Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014"

Transkriptio

1 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes, siht. Fingrid Oyj Jouni Anttila Energiakolmio Oy Esa Kaario Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Tuuni Mikkola TeliaSonera Oyj Markus Piispanen Energiateollisuus ry Aki Salminen Helsingin Energia Oy Anssi Seppälä Enease Oy Heikki Sivonen CGI Suomi Oy Sari Wessman JE-Siirto Oy Estynyt Jan Segerstam Empower IM Oy Asialista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen Puheenjohtaja avasi kokouksen ja asialista hyväksyttiin ilman muutoksia. Keskusteltiin miten asialistan muutokset pitäisi tehdä etukäteen ja voiko kokoukseen tuoda uusia asioita asialistan ulkopuolelta. Päätettiin että muutokset pitää toimittaa viimeistään viikkoa ennen kokousta sihteerille, jotta lopullinen asialista saadaan julkaistua ajoissa. 2. Esittäytyminen Kaikki paikalla olleet ryhmän jäsenet esittäytyvät ja kertoivat omasta taustastaan ja vastuualueistaan. 3. Tiedonvaihdon kehitysryhmän rooli Puheenjohtaja kertoi, että tiedonvaihdon kehitysryhmään on nimetty henkilöitä sähkömarkkinatoimijoiden erilaisista rooleista jolloin mm. kehitysajatuksia ja haasteellisia tilanteita voidaan tarkastella eri näkökulmista. Puheenjohtaja korosti vielä, ettei ryhmää tule sekoittaa Energiateollisuuden Tekniseen ryhmään. Tiedonvaihdon kehitysryhmän tehtävänä on toimia neuvoa antavana elimenä Fingridille ja edistää tehokasta, tasapuolista ja syrjimätöntä tiedonvaihtoa. Tehtävänä on arvioida ja käydä läpi tiedonvaihtoon liittyviä teknisiä asioita. Hyvää kokoustapaa noudattaen tiedonvaihdon tilanteita käsitellessä ei tule Sivu 1 / 8

2 nimetä tapaukseen liittyviä yhtiöitä vaan esimerkkitapaukset käsitellään anonyymisti. Puheenjohtaja esitteli Fingridin tiedonvaihdon internetsivut ja sieltä löytyvät tiedonvaihdon tekniset ohjeet ja kertoi, että ryhmän tehtävänä on päivittää näitä ohjeita. Tiedonvaihdon teknisten ohjeiden päivitysvastuu on siis siirtynyt Fingridille. Puheenjohtaja kertoi, että Fingrid kokosi ryhmän nimeämisperiaatteella. Kehitysryhmällä kokouksia tulee olemaan n. 8 vuodessa, määrä voi olla tätä pienempi, riippuen käsiteltävien asioiden määrästä. Ryhmässä toimii rotaatiomenettely, eli osa jäsenistä vaihdetaan vuosittain. Tällä varmistetaan myös muiden kiinnostuneiden pääsy ryhmään. Ryhmässä heräsi keskustelua, mitä ryhmän mandaatissa mainittu "neuvoa antava" rooli tarkoittaa? Puheenjohtaja selitti että, jos esim. sanomaformaattiin tehdään muutoksia, niin ryhmän tehtävä on myös seurata miten käyttöönotto tapahtuu eri yhtiöissä. Sanomastandardien muutosten osalta epäiltiin suositusten toimivuutta ja todettiin että voisi olla parempi puhua ohjeista. Ryhmässä epäiltiin, että ohjeet voisivat toimia tehokkaammin ja suositusten noudattaminen voi tuntua joistain toimijoista turhalta. Puheenjohtaja esitteli Fingridin tiedonvaihtopalveluihin liittyvät osa-alueet. Puheenjohtaja kävi läpi myös Fingridin vastuulle siirtyneitä palveluita mm., käyttöpaikkarekisteri, testaus- ja sertifiointipalvelu ja yhteystietotaulukko, ja niihin suunniteltuja kehitystoimenpiteitä. Puheenjohtaja kertoi myös, että kaikkien sähkömarkkinatoimijoiden kanssa solmittava tiedonvaihdon palvelusopimus on tällä hetkellä luonnosvaiheessa ja sopimuksen pitäisi olla valmiina allekirjoitettavaksi vuoden loppuun mennessä. Kokouksessa keskusteltiin palveluiden kehityssuunnitelmista ja kenellä kaikilla tulisi jatkossa olla pääsy näihin palveluihin. Mitään päätöksiä ei tästä tehty, mutta todettiin, että tunnusten hallinnointi voi olla hankalaa, koska toimija voi luovuttaa omat tunnuksensa kolmannelle osapuolelle. Testaus- ja sertifiointipalveluun toivottiin myös APERAK- ja MSCONS -sanomien testausmahdollisuutta. Seppälä kysyi mahdollisuudesta saada tarkempia tietoja testaus- ja sertifiointipalvelun kehityssuunnitelmista ja ilmaisi kiinnostuksen osallistua uusien ominaisuuksien testaamiseen. 4. Kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen sitovuuden toteaminen Kaikille osallistujille oli lähetetty ennakkoon tutustuttavaksi kilpailuoikeudelliset ohjeistukset. Puheenjohtaja totesi ohjeistuksen sitovan kokouksen toimintaa. Ryhmän jäsenillä ei ollut huomautettavaa tai kysyttävää ohjeistuksesta. 5. Ajankohtaiskatsaus Fingridin projekteihin / Minna Arffman Datahub -selvitys Puheenjohtaja kävi läpi Datahub -selvityksen tämän hetkistä tilannetta. Datahub selvityksen väliraportti julkaistiin 16.4, jonka jälkeen pidettiin keskustelutilaisuus Seuraava laaja keskustelutilaisuus pidettäneen syksyllä. Väliraportin kommentointiaika päättyi huhtikuun lopussa, johon mennessä tuli 9 kirjallista kommenttia. Väliraportin kommenteista ei löytynyt fataalia virhettä joka muuttaisi merkittävästi raportin sisältöä. Valtaosa kommenteista liittyi selvitysprojektin jatkoon mm. loppuraportin odotettuun sisältöön ja ennen mahdollisen datahubin käyttöönottoa tarvittaviin toimenpiteisiin. Saadut kommentit huomioidaan jatkotyössä. Datahub projektia viedään edelleen aikataulun mukaisesti eteenpäin. Tällä Sivu 2 / 8

3 hetkellä selvitetään tiedonvaihdon tavoitetilaa ja laatukriteereitä, toteutusvaihtoehtoja ja kustannus-höytyanalyysiä. Väliraporttia kritisoitiin vähän liioitellun synkän kuvan antamisesta tämän hetkisestä tilanteesta tiedonvaihdossa, lähinnä kritiikki kohdistui negatiivisten APERAK kuittausten käyttämiseen arviointiperusteena. Todettiin, että negatiiviset APERAK kuittaukset eivät ole niin suuri ongelma, kuin raportista voisi päätellä. Todettiin myös, että negatiiviset APERAK kuittaukset kertovat tietojärjestelmien tarkastusten toimivuudesta ja että, suuri osa negatiivisista kuittauksista on loppujen lopuksi käyttötaparikkomuksia eikä siten varsinaisia tiedonvaihto-ongelmia. Ehdotettiin myös, että olisi parempi jos lukemista saadut negatiiviset kuittaukset käsiteltäisiin erillään muun sanomaliikenteen negatiivisista kuittauksista. Puheenjohtaja totesi väliraportin käsitelleen tiedonvaihdon nykytilaa ja lukujen olevan peräisin toimijoilta. Toimijoiden haastatteluissa tuli myös esille erilaisia ongelmatilanteita koskien APERAK kuittausten käyttöä. Keskustelupäivän järjestelyistä todettiin, että kutsut eivät tavoittaneet kaikkia joita asia olisi kiinnostanut ja samoin tieto keskustelupäivästä katosi liian nopeasti Fingridin sivuilta. NBS -projekti Puheenjohtaja kävi läpi NBS-hankkeen tämän hetkistä tilannetta. Hankkeesta järjestettiin infopäivä samaan aikaan kaikissa pohjoismaissa. Tilaisuudessa todettiin että, aikaa valmistautumiseen ja käyttöönottoon on Suomessa 18 kuukautta, Ruotsi ja Norja liittyvät mukaan helmikuussa NBS:stä tullaan syksyllä järjestämään paikallisia koulutuksia yhteistyössä Adaton ja Energiateollisuuden kanssa. NBS kehottaa toimijoita perehtymään Handbookiin ja muihin materiaaleihin. Materiaalit löytyvät osoitteesta: Kokouksessa keskusteltiin NBS:ssä käytettävästä XML-viestiformaattia, jonka koettiin menevän osittain nykyisen edi-formaatin kanssa päällekkäin, mietittiin jääkö nykyisestä EDI - sanomista jotain pois vai tuleeko kaikki vanhan päälle. Kehitysryhmän käsityksen mukaan yksikään nykyisin käytössä olevista Ediel-sanomaformaateista ei tule päättymään NBS:n käyttöönoton myötä. Sen sijaan NBS:n uusi XML-pohjainen sanomaformaatti tulee korvaamaan taseselvityksessä käytettävät EDI -sanomat, mutta vähittäismarkkinapuolella sanomaformaattiin ei tule muutoksia NBS:n myötä käyttöpaikkakohtaisten tietojen välittämisessä. Ryhmässä toivottiin tarkempaa tietoa miten tämä tulee muuttamaan nykyisiä käytäntöjä. Todettiin myös, että NBS:n tiedonvaihtomalli ei ole vielä täysin valmis ainakaan jäännöstaseen osalta eikä lainsäädäntökään NBS:n osalta ole vielä valmis. Epäilystä ryhmän jäsenissä herätti myös NBS:n aikataulu, etenkin monista avoimista asioista haluttiin tietää milloin asiat tarkentuvat. Sovittiin, että Fingrid yrittää saada jonkun NBS -projektista mukaan kehitysryhmän seuraavaan kokoukseen kertomaan tarkemmin projektin tilanteesta. Samoin Mades - protokollan tietoturvasta ja suorituskyvystä toivottiin lisää tietoa seuraavaan kokoukseen. Sivu 3 / 8

4 6. Datahub -selvityksen haastatteluista saadut palautteet koskien teknistä tiedonvaihtoa / Minna Arffman Puheenjohtaja kertoi datahub selvityksessä tehdyistä syvähaastatteluista. Haastatteluja tehtiin laajalti eripuolilla Suomea ja haastateltavina oli toimijoita ja viranomaisia. Haastatteluissa saatu palaute koski valtaosin tapaa toimia sähkömarkkinoilla tai ohjeiden noudattamattomuutta. Osa toimijoista piti PRODAT Z11 ja MSCONS sanomien rinnakkaista lähettämistä max. 63 A kohteista turhana. Aiheesta keskusteltiin laajasti. Todettiin, että ryhmämme päätyi samaan näkemykseen kuin asiaa aiemmin käsittelyt ET:n kehitysryhmä, eli kaikki toimijat eivät vielä ole valmiita toimimaan pelkästään tuntisarjoilla. 7. APERAK kuittaussanoman käyttö / kaikki Kokouksessa keskusteltiin datahub -haastatteluissa saadusta palautteesta, koskien APERAK kuittauksia. Puheenjohtaja kertoi, että haastatteluissa tuli paljon palautetta siitä, että kaikki toimijat eivät käsittele saamiaan negatiivisia APERAK -kuittauksia ja kuittauksia lähetetään väärillä syykoodeilla. Sivonen totesi, että omakohtaisen kokemukseensa mukaan vain 10% MSCONS sanomien APERAK kuittauksista on virheettömiä ja isotkin toimijat siis toimivat väärin ja arveli, että muuntimissa on ilmeisesti aika paljon virityksiä, jotta kuittaukset menevät läpi. Todettiin, että ohjeistusta olisi syytä korjata, jotta vältytään tahattomalta väärinkäytöltä ja tähän tulisi ryhmän tarttua. Keskusteltiin myös pitäisikö EDI -palveluntoimittajan tiedot (NAD+C1 ja NAD+C2) saada pakolliseksi MSCONS sanomissa, mikä helpottaisi toimimista. Nykyisin osapuolitieto ei ole pakollinen. Tähän todettiin, että osapuolitiedon pakolliseksi tekeminen saattaa aiheuttaa vain turhaa työtä saatuihin hyötyihin nähden. Seppälä ehdotti, että MSCONS -sanomat sisältävät liikaa historiallista tietoa ja koko sanoman sisältö tulisi käydä läpi, ja katsoa mikä on oikeasti tarpeellista. Tämä ei saanut suurta kannatusta, mutta todettiin, että 4:NAD:C1 Ja 4:NAD:C2 kentät pitäisi saada yhteystietotaulukkoon ja lisäksi ohjeistus näiden kenttien osalta pitäisi käydä läpi ja täsmentää virheellisiltä osin. Sovittiin pienryhmän (Seppälä, Sivonen, Jännes) perustamisesta joka valmistelee parannusehdotuksen seuraavaan kokoukseen. APERAK -kuittausten osalta todettiin, että suuri syy niiden käsittelemättömyyteen on juuri väärien syykoodien käyttö kuittauksen lähettäjän päässä. Toinen syy voi olla vastaanottajan omat validoinnit. Todettiin myös, että oikeiden negatiivisten APERAK -kuittausten löytäminen virheellisten seasta on hankalaa, jolloin monet toimijat ilmeisesti jättävät kaikki käsittelemättä. Tätä asiaa ei koettu kuitenkaan kovin suureksi ongelmaksi ryhmässä. Ehdotettiin kuitenkin, että virhekoodivalikoima voisi olla parempi ja ohjeistus selkeämpi. Todettiin, että kaikkien toimijoiden olisi syytä ottaa APERAK -kuittaukset paremmin käyttöön sujuvan tiedonvaihdon varmistamiseksi varsinkin MSCONS -sanomien osalta. Sovittiin, että Fingrid tulee toteuttamaan kyselyn toimijoille kuinka he APERAK -kuittauksia tällä hetkellä käyttävät, millä aikataululla mahdolliset puutteet niiden käsittelyssä korjataan ja mahdollisista kehitystarpeista. Sivu 4 / 8

5 Z03(14) Sisäänmuuttoilmoitus -sanomaan tietoa liittymän siirtymisestä Ryhmä keskusteli kehitysajatuksesta ja todettiin, että liittymäprosessin tarvitsemien tietojen hankkiminen sisäänmuuttoilmoitus -sanomalla on varsin haasteellista. ET on antanut asiasta menettelytapalinjauksen (Vuonna 2012 sovitut menettelytavat). Muutoksen aiheuttamat kustannukset ovat todennäköisesti suuremmat kuin saatava hyöty, joten ryhmä päätti, ettei kehitysajatusta lähdetä viemään eteenpäin. Z03(14) Sisäänmuuttosanomissa ei ole mahdollista kertoa jvh:lle sulakekokoja yms. Todettiin, että verkkoyhtiön ollessa vastuussa käyttöpaikan mittauksesta se ei todennäköisesti pystyisi kuitenkaan pitämään sanomassa ilmoitettuja tietoja tilauksena muutostyöstä vaan joutuisi kontaktoimaan asiakkaan. Aikavyöhykejako ja kuormitusmallin tunnus ovat valinnaisina kenttinä käytettävissä ko. sanomassa, mutta näitäkään tietoja ei kuitenkaan kovin usein käytetä. Päätettiin, että tähän asiaan ei tehdä muutoksia ainakaan toistaiseksi. Sanomaliikenteestä puuttuu osa peruutussanomista Peruutussanomien lisääminen koettiin varsinkin tietyissä muuttoihin liittyvissä käyttötapauksissa hankalaksi, koska pitäisi tietää hyvin tarkkaan mitä ollaan oikeastaan perumassa. Kaario toi esille haastetta kysymällä: Mitä muuton peruutus edes tarkoittaa? Peruuntuuko muutto kokonaan vai peruuntuuko vain myyjän aloittama myyntiprosessi? Todettiin kuitenkin myös, että myyjänvaihtojen peruutukset ovat pääsääntöisesti toimineet hyvin. Ryhmässä todettiin, että täytyisi tarkkaan miettiä mitä peruutussanomia tarvitaan ja pitäisikö niille olla omat syykoodit, jotta tiedetään mitä ollaan milloinkin perumassa. Tätä voidaan myös miettiä kehitysryhmässä. Asiaan palataan tarvittaessa. 8. MSCONS ja MSCONS APERAK variaatioita / Heikki Sivonen Sivonen esitteli sanomaliikenteessä käytettyjä erilaisia variaatioita kentistä ja niiden sisällöstä, jotka kaikki eivät ole ohjeiden tai standardien mukaisia. Todettiin myös, että ohjeistus on joissain tapauksissa ristiriitainen ja sitä pitäisi selkeyttää. Alla merkittävimpiä virheitä sanomaliikenteessä: UNOB/UNOC & ZZ/SLY UNB segmentissä UNOB kirjaimisto on edelleen laajasti käytössä, mutta toimijoiden tulisi siirtyä UNOC -kirjaimiston käyttöön. UNOC -kirjaimiston käyttö ei kuitenkaan ole kaikille toimijoille vielä mahdollista, ennen tietojärjestelmien päivitystä. Tästä syystä monet lähettävät sanomia vielä UNOB- kirjaimistolla, koska vastaanottopää ei välttämättä pysty UNOC -kirjaimistoa käsittelemään. Lisäksi keskusteltiin UNB -segmentissä käytettävistä ZZ ja SLY osapuolitunnuksista. Tämän osalta ohjeistuksen todettiin olevan ristiriitainen ja sitä pitäisi selkeyttää. Ediel Handbookin mukaan ZZ on luvallinen, mutta kuitenkin SLY koodilistan käyttö olisi toivottavaa. Päätettiin, että Fingrid selkeyttää ohjeistusta UNB -segmentin osalta. Fingrid kontaktoi saamiensa tietojen perusteella yhtiöt jotka eivät ole vielä siirtyneet UNOC -kirjaimistoon. Sivu 5 / 8

6 LIN Sivonen kertoi, että LIN -segmentissä on usein ohjeistuksen vastaisesti väärä määrä :- merkkejä. Samoin segmentissä käytetään SVK-osapuolitunnusta, joka on väärin. Sovittiin, että Fingrid kontaktoi saamiensa tietojen perusteella toimijat näiden virheiden osalta. NAD Sivonen totesi, että NAD segmentistä puuttuu pakollinen tieto esim. NAD+DO+XXX. LOC Sivonen kertoi, olemassa olevaa ohjeistusta LOC segmentin sisällöstä todettiin noudatettavan melko huonosti ja elementtien tarpeellisuutta olisi hyvä tarkastella. Todettiin, että osa muuntimista vielä hyödyntää näitä tietoja, mutta joistain elementeistä voidaan ehkä luopua tulevaisuudessa, jos muut kentät saadaan kuntoon. MEA Sivonen kertoi MEA -segmentissä yksiköt (KWH/MWH) ovat edelleen aika laajassa käytössä, vaikka niiden sijaan nykyisin pitäisi käyttää Z01 ja Z02 -tietoja. Ryhmässä todettiin, että Fingrid poisti yksiköt koodistosta ilman tiedotusta, joten tieto on senkin takia saattanut mennä joiltain toimijoilta ohi. Kokonaisuutena näihin ongelmien poistamiseksi Fingrid korjaa ja parantaa ohjeistusta ensin, jonka jälkeen lähettää toimijoille aiheesta yleisen tiedotteen. Tämän jälkeen Fingrid voi vielä erikseen kontaktoida ne toimijat, jotka eivät noudata uutta ohjeistusta. 9. PRODAT-lukemasanoman status/syykoodi / Markus Piispanen Piispanen kertoi, että ET:n kehitysryhmässä (kokous 3/2014) on keskusteltu mahdollisuudesta lisätä PRODAT -sanomiin statusarvot, mikä vähentäisi sekaannusta lukemien korjaamisen yhteydessä. Samassa kokouksessa oli myös ehdotettu, että PRODAT Z11-sanomilla voitaisiin ottaa käyttöön kokonaan uusi syykoodi, joka kertoo, että sanomalla on tarkoitus korjata aikaisemmin lähetettyä lukemaa. Tällöin sanoman aikavälin tulisi täsmätä aikaisemmin lähetetyn lukeman kanssa. Kehitysryhmän ehdotukset eivät saaneet tiedonvaihdonkehitysryhmässä suurta kannatusta. Ryhmässä todettiin useaan otteeseen, että voimassa olevan ohjeistuksen mukaan Prodat sanomia tulee lähettää vain vahvoilla statuksilla, jolloin korjaustarve pienenee. Ryhmässä nousi esille myös ajatus Z11(6) ja Z11(5) sanomien käyttämisestä uusien syykoodien sijaan, mutta tämäkään ajatus ei saanut ryhmässä kannatusta. Ongelma kuitenkin koettiin ryhmässä merkittäväksi, mutta todettiin myös, että ongelmallisesti toimivia yhtiöitä on kuitenkin vähän. Puheenjohtaja kertoi tässä yhteydessä ET:n kanssa sovitusta mahdollisesta nk. yhteistoimintamenettelystä, jossa toimijoita ensisijaisesti kehotetaan antamaan toisilleen suoraan ja reilusti palautetta havaituista ongelmista. Mikäli tämä ei auta, niin teknisissä asioissa Fingrid ja menettelytapa-asioissa ET on yhteydessä ko. toimijaan ja pyrkii opastamalla auttamaan toimijaa pääsemään eroon ongelmasta tai toimimaan kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Päätettiin, että tämä asia pyritään ratkaisemaan tällä menettelytavalla, koska sen koettiin olevan paras ratkaisu nykyiseen tilanteeseen. Sivu 6 / 8

7 10. Sanomaliikenne pientuotantokohteista / Markus Piispanen Piispanen kertoi, että pientuotantokohteiden sanomaliikenteen ohjeistukset ja käyttöönottoaikataulu on ET:n ryhmien käsittelyssä. Lähinnä myyjänvaihto- ja muuttoprosessit tullaan ottamaan käyttöön. Työ on vielä jonkin verran kesken, mutta asiat pitäisi saada valmiiksi kesän aikana. Kokouksessa heräsi vilkasta keskustelua aiheesta. Eniten kritiikkiä kohdistui etumerkkisääntöön, jota ei noudateta kunnolla. Ehdotettiin myös, että tuotantokäyttöpaikoille pitäisi olla oma tuotekoodi, joka toimisi etumerkkisääntöä varmemmin. Piispanen vastasi tähän, että etumerkkisäännöstä on olemassa selkeät ohjeet, mutta niiden noudattaminen on joissain tapauksissa hieman heikkoa. Kokouksessa koettiin myös tärkeäksi saada tuotantokäyttöpaikat käyttöpaikkarekisteriin, jolloin tuotannon aloittamisesta täytyy ilmoittaa verkonhaltijalle. Rekisterin kautta myös sähkön ostajat löytäisivät helposti pientuotantokohteet. Ryhmässä pohdittiin myös mahdollisuutta muuttaa tuotantokäyttöpaikkojen kuormitusmallitunnus (8) pakolliseksi tiedoksi, tällä hetkellä kuormitusmalli on vapaaehtoinen tieto ja toisinaan se puuttuu. Todettiin myös, että tuotantokäyttöpaikka voidaan usein tunnistaa myös käyttöpaikkatunnuksesta, mutta sekään ei ole täysin varma tapa. Kokouksessa toivottiin selkeää ja varmaa tapaa tunnistaa tuotantokäyttöpaikat ongelmien välttämiseksi. Lisäksi kokouksessa pohdittiin pientuotantokäyttöpaikkojen kulutuksen ja tuotannon mittaamista tapauksissa, joissa sama mittari on kytketty sekä kulutus- että tuotantokäyttöpaikalle. Tällöin olisi mahdollista kulutus ja tuotanto netottaa, jolloin joka tunti olisi vain kulutusta tai tuotantoa, eikä molempia yhtä aikaa. Netotusta koskeva keskustelu on kuitenkin vielä käynnissä useiden eri sidostahojen välillä. Keskustelua herätti myös 1 avoimen toimittajan periaate, koska tuotantokäyttöpaikalla voi olla periaatteessa kaksi avointa toimittajaa, toinen kulutukselle ja toinen tuotannolle. Lopuksi todettiin, että tätä asiaa ei käsitellä tässä ryhmässä, mutta kommentit ja ajatukset viedään eteenpäin seuraavaan ET:n vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmän kokoukseen. 11. Muut asiat Ehdotettiin asioita, joita tulisi käsitellä tulevissa kokouksissa. Tulevissa kokouksissa tulisi keskustella yhteystietotaulukkoon lisättävistä tiedoista, joita voisivat olla osapuolen käyttämä Prodat versio ja puhelinnumerot. Lisäksi toivottiin ohjeistusta sanomaliikenteen nopeudesta ja teknisistä vaatimuksista. Tällä hetkellä ei ole selkeää ohjeistusta siitä, miten nopeasti sanoman pitää kulkea perille kun se on lähetetty. Sivu 7 / 8

8 Seppälä ehdotti kehitysajatuksena menettelyä, jossa tiedonvaihdon ongelmia ja virhetilanteita voisi raportoida keskitetysti. Tarkoituksena olisi kerätä tietoa tiedonvaihdon kehittämisen pohjaksi. 12. Seuraavat kokoukset Sovittiin seuraavat kokoukset , klo 10-15, Hämeenlinnassa , klo 9:45-15:45, Helsingissä , klo 9:45-15:45, Helsingissä Sivu 8 / 8

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 Aika Tiistaina 20.9.2011 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 Aika Keskiviikkona 6.6.2012

Lisätiedot

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Eneasen Sanomapalvelu Jedi on älykäs palvelu sähkökaupan tiedonvaihdon seurantaan ja hallintaan. Palvelu seuraa ja raportoi sanomaliikenteen tilaa ja auttaa nopeasti selvittämään

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 31.8.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 Aika Tiistaina 18.8.2015 klo

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 30 ILMOITUSASIAT 2 31 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2015

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2015 Pöytäkirja 29.4.2015 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2015 Aika Ti 14.4.2015, klo 9:45-15:00 Paikka Park Hotel Käpylä, Pohjolankatu 38, Helsinki Paikalla Minna Arffman,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen esett Oy esett Oy toimii operatiivisena taseselvitysyhtiönä tarjoten taseselvitys

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 Aika Maanantaina 14.11.2011

Lisätiedot

Toukokuu Synkka Tuote Erillisohje Lopetettavien Tuotteiden ja Pakkausten käsittely

Toukokuu Synkka Tuote Erillisohje Lopetettavien Tuotteiden ja Pakkausten käsittely Synkka Tuote Erillisohje Lopetettavien Tuotteiden ja Pakkausten käsittely 1 Sisällys Yleistä... 3 Mitä tietoja pitää ilmoittaa... 3 Saatavuus päättyy F7221... 3 Tuotanto lopetettu: pvm F7242... 3 Lanseeraus

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 2.11.2016 klo 12.00-15.15 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Suvi Lehtinen Arto Rajala Olli Puranen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 Kokousaika 14.03.2016 klo 18.00-20.05 Paikka Enonkosken seurakuntatoimisto Läsnä x puheenjohtaja Pekka Auvinen x aluekappalainen Touko Ahokas x jäsen Heikki Kylliäinen

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen

2 Kokouksen järjestäytyminen FINNLINES OYJ PöYTIiKTRIA t/20t6 t (7) FINNLINES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika Paikka Läsnä 12.4.2016 klo 13:05-14.02 Suomen Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00 I 00 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.2.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 Aika Maanantaina 1.2.2016

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Pöytäkirja. Klaus Lindberg, CSC. Kokousmateriaalit löytyvät JulkICT Wikistä: https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/julkict-lab

Pöytäkirja. Klaus Lindberg, CSC. Kokousmateriaalit löytyvät JulkICT Wikistä: https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/julkict-lab Pöytäkirja JulkICTLab 24.6.2015 JulkICTLab ohjausryhmän kokous 3/2015 Aika To 11.6.2015, klo 10:00 12:00 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Helsinki, nvh. Tienhaara Kutsutut: Jäsenet: Sihteeristö:

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy ISS Proko Oy 6.9.2012 LAPIN YLIOPISTO SISÄILMARYHMÄ SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 8 PÖYTÄKIRJA Aika: 6.9.2012 klo 13.00 Paikka: Lapin yliopisto, ravintola Fellin, iso kokoushuone Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Miksi tietokonversio ja tietojen siivous?... 4 2 Tietokonversiotyön aikataulu ja seuranta... 4 3 Valmistaudu tietokonversiotyöhön... 4 3.1 Kartoita yhtiösi resurssit ja varmista

Lisätiedot

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous Muistio 3/2012 AIKA: 7.9.2012 klo 9.15-12.05 PAIKKA: Kokouskeskus Juvenes, Åkerlundinkatu 1, Kokoustila

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-10:58

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-10:58 PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Yhteistyötoimikunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 Klo 09:00-10:58 PAIKKA Seminaarinkatu 2, 3 krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT 2 (6) 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen tasehallinta... 3 3 Tasevastaavan sähkötaseen tasapaino

Lisätiedot

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta Yleiskaavatyö 2013-2016 Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202 Yleiskaavaehdotus 2016 D/318/10.02.02.00.04/2015 KV 13.6.2016 Liite 8 Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö ja aluehankkeet Pöytäkirja

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 8.5.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 29 ILMOITUSASIAT 2 30 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV).

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV). SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4-2001 AIKA: PAIKKA: Ke 29.8.2001 klo 18.00 alkaen SIL ry, Malmi LÄSNÄ: Ilkka Keinänen puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/4) NEUVOSTO 3.7.2012

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/4) NEUVOSTO 3.7.2012 TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/4) TORNION KYLIEN NEUVOSTON KOKOUS Aika: 26.6.2012 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä: Karunki, VPK:n kokoustilat Osallistujalista liitteenä. 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston kokous 20.01.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51

Nuorisovaltuuston kokous 20.01.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 49 Nuorisovaltuuston kokous 20.01.2015 AIKA 20.01.2015 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 15.09.2015 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Pellon kunnantalo Aika: 15.9.2015 klo 10:00 Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI. Aika Torstai 8.1.2009 n. klo 16.00 17.30 Paikka Aalborg, Tanska

PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI. Aika Torstai 8.1.2009 n. klo 16.00 17.30 Paikka Aalborg, Tanska PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI OHJAUSRYHMÄ 1/2009 PÖYTÄKIRJA Aika Torstai 8.1.2009 n. klo 16.00 17.30 Paikka Aalborg, Tanska Osallistujat Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti,

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika, kello 9:00 12:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman Itella,pj, operaattori

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Nuorisovaltuusto Aika 19.01.2015 klo 17:00-18:00 Paikka Aurinkovuoren koulun neuvottelutila Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Verkkolaskun laatutesti. Juha Ikävalko / AgentIT Finland Oy Verkkolaskufoorumin syysseminaari

Verkkolaskun laatutesti. Juha Ikävalko / AgentIT Finland Oy Verkkolaskufoorumin syysseminaari Verkkolaskun laatutesti Juha Ikävalko / Verkkolaskufoorumin syysseminaari Osa TARU-hanketta, jonka tavoitteena on luoda pohja uusille innovatiivisille digitaalisen taloushallinnon palveluille sekä automatisoidulle

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2015 Aika ja paikka Ke 15.4.2015 klo 19.00-20.24, Korian seurakuntasali, Alakouluntie 23 Tutustumis- ja suunnitteluilta sekä kahvit

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 107 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 12.4.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 109 2 KOKOUKSEN AVAUS... 109 3

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 32 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 32 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 33

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 32 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 32 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 33 30 Nuorisovaltuusto 9.4.2014 AIKA 9.4.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 32 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 28.6.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 Aika Keskiviikkona 8.6.2016

Lisätiedot

Muistio 1(5) Paikalla mahdollisesti myös median edustajia. Päätös Johtajaylilääkäri Seppo Ranta avasi kokouksen 16.05

Muistio 1(5) Paikalla mahdollisesti myös median edustajia. Päätös Johtajaylilääkäri Seppo Ranta avasi kokouksen 16.05 Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 17.12.2015 kello 16.00 - Paikka Osallistujat Iso kabinetti C-rakennus CP031 (ruokasalin käytävä). Esteetön sisäänkäynti (myös hissi) C-rakennuksen keskivaiheilta

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Pasi Lintunen 2 Vuoden 2010 lopulla tasevastaavapäivillä... Selvitettiin taustatekijöitä ja syitä projektin käynnistämiselle.

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISS Proko Oy 3.10.2013

ISS Proko Oy 3.10.2013 ISS Proko Oy 3.10.2013 LAPIN YLIOPISTO SISÄYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄ SISÄYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 14 PÖYTÄKIRJA Aika: 3.10.2013 klo 9.30 Paikka: Lapin yliopisto, Fellin iso kabinetti Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat Energiaviraston ajankohtaispäivä 17.6.2016 Agenda Verkkoluvat NBS & Datahub 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset VATI

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 Kuten jo 8.12.2006 Suomen Schipperkekerho ry:n hallitukselle sekä yhdistyksen syyskokouksen 11.11.2006 puheenjohtajalle

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 3/05

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 3/05 Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 3/05 Keskiviikko 23.2. klo 18.00 Oppimiskeskus Alexandria, ryhmätyötila 333 Läsnäolijat: Suvi Knaapila, puheenjohtaja Risto Sandvik, varapuheenjohtaja VilleKomulainen,vanhempi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 29. huhtikuuta 2015 klo 16-18 PAIKKA Längelmäen seurakuntatalo LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KONTIO-OLLILA

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot