Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista"

Transkriptio

1 Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden 2014 aikana tärkeimpien sidosryhmiensä parissa tutkimuksen energia-alan toimintaympäristön kehityksestä ja Pohjolan Voiman yhteiskunnallisesta roolista Suomessa. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa sitä, millaisena suomalaiset energia-alan vaikuttajat näkevät perusvoiman ja säätövoiman tulevaisuuden tarpeet ja miten vaikuttajat suhtautuvat vesivoiman määrän lisäämiseen. Tässä tiivistelmässä on esitettynä tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy. Kyselytutkimuksessa lähestyttiin 321 keskeistä energiapolitiikan vaikuttajaa eduskunnasta, ministeriöistä, virastoista, elinkeinoelämää ja palkansaajia edustavista järjestöistä, tiede- ja tutkimusorganisaatioista sekä mediasta. Tutkimukseen osallistui 137 energia-alan vaikuttajaa. Tutkimuksen vastausprosentti oli korkea, 43 %. Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita henkilöitä. Suomelta toivotaan omavaraisuutta energiantuotannossa Tutkimuksessa energiapolitiikan vaikuttajia pyydettiin ottamaan kantaa suomalaisen energiantuotannon omavaraisuuteen (kuvio 1). Vastaajista suurin osa (92 %) oli täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että Suomen tulisi olla omavarainen energiantuotannossa. Energiantuotannon omavaraisuuteen pyrkimistä pidetään tärkeänä kaikissa vastaajaryhmissä, kaikkein tärkeimpänä omavaraisuuskysymystä pidetään poliittisten vaikuttajien parissa. Puoluekannalla ei ollut merkitystä, vaan omavaraisuus koetaan tärkeänä kaikissa poliittisissa puolueissa. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan sähkön hintatasoa Suomessa (kuvio 1). Sähkön hinnan taso jakoi vastaajien mielipiteitä kaikissa vastaajaryhmissä. Kaikista vastaajista hieman yli puolet (53 %) pitää sähkön hintatasoa Suomessa sopivana, kun taas 38 % vastaajista kokee että sähkön hinta ei tällä hetkellä ole sopivalla tasolla. Kuvio 1: Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Suomen tulisi olla omavarainen energiantuotannossa 39% 53% 7% Sähkön hinta on Suomessa sopivalla tasolla 42% 34% 4% 5 Täysin samaa mieltä 4 Jokseenkin samaa mieltä 3 En samaa enkä eri mieltä 2 Jokseenkin eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Sivu 1

2 Kotimaisen säätövoiman lisääminen suosituin keino tuotannon ja kysynnän vaihteluihin varautumisessa Viime aikoina julkisessa keskustelussa on puhuttu energiantuotannon ja kysynnän vaihteluista ja näiden vaikutuksesta sähkön hintaan. Säästä riippuvaisen tuotannon, kuten tuuli- ja aurinkovoiman määrän kasvu lisää sähköntuotannon vaihteluita ja lisää tarvetta säätövoimalle tai sähkön kysynnän joustamiselle. Kysyttäessä millä keinoin Suomessa tulisi ensisijaisesti varautua sähkön tuotannon ja kysynnän vaihteluihin valtaosa vastaajista (70 %) suosii kotimaisen säätövoiman lisäämistä (kuvio 2). Kotimaisen säätövoiman lisääminen koettiin tärkeäksi ennen kaikkea omavaraisuuden, huoltovarmuuden ja toimitusvarmuuden takia. Lisäksi monet vastaajat muistuttivat, että säätövoiman lisääminen auttaa tasoittamaan hintavaihteluja ja hillitsemään kokonaiskustannuksia. Monet vastaajista myös painottivat, että mikään keino ei yksin riitä, vaan tuotannon ja kysynnän vaihteluihin varautumisessa tarvitaan useiden keinojen sopiva yhdistelmä. Kuvio 2: Millä seuraavista keinoista Suomessa tulisi ensisijaisesti varautua sähkön tuotannon ja kysynnän vaihteluihin? Kotimaisen säätövoiman lisääminen Tarvittavan säätövoiman tuonti ulkomailta Sähkön kysynnän joustaminen korkean kulutuksen tilanteissa 6% 21% 7 Jokin muu, mikä 3% Sekä perusvoiman että säätövoiman tarpeen nähdään kasvavan tulevaisuudessa Tutkimuksessa pyydettiin myös arvioimaan perusvoiman ja säätövoiman tulevaisuuden tarpeita Suomessa. Kuvioista 3 ja 4 nähdään, että suurin osa vastaajista uskoo sekä perusvoiman että säätövoiman tarpeen kasvavan tulevaisuudessa. Vastaajista 78 % näkee, että perusvoimaa tarvitaan merkittävästi tai jonkin verran lisää. Sen sijaan perusvoiman tarpeen vähentyminen ei vaikuttaisi saavan tukea; vain 3 % vastaajista näkee, että perusvoimaa tarvittaisiin tulevaisuudessa vähemmän. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Sivu 2

3 Kuvio 3: Millaisena näet perusvoiman tulevaisuuden tarpeen Suomessa? Perusvoimaa tarvitaan merkittävästi lisää 22% Perusvoimaa tarvitaan jonkin verran lisää 56% Perusvoiman määrä on sopivalla tasolla 17% Perusvoimaa tarvitaan jonkin verran vähemmän 3% Perusvoimaa tarvitaan merkittävästi vähemmän 2% Säätövoiman osalta tarpeen nähdään olevan vielä suurempi; yli kolmannes vastaajista (34 %) uskoo säätövoiman tarpeen lisääntyvän merkittävästi ja 57 % uskoo sen lisääntyvän jonkin verran. Suhtautumisessa säätövoiman tulevaisuuden tarpeeseen ei myöskään ole merkittäviä eroja vastaajaryhmittäin, vaan säätövoiman lisääminen nähdään tärkeänä kaikissa vastaajaryhmissä. Kuvio 4: Millaisena näet säätövoiman tulevaisuuden tarpeen Suomessa? Säätövoimaa tarvitaan merkittävästi lisää 34% Säätövoimaa tarvitaan jonkin verran lisää 57% Säätövoiman määrä on sopivalla tasolla Säätövoimaa tarvitaan jonkin verran vähemmän Säätövoimaa tarvitaan merkittävästi vähemmän 1% 1% Vesivoiman määrään toivotaan lisäystä Tutkimuksessa vaikuttajilta kysyttiin myös näkemyksiä vesivoiman tulevaisuuden tarpeesta Suomessa. Kuviosta 5 nähdään, että valtaosa vaikuttajista (73 % kaikista vastaajista) on sitä mieltä, että vesivoiman määrää Suomessa tulisi lisätä. Noin neljäsosa vastaajista (24 %) pitää vesivoiman määrän nykyistä tasoa sopivana. Sen sijaan vesivoiman määrän vähentäminen ei juuri saa kannatusta. Kuviosta nähdään myös, että kaikissa vastaajaryhmissä suurin osa vastaajista haluaisi lisätä vesivoiman määrää. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Sivu 3

4 Kuvio 5: Miten vesivoimaan tulisi mielestäsi panostaa Suomessa tulevaisuudessa? % Kansanedustajat (N=43) 6 19% Poliittiset taustavaikuttajat (N=25) 6 4% 4% Ministeriöt ja virastot (N=19) 5 37% Työmarkkinajärjestöt (N=18) Tiede ja tutkimus (N=13) 54% 31% Media (N=19) 47% 42% Vesivoiman määrää tulisi lisätä huomattavasti Vesivoiman tuotanto on nyt sopivalla tasolla Vesivoiman määrää tulisi vähentää huomattavasti Vesivoiman määrää tulisi lisätä jonkin verran Vesivoiman määrää tulisi vähentää jonkin verran Vastaajilta kysyttiin myös avoimesti, millä tavoin he lisäisivät vesivoiman määrää. Keinovalikoimasta nousi kaksi vaihtoehtoa ylitse muiden: olemassa olevien laitosten tekniikan kehittäminen (43 % kommenteista) ja veden varastointiin käytettävien altaiden rakentaminen (38 %). Vastaajat arvioivat, että olemassa olevien tuotantolaitosten tekniikkaa kehittämällä ja esimerkiksi turbiineja päivittämällä on vielä saavutettavissa voimalaitosten voimantuotannon tehostamista. Lisäksi monet näkivät, että allaspotentiaalin hyödyntäminen olisi tehokkain keino vesivoiman määrän kasvattamiselle, erityisesti Pohjois-Suomen joissa. Sen sijaan esimerkiksi uusien jokien ja koskien valjastaminen nousi kommenteissa esiin selvästi pienemmällä painoarvolla, tämän mainitsi 15 % vastaajista. Sidosryhmien näkemykset Pohjolan Voimasta positiivisia Tutkimuksessa selvitettiin Pohjolan Voiman mainetta ja yhteiskunnallista roolia (kuvio 6). Pohjolan Voiman maine energiapolitiikan vaikuttajien parissa on varsin hyvä. Erityisesti Pohjolan Voiman roolia merkittävänä investoijana Suomessa arvostetaan. Vastaajista 51 % on täysin samaa mieltä ja 33 % jokseenkin samaa mieltä siitä, että Pohjolan Voima on merkittävä investoija Suomessa. Pohjolan Voima koetaan myös yhteiskunnallisesti vastuulliseksi toimijaksi. Vastaajista 39 % on täysin samaa mieltä ja 44 % on jokseenkin samaa mieltä siitä, että Pohjolan Voima on yhteiskunnallisesti vastuullinen toimija Suomessa. Valtaosa vastaajista (68 %) on myös sitä mieltä, että Pohjolan Voima osallistuu lainsäädännön kehittämiseen rakentavasti. Lähes kolme neljästä vastaajasta (72 %) on sitä mieltä, että Pohjolan Voima ottaa ympäristön toiminnassaan huomioon. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Sivu 4

5 Kuvio 6: Mitä mieltä olet seuraavista Pohjolan Voimaa koskevista väittämistä? Pohjolan Voima on merkittävä investoija Suomessa (ka. 4,37) 51% 33% 4% 4% Pohjolan Voima on yhteiskunnallisesti vastuullinen toimija Suomessa (ka. 4,19) 39% 9% Pohjolan Voima osallistuu lainsäädännön kehittämiseen rakentavasti (ka. 4,01) % 1 Pohjolan Voima ottaa toiminnassaan ympäristön huomioon (ka. 3,95) 29% 43% 4%3% 4% 5 Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä Pohjolan Voima sai paljon myönteistä palautetta yhteiskuntasuhdeviestinnästään, mutta myös kehitettävää löytyi. Yhtiön kanssa käyty vuoropuhelu nähdään asiantuntevana, ja Pohjolan Voiman tarjoamaa tietoa pidetään yhteiskunnallisessa rajapinnassa hyödyllisenä. Yhtiöltä toivottiin tulevaisuudessa enemmän vuorovaikutteisuutta ja aiempaa aktiivisempaa yhteydenpitoa. Kiitos osallistumisesta Kiitämme sinua vielä lämpimästi tutkimukseen käyttämästäsi ajasta. Jos sinulla herää kysymyksiä tämän selvityksen tuloksista, olethan yhteydessä. Yhteistyöterveisin, Melina Mäntylä Aula Research Oy puh Riitta Larnimaa Pohjolan Voima Oy puh Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Sivu 5

Selvitys terveyspalvelujen tulevaisuudesta Suomessa

Selvitys terveyspalvelujen tulevaisuudesta Suomessa Selvitys terveyspalvelujen tulevaisuudesta Suomessa Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien parissa tutkimuksen

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa VEROILLA JA VAROILLA LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa B Esipuhe MINKÄLAISIIN JULKISIIN TERVEYSPALVELUIHIN meillä

Lisätiedot

LUOMUN KETJUBAROMETRI 2015. 22.5. 2015 Riitta Ristiluoma

LUOMUN KETJUBAROMETRI 2015. 22.5. 2015 Riitta Ristiluoma LUOMUN KETJUBAROMETRI 2015 22.5. 2015 Riitta Ristiluoma Sisältö Sivu Tutkimuksen tavoite ja kohderyhmä 3 Tiivistelmä ja johtopäätökset 5 Vastaajien taustatiedot 8 Tutkimuksen tulokset 17 Laadunvarmistus

Lisätiedot

Tutkimusraportti. TAMMENLEHVÄN PERINNELIITTO Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista. Joulukuu 2012

Tutkimusraportti. TAMMENLEHVÄN PERINNELIITTO Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista. Joulukuu 2012 Tutkimusraportti TAMMENLEHVÄN PERINNELIITTO Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista Joulukuu 2012 Juho Rahkonen Tutkimuspäällikkö, yhteiskuntatieteiden tohtori Tammenlehvän perinneliitto Suomalaisten

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Lähiruokaa, kiitos! mutta Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Sisältö YHTEENVETO..................... Vahva tuki kotimaiselle ruoalle............ Kuvio......................... Kuvio..........................

Lisätiedot

ENERGIATOIMIALAN KARTOITUS JA KYSELY ENERGIATOIMIALAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ VUONNA 2010

ENERGIATOIMIALAN KARTOITUS JA KYSELY ENERGIATOIMIALAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ VUONNA 2010 ENERGIATOIMIALAN KARTOITUS JA KYSELY ENERGIATOIMIALAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ VUONNA 2010 Kestävää energiaa Hämeestä -hanke 2009-2011 1 Kestävää energiaa Hämeestä

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ENERGIAA PUUSTA KULUTTAJIEN KÄSITYKSET PUUN ENERGIAKÄYTÖSTÄ*

ENERGIAA PUUSTA KULUTTAJIEN KÄSITYKSET PUUN ENERGIAKÄYTÖSTÄ* Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 52 (helmikuu 2002) ENERGIAA PUUSTA KULUTTAJIEN KÄSITYKSET PUUN ENERGIAKÄYTÖSTÄ Anna-Kaisa

Lisätiedot

LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ. Myymälätilaa

LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ. Myymälätilaa LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ Myymälätilaa ERIKOISKAUPAN LIITTO ry Mannerheimintie 76 B 00250 Helsinki www.erikoiskaupanliitto.fi Helsinki 31.03.2005 TUOMAS SANTASALO Ky

Lisätiedot

Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA

Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS ISBN 978-951-39-5927-2 (nid.) ISBN 978-951-39-5928-9 (verkkoj.) Jyväskylän yliopistopaino

Lisätiedot

Teollisuus Päijät-Hämeessä

Teollisuus Päijät-Hämeessä Teollisuus Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen Yrittäjät Julkaisija: Päijät-Hämeen Yrittäjät Rautatienkatu 20 B 4, 15110 Lahti puhelin 010 322 4300 toimisto@phyrittajat.fi www.phyrittajat.fi 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Anna Cajanus. Yhdessä toimien uusiin ratkaisuihin. tutkimus yhteiskunnallisten yritysten ja isojen yritysten välisestä yhteistyöstä

Anna Cajanus. Yhdessä toimien uusiin ratkaisuihin. tutkimus yhteiskunnallisten yritysten ja isojen yritysten välisestä yhteistyöstä Anna Cajanus Yhdessä toimien uusiin ratkaisuihin tutkimus yhteiskunnallisten yritysten ja isojen yritysten välisestä yhteistyöstä Yhdessä toimien uusiin ratkaisuihin Tutkimus yhteiskunnallisten yritysten

Lisätiedot

Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka

Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka LAPSIASIAVALTUUTETTU Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka Lasten mielestä hyvä kunta Lapsiasiavaltuutetun ja Suomen Lasten Parlamentin kuntakyselyn tulosten raportti 7.6.2012 LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heikki Karjaluoto, Aarne Töllinen, Antti Tenhunen & Matti Leppäniemi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti N:o 183 / 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Yrityskysely Tulokset

Yrityskysely Tulokset Yleiskaava 09 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.11.01 Yrityskysely Tulokset Sisällys 1 Johdanto... Yhteenveto tuloksista... 3 3 Kyselyn tulokset....1 Yrityksen tiedot....

Lisätiedot

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto Kevät ,, Työmarkkinailmastotutkimus SISÄLLYS TYÖMARKKINAPOLIITTINEN MIELIPIDEILMASTO KEVÄT... Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?... Järjestäytyminen on kansalaisten

Lisätiedot

Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät 2014/2015 Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin yrityskysely maaliskuussa 2015 SISÄLLYS Johdanto... 2 Yritysten koko-

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Internetkäyttäjäkysely 2012

Internetkäyttäjäkysely 2012 Internetkäyttäjäkysely 2012 Tampereen kaupungin kuudestoista internetkäyttäjäkysely järjestettiin 5.11. - 25.11.2012. Tuona aikana kyselyyn tuli 186 vastausta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vastauksien

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti www.dimar.fi 2 Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä tutkimusraportti Copyright 2011 DIMAR-hanke Viittaaminen: Karjaluoto, H.,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Aarne Töllinen & Heikki Karjaluoto. Mobiililaitteet teollisuusyritysten myyntityössä -tutkimusraportti

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Aarne Töllinen & Heikki Karjaluoto. Mobiililaitteet teollisuusyritysten myyntityössä -tutkimusraportti Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Aarne Töllinen & Heikki Karjaluoto Mobiililaitteet teollisuusyritysten myyntityössä -tutkimusraportti N:o 190 / 2012 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu Pl 35,

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Henna Kokkonen Helen Reijonen Henna Kokkonen & Helen Reijonen Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Lisätiedot