Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010"

Transkriptio

1 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/ Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Saku Ruottinen Fortum Distribution Jan Segerstam Empower Oy Pia Sillstén Turku Energia Oy Sari Wessman Jyväskylän Energia Oy Hannele Ylönen Savon Voima Oy Markus Piispanen Energiateollisuus ry Riina Heinimäki Energiateollisuus ry Elina Lehtomäki, siht. Energiateollisuus ry Este Minna Arffman Vattenfall Verkko Oy Kirsi Kuusisto Helsingin Energia 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Esityslistan hyväksyminen Esityslistaan kohtaan muut asiat lisättiin kolme asiaa. Muutoin esityslista hyväksyttiin. 3. Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin sellaisenaan. 4. EMV:n selvitys sanomaliikenteen toimivuudesta EMV on selvittänyt sanomaliikenteen toimivuutta kyselyllä, johon vastasi 32 verkonhaltijaa ja 25 myyjää. Selvityksen mukaan myyjänvaihtoprosessin toimivuuteen ollaan yleisellä tasolla tyytyväisiä. Selvityksen mukaan verkonhaltijoille eniten työtä ja kustannuksia aiheuttavat aiheettomat sekä virheellisiä tietoja sisältävät myyjänvaihtosanomat. Myyjien näkökulmasta eniten työtä ja kustannuksia aiheuttavat puolestaan erityisesti myyjien mutta myös verkonhaltijoiden viivyttelyt tapahtuneiden virheiden selvittelyssä sekä myöhässä tulevat mittarinlukusanomat. Mittarinlukusanomien osalta EMV toteaa, että verkonhaltijoiden tulee panostaa siihen, että sanomat saadaan lähetettyä säädetyssä aikataulussa. Kyselystä kävi myös ilmi, että toimijat tekevät jonkin verran turhaa selvittelytyötä mm. Z08-sanomien puuttumisen suhteen. Kyselyyn vastanneet kaipaavat myyjänvaihtoprosessiin lisää automatisointia ja erityisesti peruutussanomaa toivottiin käyttöönotettavaksi. Todettiin, että peruutussanoman valmistelu aloitetaan kehitysryhmässä ja teknisessä ryhmässä. EMV:n selvityksessä yhtenä jatkotoimenpiteenä otetaan esille mahdolliset seuraamusmaksut tiedonvälitysvelvoitteiden laiminlyönnistä. TEM:ssa valmistellaan parhaillaan kolmannen sisämarkkinadirektiivin edellyttämiä muutoksia sähkömarkkinalakiin. Lakiin on tarkoitus viedä myös direktiivin mukainen viranomaisen määräämä seuraamusmaksu. EMV:n näkemyksen mukaan seuraamusmaksu tulisi olla mahdollista määrätä myös sanomaliikenneasetuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä.

2 2 Lisäksi EMV aikoo selvittää, olisiko jatkossa tarvetta nostaa sanomaliikennettä käsittelevien menettelyohjeiden statusta siten, että myös niiden vastaisesta menettelystä viranomainen voisi määrätä seuraamusmaksun. Tämä voitaisiin toteuttaa siten, että EMV vahvistaisi ET:n menettelyohjeet toimijoita sitovaksi tai antaisi vastaavansisältöisen määräyksen. EMV:ssa tähän palataan todennäköisesti sitten, kun mahdollisen seuraamusmaksun käyttöönotosta on saatu kokemuksia. 5. Tasevirheiden korjaaminen työryhmä Todettiin, että tuntimitattuja kohteita koskeva tasevirheiden korjausperiaatteita koskeva työryhmä on perustettu. Hankesuunnitelmalle pyydetään vielä sähkökauppa- ja sähköverkkovaliokuntien hyväksyntä. Työryhmän tavoitteena on laatia yhteiset menettelytavat siitä, miten korjataan taseet mm. siinä tilanteessa, että yhteys tuntimittalaitteelle on poikki ja mittaustietoja onnistutaan saamaan vasta taseikkunan umpeuduttua. Oman haasteensa tähän tuo se, että taseikkuna lyhenee ensi vuoden alusta 14 vuorokauteen. Työryhmä tulee itse määrittelemään hankkeelle tarkemman aikataulun. 6. Tuntimittaussuositus ja suosituksen vaikutukset menettelyohjeisiin Tuntimittaustyöryhmä on omalta osaltaan saattanut Tuntimittaussuosituksen valmiiksi ja antanut sen asiakkuuden hallinta- ja vähittäismarkkinatoimikunnille sekä sähköverkko- ja sähkökauppavaliokunnille hyväksyttäväksi. Valiokunnat käsittelevät suosituksen lokakuun alussa pidettävissä kokouksissaan. Käytiin läpi tuntimittaussuosituksen niitä kohtia, jotka vaikuttavat tiedonvälitykseen ja menettelyohjeisiin. Tätä koskeva diaesitys on muistion liitteenä. Tuntimittaussuosituksessa on todettu, että mikäli tuntimitatulla asiakkaalla on tasaerälaskutus, verkonhaltija välittää tasaerälaskutuksen perusteena olevat laskutustiedot. Kehitysryhmä piti menettelytapaa arveluttavana. Kehitysryhmä pohti, että tasaerälaskutuksen tapauksessa saattaisi olla perustellumpaa lähettää todelliset lukemat välilukemina sanomalla Z11[6]. Kehitysryhmän jäsenet pohtivat asiaa ja tähän palataan seuraavassa kokouksessa. Päädyttiin siihen, että tässä vaiheessa tasaerälaskutusta koskeva kohta poistetaan tuntimittaussuosituksesta. Kehitysryhmä esitti, että pääkytkinkohteiden käsittely kuvattaisiin suosituksessa tarkemmin. Verkonhaltijan tiedossa olevien pääkytkinkohteiden nollatiedot voidaan lähettää alustavina tietoina nollakäyttönä statuksella Arvioitu. Elina tarkentaa tätä kohtaa, kun suositus on asiakkuuden hallinta toimikunnan käsittelyssä. Puuttuvien tietojen arviointimenetelmien osalta kehitysryhmä esittää, että tekninen ryhmä laatii tarkemmat arviointimenetelmien määritykset tuntimittaussuosituksen liitteeseen perustuen. Jan totesi, että ehdotetaan tekniselle ryhmälle pienryhmän perustamista valmistelemaan asiaa. MSCONS-sanomien kuittauksia koskevien menettelytapojen osalta tekninen ryhmä on päätynyt siihen, että vaikka MSCONS-sanomassa ei olisi APERAK-pyyntöä, vastaanottaja saa lähettää negatiivisen APERAK-kuittauksen vastaanottaessaan virheellisen MSCONSsanoman. Keskusteltiin menettelyohjeiden päivityksestä tuntimittaussuosituksen perusteella. Todettiin, että mm. tuntitietojen statusten osalta riittää, että menettelyt on kuvattu tuntimittaussuosituksessa ja menettelyohjeissa ainoastaan viitataan tuntimittaussuositukseen. Päätettiin, että pidetään mahdollisimman pian kehitysryhmän työkokous, jossa keskitytään menettelyohjepäivityksiin. Sovittiin, että Markus valmistelee alustavia lisäyksiä ohjeisiin. Markus lähettää alustavat luonnokset ennen kokousta. 7. Teknisen ryhmän kokous 4/ Uusi kuormitusmallin tunnus 9

3 3 Kehitysryhmä ja tekninen ryhmä ovat hyväksyneet uuden kuormitusmallitunnuksen 9 käyttöönoton. Kuormitusmallitunnusta käytetään niille tuntimitatuille enintään 3x63A kohteille, joista lähetetään käyttöpaikkakohtaiset tuntisarjat. Riina on tehnyt tarvittavat muutokset sanomaliikenteen menettelyohjeeseen ja PRODAT inhouseen. Kehitysryhmän jäsenet tarkastavat vielä, että kaikki tarpeelliset kohdat on päivitetty. 7.2 Lukemasanomien sisältö, kun lukemia ei toimiteta Tekninen ryhmä on käsitellyt kehitysryhmän ehdotusta tuntimitattujen enintään 3x63A kohteiden lukemasanomien sisällöstä, kun lukemasanomissa välitetään pelkkiä käyttöjä. Tekninen ryhmä määritteli, että lukemakenttään merkitään -1 ja mittarinumero-, laskurikapasiteetti- ja lukemakerroinkenttiin merkitään ensisijaisesti oikeat tiedot. Jos mittarin tietoja ei kuitenkaan ole kohtuullisin keinoin saatavilla siinä sovelluksessa, joka PRODATsanomat lähettää, voidaan mittarinumerokenttään merkitä Ei tiedossa, laskurikapasiteettikenttään 8 ja lukemakerroinkenttään 1. Riina on tehnyt tarvittavan lisäyksen ja sanomaesimerkin PRODAT inhouseen. Tästä tehdään mainita myös sanomaliikenteen menettelyohjeeseen (Markus). Edellisessä kehitysryhmän kokouksessa käsiteltiin ehdotusta siitä, että laskutustietojen välityksessä mittaritiedot eivät saisi olla pakollisia, koska mittarinvaihdon Z10-sanomaa ei voida muodostaa kyseisen yhtiön järjestelmäratkaisuilla tuntimitatuista kohteista. Lisäksi ehdotuksessa on todettu, että myöskään mittaustavanvaihtoa koskevassa sanomassa mittaritiedot eivät saisi olla pakollisia. Kehitysryhmän mukaan mittaritietojen on oltava pakollisia ainakin silloin, kun lukemia välitetään mm. siksi, että myyjä tarvitsee lukemakertoimen ja kapasiteetin. Samassa ehdotuksessa oli myös esitetty, että vaikka Z10-sanoma saataisiin muodostettua esim. keskellä kuukautta tapahtuvasta mittarinvaihdosta, merkittäisiin tähän sanomaan alkukuukauden käyttötiedot. Seuraavassa myyjälle lähtevässä Z11-sanomassa olisi kuitenkin koko kuukauden käyttötiedot, koska ne ovat laskutusjärjestelmästä saatavat laskutuksen käyttötiedot. Kehitysryhmä totesi, että samalta ajalta ei saa lähettää kaksia osin päällekkäisiä lukemia tai käyttöjä, koska tämä aiheuttaa väistämättä myyjien järjestelmissä sekaannuksia. 7.3 Lukemalaskutuksesta ilmoittaminen Tekninen ryhmä esittää kokonaan uuden kentän käyttöönottoa lukemalaskutuksesta ilmoittamiseen. Tämä perustellaan helpommalla ja joustavammalla käyttöönottovaiheella. Uusi lisäkenttä ei aiheuta ongelmia vastaanottopäässä, vaikka vastaanottavalla järjestelmällä ei vielä olisikaan valmiuksia lukea sisään uutta tietoa. Tekninen ryhmä ehdottaa, että tieto laskutusperusteesta ilmoitetaan lisäämällä Z03[1/14], Z04[1], Z06[11] ja Z09[1] sanomiin uusi CCI CAV segmenttipari. Kehitysryhmä hyväksyi ehdotuksen. Kehitysryhmältä pyydetään myös näkemystä siitä, halutaanko samalla ilmoittaa verkon laskutusrytmi tai tieto pääkytkinkohteesta. Kehitysryhmä näki, että tässä vaiheessa ei ole tarvetta muihin muutoksiin. Esim. tuntimitatuista pääkytkinkohteista verkonhaltija lähettää tulevaisuudessa nolla-aikasarjaa statuksella Arvioitu. Näihin palataan tarvittaessa myöhemmässä vaiheessa. 7.4 Enintään 3x63A tuntimitattujen kohteiden aikavyöhykejaon tunnus - nollan kieltäminen kokonaan? Tekninen ryhmä esitti, että aikavyöhykejaontunnus nollan käyttö enintään 3x63A kohteille kiellettäisiin kokonaan paitsi, jos siirtotuote on oikeasti tuntituote. Tämä ei kuitenkaan ainakaan vielä ole käytännössä mahdollista, joten ehdotonta linjausta ei tehdä, vaikka tätä menettelytapaa vahvasti suositellaankin. 7.5 Peruutussanomien käyttöönotto

4 4 Tekninen ryhmä kävi lyhyen taustakeskustelun peruutussanomien käyttöönotosta. Tekninen ryhmä esitti, että kehitysryhmä keskittyisi ensi vaiheessa peruutusprosessin yleiseen määrittelyyn, missä tulisi määritellä mm. Selkeät rajaukset, milloin peruutussanomaa saa käyttää. Mihin kaikkeen eri myyjänvaihtoprosessin vaiheissa saapuva peruutussanoma vaikuttaa? Onko peruutus aina koko prosessin peruutus vai voisiko se olla myös ns. muutossanoma, jolla muutetaan alkuperäisessä sanomassa ilmoitettua sopimuksen alkamispäivämäärää? Tarvitaanko sanomaa Z04[c], eli halutaanko peruutukselle vahvistus? Mitä tietoja peruutusprosessin eri vaiheissa tarvitaan? Lisäksi on kysytty, että tarvitaanko myös Z08[c]-sanoma. Tästä oltiin sitä mieltä, että Z08[c]-sanomaa ei tarvita. Jos myyjä ei ota määräaikaisesta sopimuksesta johtuen asiakasta takaisin myyntiinsä, myyjän tulee ilmoittaa tästä sähköpostitse verkonhaltijalle. Sovittiin, että Jan luonnostelee alustavan prosessikaavion yhdessä Markuksen kanssa. Ehdotus käsitellään seuraavassa tai sitä seuraavassa kehitysryhmän kokouksessa. Todettiin, että myös siihen tulee ottaa kantaa, että tarvitseeko muutos järjestelmien testauksen ja tätä ennen myös testausjärjestelmän muutoksen. 7.6 Tuntisanoman lähettäminen väärällä osapuolitunnuksella Teknisessä ryhmässä on tuotu esille, että osa toimijoista lähettää tuntiaikasarjoja (MSCONS-sanomat) väärällä osapuolitunnuksella, eli verkkoyhtiön tunnuksen sijaan saatetaan käyttää konserniin kuuluvan myyjän tunnusta. Todettiin, että asia on ohjeistettu oikein, mutta ilmeisesti käytännössä esiintyy vääriä menettelytapoja. Verkonhaltijan tiedonvaihdon osapuolen tunnuksena (UNB) voi olla konsernin tunnus, mutta sanoman sisältämänä osapuolitunnuksena (NAD FR ja DO) täytyy olla verkkoyhtiön tunnus. 8. Tuntimittaustyöryhmän terveisiä käyttäjäryhmälle 8.1 Määräaika lukemien toimittamiselle, kun kyseessä on tuntiluettu kohde Tuntimittaussuositukseen on saatu kommentti, että 10 arkipäivää on pitkä aika tuntimitattujen kohteiden alku- ja loppulukematietojen välittämiseksi. Tuntimittaustyöryhmä näki, että tässä vaiheessa aikamääreitä ei ole perusteltua kiristää, mutta pyysi kehitysryhmää käsittelemään aihetta. Kehitysryhmä keskusteli 10 arkipäivän aikarajasta sekä 21 päivän aikarajasta koskien laskutuslukemien välittämistä. Todettiin, että tässä vaiheessa aikamääreitä ei haluta kiristää, koska kokemukset tuntimittauksesta ja näiden kohteiden mittaustietojen välityksestä ovat vielä vähäisiä. 8.2 Käyräkohteiden profiilisummien statukset Tuntimittaussuositukseen saaduista kommenteista kävi ilmi, että tyyppikäyrämenettelyn piirissä olevista kohteista muodostettavien profiilisummien statuksien määrittelyssä on erilaisia käytäntöjä. Osa ilmoittaa profiilisummat mitattuina arvoina (status = 136) ja osa statuksella arvioitu (=99). Kehitysryhmä päätyi siihen, että kuormituskäyräkohteiden summatuntitiedot lähetetään aina statuksella 136. Tämä kirjataan menettelyohjeisiin. 8.3 Tuntimitattujen kohteiden vuosikäyttöennusteiden toimittaminen myyjille Kommenteissa on myös esitetty, että verkkoyhtiöiden tulisi jatkossakin ylläpitää vuosiennusteita ja toimittaa ne myyjille. Kehitysryhmä totesi, että menettelyohjeita ei ole tarvetta tältä osin muuttaa. Menettelyohjeiden mukaan tuntimitatuista enintään 3x63A kohteista vuosikäyttöennusteet tulee välittää vähintään kerran vuodessa. Tässä yhteydessä todettiin, että tuntimitatuille kohteille ei lasketa tase-energiaennustetta.

5 5 9. EDI-päivien terveisiä kehitysryhmälle Adato Energia on ehdottanut, että seuraavat EDI-käyttäjäpäivät järjestettäisiin Scandic Vierumäellä. Kehitysryhmä hyväksyi ehdotuksen. Riina ilmoittaa Adatolle ja pyytää varaamaan myös kokoustilat 8.6. illalle. 9.1 Z04[N]-sanomaan asiakkaan nimi 9.2 Asiakkaan nimi Z03-sanomiin Käsiteltiin samalla kohdat 9.1 ja 9.2. Asiasta keskusteltiin paljon sanomaliikenneuudistuksen yhteydessä ja silloin päädyttiin, ettei Z03[1]- ja Z04[N]-sanomiin laiteta asiakkaan nimeä seuraavista syistä: Myyjä vastaa siitä, että sopimus tehdään oikean asiakkaan kanssa, eli nimen tarkastusta ei haluta siirtää verkonhaltijan vastuulle. Nimien automaattinen tarkastaminen ei ole mahdollista nimien erilaisten kirjoitusasujen vuoksi. Suomessa ei ole velvoitetta tehdä kohteen myynti- ja verkkosopimusta saman asiakkaan kanssa. Z04[N]-sanomaan ei aikanaan laitettu nimeä, koska myyjän täytyy kuitenkin tarkistaa ja sopia asiakkaan kanssa tilanne uudelleen. Kehitysryhmä ei edelleenkään näe perusteltuna nimen lisäämistä Z03[1]- ja Z04[N]- sanomiin edellä mainittuihin sanomiin. Tässä yhteydessä todettiin myös, että jos myyjä tekee sopimusmuutoksen väärälle asiakkaalle, ja asiakkaalle aiheutuu tästä vahinkoja, niin ensinnäkin virheen tehneellä myyjällä on selvittämisvelvollisuus ja lisäksi myyjällä on korvausvelvollinen asiakkaalle mahdollisesti syntyneistä vahingoista (esim. aiheettoman katkaisun vuoksi). 9.3 Z03[1]-sanoman aikavyöhykejako kenttään 0, jos tuntipohjainen myyntituote Ehdotusta sinällään kannatettiin, mutta kehitysryhmä arveli, että verkonhaltijoiden järjestelmät eivät osaa käsitellä tätä tietoa. Asia viedään tekniseen ryhmään pohdittavaksi. 9.4 Jos myyjällä on tuntipohjainen tuote, pitääkö silti lähettää verkon laskutustiedot? Tämän toteutus liittyy edelliseen kohtaan, eli jos myyjä ilmoittaa myyjän aikavyöhykejaontunnukseksi nollan, voisi verkonhaltija muuttaa kohteen kuormituskäyrätunnuksen nollaksi, jolloin näistä kohteista ei tarvitsisi lähettää tuntitietojen lisäksi verkon laskutuslukemasanomia. Tämä edellyttää sitä, että enintään tuntimitattujen 3x63A kohteiden kuormituskäyrätunnus on 9, kun kohteessa ei ole tuntipohjaista tuotetta (ks. kohta 7.1). 9.5 Z03[14] nimen kirjoitusmuoto Prodat inhousen mukaan sukunimi suositellaan kirjoitettavan ensin. Muihin muotoiluihin ei otettu kantaa. 9.6 Mikä on osoitteen virallinen kirjoitusmuoto Todettiin, että osoitetiedoille ei voida määritellä yksiselitteistä määrämuotoa. Myyjä käyttää lähtökohtaisesti käyttöpaikkarekisterissä ilmoitettuja osoitteiden kirjoitusmuotoja. Verkonhaltijan puolestaan tulisi tarkistaa osoitteiden muotoilut väestörekisterissä käytettyjä muotoiluja vastaa. Jos myyjällä on uutta/tarkempaa tietoa osoitteesta, myyjän on hyvä ilmoittaa tästä verkonhaltijalle, joka tarkistaa käyttöpaikkarekisterin tiedot. 9.7 Selvät säännöt vuosiennusteen muuttamiseen Menettelytapalinjauksissa 2009 aihe on käsitelty seuraavasti: Verkonhaltijan on aina lähetettävä myyjälle vuosikäyttöarvion muutoksesta Z11[5]-sanoma riippumatta siitä mitä

6 6 kautta verkko saa tietoonsa vuosikäyttöarviomuutoksen, eli suoraan asiakkaalta tai myyjältä. Vuosikäyttöarvion muuttaminen vaatii aina mittarinluennan ja muutoksesta ilmoitetaan Z11[5] sanomalla. Verkonhaltija ei voi kiertää mittarinlukuvelvoitetta sillä, että asiakasta pyydetään ilmoittamaan vuosikäyttöarvion muutos myyjälle. Jos asiakas ilmoittaa vuosikäyttöarviomuutoksen myyjälle, myyjän tulee tiedustella lukemaa. Jos lukema on saatavilla, myyjä ilmoittaa vuosikäyttöarvion muutoksen ja lukeman verkolle sähköpostitse. Jos asiakkaalla ei ole antaa lukemaa ensimmäisellä yhteydenotolla, myyjä voi pyytää asiakasta ilmoittamaan lukeman myyjälle itselleen tai vaihtoehtoisesti myyjä voi pyytää asiakasta ilmoittamaan lukeman ja vuosikäyttöarviomuutoksen suoraan verkonhaltijalle. Jos asiakkaalta ei saada lukemaa, verkonhaltija joko käy lukemassa mittarin tai oman harkintansa mukaan arvioi lukeman. 9.8 Puhelinmyynti kiellettävä Todettiin, että kehitysryhmällä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa tähän asiaan. Lain mukaan kaikki sopimusmuodot sallitaan. 10. Muut asiat ALV käsittely tasoituslaskennassa Jos tasoitusjaksoon sisältyy veromuutoskohta, niin tasoitusenergiat (euroineen) ennen ja jälkeen jaetaan kahteen osaan ja näille määräytyy eri verokannat. Käytännössä järjestelmät tekevät laskennan niin automaattisesti, että lopputuloksena on koko tasoitusjakson euromääräinen veroton summa. Tätä summaa ei kuitenkaan saada enää kohdistettua ennen jälkeen muutoskohdan. Kehitysryhmä päätyi siihen, että toimijoiden täytyy selvittää järjestelmätoimittajiensa kanssa, miten mahdollisimman luotettavaan tulokseen päästään. Poikkeamakauppa-kurssi Kehitysryhmältä on pyydetty koulutusta poikkeamakauppaan liittyen. Todettiin, että aihe otetaan esille koulutuksissa, kun tasevirheiden korjauksia käsittelevä työryhmä saa työnsä päätökseen. Irtisanominen On tullut esille seuraavanlainen toimintatapa: Asiakas ja myyjä X solmivat toistaiseksi voimassa oleva sopimuksen, jossa sovitaan toimituksen alkavan määrättynä ajankohtana tulevaisuudessa. Asiakas on kuitenkin, peruutusajan umpeuduttua, mutta kuitenkin ennen toimituksen alkua, solmimassa uutta sopimusta toisen myyjän Y kanssa. Tämän toisen myyjän ilmoituksen perusteella verkonhaltija ilmoittaa myyjälle X sopimuksen irtisanomisesta. Tällöin myyjä X on ilmoittanut, että 14 vuorokauden irtisanomisajan laskenta aloitetaan vasta siitä hetkestä, kun toimitus on alkanut. Kehitysryhmä näki, että edellä mainittu myyjän X käyttämä irtisanomisajan määräytymisperiaate on vastoin sopimuskäytäntöjä. Tarkistetaan asia vielä Mäenpää Elinalta. (Siht. huom. Mäenpään Elinan viesti tähän liittyen: Myyntiehtojen kohdan mukaan kumpikin osapuoli voi irtisanoa toimitusvelvollisuuden ulkopuolella olevan myyntisopimuksen kahden viikon irtisanomisajoin, jollei muuta ole sovittu. Tässä ei lausuta mitään siitä, että asiakkaan irtisanomisaika lähtisi kulumaan vasta sopimuksen tullessa voimaan. En kuitenkaan pidä täysin mahdottomana sopia sellaista asiaa eli käytännössä sopia, että toimitus alkaa alkaen ja samasta ajankohdasta alkaa irtisanomisoikeus. Mutta se on nähdäkseni joka tapauksessa erikseen sovittava asia.) 11. Seuraava kokous Maanantai 27.9 klo , Airport Congress (menettelyohjeiden päivitykset) Tiistai klo , Airport Congress

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 2/2010 1 3.5.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Aika Tiistai 27.4. klo 9.30-16 Airport Congress. Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 Aika Tiistaina 20.9.2011 klo

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 Aika Maanantaina 9.12.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 Aika Tiistaina 26.10.2010 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 Aika Keskiviikkona 6.6.2012

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen 18.12.2013 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(7) Vuonna 2012 sovitut menettelytavat Oheiseen dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 Aika Torstaina 17.2.2011 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Minna

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.3.2013 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 Aika Tiistaina 5.3.2013 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 Aika Tiistaina 8.5.2012 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 5.12.2012 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 Aika Keskiviikkona 14.11.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 Aika Maanantaina 13.12.2010 klo 9.30-16.00 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen,

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 21.5.2013 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 Aika Maanantaina 13.5.2013

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 Aika Maanantaina 14.11.2011

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä OHJE 20.9.2010 Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä 1. Taustaa...2 2. Johdanto...2 3. Tuntimittauksen, elspot-hinnan ja tyyppikäyrien yhteensovittaminen...2 4. Tyyppikäyrälaskennan tasoitushinnan

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 17.11.2014 KOKOUSKUTSU 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 Aika Maanantaina 3.11.2014

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Markus Piispanen 10.4.2015 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(6) Vuonna 2014 sovitut menettelytavat Tähän dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 23.6.2011 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 Aika Keskiviikko 8.6.2011

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 24.2.2015 KOKOUSKUTSU 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 Aika Tiistaina 3.2.2015

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.4.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 Aika Tiistaina 15.3.2016 klo

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS-työryhmän kokous 1 (6) JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Aika: 20.8.2013, klo 9:30 11:30 Paikka: Liikennevirasto, Pasila, nh Terminaali Läsnä:

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III

Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III 14.3.2013 Energiateollisuus ry:n sähkökauppavaliokunta Energiateollisuus ry:n sähköverkkovaliokunta ENERGIATEOLLISUUS RY Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus 2017 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus Jyrki Autio 2 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus SOPIJAOSAPUOLET TOIMITTAJA Osoite: Teknobulevardi 3-5, PL 35 Postinumero- ja toimipaikka 01530 Vantaa Y-tunnus:

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 6.2.2017 KOKOUSMUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 Aika Tiistai 31.1.2017 klo 09.00 14.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2014 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 Aika Perjantaina 12.9.2014

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 29.3.2017 KOKOUSMUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 Aika Tiistai 28.3.2017 klo 09.00 13.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 30.6.2011 Aika: 30.6.2011, klo 9.00 Paikka: Lapuan Kaupunki, tekninen toimi Läsnä: Mirva Korpi, Lapua, pj Mika Yli-Petäys, Lapua Pirjo

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 31.8.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 Aika Tiistaina 18.8.2015 klo

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015 AIKA Maanantaina 31. elokuuta 2015 klo 15 17.25 PAIKKA Längelmäen seurakuntatalo LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KOPPANEN Elina

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin johtoryhmälle

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35)

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35) 3. PROJEKTIPALAVERI, Aika: Tiistai 17.2.2004 klo 8:30 9:40 Paikka: Läsnäolijat: Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1 Aarniovuori Timo (puheenjohtaja) Alasalmi Teija (sihteeri) Hyvärinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

7 ILMOITUKSET TOTEUTTAMISVAIHEEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMISTA

7 ILMOITUKSET TOTEUTTAMISVAIHEEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMISTA Vanhustyön tutkintotoimikunta 8336 PÖYTÄKIRJA 21.9.2011 1(5) Vanhustyön tutkintotoimikunnan kokous Aika Paikalla Poissa keskiviikko 21.9.2011, kommentointiaika su 25.9.11 saakka. Jokiranta Raili Kauppila

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2012

Teknisen ryhmän kokous 2/2012 KOKOUSKUTSU 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2/2012 Aika: Maanantaina 28.5.2012 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Heli Anttila

Lisätiedot