Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK"

Transkriptio

1 Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK VUOSIKERTOMUS 2010

2 Sisällys Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Visio 2015 ja Strategiset linjaukset Johtajan katsaus Direktörens översikt Organisaatio HALTIK Suomen kartalla Tavoitteena tyytyväinen asiakas Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyystutkimus 2010; Kehitystoimenpiteet Asiakaspäällikkö on asiakastarpeiden tulkki HALTIKin kasvava rooli ICT-hankinnoissa Tietoa kyllä on, mutta sen löytyminen on haasteellista Palvelutuotanto on HALTIKin toiminnan ydintä Videoneuvottelupalveluilla säästöjä kustannuksiin Aluepalvelu toimii asiakkaan lähellä Kehitysyksikössä luodaan pohja onnistuneelle palvelutuotannolle Hallinnon turvallisuusverkkohanke HALTIKissa Yhteyspalvelua Kajaanista käsin Yhteyspalvelujen palvelutaso koostuu useista tekijöistä Resurssiyksikkö aloittaa toimintansa 2010 Talous Henkilöstö HALTIKissa panostetaan henkilöstön osaamiseen Hallintoyksikön uudistuminen Uusia toimitiloja Hallinnon hankkeet Viestintä verkottuu ja verkostoituu Suunnitteluyksikkö syntyy Sisäiset hankkeet

3 Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK on sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen palvelukeskus, joka tukee toiminnallaan sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton viranomaisia kustannustehokkaasti. HALTIK kehittää, tuottaa ja ylläpitää sisäasiainministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden tieto- ja viestintätekniset palvelut. Asiakkainamme ovat myös sisäasiainhallinnon ulkopuolisia turvallisuusviranomaisia. HALTIK on alallaan globaalin kehittämisen kärjessä ja työyhteisönä moniarvoinen, kannustava ja mahdollistava. Vastuullinen Monitaitoinen Yhteisöllinen HALTIK Tavoitteellinen Reilu

4 Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Visio 2015 HALTIK on kustannustehokas, sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton tieto- ja viestintäteknologian syvälliseen osaamiseen keskittyvä palvelukeskus. HALTIKin palvelut mahdollistavat edistyksellisien sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton operatiivisten tietojärjestelmien tuotannon Suomessa. HALTIKin strategiset tavoitelinjaukset 1. Tavoitelinjaus: HALTIK kehittää toimintaansa palvelukeskuksena vastaamaan asiakkaidensa kasvavia tarpeita ja toimintaympäristön muutoksia 2. Tavoitelinjaus: Toiminta painottuu turvallisuuskriittisten tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämistoimien turvaamiseen sekä asiantuntijatukeen 3. Tavoitelinjaus: HALTIKin ammattitaitoisen henkilöstön kohdennetaan painopistealueille osaamista kehitetään ja 4. Tavoitelinjaus: HALTIKin toiminta on kustannustehokasta ja toiminnan tuottavuus kasvaa 5. Tavoitelinjaus: HALTIK tuo asiakkailleen lisäarvoa korkeatasoisilla kansainvälistä huipputasoa olevalla osaamisellaan palveluilla ja

5 Johtajan katsaus Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKista säädetyssä ja muutetussa valtioneuvoston asetuksessa viraston tehtäviksi on todettu tieto- ja viestintä-tekniikan kehittämis-, asiantuntija-, tietoturva-, tuotanto-, hankinta-, raportointi-, koulutus-, puhelinvälitysja tukipalvelujen tuottaminen sisäasiainministeriölle ja hallinnonalan muille virastoille ja laitoksille sekä muille valtion virastoille ja laitoksille siten kuin palvelujen tuottamisesta on palvelusopimuksissa sovittu kyseessä olevien virastojen ja laitosten kanssa. Viime vuosi oli HALTIKin kolmas toimintavuosi. Toimintamme tulokset viime vuodelta olivat pääsääntöisesti tulos-sopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaiset. HALTIKin palvelujen tuotanto ja kehityshankkeet toteutettiin ilman pitkäkestoisia häiriöitä tai poikkeamia. Erityisesti poliisin kehityshankkeiden onnistuminen sai asiakkaalta positiivista palautetta, minkä kehitysyksikkömme voi selkeästi laskea hyvin saavutetuksi tavoitteeksi. Johtaja Tuija Kuusisto Vuosi 2010 oli HALTIKin ensimmäinen toimintavuosi kokonaan nettobudjetoituna virastona. Palvelut tuotettiin asiakkaiden kanssa solmittujen palvelusopimusten mukaisesti. Palveluja tuotettiin sisäasiainministeriölle, Poliisille, Rajavartiolaitokselle, Hätäkeskuslaitokselle, Maahanmuuttovirastolle, Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskuksille, valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle, valtiovarainministeriölle, oikeusministeriölle, ulkoasiainministeriölle, Tullille, Väestörekisterikeskukselle, aluehallintovirastoille, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja Suomen Erillisverkot Oy:lle. Vuonna 2010 suoritetun asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella voidaan todeta, että asiakkaat ovat edelleen hyvin kriittisiä HALTIKin tuottamien palvelujen suhteen. Kehittämistoimenpiteiksi sovittiin johtamisen ja viestinnän kehittäminen. Johtamisen kehittämisessä keskeisin toimenpide on esimiesten ja palveluvastaavien toiminnan kehittäminen. Viestinnän kehittämisessä keskeisiä kehityskohteita ovat asiakasviestintä, poikkeamaviestintä ja HALTIKin sisäinen viestintä.

6 Johtajan katsaus Tuotettujen palveluiden ja projektitoiminnan laskutus perustui toteumaan. HALTIKin talouden toteuma vuonna 2010 oli 66,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 HALTIKissa kehitettiin merkittävästi tuloksellisuuden laskentatointa ja erityisesti kustannusten kohdentamisen seurantaa asiakkaille, palveluille ja projekteille. HALTIKin laskutusteho vuonna 2010 oli 75,36%, mikä on erittäin hyvä tulos nettobudjetoidulle virastolle. HALTIKin perustehtävä on kuluneiden kolmen vuoden aikana selkiytynyt. Vuoden 2010 kesäkuussa hyväksytyssä HALTIKin strategiassa todetaan, että HALTIKin perustehtävä on kehittää, hankkia, tuottaa ja ylläpitää sisäasiainministeriön hallinnonalan strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden ja turvallisuuden tieto- ja viestintätekniset palvelut. Edelleen strategiassa todetaan, että HALTIKin päätehtävät ovat: Tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut. Hankkia hallinnonalan yhteiset palvelut ja hallinnollisten palveluiden integraatiopalvelut sekä tuottaa ICT asiantuntijapalvelut. HALTIKin toiminnan tavoitteiden saavuttamisen avaintekijät ovat korkea osaaminen ja kustannustehokkuus. HALTIKin osaamisen tavoitetila määräytyy strategian tavoitetilan perusteella eli tulevaisuudessa edelleen HALTIKissa syvennetään osaamista sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton tieto- ja viestintäteknologiassa. Tämän tavoitetilan tarkentaminen jokaisen henkilön osaamisen kehittämissuunnitelmaksi tehdään vuosittaisissa tavoite- ja kehityskeskusteluissa. Vuonna 2010 osaamisen kehittämiseen panostettiin aikaisempaa enemmän käyttäen monipuolisesti hyväksi erilaisia osaamisen kehittämismenetelmiä: Järjestettyyn opetukseen osallistuminen, sisäiset koulutustilaisuudet ja tietoiskut, työssä oppiminen ja omaehtoinen opiskelu. Kuluneiden kolmen vuoden aikana HALTIK on osoittanut toimivansa kustannustehokkaasti. Vuoden 2010 keväällä valtiovarainministeriön asettamien periaatteiden mukaisesti tehdyssä selvityksessä todettiin, että HALTIKin tuottaman työasemapalvelun hinta on 1100 euroa/työasema/vuosi, kun valtion maksama keskiarvohinta tästä palvelusta on 1300 euroa/työasema/vuosi. HALTIKin työasemapalvelun kustannus siis alentaa valtion maksamaa keskiarvohintaa, vaikka palvelultamme odotetaan korkeaa tietoturvallisuutta ja varautumista. Aluepalveluyksikön henkilöstö, joka pääasiassa huolehtii työasemapalvelun tuottamisesta voi hyvillä mielin olla ylpeitä sekä työn laadukkuudesta että kustannustehokkuudesta. Myös HALTIKin henkilötyön tuntihinta on hyvin edullinen, korkeimman luokan asiantuntijatyömme hinta vuonna 2010 oli ainoastaan 77 euroa/h.

7 Johtajan katsaus HALTIKin virkojen määrä vuoden 2010 lopussa oli 345 vakituista ja 69 määräaikaista virkaa. Toimintavuoden alussa HALTIKissa aloitti uutena yksikkönä sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta siirretty yhteyspalveluyksikkö. Toimintavuoden aikana HALTIKin organisaatiota kehitettiin siirtämällä tilannekeskus asiakaspalveluyksiköstä osaksi palvelutuotantoyksikköä. Samalla asiakaspalveluyksikön nimi muutettiin paremmin yksikön tehtäviä kuvaavaksi suunnitteluyksiköksi. Suunnitteluyksikkö keskittyy kehittämään HALTIKin sisäisiä tietohallinnon prosesseja ja järjestelmiä. Vuonna 2010 myös jatkettiin vuonna 2008 hyväksytyn toimipaikkasuunnitelman mukaista toimipaikkojen keskittämistä sekä uuden toimitalon rakentamista Rovaniemelle. HALTIKissa otettiin vuonna 2010 myös onnistuneesti käyttöön palkkausjärjestelmä. HALTIKin toiminnan perustan muodostavat arvot vastuullisuus ja tavoitteellisuus, yhteisöllisyys ja reiluus sekä monitaitoisuus. Nämä arvot olivat pohjana kun HALTIKin palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen suoriutumisen osan kriteeristö määriteltiin. Toukokuussa 2010 suoritetun, HALTIKin historian kolmannen henkilöstöbarometrin perusteella todettiin, että toiminta on huomattavasti parantunut ensimmäisen vuoden 2008 henkilöstöbarometriin verrattuna. Kehittämistoimien panopisteiksi barometrin perusteella sovittiin esimiestyön ja osaamisen kehittäminen. Myös tiedon kulkua on kehitettävä. HALTIK on onnistunut toiminnassaan palvelukeskuksena. Toimimme vakaalla perustalla kehittyen asiakkaiden valitsemia palveluita tuottavaksi palvelukeskukseksi. Onnistumisesta kiitos jokaiselle HALTIKin henkilölle.

8 Direktörens översikt I statsrådets förordning om Förvaltningens IT-central HALTIK, som stiftades den 23 augusti 2007 och ändrades den 17 december 2009, konstateras att ämbetsverkets uppgift är att producera data- och kommunikationstekniska utvecklings-, sakkunnig-, datasäkerhets-, produktions-, upphandlings-, rapporterings-, utbildnings-, telefonväxeloch stödtjänster för Inrikesministeriet och andra ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet samt andra statliga ämbetsverk och inrättningar så som avtalats om produktion av tjänster i serviceavtalen med ämbetsverken och inrättningarna. Fjolåret var HALTIKs tredje verksamhetsår. Våra verksamhetsresultat för fjolåret var i huvudsak överensstämmande med de mål som hade satts upp i resultatavtalet. HALTIKs serviceproduktion och utvecklingsprojekt genomfördes utan långvariga störningar eller avvikelser. HALTIK fick positiv kundrespons för i synnerhet det lyckade genomförandet av polisens utvecklingsprojekt, vilket vår utvecklingsenhet helt klart kan anse utgöra ett väl uppnått mål. År 2010 var HALTIKs första verksamhetsår som ett helt nettobudgeterat ämbetsverk. Tjänsterna producerades i enlighet med de serviceavtal som har ingåtts med kunderna: tjänster producerades till Inrikesministeriet, Polisen, Gränsbevakningsväsendet, Nödcentralsverket, Migrationsverket, mottagningscentralerna i Joutseno och Uleåborg, servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, Finansministeriet, Justitieministeriet, Utrikesministeriet, Tullen, Befolkningsregistercentralen, regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Suomen Erillisverkot Oy. Utifrån den kundnöjdhetsenkät som genomfördes år 2010 kan man konstatera att kunderna fortfarande är mycket kritiska till de tjänster som HALTIK producerar. Som utvecklingsåtgärder kom man överens om att utveckla ledarskapet och kommunikationen. Vid utvecklingen av ledarskapet är den viktigaste åtgärden att utveckla verksamheten bland cheferna och de serviceansvariga. Inom utvecklingen av kommunikationen består de centrala utvecklingsobjekten av kundkommunikationen, kommunikationen vid avvikelser och HALTIKs interna kommunikation. Faktureringen6 av de tjänster och den projektverksamhet som producerades byggde på utfallet. HALTIKs ekonomiska utfall år 2010 var 66,3 miljoner euro. År 2010 genomförde man vid HALTIK en betydande utveckling av resultatredovisningen och i synnerhet uppföljningen av allokeringen av kostnaderna till kunderna, tjänsterna och projekten. HALTIKs faktureringsgrad uppgick år 2010 till 75,36 procent, vilket är ett mycket gott resultat för ett nettobudgeterat ämbetsverk. HALTIKs grundläggande uppgift har under de gångna tre åren klarnat. I strategin för HALTIK, som godkändes i juni 2010, konstateras att HALTIKs grundläggande uppgift i egenskap av strategisk servicecentral för Inrikesministeriets förvaltningsområde är att utveckla, skaffa, producera och upprätthålla informations- och kommunikationstekniska tjänster med hög användbarhet och säkerhet för ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet. I strategin konstateras det vidare att HALTIKs huvuduppgifter är: Att producera de centrala informationssystemen för den interna säkerheten och de stadgade eller föreskrivna tjänsterna inom säkerhetsnätet. Att skaffa de gemensamma tjänsterna för förvaltningsområdet och integrationstjänsterna för förvaltningstjänsterna samt att producera experttjänster inom IKT.

9 Direktörens översikt Nyckelfaktorerna för att man ska kunna uppnå målen för HALTIKs verksamhet är hög kompetens och kostnadseffektivitet. Målbilden för kompetensen inom HALTIK bestäms utifrån de strategiska målen, vilket innebär att vi inom HALTIK i framtiden kommer att ytterligare fördjupa kompetensen i informations- och kommunikationstekniken för den inre säkerheten och immigrationen. Denna målbild preciseras till en utvecklingsplan för varje persons kompetens under de årliga mål- och utvecklingssamtalen. År 2010 gjordes en större satsning än tidigare på utveckling av kompetensen genom mångsidigt utnyttjande av olika metoder för att utveckla kompetensen: deltagande i organiserad undervisning, interna kurser och informationsinslag, inlärning i arbetet och självstudier. Under de gångna tre åren har HALTIK visat sig fungera kostnadseffektivt. I en utredning som genomfördes våren 2010 i enlighet med de principer som Finansministeriet har fastställt, konstaterades att priset på den arbetsstationstjänst som HALTIK producerar är euro/arbetsstation/år, medan det medelpris som staten betalar för denna tjänst är euro/arbetsstation/år. Kostnaden för HALTIKs arbetsstationstjänst sänker således det medelpris som staten betalar, trots att man förväntar sig hög datasäkerhet och beredskap av vår tjänst. Personalen på regionserviceenheten, som i huvudsak sörjer för produktionen av arbetsstationstjänsten, kan gott vara stolta över både kvaliteten på arbetet och kostnadseffektiviteten. Timpriset för HALTIKs personarbete är också mycket förmånligt. Priset för vårt högklassiga expertarbete var endast 77 euro/h år Antalet tjänster vid HALTIK uppgick i slutet av år 2010 till 345 ordinarie tjänster och 69 visstidstjänster. I början av verksamhetsåret inledde samserviceenheten, som överförts från inrikesförvaltningens servicecentral, sin verksamhet som en ny enhet inom HALTIK. Under verksamhetsåret utvecklades HALTIKs organisation genom att lägescentralen överfördes från kundbetjäningsenheten till serviceproduktionsenheten. Samtidigt bytte kundbetjäningsenheten namn till planeringsenheten, som bättre beskriver enhetens uppgifter. Planeringsenheten fokuserar på att utveckla HALTIKs interna processer och system för informationshantering. År 2010 fortsatte man även centraliseringen av verksamhetsorterna i enlighet med den plan för dessa som godkändes år 2008 samt byggandet av nya verksamhetslokaler i Rovaniemi. År 2010 togs även ett lönesystem framgångsrikt i bruk vid HALTIK. Grunden för HALTIKs verksamhet bildas av värdena ansvarsfullhet och målinriktning, gemenskap och renhårighet samt mångkunnighet. Dessa värden utgjorde också grunden då kriterierna för den individuella prestationsdelen i HALTIKs lönesystem fastställdes. Utifrån den tredje personalbarometern i HALTIKs historia, som genomfördes i maj 2010, konstaterades att verksamheten har förbättrats avsevärt jämfört med den första personalbarometern från år På basis av barometern kom man överens om att utveckling av chefsarbetet och kompetensen ska utgöra tyngdpunkten i utvecklingsåtgärderna. Informationsförmedlingen måste också utvecklas. HALTIK har lyckats i sin verksamhet som servicecenter. Vi verkar på en stabil grund och utvecklas till ett servicecenter som producerar de tjänster som kunderna har valt. Vi tackar varje person på HALTIK för framgången.

10 Organisaatio Johtaja Tuija Kuusisto Aluepalveluyksikkö Kyösti Salonen Asiakkuusyksikkö Ilkka Jolma Hallintoyksikkö Mauri Posio Kehitysyksikkö Virve Kivelä Palvelutuotantoyksikkö Anne Sandberg Resurssiyksikkö Marko Manninen Suunnitteluyksikkö Pasi Lantto Yhteyspalveluyksikkö Stina Huovinen

11 HALTIK Suomen kartalla Rovaniemi Kajaani Turku Vantaa Helsinki 5 suurinta toimipaikkaa

12 Tavoitteena tyytyväinen asiakas Palvelukeskuksen toiminnan keskeiset edellytykset ovat asiakastarpeiden mukainen palvelutarjonta ja tyytyväiset asiakkaat. Tämän vuoksi HALTIK mittaa vuosittain toteutettavalla tutkimuksella asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa 2010 IT-palveluiden osalta vastaajat arvioivat HALTIKin toimintaa kokonaisuudessaan, asiakkaalle tuotettua arvoa sekä HALTIKin kyvykkyyttä ja sen tuottamia palveluita. Yhteyspalvelun osalta vastaajat arvioivat puhelinvälitystoimintaa, sähköistä puhelinluetteloa, pääkäyttäjä/yllä-pitotehtäviä sekä raporttien ja tilastojen tuottamista. Tyytyväisyys HALTIKia ja palvelutuotantoa kohtaan on selkeästi lisääntynyt toimintojen vakiinnuttua. - Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas, olemmehan olemassa asiakaitamme varten, toteaa asiakkuusjohtaja Ilkka Jolma. HALTIKissa on määritelty tutkimuksesta johdetut kehittämistoimenpiteet organisaation tasolla. Lisäksi jokainen yksikkö peilaa tuloksia omaan toimintaansa ja määrittelee sille omat kehittämistoimenpiteensä. HALTIKissa jatketaan jo edellisenä vuonna käynnistettyjä kehittämistoimia erityisesti johtamisen ja viestinnän alueilla. Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas, olemmehan olemassa asiakkaitamme varten. Asiakastyytyväisyystutkimus: tyytyväisyys HALTIKiin on lisääntynyt Tutkimuksen tulosten mukaan 65 % vastaajista arvioi HALTIKin toiminnan olevan hyvää, erittäin hyvää tai todella erinomaista. Tutkimukseen osallistuneista 28 % koki HALTIKin toiminnan parantuneen ja 57 % toiminnan säilyneen lähes ennallaan. Kriittisesti HALTIKin toiminnan muutokseen suhtautui 15 % vastaajista. Noin 75 % vastaajista on valmis suosittelemaan HALTIKin tuotteita ja palveluita myös muille. Eniten kehitettävää vastaajat arvioivat olevan IT-palveluiden kustannustehokkuudessa, IT-osaamisen kehittämisessä, hankintojen selkeyttämisessä sekä järjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä. HALTIKin asiakkaista 59 % arvioi yhteistyön kehittyneen vähintään hyvin. Vastaajista 75 % koki asiakasvastaavan toiminnan hyväksi, erittäin hyväksi tai erinomaiseksi. Tutkimuksen mukaan 64 % vastaajista arvioi HALTIKin onnistuneen asiakasviestinnässä vähintään hyvin ja 71 % koki HALTIKin asiakasekstranet JOIKUn hyväksi viestintäkanavaksi. JOIKUn tiedotteisiin ja ohjeisiin toivottiin selkeyttä ja loppukäyttäjän huomioimista. IT-palveluiden osalta tulosten mukaan HALTIKin toivottiin panostavan erityisesti HelpDesk - palveluun ja etätukiosaamiseen, järjestelmien ylläpito-osaamiseen sekä työasema- ja lähitukiosaamiseen. Tyytyväisyys yhteyspalvelua kohtaan on säilynyt lähes ennallaan. Erityisesti yhteyspalvelun henkilöstön ystävällisyys ja palvelualttius saivat hyvät arvioinnit.

13 Asiakastyytyväisyys HALTIKin tuottamat IT-palvelut Vastausten keskiarviot sekä tyytyväisten asiakkaiden osuus prosentteina ilmaistuna HALTIKin tuottamien ITpalveluiden osalta arvoasteikolla 1-5: 5 = Todella erinomainen 4 = Erittäin hyvä 3 = Hyvä 2 = Kohtalainen 1 = Heikko IT-palvelut HelpDesk -palvelu Tunnushuoltopalvelu Tietojärjestelmäpäivystys Työasema- ja lähitukipalvelut Verkonhallintapalvelut Puhepalvelut Käyttöpalvelut Videoneuvottelupalvelut Järjestelmien ylläpito- ja kehityspalvelut Keskiarvo 3,05 3,01 2,99 2,98 2,61 2,86 2,67 2,75 2,34 % vastaajista koki palvelun hyväksi, erittäin hyväksi tai todella erinomaiseksi 73 % 73 % 74 % 71 % 59 % 69 % 61 % 58 % 47 %

14 Asiakastyytyväisyys HALTIKin tuottamat yhteyspalvelut Keskiarviot HALTIKin yhteyspalvelusta arvoasteikolla 1-5: 5 = Erinomainen 4 = Hyvä 3 = Menettelee 2 = Melko huono 1 = Huono Yhteyspalvelu Puhelunvälitys 3,32 3,49 3,37 Sähköinen puhelinluettelo 3,64 3,45 3,33 Pääkäyttäjä/ylläpitotehtävät 3,74 3,8 3,7 Raporttien ja tilastojen tuottaminen 3,57 3,68 3,46 Tutkimusten toteutus IT-palveluiden osalta tutkimus toteutettiin Tutkimuksen kohderyhmänä olivat asiakasorganisaatioiden johto, IT-asiantuntijat ja loppukäyttäjät. Webkysely lähetettiin henkilölle, joista vastasi 2340, vastausprosentin ollessa noin 13 %. HALTIKin yhteyspalvelua koskeva tutkimus toteutettiin Yhteyspalvelun osalta webkysely lähetettiin 740 valikoiduille asiakkaiden edustajille, joista kyselyyn vastasi 142 henkilöä, vastausprosentin ollessa noin 19 %. Vertailtavuuden vuoksi IT-palveluita sekä yhteyspalvelua koskevat tutkimukset toteutettiin erillisinä tutkimuksina, joiden sisältö noudatti edellisvuosien tutkimusten sisältöä. IT-palveluita sekä yhteyspalvelua koskevien tutkimusten toteutus- ja arviointikriteeristö poikkesivat toisistaan. Palveluiden arviointi molemmissa tutkimuksissa tapahtui asteikolla 1-5, mutta kriteerit olivat erit. IT-palveluiden osalta asteikko oli tiukempi.

15 Asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Kehitystoimenpiteet JOHTAMINEN = MANAGEMENT Johtamistaidot (henkilöesimies / palveluvastaava) Esimieskoulutus Suunnittelu- ja seurantatoiminta Henkilöresurssien käyttö Talous (ml. KIEKU-järjestelmän käyttöönotto) Hankinnat Osaamisen hallinta Panostaminen ydinosaamisalueisiin Vastuiden sisäistäminen Jokaisen HALTIKlaisen vastuu osana HALTIKin palveluiden tuotantoa TOKKA-järjestelmän käyttöönotto Toiminnanohjauksen tuki Ratkaisukannan luominen VIESTINTÄ Viestinnän kehittäminen JOIKUn kehittäminen palautteiden pohjalta ja tunnettuuden parantaminen Muiden asiakasviestinnän kanavien hyödyntäminen Poikkeamaviestinnän kehittäminen HALTIKin sisäisen viestinnän kehittäminen JUPO-käyttöönotto Näkyvyys asiakkaan luona Asiakasyhteistyön kehittäminen Asiantuntijoiden viestinnällisen roolin kehittäminen Lähituen näkyvyyden lisääminen - työskentely eri asiakkaiden toimipisteissä Asiakastyytyväisyystutkimuksen kehittäminen

16 Asiakaspäällikkö on asiakastarpeiden tulkki Asiakaspäälliköiden tavoitteena on tutustua ja perehtyä asiakkaiden toimintaan ja toimintaympäristöön syvemmin, jotta asiakastarpeet tulevat entistä paremmin ymmärretyiksi HALTIKin palvelutoiminnassa. Asiakaspäällikkö Riitta Hiltunen HALTIKin asiakaspäälliköiden osaamisprofiili on vuoden 2010 aikana suuntautunut liiketoiminnallisesti painottuneeksi asiakkuudenhallinnan ja palvelukeskustoiminnan osaamiseksi. Samalla työskentelyotetta on kohdennettu voimakkaasti asiakaslähtöiseksi. Asiakkaiden kanssa on ollut vuoden mittaan runsaat 200 erilaista tapaamista. Asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkuudenhallintaan tyytymättömien määrä oli vähentynyt 8-28 %. Asiakaspäälliköt on koettu aiempaa aktiivisempina, paremmin asiakkaan toimintaa ja tarpeita ymmärtävinä sekä paremmin tavoitettavina kuin aikaisempien tutkimusten tuloksissa. Vuonna 2010 asiakastiimissä tapahtui henkilövaihdoksia ja asiakasvastuita täsmennettiin uusiksi. Jokaisella asiakkaalle on nimetty oma asiakaspäällikkö ja yhteistyö on käynnistynyt hyvin. Palvelusopimusten lisäksi HALTIK solmi asiakkaiden kanssa vuoden 2010 aikana 47 asiantuntijatyö- ja projektisopimusta. Asiakaspäälliköiden työssä asiakkailta tulevien uusien palvelutarpeiden määrittelyn, suunnittelun ja sopimushallinnan osuus on lisääntynyt huomattavasti. Vuosi 2011 tulee olemaan vilkas, sillä asiakkaiden tarpeet parantaa operatiivista toimintaansa ICT-palveluiden avulla kasvavat edelleen. Jatkossa asiakaspäälliköiden tavoitteena on tutustua ja perehtyä asiakkaiden toimintaan ja toimintaympäristöön syvemmin, jotta asiakastarpeet tulevat entistä paremmin ymmärretyiksi HALTIKin palvelutoiminnassa. Myös asiakkuudenhallinnan toimintamallien ja prosessien kehittämiseen tullaan kiinnittämään huomiota palvelutason nostamiseksi edelleen vuonna 2011.

17 HALTIKin kasvava rooli ICT-hankinnoissa Projektien hankinnat ovat tuoneet esille myös palvelukeskuksen haastavan roolin asiakkaiden tarpeiden, hallinnonalan linjausten ja hankintasäännösten yhteen sovittajana. HALTIKin hankintatiimin toiminta on vuonna 2010 keskittynyt kasvavan hankintavolyymin hallintaan. Kasvu on johtunut sekä viraston omasta toiminnasta että viraston hallinnoimista asiakasvirastojen hankkeista ja projekteista. Turvallisuusverkko- eli TUVEhanke on ollut vaativa myös hankintatoimen kannalta korostetusta turvallisuudesta, tietoturvasta sekä salassapidosta johtuvien vaatimusten vuoksi. Toinen hankintatiimiäkin vahvasti työllistänyt hanke on ollut poliisin tietojärjestelmien uudistamiseen tähtäävä VITJA-projekti. Projektien hankinnat ovat tuoneet esille myös palvelukeskuksen haastavan roolin asiakkaiden tarpeiden, hallinnonalan linjausten ja hankintasäännösten yhteen sovittajana. Palvelukeskuksen aseman ja osapuolten vastuiden tarkentaminen ICT-hankintamenettelyissä onkin otettu kehittämiskohteeksi yhdessä tulosohjaajan kanssa. HALTIKille on siirtynyt palvelukeskusaseman myötä kilpailutettavaksi monia sellaisia hallinnonalan yhteisiä ICT-hankintoja, jotka on aiemmin hoidettu keskitetysti joko ministeriön tai hallinnonalan yhteisten työryhmien toimesta. Vuonna 2010 HALTIK kilpailutti mm. palvelimien puitesopimustoimittajan koko hallinnonalalle ja käynnisti atklaitteiden ja lähiverkon laitteiden kilpailutukset. Kaikissa mainituissa kilpailutuksissa hyödynnettiin Hansel Oy:n puitejärjestelyjä. HALTIK toteutti asiakasvirastojensa puolesta puitejärjestelyjen edellyttämät kevennetyt kilpailutukset niin, että koko hallinnonalalle voitiin valita kuhunkin puitejärjestelyyn yksi puitesopimustoimittaja. Yhteisten hankintojen keskittäminen HALTIKiin vähentää hankintamenettelystä asiakasvirastoille aiheutuvia kustannuksia, yksinkertaistaa sopimus- ja toimittajahallintaa sekä yhtenäistää tuotevalikoimaa ja tehostaa siten hallinnonalan koko ICT-toimintaa. Toisaalta se vaatii osaamista ja resursseja HALTIKissa niin hankintatiimiltä kuin palvelutuotannoltakin, sillä kilpailutusten onnistuminen edellyttää paitsi hankintaosaamista myös vahvaa ICTosaamista sekä hyvää tuotteiden ja markkinoiden tuntemusta. Tehtävä on kuitenkin luonteva ICT-palvelukeskukselle. Hankintatiimi on osallistunut vuonna 2010 vahvalla panoksella hallinnonalan lisenssipolitiikan laatimiseen. Yhdessä HALTIKin ICT-asiantuntijoiden ja asiakasvirastojen edustajien kanssa hallinnonalan tietohallinnon ohjausryhmän Tihryn asettama työryhmä työsti esityksen lisenssipolitiikaksi ja ohjeistuksen sovellusten käyttöönottamiseksi hallinnonalalla. Politiikan mukaisesti HALTIK vastaa ensisijaisesti hallinnonalalle keskitetysti hankittavien lisenssien hallinnasta.

18 Tietoa kyllä on, mutta sen löytyminen on haasteellista Tiedon oikea-aikaisuus ja sisältö Viestintä ja sen tärkeys nousivat esille asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksissa. Asiakasekstranet JOIKUn osalta arviot olivat ilahduttavan lupaavia. Tiedon välit-tämisessä tiedon oikea-aikaisuus ja sisältö määrittelevät tärkeää roolia. Tietoa kyllä on, mutta sen löytyminen on haasteellista. Tähän haasteeseen vastataan sisäasiain-ministeriön hallinnonalan osalta JOIKUn avulla. Kehittämistyötä asiakasviestinnän osalta jatketaan yhteistyössä HALTIKin asiantuntijoiden ja asiakasvirastojen yhdyshenkilöiden kanssa. Vuoden 2011 osalta yhteinen koko hallinnonalan kattava julkaisujärjestelmä osaltaan helpottaa virastojen välistä tiedon kulkua. Vuosittainen asiakasseminaari mahdollistaa keskustelun ja verkostoitumisen HALTIKin vuosittaisessa asiakasseminaarissa kokoonnutaan asiakkaiden ja HALTIKin keskeisten toimijoiden kanssa yhteen. Vuoden 2010 asiakasseminaari kokosi Helsingin Pasilaan runsaan joukon HALTIKin asiakkaiden edustajia. Tilaisuudessa kuultiin kiinnostavia puheenvuoroja, jotka kirvoittivat aktiivista ja rakentavaa keskustelua. Seminaaripalautteen mukaan vastaajat olivat yksimielisiä seminaarin tarpeellisuudesta. Palautteissa kiiteltiin puheenvuoroista, keskusteluista sekä hyvästä ilmapiiristä. Jatkossa toivottiin enemmän aikaa keskusteluille sekä verkostoitumiselle. Suurimman asiakkaan äänen edustaja poliisiylijohtaja Mikko Paatero HALTIKin asiakasseminaarissa Asiakkuusyksikkö vastaa asioista, jotka koskevat: Palveluportfolion ja palveluluettelon valmistelua Sopimus- ja hankintajuridiikkaa Myyntiä ja asiakassopimuksia Asiakkuuksien hallintaa Sopimusten hallintaa Toimittajienhallintaa Lisenssien hallintaa Hankintatoimintaa Asiakasviestintää

19 Palvelutuotanto on HALTIKin toiminnan ydintä Palvelutuotanto tuotti asiakkaiden operatiivisen toiminnan tueksi erilaisia tietojärjestelmien käyttöä tukevia tietoteknisiä palveluita kuten tietoliikenne-, käyttö-, työasema- ja tietojärjestelmien ylläpitopalveluita sekä viestintäpalveluja. HALTIKin tilannekeskus päivysti 24/7 valvoen ja vastaanottaen asiakkaiden vikailmoituksia tukien siten virkaaikana toimivaa HelpDeskiä. Osana tilannekeskuksen toimintaa tuotettiin myös asiakkaiden tarpeisiin käyttöoikeuksien hallintaan liittyviä tunnushuollollisia palveluja. Asiakkaiden olemassa olevien järjestelmien ja niiden toimintaympäristöjen kehittäminen oli leimaa antavaa toiminnalle vuonna Hätäkeskuksen ja Rajavartiolaitoksen tietoliikenteen kehittämistä jatkettiin. Samoin tuettiin Helsingin Hätäkeskuksen siirtymistä Keravalle tietojärjestelmien (puhepalveluiden järjestelmät mukaan lukien) ja niiden laitealustojen kehittämisen osalta. Poliisin tietojärjestelmäprojektien toteuttamiseen osallistuttiin laajalla rintamalla. Viraston suurimpia hankkeita oli hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE), joka työllisti myös suurta osaa tuotannon henkilöstöstä. Työasemapuolella valmisteltiin yhteistyössä toimittajan kanssa IT-Road Map, jonka tarkoituksena oli tuottaa päätelaitteiden kolmen vuoden kehityssuunnitelma. Road-Mapin tarkastelun kohteena olivat sisäasiainhallinnon käytössä olevien sovellusten vaatimukset. Palvelutuotannon organisaatiossa tapahtui kesällä muutos, kun tilannekeskus, joka aiemmin kuului asiakaspalveluyksikköön, liitettiin osaksi palvelutuotantoa Tällä muutoksella vahvistettiin mm. järjestelmien valvonnan integroitumista paremmin osaksi tuotannollista toimintaa. HelpDesk tiketit ja saapuneet puhelut Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Saapuneet puhelut Deskin tiketit

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskus

Hallinnon tietotekniikkakeskus Sisäministeriön hallinnonala SMDno-2015-357 Hallinnon tietotekniikkakeskus Tulostavoiteasiakirja 2016 Vuosi 2016 on Haltikin viimeinen toimintavuosi. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015. Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015. Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Hyväksytyt siirtoprojektit Määräaikaiset rekrytoinnit Johdon

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Mobiliteetti ja kommunikaatio

Mobiliteetti ja kommunikaatio Mobiliteetti ja kommunikaatio Kokemuksia tietoturvallisesta kommunikaatiopalvelusta hajautetussa ympäristössä Hannu Naumanen Järjestelmäpäällikkö 31.10.2012 HALTIK lyhyesti Toiminta alkanut 1.3.2008 Viraston

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Valtion yhteiset osaamiset

Valtion yhteiset osaamiset Valtion yhteiset osaamiset Taustalla Kieku-prosessit ja -järjestelmä Kieku sisältää osaamisen hallinnan työkaluja, jotka virastot voivat halutessaan ottaa käyttöön: - Suorituksen johtaminen - Koulutusten

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Uudet hätäkeskukset Oulun hätäkeskus v.2011 Ensisijainen toiminta-alue Pohjois-Suomi ja Lapin lääni Vaasan

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Palkeet asiakastyytyväisyys

Palkeet asiakastyytyväisyys Palkeet asiakastyytyväisyys Kieku-info 30.9.2015 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen kohderyhmät Asiakasvirastojen yhteyshenkilöt ja johto

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) nojalla: 1

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Valtorin

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

TÄYDEN PALVELUN TIETOTEKNIIKKAA

TÄYDEN PALVELUN TIETOTEKNIIKKAA KY-verkko - pilottiasiakkaan näkökulmasta: KY-verkko, lyhyt historia LapIT, esittely yrityksestä ja asiakasympäristöstä LapIT rooli KY-verkon suunnittelussa ja pilotoinnissa KY-verkko, tavoitteet ja hyödyt

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Pääte- ja käyttäjätukipalvelut Tietoliikennepalvelut Viestintätekniset

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Valtiovarainministeriö, 18.5.2016, VM/853/00.05.00/2016. Puolustusvoimat, 20.5.2016, AM9733. Puolustusministeriö,

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

1. HALTIK tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut.

1. HALTIK tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut. Kieku Ajanhallinta Toimintamme HALTIK kehittää, hankkii, tuottaa ja ylläpitää sisäasiainministeriön hallinnonalan strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Valtio Expo 20.5.2014 Hankepäällikkö Eelis Laine Etäpalvelu Asiointipisteissä ja tulevaisuudessa myös paikkariippumattomasti tarjottava

Lisätiedot

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Tapio Laamanen talousjohtaja oikeusministeriö 1 Oikeusministeriön hallinnonalan rakenne OIKEUSMINISTERIÖ OIKEUS-

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

OKM-ICT kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat

OKM-ICT kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat OKM-ICT-2015 -kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat Korkeakoulu- ja tiedesektori ovat avainasemassa ICT-ala osaamisen ja innovaatioiden kehittämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö 1 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmat Hallitus linjasi politiikkariihessään 24.2.2009, että 20 suurinta kuntaa laatii palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat.

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Valtori Kehittäminen ja laatu

Valtori Kehittäminen ja laatu Valtori Kehittäminen ja laatu Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Kehittäminen ja laatu Tavoite ja tarkoitus: Kehittämisen systematisointi

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

108 18.12.2013 10 28.01.2014

108 18.12.2013 10 28.01.2014 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 108 18.12.2013 10 28.01.2014 Kahden toimen muuttaminen / Ändring av två befattningar TEKVLK 108 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA Tilannekatsaus JUHTA, 11.6.2013 Tommi Oikarinen Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Luonnos LIITE 1

Luonnos LIITE 1 Luonnos 15.4.2015 LIITE 1 Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun

Lisätiedot

Taloushallinnon kehityskaari Prosessien sujuvoittaminen ja tuottavuuden parantaminen

Taloushallinnon kehityskaari Prosessien sujuvoittaminen ja tuottavuuden parantaminen Taloushallinnon kehityskaari Prosessien sujuvoittaminen ja tuottavuuden parantaminen 18.11.2015 Eila Neitola Tehtävät Hallinnon turvallisuusverkko TUVEn tieto- ja viestintätekniset palvelut ja integraatiopalvelut

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 13.10.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus

Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus Pyyntö 1 (7) Tietopyyntö Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus Pyyntö 2 (7) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Hankinnan kohdeympäristön kuvaus... 3 2.1 Valtori... 3 2.2 Keskitetty lokienhallinta...

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Hankinnat haltuun. Hanselin puitejärjestelyratkaisut sekä tulevat kilpailutukset tietohallinnon hankintoihin

Hankinnat haltuun. Hanselin puitejärjestelyratkaisut sekä tulevat kilpailutukset tietohallinnon hankintoihin Hankinnat haltuun Hanselin puitejärjestelyratkaisut sekä tulevat kilpailutukset tietohallinnon hankintoihin 1 2 Hankintasektorit Toimialat hankintasektoreittain Tietohallinnon hankinnat Tietoliikennehankinnat

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2015: TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU (6KK) JA VUOSIENNUSTE (12 KK) Vuosiennuste: 855 951 818 /v Vuosiennuste:

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Harri Martikainen kehittämisjohtaja Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelu, Etelä-Suomen alueellinen työpaja 4.10.2016 Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha

Lisätiedot