TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN"

Transkriptio

1 TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 4/2010

2 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 4/2010 TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori/Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki 2010

3 Tampereen kaupunki Konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Tietotuotanto- ja laadunarviointiyksikkö Aleksis Kiven katu C PL Tampere puh faksi Riitta Juusenaho, Päivi Juurinen ja Tampereen kaupunki Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy Tampere 2009 ISSN-L ISSN ISBN

4 Lukijalle Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupungissa vuonna 2010 tehdyn Kotitori/Ikäpisteen käyttäjille ja sidosryhmille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn sekä ikäihmisten kotihoitoon ja kotona asumista tukevien palvelujen järjestämiseen liittyvän kuntalaisille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Tutkimuksen toteuttamisesta vastasi Tampereen kaupungin talous- ja strategiaryhmän tietotuotanto- ja laadunarviointi yhteistyössä Tampereen yliopiston opiskelijoiden Wilhelmiina Karikon sekä Olli Jakosen kansa. Raportti jakaantuu kolmeen osaan: Kotitori/Ikäpisteen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ( s.11 15) Kotitorin sidosryhmien asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ( s.19 24) Tampereen kaupungin kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (s.29 65) Sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten palvelujen kansallisessa laatusuosituksessa (2008) linjataan keskeisiksi strategioiksi hyvinvointi ja terveyden edistäminen, asuin- ja hoitoympäristöt sekä henkilöstö ja johtaminen. Laatusuosituksessa tavoitteena on muuttaa olemassa olevaa palvelurakennetta niin, että kotona asumista tukevia palveluita lisätään ja laitoshoitoa vähennetään. Suositus korostaakin julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta ja painottaa myös kuntalaisten, asiakkaiden ja omaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämistä. Suosituksen toteuttaminen luo eri toimijoille edellytyksiä parempiin osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin sekä laadukkaisiin ja vaikuttaviin palveluihin, jotka perustuvat kunnan ikääntyneen väestön tarpeisiin ja kattavaan ikääntyneiden asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin. Ikääntyneiden palvelujen laatusuositus koskee ikääntyneiden säännöllisesti käyttämiä palveluja, kuten kotihoitoa, omaishoidon tukea, palveluasumista, pitkäaikaista hoivaa ja hoitoa tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja laitoksissa, sekä laajemmin ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimia. Väestön ikääntymiseen varautumisessa on ikääntyneiden palveluiden ohella suunnittelun keskiöön nostettava yhteiskunnan tarve sopeutua entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin huomattavasti laajemmin. Kyse on ikääntymisen valtavirtaistamisesta kaikkeen toimintaan. Riitta Juusenaho Päivi Juurinen tutkimus- ja arviointipäällikkö suunnittelija tietotuotanto- ja laadunarviointi tietotuotanto- ja laadunarviointi Wilhelmiina Karikko tutkimusapulainen Olli Jakonen tutkimusapulainen

5

6 SISÄLLYS Lukijalle 1 Kotitorin/Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Kotitori/Ikäpiste palvelee Kotitorin/Ikäpisteen asiakastyytyväisyyden kartoittaminen Käyttäjien tyytyväisyys Kotitorin/Ikäpisteen neuvonta ja palveluohjaukseen Pääsy palveluun Asiakaspalvelun ystävällisyys Asiakaspalvelijan oma-aloitteisuus ja kiinnostus Kotitorin/Ikäpisteen asiakaspalvelun laatu Yleinen palaute Kotitori/Ikäpisteen palvelusta Kotitorin sidosryhmäkyselyn toteuttaminen Vastaajien tausta Yhteistyön määrä, luonne ja sujuminen Kotitorin/Ikäpisteen vahvuudet sidosryhmien arvioimina Kotitorin/Ikäpisteen heikkoudet sidosryhmien arvioimina Sidosryhmätyön tavoitteiden toteutuminen Yhteistyön kehittäminen Kotihoidon asiakastyytyväisyys Mitä on kotihoito Kotihoidon käyttövolyymit Kotihoidon asiakaskyselyn vastaajaprofiilit Keskeiset tulokset Asuminen ja yksinäisyys Asuinympäristön/kodin turvallisuus ja esteettömyys Kotihoitoa koskevat tiedot Kotihoidon laatu kouluarvosanana Hoidon ja palveluiden suunnittelu Omahoitajat Kotihoidon palvelu Kotihoidon tukipalvelut Kotihoidon kokonaisarviointi... 55

7

8 KOTITORIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS

9

10 9 1 KOTITORI/ IKÄPISTEEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS Ikäihmisten palvelujen kansalliseen laatusuositukseen sisältyy ajatus neuvonnan turvaamisesta ns. matalan kynnyksenneuvontapisteistä. Suosituksen mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin eri toimijoiden tulee toimia tavoitteellisesti yhteistyössä. Kansallisessa laatusuosituksessa ikäihmisten ihmisarvoisen vanhuuden turvaavia eettisiä periaatteita ovat itsemääräämisoikeus, voimavaralähtöisyys, oikeudenmukaisuus, osallisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus. (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, 2008.) Tampereella aloitti syksyllä 2009 uusi neuvonta- ja palvelupiste, Kotitori, josta asiakas saa tietoja ja neuvoja kotona asumista tukevista palveluista sekä kodin ulkopuolella tuotettavista hyvinvointi-, virike- ja kulttuuripalveluista. Kotitori vastaa kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen kokoamisesta, välittämisestä sekä laadunhallinnasta. Kotitorin palvelupisteestä voi myös tilata ja ostaa palveluja. Kotitori sijaitsee keskeisellä paikalla kaupungin keskustassa (Puutarhakatu 6). Paikka on hyvin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden saavutettavissa eri puolilta kaupunkia. Kotitorin suunnittelu toteutettiin hankkeena, joka päättyi varsinaisen toiminnan käynnistyttyä. Neuvonta- ja palvelupisteen käytännön toteuttajaksi eli ns. palveluintegraattoriksi kaupunginhallitus valitsi Mawell Oy:n konsortion alihankkijoinaan Mawell Care Oy ja Nordic Healthcare Group Oy. Sopimus on voimassa neljä vuotta ja se sisältää mahdollisuuden kahteen (2) lisävuoteen. Kotitorin toimintamallin arvot ja eettiset periaatteet noudattavat ikäihmisten palvelujen laatusuosituksia. 1.1 Kotitori / Ikäpiste palvelee Kotitorin toiminta nivoutuu yhteen Tampereen kaupungin tilaajaryhmän kotihoidon asiakasohjausyksikön alaisuudessa toimivan Ikäpisteneuvonnan kanssa ja kaupungin muiden neuvontapisteiden kanssa (mm. terveys- ja sosiaalineuvonta). Ikäpiste keskittyy lähinnä palvelemaan paikan päällä kävijöitä ja Kotitori puolestaan keskittyy puhelimella annettavaan palveluun. Neuvontapalvelu tarjoaa ammattitaitoista, inhimillistä, yksilöllistä ja kehittyvää ikäihmisten kotona asumista tukevaa neuvontaa ja ohjausta sekä asiakkaan elämäntilanteen ja palvelutarpeen arviointia. Neuvonnan asiakkaita ovat ensisijassa tamperelaiset ikäihmiset, heidän omaisensa ja läheisensä, kaupungin kotihoito sekä muut ammattilaiset ja viranomaiset. Palvelun tavoitteena on neuvonnan keinoin tukea ikäihmisten omatoimista elämää ja auttaa heitä mahdollisimman hyvin löytämään omia tarpeitaan vastaavat palvelut.

11 10 Neuvonnan sisältöön kuuluvat: 1. Yleinen neuvonta kotona asumista tukevista palveluintegraattorin välittämistä julkisista ja yksityisistä palveluista. 2. Erityisesti kotihoidon ja muun vanhustenhuollon neuvontaa (mm. kotihoidonpalvelut ja tukipalvelut, yksityiset kotipalveluntuottajat, omaishoidontuki, kuntouttava päivätoiminta, lyhytaikaishoito, veteraanien ja sotainvalidien palvelut, asumispalvelut, apuvälinepalveluiden neuvonta,) toisaalta myös neuvontaa mm. sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, virkistys- ja harrastustoiminnasta ja palveluista sekä taloudellisista tukimuodoista (esim. eläkkeensaajan hoitotuki, omaishoidontuki ja kotitalousvähennys). 3. Palveluiden sisältö-, kriteeri-, hinta-, yhteys-, ja aukioloaikatietojen välittäminen ja eri vaihtoehdoista neuvominen. 4. Oikeiden ja ajantasaisten tietojen antaminen asiakkaille tilaajan palveluja toimintayksiköistä, tuntien ko. organisaatioiden asiakas- ja palveluohjauksen sekä hoidettavan asian/hoitovastuun ja palveluprosessit. 5. Yhteistyö muiden paikallisten ajanvaraus-, ja neuvontapalveluiden kanssa (Ikäpiste, kaupungin kotihoidon asiakasohjaus, terveysneuvonta, terveyskeskukset ja sairaalat, Kansaneläkelaitos). palvelu- ja hoitosuunnitelma Asiakasohjaus TILAAJA Ikäihmisten palvelujen lautakunta sopimus (SLA, bonus/sanktio) KOTITORI-PALVELUINTEGRAATTORI Mawell Care Oy, Mawell Oy, Nordic Healthcare Group Oy TUOTTAJAVERKOSTO sopimukset (SLA, bonus/sanktio) Tuottaja1 Kaupungin kotihoito Tuottaja2 Tuottaja3 Tuottaja4 Tuottaja5 KAUPUNGIN KOTIHOIDON ASIAKAS 70% 30% KUVIO 1 Kotihoidon palvelut Tampereella

12 11 2 KOTITORIN /IKÄPISTEEN ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN KARTOITTAMINEN Tampereen kaupungissa palvelujen tilaaja vastaa tilaamansa palvelun laadusta. Palvelusopimukseen kirjattuja laatuvaatimuksia seurataan kuukausittaisin laaturaportein, SLA -mittarein sekä asiakastyytyväisyys-selvityksin. Edellä kuvattuun laadunseurantaan liittyen Tampereen kaupungin ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisestä vastaava tilaajayksikkö käynnisti toukokuussa 2010 kaupungin tietotuotanto ja laadunarvioinnin avulla asiakastyytyväisyysmittaukset, jossa haastateltiin puhelimessa tai itse paikan päällä yhtensä 104 Kotitorin asiakasta. Haastattelut suorittivat Tampereen yliopiston opiskelijat Wilhelmiina Karikko ja Olli Jakonen. 2.1 Käyttäjien tyytyväisyys Kotitorin/Ikäpisteen neuvonta- ja palveluohjaukseen Lähes puolet (42 %) haastatelluista oli ollut yhteydessä Kotitoriin puhelimitse ja 30 % haastatelluista oli käynyt palvelupisteessä. 20 % haastatelluista oli sekä käynyt, että hoitanut asioitaan puhelimitse. Pelkästään internetin välityksellä ei ollut asioinut yksikään kyselyyn haastatelluista. Yleisin syy Kotitori/ikäpisteen kontaktiin oli tarve yleisneuvonnalle, jossa saadaan apua esim. lomakkeen täytössä tai kerrotaan erilaisista palveluista. Toiseksi yleisin syy (30 %) oli tiettyyn palveluun liittyvä neuvonta. Jo käytössä olevaan palveluun liittyvä asiointi( palautteen anto, muutos tai kysymys) oli kyseessä reilussa viidenosassa tapauksia (22 %). 39 % haastatelluista ei ollut kiinnostunut siitä, kuka heidän palvelunsa järjesti, yksityinen vai kunnan palvelutuotanto. Sen sijaan 10 % haastatelluista ilmaisi kiinnostuksensa juuri yksityisiin palveluihin. Erityisesti kunnallisista palveluista oli kiinnostunut 22 % haastatelluista. Tietoja Kotitorista saatiin eniten kaupungin henkilöstöltä, aiemmasta Ikäpisteen paikasta, kaupungin tiedotteista tai aktiivisesti itse hakemalla. Noin kolmannes (29 %) oli saanut tietoja Kotitorista hoitajalta. 17 % ilmoitti saaneensa tietoa Kotitorista mainoksen avulla.13 %:lle vastaajista tieto Kotitorista oli välittynyt sukulaiselta tai ystävältä. 2.2 Pääsy palveluun KUVIO 2 Pääsy henkilökohtaiseen palveluun

13 12 Valtaosa haastatelluista (62 %) koki päässeensä palveluun nopeasti ja 27 % koki päässeensä palveluun melko nopeasti. Kysymyksessä otettiin huomioon yhteydenotot puhelimella ja käynnit neuvontapisteissä. Kommentteja: - Toivoin palvelua, joka järjestyi nopeasti. - Tavoitettavuus on ollut hyvä, kuten myös informaatio Kotitorista. Heti vastattiin - Hyvä tavoitettavuus. On voinut jättää soittopyynnön, jos ei ole heti tavoittanut etsimäänsä henkilöä. Soittopyyntöihin on vastattu. - Nyt kun tietää missä Kotitori sijaitsee, niin hyvä paikka hakea tietoa - Sijainti hyvä, mutta aukioloajoista pitäisi saada selkeämmin tietoa. - Joutuu jättämään soittopyyntöjä - Jos puhelimessa on väärä henkilö, pitää soittaa uudestaan. - Ei ole annettu puhelinnumeroa, josta tavoittaisi kotihoitajia/palvelijoita kun on tarvetta. - Aina eri henkilö puhelimessa, tieto ei tunnu kulkevan. Joutuu selittämään vanhuksen asiat aina uudestaan. - Liian moni hoitaa asioita ja heidän keskinäinen tiedotus ei ole toiminut. Kun asiakas on soittanut uudelleen, on todettu, että "en ole kuullut". - Jonkun pyydetyn asian hoitaminen on kestänyt viestikatkoksen takia 2kk. - Joutunut soittamaan kuukauden aikana kolme kertaa välittääkseen tietoa SOL:lle, ei ole vieläkään korjaantunut. Ei ole tyytyväinen, koska joutui soittamaan samaa asiaa uudestaan. Parannusehdotuksina mainittiin mm., että jo heti Kotitorille/Ikäpisteeseen sisään tullessa olisi hyvä, jos asiakas ohjattaisiin oikealle luukulle, jottei tämä suotta odottelisi väärässä paikassa. Myös tutun henkilön kanssa asiointia toivottiin enemmän sekä hänelle omaa soittoaikaa, joka varmistaisi sen, että puhelimeen vastaa henkilö, joka tuntee soittajan asiat. 2.3 Asiakaspalvelun ystävällisyys 92 % haastatelluista koki Kotitorin/Ikäpisteen henkilökunnan vastaavan puhelimeen joko melko tai erittäin ystävällisesti. 88 % haastatelluista koki henkilökohtaisen asiointikäynnin aloittamisen joko melko tai erittäin ystävälliseksi. Samoin puhelun tai asiointikäynnin päättäminen koettiin melko tai erittäin ystävälliseksi. Kukaan haastatelluista ei maininnut kokemuksiaan erittäin epäystävälliseksi. Yksi haastateltu mainitsi viimeisen puhelunsa alun melko epäystävällisenä. Haastateltuja pyydettiin antamaan kouluarvosana viimeisimmälle käymälleen puhelinkeskustelulle. Arvosanaksi tuli 9- hajonnan ollessa 8½ ja 9½ välillä. Samoin viimeisimmälle käynnilleen haastatellut antoivat kouluarvosanaksi 9+.

14 Asiakaspalvelijan oma-aloitteisuus ja kiinnostuneisuus KUVIO 3 Asiakaspalvelijan oma-aloitteisuus ja kiinnostus Yli 90 % haastatelluista kertoi asiakaspalvelijan osoittaneen oma-aloitteisuutta ja olleen kiinnostunut asiakkaan asiasta. Melko vähän oma-aloitteisuutta tai kiinnostusta oli kokenut noin 4 % haastatelluista. KUVIO 4 Asiakkaan kuuleminen Myös yli 90% haastatelluista mainitsi asiakaspalvelijan kuunnelleen heidän asiaansa. Vain yksi haastateltu koki, että häntä oli kuunneltu melko huonosti.

15 Kotitorin /ikäpisteen asiakaspalvelun laatu Haastatelluilta kysyttiin myös heidän käsityksiään palvelun laadusta. KUVIO 5 Palvelun selkeys Erittäin selkeäksi saamansa palvelun koki 62% haastatelluista ja melko selkeäksi sen koki 34% heistä. Melko epäselvänä tai erittäin epäselvänä saamaansa palvelua piti kolme haastateltua ( 3%). Samoin 94 %haastatelluista koki, että asiakaspalvelija oli osannut kartoittaa asiakkaan tilanteen ja ymmärtänyt hänen asiansa erittäin hyvin tai melko hyvin. Kaksi vastaajaa mainitsi, että heitä oli ymmärretty melko huonosti tai erittäin huonosti. KUVIO 6 Palvelun ymmärrettävyys Asiakaspalvelijan antaman vastauksen tai ehdotuksen koki joko erittäin tai melko ymmärrettäväksi 94% haastatelluista. Melko epäselvänä sitä piti neljä henkilöä(n.4%). Vastaajia pyydettiin jälleen antamaan kouluarvosana palvelun tavoitettavuudesta. Keskiarvoksi tuli 8½. Hajontaa esiintyi 8+ ja 9+ välillä. Kotitorin/Ikäpisteen palveluosaaminen sai kouluarvosanakseen haastatelluilta 9-. Hajontaa oli 8½ ja 9½ välillä.

16 Yleinen palaute Kotitori/Ikäpisteen palvelusta 71 % haastatelluista koki, että asiointi Kotitorin kanssa korvasi käyntejä tai puheluita muihin palvelupisteisiin. 15 % oli sitä mieltä, että Kotitori korvasi niitä osittain. Toisaalta sama määrä haastatelluista oli sitä mieltä, että yhteydenotto Kotitorille ei korvannut asiointia muissa palvelupisteissä. 98 % haastatelluista oli halukas suosittelemaan Kotitoria/Ikäpistettä ystävilleen tai tutuilleen. Kaksi haastateltua ei ollut valmis suosittelemaan sitä. Kokonaisuudessaan Kotitori/Ikäpisteen käyttäjät ovat tyytyväisiä sen palveluihin ja he antoivat kokonaisarvosanaksi sille 9-. Haastateltujen asiakkaiden asiointikontaktit Kotitorin kanssa vaihtelivat yhdestä soitosta tai käynnistä useisiin kymmeniin soittoihin ja käynteihin. Vastaajien asioiminen Kotitorin kanssa internetin välityksellä (sähköisesti) on ollut melko vähäistä. On huomattava, että vastaajien kokemukset asioinnista Kotitorin kanssa vaihtelevat määrällisesti melko paljon. Osa vastaajista vastasi kyselyyn vain yhden asiointikontaktin perusteella. Pääosin vastaajat kokivat palvelun Kotitorilla ystävälliseksi, nopeasti tavoitettavaksi ja selkeäksi. Ikäihmisten palveluiden asiakasneuvonta- ja ohjaus Kotitori / Ikäpisteessä on tämän kyselyn tulosten perusteella ollut varsin onnistunutta.

17 16 KOTITORIN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Puhelinhaastattelun kaavake Tiedot vietiin sähköiseen zef-pohjaan. TAUSTAMUUTTUJAT 1. Vastaajan sukupuoli 2. Vastaajan ikä 3. Oletko hoitanut Kotitorilla 4. Asioinnin syy YLEISKYSYMYKSET 1. Kuinka monta kertaa olette asioinut Kotitorilla sen avautumisen jälkeen (syyskuu 2009)? 2. Mieluisin asiointitapanne Kotitorilla 3. Mistä saitte tiedon Kotitori-palvelusta 4. Antakaa kouluarvosana viimeisimmälle puhelulle Kotitorille. 5. Antakaa kouluarvosana viimeisimmälle käynnillenne Kotitorilla KOTITORIN PALVELUN TAVOITETTAVUUS 1. Henkilökohtaiseen palveluun pääsee nopeasti. 2. Mitä kommentteja tai toivomuksia haluaisitte antaa Kotitorin tavoitettavuudesta (hyvä, huono, mitä parannettava?) 3. Anna kouluarvosana Kotitorin palvelun tavoitettavuudesta PALVELUOSAAMINEN 1. Puheluun vastaaminen ja alkutervehdys oli mielestäni. 2. Asiointikäynnin aloittaminen oli mielestäni. 3. Asiakaspalvelija osoitti oma-aloitteisuutta ja kiinnostusta asiaani kohtaan 4. Palvelu oli mielestäni 5. Asiakaspalvelija kuunteli minua 6. Asiakaspalvelija osasi kartoittaa tilanteeni ja hän ymmärsi asiani 7. Asiakaspalvelijan antama vastaus tai ehdotus oli minulle 8. Puhelun tai asiointitilanteen päättäminen sujui mielestäni 9. Asiointikäynnin lopettaminen sujui mielestäni 10. Anna kouluarvosana palveluosaamiselle YLEISET KYSYMYKSET PALVELUSTA 1. Korvasiko soitto Kotitorille puhelut ja käynnit muissa palvelupisteissä tai palveluissa 2. Antakaa kouluarvosana koko Kotitorin palvelusta 3. Suosittelisitteko Kotitoria ystäville ja tutuille?

18 17 KOTITORIN SIDOSRYHMIEN TYYTYVÄISYYS INTEGRAATTORITOIMINTAAN

19 18

20 19 3 KOTITORIN SIDOSRYHMÄKYSELYN TOTEUTTAMINEN Kotitorille palveluja tuottavien sidosryhmien käsityksiä integraattoritoiminnasta kartoitettiin samaan aikaan Kotitorin asiakastyytyväisyyden kanssa lähettämällä sähköinen kysely 39 yhteyshenkilölle eri organisaatioissa. Aineiston keruu tehtiin touko kesäkuussa Sidosryhmään kuuluvat kaikki ne palveluntuottajat, jotka ovat sopimussuhteessa Kotitorin/Ikäpisteen kanssa. Ne ovat joko kaupungin oma kotihoidon palvelu- tuotanto tai ulkopuolinen yritys. Sidosryhmäkysely lähetettiin 39 yhteyshenkilölle ja vastauksia saatiin 33 yhteyshenkilöltä. Vastaajista 55 % oli yksityisiä palveluntuottajia, 30 % kaupungin yksiköitä ja 12% kolmannen sektorin kumppaneita. Vastausprosentin voidaan arvioida olevan noin 85% luokkaa. Tarkkaa lukua ei voida ilmoittaa, sillä on mahdollista, että yhdestä yksiköstä on vastannut useampikin henkilö, riippuen siitä kuka tekee yhteistyötä Kotitori/Ikäpisteen kanssa. Useissa yksittäisissä kysymyksissä vastaajia oli 27 30, jolloin vastausprosentti vaihtelee 69,2 76,9 % välillä. 3.1 Vastaajien tausta Vastaajista suurin osa( 44 %) oli esimiesasemassa ja reilu kolmannes(34 %) teki asiakastyötä. Loput työskentelivät pääasiassa hallinnon tai suunnittelun ja kehittämisen parissa. KUVIO 1 Vastaajien taustaorganisaatio Reilusti yli puolet (56 %) vastaajista oli ollut yhteydessä Kotitoriin palvelujen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Muita syitä olivat neuvonta ja palveluohjaus (16 %), palvelutarpeen arviointi (9 %) ja kotiutukseen liittyvät asiat (9 %). Yhteistyö Kotitoriin oli vastausten perusteella varsin tiivistä. Alle 10 kertaa vuodessa mainitsee asioivansa Kotitorin kanssa ainoastaan kaksi vastaajaa (6 %), sen sijaan viikoittain arvioi olevansa yhteydessä 56 % ja 1 2 kertaa kuukaudessa 38 % vastaajista.

21 Yhteistyön määrä, luonne ja sujuminen Kotitoriin ollaan yhteydessä monenlaisten asioiden johdosta. Aiheet vaihtelevat asiakkaan arjen järjestämisestä ja konkreettisista palveluista toiminnan hallinnointiin (mm. talous ja raportointi) ja kehittämiseen. Ohessa esimerkkejä asioista: - asiakkaiden tilanteen arviointi (mm. hoidon tarve, kotitilanne, taloudelliset asiat, ongelmat jne.) - palvelujen järjestäminen ja tilaaminen (kotihoito, tukipalvelut, pitkäaikais- ja lyhytaikaispaikkojen hakeminen jne.) - palvelujen tuottaminen - asiakaspalautteet - ohjeistukset, käytännön asiat, viranhaltijapäätökset - yleinen vanhusasiakkaiden neuvonta ja opastus; soittamalla Kotitorille saa tietoa ikäihmisten palveluista - kehittäminen eri näkökulmista (mm. palvelujen järjestäminen asiakkaille, yhteistoiminta, asiakastarpeiden kuuleminen, laadun valvonta, sopimuksen mukainen toiminta, kehittämishankkeen suunnittelu) - omien palveluiden esittely. Vastaajista 81 % arvioin Kotitorin merkityksen yhteistyökumppanina olevan työlleen/ edustamalleen organisaation toiminnalle joko merkittävää (48 %) tai erittäin merkittävää (32 %). Viidennes vastaajista (19 %) arvioin yhteistyökumppanuuden merkityksettömämmäksi valiten vaihtoehdon ei vähäinen eikä merkittävä. Yhteistyösuhteen kuvaaminen osoittaa toimijoiden käsitystä toteutuneesta yhteistyöstä edustamansa toimijan ja Kotitorin välillä. Vastaajista 27 % näkee yhteistyön pelkkänä teknisenä suhteena, jossa yhteistyötä tehdään sopimuksen puitteissa. Kolmannes vastaajista valitsi väittämistä yhteistyösuhteen, jossa yhteistyötä tehdään sopimuksen puitteissa ja molemmat osapuolet ovat sitoutuneet vahvasti yhteistyön kehittämiseen. Kaksi viidesosaa pitää toteutunutta yhteistyösuhdetta kumppanuussuhteena, jossa edellisten kohtien lisäksi pyritään kohti tasa-arvoista yhteistyötä. KUVIO 2 Yhteistyösuhteen luonne Yhteydenpito Kotitorin kanssa ja yhteydenpidon sujuvuus koettiin varsin helpoksi ja yhteyshenkilöt palvelualttiiksi. Asioiden koettiin hoituvan kohtalaisen nopeasti. Kysyttäessä yhteistyön sujuvuudesta, positiivisimmin väittämään suhtautui kolmas sektori ja negatiivisimmin kaupungin omat yksiköt.

22 21 4. Miten yhteistyö Kotitorin kanssa mielestäsi sujuu? yksityinen palveluntuottaja (A) kolmas sektori (B) kaupungin yksiköt (C) kaikki (D) A B C D KUVIO 3 Yhteistyön sujuminen Kotitorin kanssa 3.3 Kotitori/Ikäpisteen vahvuudet sidosryhmien arvioimina Sidosryhmät näkivät Kotitorin vahvuutena ennen kaikkea sen, että siellä asioita hoitaa ammattitaitoinen henkilökunta ja ongelmiin etsitään vastauksia hyvällä asenteella. Toimintatavat ovat kehittyneet ja käsitys siitä, mitä tehdään ja mihin pyritään, on vahvistunut toiminnan aikana ja luottamus on lisääntynyt. Ohessa esimerkkejä asioista: - yhteydenpito ja asiointi koetaan pääsääntöisesti helpoksi ja joustavaksi - yhteydenpito sujuu sekä puhelimitse, sähköpostitse että henkilökohtaisilla tapaamisilla - yhteyshenkilöt ovat ystävällisiä, helposti lähestyttäviä ja yhteistyökykyisiä - asioihin reagoidaan nopeasti, asioista otetaan heti selvää ja kysymyksiin annetaan hyvin vastauksia - ongelmatilanteissa pohditaan yhdessä ja etsitään ratkaisuja - tavoitettavuus on melko hyvä ja puhelinaika riittävän pitkä - yhteistyö sujuu hyvin ja vakiintuneet toimintatavat nopeuttavat ja helpottavat yhteistyötä, myös uusiin tilanteisiin sopeutumista - ohjeet ovat selkiytyneet ja viestintä on kehittynyt - sovitut asiat hoituvat - asiakasohjaajilla on korkea tahtotila yhteistyön sujumiseen; hyvä asenne työhön, jossa pohditaan eri mahdollisuuksia ja ajatellaan asiakaslähtöisesti - Kotitorilla on melko realistinen käsitys käytännön asioista - toiminta on tuonut selkeästi uutta ajatusnäkökulmaa ja potkua toimintoihin.

23 Kotitori/Ikäpisteen heikkoudet sidosryhmien arvioimina Sidosryhmät löysivät myös kehittämiskohteita Kotitorin toiminnasta. Esimerkiksi yhteistyön, joka toisaalta nähtiin vahvuutena, nähtiin myös olevan kehittämisen tarpeessa. Osin vastaajat olivat kriittisiäkin; luottamusta ei vielä ole täysin saavutettu ja tasavertaisen kumppanuuden kehittämisessä on haastetta. Myös toimintakäytännöt ja tiedottaminen vaativat vielä hiomista. Ohessa esimerkkejä asioista: - suoran asiakassuhteen puuttumisen mainittiin heikentävän palvelua (Kotitori ei "tunne" asiakasta tai hänen kanssaan työskenteleviä, jolloin syntyy tiedon puutetta ja väärinkäsityksiä, lähetekäytäntöjen parantaminen) - asiakkaasta ei koeta saatavan aina riittävästi tietoa (esim. kotiutustilanteissa) - tasa-arvoista suhtautumista palveluntuottajiin epäiltiin - tiedotuksen ja uusien asioiden esilletulossa koettiin olevan parantamisen varaa; vaikka Kotitori painottaa kumppanuusajattelua, sen ei kaikilta osin toimi käytännössä - asiakkuuksien määräytymistä arvosteltiin yksisuuntaisuudesta; Kotitori päättää - laskutuksen osalta koettiin tyytymättömyyttä kohtuuttomien joustamisvaateiden vuoksi - muutostilanteet tulevat usein äkkiä ja niihin on reagoitava nopeasti - toivottiin lisää tietotaitoa eri palveluista, joita on tarjolla samalle asiakasryhmälle - yhteydensaantia ja erityisesti yhteydenpitoa pitäisi parantaa. Yhteydenpito koettiin satunnaiseksi ja yhteistyöhän toivottiin enemmän tehokkuutta ja suunnitelmallisuutta. Yhteistapaamisia pitäisi olla enemmän ja yhteiset linjaukset olla samanlaisia. - Kotitorin rooli on monille tahoille vielä varsin epäselvä. 3.5 Sidosryhmätyön tavoitteiden toteutuminen Kotitorin kanssa tehtävän yhteistyön koettiin tukevan omaa tai vastaajan edustaman organisaation toimintaa. Samoin Kotitorin koettiin reagoivan ja vastaavan nopeasti kysymyksiin. Hyvin koettiin sujuvan myös moniammatillisen yhteistyön. Lisäksi Kotitorin nähtiin luovan edellytyksiä verkostoitumiselle. Kehitettävää sen sijaan löytyi sidosryhmien ehdotusten huomioimisessa ja toimintatapojen muutosherkkyydessä. Vastaajien mielestä myös yhteistyö voisi olla tehokkaampaa ja vaikuttavampaa. Yhteistyön kehittäminen nousikin yhdeksi kehittämistarpeeksi, jotta mm. yhteisiä tekoja saattaisi syntyä.

24 23 1. Kotitori on aloitteellinen kumppani 2. Yhteistyö on moniammatillista 3. Yhteistyö tukee työtäni / edustamani organisaation toimintaa 4. Kotitori on luova yhteistyökumppani 5. Kotitori on avoin yhteistyökumppani 6. Kotitori huomioi ehdotukseni ja on valmis muuttamaan toimintatapoja yhteiseksi eduksi 7. Yhteistyö on konkretisoitunut yhteisiin tekoihin 8. Yhteistyö on pitkäjänteistä 9. Yhteistyö on tehokasta ja vaikuttavaa 10. Kotitori reagoi ja vastaa nopeasti kysymyksiini 11. Kotitori luo edellytyksiä verkostoitumiselle 12. Kotitori arvostaa yhteistyökumppaneiden osaamista asioissa kehittämisen varaa asiat sujuvat hyvin KUVIO 4 Sidosryhmätyön tavoitteiden toteutuminen, suhteellinen koodaus Kun vastauksia verrattiin taustaorganisaatioiden kesken, suurimmat erot löytyivät kysymysten 2, 4 ja 7 osalta. Väittämissä 2 ja 4 kaupungin yksiköt olivat enemmän samaa mieltä väittämien kanssa kuin yksityiset palvelujen tuottajat. Sen sijaan väittämän 7 kohdalla roolit kääntyivät päinvastoin. Kolmannen sektorin osalta ei kaikilta osin ollut riittävästi vastauksia vertailun tekemiseen. Hyvin paljon samaa mieltä oltiin organisaatioissa kysymyksissä 3 ja 12. Loppujen väittämien osalta oltiin melko samanmielisiä eikä hyvin suuria eroja ollut. 3.6 Yhteistyön kehittäminen Kotitori sai melko hyvän kokonaisarvosanan toiminnastaan, vaikka kritiikkiäkin annettiin. Kaupungin yksiöt näkivät Kotitorin onnistuneen toiminnassaan hieman paremmin kuin mitä mieltä olivat yksityiset palveluntuottajat. 1. Miten arvioit Kotitorin kokonaisuudessaan onnistuneen toiminnassaan? absoluuttinen koodaus A C D yksityinen palveluntuottaja (A) kolmas sektori (B) (liian vähän vastaajia) kaupungin yksiköt (C) kaikki (D) KUVIO 5 Kokonaisarvio Kotitorin toiminnasta ( 1-5)

25 24 Omien kokemustensa perusteella 56 % vastaajista oli valmis suosittelemaan Kotitoria yhteistyökumppaniksi, koska yhteistyö sujuu, asiat hoituvat ja ammattitaitoinen henkilökunta osaa asiansa. Kolmannes vastanneista epäröi suositusten antamista (33 %). Epäröintiä perusteltiin mm. konseptin keskeneräisyydellä ja kokemusten vähyydellä. Rutiiniasioiden koettiin hoituvan, mutta joustavien asiakaskohtaisten ratkaisujen tekemisessä mainittiin olevan vielä hieman hiottavaa. Ehdottoman ei-kannan ilmaisi 11 % vastaajista ja syynä oli luottamuspula; toiminta ei koettu avoimeksi, siihen ei voitu luottaa. Kysyttäessä minkä toimijoiden kanssa Kotitori/Ikäpiste voisi tehdä tiiviinpää yhteistyötä, mainittiin yleisesti ikäihmisten kotona pärjäämiseen ja viihtymiseen liittyviä erilaisia tahoja: - niiden, jotka liittyvät ikäihmisten kotona pärjäämiseen ja viihtymiseen (kotihoidon lisäksi) - ikäihmisille palveluja tuottavien yhteisöjen (esim. heille asuntoja rakentavien yhteisöjen) - yksityisten palveluntuottajien - pienten yritysten - kolmannen sektorin toimijoiden, yhdistysten, eläkeläisjärjestöjen - terveysasemien omalääkärien, kotihoidon asiakasohjauksen, sairaaloiden - tilaajan - yhteiset ATK-järjestelmät omaavien tahojen - laadukasta työtä tekevien. Vastauksissa annettiin myös vinkkejä yhteistyökeinoiksi, vaikka niitä ei varsinaisesti kyselyssä pyydetty. Kotitori voisi jalkautua yhdistyksiin ja yhteisöihin, joissa on ikäihmisiä ja sen pitäisi lisätä myös tiedotusta ja markkinointia yksiköille. Lisäksi mainittiin yleisen puhelinneuvonnan tason nostaminen, jolloin saavutettaisiin asiakkaiden laajaalainen palvelu. Viimeisessä kysymyksessä tiedusteltiin Onko sinulla suunnitteilla jotain sellaista, jota haluaisit kehittää yhdessä Kotitorin tai Tampereen kaupungin edustajien kanssa? Vain muutamalla vastaajilla oli tämän suuntaisia ajatuksia ja konkreettisia asioita mielessä. Kehittämiskohteiksi vastaajat konkretisoivat asioita, joilla kehitettäisiin toimintaa nykyistä sujuvammaksi. Yhteistyön kehittämiseen liittyen mainittiin, että kuulemalla asiakasta ja omaista mahdollistetaan pitkäjänteinen työ, jossa huomioidaan asiakkaan etu. Lisäksi yhteistyöhön liittyen oli maininta yksittäisen yksikön ja Kotitorin kesken tehtävästä yhteistyöstä. Teknologian hyödyntäminen kotihoidossa nähtiin tarpeellisena ja ylipäätään yhtenäisten käytäntöjen kehittäminen raportoinnissa.

26 25 KOTITORIN SIDOSRYHMÄKYSELY Sähköinen zef -kysely TAUSTATIEDOT 1. Taustaorganisaatio 2. Asema, - millaisissa tehtävissä pääasiassa toimit? 3. Kotitorin palvelut, - minkä Kotitorin palvelun kanssa olet ollut eniten tekemisissä? 4. Yhteistyön säännöllisyys, - miten säännöllisesti käytät Kotitorin palveluja tai teet Kotitorin kanssa yhteistyötä? YHTEISTYÖN MÄÄRÄ, LUONNE JA SUJUMINEN 1. Minkälaisissa asioissa olet ollut tekemisissä Kotitorin kanssa? 2. Minkälainen merkitys Kotitorilla on yhteistyökumppanina työllesi / edustamasi organisaation toiminnalle? 3. Kuvaile yhteistyösuhdetta Kotitorin kanssa. 4. Miten yhteistyö Kotitorin kanssa mielestäsi sujuu? 5. Mainitse yhteistyön vahvuuksia ja heikkouksia. Pohdi esimerkiksi yhteydenpidon helppoutta, riittävyyttä, avoimuutta, joustavuutta, tehokkuutta sekä ongelma- ja muutostilanteiden hallintaa SIDOSRYHMÄTYÖN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN (valitse haluamasi vastausvaihtoehto) 1. Kotitori on aloitteellinen kumppani. 2. Yhteistyö on moniammatillista. 3. Yhteistyö tukee työtäni / edustamani organisaation toimintaa. 4. Kotitori on luova yhteistyökumppani. 5. Kotitori on avoin yhteistyökumppani. 6. Kotitori huomioi ehdotukseni ja on valmis muuttamaan toimintatapoja yhteiseksi eduksi. 7. Yhteistyö on konkretisoitunut yhteisiin tekoihin. 8. Yhteistyö on pitkäjänteistä. 9. Yhteistyö on tehokasta ja vaikuttavaa 10. Kotitori reagoi ja vastaa nopeasti kysymyksiini 11. Kotitori luo edellytyksiä verkostoitumiselle. 12. Kotitori arvostaa yhteistyökumppaneiden osaamista YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN (vastaa seuraaviin kysymyksiin) 1. Miten arvioit Kotitorin kokonaisuudessaan onnistuneen toiminnassaan? 2. Suosittelisitko Kotitoria yhteistyökumppaniksi omien kokemuksiesi perusteella? 3. Minkä toimijoiden kanssa Kotitori voisi tehdä mielestäsi tiiviimpää yhteistyötä? 4. Onko sinulla suunnitteilla jotain sellaista, jota haluaisit kehittää yhdessä Kotitorin tai Tampereen kaupungin edustajien kanssa? Kirjaa myös mahdollinen puhelinnumero / yhteydenotto-osoite.

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

SELVITYS KOTITORIN SIDOSRYHMIEN TYYTYVÄISYYDESTÄ YHTEISTYÖTOIMINTAAN

SELVITYS KOTITORIN SIDOSRYHMIEN TYYTYVÄISYYDESTÄ YHTEISTYÖTOIMINTAAN SELVITYS KOTITORIN SIDOSRYHMIEN TYYTYVÄISYYDESTÄ YHTEISTYÖTOIMINTAAN TAMPEREEN KAUPUNKI HYVINVOINNIN PALVELUALUE IKÄIHMISTEN PALVELUT 11.8.2016 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Selvityksen toteutus... 2 3.

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

KOTITORIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2016

KOTITORIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2016 KOTITORIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2016 TAMPEREEN KAUPUNKI HYVINVOINNIN PALVELUALUE IKÄIHMISTEN PALVELUT 11.8.2016 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Selvityksen toteutus... 2 3. Tulokset... 3 3.1. Taustamuuttujat...

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 1 Minna Heinonen Sosionomi (AMK) opiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 Tämä asiakaskysely on koottu

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Helsinki 14.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Tuula Ekholm ( LKU) Osallistava kehittämistyö Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistaa kaikkia

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

SELVITYS KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYDESTÄ

SELVITYS KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYDESTÄ SELVITYS KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYDESTÄ TAMPEREEN KAUPUNKI HYVINVOINNIN PALVELUALUE IKÄIHMISTEN PALVELUT 11.8.2016 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Selvityksen toteutus... 3 3. Tulokset... 5 3.1. Taustamuuttujat...

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto 1 (4) Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 Yhteenvedossa esitetään yksiköittäin vuoden 2014 asiakaskyselyn kokonaistulos eli kaikkien vastausten keskiarvo. Suluissa ovat vuoden 2012 ja 2010 vastaavat

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

SELVITYS KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYDESTÄ

SELVITYS KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYDESTÄ SELVITYS KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYDESTÄ Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 16. syyskuuta 2015 Sivu 1 / 51 Sisa llysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Selvityksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

KOTITORIN SIDOSRYHMIEN TYYTYVÄISYYS YHTEISTYÖTOIMINTAAN 2014

KOTITORIN SIDOSRYHMIEN TYYTYVÄISYYS YHTEISTYÖTOIMINTAAN 2014 KOTITORIN SIDOSRYHMIEN TYYTYVÄISYYS YHTEISTYÖTOIMINTAAN 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 14. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTITORI JA SIDOSRYHMÄT...

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot