Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010"

Transkriptio

1 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/ Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Saku Ruottinen Fortum Distribution Jan Segerstam Empower Oy Pia Sillstén Turku Energia Oy Sari Wessman Jyväskylän Energia Oy Hannele Ylönen Savon Voima Oy Markus Piispanen Energiateollisuus ry Riina Heinimäki Energiateollisuus ry Elina Lehtomäki, siht. Energiateollisuus ry Este Minna Arffman Vattenfall Verkko Oy Kirsi Kuusisto Helsingin Energia 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Esityslistan hyväksyminen Esityslistaan kohtaan muut asiat lisättiin kolme asiaa. Muutoin esityslista hyväksyttiin. 3. Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin sellaisenaan. 4. EMV:n selvitys sanomaliikenteen toimivuudesta EMV on selvittänyt sanomaliikenteen toimivuutta kyselyllä, johon vastasi 32 verkonhaltijaa ja 25 myyjää. Selvityksen mukaan myyjänvaihtoprosessin toimivuuteen ollaan yleisellä tasolla tyytyväisiä. Selvityksen mukaan verkonhaltijoille eniten työtä ja kustannuksia aiheuttavat aiheettomat sekä virheellisiä tietoja sisältävät myyjänvaihtosanomat. Myyjien näkökulmasta eniten työtä ja kustannuksia aiheuttavat puolestaan erityisesti myyjien mutta myös verkonhaltijoiden viivyttelyt tapahtuneiden virheiden selvittelyssä sekä myöhässä tulevat mittarinlukusanomat. Mittarinlukusanomien osalta EMV toteaa, että verkonhaltijoiden tulee panostaa siihen, että sanomat saadaan lähetettyä säädetyssä aikataulussa. Kyselystä kävi myös ilmi, että toimijat tekevät jonkin verran turhaa selvittelytyötä mm. Z08-sanomien puuttumisen suhteen. Kyselyyn vastanneet kaipaavat myyjänvaihtoprosessiin lisää automatisointia ja erityisesti peruutussanomaa toivottiin käyttöönotettavaksi. Todettiin, että peruutussanoman valmistelu aloitetaan kehitysryhmässä ja teknisessä ryhmässä. EMV:n selvityksessä yhtenä jatkotoimenpiteenä otetaan esille mahdolliset seuraamusmaksut tiedonvälitysvelvoitteiden laiminlyönnistä. TEM:ssa valmistellaan parhaillaan kolmannen sisämarkkinadirektiivin edellyttämiä muutoksia sähkömarkkinalakiin. Lakiin on tarkoitus viedä myös direktiivin mukainen viranomaisen määräämä seuraamusmaksu. EMV:n näkemyksen mukaan seuraamusmaksu tulisi olla mahdollista määrätä myös sanomaliikenneasetuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä.

2 2 Lisäksi EMV aikoo selvittää, olisiko jatkossa tarvetta nostaa sanomaliikennettä käsittelevien menettelyohjeiden statusta siten, että myös niiden vastaisesta menettelystä viranomainen voisi määrätä seuraamusmaksun. Tämä voitaisiin toteuttaa siten, että EMV vahvistaisi ET:n menettelyohjeet toimijoita sitovaksi tai antaisi vastaavansisältöisen määräyksen. EMV:ssa tähän palataan todennäköisesti sitten, kun mahdollisen seuraamusmaksun käyttöönotosta on saatu kokemuksia. 5. Tasevirheiden korjaaminen työryhmä Todettiin, että tuntimitattuja kohteita koskeva tasevirheiden korjausperiaatteita koskeva työryhmä on perustettu. Hankesuunnitelmalle pyydetään vielä sähkökauppa- ja sähköverkkovaliokuntien hyväksyntä. Työryhmän tavoitteena on laatia yhteiset menettelytavat siitä, miten korjataan taseet mm. siinä tilanteessa, että yhteys tuntimittalaitteelle on poikki ja mittaustietoja onnistutaan saamaan vasta taseikkunan umpeuduttua. Oman haasteensa tähän tuo se, että taseikkuna lyhenee ensi vuoden alusta 14 vuorokauteen. Työryhmä tulee itse määrittelemään hankkeelle tarkemman aikataulun. 6. Tuntimittaussuositus ja suosituksen vaikutukset menettelyohjeisiin Tuntimittaustyöryhmä on omalta osaltaan saattanut Tuntimittaussuosituksen valmiiksi ja antanut sen asiakkuuden hallinta- ja vähittäismarkkinatoimikunnille sekä sähköverkko- ja sähkökauppavaliokunnille hyväksyttäväksi. Valiokunnat käsittelevät suosituksen lokakuun alussa pidettävissä kokouksissaan. Käytiin läpi tuntimittaussuosituksen niitä kohtia, jotka vaikuttavat tiedonvälitykseen ja menettelyohjeisiin. Tätä koskeva diaesitys on muistion liitteenä. Tuntimittaussuosituksessa on todettu, että mikäli tuntimitatulla asiakkaalla on tasaerälaskutus, verkonhaltija välittää tasaerälaskutuksen perusteena olevat laskutustiedot. Kehitysryhmä piti menettelytapaa arveluttavana. Kehitysryhmä pohti, että tasaerälaskutuksen tapauksessa saattaisi olla perustellumpaa lähettää todelliset lukemat välilukemina sanomalla Z11[6]. Kehitysryhmän jäsenet pohtivat asiaa ja tähän palataan seuraavassa kokouksessa. Päädyttiin siihen, että tässä vaiheessa tasaerälaskutusta koskeva kohta poistetaan tuntimittaussuosituksesta. Kehitysryhmä esitti, että pääkytkinkohteiden käsittely kuvattaisiin suosituksessa tarkemmin. Verkonhaltijan tiedossa olevien pääkytkinkohteiden nollatiedot voidaan lähettää alustavina tietoina nollakäyttönä statuksella Arvioitu. Elina tarkentaa tätä kohtaa, kun suositus on asiakkuuden hallinta toimikunnan käsittelyssä. Puuttuvien tietojen arviointimenetelmien osalta kehitysryhmä esittää, että tekninen ryhmä laatii tarkemmat arviointimenetelmien määritykset tuntimittaussuosituksen liitteeseen perustuen. Jan totesi, että ehdotetaan tekniselle ryhmälle pienryhmän perustamista valmistelemaan asiaa. MSCONS-sanomien kuittauksia koskevien menettelytapojen osalta tekninen ryhmä on päätynyt siihen, että vaikka MSCONS-sanomassa ei olisi APERAK-pyyntöä, vastaanottaja saa lähettää negatiivisen APERAK-kuittauksen vastaanottaessaan virheellisen MSCONSsanoman. Keskusteltiin menettelyohjeiden päivityksestä tuntimittaussuosituksen perusteella. Todettiin, että mm. tuntitietojen statusten osalta riittää, että menettelyt on kuvattu tuntimittaussuosituksessa ja menettelyohjeissa ainoastaan viitataan tuntimittaussuositukseen. Päätettiin, että pidetään mahdollisimman pian kehitysryhmän työkokous, jossa keskitytään menettelyohjepäivityksiin. Sovittiin, että Markus valmistelee alustavia lisäyksiä ohjeisiin. Markus lähettää alustavat luonnokset ennen kokousta. 7. Teknisen ryhmän kokous 4/ Uusi kuormitusmallin tunnus 9

3 3 Kehitysryhmä ja tekninen ryhmä ovat hyväksyneet uuden kuormitusmallitunnuksen 9 käyttöönoton. Kuormitusmallitunnusta käytetään niille tuntimitatuille enintään 3x63A kohteille, joista lähetetään käyttöpaikkakohtaiset tuntisarjat. Riina on tehnyt tarvittavat muutokset sanomaliikenteen menettelyohjeeseen ja PRODAT inhouseen. Kehitysryhmän jäsenet tarkastavat vielä, että kaikki tarpeelliset kohdat on päivitetty. 7.2 Lukemasanomien sisältö, kun lukemia ei toimiteta Tekninen ryhmä on käsitellyt kehitysryhmän ehdotusta tuntimitattujen enintään 3x63A kohteiden lukemasanomien sisällöstä, kun lukemasanomissa välitetään pelkkiä käyttöjä. Tekninen ryhmä määritteli, että lukemakenttään merkitään -1 ja mittarinumero-, laskurikapasiteetti- ja lukemakerroinkenttiin merkitään ensisijaisesti oikeat tiedot. Jos mittarin tietoja ei kuitenkaan ole kohtuullisin keinoin saatavilla siinä sovelluksessa, joka PRODATsanomat lähettää, voidaan mittarinumerokenttään merkitä Ei tiedossa, laskurikapasiteettikenttään 8 ja lukemakerroinkenttään 1. Riina on tehnyt tarvittavan lisäyksen ja sanomaesimerkin PRODAT inhouseen. Tästä tehdään mainita myös sanomaliikenteen menettelyohjeeseen (Markus). Edellisessä kehitysryhmän kokouksessa käsiteltiin ehdotusta siitä, että laskutustietojen välityksessä mittaritiedot eivät saisi olla pakollisia, koska mittarinvaihdon Z10-sanomaa ei voida muodostaa kyseisen yhtiön järjestelmäratkaisuilla tuntimitatuista kohteista. Lisäksi ehdotuksessa on todettu, että myöskään mittaustavanvaihtoa koskevassa sanomassa mittaritiedot eivät saisi olla pakollisia. Kehitysryhmän mukaan mittaritietojen on oltava pakollisia ainakin silloin, kun lukemia välitetään mm. siksi, että myyjä tarvitsee lukemakertoimen ja kapasiteetin. Samassa ehdotuksessa oli myös esitetty, että vaikka Z10-sanoma saataisiin muodostettua esim. keskellä kuukautta tapahtuvasta mittarinvaihdosta, merkittäisiin tähän sanomaan alkukuukauden käyttötiedot. Seuraavassa myyjälle lähtevässä Z11-sanomassa olisi kuitenkin koko kuukauden käyttötiedot, koska ne ovat laskutusjärjestelmästä saatavat laskutuksen käyttötiedot. Kehitysryhmä totesi, että samalta ajalta ei saa lähettää kaksia osin päällekkäisiä lukemia tai käyttöjä, koska tämä aiheuttaa väistämättä myyjien järjestelmissä sekaannuksia. 7.3 Lukemalaskutuksesta ilmoittaminen Tekninen ryhmä esittää kokonaan uuden kentän käyttöönottoa lukemalaskutuksesta ilmoittamiseen. Tämä perustellaan helpommalla ja joustavammalla käyttöönottovaiheella. Uusi lisäkenttä ei aiheuta ongelmia vastaanottopäässä, vaikka vastaanottavalla järjestelmällä ei vielä olisikaan valmiuksia lukea sisään uutta tietoa. Tekninen ryhmä ehdottaa, että tieto laskutusperusteesta ilmoitetaan lisäämällä Z03[1/14], Z04[1], Z06[11] ja Z09[1] sanomiin uusi CCI CAV segmenttipari. Kehitysryhmä hyväksyi ehdotuksen. Kehitysryhmältä pyydetään myös näkemystä siitä, halutaanko samalla ilmoittaa verkon laskutusrytmi tai tieto pääkytkinkohteesta. Kehitysryhmä näki, että tässä vaiheessa ei ole tarvetta muihin muutoksiin. Esim. tuntimitatuista pääkytkinkohteista verkonhaltija lähettää tulevaisuudessa nolla-aikasarjaa statuksella Arvioitu. Näihin palataan tarvittaessa myöhemmässä vaiheessa. 7.4 Enintään 3x63A tuntimitattujen kohteiden aikavyöhykejaon tunnus - nollan kieltäminen kokonaan? Tekninen ryhmä esitti, että aikavyöhykejaontunnus nollan käyttö enintään 3x63A kohteille kiellettäisiin kokonaan paitsi, jos siirtotuote on oikeasti tuntituote. Tämä ei kuitenkaan ainakaan vielä ole käytännössä mahdollista, joten ehdotonta linjausta ei tehdä, vaikka tätä menettelytapaa vahvasti suositellaankin. 7.5 Peruutussanomien käyttöönotto

4 4 Tekninen ryhmä kävi lyhyen taustakeskustelun peruutussanomien käyttöönotosta. Tekninen ryhmä esitti, että kehitysryhmä keskittyisi ensi vaiheessa peruutusprosessin yleiseen määrittelyyn, missä tulisi määritellä mm. Selkeät rajaukset, milloin peruutussanomaa saa käyttää. Mihin kaikkeen eri myyjänvaihtoprosessin vaiheissa saapuva peruutussanoma vaikuttaa? Onko peruutus aina koko prosessin peruutus vai voisiko se olla myös ns. muutossanoma, jolla muutetaan alkuperäisessä sanomassa ilmoitettua sopimuksen alkamispäivämäärää? Tarvitaanko sanomaa Z04[c], eli halutaanko peruutukselle vahvistus? Mitä tietoja peruutusprosessin eri vaiheissa tarvitaan? Lisäksi on kysytty, että tarvitaanko myös Z08[c]-sanoma. Tästä oltiin sitä mieltä, että Z08[c]-sanomaa ei tarvita. Jos myyjä ei ota määräaikaisesta sopimuksesta johtuen asiakasta takaisin myyntiinsä, myyjän tulee ilmoittaa tästä sähköpostitse verkonhaltijalle. Sovittiin, että Jan luonnostelee alustavan prosessikaavion yhdessä Markuksen kanssa. Ehdotus käsitellään seuraavassa tai sitä seuraavassa kehitysryhmän kokouksessa. Todettiin, että myös siihen tulee ottaa kantaa, että tarvitseeko muutos järjestelmien testauksen ja tätä ennen myös testausjärjestelmän muutoksen. 7.6 Tuntisanoman lähettäminen väärällä osapuolitunnuksella Teknisessä ryhmässä on tuotu esille, että osa toimijoista lähettää tuntiaikasarjoja (MSCONS-sanomat) väärällä osapuolitunnuksella, eli verkkoyhtiön tunnuksen sijaan saatetaan käyttää konserniin kuuluvan myyjän tunnusta. Todettiin, että asia on ohjeistettu oikein, mutta ilmeisesti käytännössä esiintyy vääriä menettelytapoja. Verkonhaltijan tiedonvaihdon osapuolen tunnuksena (UNB) voi olla konsernin tunnus, mutta sanoman sisältämänä osapuolitunnuksena (NAD FR ja DO) täytyy olla verkkoyhtiön tunnus. 8. Tuntimittaustyöryhmän terveisiä käyttäjäryhmälle 8.1 Määräaika lukemien toimittamiselle, kun kyseessä on tuntiluettu kohde Tuntimittaussuositukseen on saatu kommentti, että 10 arkipäivää on pitkä aika tuntimitattujen kohteiden alku- ja loppulukematietojen välittämiseksi. Tuntimittaustyöryhmä näki, että tässä vaiheessa aikamääreitä ei ole perusteltua kiristää, mutta pyysi kehitysryhmää käsittelemään aihetta. Kehitysryhmä keskusteli 10 arkipäivän aikarajasta sekä 21 päivän aikarajasta koskien laskutuslukemien välittämistä. Todettiin, että tässä vaiheessa aikamääreitä ei haluta kiristää, koska kokemukset tuntimittauksesta ja näiden kohteiden mittaustietojen välityksestä ovat vielä vähäisiä. 8.2 Käyräkohteiden profiilisummien statukset Tuntimittaussuositukseen saaduista kommenteista kävi ilmi, että tyyppikäyrämenettelyn piirissä olevista kohteista muodostettavien profiilisummien statuksien määrittelyssä on erilaisia käytäntöjä. Osa ilmoittaa profiilisummat mitattuina arvoina (status = 136) ja osa statuksella arvioitu (=99). Kehitysryhmä päätyi siihen, että kuormituskäyräkohteiden summatuntitiedot lähetetään aina statuksella 136. Tämä kirjataan menettelyohjeisiin. 8.3 Tuntimitattujen kohteiden vuosikäyttöennusteiden toimittaminen myyjille Kommenteissa on myös esitetty, että verkkoyhtiöiden tulisi jatkossakin ylläpitää vuosiennusteita ja toimittaa ne myyjille. Kehitysryhmä totesi, että menettelyohjeita ei ole tarvetta tältä osin muuttaa. Menettelyohjeiden mukaan tuntimitatuista enintään 3x63A kohteista vuosikäyttöennusteet tulee välittää vähintään kerran vuodessa. Tässä yhteydessä todettiin, että tuntimitatuille kohteille ei lasketa tase-energiaennustetta.

5 5 9. EDI-päivien terveisiä kehitysryhmälle Adato Energia on ehdottanut, että seuraavat EDI-käyttäjäpäivät järjestettäisiin Scandic Vierumäellä. Kehitysryhmä hyväksyi ehdotuksen. Riina ilmoittaa Adatolle ja pyytää varaamaan myös kokoustilat 8.6. illalle. 9.1 Z04[N]-sanomaan asiakkaan nimi 9.2 Asiakkaan nimi Z03-sanomiin Käsiteltiin samalla kohdat 9.1 ja 9.2. Asiasta keskusteltiin paljon sanomaliikenneuudistuksen yhteydessä ja silloin päädyttiin, ettei Z03[1]- ja Z04[N]-sanomiin laiteta asiakkaan nimeä seuraavista syistä: Myyjä vastaa siitä, että sopimus tehdään oikean asiakkaan kanssa, eli nimen tarkastusta ei haluta siirtää verkonhaltijan vastuulle. Nimien automaattinen tarkastaminen ei ole mahdollista nimien erilaisten kirjoitusasujen vuoksi. Suomessa ei ole velvoitetta tehdä kohteen myynti- ja verkkosopimusta saman asiakkaan kanssa. Z04[N]-sanomaan ei aikanaan laitettu nimeä, koska myyjän täytyy kuitenkin tarkistaa ja sopia asiakkaan kanssa tilanne uudelleen. Kehitysryhmä ei edelleenkään näe perusteltuna nimen lisäämistä Z03[1]- ja Z04[N]- sanomiin edellä mainittuihin sanomiin. Tässä yhteydessä todettiin myös, että jos myyjä tekee sopimusmuutoksen väärälle asiakkaalle, ja asiakkaalle aiheutuu tästä vahinkoja, niin ensinnäkin virheen tehneellä myyjällä on selvittämisvelvollisuus ja lisäksi myyjällä on korvausvelvollinen asiakkaalle mahdollisesti syntyneistä vahingoista (esim. aiheettoman katkaisun vuoksi). 9.3 Z03[1]-sanoman aikavyöhykejako kenttään 0, jos tuntipohjainen myyntituote Ehdotusta sinällään kannatettiin, mutta kehitysryhmä arveli, että verkonhaltijoiden järjestelmät eivät osaa käsitellä tätä tietoa. Asia viedään tekniseen ryhmään pohdittavaksi. 9.4 Jos myyjällä on tuntipohjainen tuote, pitääkö silti lähettää verkon laskutustiedot? Tämän toteutus liittyy edelliseen kohtaan, eli jos myyjä ilmoittaa myyjän aikavyöhykejaontunnukseksi nollan, voisi verkonhaltija muuttaa kohteen kuormituskäyrätunnuksen nollaksi, jolloin näistä kohteista ei tarvitsisi lähettää tuntitietojen lisäksi verkon laskutuslukemasanomia. Tämä edellyttää sitä, että enintään tuntimitattujen 3x63A kohteiden kuormituskäyrätunnus on 9, kun kohteessa ei ole tuntipohjaista tuotetta (ks. kohta 7.1). 9.5 Z03[14] nimen kirjoitusmuoto Prodat inhousen mukaan sukunimi suositellaan kirjoitettavan ensin. Muihin muotoiluihin ei otettu kantaa. 9.6 Mikä on osoitteen virallinen kirjoitusmuoto Todettiin, että osoitetiedoille ei voida määritellä yksiselitteistä määrämuotoa. Myyjä käyttää lähtökohtaisesti käyttöpaikkarekisterissä ilmoitettuja osoitteiden kirjoitusmuotoja. Verkonhaltijan puolestaan tulisi tarkistaa osoitteiden muotoilut väestörekisterissä käytettyjä muotoiluja vastaa. Jos myyjällä on uutta/tarkempaa tietoa osoitteesta, myyjän on hyvä ilmoittaa tästä verkonhaltijalle, joka tarkistaa käyttöpaikkarekisterin tiedot. 9.7 Selvät säännöt vuosiennusteen muuttamiseen Menettelytapalinjauksissa 2009 aihe on käsitelty seuraavasti: Verkonhaltijan on aina lähetettävä myyjälle vuosikäyttöarvion muutoksesta Z11[5]-sanoma riippumatta siitä mitä

6 6 kautta verkko saa tietoonsa vuosikäyttöarviomuutoksen, eli suoraan asiakkaalta tai myyjältä. Vuosikäyttöarvion muuttaminen vaatii aina mittarinluennan ja muutoksesta ilmoitetaan Z11[5] sanomalla. Verkonhaltija ei voi kiertää mittarinlukuvelvoitetta sillä, että asiakasta pyydetään ilmoittamaan vuosikäyttöarvion muutos myyjälle. Jos asiakas ilmoittaa vuosikäyttöarviomuutoksen myyjälle, myyjän tulee tiedustella lukemaa. Jos lukema on saatavilla, myyjä ilmoittaa vuosikäyttöarvion muutoksen ja lukeman verkolle sähköpostitse. Jos asiakkaalla ei ole antaa lukemaa ensimmäisellä yhteydenotolla, myyjä voi pyytää asiakasta ilmoittamaan lukeman myyjälle itselleen tai vaihtoehtoisesti myyjä voi pyytää asiakasta ilmoittamaan lukeman ja vuosikäyttöarviomuutoksen suoraan verkonhaltijalle. Jos asiakkaalta ei saada lukemaa, verkonhaltija joko käy lukemassa mittarin tai oman harkintansa mukaan arvioi lukeman. 9.8 Puhelinmyynti kiellettävä Todettiin, että kehitysryhmällä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa tähän asiaan. Lain mukaan kaikki sopimusmuodot sallitaan. 10. Muut asiat ALV käsittely tasoituslaskennassa Jos tasoitusjaksoon sisältyy veromuutoskohta, niin tasoitusenergiat (euroineen) ennen ja jälkeen jaetaan kahteen osaan ja näille määräytyy eri verokannat. Käytännössä järjestelmät tekevät laskennan niin automaattisesti, että lopputuloksena on koko tasoitusjakson euromääräinen veroton summa. Tätä summaa ei kuitenkaan saada enää kohdistettua ennen jälkeen muutoskohdan. Kehitysryhmä päätyi siihen, että toimijoiden täytyy selvittää järjestelmätoimittajiensa kanssa, miten mahdollisimman luotettavaan tulokseen päästään. Poikkeamakauppa-kurssi Kehitysryhmältä on pyydetty koulutusta poikkeamakauppaan liittyen. Todettiin, että aihe otetaan esille koulutuksissa, kun tasevirheiden korjauksia käsittelevä työryhmä saa työnsä päätökseen. Irtisanominen On tullut esille seuraavanlainen toimintatapa: Asiakas ja myyjä X solmivat toistaiseksi voimassa oleva sopimuksen, jossa sovitaan toimituksen alkavan määrättynä ajankohtana tulevaisuudessa. Asiakas on kuitenkin, peruutusajan umpeuduttua, mutta kuitenkin ennen toimituksen alkua, solmimassa uutta sopimusta toisen myyjän Y kanssa. Tämän toisen myyjän ilmoituksen perusteella verkonhaltija ilmoittaa myyjälle X sopimuksen irtisanomisesta. Tällöin myyjä X on ilmoittanut, että 14 vuorokauden irtisanomisajan laskenta aloitetaan vasta siitä hetkestä, kun toimitus on alkanut. Kehitysryhmä näki, että edellä mainittu myyjän X käyttämä irtisanomisajan määräytymisperiaate on vastoin sopimuskäytäntöjä. Tarkistetaan asia vielä Mäenpää Elinalta. (Siht. huom. Mäenpään Elinan viesti tähän liittyen: Myyntiehtojen kohdan mukaan kumpikin osapuoli voi irtisanoa toimitusvelvollisuuden ulkopuolella olevan myyntisopimuksen kahden viikon irtisanomisajoin, jollei muuta ole sovittu. Tässä ei lausuta mitään siitä, että asiakkaan irtisanomisaika lähtisi kulumaan vasta sopimuksen tullessa voimaan. En kuitenkaan pidä täysin mahdottomana sopia sellaista asiaa eli käytännössä sopia, että toimitus alkaa alkaen ja samasta ajankohdasta alkaa irtisanomisoikeus. Mutta se on nähdäkseni joka tapauksessa erikseen sovittava asia.) 11. Seuraava kokous Maanantai 27.9 klo , Airport Congress (menettelyohjeiden päivitykset) Tiistai klo , Airport Congress

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 2/2010 1 3.5.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Aika Tiistai 27.4. klo 9.30-16 Airport Congress. Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 Aika Tiistaina 20.9.2011 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 Aika Tiistaina 26.10.2010 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 Aika Maanantaina 9.12.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 Aika Keskiviikkona 6.6.2012

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen 18.12.2013 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(7) Vuonna 2012 sovitut menettelytavat Oheiseen dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 Aika Torstaina 17.2.2011 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Minna

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.3.2013 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 Aika Tiistaina 5.3.2013 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 5.12.2012 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 Aika Keskiviikkona 14.11.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 Aika Maanantaina 13.12.2010 klo 9.30-16.00 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen,

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 21.5.2013 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 Aika Maanantaina 13.5.2013

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 17.11.2014 KOKOUSKUTSU 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 Aika Maanantaina 3.11.2014

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä OHJE 20.9.2010 Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä 1. Taustaa...2 2. Johdanto...2 3. Tuntimittauksen, elspot-hinnan ja tyyppikäyrien yhteensovittaminen...2 4. Tyyppikäyrälaskennan tasoitushinnan

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 23.6.2011 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 Aika Keskiviikko 8.6.2011

Lisätiedot

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Markus Piispanen 10.4.2015 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(6) Vuonna 2014 sovitut menettelytavat Tähän dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 24.2.2015 KOKOUSKUTSU 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 Aika Tiistaina 3.2.2015

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.4.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 Aika Tiistaina 15.3.2016 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS-työryhmän kokous 1 (6) JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Aika: 20.8.2013, klo 9:30 11:30 Paikka: Liikennevirasto, Pasila, nh Terminaali Läsnä:

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2014 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 Aika Perjantaina 12.9.2014

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III

Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III 14.3.2013 Energiateollisuus ry:n sähkökauppavaliokunta Energiateollisuus ry:n sähköverkkovaliokunta ENERGIATEOLLISUUS RY Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 30.6.2011 Aika: 30.6.2011, klo 9.00 Paikka: Lapuan Kaupunki, tekninen toimi Läsnä: Mirva Korpi, Lapua, pj Mika Yli-Petäys, Lapua Pirjo

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2012

Teknisen ryhmän kokous 2/2012 KOKOUSKUTSU 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2/2012 Aika: Maanantaina 28.5.2012 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Heli Anttila

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Eneasen Sanomapalvelu Jedi on älykäs palvelu sähkökaupan tiedonvaihdon seurantaan ja hallintaan. Palvelu seuraa ja raportoi sanomaliikenteen tilaa ja auttaa nopeasti selvittämään

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015 AIKA Maanantaina 31. elokuuta 2015 klo 15 17.25 PAIKKA Längelmäen seurakuntatalo LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KOPPANEN Elina

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 23.08.2010, kello 13:00 16:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Poissa Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Tasepalvelusopimus 2012. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Pasi Aho

Tasepalvelusopimus 2012. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Pasi Aho Tasepalvelusopimus 2012 Tasevastaavapäivä 2 Tasepalvelusopimus 2011 oli uusi 2 -vuotinen sopimus vuonna 2009, jota jatkettiin lisäpöytäkirjalla tämän vuoden loppuun saakka. hinnoittelua tarkistettiin vuoden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12 ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 20.6.2012 Kokous 6/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin korkeakoulukonsernin tulevaisuuden skenaarioita, keskustelu 3. Hallituksen toiminnan

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35)

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35) 3. PROJEKTIPALAVERI, Aika: Tiistai 17.2.2004 klo 8:30 9:40 Paikka: Läsnäolijat: Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1 Aarniovuori Timo (puheenjohtaja) Alasalmi Teija (sihteeri) Hyvärinen

Lisätiedot

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK Virallinen mittaus ja muutoksenhaku Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK 26 Erimielisyyden ratkaiseminen Mittauserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti mittausosapuolten välillä. Jos mittausosapuolet

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 30.10.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 Aika Maanantaina 19.10.2015

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot