Mitä on signaalien digitaalinen käsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä on signaalien digitaalinen käsittely"

Transkriptio

1 Mitä on signaalien digitaalinen käsittely Signaalien digitaalinen analyysi: mitä sisältää, esim. mittaustulosten taajuusanalyysi synteesi: signaalien luominen, esim. PC:n äänikortti käsittely: oleellisen poimiminen, suodattaminen Signaali on mikä tahansa suure, joka vaihtelee ajan, paikan tai minkä tahansa muuttujan funktiona: ääni kuva mittalaitteen mittaustulos (c) Antti Kosonen

2 Sovelluksia: häiriöiden poisto mittaussignaalista informaatiota sisältävien taajuuksien poimiminen taajuusanalyysi (mittaustulokset) puheentunnistus audiosovellukset: CD, DVD, DAT, MD, äänikortit kuvankäsittely: pakkaus, hahmontunnistus (c) Antti Kosonen

3 Mitä digitaalinen signaalinkäsittely on käytännössä: Suunnittelua ja toteutusta o sopivan suodattimen valinta ja analyysi näytteenottotaajuus, stabiilius, rakenne jne. o suodattimen toteutus ohjelmallinen (DSP, yleiskäyttöinen tietokone) piiritoteutus (PLD, ASIC, FPGA) rajallisen bittimäärän vaikutukset Analysointia (c) Antti Kosonen

4 Mitä digitaalisen signaalinkäsittelyn opintojaksoilla opiskellaan Signaalien digitaalinen käsittely: Signaalien ja järjestelmien ominaisuudet ja niiden analysointi Suodatinten suunnittelun ja toteuttamisen perusteet DFT:n ja FFT:n perusteet Digitaalinen suodatus: Äärellisen sananpituuden vaikutukset ja niiden estäminen Suodatinten suunnittelu ja toteutus ohjelmallisesti Näytteenottotaajuuden muuttaminen Mediaani ja adaptiiviset suodattimet Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi: Edellä oleviin opintojaksoihin liittyviä harjoitus ja laboratoriotöitä Digitaalisen signaalinkäsittelyn erikoiskurssi: Satunnaissignaalien käsittely, spektrin estimointi (c) Antti Kosonen

5 Luentoaiheet 1. Johdanto: näytteenoton periaate 2. Diskreettiaikaiset signaalit ja järjestelmät 3. z muunnos ja sen soveltaminen lineaaristen aikainvarianttien järjestelmien analyysiin 4. Taajuustason analyysimenetelmät 5. Diskreetti Fourier muunnos (DFT) 6. Nopea Fourier muunnos (FFT) (c) Antti Kosonen

6 Signaalit, järjestelmät ja signaalinkäsittely Signaali on mikä tahansa suure, joka vaihtelee ajan, paikan tai minkä tahansa muuttujan tai muuttujien funktiona o Esim ajan funktiona, paikan funktiona Aina signaalin tarkka matemaattinen esittäminen ei ole mahdollista o Esim. puhe tällainen signaali voidaan esittää sinisignaalien summana sin 2π (c) Antti Kosonen

7 Signaaleja saadaan aikaan eri tavoin signaalin lähde järjestelmä, joka vastaa herätteeseen Järjestelmällä tarkoitetaan myös laitetta (eng. hardware), joka käsittelee signaalia o Esim. häiriöiden suodatus Laitteen suorittamaa tehtävää nimitetään signaalinkäsittelyksi Digitaalisen signaalinkäsittelyn yhteydessä järjestelmän määrittelyä on tarkoituksenmukaista laajentaa käsittämään konkreettisten laitteiden lisäksi myös operaatioiden ohjelmalliset toteutukset (eng. software) (c) Antti Kosonen

8 Esimerkki puhesignaalista 1 Amplitudi Aika [s] Kuva. Graduate.wav ääninäyte. graduate.wav (c) Antti Kosonen

9 Digitaalisen signaalinkäsittelyjärjestelmän perusosat ) = C E A JK I EC = = E N = J ) = C E A I EC = = E I EJJA E O = J ) = C E A D J I EC = = E Kuva. Analoginen signaalinkäsittely. ) = C E A = EF I J I = JE ), K K E, EC EJ= = E A I EC = = E I EJJA E, ) K K E ) = C E A = EF I J I = JE %! " # $ Kuva. Digitaalisen signaalinkäsittelyjärjestelmän lohkokaavio. (c) Antti Kosonen

10 Digitaalisen signaalinkäsittelyn edut ja haitat + Joustavuus = muutosten tekeminen helppoa (ohjelman muuttaminen) + Tarkkuus = tarkkuus on määritettävissä matemaattisen tarkasti (bittien lukumäärä jne.) + Tallennettavuus = off line analysointi + Edullisuus = jossain tapauksissa verrattuna analogiseen toteutukseen + Monimutkaisten algoritmien toteutus mahdollista Laajakaistaisten signaalien käsittely (hw ongelma) Ohjelmallisen toteutuksen hitaus (hw ongelma) Kalleus yksinkertaisissa tehtävissä (A/D muunnos) Informaation häviäminen (kvantisointi) (c) Antti Kosonen

11 Signaalien luokittelu monikanavainen ja moniulotteinen signaali Monikanavainen: o Esim. maanpinnan nopeus kolmen akselin suunnassa (kuva) Moniulotteinen (lisäksi monikanavainen) o Esim. TV signaali (kirkkaus paikan ja ajan funktiona),,,,,,,, Kuva. Maanpinnan nopeus. Kolme kanavaa. (c) Antti Kosonen

12 Tällä opintojaksolla käsitellään pääasiassa yksikanavaisia ja yksiulotteisia signaaleja, jotka voivat olla reaalisia tai kompleksisia o Esim. sin 3π cos 3π sin 3π Nämä signaalit voivat olla minkä tahansa riippumattoman muuttujan funktioita, tavallisesti kuitenkin ajan Kuva. Kaksiulotteinen signaali. (c) Antti Kosonen

13 Signaalien luokittelu jatkuva ja diskreettiaikaiset signaalit Jatkuva aikaiset signaalit o Analogiset signaalit: määritelty kaikilla ajanhetkillä jollakin aikavälillä (a,b) Diskreettiaikaiset signaalit o Määritelty vain tiettyinä ajanhetkinä o Tietyt ajanhetket : ajanhetkien ei tarvitse olla tasavälein, mutta usein näin kuitenkin on o Esim. tasavälein, 0, 1, 2,, missä on aikaindeksi ja aikaväli Diskreettiaikaisia signaaleja saadaan 1. Valitsemalla analogisen signaalin arvoja diskreetteinä ajanhetkinä: näytteenotto (eng. sampling). 2. Laskemalla yhteen muuttujan arvoa tietyn aikavälin aikana: esimerkiksi tietä ajavien autojen lukumäärä tunnissa. (c) Antti Kosonen

14 Esimerkki diskreettiaikaisesta signaalista Signaalin diskreettiaikaisuutta voidaan korostaa merkitsemällä signaalia :llä :n sijasta Esim. 0,8, jos 0 0, muuten 1 x(n) n Kuva. Diskreettiaikaisen signaalin graafinen esitys. (c) Antti Kosonen

15 Signaalien luokittelu jatkuva ja diskreettiarvoiset signaalit Signaalin arvot voivat olla jatkuvia tai diskreettejä: Jatkuva aikainen, jatkuva( arvoinen) signaali Jatkuva aikainen, diskreetti(arvoinen) signaali Diskreetti aikainen, jatkuva( arvoinen) signaali Diskreetti aikainen, diskreetti(arvoinen) signaali x a (t) 0 x a (t) t t (a) (b) x(n) 0 x(n) n n (c) Kuva. Signaalin neljä eri kategoriaa sen aikamuuttujan ja arvojen suhteen. (d) (c) Antti Kosonen

16 Signaalien luokittelu deterministiset ja satunnaissignaalit Deterministiset Matemaattinen malli Signaali tunnetaan tarkasti ilman epävarmuutta Satunnaiset Tilastollinen käsittely Ei ennustettavissa käytännössä Ei voida kuvata matemaattisesti Luokittelu tärkeää Voi johtaa vääränlaisiin tuloksiin, koska jotkut menetelmät soveltuvat ainoastaan deterministisille ja toiset vain satunnaisille signaaleille (c) Antti Kosonen

17 Jatkuva ja diskreettiaikaisten signaalien taajuus Jatkuva aikaiset sinisignaalit cos ΩΘ, cos 2πΘ, missä alaindeksi a merkitsee analogista on amplitudi Ω on kulmataajuus [rad/s] Θ on (nolla)vaihekulma [rad] Ω2π(huom! Iso kirjain ) N = J 6 F. ) )? I 3 J Kuva. Analoginen sinisignaali. (c) Antti Kosonen

18 Jatkuva aikaisella sinisignaalilla on seuraavat ominaisuudet: 1. Signaali on jaksollinen 1 on sinisignaalin perusjakso 2. Eritaajuiset sinisignaalit ovat eri signaaleita. 3. Taajuuden kasvattaminen johtaa värähdysten lukumäärän kasvamiseen tiettynä aikavälinä. Samat ominaisuudet pätevät myös kompleksisille signaaleille cossin Taajuus voi olla myös negatiivinen (matemaattisessa mielessä) (c) Antti Kosonen

19 cos Ω Θ 2 Analogisen signaalin taajuusalue on siis 2 1 ) 9 9 J 3 9 J 3 4 A ) Kuva. Kosinifunktion esittäminen kahdella vaiheosoittimella. 9 (c) Antti Kosonen

20 Diskreettiaikaiset sinisignaalit cos,, cos 2π,, missä on amplitudi on kulmataajuus [rad/s] on (nolla)vaihekulma [rad] 2π(huom! Pieni kirjain ) N ) Kuva. Diskreettiaikainen sinisignaali, kun π 6ja π 3. (c) Antti Kosonen

21 Diskreettiaikaisella sinisignaalilla on seuraavat ominaisuudet: 1. Diskreettiaikainen signaali on jaksollinen, jos, Pienin jakso, jolle yo. yhtälö pätee, on perusjakso. Todistus Yo. yhtälön mukaan pitää olla cos 2π cos 2π Yhtälö pätee, jos on olemassa vakio, jolloin eli jos 2π 2π Siten diskreettiaikainen signaali on jaksollinen vain, jos sen taajuus voidaan ilmaista kahden kokonaisluvun suhteena (siis on rationaaliluku). (c) Antti Kosonen

22 Perusjakson selvittämiseksi :stä on supistettava yhteiset tekijät. Esimerkiksi, jos , mutta Diskreettiaikaiset sinisignaalit, joiden taajuuksien ero on 2π:n monikerta, ovat samoja Todistus Tarkastellaan signaalia cos : cos 2π cos 2π cos Siten siis kaikki sinimuotoiset sekvenssit cos, 0, 1, 2, 2π, π π ovat yhtäsuuria. Toisaalta kaksi eritaajuista sekvenssiä väliltä π πtai ovat eri sekvenssejä Sinisignaalilla, jonka πtai 1 2, on ekvivalenttinen signaali, jonka π. Signaalia πnimitetään vastaavan signaalin π laskostumaksi (eng. alias). (c) Antti Kosonen

23 3. Diskreettiaikaisen sinisignaalin suurin värähtelytaajuus saadaan, kun π(tai π) tai vastaavasti (tai ). Seuraa ominaisuudesta 2 Matlab esimerkki (c) Antti Kosonen

24 Diskreettiaikaisten signaalien ominaisuudet demonstraatio % jaksollisuus.m % % Demonstroi diskreettien sinisignaalien ominaisuuksia: % % - laskostuminen % - maksimitaajuus % - laskostuminen % Nmax = 40; n = 0:Nmax; f = [0 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 3/4 7/8 15/16 31/32 1]; Nf = length(f); for i = 1:Nf x = cos(2*pi*f(i)*n); stem(n,x) title(['\itf\rm_0 = ' num2str(f(i))]); axis([0 Nmax ]); grid on pause end (c) Antti Kosonen

25 Harmonisessa suhteessa toisiinsa olevat kompleksiset eksponenttifunktiot Joukko jaksollisia kompleksisia eksponenttisignaaleja, jotka ovat yksittäisen positiivisen taajuuden monikertoja Jatkuva aikaiset harmoniset eksponenttisignaalit, 0, 1, 2, Jaksollisen signaalin ominaistaajuus on Jaksonpituus on 1 Kaikilla :n kokonaislukuarvoilla saatavat signaalit voidaan erottaa toisistaan, eli jos, niin Peruseksponenttisignaaleista voidaan muodostaa lineaarikombinaatio missä, 0,1,2, ovat kompleksisia vakioita (c) Antti Kosonen

26 Signaalin perusjakso on 1 Edellä ollutta summalauseketta kutsutaan :n Fourier sarjaksi Vastaavat harmoniset eksponenttisignaalit voidaan muodostaa diskreettiaikaisille eksponenttisignaaleille Koska diskreettiaikainen kompleksinen eksponenttisignaali on jaksollinen, jos sen taajuus on rationaaliluku, valitaan 1 Toisaalta, 0, 1, 2, Siten onkin olemassa vain kappaletta toisistaan erotettavissa olevaa jaksollista kompleksista eksponenttisignaalia, 0,1,2,,1 (c) Antti Kosonen

27 Lineaarikombinaatio on jaksollinen funktio, jonka perusjakso on Tämä on jaksollisen diskreettiaikaisen signaalin Fourier sarja (c) Antti Kosonen

28 A/D ja D/A muunnokset A/D muunnos voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen 1. Näytteenotto:, missä on näytteenottoväli 2. Kvantisointi: Kvantisointivirhe: 3. Koodaus: bittinen binääriluku ), K K E N = J O JJA A JJ N L = JEI E JE N = K I ) = C E A I EC = = E, EI HA A JJE= E = E A I EC = = E L = JEI EJK I EC = = E, EC EJ= = E A I EC = = E Kuva. A/D muuntimen perusosat. (c) Antti Kosonen

29 D/A muunnosta ei tarvita kaikissa sovelluksissa D/A muunnos yhdistää diskreettiaikaisen signaalin pisteet jatkuva aikaiseksi käyttäen jonkinlaista interpolointia Nollannen asteen pitopiiri on yksinkertaisin (eng. zero order hold) Lineaarinen interpolaattori on toinen vaihtoehto ) F E 6 " 6 $ 6 & 6 ) E = Kuva. Nollannen asteen pitopiiri (D/A muunnos), missä alkuperäinen signaali on katkoviivalla ja porrasapproksimaatio yhtenäisellä viivalla. (c) Antti Kosonen

30 Näytteenotto Jaksollinen näytteenotto,, missä on näytteenottoväli 1 on näytteenottotaajuus [Hz] Jatkuva aikaisen signaalin aikamuuttujan ja diskreettiaikaisen signaalin aikaindeksin välillä on yhteys O JJA A JJ ) = C E A I EC = = E N = J N = J. I 6 N N N = 6 N = J, EI HA A JJE= E = E A I EC = = E N N = 6 J! " # $ % & ' 6 6 # 6 ' 6 J 6 Kuva. Analogisen signaalin jaksollinen näytteistys. (c) Antti Kosonen

31 Mikä on taajuusmuuttujien (tai Ω) ja (tai ) välinen riippuvuussuhde cos 2π Θ cos 2π cos 2π Toisaalta cos 2π. Siten 2π 2π 2πΩ Ω Edeltä muistetaan taajuusalueet (c) Antti Kosonen

32 Ω ππ Kun nyt tunnetaan yhteydet ja Ωsaadaan diskreettiaikaisen signaalin taajuusrajoituksista rajoitukset näytteenottotaajuudella näytteitettävälle analogiasignaalille tai 2 2 π Ωπ näytteenottoteoreema (c) Antti Kosonen

33 Näytteenottoteoreema Jos analogiasignaalin sisältämä suurin taajuus on ja signaalista otetaan näytteitä taajuudella 2 2, niin voidaan rekonstruoida tarkasti näytearvoistaan, kun käytetään interpolointifunktiota sin 2π sinc 2 2π Matlab esimerkki interpolointifunktiosta: % Interpolointifunktio % t = -5:1e-3:5; B = 1; g = sinc(2*b.*t); figure plot(t,g); title('interpolointifunktio') grid on (c) Antti Kosonen

34 Näytteenottoteoreema jatkuu Näytteenottoteoreeman perusteella rekonstruoitu signaali voidaan ilmaista muodossa N = J O JA N = JI J= missä Jos näytteenottotaajuus on minimiarvo 2 sin 2π 2 2 2π Kuva. Ideaalinen D/Amuunnos (interpolointi). Tällainen rekonstruointi on ideaalinen, mutta vaadittu näytteiden ääretön määrä tekee käytännön toteuttamisen mahdottomaksi J Näytteenottotaajuutta 22 kutsutaan Nyquist taajuudeksi (c) Antti Kosonen

35 Näytteenotto esimerkki Esimerkki Analogiasignaalin kuvaa funktio 3cos 50π 10 sin 300π cos 100π Mikä on signaalin Nyquist taajuus? (c) Antti Kosonen

36 Näytteenotto ratkaisu Ratkaisu Signaali sisältää taajuudet 25 Hz, 150 Hz, 50 Hz Siten 150 Hz ja Nyquist taajuus 2. Siten 300 Hz Huomaa, jos 300 Hz, niin 3cos 50π 300π 100π 10sin cos valitaan 300 Hz 3cos π 10sin π 6 cos π 3 (c) Antti Kosonen

37 Laskostuminen Mitä tapahtuu analogiasignaalin taajuuksille 2 ne laskostuvat taajuusalueelle 2 Olkoon cos 2π Θ, jota näytteistetään taajuudella 1 cos 2π missä (olkoon 2 2) Tarkastellaan sitten signaaleja, joiden taajuus on, 1,2, cos 2π Θ (c) Antti Kosonen

38 Näytteistettävä signaali on siten cos 2π cos 2π 2π cos 2π Taajuudet ( 2) näyttävät samalta kuin taajuus (c) Antti Kosonen

39 B M F. I. I. I. I. F 1 Kuva. Yhteys jatkuva ja diskreettiaikaisten signaalien taajuusmuuttujien välillä jaksollisessa näytteenotossa. Amplitudi Aika [s] Kuva. Laskostumisen havainnollistaminen. (c) Antti Kosonen

40 Laskostuminen esimerkki Esimerkki Tarkastellaan analogista signaalia 3cos 2000π 5 sin 6000π 10 cos 12000π a) Mikä on signaalin Nyquist taajuus? b) Signaalista otetaan näytteitä näytteenottotaajuudella 5000 Hz. Mitä taajuuksia saatava diskreettiaikainen signaali sisältää? Jos tapahtuu laskostumista, miltä taajuuksilta laskostuvat taajuudet näyttävät? c) Mikä analoginen signaali saadaan signaalista, jos käytettävissä on ideaalinen interpolaattori? Ratkaisu Esitetään luennolla. (c) Antti Kosonen

41 Laskostuminen esimerkki Esimerkki Eräästä signaalista tiedetään, että sen sisältämä energia on kokonaan taajuuksien 90 MHzja 100 MHz välissä. Signaalista muodostetaan näytteenotolla digitaalinen signaali. Mikä on tarvittava miniminäytteistystaajuus? Ratkaisu Signaalin taajuuskaista 10MHz. Koska alkuperäinen taajuuskaista on tunnettu, eikä signaali sisällä muita taajuuksia, voidaan käyttää näytteenottotaajuutta 2, koska tällöin kaikki signaalin taajuuskomponentit laskostuvat taajuusalueelle 0 2. Siten, 20 MHz. (c) Antti Kosonen

42 Kvantisointi Kvantisointivirhe signaalin kvantisointi hävittää informaatiota Pyöristyksessä missä Δ 2 Δ 2 Δ 1 missä on kvantisointitasojen lukumäärä :n kasvattaminen pienentää kvantisointiporrasta Δ kvantisointivirhe pienenee ja tarkkuus kasvaa Analogisten signaalien kvantisointi hävittää aina informaatiota Kvantisointivirheen suuruutta voidaan kuvata signaali kvantisointikohinasuhteen (eng. signal to quantization noise ratio, SQNR) avulla (c) Antti Kosonen

43 Esim. diskreettiaikainen signaali: 0,9, 0 0, 0 saadaan ottamalla näytteitä analogisesta eksponenttisignaalista 0,9, 0 taajuudella 1 Hz & $ " N ' N = J ' J L = JE I E JE = K A & $ " N = J ' J N G, L = JEI E JE J= I L = JEI E JE = I A! " # $ % & 6 Kuva. Näytteitä analogisesta signaalista.! " # $ % & 6 Kuva. Kvantisoidut näytteet analogisesta signaalista pyöristämällä. (c) Antti Kosonen

44 Sinimuotoiselle signaalille voidaan johtaa desibeleinä SQNR SQNR db 10 log SQNR 3 10log 2 2 1,766,02 Sananpituuden kasvattaminen yhdellä bitillä kasvattaa signaalikvantisointikohinasuhdetta siis noin 6 db Esim. CD: 16 bittiä 96 db ) F E ",!,,,,,!, ", ) F EI HA J E JE L = JEI EJK O JA N G 6 ) E EI HA J E JE L = JEI E = J O JA N = 6 ) K F A H E A = = C E= I EC = = E N = J, ) K K JE A D J 0 N G J 6 6! 6 " 6 # 6 $ 6 % 6 & 6 ' 6 ) E = Kuva. Sinimuotoisen signaalin näytteenotto ja kvantisointi. J, L = JEI E JE = I A L = JEI E JE = K A L = JEI E JE J= I (c) Antti Kosonen

45 Kvantisointisoitujen tasojen koodaminen Koodauksessa kukin kvantisointitaso kuvataan omalla binääriluvulla Jos kvantisointitasoja on kappaletta, tarvitaan vähintään eri binäärilukua Sananpituudella bittiä voidaan kuvata 2 eri binäärilukua Siten on oltava 2, joten tarvitaan vähintään log bittiä (c) Antti Kosonen

46 Näytteistys esimerkki Esimerkki PCM (eng. pulse code modulation) äänen välitykseen on käytössä kanava, missä bps. Etsi sopivat arvot kvantisoinnissa käytettävälle bittimäärälle, kvantisointitasoille ja näytteistystaajuudelle oletuksella 3,2 khz. (c) Antti Kosonen

47 Näytteistys ratkaisu Ratkaisu Kavavalle bps, Hz joten b s s 5,6 5 ja , 7,2kHz CD standardi: 16, 44,1 khz 705,6 kbps kaksi kanavaa (stereo) 2 1,4112 Mbps 20 log 2 96 db(dynaaminen alue) Lisäksi virheenkorjausinformaatio yms. (c) Antti Kosonen

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Differentiaali-interferometria ja sen soveltaminen jäätiköiden tutkimukseen

Differentiaali-interferometria ja sen soveltaminen jäätiköiden tutkimukseen Differentiaali-interferometria ja sen soveltaminen jäätiköiden tutkimukseen Esimerkkitapaus: Svartisen Maa-57.290 Erikoistyö Kirsi Karila 50825A 1. Johdanto... 2 2. SAR-tutkakuvan ominaisuuksia... 3 2.1

Lisätiedot

4.2 Akustista fonetiikkaa

4.2 Akustista fonetiikkaa 4.2 Akustista fonetiikkaa Akustisessa fonetiikassa tutkitaan puheen akustisia ominaisuuksia ja sitä miten ne seuraavat puheentuottomekanismin toiminnasta. Aiheen tarkka käsitteleminen vaatisi oman kurssinsa,

Lisätiedot

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti?

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Wilhelmiina Hämäläinen Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 1.-2.12. 2003 Tietojenkäsittelytieteen laitos Joensuun yliopisto 1 Johdanto

Lisätiedot

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Tietojenkäsittelytiede 25 Joulukuu 2006 sivut 28 37 Toimittaja: Jorma Tarhio c kirjoittaja(t) Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Veli Mäkinen Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

14. Haku sisällön perusteella 14.1. Johdanto

14. Haku sisällön perusteella 14.1. Johdanto 4. Haku sisällön perusteella 4.. Johdanto Tietokantojen yhteydessä perinteinen kyselyn käsite on hyvin määritelty. Tiedonlouhinnassa on kyse edellistä yleisimmistä, mutta vähemmän täsmällisistä kyselyistä.

Lisätiedot

ian musiikinteoria 1:n kurssimateriaalia ja sen sisällön on laatinut musiikinteorian lehtori Aarre

ian musiikinteoria 1:n kurssimateriaalia ja sen sisällön on laatinut musiikinteorian lehtori Aarre Tervetuloa opiskelemaan musiikkiakustiikkaa! Tämä sivusto sisältää tietoa musiikkiakustiikasta ja apuvälineitä erilaisten musiikkiakustisten perusilmiöiden havainnollistamiseen. Sivusto on alunperin tarkoitettu

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat Jarkko Peltomäki Järjestetyt joukot ja hilat Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma Turun yliopisto Syyskuu 2010 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Järjestetty joukko 3 2.1 Määritelmiä ja perusominaisuuksia...............

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I origo f ( x, y ) x y 4 1 Segmentointi...43 1.1 Epäjatkuvuuskohtiin perustuva segmentointi... 43 1.1.1 Pisteentunnistus (point etection)...

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuudesta 1

Markkinoiden toimivuudesta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Markkinoiden toimivuudesta 1 KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Klaus Kultti Professori Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Janne Ruohonen LASTUAVIEN TYÖSTÖKESKUSTEN ELEKTRONIIKKA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Maanmittausosasto KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosastolla tehty diplomityö Espoo, huhtikuu 2004

Lisätiedot

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät Mat-2.2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 11 Ehtamo Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät a) Ratkaise tehtävä min (x 1 2) 4 + (x 1 2x 2 ) 2 s.e. x 2 = x 2 1 käyttäen kvadraattista ulkopuolista sakkofunktiota.

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot