PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008"

Transkriptio

1 1 (11) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM /2110/ PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET 1.1. Määrärahat ja valtuudet sekä tuloarviot Tällä asiakirjalla jaetaan vuoden 2008 talousarviossa myönnetyt määrärahat ja uudet tilausvaltuudet sekä osoitetaan tuloarviot puolustusministeriölle, puolustusvoimille, puolustushallinnon rakennuslaitokselle ja puolustushallinnon palvelukeskukselle liitteen 1 mukaisesti. Puolustusvoimien sisällä määrärahat ja tilausvaltuudet on jaettava edelleen tulosyksiköille viimeistään mennessä. Määrärahojen vastaanottajat vastaavat niille osoitettujen määrärahojen ja tilausvaltuuksien käytön suunnittelusta, käytöstä, seurannasta ja raportoinnista sekä tarvittaessa edelleen jakamisesta. Tilausvaltuusmäärärahaa on jaettava vain niille tulosyksiköille, joilla on välttämätön tilausvaltuuden käyttöperustelujen mukainen varojen käyttötarve. Tilausvaltuusmäärärahaa edelleen jaettaessa tulee aina huolehtia siitä, että määrärahan vastaanottaja on tietoinen kyseisen tilausvaltuuden talousarviossa hyväksytyistä käyttöperusteluista. Talousarvion täytäntöönpanoasiakirjassa määrärahat ja tuloarviot on jaoteltu valtion vuoden 2008 talousarvion tilijaottelun mukaisesti. Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvion tilijaottelu vuodelle 2008 on vahvistettu puolustusministeriön päätöksellä nro FI.PLM /2110/ Määrärahojen ja tilausvaltuuksien käytössä on noudatettava valtion talousarviosta annettua lakia ja asetusta, valtion talousarvion yleisiä soveltamismääräyksiä, valtion vuoden 2008 talousarvion momenttien päätösosien perusteluja (liite 2) sekä yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset -osaa (liite 3), joka sisältää mm. vakiosisältöisten menomomenttien asiasisällön. Momentilla yksilöityyn käyttötarkoitukseen ei saa käyttää muuta käyttötarkoitukseltaan yleisempää määrärahaa (esim. toimintamenomäärärahaa), vaikka ko. yleisemmän määrärahan perusteluissa mainittua yksilöityä tarkoitusta ei olisi suljettu pois. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa, jos momentin päätösosan perusteluissa on asiaa koskeva maininta. Momentit ja talousarvion tilijaottelun mukaiset käyttösuunnitelmat sekä lisäjaottelut ovat käyttötarkoitukseltaan määrärahan käyttäjiä sitovia. Talousarvion tilijaottelun muuttamisesta on määrätty valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 11 :n 1 momentissa ja 18 :n 2 momentissa. Talousarvion tilijaottelun käyttösuunnitelmia ja lisäjaotteluja koskevat muutosesitykset on toimitettava tarkempine

2 2 (11) 1.2. Tulostavoitteet perusteluineen puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston talousyksikölle. Puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan välisessä tulossopimuksessa sovitaan puolustusvoimille asetetuista tulostavoitteista. Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikkö ja puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtaja sopivat puolustushallinnon rakennuslaitokselle asetetuista tulostavoitteista. Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikkö ja puolustushallinnon palvelukeskuksen johtaja sopivat puolustushallinnon palvelukeskukselle asetetuista tulostavoitteista. Puolustusministeriön sisäiset tulostavoitteet asetetaan kansliapäällikön ja osastopäälliköiden sekä erillisyksiköiden johtajien välisissä tulossopimuksissa. Tulostavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida puolustusministeriölle tulossopimuksissa sovitulla tavalla. Ministeriön vahvistamat tulostavoitteet sisältyvät lisäksi erikseen julkaistavaan puolustusministeriön hallinnonalan tulostavoiteasiakirjaan vuodelle PUOLUSTUSVOIMIEN TOIMINTAMENOT (MOMENTTI ) 2.1. Henkilöstömenot Momentin numerotunnus on budjetin rakenneuudistuksen yhteydessä muuttunut. Henkilöstöpolitiikassa noudatetaan puolustushallinnon henkilöstöpoliittista ohjelmaa ottaen huomioon valtioneuvoston ja Valtion työmarkkinalaitoksen linjaukset ja ohjeet. Palkkausmenojen hallinta- ja raportointivelvoitteet Momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) määrärahasta maksettavat puolustusvoimien henkilöstön palkkausmenot noin 761 milj. euroa ovat puolustusministeriön hallinnonalan talousarvion suurin menoerä. Näiden menojen asianmukainen suunnittelu ja seuranta on hallinnonalan talouden kokonaisuuden kannalta erittäin tärkeää. Palkkausmenojen hallintaan liittyen Pääesikunnan tulee toimittaa puolustusministeriölle mennessä toteumatiedot vuosina 2006 ja 2007 puolustusvoimien toimintamenomomentilta maksetuista palkoista ja lisäksi kokonaisarvio em. momentilta maksettavista puolustusvoimien vuoden 2008 palkkausmenoista. Vuosien 2006 ja 2007 toteumatiedot sekä vuotta 2008 koskeva arvio on eriteltävä seuraavasti: - varsinaiset palkat - työaika- ja suoriteperusteiset korvaukset - muut palkat - työnantajan eläkemaksut - työnantajan sosiaaliturvamaksut - muut työnantajamaksut. Lisäksi palkkausmenojen kehitystä on seurattava erikseen tulossopimuksessa sovitulla tavalla kuukausiraportoinnin ja osavuosiraportoinnin yhteydessä.

3 3 (11) 2.2. Yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen toiminta Vuoden 2008 talousarvion tilijaottelussa momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) lisäjaottelukohdan (Kiinteistömenot) määräraha on euroa. Kyseisen lisäjaottelukohdan veloitukseksi tulee kirjata kaikki sotilaallinen maanpuolustus -politiikkasektorin kiinteistömenot (kiinteistöjen pääomavuokrat, ylläpitomenot, kiinteistöjen omistajille maksettavat käyttöoikeuskorvaukset, toimitilainvestointien hankesuunnittelumenot sekä muut kiinteistömenot - pois lukien palvelussuhdeasuntoihin liittyvät tulot ja menot). Vastaavasti lisäjaottelukohdan (Kiinteistömenot) hyvitykseksi tulee kirjata kyseiselle momentille kertyvät nettobudjetoidut tulot siltä osin, kun niitä vastaavat menot on alun perin maksettu ko. lisäjaottelukohdalta. Puolustusvoimien tulee toimintavuonna yhdessä puolustushallinnon rakennuslaitoksen kanssa jatkaa toimenpiteitä, joilla puolustusvoimien kiinteistömenot pidetään hallinnassa. Suunniteltaessa uusien alueiden ja toimitilojen vuokraamista tarpeet on pyrittävä ratkaisemaan ensisijassa nykyisten alueiden ja tilojen käyttöä tehostamalla ja toimitilojen vuokravaikutuksettomalla peruskorjauksella. Toimitilatarpeet tulee vasta toissijaisesti ratkaista vuokravaikutteisilla perusparannuksilla tai uusinvestoinneilla. Samalla tulee selvittää mahdollisuudet tarpeettomista alueista ja toimitiloista luopumiseen. Puolustusministeriön räjähdepäätökseen (PRP) liittyvän räjähdevarastointihankkeen tulee vuoden 2008 aikana edistyä asetetun tavoitteen mukaisesti. Puolustusvoimien tulee yhteistyössä puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja omistajahaltijoiden kanssa huolehtia siitä, että henkilöstöllä ja varusmiehillä on kaikissa tilanteissa terveelliset toimitilat. Ympäristöpoliittisessa toiminnassa korostuu toimintavuoden aikana vastuullisuus aiheutetuista haitoista sekä pyrkimys haittojen ennalta ehkäisyyn ja minimointiin. Toiminnassa on keskeistä pilaantuneiden alueiden ennallistaminen, meluntorjunnan, jätehuollon, materiaalitehokkuuden, ympäristöhallinnan ja ympäristötietoisuuden (ml. ympäristövaikutukset, koulutus) kehittäminen sekä pohjavesien ja luonnon monimuotoisuuden suojelu. Pääesikunnan on tehtävä annetun ohjeistuksen mukaiset esitykset puolustusministeriölle hankkeista, jotka edellyttävät valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyä Momentin uusi tilausvaltuus ja aiemmin myönnetyn tilausvaltuuden sitomisoikeus Vuonna 2008 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa. Vuonna 2008 saa tehdä sopimuksia Käyttöajoneuvojen hankinnat tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti muuttamatta aiemmin talousarviossa päätettyä menojen vuotuista jakaumaa.

4 4 (11) 2.4. Vapaudenristin Ritarikunnan menot Vuoden 2008 talousarvion mukaan momentin (Puolustusvoimien toimintamenot) määrärahaa saa käyttää Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää vuonna 2008 enintään euroa. Pääesikunnan on järjestettävä kirjanpitonsa siten, että Vapaudenristin Ritarikunnan menot ovat erotettavista muista menoista ja ministeriön näille menoille asettamaa enimmäismäärää voidaan noudattaa sekä että menoista voidaan tarvittaessa raportoida asianmukaisesti Maksullinen toiminta ja sitä koskeva raportointi Hallinnonalan virastojen maksuasetukset on uusittu alkaen seuraavasti: - Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista (1299/2007) - Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista (1300/2007) - Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien maksullisista suoritteista (1301/2007). Lisäksi puolustusministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta ja puolustusvoimien maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen soveltamisesta on annettu ohjeet (PLM:n ak. nro FI.PLM /4210/ ). 3. PUOLUSTUSMATERIAALIHANKINNAT (MOMENTTI ) Momentin numerotunnus on budjetin rakenneuudistuksen yhteydessä muuttunut Hankintojen yleiset periaatteet ja kaupallinen käsittely puolustusministeriössä Puolustusmateriaalihankinnoissa noudatetaan materiaalipoliittista strategiaa sekä puolustushallinnon hankintatoimesta annettuja ohjeita ja hankintojen ratkaisuoikeuksista annettuja hallinnollisia määräyksiä (PLM:n ak nro 10257/3910/ ). Ministeriön ohjeistus uusitaan vuoden 2008 aikana. Ministeriön materiaalipoliittiseen strategiaan on sisällytetty myös voimassa olevat yleiset hankintaperiaatteet. Materiaalin on oltava vaatimuksiltaan NATO-yhteensopivaa, tarjouspyynnöt on kohdistettava ensisijaisesti EU-maihin tai muihin Pohjoismaihin ja ulkomailta hankittavan materiaalin osalta on kohteena oltava tuotteita tai järjestelmiä, jotka ovat valmiita ja joiden toiminnallisesta luotettavuudesta on riittävä näyttö. Hankittavan ulkomaisen materiaalin kotimainen modifiointi tulee kyseeseen vain poikkeustapauksissa. Ennen uuden hankinnan käynnistämistä on selvitettävä mahdollisuudet eurooppalaiseen yhteistoimintaan tarjouspyynnön asettamisessa, hankkeen aikautuksessa sekä elinkaaren hallinnassa huoltovarmuus mukaan lukien. Materiaalihankkeissa on hyödynnettävä täysimääräisesti muiden suorittamia testejä. Kansallisista erityisvaatimuksista on tarvittaessa tingittävä yhteensopivuuden saavuttamiseksi. Kaikki voimassa oleviin tilausvaltuuksiin perustuvat, puolustusministeriön käsittelyä edellyttävät hankinnat, niiden seurannaisvaikutukset ja aikataulut tullaan käymään läpi puolustushallinnon kaupallisessa johtoryhmässä alkuvuoden 2008 aikana. Puolustusministeriö määrittää tällöin, mitä informaatiota se haluaa saada niiden

5 5 (11) etenemisestä. Vuoden 2008 aikana puolustusministeriön käsittelyä edellyttävistä hankinnoista tulee tehdä esitykset viimeistään Kotimainen puolustusteollisuus Kotimaisen puolustusteollisuuden toimintaedellytykset pyritään turvaamaan riittävillä kotimaisilla tilauksilla ja tuotekehityshankkeilla. Tilausvaltuuksien valmistelussa otetaan kotimainen teollisuus mukaan prosessiin viimeistään hankkeen esiselvityksen aikana, jolloin tulee myös arvioida ja selvittää teollisuuden roolia sellaisissa ulkomaisissa hankkeissa, joihin tulee sisältymään teollisen yhteistyön velvoite. Puolustusministeriö antoi hallinnollisen ohjeen nro 164/94/RO (PLM:n ak. nro 10976/3050/2003) teollisen yhteistyön velvoitteiden määrittelystä ulkomaisissa puolustusmateriaalihankinnoissa. Ohjeessa siirrettiin suoran teollisen yhteistyön eli hankinnan toteuttamiseen välittömästi liittyvän teollisen osallistumisen ohjausvastuu puolustusvoimissa Pääesikunnalle ja valmisteluvastuu edelleen puolustushaarojen esikunnille niiden hankinnoissa. Eduskunnan aikaisempien vuosien talousarvioiden käsittelyn yhteydessä ottaman kannan mukaisesti puolustusvoimien kotimaiselta teollisuudelta tekemät tilaukset on pyrittävä ajoittamaan niin, että teollisuus pystyy suunnittelemaan toimintansa tarkoituksenmukaisesti ja käyttämään tehokkaasti valmistuskapasiteettiaan ja että myönnetyt määrärahat tulevat mahdollisimman tehokkaasti käytetyiksi siirtyvien erien minimoimiseksi. Varainhoitovuodelle suunnitellut hankinnat on pyrittävä tekemään mahdollisuuksien mukaan etupainoisesti jo alkuvuoden aikana. Pääesikunnan tulee raportoida hankintojen kotimaisuudesta puolustusministeriölle vuosiraportoinnin yhteydessä. Puolustusministeriö antoi Pääesikunnalle puolustusmateriaalihankintojen kotimaisuuden seurannasta ohjeet (PLM:n ak nro 774/0100/ ), joiden perusteella Pääesikunta antoi seurannan edellyttämät lisäohjeet (PE:n ak nro 3071/12.7/D/II ). Vuosiraportoinnissa noudatetaan em. ohjeita siten, että ministeriön ohjeeseen sisältyvän laskelmamallin kohdassa 3. otetaan huomioon puolustusmateriaalihankinnoista maksettujen ennakkojen vuotuinen muutos raportoitavalta varainhoitovuodelta Tilausvaltuudet valtion talousarviossa Puolustusmateriaalihankintoihin liittyvät tilausvaltuudet ovat valtion talousarviosta annetun lain 10 :n mukaisia määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattuja valtuuksia tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuvia menoja varten tarvittavat määrärahat otetaan joko kokonaan tai puuttuvilta osiltaan myöhempiin talousarvioihin. Valtuutta saadaan käyttää vain sen varainhoitovuoden aikana, jolloin se on myönnetty Momentin uusi tilausvaltuus ja aiemmin myönnettyjen tilausvaltuuksien sitomisoikeudet Vuonna 2008 saa tehdä puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen tilausvaltuus, PVKEH 2008) sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina enintään euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun men-

6 6 (11) nessä enintään euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään euroa. Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2008 (PVKEH 2008) -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2008 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. Sen johdosta, että aikaisemmissa talousarvioissa hyväksyttyjen tilausvaltuuksien perusteella ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia, saa vuoden 2008 aikana tehdä sopimuksia Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittämisen (HTH), Valmiusyhtymien varustamisen täydentämisen (VYV 2), Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittämisen (STALVA), Raskaan raketinheitinjärjestelmän (MLRS), Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen (PVKEH 2006) sekä Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen (PVKEH 2007) tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti muuttamatta aiemmin talousarvioissa päätettyjä menojen vuotuisia jakaumia. Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu (TTK-PROTO 2007) tilausvaltuuden osalta saadaan sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja vuonna 2008 valtuuden sitomatta olevaa määrää sekä purettavia sopimuksia vastaavalla määrällä Tilausvaltuuksien valuuttakurssitaso Puolustusvoimien käytettävissä vuonna 2008 olevien tilausvaltuuksien enimmäismäärät perustuvat asianomaisen vuoden talousarvion tai lisätalousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasoon seuraavasti: Valuuttakurssitason Tilausvaltuus määräytymispäivä Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittäminen (STALVA) Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky 2004 (IHT 2004) Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005) Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu (TTK-PROTO 2007) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) Oheinen liite 4 sisältää Kauppalehdessä päivämäärältä julkaistut valuuttakurssit. Tilausvaltuuksia sidottaessa käytetään kohdan Euron tilivaluuttakurssit, valuuttaa myynti-sarakkeen kurssia Tilausvaltuuksien indeksisidonnaisuus Puolustusministeriö huomauttaa, että tilausvaltuuksiin perustuvien hankintojen on oltava indeksisidonnaisia, jotta tilausvaltuuteen perustuvat suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen. Hankinnan koko hinta ei kuitenkaan saa olla indeksisidonnainen, vaan hinnassa tulee aina olla kiinteää osuutta vähintään 10 %, mikäli puolustusministeriö ei poikkeustapauksissa muuta määrää. Kiinteähintaiset hankintasopimukset tehdään tarjouksen tekohetken mukaisessa hintatasossa.

7 7 (11) Vuonna 2008 puolustusvoimien käytettävissä oleviin tilausvaltuuksiin perustuvia hankintoja alaa kuvaavaan hintakehitykseen sidottaessa perushinta määräytyy eri tilausvaltuuksissa seuraavasti: Tilausvaltuus Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittäminen (STALVA) Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky 2004 (IHT 2004) Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005) Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu (TTK PROTO 2007) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) Perushinnan hintakehityksen ajankohta 1998/1. vuosineljännes 2001/2. vuosineljännes 2002/2. vuosineljännes 2003/1. vuosineljännes 2004/1. vuosineljännes 2005/1. vuosineljännes 2005/2. vuosineljännes 2006/1. vuosineljännes 2007/1. vuosineljännes 2007/1. vuosineljännes 2008/1. vuosineljännes Jos sopimuksessa käytettävästä indeksistä ei julkaista vuosineljännesindeksiä, perusteena käytetään asianomaisen vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden indeksiä. Indeksi- ja valuuttakurssimenojen suunnittelussa, laskennassa ja seurannassa tulee noudattaa puolustusministeriön tästä erikseen antamia ohjeita (PLM:n ak nro FI.PLM /2910/ ) Puolustusmateriaalihankintoihin myönnettyjen määrärahojen käyttö ja tilausvaltuuksien sitominen Puolustusmateriaalihankintoihin myönnettyjen määrärahojen käytössä perusteena on puolustusmateriaalihankintojen talousarviosuunnittelussa arvioitu menojen ajoittuminen. Mikäli ennakoituun menoajoitukseen on tulossa merkittäviä muutoksia, on asia otettava esille puolustusmateriaalihankintamäärärahojen käyttöä ja sitomistilannetta koskevissa seurantakokouksissa. Uudet tilausvaltuudet on sidottava niiden myöntämisvuotena, mikäli tähän ei ole perusteltua estettä. Puolustusvoimien materiaalihankintamäärärahojen käytön valvontaa ja uudelleenkohdentamista tehostettaessa käytettävissä olevat määrärahat on saatava vastaamaan hyväksyttyjä käyttösuunnitelmia. Tilausvaltuuksien käyttösuunnitelmien muutoksista on neuvoteltava puolustusministeriön kanssa silloin, kun muutoksen arvo on yli 3,64 milj. euroa. Puolustusministeriö edellyttää, että kaikissa puolustusvoimien eri tasoilla tehtävissä talousarvion täytäntöönpanoasiakirjoissa menokohdan (Muut puolustusmateriaalihankinnat) määrärahan jaon on perustuttava määrärahan vastaanottajien esittämiin luotettaviin ja välttämättömiin vuotta 2008 koskeviin määrärahatarpeisiin sekä hankintavalmiudeltaan asianmukaisiin ja vuoden 2008 aikana toteutettavissa oleviin hankintasuunnitelmiin. Mahdollisesti jakamatta jäävät määrärahat on palautettava Pääesikunnalle uudelleenkohdentamista varten Valtuuskirjanpito, valtuuksien käyttösuunnitelmat ja valtuuksia koskeva raportointi Puolustusvoimien tulee järjestää valtuuskirjanpito sekä valtuuksien käyttö- ja sidontatilanteen seuranta ja raportointi Valtiokonttorin määräyksen (326/03/ ) mukaisesti. Pääesikunnan tulee huolehtia siitä, että Valtiokonttorin

8 8 (11) 3.9. Sopimussakot määräysten mukaiset tiedot ovat puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston talousyksikön käytettävissä kuukausittain. Pääesikunnan tulee toimittaa puolustusministeriön talousyksikköön ajan tasalla olevat tilausvaltuuksien käyttösuunnitelmat kaikista voimassa olevista tilausvaltuuksista mennessä. Pääesikunnan tulee lisäksi laatia momentin (Puolustusmateriaalihankinnat) tilausvaltuuksista erilliset raportit puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan välisessä tulossopimuksessa sovitulla tavalla. Puolustusministeriö on antanut momentin (Puolustusmateriaalihankinnat) määrärahalla tehtyihin hankintoihin liittyvien sopimussakkojen seurannasta sekä niiden kertymiseen perustuvien varojen suunnittelusta ja käytöstä erilliset ohjeet (PLM:n ak:t nro FI.PLM /2110/ ja nro FI.PLM /2110/ ). Erityisesti kuitenkin huomautetaan, että myyjän viivästysajalta maksamat korot saamansa ennakon osalta on aina tuloutettava momentille (Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot). 4. HAWK MK 66-KONEIDEN HANKINTA (MOMENTTI ) Momentille on myönnetty 31,0 milj. euroa Hawk Mk 66-koneiden, niiden varaosien ja vaihtolaitteiden sekä huoltovälineiden hankinnasta aiheutuvien menojen maksamiseen samoin kuin koneiden lentokuntoon saattamisesta ja ohjaamomodifikaation tekemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen. 5. SOTILAALLINEN KRIISINHALLINTA (MOMENTIT , ja ) Puolustusvoimille osoitetaan käytettäväksi sotilaalliseen kriisinhallintaan myönnetyt momenttien (Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot), (Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot) ja (Kurssivaihtelut) määrärahat. Momenttien ja numerotunnukset ovat budjetin rakenneuudistuksen yhteydessä muuttuneet. Sotilaallisen kriisinhallinnan tulot on budjetoitu ulkoasiainministeriön pääluokassa momentille (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot) ja puolustusministeriön pääluokassa momentilla (Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot). Jos momentin tai käyttösuunnitelmassa ja vuoden 2008 talousarvion tilijaottelussa Varalla-kohtaan osoitettua määrärahaa on tarpeen siirtää johonkin muuhun käyttösuunnitelmakohtaan, Pääesikunnan tulee tehdä ko. momentin osalta talousarvion tilijaottelun muuttamista koskeva esitys puolustusministeriölle siinä vaiheessa, kun siihen on olemassa riittävät perusteet. Ulkoasianministeriö tai puolustusministeriö tekee tällaisen muutoksen osalta tarvittavan tilijaottelumuutoksen pyydettyään asiasta tätä ennen lausunnon valtiovarainministeriöltä. Uuden käyttösuunnitelmakohdan lisääminen momenteille ja edellyttää kuitenkin aina lisätalousarviomenettelyä.

9 9 (11) Vuoden 2008 talousarvioon sisältyy momentin (Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot) käyttösuunnitelmaan 6,0 milj. euron määräraha kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelmaan. Puolustusministeriölle on toimitettava mennessä ajan tasalla oleva käyttösuunnitelma kehittämisohjelmaan sisältyvistä hankinnoista. Painopiste kansainvälisessä kriisinhallinnassa on kyvyn luomisessa osallistumiseksi EU:n taistelujoukkoihin. Ulkoasiainministeriölle ja puolustusministeriölle toimitettavan sotilaallista kriisinhallintaa koskevan raportoinnin osalta Pääesikunnan tulee noudattaa puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan välisessä tulossopimuksessa sovittuja menettelytapoja. 6. JULKISEN HALLINNON VERKKOTURVALLISUUTTA EDISTÄVIIN MENOIHIN (MENO- KOHTA ) Puolustusministeriö on siirtänyt menokohdan (Julkisen hallinnon verkkoturvallisuutta edistäviin menoihin) määrärahasta 5,5 milj. euroa puolustusvoimien käytettäväksi siten, että osaamisen kehittämiseen sekä turvallisuusverkon suunnitteluun, valmisteluun ja pilotointiin on osoitettu 4,5 milj. euroa ja henkilöstön palkkaamiseen 1,0 milj. euroa. 7. ARVONLISÄVEROMENOT (MOMENTTI ) Puolustusministeriön hallinnonalalle kuuluvat arvonlisäveromenot kirjataan momentille (Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot). Puolustusministeriö on jakanut arvonlisäveromenoihin tarkoitetun määrärahan hallinnonalan tilivirastoille pyrkien siihen, että arvonlisäveromenojen taloussuunnittelu kytketään mahdollisimman hyvin muiden määrärahojen suunnitteluun, arvonlisäveromenojen seuranta saadaan reaaliaikaiseksi ja arvonlisäveromenomäärärahan riittävyyden arvioinnissa pystytään asianmukaisesti ennakoimaan toiminnassa tai suunnitelmissa tapahtuvat muutokset. Hallinnonalan tilivirastot eivät saa sitoutua sellaisiin menoihin, jotka aiheuttavat niille jaetun arvonlisäveromenomäärärahan ylittämisen, ennen kuin asiasta on neuvoteltu puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston kanssa. Jos tilivirastojen käytettävissä on jonkun muun hallinnonalan määrärahaa, myös kyseiseen menoon liittyvä arvonlisäveromeno tulee ehdottomasti kirjata asianomaisen hallinnonalan arvonlisäveromenomomentille. 8. TULOT IRTAIMEN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ JA ROJALTIMAKSUISTA (MOM ) Nettobudjetoidun momentin (Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista) osalta puolustusministeriö edellyttää, että puolustusmateriaalihankinnat-momentin määrärahalla hankitun irtaimen omaisuuden myyntitulot käytetään puolustusmateriaalin hankintoihin ja toimintamenomomentin määrärahalla hankitun irtaimen omaisuuden myyntitulot käytetään toimintamenojen mukaisiin hankintoihin. 9. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN MUUT TULOT (MOMENTTI ) Momentille (Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot) kertyviä tuloja ovat sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvät kustannusten korvaukset ja muut tulot, momentin määrärahoin hankitun irtaimen omaisuuden myyntitulot

10 10 (11) sekä hallinnonalan tilivirastojen sellaiset tulot, joita ei ole budjetoitu muille momenteille. 10. TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET Puolustusministeriön hallinnonalalla toteutetaan hallituksen linjausten mukaisesti tuottavuustoimia, jotka vähentävät henkilöstötarvetta vuonna Puolustusministeriön hallinnonalan virastojen on huolehdittava siitä, että niiden henkilötyövuosien määrät eivät ylitä puolustusministeriön valtiovarainministeriölle valtion tuottavuusohjelman valmistelun yhteydessä ilmoittamia määriä. 11. MUUT TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT ERITYISOHJEET Määrärahojen käyttöä koskeva raportointi Puolustusvoimien, puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja puolustushallinnon palvelukeskuksen kuukausi-, osavuosi- ja vuosiraportoinnissa tulee noudattaa tulossopimuksissa sovittuja menettelyjä, joiden tarkemmista käytännön yksityiskohdista tulee tarvittaessa neuvotella puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston talousyksikön kanssa Puolustusmateriaalihankintojen ennakkomaksut Puolustusministeriö on antanut puolustusmateriaalihankintojen ennakkomaksuista erillisen ohjeen (FI.PLM /0620/ ), jossa on kiinnitetty huomiota Valtiontalouden tarkastusviraston puolustusvoimien ennakkomaksukäytännön osalta havaitsemiin ongelmakohtiin. Puolustusvoimien tulee mm. varmistaa, että puolustusmateriaalihankinnoissa maksettavista ennakkomaksuista saadaan valtiolle selvästi todennettavissa oleva taloudellinen hyöty Pienehköt lisämäärärahatarpeet Pienehköjä vahinkotapahtumiin ja muihin ennalta arvaamattomiin tilanteisiin liittyviä lisämäärärahatarpeita ei ole syytä sisällyttää puolustusministeriön hallinnonalan lisätalousarvioehdotuksiin. Valtiovarainministeriö katsoo, että tällaisiin normaaliin toimintaan kuuluviin menoihin, jotka ovat vuosittain suunnilleen samansuuruisia, tulisi varautua talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Tähän liittyen Pääesikunnan tulee määrärahojen jakopäätöksessään jättää varalle määrärahoja yllättävien ja puolustusvoimien käytettävissä oleviin määrärahoihin suhteutettuna pienehköjen lisätarpeiden (toiminnalliset järjestelyt, kalustovauriot, yms.) rahoittamiseen Virastojen talousarvion täytäntöönpanoasiakirjat ja määrärahojen käyttöohjeet Pääesikuntaa ja puolustushallinnon rakennuslaitosta ja puolustushallinnon palvelukeskusta pyydetään lähettämään puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston talousyksikölle tiedoksi laatimansa talousarvion täytäntöönpanoasiakirjat ja kaikki sellaiset pysyväisluonteiset sekä vuoden 2008 määrärahojen käyttöä koskevat päätökset, määräykset ja ohjeet, joilla on merkitystä talousarvion toteutumisen tai kirjanpidon ja tilinpäätöksen osoittamien tietojen ymmärtämisen kannalta.

11 11 (11) Pääesikunnan on lisäksi huolehdittava siitä, että kaikki sen alaisten tulosyksikköjen täytäntöönpanoasiakirjat annetaan mennessä. PUOLUSTUSMINISTERI Jyri Häkämies Kansliapäällikkö Kari Rimpi LIITTEET - Määrärahat ja valtuudet sekä tuloarviot (liite 1) - Osaston tulomomenttien, menomomentin sekä pääluokan 27. menomomenttien päätösosien perustelut valtion vuoden 2008 talousarviossa (liite 2) - Valtion vuoden 2008 talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset osa (liite 3) - Kauppalehdessä julkaistut valuuttakurssit päivämäärältä (liite 4) JAKELU TIEDOKSI PLM:n osastot ja yksiköt Pääesikunta Puolustushallinnon rakennuslaitos Puolustushallinnon palvelukeskus PEsuunn-os PEtal-os PEmat-os UM/hall-os/hallintoyksikkö VTV

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2010

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2010 1 (10) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.2010-140 19/20.01.01/2009-13.1.2010 ja ulkoasiainministeriön päätös nro HEL7498-1 14.1.2010 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO-

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) FI.PLM.5542 Helsinki 19.10.2004 10953/2030/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) FI.PLM.5542 Helsinki 19.10.2004 10953/2030/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (7) Pääesikunta Puolustusvoimien tulosraportti 2004 ajalta 1.1.-31.7.2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖN PALAUTE PUOLUSTUSVOIMIEN VUODEN 2004 OSAVUOSIRAPORTISTA 1. YLEISTÄ 1.1 Puolustusministeriön

Lisätiedot

Puolustusmateriaalihankkeiden siirtyvät erät

Puolustusmateriaalihankkeiden siirtyvät erät Puolustusmateriaalihankkeiden siirtyvät erät Työryhmän loppuraportti FI.PLM.2013-302 556/00.01.10/2012 2012 Sisältö Puolustusmateriaalihankkeiden siirtyvät erät työryhmä 1. Johdanto ja tiivistelmä...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 SISÄLLYSLUETTELO... JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILIVIRASTON ORGANISAATIO...4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 Toiminnan vaikuttavuus...6 Toiminnallinen

Lisätiedot

Laillisuustarkastuskertomus. Valtuuksien budjetointi, seuranta ja raportointi

Laillisuustarkastuskertomus. Valtuuksien budjetointi, seuranta ja raportointi Laillisuustarkastuskertomus Valtuuksien budjetointi, seuranta ja raportointi Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 10/2013 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 10/2013

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle

Lisätiedot

Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö

Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 1/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.12.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Talousarviolainsäädännön

Talousarviolainsäädännön Talousarviolainsäädännön kehittämishanke Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten alustava arviointi 27/2008 Budjetti Talousarviolainsäädännön kehittämishanke Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten

Lisätiedot

HE 193/2013 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 112/2013 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 193/2013 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 112/2013 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 193/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 112/2013 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan,

Lisätiedot

BUDJETTIEROANALYYSIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VALTION TILIVIRASTOJEN MAKSULLISESSA TOIMINNASSA Case: AKE, Helsingin yliopisto, Merenkulkulaitos ja VTT

BUDJETTIEROANALYYSIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VALTION TILIVIRASTOJEN MAKSULLISESSA TOIMINNASSA Case: AKE, Helsingin yliopisto, Merenkulkulaitos ja VTT TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos BUDJETTIEROANALYYSIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VALTION TILIVIRASTOJEN MAKSULLISESSA TOIMINNASSA Case: AKE, Helsingin yliopisto, Merenkulkulaitos ja VTT Finanssihallinto

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 61/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 21.12.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

Sotilasalueiden kehittäminen. Ehdotus sotilasalueiden kehittämisestä puolustushallinnon kansainvälistä ja kaupallista toimintaa varten

Sotilasalueiden kehittäminen. Ehdotus sotilasalueiden kehittämisestä puolustushallinnon kansainvälistä ja kaupallista toimintaa varten Sotilasalueiden kehittäminen Ehdotus sotilasalueiden kehittämisestä puolustushallinnon kansainvälistä ja kaupallista toimintaa varten Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Puolustusministeriölle

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1/2002 ISSN: 0788-6322 ISBN: 951-804-282-9 Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi Vuoden 2001 budjetointityöryhmän keskustelumuistio

Lisätiedot

Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2009

Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2009 2 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...3 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...3 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus...6

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Työryhmämuistio MMM 2003: 20 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 14.6.2002

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000 Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset Helsinki 2000 Julkaisija: VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1 RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISOHJEEN TARKOITUS 2 KUNNAN VALVONTA 2. KUNNAN VALVONTA YLEISESTI.. 2 3. VALVONNAN RAKENNE RAUMALLA. 3 3.1. Tarkastuslautakunta..

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö Huutoa TeaKissa, kuva: Hannu Keski-Hakuni 1.1.2009 1 1. YLEISTÄ...4 1.1. Taloussäännön soveltamisala... 4 1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään

Lisätiedot

Valtion arvonlisäverotyöryhmä 2001

Valtion arvonlisäverotyöryhmä 2001 VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 31/2001 ISBN: 951-804-264-0 ISSN: 0788-6322 Valtion arvonlisäverotyöryhmä 2001 - arvonlisäverotukseen liittyvistä tulkinnoista valtion virastoissa HELSINKI 2001

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ 1.1.2006 alkaen Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 14.12.2005 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Taloussäännön soveltamisala... 3 1.2 Yliopiston päättämät muut ohjesäännöt,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 75/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet

Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet HELSINGIN KAUPUNGIN Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet Khs HELSINGIN KAUPUNKI 2014 Julkaisija Helsingin kaupunginkanslia Osoite PL 20 (Pohjoisesplanadi 11 13) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin (09)

Lisätiedot

1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...1 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...2

1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...1 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...2 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 FI.PLM. 167341 1361/2520/2006 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2006 sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot