Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012"

Transkriptio

1 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona klo Paikka Hilton Helsinki Airport Hotel Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Minna Arffman LNI Verkko Oy Matti Hirvonen Tampereen sähkölaitos Tiina Leppälahti Helsingin Energia Saku Ruottinen Fortum Sähkönsiirto Oy Pia Sillstén Turku Energia Oy Sari Wessman Jyväskylän Energia Oy Riina Heinimäki Energiateollisuus ry Ina Lehto Energiateollisuus ry Markus Piispanen, siht. Energiateollisuus ry Jan Segerstam Empower IM Oy Estyneet Petri Vanhamäki Leppäkosken Sähkö Oy Pia Laakkonen Lappeenrannan Energia Oy Asialista 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 3. Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 4. Toimikuntien yhteiskokouksen terveiset Vähittäismarkkinatoimikunnan ja verkon asiakkuustoimikunnan yhteiskokous pidettiin 21.3., jolloin hyväksyttävänä oli useita eri ohjeita. Muuttotilanteita koskevat linjaukset hyväksyttiin sellaisenaan. Turvallisten kytkentöjen tekemisestä muuttotilanteissa keskusteltiin, mutta linjausta koskevaa tekstiä ei muutettu. Vuoden 2011 menettelytapalinjaukset toimikunnat hyväksyivät yhdellä muutoksella. Toimikunnissa nähtiin, että kohdassa Markkinoille tulevan uuden myyjän ilmoittautuminen verkonhaltijalle oli myyjän ennakkoilmoittautumisvelvollisuus virheellisesti laajennettu koskemaan myös jo markkinoilla olevia, mutta toimintaaluettaan laajentavia myyjiä, mikä ei ole ollut tarkoitus. Toimikuntien näkemyksen mukaan uuden myyjän ilmoitusvelvollisuus verkonhaltijoille koskee vain markkinoille tulevaa uutta myyjää, joten menettelytapalinjaukset päätettiin korjata tältä osin. Kehitysryhmässä kuitenkin kyseenalaistettiin, että kyseessä olisi linjausvirhe. Kaikkia myyjiä ei kannata pitää järjestelmässä varmuuden vuoksi, joten aluettaan laajentavan myyjän ilmoituksesta on hyötyä ja näin moni myyjä tällä hetkellä tekeekin. Todettiin, että sanomaliikenneasetus vaatii ilmoittautumisen 14 vrk ennen toimituksen alkua PRODAT-sanomalla, mutta laissa ei vaadita osapuoli-ilmoittautumista. Käytäntö on kuitenkin ollut, että uusi toimija ilmoittautuu verkolle etukäteen. Päätettiin Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, Helsinki PL 100, Helsinki Puhelin: (09) , faksi: (09)

2 2(5) kehitysryhmässä, että suositellaan myyntialueen laajentamisesta ilmoittamista. Asia otetaan esiin tulevissa koulutuksissa. Myös varsinaisissa menettelyohjeissa olleet muutokset toimikunnat hyväksyivät yhtä muutosta lukuun ottamatta. Toimituksen aikaisten muutosten ajoittaminen vuorokauden vaihteeseen päätettiin vielä palauttaa kehitysryhmän käsittelyyn. Ongelmalliseksi koettiin tilanne, jossa tuntimittari vaihdetaan uuteen tuntimittariin keskellä päivää. Tämän ajoittaminen PRODAT-sanomassa vuorokauden vaihteeseen on keinotekoista. Toimikuntien keskustelun mukaan aikasarjan muodostaminen ei ole ongelma, vaan lukemien ja aikasarjan täsmääminen yhteen. Aiheesta keskusteltiin kehitysryhmässä pitkään. Erilaisia tapauksia, joissa muutos voidaan ajoittaan joko muutoshetkeen tai vuorokauden vaihteeseen, on useita ja tällä hetkellä eri toimijoilla on erilaisia käytäntöjä. Kehitysryhmän linjausehdotus on, että lähtökohtaisesti kaikki toimituksen aikaiset muutokset, joissa tapahtuu sopimusmuutos, ajoitetaan vuorokauden vaihteeseen. Kun tuntimittari vaihtuu toiseen tuntimittariin, voidaan muutos ajoittaa keskelle vuorokautta lähimpään tasatuntiin. Todettiin, että joidenkin muutostapausten osalta myyjän ja verkon kannalta eroaa onko kyseessä sopimusmuutos vai ei. Päätettiin, että sanomaliikenteen menettelyohjeen liite 3 tulee tältä osin päivittää sovitun perusperiaatteen mukaiseksi. Ohjeeseen lisätään taulukko, jossa kaikki eri tapaukset on listattu ja näille kuvattu oikea menettely esimerkein. Riina valmistelee luonnoksen liitteen päivityksestä. Toimikunnat hyväksyivät uuden menettelyn MSCONS-sanomien kuittaukselle sekä aiheesta laaditun uuden ohjeen sellaisenaan. Käyttöönottoajankohdaksi vahvistettiin Tekninen ryhmä käsittelee vielä kuittauksen kohdentamista oikeaan aikasarjaan tilanteessa, jossa sanomassa on samaa käyttöpaikkaa koskevia useita aikasarjoja, joista osa on väärin ja osa oikein. Tekninen ryhmä lähetti kehitysryhmälle kysymyksen, että käykö tapahtumaviitteen lisääminen myös MSCONS sanomiin. Tämä on kehitysryhmän osalta ok. Toimikunnat totesivat, että tuntimittaukseen siirtymisessä havaittuihin ongelmiin pitää puuttua aktiivisesti ja asiasta on hyvä lähettää ainakin jäsenviesti. Toimikunnat ehdottivat myös mahdollista laajempaa menettelyohjeiden tarkistusta ja tuntimittausta koskevien linjausten kokoamista. Kehitysryhmässä samasta asiasta on keskusteltu jo aikaisemmassa kokouksessa. Tällöin ehdotettiin, että tuntimittaukseen liittyvät ongelmat ja linjaukset tulisi listata erillisessä ohjeessa, mutta ohjetta ei silloin kuitenkaan nähty tarpeelliseksi toteuttaa. Nytkään kehitysryhmä ei täysin varauksetta nähnyt tarvetta erillisen ohjeen laatimiselle. Asiaan päätettiin kuitenkin palata seuraavassa kokouksessa. Sen sijaan jäsentiedote, jossa kerrotaan mihin asioihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota, sovittiin lähetettävän. Kehitysryhmä listasi erilaisia havaittuja ongelmia tiedotetta varten. Markus laatii jäsenviestin. Jari totesi, että parhaiten asiat saadaan toimimaan, kun toimija virheen havaitessaan on suoraan yhteydessä virheen tehneeseen toimijaan. Tämän Jari ottaa esiin myös EDI-päivien avauspuheenvuorossa. 5. PMVM 5.1 Yleiskatsaus hankkeeseen Riina kertoi, että Ernst & Youngin tekemän kahden eri selvityksen kommentointiaikaa on pidennetty. Energiateollisuus ry aikoo jättää selvityksistä oman lausunnon, mutta kehottaa samalla mahdollisimman monia toimijoita kommentoimaan näitä selvityksiä. Työ- ja elinkeinoministeriö teki yllättävän kannanoton koskien yhteislaskutusta pohjoismaisilla vähittäismarkkinoilla. TEM ei näe, että tässä vaiheessa pakollisen yhteislaskutuksen hyödyt vastaisivat toimijoille koituneita kustannuksia ja että asia myös jakaa voimakkaasti toimijoita. TEM oli myös huolissaan pakollisen yhteislaskutuksen vaikutuksista pienten toimijoiden toimintaedellytyksiin. Myrskyt opettivat lisäksi, että verkon asiakaspalvelulla on keskeinen rooli, joten sitä ei voisi myöskään normaalitilanteessa merkittävästi vähentää. Vielä ei ole tiedossa miten muissa maissa suhtaudutaan tähän TEM:n ilmoitukseen. Gaian tekemä selvitys hyödyllisimmistä harmonisoitavista osa-alueista pitäisi valmistua pääsiäisen jälkeen 11.4.

3 5.2 Business Process TF BuP TF -työryhmä on jälleen aktivoitunut ja työryhmän on tarkoitus laatia raportti harmonisoidusta myyjänvaihtoprosessista tämän vuoden joulukuuhun mennessä. Samalla Suomen toimialaa edustavaan input teamiin liittyy Fortumin Anders Wickström. Sähkökauppa- ja sähköverkkovaliokunnat ovat hyväksyneet nimeämisen ja asiasta on ilmoitettu NordREG:lle. 3(5) Markus ja Minna kertoivat Tukholmassa pidetystä työryhmän kokouksesta. Ryhmän puheenjohtaja on vaihtunut ja keskustelun todettiin tällä kertaa olevan aikaisempia kokouksia rakentavampaa. Kotitehtävänä ensimmäiseen kokoukseen oli annettu lyhyellä varoitusajalla laatia ehdotus pohjoismaisesta myyjänvaihtoprosessista. Markus ja Minna esittelivät kehitysryhmälle laatimansa ehdotuksen, jossa tärkeänä taka-ajatuksena on, että määräaikaisia sopimuksia ei voida suoraan myyjänvaihtoprosessilla päättää, kuten muissa Pohjoismaissa tällä hetkellä on mahdollista. Suomalaisten lisäksi ainoastaan tanskalaiset esittivät kokouksessa ehdotuksen tulevasta myyjänvaihtomallista, joka sekin oli suoraan heidän olemassa oleva Data Hub yhteensopiva myyjänvaihtoprosessi. 6. Tilannekatsaukset 6.1 EnergiaIT 2020 Markus kertoi kuulumiset EnergiaIT 2020 työryhmästä, joka kokoontui toisen kerran Työryhmän tärkein tehtävä on energia-alan yhteisten vaatimusmäärittelyjen laatiminen. Ensimmäisessä kokouksessa tämän työn pohjaksi päätettiin aluksi laatia visio vuoden 2020 vähittäismarkkinamallista, johon pohjautuen voitaisiin laatia yleinen järjestelmäarkkitehtuuri ja tiettyjen järjestelmien tarkemmat vaatimusmäärittelyt. Toiseen kokoukseen ET:n toimisto valmisteli kaksi dokumenttia vision tausta-aineistoksi. Ensimmäisessä esitellään tällä hetkellä tiedossa olevia ja odotettuja toimintaympäristömuutoksia ja toisessa vähittäismarkkinoita koskevia selvityksiä. Työryhmä päätti viimeisimmässä kokouksessaan, että ennen vision laatimista tulee nykyvähittäismarkkinamallin tietovirrat kuvata. Tämän avulla pystyttäisiin havaitsemaan nykymallin ongelma-alueita tiedonkäsittelyn näkökulmasta ja voitaisiin myös vertailla erilaisten muutosten, kuten täysin myyjäkeskeisen mallin tai keskitettyyn tiedonvaihtoon ja säilytykseen perustuvien mallien, vaikutuksia tietovirtoihin. Tietovirtoja hahmottamaan päätettiin perustaa erillinen työryhmän alaisuudessa toimiva pienryhmä. Kehitysryhmässä keskusteltiin lyhyesti sopivista tietovirtojen kuvantamistavoista. Ensimmäisen ja toisen kokouksen välissä työryhmän jäsenille tehtiin energia-alan IT-tehtäviä koskeva koulutustarvekysely. Keskeisimpänä havaintona oli, että alalle kaivataan etenkin tietojärjestelmäpuolen moniosaajia, jotka tuntisivat järjestelmien lisäksi myös energia-alan liiketoimintaa sekä hankinta- ja projektipuolen. Yleisesti ottaen todettiin energia-alan olevan yhä enemmän tiedon hallintaa. Kyselyn avulla kasattu aineisto päätettiin antaa Adaton hyödynnettäväksi mahdollisia IT-henkilöille suunnattuja tilaisuuksia suunniteltaessa. Myös alalle valmistavaan koulutustarjontaan pyritään vaikuttamaan oppilaitosyhteistyön avulla. Keskeinen asia on motivoida opiskelijat suorittamaan energia-alan opintojen ohella tietotekniikan opintoja. Tähän on useissa kouluissa jo tällä hetkellä täysi valmius, mutta opiskelijat eivät vielä näe asian hyötyjä. Konsulttitoimisto Reneco Oy oli työryhmän kokouksessa kertomassa tekemästään selvityksestä tietojärjestelmien hankintaan ja käyttöönottoon liittyen. Todettiin työryhmän käsittelevän useita samoja asioita, joita Reneco on selvityksessään havainnut alalla ongelmallisiksi. Ongelmat järjestelmähankinnoissa käytettävissä IT-sopimusehdoissa on nostettu yhdeksi työryhmän keskeiseksi tehtäväksi. Tähän liittyen päätettiin perustaa toinen pienryhmä, jonka ensisijaisena tehtävänä on kartoittaa yleisissä sopimusehdoissa tilaajan kannalta olevat karikot ja tehdä energia-alan oma korjaussarja kyseisiin sopimusehtoihin.

4 6.2 EDI-käyttäjäpäivät Markus kertoi EDI-päiville saaduista puhujista. Joidenkin esitysten osalta puhujat kuitenkin ovat vielä varmistamatta. Keskusteltiin myös aiheiltaan lähellä toisiaan olevien ryhmätöiden läpikäymisestä etukäteen yhdessä, mutta todettiin, että tälle ei ole suurta tarvetta. 6.3 SVT-tutkinto Markus oli keskustellut Adaton kanssa sopivista ajankohdista tulevana syksynä SVT:n järjestämiselle. Adaton ehdotusten pohjalta kehitysryhmä valitsi kahden eri tilaisuuden ajankohdiksi ja Avoimet kysymykset 7.1 Z11-sanoman tase-energia 9-käyrän kohteilla Kehitysryhmän kahdessa edellisessä kokouksessa oli keskusteltu mitä tuntimitattujen 9-käyrän kohteiden tase-energiakenttään tulisi merkitä tilanteessa, jossa laskutusjakson aikana taseiden kiinnimenon jälkeen tuntitietoja on korjattu. Asiaa päätettiin viimeksi kysyä vielä tekniseltä ryhmältä. Tekninen ryhmä näki ainoaksi vaihtoehdoksi, että kyseiseen kenttään laitetaan tuntimitatuilla kohteilla todellinen mitattu arvo. Taseisiin viedyn arvon saaminen järjestelmistä olisi hankalaa. Kehitysryhmä oli samaa mieltä, joten teknisen ryhmän ehdotus päätettiin ottaa käyttöön. Ominaisuus on oltava toimijoilla käytössä viimeistään Asia otetaan esille vielä tulevilla EDIkäyttäjäpäivillä menettelytapalinjauksia koskevassa esityksessä. Sovittiin, että Markus laittaa vielä sähköpostia tekniselle ryhmälle ja varmistaa käyttöönottopäivän sopivuuden. 7.2 Z06- ja Z10-sanomat tuntimitatuista yli 3x63A kohteista Kehitysryhmän kokouksessa 1/2012 todettiin sanomaliikenteen menettelyohjeeseen jääneen virheen koskien Z06- ja Z10-sanomia yli 3x63A kohteista. Teknisessä ryhmässä nostettiin esille, että kyseessä ei ole virhe vaan täysin tietoinen valinta. Keskusteltiin, että tulisiko isoista kohteista mittarinvaihto ilmoittaa sähköpostitse. Näistä kohteista lähetetään kuitenkin eheä tuntiaikasarja myyjälle koko ajalta ja todettiin, että aikaisemminkaan ei ole mittarinvaihtoa ilmoitettu sanomalla. Myös kuormituskäyrän muutos ja aikavyöhykejaonmuutos ilmoitetaan sähköpostilla. Valtaosa näistä kohteista on kaksiaikakohteita. Todettiin menettelyohjeiden olleen aikaisemminkin oikein, joten kokouksessa 1/2012 todettua muutosta ei tehdä. Nämä tilanteet käsitellään yli 3x63A kohteiden osalta kuten poikkeustilanteet, johon ei ole sanomia ja periaatteena on käyttää sähköpostia. 7.3 Ennusteen muuttaminen ilman lukemia 8. Muut asiat Kehitysryhmä oli saanut toimijalta palautetta, että alalle on pesiytynyt käytäntö, jossa verkonhaltija muuttaa ennusteita ilman mittarilukemia, aikaleimoja ja sanomia ja asialle toivottiin tehtävän jotain. Kehitysryhmä totesi menettelyohjeiden selkeästi ohjeistavan, että ennustetta muuttaessa tulee aina olla lukemat mukana. Myyjällä pitää olla selkeästi tiedossa, mistä eteenpäin ennuste muuttuu esimerkiksi nollaksi. Asia päätettiin ottaa tulevilla EDIkäyttäjäpäivillä esille. 8.1 Laskutuksen perusteena olevien lukemien korjaus Keskusteltiin miten laskutuksen perusteena olevia lukemia tulee korjata. Todettiin, että ensin korjauksesta pitää tiedottaa myyjää lähettämällä sähköposti ja tämän jälkeen korjatut lukemat PRODAT-sanomalla. Myyjiä ei suositella laskuttamaan heikoilla statuksilla olevilla lukemilla, mutta mikäli lopullisia lukemia ei jostakin syystä saada, niin myyjä saa sopimusehtojen mukaan kuitenkin laskuttaa asiakasta. Tällöin kulutuksen voi perustaa arvioon. 4(5)

5 5(5) Keskusteltiin myös lyhyesti mitä toimijoiden tarvitsee huomioida, kun asiakasta aletaan laskuttaa tuntiaikasarjaan perustuen. Päätettiin ottaa tämä asia seuraavassa kokouksessa käsiteltäväksi. 9. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään klo ET:n toimistolla Helsingissä osoitteessa Fredrikinkatu 51. EDI-päivien yhteydessä pidetään kokous Rantasipi Airportissa Vantaalla. 10. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/2010 13.9.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohjetta ja sanomaliikenteen menettelyohjetta täydentävä ohjeistus 19.11.2010 Versio Kuvaus 30.5.2008

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Energiasanomat 6/5.4.2011

Energiasanomat 6/5.4.2011 SISÄLTÖ SÄHKÖMARKKINAT - NorGer-kaapeli Saksan ja Norjan välille 2015 VERKOSTO - Tuntimittauskoulutuksessa tärkeää asiaa kaikille Energiasanomat 6/5.4.2011 KAUKOLÄMPÖ - Kansallinen energiapolitiikka jarruttaa

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 Tämä on virallisen pöytäkirjan julkiseen levitykseen tarkoitettu versio. Hallituksen kokouksessaan käsittelemät tiedot, joita ei esimerkiksi yksityisyydensuojan

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Tieteenalojen arviointi Suomessa

Tieteenalojen arviointi Suomessa SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 6/01 Tieteenalojen arviointi Suomessa Kehittämisen vai vakuuttamisen väline Ville Valovirta 1 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia on tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot