloksellisuutta sekä kehittämisohjelmista kansainvälisen toiminnan suorituskyvyn kehittämisen alaohjelmat: kokonaistavoite ja suunnittelukauden tavoitteet ml. kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelman toteuttaminen ja momentin käyttö 4. Menojen peruslaskelma momenteittain 5. Kehysehdotus - taulukko puolustusmateriaalihankinnoista; erittely voimassa olevat tilausvaltuudet, indeksi- ja valuuttakurssimaksut, muut puolustusmateriaalihankinnat ja aloitettavat tilausvaltuudet 6. Henkilöstömääräarvio 7. Arvio viraston tuloista momenteittain 8. Ehdotukset kehyspäätöksiin sisällytettäviksi toimintapoliittisiksi linjauksiksi ja muiksi kannanotoiksi LIITTEET - Keskeiset viraston sisäiset tulostavoitteet - Tuloksellisuuden keskeiset tunnusluvut aikasarjana Käytettävien tunnuslukujen kuvaus - Menojen mitoituslaskelmat - Tilahallinta - Arvio suunnittelukauden toimenpiteiden vaikutuksista kotimaiseen ja muuhun puolustustarviketeollisuuteen - Hankintastrategia ja investointihankkeet Näiden lisäksi puolustusvoimia pyydetään erikseen toimittamaan seuraava liite: - Puolustusvoimien osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhanturvaamistoimintaan vuosina TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUPROSESSIN TOTEUTUS Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitteluprosessi toteutetaan vuonna 2004 seuraavasti: 1. Kevään PLM suunnr -PEsuunn-os neuvottelussa klo käsitellään PLM:n TTS06-09-kauden linjauksia. 2. Kevään 2004 tulosneuvotteluseminaarissa klo ja tulosneuvottelussa 4.5. klo neuvotellaan TTS06-09 kauden linjauksista. 3. PLM suunnr - PEsuunn-os neuvottelussa klo käsitellään TTS06-09 kauden tulostavoitteita ja tilausvaltuuksia. Tässä kokouksessa esitellään puolustusvoimien näkemys alustavista tulostavoitteista. 4. Syksyn tulosneuvotteluaineisto lähetetään puolustusministeriöön mennessä.

17 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 17 (19) 7 YHTEISTOIMINTA 4. PLM - PE tulosneuvotteluseminaari järjestetään kansliapäällikön ja Pääesikunnan päällikön johdolla klo Puolustusministeriö laatii muistion seminaarista 3.9. mennessä. 5. Puolustusvoimien TOSU lähetetään tiedoksi puolustusministeriölle. 6. Puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan tulosneuvottelu järjestetään klo Puolustusministeriö laatii tulosneuvottelujen päätöksiin perustuvan kirjallisen muistion mennessä. 8. Tulosneuvottelujen perusteella Pääesikunta, Puolustushallinnon rakennuslaitos ja puolustusministeriö viimeistelevät toiminta- ja taloussuunnitelmansa loka-marraskuussa. 9. Puolustusministeriön suunnitteluryhmä ja pääesikunnan suunnitteluosasto käsittelevät puolustusvoimien TTS-suunnitelmaa klo Pääesikunnassa. 10. Puolustusvoimat, Puolustusministeriön hallintoyksikkö ja Puolustushallinnon rakennuslaitos toimittavat esitetyn perustein laaditun vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman puolustusministeriön puolustuspoliittiselle osastolle viimeistään , joka lähettää ne viipymättä osastoille toimenpiteitä varten. valmistelee hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman luonnoksen puolustusministeriön sisäisen prosessin mukaisesti mennessä. 11. Suunnitteluryhmä käsittelee hallinnonalan TTS06-09 luonnosta klo Osastot käsittelevät hallinnonalan TTS06-09 luonnosta klo Puolustusministeriön suunnitteluryhmä ja PEsuunn-os käsittelevät TTS06-09 luonnosta klo Pääesikunnassa. 13. Puolustusministeriön hallinnonalan TTS06-09 luonnos käsitellään PLM:n johtoryhmässä Hallinnonalan TTS06-09 lähetetään henkilöjärjestöille lausuntoa varten. 15. Puolustusministeriön hallinnonalan TTS06-09 luonnos käsitellään kansliapäällikön aamukahvilla Puolustushallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmien yhteenveto käsitellään Puolustushallinnon henkilöstöpoliittisessa yhteistoimintaelimessä (HEPO) viikolla 50 alustavasti Puolustusministeriö käsittelee yhdessä Pääesikunnan kanssa hallinnonalan suunnitelmaa klo Puolustusministeri hyväksyy puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman viikolla Yhteenveto toimitetaan VM:öön viimeistään Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmasta tiedotetaan viikolla 1/2005. Puolustusministeriön resurssipoliittinen osasto vastaa suunnitteluprosessista Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kanssa.

18 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 18 (19) 8 ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Ministeriö ja virastot informoivat henkilöstöjärjestöjä riittävän aikaisessa vaiheessa toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluun liittyvistä asioista. Henkilöstöjärjestöillä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asioihin jo valmisteluvaiheessa. Virastojen rooli ja vastuu tästä korostuu, koska puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan virastojen toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteella. Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman luonnos lähetetään henkilöstöjärjestöille lausuntoa varten viikolla 49. TTS06-09 käsitellään Puolustushallinnon henkilöstöpoliittisessa yhteistoimintaelimessä (HEPO) viikolla 50 alustavasti Puolustusministeriön ja sen alaisten virastojen toiminta- ja taloussuunnitelmat ja toimintakertomukset ovat julkisia. Puolustusministeriö tiedottaa koko hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmasta sen valmistuttua alustavasti heti Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman osia tiedotetaan internetissä. Tämän jälkeen virastot voivat tiedottaa omasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta katsomallaan tavallaan. Suunnitelma-asiakirjoja julkistettaessa on mainittava selkeästi, että asiakirjoissa esitetyt kannanotot ja ehdotukset ovat ainoastaan asianomaisen ministeriön, viraston tai laitoksen kannanottoja, eivätkä ylemmät viranomaiset ole ottaneet niihin kantaa. 9 MUUT OHJEET Toiminta- ja taloussuunnitelmat on toimitettava sekä paperiasiakirjana että edelleen käsiteltävissä olevina tiedostoina (sekä viraston käyttämillä ohjelmistoilla että Microsoft-ohjelmistoilla). Tiedostot pyydetään lähettämään joko paperiasiakirjan yhteydessä tai sähköpostina asianhoitajille. Asiaa hoitaa puolustusministeriössä vanhempi osastoesiupseeri Misa Kangaste ( ) ja talousjohtaja Timo Norbäck ( ). Kansliapäällikkö Osastopäällikkö Matti Ahola Pauli Järvenpää LIITEET JAKELU LIITE 1 Puolustusministeriön hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille (VIRK), PLM ak 72/11/2004 VIRK LIITE 2 Puolustusvoimien alustavat tulostavoitteet vuosille (VIRK), PLM ak 72/11/2004 VIRK Puolustusministeriön hallintoyksikkö Pääesikunta Puolustushallinnon rakennuslaitos Puolustusministeriön osastot ja toimintayksiköt PLM.n suunnitteluryhmän jäsenet

19 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 19 (19) TIEDOKSI Kansliapäällikkö Puolustusministerin erityisavustajat Pääesikunnan suunnitteluosasto

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki 29.9.2004 10945/2010/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki 29.9.2004 10945/2010/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) PLM ak 10945/2010/2003-24.3.2004 Vuosien 2006-2009 toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinta LISÄOHJE VUOSIEN 2006-2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADIN- NALLE Ohessa

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (11) Puolustuspoliittinen osasto. Helsinki.6.2003 10342/2010/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (11) Puolustuspoliittinen osasto. Helsinki.6.2003 10342/2010/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (11) Valtiontalouden kehykset 2004 2007, Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 9/2003 Tulosohjauksen terävöittäminen, puolustusministeriön hallinnonalan strateginen ohjausprosessi

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN 1 (14) JAKELU Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta (VM:n kirje nro TM 0802 2.4.2008) VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (23) FI.PLM.7769 Helsinki 14.4.2005 405/2110/2005

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (23) FI.PLM.7769 Helsinki 14.4.2005 405/2110/2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (23) JAKELU Valtiontalouden kehykset vuosille 2006-2009 (VM:n kirje nro VM 5/214/2005 11.3.2005) VUODEN 2006 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN 1. Perusteet ja valtiontalouden kehykset

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) FI.PLM.4555 Helsinki 23.6.2004 38/2520/2004

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) FI.PLM.4555 Helsinki 23.6.2004 38/2520/2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) Pääesikunta Puolustusvoimat-tiliviraston toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2003-31.12.2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

Lisätiedot

VUOSIEN 2008-2011 TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADINTA

VUOSIEN 2008-2011 TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADINTA OHJE 1 (16) Puolustuspoliittinen osasto 21.6.2006 241/2010/2006 1. Hallitusohjelma 2003 ja hallituksen strategia-asiakirja 2. Valtioneuvoston selonteko VNS 6/2004, Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) FI.PLM.5542 Helsinki 19.10.2004 10953/2030/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) FI.PLM.5542 Helsinki 19.10.2004 10953/2030/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) Pääesikunta Puolustusvoimien tulosraportti 2004 ajalta 1.1.-31.7.2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2004 OSAVUOSIRAPORTISTA 1. YLEISTÄ 1.1 Puolustusministeriön

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

01. Puolustusministeriö

01. Puolustusministeriö 01. Puolustusministeriö 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 30 916 000 euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahantarve aiheutuu momentin määrärahan

Lisätiedot

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet Tavoitteena : 1. Suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen 2. Pysyvät kustannussäästöt Kiinteistömenot Henkilöstökulut Materiaalihankinnat

Lisätiedot

Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Puolustusvaliokunta

Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Puolustusvaliokunta Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä Puolustusvaliokunta 5.10.2016 PLM:n pääluokka v. 2017 talousarvioesityksessä Puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2007 OSAVUOSIRAPORTISTA

PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2007 OSAVUOSIRAPORTISTA 1 (5) Pääesikunta PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2007 OSAVUOSIRAPORTISTA 1. Puolustusministeriön palaute osana tulosohjausprosessia Puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019 Muistio 1 (5) Puolustusvaliokunta 22.10.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019 1 Puolustusvoimien

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (6) Pääesikunta PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1. Tilinpäätöskannanoton lähtökohdat ja tavoitteet Valtion talousarvioasetuksen 66 i velvoittaa ministeriön

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) FI.PLM.8456 Helsinki /2590/2004

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) FI.PLM.8456 Helsinki /2590/2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) Pääesikunta PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1. Tilinpäätöskannanoton lähtökohdat ja tavoitteet Puolustusministeriön kirjallinen kannanotto

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) FI.PLM.3592 Helsinki /2020/2004

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) FI.PLM.3592 Helsinki /2020/2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) JAKELU Valtiontalouden kehykset vuosille 2005-2008 (VM:n kirje nro VM 3/214/2004 11.3.2004) VUODEN 2005 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN 1. Perusteet ja valtiontalouden kehykset

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Talousarvioesitys 2016 ja JTS 2016-2019 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallitusohjelman toteuttaminen Hallitusohjelman keskeiset kirjaukset on kiteytetty

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (6) Pääesikunta PUOLUSTUSMINISTERIÖN KANNANOTTO PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1. Tilinpäätöskannanoton lähtökohdat ja tavoitteet Valtion talousarvioasetuksen 66 i (asetusmuutos 7.4.2004/254)

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 177 887 000 euroa.

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa (Netra)

Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa (Netra) Valtiokonttori Määräys 1 (12) 20.12.2010 Dnro VK 540/03/2010 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusrekisterikeskus Ritva-Liisa Raatikainen 24.2.2015 Tulevaisuustyön tavoitteet Vahvistaa johtoryhmän yhteistä kokonaisnäkemystä ORK:n visiosta, strategisista tavoitteista

Lisätiedot

01. (27.01 ja 27.92) Puolustuspolitiikka ja hallinto

01. (27.01 ja 27.92) Puolustuspolitiikka ja hallinto S e l v i t y s o s a : PUOLUSTUSMINISTERIÖ 01. (27.01 ja 27.92) Puolustuspolitiikka ja hallinto Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan valmistelusta

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2010

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2010 1 (10) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.2010-140 19/20.01.01/2009-13.1.2010 ja ulkoasiainministeriön päätös nro HEL7498-1 14.1.2010 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO-

Lisätiedot

Dnro 207/03/2006

Dnro 207/03/2006 VALTIOKONTTORI SAATE 1(1) 15.6.2006 Dnro 207/03/2006 Tilivirastot sekä virastot ja laitokset, joille ministeriöt vahvistavat tulostavoitteet Talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot SUUNNITTELUN

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2008 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2008 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 3 2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SUOMEN TURVALLISUUS...3

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 19 830 000 euroa.

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009 1 (14) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.2009 1351/20.01.01/2008-15.1.2009 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET

Lisätiedot

Valtion tulosohjaus uudistuu

Valtion tulosohjaus uudistuu Valtion tulosohjaus uudistuu Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna Olli Ahonen Palvelupäällikkö Valtiokonttori / Hallinnon ohjaus Agenda Valtion tulosohjauksen kehittämishanke Tulossopimuksen laadinta

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008 1 (11) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.20885 1061/2110/2007 15.1.2008 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) FI.PLM.9549 Helsinki /2030/2005

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) FI.PLM.9549 Helsinki /2030/2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (8) Pääesikunta Puolustusvoimien tulosraportti ajalta 1.1.-31.7.2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2005 OSAVUOSIRAPORTISTA 1. YLEISTÄ 1.1 Puolustusministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion taidemuseosta annettua lakia niin,

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Valtioneuvoston puolustusselonteko ja infrastruktuuri. Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta Osastoesiupseeri, EVL Vesa Halinen Puolustusministeriö

Valtioneuvoston puolustusselonteko ja infrastruktuuri. Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta Osastoesiupseeri, EVL Vesa Halinen Puolustusministeriö Valtioneuvoston puolustusselonteko ja infrastruktuuri Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta Osastoesiupseeri, EVL Vesa Halinen Puolustusministeriö Toimitilojen ja alueiden hallinta puolustushallinnossa Puolustusvoimat

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2006

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2006 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) JAKELU PLM:n päätös nro 10/6/RO - 11.1.2006 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2006 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET 1.1 Määrärahat

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN KANSSA KÄYTÄVIEN TULOSNEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHTIA VUONNA Opetusneuvos Jorma Karhu

YLIOPISTOJEN KANSSA KÄYTÄVIEN TULOSNEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHTIA VUONNA Opetusneuvos Jorma Karhu YLIOPISTOJEN KANSSA KÄYTÄVIEN TULOSNEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHTIA VUONNA 2007 Opetusneuvos Jorma Karhu YLIOPISTOJEN TULOSNEUVOTTELUT 2007 Johdon seminaari (TY) 23-24.11.2006 Yliopistojen tulosneuvottelumateriaali

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

LAPIN LIITTO Hallitus Liite LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Quo vadis, kuntauudistus? Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 18.9.2012 Keskuskauppakamarin Suuri kuntapäivä

Quo vadis, kuntauudistus? Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 18.9.2012 Keskuskauppakamarin Suuri kuntapäivä Quo vadis, kuntauudistus? Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 18.9.2012 Keskuskauppakamarin Suuri kuntapäivä Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Hallitusohjelma asettaa vahvoille

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma vuosille

Valtiovarainministeriön toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma vuosille Valtiovarainministeriön toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2016 Syyskuu 2013 2 Tässä valtiovarainministeriön toiminnallisessa tasa-arvosuunnitelmassa asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/01 13.6.2001 Kauppa- ja teollisuusministeriö KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen 29.5.2013 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallinnonalan VATU-ohjelma 1.Hallinnonalan VATU-hankkeiden toteuttaminen (LVMn

Lisätiedot

LIITTYY PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2009-2012 LIITE 1

LIITTYY PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2009-2012 LIITE 1 LIITTYY PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2009-2012 LIITE 1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TÄRKEIMMÄT TULOSTAVOITTEET JA KEHITTÄMISHANKKEET VUOSILLE 2009-2012 Toiminnalliset tulostavoitteet

Lisätiedot

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen Jyrki Karhula Strategisten tulossopimusten tarkistus vuodelle 2011 - Toimitaan ELYn strategisen

Lisätiedot

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Sisällysluettelo 1 Viestinnän strateginen rooli 2 Puolustushallinnon visio, arvot ja perustoiminnot

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 23.05.2001 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot