CIMOn henkilöstöstrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015"

Transkriptio

1 CIMOn henkilöstöstrategia

2 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman CIMOn strategisiin tavoitteisiin. Henkilöstöstrategia luo puitteet CIMOn tehtävien toteuttamiseen pitkäjänteisesti, tehokkaasti ja toimintaa jatkuvasti kehittäen. Tämän edellytyksenä on hyvinvoiva, työhönsä sitoutunut ja siitä innostunut henkilöstö. Henkilöstöstrategiaa laadittaessa on huomioitu CIMOn johtajan OKM:n kanssa laatima johtamissopimus sekä johtoryhmältä ja henkilöstöltä saatu palaute ja kehittämisideat. Liityntä CIMOn strategiaan Henkilöstöstrategiassa on kuvattu ne henkilöstöpoliittiset linjaukset ja periaatteet, joita noudattamalla CIMO kulkee kohti unelmaansa aidosti avarakatseisesta Suomesta. Henkilöstöpolitiikkaa ohjaa ymmärrys oikeudenmukaisesta, reilusta ja ihmisoikeuksia kunnioittavasta maailmasta. Yhteisöllisyyden tuoma sosiaalinen pääoma nähdään edellytyksenä yksilöiden ja yhteisöjen kilpailukyvyn parantamiselle. Toimintaympäristön muutoksissa tunnistamme kestävän kehityksen mukaisten arvojen voimistumisen ja digitalisoituvan maailman, mikä ohjaa meitä mm. virtuaaliseen liikkuvuuteen ja yhteydenpitoon perinteisen matkustamisen rinnalla. Teknologia uudistaa työympäristöämme, työtapoja ja -välineitä ja edellyttää samalla mm. henkilöstön osaamisesta huolehtimista, jolla varmistetaan työvälineiden asianmukainen hallinta. Ohjaavat periaatteet Uudistuminen ja monimuotoisen osaamisen jatkuva kehittäminen ja johtaminen ovat henkilöstöpolitiikkaamme painopisteitä tulevina vuosina. CIMOn menestyksen kannalta on tärkeää, että kaikkien osaaminen pidetään ajan tasalla ja hyödynnetään. Työssä jaksamisen eräs perustekijä on, että ihminen kokee osaavansa työnsä. Osaamisen puutteiden varhainen tunnistaminen ja korjaaminen edistävät työssä jaksamista ja mahdollistavat täysimääräisen työuran toteutumisen. Tavoitteenamme on, että henkilöstön määrä ja rakenne on mitoitettu tarkoituksenmukaisesti ja jokainen voi toimia ammattitaitoaan vastaavissa tehtävissä. 2

3 Tunnistamme CIMOssa asiantuntijaorganisaation johtamisen haasteet, jolloin keskeiseksi nousee innostuksen ja motivaation vaaliminen. Sitoutuminen yhteisesti määriteltyihin tavoitteisiin on koko organisaation menestyksen kannalta ratkaisevaa. Tämä edellyttää, että jokainen pystyy liittämään oman tehtävänsä osaksi CIMOn toiminnan kokonaisuutta ymmärtäen oman roolinsa CIMOn strategian toteuttajana. Asiantuntijaorganisaation menestymisen kannalta työyhteisötaidot, kuten työyhteisön jäsenten kyky avoimeen ja toista arvostavaan vuorovaikutukseen, ovat välttämättömiä. Luotamme CIMOssa työyhteisön hyvän yhteistoiminnan periaatteisiin, toisemme työn arvostamiseen ja avoimeen tiedonkulkuun johdon ja koko henkilöstön sekä toimialojen ja eri yksiköiden välillä. Työyhteisössämme on tilaa erilaisuudelle; eri kulttuuritaustoille ja erilaiselle osaamiselle. Haluamme toimia ennakkoluulottomasti, olemme syrjinnästä vapaa työyhteisö ja toimimme vastuullisesti ja yhdenvertaisuutta edistäen. Toimintaympäristön ja työelämän haasteet Toimintaympäristön yhteiskunnalliset ja työelämän muutokset heijastuvat monin tavoin CIMOn henkilöstöön ja toimintaan. Tehtävät ja toiminnalle asetetut odotukset lisääntyvät samanaikaisesti kun valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa toteutetaan. Tulevaisuudessa CIMO kilpailee muiden työnantajien kanssa osaavasta ja ammattitaitoisesta henkilökunnasta. Palkkauksen rinnalle motivoivana tekijöinä nousee mahdollisuus kehittää itseään ja omaa ammattitaitoaan sekä työn ja yksityiselämän yhdistämisen joustavat vaihtoehdot. Työurien pidentämiseen kohdistuu paineita enenevissä määrin. Työelämän yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen tulee näkymään mm. joustavampina työaikaratkaisuina. CIMOn henkilöstön määrän ei odoteta kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Valtionhallinnon vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelma haastaa meidät uudistamaan toimintatapojamme ja työskentelyprosesseja. Toiminnan kannalta keskeisten sähköisten järjestelmien kehittyessä avustavien tehtävien luonne muuttuu. Lisäresursseja voidaan tarvittaessa hankkia ostopalveluina etenkin tasoittamaan ruuhkahuippuja ja erityisosaamisen tarvetta. 3

4 tavoitetila vuonna 2015 CIMO on hyvinvoiva ja osaamiseltaan rikas työyhteisö 1. Tarjoamme hyvät mahdollisuudet kehittymiseen asiantuntijaorganisaatiossa Mittarit: koulutusaktiivisuus pv/htv ja osaamisen kehittämisen indeksi VMBaro työtyytyväisyyskyselyssä 2. Työskentelemme innostavassa ilmapiirissä, jota kuvaa arvostus, avoimuus ja vastuunkanto Mittarit: työtyytyväisyyskyselyn tulos kysymyksissä Työn sisältö ja haastavuus, Työilmapiiri ja yhteistyö ja Työyhteisön sisäinen viestintä ja tiedonkulku 3. Edistämme toimannassamme työhyvinvointia Mittarit: Sairauspoissaolot ja työtyytyväisyyskyselyn tulos kysymyksessä Työolot (Mahdollisuus yhdistää työ- ja yksityiselämä, Työpaikan varmuus nyt ja tulevaisuudessa, Jaksaminen ja energisyys, Työtilat ja työvälineet) 4. Palkkaus ja kannustaminen ohjaavat oikeaan tekemiseen Mittarit: työtyytyväisyyskyselyn tulos kysymyksessä Palkkaus 5. Olemme syrjinnästä vapaa ja kulttuurisesti monimuotoinen työyhteisö Mittarit: 4 5 % henkilöstöstä edustaa uussuomalaisia ja muita eri kulttuuritaustaisia henkilöitä. Syrjinnästä vapaan työyhteisön toteutumisen arvioimiseksi kehitetään mittari. 4

5 asiakkaat ja kumppanuudet CIMOn tarjoamien palvelujen keskeisiä asiakkaita ja asiantuntijuuden hyödyntäjiä ovat nuoret huomisen vaikuttajina ja sekä heidän vanhempansa nuorten parissa toimivat ammattilaiset CIMOn ohjelmatarjonnan piiriin kuuluvat organisaatiot ja yhteisöt sekä näiden henkilöstö kansalaiset, päättäjät, toiminnan rahoittajat ja viime kädessä suomalainen yhteiskunta sekä CIMOn henkilökunta Henkilöstöstrategian toteuttamisen kannalta keskeisiä kumppaneita ovat opetus- ja kulttuuriministeriö muut CIMOn toiminnan rahoittajat OKM:n hallinnonalan virastot yhteistyökumppaneina valtionhallinnon henkilöstön kehittämisen asiantuntijat Valtiokonttori työterveyshuolto koulutuspalvelujen tarjoajat 5

6 kehittämisen painopisteet Ennakoivan henkilöstösuunnittelun kehittäminen 1.CIMOssa on riittävästi oikeanlaista osaamista oikealla tavalla kohdennettuna Laadimme vuosille strategialähtöisen osaamis- ja henkilöstösuunnitelman, joka päivitetään vuosittain tavoite- ja tulosneuvottelujen yhteydessä 2. Uudistava osaamisen kehittäminen motivoi ja kannustaa henkilöstöämme Luomme kehittymiseen kannustavan ilmapiirin, jossa osaamisen kehittämisen periaatteet ovat selkeät ja johto sekä esimiehet tukevat aktiivisesti henkilöstön kehittymistä Korostamme jokaisen työntekijän oikeutta ja vastuuta osaamisensa kehittämiseen ja turvaamme mahdollisuuden uuden oppimiseen Varmistamme henkilöstökoulutuksella ydinosaamisten kehittymisen (viestintä, kielitaito, tiedonhallinta ja tietotekniikkavalmiudet) Tunnistamme ja kehittämme työssä oppimisen mahdollisuuksia: uudet ja haastavat työtehtävät, tehtävänkierto, job shadowing 3. CIMO on kilpailukykyinen ja työnantajakuvaltaan houkutteleva Rekrytoinnin suunnitelmallisuudella ja avoimuudella varmistamme oikeanlaisten hakijoiden saamisen ja onnistuneet rekrytoinnit Rekrytoinnin perustana on huolellinen analyysi tehtävän sisällöstä ja muuttumisesta sekä tehtävässä tarvittavasta osaamisesta Tuemme rekrytoinnin keinoin työyhteisömme monimuotoisuutta avaamalla mahdollisuuksia eri kulttuuri- ja kokemustaustan omaaville hakijoille 4. Toimiva perehdyttäminen auttaa työntekijää onnistumaan tehtävässään ja edistää työhön sitoutumista Perehdyttäminen CIMOssa on suunniteltua ja toteutetaan yhteisten periaatteiden mukaisesti. Ulotamme perehdyttämisen kaikkiin muutostilanteisiin, joissa työntekijä saa hoitaakseen uusia tehtäviä 6

7 Asiantuntijaorganisaation toimintakulttuurin kehittäminen 1. Rikastava ja luottamusta rakentava vuorovaikutus auttaa meitä kasvamaan työyhteisönä ja yksilöinä Kehitämme työyhteisötaitojamme, jotka kannustavat aktiiviseen osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen Toimimme eriarvoistumisen ennaltaehkäisijöinä ja edistämme yhdenvertaisuutta 2. Henkilöstöä koskevien toimintaperiaatteiden läpinäkyvyys ja yhdenmukainen toteutuminen Päivitämme keskeiset toimintaohjeet ja huolehdimme, että niitä toteutetaan yhdenmukaisesti kaikilla toimialoilla ja yksiköissä ja varmistamme, että ohjeet ovat kaikkien tiedossa 3. Työaikajärjestelyjen tavoitteena työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen Selvitämme mahdollisuudet työaikapankkikokeilun käyttöönottoon vuoden 2011 aikana Laadimme toimintaohjeen etätyöjärjestelyjä varten, jossa määrittelemme edellytykset ja tarvittavat toimenpiteet etätyöhön siirtymiselle vuoden 2011 aikana 7

8 Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 1. Johtamisemme perusta on hyvin laaditussa toiminnan suunnittelussa Toiminnan suunnittelu on ulotettu yksittäisen työntekijän tasolle ja tavoitteena on, että jokainen voi liittää oman tehtävänsä CIMOn kokonaisuuteen Kehitämme toiminnan rakenteita, prosesseja ja työkäytäntöjä niin, että ne mahdollistavat tehokkaan ja tuloksellisen työskentelyn Lisäämme yhteisellä työsuunnittelulla ja töiden organisoinnilla mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön, työskentelytapoihin ja työkuormitukseen 2. Innostava ja hyvinvoiva työyhteisö on hyvän esimiestyön tulos Varmistamme, että esimiehillä on riittävät valmiudet ja riittävästi aikaa esimiestyönsä hoitamiseen Kehitämme johtamistyökaluja ja varmistamme niiden yhdenmukaisen käytön Toteutamme esimiestyön kehittämisohjelman vuosien aikana Vahvistamme esimiehen roolia osaamisen kehittämisen sparraajana. Suoritusarviointi- ja kehityskeskusteluja tuetaan sähköisillä työkaluilla. Henkilökohtaisen keskustelujen rinnalla otamme käyttöön tiimi- ja ryhmäkeskustelut 3. Yhteistyötä, hyvien käytäntöjen jakamista ja osaamisen kehittämistä tukeva työtehtävien organisointi Tehtäväkokonaisuudet organisoidaan siten, että se mahdollistaa työntekijän tehtävien jakautumisen 80 % 20 % periaatteella yli yksikkö- ja toimialarajojen. Uusi toimintatapa käynnistetään pilottina syksyllä 2011 Laadimme toimintaohjeen tiimien organisoimiseksi, jossa selkeytämme tiimien ja tiiminvetäjien roolia vuoden 2012 aikana 8

9 Kannustusjärjestelmien kehittäminen 1. Selkeä ja toimiva palkkausjärjestelmä ohjaa ja kannustaa tulokselliseen, CIMOn tavoitteiden mukaiseen toimintaan Tiedotamme henkilöstöä palkkauksen perusteista ja siihen liittyvistä muutoksista Kehitämme tuloksellisuuden arvioinnin mittareita yhdessä henkilöstön edustajien kanssa 2. Panostamme henkilöstön kannustamiseen suunnitelmallisesti eri keinoin Kehitämme kannustavan palkitsemisjärjestelmän, jolla palkitaan oikeudenmukaisella tavalla hyvin tehdystä työstä (kertaluontoinen henkilökohtainen ja ryhmän/tiimin palkitseminen) Vahvistamme työmotivaatiota ja jaksamista eri toimenpiteillä (henkilöstöedut, kuten laajat työterveyshuollon palvelut, laadukkaat työtilat, liikuntasetelit, ateriatuki, virkistyspäivät) 3. CIMOssa on mahdollisuus sisäiseen liikkuvuuteen ja urapolkujen toteuttamiseen Tarjoamme pääsääntöisesti ensin omalle henkilökunnalle mahdollisuuden hakea avoimia tehtäviä ennen kuin ne laitetaan julkiseen hakuun Tuemme ammatillista etenemistä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmien avulla 9

10 CIMOn ydinosaaminen Ydinosaaminen on cimolaisten yhteistä osaamista, jota ei ole muilla. Se on ihmisiin ja organisaatiokulttuuriin sitoutunutta erikoistumista ja sen kautta saavutettua erityisosaamista. Ydinosaaminen on laajempaa kuin yhden ihmisen osaaminen ja se on kehittynyt vuosien saatossa toiminnan kautta. CIMOn ydinosaamisen alueita ovat ohjelmien hallinnoimisesta sekä yksilöiden, yhteisöjen ja sidosryhmien kansainvälistymisen tukemisesta ja edistämisestä kertyvä osaaminen. Tämän lisäksi strategisesti merkittävää osaamista ovat kansainvälistymisen edistämiseen liittyvä viestintä, kielitaito, tiedonhallinta ja tietotekniikkavalmiudet. Henkilöstöstrategian tavoitteiden mukainen toiminta edellyttää panostusta erityisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja johtamis- ja esimiesvalmiuksiin. 10

11 voimavarat Esimiehillä ja johdolla on erityinen rooli henkilöstöstrategian tavoitteiden saavuttamisessa. Esimiesten tärkein tehtävä on kannustaa yksilöitä ja tiimejä onnistumaan työssään ja huolehtia, että työn tekemisen edellytykset ovat kunnossa. He vastaavat operatiivisella tasolla päivittäisessä henkilöstöjohtamisessaan, että tavoitteet ja työn merkitys ovat selkeät, työt on organisoitu tarkoituksenmukaisesti ja mielekkäästi. Henkilöstöhallinto tukee johtoa strategisen henkilöstöjohtamisen suunnittelun, toteutuksen ja seurannan välineillä. Henkilöstöhallinto vastaa esimiestyön tukemisesta tarjoamalla työkaluja, malleja ja välineitä henkilöstöprosesseihin. Henkilöstöstrategian toteuttaminen on mahdollista henkilöstöhallinnon nykyisillä henkilötyövuosiresursseilla (3,5 HTV). Henkilöstön kehittäminen vaatii lisäpanostusta henkilöstöhallinnon sisäisessä työnjaossa. Muita asiantuntijatahoja ovat työterveyshuolto, Valtiokonttori, työsuojeluorganisaatio ja henkilöstön edustajina luottamusmiehet. Jokainen cimolainen vastaa omalta osaltaan henkilöstöstrategian toteutumisesta noudattamalla sovittuja periaatteita omassa työssään. Omasta osaamisesta ja työkyvystä huolehtiminen on myös työntekijän vastuulla, vaikka työnantaja tarjoaa näihin erilaisia mahdollisuuksia. 11

12 seuranta Henkilöstöstrategian vuositavoitteet sisällytetään CIMOn toiminta- ja taloussuunnitteluprosessiin ja sovitetaan CIMOn strategisiin tavoitteisiin. Henkilöstöstrategian toteutumista arvioidaan ja tarkistetaan CIMOn vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Samalla huolehditaan siitä, että muissa osastrategioissa mahdollisesti tehdyt tarkennukset huomioidaan myös henkilöstöstrategiassa tarpeen mukaan. Henkilöstöpäällikkö raportoi johtoryhmälle puolivuosittain tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi toteutumista arvioidaan yhteistyötoimikunnassa ja siitä tiedotetaan henkilökunnalle. Henkilöstöstrategian toteutumisen arvioinnissa hyödynnetään vuosittaisen työilmapiirikyselyn tuloksia. 12

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2012 Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tampereen yliopisto on laatinut tämän tasa-arvo- ja

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot