Teknisen ryhmän kokous 2/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen ryhmän kokous 2/2012"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2/2012 Aika: Maanantaina kello Paikka:, Fredrikinkatu B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Heli Anttila Fingrid Oyj Niko Jauhiainen Elenia Verkko Oy Tuuni Mikkola TeliaSonera Oyj Rauli Raitio Tieto Finland Oy Anssi Seppälä Enease Oy Sakari Seppälä Process Vision Oy Heikki Sivonen Logica Oy Heikki Tuunainen Enfo Oy, sihteeri Estynyt: Leena Talus-Lakkala Empower Oy Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että teknisen ryhmän kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia, kun Sampsan vaihdettua työnantajaa on hänen tilalleen Eneasesta ryhmään tullut Anssi Seppälä ja Elenia Verkosta Minnan tilalle on vaihtunut Niko Jauhiainen. Lisäksi Riina on jäänyt pois teknisen ryhmän kokoonpanosta, joten ET:n puolesta ryhmän työhön osallistuu vastaisuudessa vain Markus. Kokoonpanomuutosten takia käytiin läpi lyhyt esittelykierros. 2. Esityslistan hyväksyminen Esityslistan kohtaan muut asiat lisättiin kohta 8.1. Tiedonvaihdon SWOT-skenaarioiden laatiminen. Tehdyn lisäyksen myötä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 3. Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin sellaisenaan. 4. Tilannekatsaukset 4.1. Pohjoismaiset vähittäismarkkinat Käytiin läpi suullinen tilannekatsaus PMVM-hankkeen viimeaikaisiin tapahtumiin. Työja elinkeinoministeriön on esittänyt oman kantansa NordREGin ehdottamasta laskutusmallista, eikä TEM ainakaan tässä vaiheessa kannata pakollista yhden laskun mallia. TEMin perustelut kantaan ovat, että mallin ei nähdä tuovan riittävästi hyötyjä asiakkaille tietojärjestelmien muutoskustannuksiin nähden, malli on saanut toimijoilta ristiriitaisen vastaanoton ja merkittävä osa suomalaisista sähköyhtiöistä on ilmaissut vastustavansa pakollista yhteislaskutusta ja että pienet toimijat saattavat kärsiä mallista. Ministeriö näkee tärkeänä, että Suomessa toimii vastaisuudessakin erilaisia sähkön vähittäismyyjiä. Lisäksi vuodenvaihteen myrskyjen jälkeen ministeriö on myös

2 KOKOUSKUTSU 2(6) linjannut, että asiakkaan ja verkkoyhtiön rajapinnan hämärtyminen myyjävetoisen yhden laskun mallin seurauksena voi johtaa asiakkaalle epäedulliseen tilanteeseen. TEMin kirjeeseen on reagoitu voimakkaasti Ruotsissa, jossa ministeriö on vahvasti yhden laskun mallin kannalla. Norjassa virallista kantaa laskutusmallista ei vielä ole, mutta yleisesti on tiedossa, että maassa suhtaudutaan myös hyvin positiivisesti yhden laskun malliin. Tanskassa on jo tehty virallinen linjaus yhteen laskuun siirtymisestä Data Hubin myötä. Hanke tuntuu etenevän regulaattoreiden toimesta kuin juna, vaikka EMG:ltä ei ole saatu selkeitä linjauksia hankkeen tavoitteista tai laajuudesta. On vaikea nähdä mihin hankkeen tavoitteet perustuu, jos kaikissa maissa ei tueta yhteislaskutusta. Toimiala näkee suurena riskinä jos toimintaympäristö on poliittisesti kovin epävarma. Tällä hetkellä kaivattaisiinkin selkeää kantaa harmonisointihankkeen tavoitteista. ET on teettänyt Gaia Consultingilla selvityksen, jonka tavoitteena on havaita suurimmat markkinoille tulon kynnykset, kun sähkön myyjä siirtyy toimimaan toisessa maassa. Selvityksen tavoitteena on löytää pohjoismaisten vähittäismarkkinoiden keskeisimmät harmonisoitavat osa-alueet. Selvityksen yhteydessä tehtiin laaja nettikysely, johon vastasi jopa yli 70 eri tahoa. Lisäksi hankkeessa pidettiin työpaja sekä useita sidosryhmähaastatteluita. Kyselyn tuloksena todettiin, että ET:n jäsenet ovat hyvin eri mieltä tavoiteltavasta markkinamallista. Vain 18 % kyselyyn vastanneista olivat kiinnostuneita toimimaan useammassa maassa. Tietojärjestelmien harmonisointi koettiin hyödylliseksi, mutta sitä ei kuitenkaan voida toteuttaa ilman selkeää kuvaa tulevasta markkinamallista. Selvityksen tuloksena todettiin, että harmonisointihankkeen valmistuminen nähtiin realistisena aikaisintaan vuonna 2018, mikä toisaalta on hyvin linjassa tuntimittaukseen siirtymisen kanssa pohjoismaissa. Myös selvityksessä korostui tarve hankkeen vaatimien muutosten vahvalle poliittiselle hallinnoinnille ja tuelle. NBS hankkeessa on nyt käynnistynyt teknisten vaatimusmäärittelyjen laatiminen liiketoimintaprosessien pohjalta. Seuraava merkittävä päätös tulee olemaan taseselvitysyksikön main host -maan valitseminen. Valittuun maahan perustetaan taseselvityksestä vastaava osakeyhtiö, joka myös toimii kyseisen maan regulaation alaisena. Tanskan jättäydyttyä aikaisemmin hankkeesta pois tullaan kotipesä käytännössä perustamaan yhteen mukana olevista kolmesta maasta. Kaikki kolme kantaverkkoyhtiötä ovat ilmoittaneet halukkuutensa toimia main hostina. NBS vaatii lainsäädäntömuutoksia, jotka TEM toteuttaa parhaillaan työn alla olevan sisämarkkinapaketin vaatiman sähkömarkkinalainsäädännön uudistuksen yhteydessä. ET on vienyt Fingridin suuntaan huolta NBS-suunnitelmassa esiintyvästä 9 arkipäivän aikarajasta, joka voi aiheuttaa merkittäviä käytännön ongelmia, sillä yhteispohjoismaisen kalenterin toteuttaminen ja käyttö olisi hankalaa. ET on suositellut arkipäivien sijaan vuorokausien käyttöä aikarajoissa. Hankkeen aikataulu tulee jonkin verran venymään suunnitellusta vuoden 2014 lopusta. NBS:n tiedonvaihdon osalta on todennäköistä, että jollain aikataululla siirrytään XMLpohjaiseen tiedonvaihtoon. Business Process TF on jälleen aktivoitunut ja sen tehtävänä on laatia harmonisoitu pohjoismainen myyjänvaihtoprosessi. Raportin on tarkoitus olla valmis tämän vuoden loppuun mennessä. Drafting teamin laatimassa alustavassa raporttiluonnoksessa on hahmoteltu prosessin vaatimia sanomia sekä niiden sisältöä ja aikarajoja. Suomen input teamin näkemyksestä tässä vaiheessa sanomasisältö ja aikarajat ovat vielä hyvin yksityiskohtaista asiaa ja ensiksi tulisi keskittyä prosessin kuvaukseen ylätasolla, eli eri toimijoiden rooliin prosessin eri vaiheissa. Input teamin tärkeimpänä kommenttina on kuitenkin määräaikaisten sopimusten huomioiminen prosessissa, sillä

3 KOKOUSKUTSU 3(6) regulaattoreiden luonnoksessa määräaikaisuutta ei ole huomioitu vielä mitenkään. Toinen merkittävä asia on luonnoksessa ehdotettu prosessin minimissään 16 tunnin läpimenoaika. Tämä edellyttäisi Suomessa muutoksia sopimusehtoihin, sillä nykyisin ehtojen mukainen irtisanomisaika on 14 vuorokautta. Seuraava BuP TF:n kokous järjestetään Työryhmä on vahvistunut Minnan ja Markuksen lisäksi myös Fortum Marketsin Anders Wickströmillä EnergiaIT 2020 työryhmä EnergiaIT 2020 työryhmässä on perustettu kaksi pienryhmää, jotka ovat käynnistäneet työnsä toukokuun aikana. Ensimmäisen pienryhmän tehtävänä on luonnostella selkeä kuvaus sähkön nykyisen vähittäismarkkinamallin mukaisista tietovirroista. Kuvauksen avulla voitaisiin havaita nykymallin ongelma-alueita ja verrata erilaisten vaihtoehtoisten mallien eroja keskenään. Tietovirtakuvauksilta kaivattaisiin apua myös prosessien yksinkertaistamiseen nykyisestä. Markus esitteli pienryhmä laatimat kaksi kuvaa, joista ensimmäisessä oli kuvattu puhtaasti teoreettiset tietovirrat eri toimijoiden välillä ja toisessa tekniset tietovirrat, jossa on esimerkiksi havainnollistettu tietojen välittämistä sanomaoperaattoreiden kautta. Pienryhmän on tarkoitus jatkaa työtään saatuaan työryhmältä ohjeet jatkotyöstä. Todennäköisesti seuraavaksi on tarkoitus laatia kuvat yksittäisen toimijan näkökulmasta niin, että tietovirrat eri järjestelmien osalta voitaisiin jossain määrin erotella. Teknisessä ryhmässä kommentoitiin, että laadituissa kuvissa ei ole toimitusvelvollisen myyjän ja verkkoyhtiön välisiä de facto tietovirtoja esimerkiksi yhteislaskun tekemiseksi. Markus kertoi, että kuvan on tarkoitus esittää ainoastaan sellaisia tietovirtoja, jotka ovat vähittäismarkkinoiden toiminnan kannalta välttämättömiä. Kuvista varmasti puuttuu erilaisia toimijakohtaisia tietovirtoja. Toisen pienryhmän tehtävä on kartoittaa nykyisin IT-hankinnoissa käytettävien sopimusehtojen karikoita. Pienryhmä kuitenkin päätti ensimmäisessä kokouksessa laajentaa työnkuvaa koskemaan koko hankintaprosessia, ei pelkästään sopimusneuvotteluvaihetta. Ryhmä laatii ohjeen, jossa on tarkistuslistatyyppisesti listattu hankinnan eri vaiheissa huomioitavia asioita. Listan avulla on tarkoitus pystyä välttämään hankinnan pahimmat sudenkuopat. Ohje on saatu alulle, mutta on vielä hyvin keskeneräinen. 5. Tiedonvaihtokehityksen tulevaisuus TEM:n, EMV:n, FG:n ja ET:n kesken on käyty keskustelua sähkömarkkinoiden tiedonvaihtokehityksen tulevaisuudesta Suomessa. Fingrid on ilmoittanut ministeriölle olevansa huolissaan tuntimittauksen myötä merkittävästi lisääntyvästä tietomäärästä ja nykymallin mahdollisuuksista hallita kasvavaa tietomäärää. Fingrid on samalla ilmoittanut olevansa valmis ottamaan kokonaisvastuun tiedonvaihdon kehittämisestä Suomessa, mikäli heille vastuu myönnetään. Fingridin merkittävämpi rooli tiedonvaihdon kehityksessä on ollut myös ET:n toive jo pidemmän aikaa. Julkishallinnolliseen toimijaan verrattavissa olevana järjestelmävastaavana Fingridille voitaisiin myöntää toimialajärjestöä suuremmat valtuudet tiedonvaihdon toimivuuden varmistamiseksi. Tällä hetkellä Fingrid on mukana NBS:n myötä pohjoismaiseen taseselvitykseen liittyvän tiedonvaihdon kehityksessä, mutta vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoon ja etenkin nykyiseen PRODAT-sanomaliikenneteeseen Fingridillä ei ole suoranaista yhteyttä, mikä aiheuttaa toimialalla hieman huolta Fingridin motivaatiosta kyseisen osa-alueen kehityksen suhteen. Käytännössä kehitys- ja seurantavastuun siirtyminen Fingridille voisi tarkoittaa nykyisen teknisen ryhmän siirtymistä Fingridin työryhmäksi. Vähittäismarkkinoiden

4 KOKOUSKUTSU 4(6) liiketoimintaprosesseista huolehtiva kehitysryhmä tulee kuitenkin varmasti pysymään ET:n työryhmänä. Keskustelu asiasta on vielä kesken, mutta myös TEM kannattaa suuremman vastuun myöntämistä Fingridille. Asia on sinänsä kiireellinen, että sitä koskevat muutokset sähkömarkkinalakiin tulisi tehdä parhaillaan käynnissä olevan lakimuutosten yhteydessä, jotka on tarkoitus hyväksyä vielä tänä vuonna. Tekninen ryhmä näki tämän olevan erittäin positiivinen uutinen, sillä Fingrid on selkeä instanssi, joka pystyy toimialajärjestöä paremmin puuttumaan epäkohtiin, kun tarvittavat oikeudet TEM sille myöntää. Myös muissa Pohjoismaissa kantaverkkoyhtiöillä on jo tällä hetkellä vastuu tiedonvaihdon kehityksestä. Tekninen ryhmä seuraa asiasta käytävää keskustelua suurella mielenkiinnolla. 6. MSCONS-sanomien kuittaussäännöt Teknisessä ryhmässä on useassa edellisessä kokouksessa keskusteltu miten APERAKkuittaus saadaan kohdistettua oikeaan aikasarjaan tilanteessa, jossa MSCONS-sanomassa lähetettävistä useista samaa käyttöpaikkaa koskevista eri aikasarjoista osa on eheitä ja osa virheellisiä. Edellisessä kokouksessa tuotiin esiin ehdotus lähetyskohtaisesti uniikin tapahtumaviitteen käytöstä, mikä mahdollistaisi kuittauksen kohdentamisen oikein, kun viite siirrettäisiin aina MSCONS-sanomasta muuttumattomana APERAK-kuittaukseen. Tapahtumaviite on jo käytössä nykyisissä PRODAT-sanomissa sekä Ruotsissa käytettävissä UTILTS-sanomissa. Tapahtumaviitteelle olisi myös valmis kenttä jo olemassa MSCONSsanomassa. Päätettiin, että MSCONS-sanomaan lisätään aikasarjoille yksilöllinen tapahtumaviite, joka tulee siirtää APERAK-kuittaukseen. MSCONS-sanomassa tapahtumaviitekenttä on vapaaehtoinen, mutta APERAK:ssa pakollinen silloin kun se on kuitattavassa MSCONSsanomassa käytössä. Tapahtumaviitteen on oltava lähettäjäkohtaisesti eri lähetyskerroilla uniikki, mutta vastaanottajan ei tarvitse validoida viitteitä. Vastaanottajan tehtävä on ainoastaan siirtää viite APERAKiin täsmälleen sellaisenaan kuin se on sanomassa ollut. Viitteen käyttö on MSCONS-sanoman lähettäjän intressi. Sovittiin, että Sakari muokkaa APERAK-ihousen esimerkkejä ja Markus päivittää uuden MSCONS-kuittauksia käsittelevän ohjeen tältä osin. Käyttöönotto tapahtuu muiden MSCONS-sanomien kuittauksia koskevien muutosten kanssa samaan aikaan Avoimet kysymykset ja kehitysryhmän terveiset 7.1. Sopimustunnusten käyttöä koskevat ohjeet Keskusteltiin tilanteesta, jossa samaa sopimustunnusta käytetään jo kertaalleen peruutetulle ja sittemmin uudelleen käynnistetylle myyjänvaihdolle, jolloin uudessa Z03[1]-sanomassa ainoastaan päivämäärä on vaihtunut. Käytännössä kyseessä on siis peruutuksen peruutus. Tilanteen todettiin olevan ongelmallinen tietojärjestelmien kannalta. Tekninen ryhmä totesi, että yksittäinen sopimustunnus on tarkoitettu vain yhtä sopimusta varten, ja tunnuksen avulla sopimus ja sen aiheuttama sanomaketju pitäisi pystyä jälkikäteenkin löytämään. Tekninen ryhmä ehdotti ohjeistukseen kirjattavan, että peruutettua sopimusta ei saa käynnistää uudelleen samalla sopimustunnuksella. Sopimustunnusten tulisi olla kertakäyttöisiä ja lähettäjäkohtaisesti uniikkeja. Verkonhaltijan ei kuitenkaan tulisi validoida sopimustunnuksia. Ehdotus viedään kehitysryhmän seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi Z11[5/6]-sanomat vuorokaudenvaihteeseen

5 KOKOUSKUTSU 5(6) Keskusteltiin kehitysryhmän tekemästä ehdotuksesta lukemia sisältävien PRODATsanomien aikaleimojen käytöstä. Ehdotuksen taustalla on alalla havaitut erilaiset käytännöt ja tarkan ohjeistuksen puute asiaan liittyen. Toimikunnat ovat linjanneet yleisenä periaatteena, että toimituksen aikaiset muutokset tulisi aina tehdä vuorokauden vaihteessa. Kehitysryhmän ehdotuksessa laskutuslukemien (Z11[5]) ja välilukemien (Z11[6]) aikaleima voidaan kuitenkin ajoittaa keskelle vuorokautta todelliselle luentahetkelle ja mittarinvaihdon (Z10[7]) aikaleima tapahtumahetkeä edeltävään tasatuntiin vaihdettaessa tuntimittari toiseen tuntimittariin. Tekninen ryhmä totesi, että ohjeet, jossa eri sanomille on erilaisia sääntöjä, ovat ongelmallisia ja tämän takia ryhmä ei nähnyt olevan perusteltua ehdotettuun malliin siirtymiselle. Toivottiin mieluummin yhtenäistä linjaa aikaleimojen käytöstä kaikille sanomille. Ryhmä kuitenkin tiedosti, että ei ole olemassa yhtä täydellistä vaihtoehtoa, vaan on valittava paras kompromissi. Ehdotetut aikaleimasäännöt on toteutettavissa järjestelmiin, mutta ainakin osaan järjestelmistä olisi tulossa merkittäviä muutoksia. Toisaalta osaan järjestelmistä muutokset olisi toteutettavissa kevyemmin. Etenkin lukemien pyöristykset koetaan järjestelmien kannalta ongelmallisiksi. On huomioitava, että on välttämätöntä tietää tarkka ajankohta, mistä eteenpäin uusia sääntöjä aletaan noudattaa, sillä joustava siirtymäaika aiheuttaisi ongelmia. Uusia sääntöjä käyttöönotettaessa on myös päätettävä tuleeko vastaanottajan hylätä ohjeistuksen vastaisia aikaleimoja sisältävät sanomat Kaksi nimeä ja hetua sanomiin Kehitysryhmän kokouksessa 4/2012 keskusteltiin toisen nimi- ja henkilötunnuskentän lisäämisestä PRODAT Z03[14]-sanomaan. Asia on ollut esillä aiemminkin kehitysryhmässä. Ongelma on, että sopimukset suositellaan nykyään tekemään kaikkien käyttöpaikalla asuvien täysi-ikäisten nimissä, mutta nykyisissä sanomissa on kentät vain yhden henkilön tiedoille. Kehitysryhmän näkemyksen mukaan tulisi päästä eroon myös siitä, että nimikenttään kirjoitetaan useamman henkilön etunimi. Kehitysryhmä päätti kysyä teknisen ryhmän arvioita vaikutuksista, mikäli kentät lisätään sanomaan vapaaehtoisina. Tekninen ryhmä totesi, että sanomaan kentät on helppo lisätä ja sanomaliikenteen kannalta niiden käyttöönotto on helppoa, mikäli kentät ovat vapaaehtoisia, sillä tällöin kenttiä voi toimijat käyttää niin halutessaan. Tietojärjestelmiin toisen nimen ja hetun lisääminen voi aiheuttaa jonkin verran työtä, mutta kovin suureksi ongelmaksi asiaa ei teknisessä ryhmässä nähty. Teknisessä ryhmässä ehdotettiin, että samalla voitaisiin lisätä useamman henkilön nimi- ja hetu-kentät, jotta sanomaan saataisiin tarvittaessa esimerkiksi kolmen henkilön tiedot. Syntaksi mahdollistaa maksimissaa 8 henkilön tiedot. Asia viedään kehitysryhmän päätettäväksi. Tekninen ryhmä tekee uusien kenttien lisäämisestä inhouse-muutokset Z06- ja Z10-sanomat yli 3x63A kohteista Teknisen ryhmän edellisessä kokouksessa kyseenalaistettiin kehitysryhmän tekemän päätöksen perustelut korjata ohjeita siten, että myös isoista kohteista lähetettäisiin Z06- ja Z10-sanomat. Markus kertoi, että teknisen ryhmän huomion johdosta kehitysryhmä käsitteli asiaa uudelleen huhtikuun kokouksessa, jolloin todettiin teknisen ryhmän olleen oikeassa. Isoista kohteista ei kyseisiä sanomia ole syystä aikaisemminkaan lähetetty ja näin ollen menettelyohjeisiin ei tehdä muutoksia tämän osalta.

6 KOKOUSKUTSU 6(6) 8. Muut asiat 8.1. Tiedonvaihdon SWOT-skenaarioiden laatiminen Markus kertoi valiokuntien yhteiskokouksessa käydystä keskustelusta tulevaisuuden tiedonvaihtomallin kannanmuodostuksesta. Valiokunnat päättivät, että tekninen ryhmä ja EnergiaIT 2020 työryhmä valmistelevat SWOT-analyysit 3-4:stä todennäköisimmästä tiedonvaihtomallista, jonka jälkeen ET:n toimielimet antavat linjaukset eri malleista ja valiokuntien yhteisessä teemakokouksessa lokakuussa muodostetaan kanta tavoiteltavasta tiedonvaihtomallista. Tarkoitus olisi luoda skenaariot ensisijaisesti Suomen kansallisesta näkökulmasta, koska pohjoismaisessa kehityksessä Suomella tulee olla jokin oma kanta tavoiteltavasta mallista. Jan totesi skenaarioiden valmistelussa tarvittavan ensin miettiä tärkeimmät muuttujat, joiden pohjalta vaihtoehtoiset skenaariot voidaan luoda. Muuttujia on esimerkiksi: Kansallinen vs. pohjoismainen malli Keskitetty vs. palveluoperaattori vs. hajautettu malli Edifact vs. toimialan määrittelemä XML vs. EBiX/Entso-E vs. jokin muu tietoformaatti Sovittiin, että Jan tekee aluksi ensimmäiset luonnokset skenaarioista ja lähettää ne tekniselle ryhmälle kommentoitavaksi. Seuraavassa teknisen ryhmän kokouksessa tästä aiheesta järjestetään erillinen aamupäivän mittainen teemakokous. 9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous Seuraava kokous sovittiin pidettävän klo ET:n toimistolla siten, että aamupäivällä pidetään teema kokous SWOT-skenaarioista ja iltapäivällä varsinainen teknisen ryhmän kokous. [Siht huom: Sovittu ajankohta ei käykään ja se tulee muuttaa. Ensisijaiset vaihtoehtoiset ajankohdat kokoukselle ovat tai 18.9]

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 5/2013

Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Muistio 1(5) Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Aika: Maanantaina 4.10.2013 kello 9.15 12.00 Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Heli Manninen Niko Jauhiainen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2014

Teknisen ryhmän kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU 1(5) Teknisen ryhmän kokous 2/2014 Aika: Torstaina 13.3.2014 kello 9.15 13.00 Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 21.5.2013 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 Aika Maanantaina 13.5.2013

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/2010 13.9.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Väliraportti 2 (137) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 5 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 2 JOHDANTO... 15 2.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohjetta ja sanomaliikenteen menettelyohjetta täydentävä ohjeistus 19.11.2010 Versio Kuvaus 30.5.2008

Lisätiedot

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta Loppuraportti 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 12 2 JOHDANTO... 18 2.1 Selvityksen

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit LUONNOS 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Määritelmät ja lyhenteet... 8 1 Johdanto... 12 1.1 Taustaa... 14 1.2 Valittu kuvaustapa...

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014

Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014 Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014 kello 12:00 Tilaisuuden avaus ja projektin esittely / Pasi Aho, Fingrid 12:15 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa / Juha Leinonen, Pöyry Management

Lisätiedot

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY RAPORTTI Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY 1 JOHDANTO...4 2 ETÄLUENNAN ETENEMINEN SUOMESSA LÄHIVUOSINA...5 2.1 Etäluentaan liittyvistä päätöksistä...5 2.2 Etäluentaan

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Kantaverkko ja käyttövarmuus. VALVE 2014 osoitti harjoittelun tärkeyden. s. 4. Ennakointi pitää sähkön liikkeessä. Turvapuisto on työturvallisuuden

Kantaverkko ja käyttövarmuus. VALVE 2014 osoitti harjoittelun tärkeyden. s. 4. Ennakointi pitää sähkön liikkeessä. Turvapuisto on työturvallisuuden Fingrid Oyj:n lehti 3/2014 VALVE 2014 osoitti harjoittelun tärkeyden. s. 4 Kantaverkko ja käyttövarmuus 12 18 koulutusrata Ennakointi pitää sähkön liikkeessä Turvapuisto on työturvallisuuden 23 Tavoitteena

Lisätiedot

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Markus Piispanen 10.4.2015 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(6) Vuonna 2014 sovitut menettelytavat Tähän dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot