Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010"

Transkriptio

1 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/ Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Saku Ruottinen Fortum Distribution Jan Segerstam Empower Oy Pia Sillstén Turku Energia Oy Sari Wessman Jyväskylän Energia Oy Hannele Ylönen Savon Voima Oy Markus Piispanen Energiateollisuus ry Riina Heinimäki Energiateollisuus ry Elina Lehtomäki, siht. Energiateollisuus ry Este Minna Arffman Vattenfall Verkko Oy Kirsi Kuusisto Helsingin Energia 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Esityslistan hyväksyminen Esityslistaan kohtaan muut asiat lisättiin kolme asiaa. Muutoin esityslista hyväksyttiin. 3. Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin sellaisenaan. 4. EMV:n selvitys sanomaliikenteen toimivuudesta EMV on selvittänyt sanomaliikenteen toimivuutta kyselyllä, johon vastasi 32 verkonhaltijaa ja 25 myyjää. Selvityksen mukaan myyjänvaihtoprosessin toimivuuteen ollaan yleisellä tasolla tyytyväisiä. Selvityksen mukaan verkonhaltijoille eniten työtä ja kustannuksia aiheuttavat aiheettomat sekä virheellisiä tietoja sisältävät myyjänvaihtosanomat. Myyjien näkökulmasta eniten työtä ja kustannuksia aiheuttavat puolestaan erityisesti myyjien mutta myös verkonhaltijoiden viivyttelyt tapahtuneiden virheiden selvittelyssä sekä myöhässä tulevat mittarinlukusanomat. Mittarinlukusanomien osalta EMV toteaa, että verkonhaltijoiden tulee panostaa siihen, että sanomat saadaan lähetettyä säädetyssä aikataulussa. Kyselystä kävi myös ilmi, että toimijat tekevät jonkin verran turhaa selvittelytyötä mm. Z08-sanomien puuttumisen suhteen. Kyselyyn vastanneet kaipaavat myyjänvaihtoprosessiin lisää automatisointia ja erityisesti peruutussanomaa toivottiin käyttöönotettavaksi. Todettiin, että peruutussanoman valmistelu aloitetaan kehitysryhmässä ja teknisessä ryhmässä. EMV:n selvityksessä yhtenä jatkotoimenpiteenä otetaan esille mahdolliset seuraamusmaksut tiedonvälitysvelvoitteiden laiminlyönnistä. TEM:ssa valmistellaan parhaillaan kolmannen sisämarkkinadirektiivin edellyttämiä muutoksia sähkömarkkinalakiin. Lakiin on tarkoitus viedä myös direktiivin mukainen viranomaisen määräämä seuraamusmaksu. EMV:n näkemyksen mukaan seuraamusmaksu tulisi olla mahdollista määrätä myös sanomaliikenneasetuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä.

2 2 Lisäksi EMV aikoo selvittää, olisiko jatkossa tarvetta nostaa sanomaliikennettä käsittelevien menettelyohjeiden statusta siten, että myös niiden vastaisesta menettelystä viranomainen voisi määrätä seuraamusmaksun. Tämä voitaisiin toteuttaa siten, että EMV vahvistaisi ET:n menettelyohjeet toimijoita sitovaksi tai antaisi vastaavansisältöisen määräyksen. EMV:ssa tähän palataan todennäköisesti sitten, kun mahdollisen seuraamusmaksun käyttöönotosta on saatu kokemuksia. 5. Tasevirheiden korjaaminen työryhmä Todettiin, että tuntimitattuja kohteita koskeva tasevirheiden korjausperiaatteita koskeva työryhmä on perustettu. Hankesuunnitelmalle pyydetään vielä sähkökauppa- ja sähköverkkovaliokuntien hyväksyntä. Työryhmän tavoitteena on laatia yhteiset menettelytavat siitä, miten korjataan taseet mm. siinä tilanteessa, että yhteys tuntimittalaitteelle on poikki ja mittaustietoja onnistutaan saamaan vasta taseikkunan umpeuduttua. Oman haasteensa tähän tuo se, että taseikkuna lyhenee ensi vuoden alusta 14 vuorokauteen. Työryhmä tulee itse määrittelemään hankkeelle tarkemman aikataulun. 6. Tuntimittaussuositus ja suosituksen vaikutukset menettelyohjeisiin Tuntimittaustyöryhmä on omalta osaltaan saattanut Tuntimittaussuosituksen valmiiksi ja antanut sen asiakkuuden hallinta- ja vähittäismarkkinatoimikunnille sekä sähköverkko- ja sähkökauppavaliokunnille hyväksyttäväksi. Valiokunnat käsittelevät suosituksen lokakuun alussa pidettävissä kokouksissaan. Käytiin läpi tuntimittaussuosituksen niitä kohtia, jotka vaikuttavat tiedonvälitykseen ja menettelyohjeisiin. Tätä koskeva diaesitys on muistion liitteenä. Tuntimittaussuosituksessa on todettu, että mikäli tuntimitatulla asiakkaalla on tasaerälaskutus, verkonhaltija välittää tasaerälaskutuksen perusteena olevat laskutustiedot. Kehitysryhmä piti menettelytapaa arveluttavana. Kehitysryhmä pohti, että tasaerälaskutuksen tapauksessa saattaisi olla perustellumpaa lähettää todelliset lukemat välilukemina sanomalla Z11[6]. Kehitysryhmän jäsenet pohtivat asiaa ja tähän palataan seuraavassa kokouksessa. Päädyttiin siihen, että tässä vaiheessa tasaerälaskutusta koskeva kohta poistetaan tuntimittaussuosituksesta. Kehitysryhmä esitti, että pääkytkinkohteiden käsittely kuvattaisiin suosituksessa tarkemmin. Verkonhaltijan tiedossa olevien pääkytkinkohteiden nollatiedot voidaan lähettää alustavina tietoina nollakäyttönä statuksella Arvioitu. Elina tarkentaa tätä kohtaa, kun suositus on asiakkuuden hallinta toimikunnan käsittelyssä. Puuttuvien tietojen arviointimenetelmien osalta kehitysryhmä esittää, että tekninen ryhmä laatii tarkemmat arviointimenetelmien määritykset tuntimittaussuosituksen liitteeseen perustuen. Jan totesi, että ehdotetaan tekniselle ryhmälle pienryhmän perustamista valmistelemaan asiaa. MSCONS-sanomien kuittauksia koskevien menettelytapojen osalta tekninen ryhmä on päätynyt siihen, että vaikka MSCONS-sanomassa ei olisi APERAK-pyyntöä, vastaanottaja saa lähettää negatiivisen APERAK-kuittauksen vastaanottaessaan virheellisen MSCONSsanoman. Keskusteltiin menettelyohjeiden päivityksestä tuntimittaussuosituksen perusteella. Todettiin, että mm. tuntitietojen statusten osalta riittää, että menettelyt on kuvattu tuntimittaussuosituksessa ja menettelyohjeissa ainoastaan viitataan tuntimittaussuositukseen. Päätettiin, että pidetään mahdollisimman pian kehitysryhmän työkokous, jossa keskitytään menettelyohjepäivityksiin. Sovittiin, että Markus valmistelee alustavia lisäyksiä ohjeisiin. Markus lähettää alustavat luonnokset ennen kokousta. 7. Teknisen ryhmän kokous 4/ Uusi kuormitusmallin tunnus 9

3 3 Kehitysryhmä ja tekninen ryhmä ovat hyväksyneet uuden kuormitusmallitunnuksen 9 käyttöönoton. Kuormitusmallitunnusta käytetään niille tuntimitatuille enintään 3x63A kohteille, joista lähetetään käyttöpaikkakohtaiset tuntisarjat. Riina on tehnyt tarvittavat muutokset sanomaliikenteen menettelyohjeeseen ja PRODAT inhouseen. Kehitysryhmän jäsenet tarkastavat vielä, että kaikki tarpeelliset kohdat on päivitetty. 7.2 Lukemasanomien sisältö, kun lukemia ei toimiteta Tekninen ryhmä on käsitellyt kehitysryhmän ehdotusta tuntimitattujen enintään 3x63A kohteiden lukemasanomien sisällöstä, kun lukemasanomissa välitetään pelkkiä käyttöjä. Tekninen ryhmä määritteli, että lukemakenttään merkitään -1 ja mittarinumero-, laskurikapasiteetti- ja lukemakerroinkenttiin merkitään ensisijaisesti oikeat tiedot. Jos mittarin tietoja ei kuitenkaan ole kohtuullisin keinoin saatavilla siinä sovelluksessa, joka PRODATsanomat lähettää, voidaan mittarinumerokenttään merkitä Ei tiedossa, laskurikapasiteettikenttään 8 ja lukemakerroinkenttään 1. Riina on tehnyt tarvittavan lisäyksen ja sanomaesimerkin PRODAT inhouseen. Tästä tehdään mainita myös sanomaliikenteen menettelyohjeeseen (Markus). Edellisessä kehitysryhmän kokouksessa käsiteltiin ehdotusta siitä, että laskutustietojen välityksessä mittaritiedot eivät saisi olla pakollisia, koska mittarinvaihdon Z10-sanomaa ei voida muodostaa kyseisen yhtiön järjestelmäratkaisuilla tuntimitatuista kohteista. Lisäksi ehdotuksessa on todettu, että myöskään mittaustavanvaihtoa koskevassa sanomassa mittaritiedot eivät saisi olla pakollisia. Kehitysryhmän mukaan mittaritietojen on oltava pakollisia ainakin silloin, kun lukemia välitetään mm. siksi, että myyjä tarvitsee lukemakertoimen ja kapasiteetin. Samassa ehdotuksessa oli myös esitetty, että vaikka Z10-sanoma saataisiin muodostettua esim. keskellä kuukautta tapahtuvasta mittarinvaihdosta, merkittäisiin tähän sanomaan alkukuukauden käyttötiedot. Seuraavassa myyjälle lähtevässä Z11-sanomassa olisi kuitenkin koko kuukauden käyttötiedot, koska ne ovat laskutusjärjestelmästä saatavat laskutuksen käyttötiedot. Kehitysryhmä totesi, että samalta ajalta ei saa lähettää kaksia osin päällekkäisiä lukemia tai käyttöjä, koska tämä aiheuttaa väistämättä myyjien järjestelmissä sekaannuksia. 7.3 Lukemalaskutuksesta ilmoittaminen Tekninen ryhmä esittää kokonaan uuden kentän käyttöönottoa lukemalaskutuksesta ilmoittamiseen. Tämä perustellaan helpommalla ja joustavammalla käyttöönottovaiheella. Uusi lisäkenttä ei aiheuta ongelmia vastaanottopäässä, vaikka vastaanottavalla järjestelmällä ei vielä olisikaan valmiuksia lukea sisään uutta tietoa. Tekninen ryhmä ehdottaa, että tieto laskutusperusteesta ilmoitetaan lisäämällä Z03[1/14], Z04[1], Z06[11] ja Z09[1] sanomiin uusi CCI CAV segmenttipari. Kehitysryhmä hyväksyi ehdotuksen. Kehitysryhmältä pyydetään myös näkemystä siitä, halutaanko samalla ilmoittaa verkon laskutusrytmi tai tieto pääkytkinkohteesta. Kehitysryhmä näki, että tässä vaiheessa ei ole tarvetta muihin muutoksiin. Esim. tuntimitatuista pääkytkinkohteista verkonhaltija lähettää tulevaisuudessa nolla-aikasarjaa statuksella Arvioitu. Näihin palataan tarvittaessa myöhemmässä vaiheessa. 7.4 Enintään 3x63A tuntimitattujen kohteiden aikavyöhykejaon tunnus - nollan kieltäminen kokonaan? Tekninen ryhmä esitti, että aikavyöhykejaontunnus nollan käyttö enintään 3x63A kohteille kiellettäisiin kokonaan paitsi, jos siirtotuote on oikeasti tuntituote. Tämä ei kuitenkaan ainakaan vielä ole käytännössä mahdollista, joten ehdotonta linjausta ei tehdä, vaikka tätä menettelytapaa vahvasti suositellaankin. 7.5 Peruutussanomien käyttöönotto

4 4 Tekninen ryhmä kävi lyhyen taustakeskustelun peruutussanomien käyttöönotosta. Tekninen ryhmä esitti, että kehitysryhmä keskittyisi ensi vaiheessa peruutusprosessin yleiseen määrittelyyn, missä tulisi määritellä mm. Selkeät rajaukset, milloin peruutussanomaa saa käyttää. Mihin kaikkeen eri myyjänvaihtoprosessin vaiheissa saapuva peruutussanoma vaikuttaa? Onko peruutus aina koko prosessin peruutus vai voisiko se olla myös ns. muutossanoma, jolla muutetaan alkuperäisessä sanomassa ilmoitettua sopimuksen alkamispäivämäärää? Tarvitaanko sanomaa Z04[c], eli halutaanko peruutukselle vahvistus? Mitä tietoja peruutusprosessin eri vaiheissa tarvitaan? Lisäksi on kysytty, että tarvitaanko myös Z08[c]-sanoma. Tästä oltiin sitä mieltä, että Z08[c]-sanomaa ei tarvita. Jos myyjä ei ota määräaikaisesta sopimuksesta johtuen asiakasta takaisin myyntiinsä, myyjän tulee ilmoittaa tästä sähköpostitse verkonhaltijalle. Sovittiin, että Jan luonnostelee alustavan prosessikaavion yhdessä Markuksen kanssa. Ehdotus käsitellään seuraavassa tai sitä seuraavassa kehitysryhmän kokouksessa. Todettiin, että myös siihen tulee ottaa kantaa, että tarvitseeko muutos järjestelmien testauksen ja tätä ennen myös testausjärjestelmän muutoksen. 7.6 Tuntisanoman lähettäminen väärällä osapuolitunnuksella Teknisessä ryhmässä on tuotu esille, että osa toimijoista lähettää tuntiaikasarjoja (MSCONS-sanomat) väärällä osapuolitunnuksella, eli verkkoyhtiön tunnuksen sijaan saatetaan käyttää konserniin kuuluvan myyjän tunnusta. Todettiin, että asia on ohjeistettu oikein, mutta ilmeisesti käytännössä esiintyy vääriä menettelytapoja. Verkonhaltijan tiedonvaihdon osapuolen tunnuksena (UNB) voi olla konsernin tunnus, mutta sanoman sisältämänä osapuolitunnuksena (NAD FR ja DO) täytyy olla verkkoyhtiön tunnus. 8. Tuntimittaustyöryhmän terveisiä käyttäjäryhmälle 8.1 Määräaika lukemien toimittamiselle, kun kyseessä on tuntiluettu kohde Tuntimittaussuositukseen on saatu kommentti, että 10 arkipäivää on pitkä aika tuntimitattujen kohteiden alku- ja loppulukematietojen välittämiseksi. Tuntimittaustyöryhmä näki, että tässä vaiheessa aikamääreitä ei ole perusteltua kiristää, mutta pyysi kehitysryhmää käsittelemään aihetta. Kehitysryhmä keskusteli 10 arkipäivän aikarajasta sekä 21 päivän aikarajasta koskien laskutuslukemien välittämistä. Todettiin, että tässä vaiheessa aikamääreitä ei haluta kiristää, koska kokemukset tuntimittauksesta ja näiden kohteiden mittaustietojen välityksestä ovat vielä vähäisiä. 8.2 Käyräkohteiden profiilisummien statukset Tuntimittaussuositukseen saaduista kommenteista kävi ilmi, että tyyppikäyrämenettelyn piirissä olevista kohteista muodostettavien profiilisummien statuksien määrittelyssä on erilaisia käytäntöjä. Osa ilmoittaa profiilisummat mitattuina arvoina (status = 136) ja osa statuksella arvioitu (=99). Kehitysryhmä päätyi siihen, että kuormituskäyräkohteiden summatuntitiedot lähetetään aina statuksella 136. Tämä kirjataan menettelyohjeisiin. 8.3 Tuntimitattujen kohteiden vuosikäyttöennusteiden toimittaminen myyjille Kommenteissa on myös esitetty, että verkkoyhtiöiden tulisi jatkossakin ylläpitää vuosiennusteita ja toimittaa ne myyjille. Kehitysryhmä totesi, että menettelyohjeita ei ole tarvetta tältä osin muuttaa. Menettelyohjeiden mukaan tuntimitatuista enintään 3x63A kohteista vuosikäyttöennusteet tulee välittää vähintään kerran vuodessa. Tässä yhteydessä todettiin, että tuntimitatuille kohteille ei lasketa tase-energiaennustetta.

5 5 9. EDI-päivien terveisiä kehitysryhmälle Adato Energia on ehdottanut, että seuraavat EDI-käyttäjäpäivät järjestettäisiin Scandic Vierumäellä. Kehitysryhmä hyväksyi ehdotuksen. Riina ilmoittaa Adatolle ja pyytää varaamaan myös kokoustilat 8.6. illalle. 9.1 Z04[N]-sanomaan asiakkaan nimi 9.2 Asiakkaan nimi Z03-sanomiin Käsiteltiin samalla kohdat 9.1 ja 9.2. Asiasta keskusteltiin paljon sanomaliikenneuudistuksen yhteydessä ja silloin päädyttiin, ettei Z03[1]- ja Z04[N]-sanomiin laiteta asiakkaan nimeä seuraavista syistä: Myyjä vastaa siitä, että sopimus tehdään oikean asiakkaan kanssa, eli nimen tarkastusta ei haluta siirtää verkonhaltijan vastuulle. Nimien automaattinen tarkastaminen ei ole mahdollista nimien erilaisten kirjoitusasujen vuoksi. Suomessa ei ole velvoitetta tehdä kohteen myynti- ja verkkosopimusta saman asiakkaan kanssa. Z04[N]-sanomaan ei aikanaan laitettu nimeä, koska myyjän täytyy kuitenkin tarkistaa ja sopia asiakkaan kanssa tilanne uudelleen. Kehitysryhmä ei edelleenkään näe perusteltuna nimen lisäämistä Z03[1]- ja Z04[N]- sanomiin edellä mainittuihin sanomiin. Tässä yhteydessä todettiin myös, että jos myyjä tekee sopimusmuutoksen väärälle asiakkaalle, ja asiakkaalle aiheutuu tästä vahinkoja, niin ensinnäkin virheen tehneellä myyjällä on selvittämisvelvollisuus ja lisäksi myyjällä on korvausvelvollinen asiakkaalle mahdollisesti syntyneistä vahingoista (esim. aiheettoman katkaisun vuoksi). 9.3 Z03[1]-sanoman aikavyöhykejako kenttään 0, jos tuntipohjainen myyntituote Ehdotusta sinällään kannatettiin, mutta kehitysryhmä arveli, että verkonhaltijoiden järjestelmät eivät osaa käsitellä tätä tietoa. Asia viedään tekniseen ryhmään pohdittavaksi. 9.4 Jos myyjällä on tuntipohjainen tuote, pitääkö silti lähettää verkon laskutustiedot? Tämän toteutus liittyy edelliseen kohtaan, eli jos myyjä ilmoittaa myyjän aikavyöhykejaontunnukseksi nollan, voisi verkonhaltija muuttaa kohteen kuormituskäyrätunnuksen nollaksi, jolloin näistä kohteista ei tarvitsisi lähettää tuntitietojen lisäksi verkon laskutuslukemasanomia. Tämä edellyttää sitä, että enintään tuntimitattujen 3x63A kohteiden kuormituskäyrätunnus on 9, kun kohteessa ei ole tuntipohjaista tuotetta (ks. kohta 7.1). 9.5 Z03[14] nimen kirjoitusmuoto Prodat inhousen mukaan sukunimi suositellaan kirjoitettavan ensin. Muihin muotoiluihin ei otettu kantaa. 9.6 Mikä on osoitteen virallinen kirjoitusmuoto Todettiin, että osoitetiedoille ei voida määritellä yksiselitteistä määrämuotoa. Myyjä käyttää lähtökohtaisesti käyttöpaikkarekisterissä ilmoitettuja osoitteiden kirjoitusmuotoja. Verkonhaltijan puolestaan tulisi tarkistaa osoitteiden muotoilut väestörekisterissä käytettyjä muotoiluja vastaa. Jos myyjällä on uutta/tarkempaa tietoa osoitteesta, myyjän on hyvä ilmoittaa tästä verkonhaltijalle, joka tarkistaa käyttöpaikkarekisterin tiedot. 9.7 Selvät säännöt vuosiennusteen muuttamiseen Menettelytapalinjauksissa 2009 aihe on käsitelty seuraavasti: Verkonhaltijan on aina lähetettävä myyjälle vuosikäyttöarvion muutoksesta Z11[5]-sanoma riippumatta siitä mitä

6 6 kautta verkko saa tietoonsa vuosikäyttöarviomuutoksen, eli suoraan asiakkaalta tai myyjältä. Vuosikäyttöarvion muuttaminen vaatii aina mittarinluennan ja muutoksesta ilmoitetaan Z11[5] sanomalla. Verkonhaltija ei voi kiertää mittarinlukuvelvoitetta sillä, että asiakasta pyydetään ilmoittamaan vuosikäyttöarvion muutos myyjälle. Jos asiakas ilmoittaa vuosikäyttöarviomuutoksen myyjälle, myyjän tulee tiedustella lukemaa. Jos lukema on saatavilla, myyjä ilmoittaa vuosikäyttöarvion muutoksen ja lukeman verkolle sähköpostitse. Jos asiakkaalla ei ole antaa lukemaa ensimmäisellä yhteydenotolla, myyjä voi pyytää asiakasta ilmoittamaan lukeman myyjälle itselleen tai vaihtoehtoisesti myyjä voi pyytää asiakasta ilmoittamaan lukeman ja vuosikäyttöarviomuutoksen suoraan verkonhaltijalle. Jos asiakkaalta ei saada lukemaa, verkonhaltija joko käy lukemassa mittarin tai oman harkintansa mukaan arvioi lukeman. 9.8 Puhelinmyynti kiellettävä Todettiin, että kehitysryhmällä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa tähän asiaan. Lain mukaan kaikki sopimusmuodot sallitaan. 10. Muut asiat ALV käsittely tasoituslaskennassa Jos tasoitusjaksoon sisältyy veromuutoskohta, niin tasoitusenergiat (euroineen) ennen ja jälkeen jaetaan kahteen osaan ja näille määräytyy eri verokannat. Käytännössä järjestelmät tekevät laskennan niin automaattisesti, että lopputuloksena on koko tasoitusjakson euromääräinen veroton summa. Tätä summaa ei kuitenkaan saada enää kohdistettua ennen jälkeen muutoskohdan. Kehitysryhmä päätyi siihen, että toimijoiden täytyy selvittää järjestelmätoimittajiensa kanssa, miten mahdollisimman luotettavaan tulokseen päästään. Poikkeamakauppa-kurssi Kehitysryhmältä on pyydetty koulutusta poikkeamakauppaan liittyen. Todettiin, että aihe otetaan esille koulutuksissa, kun tasevirheiden korjauksia käsittelevä työryhmä saa työnsä päätökseen. Irtisanominen On tullut esille seuraavanlainen toimintatapa: Asiakas ja myyjä X solmivat toistaiseksi voimassa oleva sopimuksen, jossa sovitaan toimituksen alkavan määrättynä ajankohtana tulevaisuudessa. Asiakas on kuitenkin, peruutusajan umpeuduttua, mutta kuitenkin ennen toimituksen alkua, solmimassa uutta sopimusta toisen myyjän Y kanssa. Tämän toisen myyjän ilmoituksen perusteella verkonhaltija ilmoittaa myyjälle X sopimuksen irtisanomisesta. Tällöin myyjä X on ilmoittanut, että 14 vuorokauden irtisanomisajan laskenta aloitetaan vasta siitä hetkestä, kun toimitus on alkanut. Kehitysryhmä näki, että edellä mainittu myyjän X käyttämä irtisanomisajan määräytymisperiaate on vastoin sopimuskäytäntöjä. Tarkistetaan asia vielä Mäenpää Elinalta. (Siht. huom. Mäenpään Elinan viesti tähän liittyen: Myyntiehtojen kohdan mukaan kumpikin osapuoli voi irtisanoa toimitusvelvollisuuden ulkopuolella olevan myyntisopimuksen kahden viikon irtisanomisajoin, jollei muuta ole sovittu. Tässä ei lausuta mitään siitä, että asiakkaan irtisanomisaika lähtisi kulumaan vasta sopimuksen tullessa voimaan. En kuitenkaan pidä täysin mahdottomana sopia sellaista asiaa eli käytännössä sopia, että toimitus alkaa alkaen ja samasta ajankohdasta alkaa irtisanomisoikeus. Mutta se on nähdäkseni joka tapauksessa erikseen sovittava asia.) 11. Seuraava kokous Maanantai 27.9 klo , Airport Congress (menettelyohjeiden päivitykset) Tiistai klo , Airport Congress

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Ediel sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet

Ediel sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet Ediel sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet versio 2.1 19.11.2010 Energiateollisuus ry www.energia.fi/fi/sahko/sahkokauppa/ediel-sivut EDIEL sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet, versio 2.1 2 päivämäärä

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU 5.4.2004 42/531/2004 ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ACN:N TOIMINNASTA ASIAN KÄSITTELYN VAIHEET Viestintäviraston

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS - Tietoa ongelmista Osakkaille: Toiminnantarkastajan valitsemista harkittaessa Toiminnantarkastajaksi suostumista pohdittaessa Asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot