HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus. Vuosikertomus 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus. Vuosikertomus 2008"

Transkriptio

1 HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus Vuosikertomus 2008

2 Toimitus Eija Hiukka Valokuvat Sirpa Määttänen ja Eija Hiukka Taitto Teemu Pokela Paino Vammalan Kirjapaino Oy, 2009 Painopaperi Galerie Art Silk 250g (kannet) ja Galerie Art Silk 150g (sisus)

3 Sisällys Sisällys...3 Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK...4 Johtajan katsaus...6 Direktörens översikt...7 Organisaatio...8 Hallintoyksikkö...9 Keskeisinä tavoitteina sisäiset kehittämishankkeet...9 Henkilöstö...10 Talous...11 Asiakkuusyksikkö Asiakkaan Asialla (AAA)...13 Asiakastyytyväisyystutkimus...15 Taustaa...15 Tulokset...15 Palvelutuotantoyksikkö...17 Monipuolisia verkkopalveluja asiakkaille...17 Keskitetyt lähiverkkopalvelut...18 Käyttöpalvelut turvaa tietojärjestelmien jatkuvan toiminnan...18 Sovelluspalvelut...19 Kehitysyksikkö...20 Monipuolista kehitystyötä hallinnonalalle...20 Kohti tavoitetilaa...21 Asiakaspalveluyksikkö...22 Laatua, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta...22 Tilanteen tasalla 24/ Palvelutehokkuutta takalinjamallilla...23

4 4 Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK tuottaa sisäasiainministeriön hallinnonalalle sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton tarvitsemia tieto- ja viestintäteknisiä palveluita. Viraston tehtäväksi on määritelty tieto- ja viestintätekniikan kehittämis-, asiantuntija-, koulutus- ja tukipalvelujen tuottaminen sisäasiainministeriölle ja hallinnonalan muille valtion virastoille ja laitoksillle siten kuin palvelujen tuottamisesta on palvelusopimuksessa sovittu kyseessä olevien virastojen ja laitosten kanssa. HALTIK aloitti toimintansa Poliisin tietohallintokeskuksen pohjalta sen tehtäväaluetta laajentaen. Viraston avajaisia vietettiin HALTIKin päätoimipaikka on Rovaniemi. Vastuullisuus Yhteisöllisyys luotettava yhteistyöllä menestyvä ja hyvinvoiva Monitaitoisuus Haltik on tehokas ja turvallinen Tavoitteellisuus osaava ja onnistuva oikeudenmukainen ja rehellinen Reiluus ICT PALVELUKESKUS

5 5 HALTIKin tehtävä HALTIK kehittää ja pitää yllä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ICT-huoltovarmuutta HALTIKin sisäinen tavoitetila 2013 HALTIKin ulkoinen tavoitetila 2013 HALTIK on turvallisuudesta vastaaville viranomaisille korkean käytettävyyden tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja tuottava jatkuvan toiminnan palvelukeskus. HALTIKin palvelut perustuvat tuotepohjaiseen liiketoimintamalliin ja integraattoritoimintaan yhdessä kumppanien kanssa. HALTIK vaikuttaa aktiivisesti alan EUtasoisessa yhteistoiminnassa ja tietohallintostandardien kehittämisessä. HALTIKin on verkostoitunut globaalien ja kustannustehokkaiden ICT-toimijoiden kanssa. Suomi on Euroopan turvallisin maa. Yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhat on torjuttu viranomaisyhteistyön sekä kehittyneiden kansallisten ja kansainvälisten ICT -ratkaisujen avulla. Suomessa on toiminnassa turvallisuudesta vastaavien viranomaisten tietoverkko ja palvelut, jotka ovat kansainvälisesti yhteensopivia. Suomalaisten ICT -yritysten toiminta on siirtynyt halvan tuotannon maihin. HALTIKin kumppanit toimivat globaaleissa verkostoissa. HALTIK on alallaan globaalin kehityksen kärjessä ja työyhteisönä moniarvoinen, kannustava ja mahdollistava.

6 6 Johtajan katsaus Kansainvälisissä verkostoissa liikkuvan vaikuttavan tiedon määrän kasvu sekä tiedon yhä lisääntyvä merkitys tuotannontekijänä ovat muuttaneet valtioiden ja sitä kautta myös turvallisuudesta vastaavien viranomaisten toimintaympäristöä. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK perustettiin vastaamaan kustannustehokkaasti tietohallinnon palvelujen avulla erityisesti sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton toimintaympäristön muutoksen haasteisiin. HALTIKista säädetyssä valtioneuvoston asetuksessa viraston tehtäviksi on todettu tieto- ja viestintätekniikan kehittämis-, asiantuntija-, tietoturva-, tuotanto-, hankinta-, raportointi-, koulutus- ja tuki palvelujen tuottaminen sisäasiainministeriölle ja hallinnonalan muille virastoille ja laitoksille sekä muille valtion virastoille ja laitoksille siten kuin palvelujen tuottamisesta on palvelusopimuksissa sovittu kyseessä olevien virastojen ja laitosten kanssa. Lisäksi HALTIKin on todettu tuottavan sille erikseen säädettyjä tai sisäasiainministeriön päätöksellä määrättyjä hallinnonalan tietojärjestelmiä, tieto liikennepalveluita ja rekistereitä koskevia palveluita. HALTIKin ensimmäisenä toimintavuotena on kohdattu sekä ennakoituja että yllättäviäkin haasteita niin palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa kuin tilaajatuottajamalliin perustuvan palvelukeskuksen hallinnollisessa toiminnassa ja asiakasrajapinnassa. HALTIKille vuodeksi 2008 asetettu keskeisin tavoite oli käynnistää ja organisoida toiminta siten, että sisäasiainhallinnon tietohallinnon palvelutuotanto säilyy turvattuna. Tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin eikä merkittäviä poikkeamia tai häiriöitä palvelutuotan nossa tapahtunut. Tästä erityinen kiitos jokaiselle HALTIKin tuotannon työntekijälle. HALTIKin palveluita käyttää sisäasianministeriön hallinnonalalla noin asiakasta. HALTIKin kokonaisbudjetti vuonna 2008 oli 36,8 miljoonaa euroa. HALTIKin selkeästi suurin asiakas oli Poliisi 65 % osuudella. Poliisin lisäksi HALTIK tuotti palveluja sisäasiainministeriölle, Rajavartiolaitokselle, Hätä keskuslaitokselle, Maahanmuuttovirastolle, Sisäasiainhallinnon Palvelukeskukselle, valtiovarainministeriölle, Suomen Erillisverkot Oy:lle, Tullille, oikeusministeriölle ja Väestörekisterikeskukselle. HALTIKin henkilöstömäärä vuonna 2008 oli 311 henkilöä. Vuonna 2008 käynnistyi viraston palkkausjärjestelmän laadinta. HALTIKissa oli toiminnan alkaessa toimipisteitä yhteensä 79 eri osoitteessa 45 eri paikkakunnalla. Vuoden 2008 lopussa osoitteita oli 68. HALTIKissa siirrytään asteittain 26 toimipaikkaan vuoteen 2011 mennessä. Loppuvuodesta 2008 sisäasiainministeriö teki päätöksen rakennuttaa Rovaniemelle uudet toimitilat vuosina Rakennushankkeen arvo on noin 46 miljonaa euroa. HALTIKin strategiatyössä arvoiksemme vahvistettiin vastuullisuus ja tavoitteellisuus, yhteisöllisyys ja reiluus sekä monitaitoisuus. Perustehtävämme on tuottaa ja kehittää turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ICT -huoltovarmuutta. Tavoitetilassa vuonna 2013 HALTIK on turvallisuudesta vastaaville viranomaisille korkean käytettävyyden tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja tuottava jatkuvan toiminnan palvelukeskus. Lähi vuosina HALTIKin suurimpina haasteina ovat toiminnan tehokkuus ja kannattavuus, valtionhallinnon tuottavuustavoitteiden saavuttaminen sekä siirty minen nettobudjetointiin vuodesta 2010 alkaen. HALTIKin on kyettävä muuttumaan jatkuvasti ja sopeutumaan toiminta ympäristön asettamiin uusiin vaatimuksiin. Tuija Kuusisto

7 Direktörens översikt 7 Ökningen av den effektiva information som rör sig i de internationella näten samt informationens allt tilltagande betydelse har förändrat staternas verksamhetsmiljö och därigenom även verksamhetsmiljön för de myndigheter som ansvarar för säkerheten. Förvaltningens IT-central HALTIK inrättades för att kostnadseffektivt ta upp utmaningarna av den förändrade verksamhetsmiljön för i synnerhet den inre säkerheten och invandringen med hjälp av dataförvaltningens tjänster. I statsrådets förordning om HALTIK, som stiftades , har till uppgift för ämbetsverket konstaterats vara att producera data- och kommunikationstekniska utvecklings-, sakkunnig-, datasäkerhets-, produktions-, upphandlings-, rapporterings-, utbildnings- och stödtjänster för inrikesministeriets och andra ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet så som avtalats om produktion av tjänster i serviceavtalen med ämbetsverken och inrättningarna. Vidare har det konstaterats att HALTIK dessutom kan producera tjänster som gäller förvaltningsområdets informationssystem, datakommunikationstjänster och register och som särskilt föreskrivits för den eller förelagts den genom inrikesministeriets beslut. Under det första verksamhetsåret för HALTIK har man mött både förutsagda och även överraskande utmaningar såväl inom utvecklingen och produktionen som i den förvaltningsmässiga verksamheten och kundgränssnittet för IT-centralen och vilka grundar sig på modellen beställare-producent. Det centrala målet som ställdes för HALTIK för år 2008 var att inleda och organisera verksamheten så att serviceproduktionen för inrikesförvaltningens informationsförvaltning bevaras tryggad. I detta mål lyckads man väl och inga betydande avvikelser eller störningar har inträffat i serviceproduktionen. För detta ett särskilt tack till de anställda inom HALTIKs produktion. HALTIKs tjänster utnyttjas inom inrikesministeriets förvaltningssektor av cirka kunder. HALTIKs totalbudget år 2008 var 36,8 miljoner euro. Den klart största av HALTIKs kunder var Polisen med 65 % andel. Förutom för Polisen producerade HALTIK tjänster för inrikesministeriet, Gränsbevakningen, Nödcentralsväsendet, Invandrarverket, Inrikesministeriets Servicecentral, finansministeriet, Suomen Erillisverkot Oy, Tullen, justitieministeriet och Befolkningsregistercentralen. Antalet anställda hos HALTIK år 2008 var 311 personer. År 2008 inleddes arbetet med att utarbeta ett lönesystem för verket. Då verksamheten inleddes hade HALTIK totalt 79 verksamhetsställen på olika adresser i 45 orter. I slutet av år 2008 var adresserna 68. Inom HALTIK övergår man gradvis till 26 orter före år I slutet av år 2008 fattade inrikesministeriet beslut om att låta bygga nya kontorslokaler i Rovaniemi åren Byggprojektets värde är cirka 46 miljoner euro. I strategiarbetet för HALTIK fastställdes ansvar och målinriktning, gemenskap och uppriktighet samt mångkunnighet som våra värden. Vår grundläggande uppgift är att producera och utveckla ICT-servicesäkerhet för de myndigheter som svarar för säkerheten. I måltillståndet år 2013 är HALTIK en servicecentral med kontinuerlig verksamhet som producerar data- och kommunikationstekniska lösningar med hög användbarhet för de myndigheter som svarar för säkerheten. De största utmaningarna för HALTIK de närmaste åren är en effektiv och lönsam verksamhet, ett uppnående av statsförvaltningens produktivitetsmål samt en övergång till nettobudgetering fr.o.m. år HALTIK ska ständigt kunna förändras och anpassa sig till de nya krav som verksamhetsmiljön ställer. Tuija Kuusisto

8 8 Organisaatio HALTIKin organisaation peruslinjaukset valmisteltiin viraston toiminnan käynnistämistä valmistelleessa SMTKK -hankkeessa (Sisäasiainministeriön hallinnonalan yhteisen tietotekniikkakeskuksen perustaminen). Organisoituminen ratkaistiin lopullisesti viraston työjärjestyksessä, joka vahvistettiin Viraston organisaatio perustuu sen palvelutuotannon järjestämiseen. Palvelutuotannon kolme osaaluetta ovat tietoliikenteen, tietojärjestelmien ja niiden käyttöpalvelujen tuottaminen, josta vastaa Palvelutuotantoyksikkö, asiakasvirastojen työasemien ja lähiverkkojen tukipalvelujen toteuttaminen sekä valtakunnalliset käyttäjäpalvelut, joista vastaa Asikaspalveluyksikkö sekä asiakkaiden ja viraston oman ICT -kehitystoiminnan tuottaminen, josta vastaa Kehitysyksikkö. Uutena yksikkönä HALTIKiin perustettiin Asiakkuusyksikkö, joka vastaa viraston ja sen asiakasorganisaatioiden välisen rajapinnan hallinnasta sekä HALTIKin palvelujen hinnoittelusta. Perinteisempää viraston toiminnan organisointitapaa edustaa Hallintoyksikkö, joka vastaa HALTIKin talous-, henkilöstö- ja yleishallinnosta sekä turvallisuustoiminnasta. Ensimmäisen toimintavuoden aikana käynnistettiin valmistelut aluepalvelutoiminnan eriyttämiseksi Asiakaspalveluyksiköstä omaksi yksikökseen. Aluepalveluyksikön toiminta alkaa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Johtaja Tuija Kuusisto Hallintoyksikkö Mauri Posio Asiakkuusyksikkö Ilkka Jolma Kehitysyksikkö Virve Kivelä Palvelutuotantoyksikkö Anne Sandberg Asiakaspalveluyksikkö Pasi Lantto Aluepalveluyksikkö Kyösti Salonen alkaen

9 Hallintoyksikkö 9 Uuden viraston hallintoyksikkö organisoitui toiminnan alussa neljään tiimiin taloustiimi, turvallisuustiimi, viestintätiimi ja yleis- ja henkilöstöhallintotiimi. Vuoden 2008 lopulla hallintoyksikön organisaatiota muutettiin siten, että yleis- ja henkilöstöhallintotiimi jaettiin yleishallintotiimiin ja henkilöstötiimiin. Keskeisinä tavoitteina sisäiset kehittämishankkeet Hallintoyksikön vuoden 2008 tulossopimuksen keskeisiä tavoitteita olivat viraston sisäisten kehittämishankkeiden toteuttaminen, HALTIKin Rovaniemen päätoimipaikan uuden toimitilan rakentamishankkeen edistäminen sekä viraston toiminnan ja talouden keskeisten perusteiden laatiminen. Viraston sisäisiä kehittämishankkeita 2008 olivat HALTIKin organisaation, johdon ja henkilöstön kehittämishanke, viraston sisäisen intraja ekstranetpalvelujen suunnittelu, viraston palkkausjärjestelmätyön sekä viraston turvallisuussertifiointityön käynnistäminen. Sisäiset kehittämishankkeet toteutuivat suunnitellulla tavalla ja ne kaikki jatkuvat vuoden 2009 aikana. Rovaniemen uuden toimitilan lopullinen toteuttaminen varmistui, kun tilahankkeen vuokrasopimukset allekirjoitettiin Toimitilan päävuokralaisena on Senaatti-kiinteistöt, joka vuokraa tilat niiden omistajayhtiö RL-Nordic Oy:lta ja vuokraa tilat edelleen HALTIKille. Vuokrasopimuksen mukaan tilat luovutetaan HALTIKille HALTIKin organisaation, johdon ja henkilöstön kehittämishanke on viraston toiminnan kannalta merkittävä kehittämisponnistus. Hankkeen aikana luodaan viraston johtamis-, työhyvinvointi- ja osaamisenhallintamallit. Hankkeen koko henkilöstön koulutuksen painopistealueiksi valittiin keskeisiä teemoja, joilla kehitetään viraston toimintatapoja. Vuoden 2008 aikana hankkeeseen liittyen tehtiin henkilöstökysely, jonka tuloksena viraston sisäistä tiedottamista tehostettiin. Edelleen vuoden 2008 aikana hankkeen tuloksena on Mauri Posio, hallintojohtaja laadittu viraston arvot, toiminta-ajatus, ulkoinen ja sisäinen visio, viraston toimintaympäristön analyysi sekä viraston kriittiset menestystekijät tulosprismalogiikan mukaisesti. Toinen HALTIKin henkilöstön kannalta merkittävä hanke on ollut viraston palkkausjärjestelmän laatiminen. HALTIKin palkkausjärjestelmän perustana tulee olemaan Palkkavaaka -järjestelmä. Palkkausjärjestelmätyön tavoitteena on, että viraston uusi palkkausjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön vuoden 2009 aikana. Hallintoyksikön vuoden 2008 tavoitteeksi asetettiin myös kustannuslaskennan kehittämisen aloittaminen ja hinnoitteluperusteiden määrittäminen yhdessä asiakkuusyksikön kanssa siten, että viraston ensimmäiset alustavat hinnoitteluarviot ovat valmiit ja tarkennettu vuoden loppuun mennessä. Tavoitteen mukaiset ensimmäiset hintatiedot on kyetty muodostamaan. Kus-

10 10 Sukupuolijakauma tannuslaskennan ja hinnoitteluperiaatteiden luomista Sukupuolijakauma varten nimettiin hallintoyksikön ja asiakkuusyksikön Naiset Miehet Naiset Miehet yhteinen työryhmä. Hinnoittelua valmisteltiin myös osana viraston liiketoimintasuunnitelmaa. Vuoden 2008 aikana käynnistyi myös viraston turvallisuussertifiointihanke, joka on HALTIKin toiminnan 150 kehittämisessä keskeisessä roolissa. Samoin käynnistettiin viraston oma sisäinen tarkastustoiminta, viraston laillisuusvalvonta ja tietosuojatyö. Nämä toiminnot ovat osa normaalia johtamista, jossa ratkaiseva vastuu laillisuusvalvonnan käytännön toteutuksesta on esimiehillä. 0 Virasto on järjestänyt toimintajakson aikana koulu Vuosi Vuosi tustilaisuuksia, joissa henkilöstöä on perehdytetty virkamiehen virkatoimien lainmukaisuuteen. HALTIKin tietosuojavastaavana toimii hallintolakimies. Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvän Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön osuudet henkilötietojen käsittelytavan ja mahdollisten erityislakien edellyttämä korkea tietosuojan taso. Viraston Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön osuudet Vakituiset Määräaikaiset Vakituiset Määräaikaiset hallinnollisten rekistereiden osalta järjestettiin tietosuoja-arviointi, jonka keskeisenä kohteena olivat henkilörekisterien rekisteriselosteet. 200 Henkilöstö 150 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen henkilöstö koostuu perustamisen yhteydessä virastoon siirtyneistä sisäasiainministeriön hallinnonalan eri virastojen tietoteknisistä henkilöistä Siirtoja tehtiin seuraavasti Vuosi Vuosi Poliisin tietohallintokeskus 173 virkaa Sisäasiainministeriö 5 virkaa Rajavartiolaitos 27 virkaa Ikäjakauma Helsingin poliisilaitos ja muut poliisin yksiköt virkaa Hätäkeskuslaitos 18 virkaa HALTIKiin siirtyi myös useita määräaikaisia virkasuhteisia henkilöitä. Lisäksi virastoon siirrettiin 4 henkilöä Sisäaisianhallinnon palvelukeskuksesta. Henkilöstön kokonaismäärä oli 311 henkilöä, joista vakinaisia henkilöitä oli 281 sekä määräaikaisia 30. Henkilöstön keski-ikä on 42 > >60 vuotta.

11 Talous HALTIKin toimintamäärärahat vuonna 2008 olivat yhteensä euroa. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenojen osuus koko määrärahasta oli euroa, Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistämiseen suunnattua määrärahaa oli yhteensä euroa ja Poliisitoimen toimintamenojen hankerahoitusta virastolle oli myönnetty vuodelle 2008 yhteensä euroa. Muu rahoitus koostuu Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen ja Pelastustoimen toimintamenojen vuoden 2007 siirtomäärärahasta, valtiovarainministeriön julkisen hallinnon edistämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen suunnatusta määrärahasta sekä virastolle myönnetystä niin sanotusta KAI- KU -rahasta, joka on valtiokonttorin myöntämä määräraha, joka on tarkoitettu uuden organisaation työyhteisön toiminnan tukemista. Lisäksi Hallinnon tietotekniikkakeskus kirjasi valtiovarainministeriön momentille (Euroopan Unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin) yhteensä euroa. Tuloja Hallinnon tietotekniikkakeskukselle kertyi vuonna 2008 yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Tulot koostuvat pääosin eri virastojen kanssa tehdyistä palvelusopimuksista. Tulot olivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,7 miljoonaa euroa suuremmat, koska viraston tulossopimuksessa sovittiin toiminnan kattamisesta erikseen laskutettavilla palvelusopimuksilla. Koko toiminnan menot ilman investointeja ja laskennallisia eriä olivat 38 prosenttia suuremmat kuin vuonna Kasvu johtuu HALTIKin perustamisesta johtuvista kertaluonteisista kustannuksista, henkilöstömäärän kasvusta ja IT- palveluiden oston kasvusta. Aineisiin ja tarvikkeisiin määrärahaa käytettiin 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, henkilöstökulut olivat 5,8 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2007 ja palveluiden ostot kasvoivat 3,5 miljoonalla eurolla. Vuokramenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna vain 0,1 miljoonaa euroa, matkakulut 0,2 miljoonaa euroa ja muihin kuluihin kirjatuissa lisenssikustannuk- Kulujakauma 13 % 38 % 4 % 2 % 2 % 41 % Palveluiden ostot Henkilöstökustannukset Muut kulut Aineet ja tarvikkeet Investoinnit Vuokrat Palveluiden ostot Muut kulut Investoinnit Henkilöstäkustannukset Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Rahoituksen käyttö Kulut yhteensä sissa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 0,4 miljoonaa euroa. Investointeja tehtiin vuoden 2008 aikana 0,6 miljoonalla eurolla ja se on 3,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisen vuoden investoinnit. HALTIKin toimintamääräraha vuonna 2008 oli kokonaisuudessaan huomattavasti suurempi kuin edellisenä vuonna viraston perustamisesta johtuen. Määrärahasta jäi käyttämättä euroa, josta HALTIKin toimintamäärärahan osuus oli euroa. 11

12 12 Talousarvion toteutuma 2008 Selite MUUT Julkisen Poliisin Hallinnon Yhteensä (Palke, PEO, VM ja EU) hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen hankeraha tietotekniikkakeskuksen toimintamenot 1. Tuotot Muut tuotot Sisäiset muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ Kulut Aineet ja tarvikkeet Atk-laitteet ja -ohjelmat (ei pitkäaikaiset) Kuljetusvälineiden käyttökulut Toimistotarvikkeet Toimitilojen LVIS Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Kiinteät palkat Työaikakorvaukset Ylityökorvaukset Lomaraha Muut palkkausmenot Henkilöstösivukulut Vuokrat Toimitilojen vuokrat Kuljetusvälineiden vuokrat Muut vuokrat Palvelujen ostot IT-palvelut Toimistopalvelut Henkilöstöpalvelut Asiantuntija-, tutkimus- ja koulutuspalvelut Toimitilojen kiinteistöpalvelut Kuljetusvälineiden ylläpito Muut palvelut Muut kulut Matkakulut Henkilöstölle maksetut korvaukset Muut kulut KUSTANNUKSET YHT Kustannukset ilman laskennallisia eriä Investoinnit Kuljetusvälineet Tieto/viestintälaitt./järj Toimitilojen kalustaminen Muut investoinnit Hallinnan siirrot Investoinnit yht RAHOITUKSEN KÄYTTÖ YHT Saatu rahoitus yhteensä Toimintamääräraha Ed. vuodelta siirtynyt 0 Seuraavalle vuodelle siirtyvä (sisältää toimintamenot sekä hankerahoituksen)

13 Asiakkuusyksikkö Asiakkaan Asialla (AAA) 13 Asiakkuusyksikkö vastaa HALTIKin asiakashallinnasta, hankintatoimesta ja lisenssienhallinnasta sekä niihin liittyvästä sopimustoiminnasta. HALTIKin perustaneessa hankkeessa yksikön nimenä oli myyntiyksikkö, jolle määritellyt tehtävät ja vastuut painottuivat uudentyyppisen tilaaja-tuottaja -mallin myynti- ja sopimustoimintaan sekä keskitettyyn hankintaan. HALTIKin toiminnan alkaessa yksikön nimeksi muutettiin asiakkuusyksikkö ja tehtävien osalta painoa siirrettiin myyntitoiminnasta asiakashallintaan. Asiakkuusyksikön toimintojen toimintamallien suunnittelu, organisointi sekä henkilöstön rekrytointi oli yksikön toiminnan painopiste vuoden 2008 aikana. Ensimmäisenä uutena asiakkuuden hoitoon liittyvänä tehtävänä asiakkuusyksiköllä oli työstää palvelusopimukset asiakkaiden kanssa. Asiakkuuden hoidon rinnalle yksikkö sai vastuulleen HALTIKin keskitetyt hankinta-asiat. Asiakkuusyksikkö on jaettu vastuualueidensa mukaisesti asiakastiimiin ja hankintatiimiin. HALTIKin aloittaessa toimintansa asiakkuusyksikössä oli yhteensä neljä henkilöä. Vuoden 2008 lopussa yksikkö oli kasvanut 10 henkilön vahvuiseksi, josta neljä toimi asiakastiimissä, neljä hankintatiimissä ja kaksi yksikön yhteisissä toiminnoissa. Asiakastiimin henkilöistä yksi oli Rajavartiolaitoksen komennusmies ja yksi sisäisin järjestelyin osapäiväisesti lainattuna palvelutuotantoyksiköltä. Vuoden 2008 aikana sisäisen rekrytoinnin kautta asiakkuusyksikköön siirtyi kaksi henkilöä, asiakaspäällikkö ja lisenssiasiantunti ja ulkoisien rekrytointien kautta palkattiin kaksi henkilöä, hankintatiimin esimiehenä toimiva sopimuslakimies ja hankintaasiantuntija. Lisäksi vuoden 2008 lopussa oli meneillään rekrytoinnit ja sisäiset järjestelyt kolmen henkilön lisäyksen osalta, jotka eivät ehtineet toteutua vuoden loppuun mennessä. Keskeisimmät haasteet asiakkuusyksikön toiminnan osalta liittyivät asenteisiin ja toimintamalleihin. Aikaisemmin virastojen sisäisesti tietoteknisiä palveluja tuottavat henkilöt siirrettiin IT-palveluja tuottavaan HALTIKiin, jolloin henkilöiden entisistä työtovereista tuli asiakkaita. Palveluasenteen korostaminen kaikessa toiminnassa ja Asiakas on kuningas -viesti olivat yksikön ydinteemoja. Asiakkaiden osalta muutos työn ohjaajasta palveluiden ostajaksi oli suuri ja heijastui HALTIKin toimintaan erityisesti palvelusopimusneuvotteluissa, joiden osalta taloudelliset rajat oli lyöty lukkoon jo aikaisemmin määrärahapäätöksiä tehtäessä. Hankintojen osalta toimintaa voitiin jatkaa Poliisin tietohallintokeskuksen aikana kehitettyjen hyvien käytäntöjen ja ohjeistusten pohjalta. Keskeisimpiä muutoksia olivat hankintatoimen siirtäminen hallinnosta asiakkuusyksikköön ja erillisen hankintatiimin kokoaminen. Kasvava hankintavolyymi, monet HALTIKin vastuulle siirtyvät koko hallinnonalan ICT-hankinnat sekä uutena palveluna käynnistyvä keskitetty lisenssienhallinta edellyttivät hankintatoimen resurssien vahvistamista, mikä loi samalla myös perusteet oman hankin- Ilkka Jolma, asiakkuusjohtaja

14 14 noista, hankintasopimuksista ja lisenssienhallinnasta vastaavan tiimin perustamiselle. Asiakkuusyksikön keskeisiä tehtäviä vuonna 2008 olivat muun muassa Yksikön toiminnan käynnistäminen, suunnittelu, organisointi ja rekrytoinnit. Palvelusopimusten solmiminen HALTIKin suurimpien asiakkaiden kanssa HALTIKin perustamishankkeen tuottamien sopimusmallien pohjalta. Asiakashallintamallin, jossa merkittävimpinä asioina olivat asiakkaittain nimetyt asiakaspäälliköt sekä asiakkaiden ohjaus- ja seurantaryhmätoiminta, kehittäminen, lanseeraminen ja käynnistäminen. HALTIKin asiakkuuksien neuvottelukunnan työn käynnistäminen. Uudentyyppisen asiakastyytyväisyystutkimuksen toteuttaminen yhdessä asiakastyytyväisyystutkimuksiin erikoistuneen kumppanin kanssa. Lisenssienhallintatoiminnan käynnistäminen. Hankintatoimen vahvistaminen, hankintatoiminnan määrämuotoistaminen ja suunnitelmallisuus sekä hankintaohjeistuksen päivittäminen. Työaseman elinkaaripalvelun (3StepIT) käynnistäminen hankinnan osalta. Palveluluettelon pääpalveluiden täsmentäminen ja siihen liittyvän työajan seurannan kehittäminen ja käyttöönotto kesällä 2008 yhdessä taloustiimin kanssa. Liiketoimintamalliprojektin käynnistäminen; projektiin kuuluvat asiakashallinta, sopimusmallit, palvelukatalogin uudistaminen, palvelu- ja tuotantokuvausten uusiminen, palveluiden hinnoittelu ja palvelukohtainen kustannusseuranta.

15 HALTIKin toiminnan kokonaisarviointi 15 Vahvuus Kehittämisalue K1. Miten tyytyväinen olette HALTIKIN toimintaan K2. Toiminnan muutos viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana K3. HALTIK tukee organisaation tavotteiden saavuttamista 64 9 Heikko / Kohtalainen Erittäin hyvä / Todella erinomainen Asiakastyytyväisyystutkimus Taustaa Marraskuussa suoritettiin HALTIKin ensimmäinen asiakastyytyväisyystutkimus. Tutkimus selvitti HALTIKin kyvykkyydet tuottaa palveluja ja lisäarvoa asiakkaalle. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin HALTIKin palveluasennetta ja kykyä hoitaa asiakassuhteita. Tutkimuksen toteutti Add Value Research Finland Oy, joka on toteuttanut vastaavia tutkimuksia muun muassa. operaattoreille ja it-palveluita tarjoaville yrityksille. Tiedonkeruu suoritettiin webkyselynä. Kohderyhmänä tutkimuksessa olivat HALTI- Kin asiakasorganisaatioiden johto, it-asiantuntijat ja loppukäyttäjät. Kyselyitä lähetettiin kaiken kaikkiaan , joista kyselyyn vastasi Arvointi suoritettiin Add Valuen käyttämällä asteikolla (5 = Todella erinomainen, 4 = Erittäin hyvä, 3 = Hyvä, 2 = Kohtalainen, 1 = Heikko), jotta tulokset ovat vertailukelpoisia vastaaviin tutkimuksiin. Esitetyissä diagrammeissa on poistettu arvosana hyvä (3) vastaukset ääriarvojen korostamiseksi. Tulokset Asiakkaat ovat kriittisiä Haltikin toiminnan laatuun ja sen tuottamaan hyötyyn. Tyytyväisyyttä HALTIKin toimintaan kokonaisuutena arvioitiin keskiarvolla 2,75. Valtaosa asiakkaista (noin 80 %) koki, että HALTIKin toiminta pysyi samalla tasolla viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana. Erään suuren asiakkaan vastaajista jopa 40 % arvioi HALTIKin toiminnan parantuneen. Suuri osa yleisjohdosta ja atk-asiantuntijoista oli tyytymätön siihen tapaan, miten yhteistyötä on kehitetty. Yhteistyön organisointi havaittiin selkeäksi kehittämisalueeksi HALTIKille. HALTIKin palveluista oltiin kohtalaisen tyytyväisiä

16 16 Mihin asioihin HALTIKin halutaan erityisesti panostavan Tärkein Toiseksi tärkein Kolmanneksi tärkein Järjestelmien ylläpitoon Toimialaosaamisen kehittämiseen Työasema- ja lähitukipalveluun HelpDesk-palveluun ja etätukeen 24/7 tukipalveluun Järjestelmien toteutusosaamiseen Asiakassuhteen hoitoon Teknologian valinta- ja arkkitehtuuriosaamiseen Projektiosaamiseen Hankintatoimen osaamiseen Muuhun HelpDesk-, työasema- ja tuki-, tietojärjestelmäpäivystys - sekä tunnushuoltopalveluihin. Myös HelpDesk- ja työasema- ja lähitukipalveluiden tavoitettavuuteen ja palveluasenteeseen oltiin tyytyväisiä, samoin työasema ja lähitukipalvelujen osaamiseen ja ammattitaitoon. Eniten kehitettävää HALTIKilla asiakkaiden näkökulmasta oli projektipalveluissa ja IT-asiantuntijoiden mielestä järjestelmien ylläpito- ja kehitys-, käyttöja verkonhallintapalveluissa. Vastaajat halusivat HALTIKin panostavan erityisesti järjestelmien ylläpitoon. Seuraavaksi eniten panostusta toivottiin toimialaosaamisen kehittämiseen, työasema- ja lähitukipalveluun sekä HelpDesk-palveluun ja etätukeen. Tulosten analysoinnin jälkeen valittiin keskeisiksi kehittämiskohteiksi asiakasviestinnän ja asiakassuhteen hoitamisen parantaminen, palveluasenteen edistäminen ja palvelukuvausten uudistaminen.

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 Hallinnon tietotekniikkakeskus TULOSSOPIMUS 1 (6) HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 SISÄLLYS 1 VALTION v. 2009 TALOUSARVIOESITYKSESSÄ MAINITUT TAVOITEET...2

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 28.1.2014 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantunti, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto-

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Mobiliteetti ja kommunikaatio

Mobiliteetti ja kommunikaatio Mobiliteetti ja kommunikaatio Kokemuksia tietoturvallisesta kommunikaatiopalvelusta hajautetussa ympäristössä Hannu Naumanen Järjestelmäpäällikkö 31.10.2012 HALTIK lyhyesti Toiminta alkanut 1.3.2008 Viraston

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa

Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa Kuntainfo, 25.2.2015 Tuire Mikola Arvolupaus on Medbitin brändin lähtökohta ja ydin Miksi? Miten? Mitä? Miksi? Medbit on kokonaisvaltainen sote ICT-ratkaisujen

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen 19.12.2008 Valtiovarainministeriö Tomi Hytönen Projektipäällikkö Hankkeesta yleisesti Yhdistetty palvelukeskus aloittaa 1.1.2010 Valtion

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK. Vuosikertomus

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK. Vuosikertomus HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Vuosikertomus 2009 Toimitus HALTIK Viestintä Valokuvat Haltik Viestintä, Istockphoto Ulkoasu Studio Anne-Marie Vesto Paino Vammalan Kirjapaino Oy, 2010 Painopaperi

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskus

Hallinnon tietotekniikkakeskus Sisäministeriön hallinnonala SMDno-2015-357 Hallinnon tietotekniikkakeskus Tulostavoiteasiakirja 2016 Vuosi 2016 on Haltikin viimeinen toimintavuosi. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2010

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2010 Hallinnon tietotekniikakeskus Allekirjoitettu id8143368 1 (8) 26.04.2011 HAL/2011/136 HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2010 Hallinnon tietotekniikkakeskus Rantavitikantie 33, PL 56,

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU Kimmo Manni SUOMEN ERILLISVERKOT OY:N PERINTEISET TOIMINNOT - Viranomaisradioverkko VIRVEn operaattori - Yksittäisten turvallisuusviranomaisten erillisjärjestelmien

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

Valtorin strategia. Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa

Valtorin strategia. Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa Valtorin strategia Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa 26.10.2017 TORI Töissä valtiolla sujuvammin Valtorin strategia Visio Luotettu ja toiminnan kaikissa tilanteissa turvaava Tuotamme valtionhallinnon

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2011

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2011 Päätös id8731759 1 (8) Allekirjoitettu 01.02.02 HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2011 Päätös id8731759 2 (8) Allekirjoitettu 01.02.02 1 Johdanto...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Hallinnon

Lisätiedot

KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö

KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info 15.12.2011 Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö Sisältö Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon kokonaisuudistus ja KIEKU Palvelukeskus

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset Vimana Oy Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen 7.9.2017 1 31.1.2017 Ministerivaliokunnan linjaukset ICTpalvelukeskuksista Toimijoiden vastuut

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän - käyttöönottomalli tukemaan kehittämistyötä Taloushallinnon kevätseminaari 7. -8.6.2011 Seija Friman, kehittämispäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo,

Lisätiedot

Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 857 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Päätösosa

Lisätiedot

Miten valmistaudun tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin?

Miten valmistaudun tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin? Miten valmistaudun tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin? Juhta asiantuntijaryhmä: tietoturva, tietosuoja, varautuminen puheenjohtaja Tuula Seppo Valtio Expo 10.5.2017, klo 10.30-11, Fennia 1 2 krs. Digitalisaatio

Lisätiedot

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Uusi Valtion lupa ja valvontavirasto Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 30.3.2017 Margit Päätalo Johtaja, PohjoisSuomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Valtiovarainministeriö, 18.5.2016, VM/853/00.05.00/2016. Puolustusvoimat, 20.5.2016, AM9733. Puolustusministeriö,

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Marketvisio on riippumaton ICT-johtamisen ja liiketoiminnan neuvonantaja. Marketvisio yhdistää Gartnerin globaalit resurssit

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot 10/2015

Suomen Erillisverkot 10/2015 Suomen Erillisverkot 10/2015 Yhteiskunnan turvallisuuden mestari 2 Turvaamassa yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja - Suomen Erillisverkot -konsernin tehtävänä on turvata yhteiskunnan

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä 16.5.2017 Erva-alueet 2017 Tilanne kevät 2017 - Maakunnissa pääosin sekava ICMT-ympäristö (pl. P-K, E-S, E-K, Kainuu) - Valmistelu ollut vaisua rahoituksen puutteen vuoksi

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ICT valmistelun ajankohtaiset

Maakuntauudistuksen ICT valmistelun ajankohtaiset Maakuntauudistuksen ICT valmistelun ajankohtaiset 15.5.2017 Soteprojektiryhmä Tomi Hytönen Minna Saario 1 11.5.2017 ICT valmistelun alueita Valmisteltu ICTpalvelukeskuksen asetusluonnos (ML 119 ) Tehtävät

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo Asiakastoimintamallin kehittäminen Vuonna 2013 kehitettiin asiakastoimintamallia Kehityshankkeita: liityntäprosessi ja liittymisehtojen seuranta asiakaspalautteen keruu ja hyödyntäminen sekä asiakastiedon

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

GTK:n uudet tuulet. Olli Breilin, aluejohtaja. Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015

GTK:n uudet tuulet. Olli Breilin, aluejohtaja. Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015 GTK:n uudet tuulet Olli Breilin, aluejohtaja Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015 Strategian muutostekijöitä 2 Strategian kärkiversot, Perustehtävän uudistaminen Vaikuttavuus,

Lisätiedot

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Strateginen kenttä Johdon forum Ministeriövalmistelu - läänit Yhteistoiminnallinen valmistelu Pelastusaluevalmistelu (pelastusjohtajien kokous) Palvalutasopäätökset Kuntastrategiat

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

1. HALTIK tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut.

1. HALTIK tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut. Kieku Ajanhallinta Toimintamme HALTIK kehittää, hankkii, tuottaa ja ylläpitää sisäasiainministeriön hallinnonalan strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS journalistiseminaari 31.3.2014 Jyväskylä Kari Pessi Toimitusjohtaja Esityksen sisältö Valtorin esittely Tietojärjestelmien

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällys Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Visio 2015 ja Strategiset linjaukset Johtajan katsaus Direktörens översikt Organisaatio HALTIK Suomen

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Perhekeskukset Suomessa

Perhekeskukset Suomessa Perhekeskukset Suomessa Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, FT, VTM Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö Selvityksen tavoite ja aineisto SELVITYKSEN TAVOITTEENA

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015. Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015. Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Hyväksytyt siirtoprojektit Määräaikaiset rekrytoinnit Johdon

Lisätiedot

MITEN VALMISTAUTUA KIEKUN KÄYTTÖÖNOTTOON? Seija Friman kehittämispäällikkö, Valtiokonttori

MITEN VALMISTAUTUA KIEKUN KÄYTTÖÖNOTTOON? Seija Friman kehittämispäällikkö, Valtiokonttori MITEN VALMISTAUTUA KIEKUN KÄYTTÖÖNOTTOON? Seija Friman kehittämispäällikkö, Valtiokonttori Oletuksia käyttöönottoprojektille? Kieku vie, virasto vikisee! Kieku tulee ja ratkaisee ongelmat? Tämä on taas

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Valtori Kehittäminen ja laatu

Valtori Kehittäminen ja laatu Valtori Kehittäminen ja laatu Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Kehittäminen ja laatu Tavoite ja tarkoitus: Kehittämisen systematisointi

Lisätiedot

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? 5.12.2006 Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Tavoitteena yhtenäinen toiminnan ja

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Palvelukeskusvalmistelun tilanne

Palvelukeskusvalmistelun tilanne Palvelukeskusvalmistelun tilanne Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 23.2.2017 Urpo Karjalainen 1 13.12.2016 ICT palvelukeskus maakunnille 2 13.12.2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Palvelukeskusten perustamisella

Lisätiedot

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta?

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Kuntamarkkinat 12.9.2013 Finanssineuvos Teemu Eriksson Miksi yhteinen asiakaspalvelu? Käyntiasiakaspalvelu ehdotetaan

Lisätiedot