HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus. Vuosikertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus. Vuosikertomus 2008"

Transkriptio

1 HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus Vuosikertomus 2008

2 Toimitus Eija Hiukka Valokuvat Sirpa Määttänen ja Eija Hiukka Taitto Teemu Pokela Paino Vammalan Kirjapaino Oy, 2009 Painopaperi Galerie Art Silk 250g (kannet) ja Galerie Art Silk 150g (sisus)

3 Sisällys Sisällys...3 Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK...4 Johtajan katsaus...6 Direktörens översikt...7 Organisaatio...8 Hallintoyksikkö...9 Keskeisinä tavoitteina sisäiset kehittämishankkeet...9 Henkilöstö...10 Talous...11 Asiakkuusyksikkö Asiakkaan Asialla (AAA)...13 Asiakastyytyväisyystutkimus...15 Taustaa...15 Tulokset...15 Palvelutuotantoyksikkö...17 Monipuolisia verkkopalveluja asiakkaille...17 Keskitetyt lähiverkkopalvelut...18 Käyttöpalvelut turvaa tietojärjestelmien jatkuvan toiminnan...18 Sovelluspalvelut...19 Kehitysyksikkö...20 Monipuolista kehitystyötä hallinnonalalle...20 Kohti tavoitetilaa...21 Asiakaspalveluyksikkö...22 Laatua, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta...22 Tilanteen tasalla 24/ Palvelutehokkuutta takalinjamallilla...23

4 4 Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK tuottaa sisäasiainministeriön hallinnonalalle sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton tarvitsemia tieto- ja viestintäteknisiä palveluita. Viraston tehtäväksi on määritelty tieto- ja viestintätekniikan kehittämis-, asiantuntija-, koulutus- ja tukipalvelujen tuottaminen sisäasiainministeriölle ja hallinnonalan muille valtion virastoille ja laitoksillle siten kuin palvelujen tuottamisesta on palvelusopimuksessa sovittu kyseessä olevien virastojen ja laitosten kanssa. HALTIK aloitti toimintansa Poliisin tietohallintokeskuksen pohjalta sen tehtäväaluetta laajentaen. Viraston avajaisia vietettiin HALTIKin päätoimipaikka on Rovaniemi. Vastuullisuus Yhteisöllisyys luotettava yhteistyöllä menestyvä ja hyvinvoiva Monitaitoisuus Haltik on tehokas ja turvallinen Tavoitteellisuus osaava ja onnistuva oikeudenmukainen ja rehellinen Reiluus ICT PALVELUKESKUS

5 5 HALTIKin tehtävä HALTIK kehittää ja pitää yllä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ICT-huoltovarmuutta HALTIKin sisäinen tavoitetila 2013 HALTIKin ulkoinen tavoitetila 2013 HALTIK on turvallisuudesta vastaaville viranomaisille korkean käytettävyyden tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja tuottava jatkuvan toiminnan palvelukeskus. HALTIKin palvelut perustuvat tuotepohjaiseen liiketoimintamalliin ja integraattoritoimintaan yhdessä kumppanien kanssa. HALTIK vaikuttaa aktiivisesti alan EUtasoisessa yhteistoiminnassa ja tietohallintostandardien kehittämisessä. HALTIKin on verkostoitunut globaalien ja kustannustehokkaiden ICT-toimijoiden kanssa. Suomi on Euroopan turvallisin maa. Yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhat on torjuttu viranomaisyhteistyön sekä kehittyneiden kansallisten ja kansainvälisten ICT -ratkaisujen avulla. Suomessa on toiminnassa turvallisuudesta vastaavien viranomaisten tietoverkko ja palvelut, jotka ovat kansainvälisesti yhteensopivia. Suomalaisten ICT -yritysten toiminta on siirtynyt halvan tuotannon maihin. HALTIKin kumppanit toimivat globaaleissa verkostoissa. HALTIK on alallaan globaalin kehityksen kärjessä ja työyhteisönä moniarvoinen, kannustava ja mahdollistava.

6 6 Johtajan katsaus Kansainvälisissä verkostoissa liikkuvan vaikuttavan tiedon määrän kasvu sekä tiedon yhä lisääntyvä merkitys tuotannontekijänä ovat muuttaneet valtioiden ja sitä kautta myös turvallisuudesta vastaavien viranomaisten toimintaympäristöä. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK perustettiin vastaamaan kustannustehokkaasti tietohallinnon palvelujen avulla erityisesti sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton toimintaympäristön muutoksen haasteisiin. HALTIKista säädetyssä valtioneuvoston asetuksessa viraston tehtäviksi on todettu tieto- ja viestintätekniikan kehittämis-, asiantuntija-, tietoturva-, tuotanto-, hankinta-, raportointi-, koulutus- ja tuki palvelujen tuottaminen sisäasiainministeriölle ja hallinnonalan muille virastoille ja laitoksille sekä muille valtion virastoille ja laitoksille siten kuin palvelujen tuottamisesta on palvelusopimuksissa sovittu kyseessä olevien virastojen ja laitosten kanssa. Lisäksi HALTIKin on todettu tuottavan sille erikseen säädettyjä tai sisäasiainministeriön päätöksellä määrättyjä hallinnonalan tietojärjestelmiä, tieto liikennepalveluita ja rekistereitä koskevia palveluita. HALTIKin ensimmäisenä toimintavuotena on kohdattu sekä ennakoituja että yllättäviäkin haasteita niin palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa kuin tilaajatuottajamalliin perustuvan palvelukeskuksen hallinnollisessa toiminnassa ja asiakasrajapinnassa. HALTIKille vuodeksi 2008 asetettu keskeisin tavoite oli käynnistää ja organisoida toiminta siten, että sisäasiainhallinnon tietohallinnon palvelutuotanto säilyy turvattuna. Tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin eikä merkittäviä poikkeamia tai häiriöitä palvelutuotan nossa tapahtunut. Tästä erityinen kiitos jokaiselle HALTIKin tuotannon työntekijälle. HALTIKin palveluita käyttää sisäasianministeriön hallinnonalalla noin asiakasta. HALTIKin kokonaisbudjetti vuonna 2008 oli 36,8 miljoonaa euroa. HALTIKin selkeästi suurin asiakas oli Poliisi 65 % osuudella. Poliisin lisäksi HALTIK tuotti palveluja sisäasiainministeriölle, Rajavartiolaitokselle, Hätä keskuslaitokselle, Maahanmuuttovirastolle, Sisäasiainhallinnon Palvelukeskukselle, valtiovarainministeriölle, Suomen Erillisverkot Oy:lle, Tullille, oikeusministeriölle ja Väestörekisterikeskukselle. HALTIKin henkilöstömäärä vuonna 2008 oli 311 henkilöä. Vuonna 2008 käynnistyi viraston palkkausjärjestelmän laadinta. HALTIKissa oli toiminnan alkaessa toimipisteitä yhteensä 79 eri osoitteessa 45 eri paikkakunnalla. Vuoden 2008 lopussa osoitteita oli 68. HALTIKissa siirrytään asteittain 26 toimipaikkaan vuoteen 2011 mennessä. Loppuvuodesta 2008 sisäasiainministeriö teki päätöksen rakennuttaa Rovaniemelle uudet toimitilat vuosina Rakennushankkeen arvo on noin 46 miljonaa euroa. HALTIKin strategiatyössä arvoiksemme vahvistettiin vastuullisuus ja tavoitteellisuus, yhteisöllisyys ja reiluus sekä monitaitoisuus. Perustehtävämme on tuottaa ja kehittää turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ICT -huoltovarmuutta. Tavoitetilassa vuonna 2013 HALTIK on turvallisuudesta vastaaville viranomaisille korkean käytettävyyden tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja tuottava jatkuvan toiminnan palvelukeskus. Lähi vuosina HALTIKin suurimpina haasteina ovat toiminnan tehokkuus ja kannattavuus, valtionhallinnon tuottavuustavoitteiden saavuttaminen sekä siirty minen nettobudjetointiin vuodesta 2010 alkaen. HALTIKin on kyettävä muuttumaan jatkuvasti ja sopeutumaan toiminta ympäristön asettamiin uusiin vaatimuksiin. Tuija Kuusisto

7 Direktörens översikt 7 Ökningen av den effektiva information som rör sig i de internationella näten samt informationens allt tilltagande betydelse har förändrat staternas verksamhetsmiljö och därigenom även verksamhetsmiljön för de myndigheter som ansvarar för säkerheten. Förvaltningens IT-central HALTIK inrättades för att kostnadseffektivt ta upp utmaningarna av den förändrade verksamhetsmiljön för i synnerhet den inre säkerheten och invandringen med hjälp av dataförvaltningens tjänster. I statsrådets förordning om HALTIK, som stiftades , har till uppgift för ämbetsverket konstaterats vara att producera data- och kommunikationstekniska utvecklings-, sakkunnig-, datasäkerhets-, produktions-, upphandlings-, rapporterings-, utbildnings- och stödtjänster för inrikesministeriets och andra ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet så som avtalats om produktion av tjänster i serviceavtalen med ämbetsverken och inrättningarna. Vidare har det konstaterats att HALTIK dessutom kan producera tjänster som gäller förvaltningsområdets informationssystem, datakommunikationstjänster och register och som särskilt föreskrivits för den eller förelagts den genom inrikesministeriets beslut. Under det första verksamhetsåret för HALTIK har man mött både förutsagda och även överraskande utmaningar såväl inom utvecklingen och produktionen som i den förvaltningsmässiga verksamheten och kundgränssnittet för IT-centralen och vilka grundar sig på modellen beställare-producent. Det centrala målet som ställdes för HALTIK för år 2008 var att inleda och organisera verksamheten så att serviceproduktionen för inrikesförvaltningens informationsförvaltning bevaras tryggad. I detta mål lyckads man väl och inga betydande avvikelser eller störningar har inträffat i serviceproduktionen. För detta ett särskilt tack till de anställda inom HALTIKs produktion. HALTIKs tjänster utnyttjas inom inrikesministeriets förvaltningssektor av cirka kunder. HALTIKs totalbudget år 2008 var 36,8 miljoner euro. Den klart största av HALTIKs kunder var Polisen med 65 % andel. Förutom för Polisen producerade HALTIK tjänster för inrikesministeriet, Gränsbevakningen, Nödcentralsväsendet, Invandrarverket, Inrikesministeriets Servicecentral, finansministeriet, Suomen Erillisverkot Oy, Tullen, justitieministeriet och Befolkningsregistercentralen. Antalet anställda hos HALTIK år 2008 var 311 personer. År 2008 inleddes arbetet med att utarbeta ett lönesystem för verket. Då verksamheten inleddes hade HALTIK totalt 79 verksamhetsställen på olika adresser i 45 orter. I slutet av år 2008 var adresserna 68. Inom HALTIK övergår man gradvis till 26 orter före år I slutet av år 2008 fattade inrikesministeriet beslut om att låta bygga nya kontorslokaler i Rovaniemi åren Byggprojektets värde är cirka 46 miljoner euro. I strategiarbetet för HALTIK fastställdes ansvar och målinriktning, gemenskap och uppriktighet samt mångkunnighet som våra värden. Vår grundläggande uppgift är att producera och utveckla ICT-servicesäkerhet för de myndigheter som svarar för säkerheten. I måltillståndet år 2013 är HALTIK en servicecentral med kontinuerlig verksamhet som producerar data- och kommunikationstekniska lösningar med hög användbarhet för de myndigheter som svarar för säkerheten. De största utmaningarna för HALTIK de närmaste åren är en effektiv och lönsam verksamhet, ett uppnående av statsförvaltningens produktivitetsmål samt en övergång till nettobudgetering fr.o.m. år HALTIK ska ständigt kunna förändras och anpassa sig till de nya krav som verksamhetsmiljön ställer. Tuija Kuusisto

8 8 Organisaatio HALTIKin organisaation peruslinjaukset valmisteltiin viraston toiminnan käynnistämistä valmistelleessa SMTKK -hankkeessa (Sisäasiainministeriön hallinnonalan yhteisen tietotekniikkakeskuksen perustaminen). Organisoituminen ratkaistiin lopullisesti viraston työjärjestyksessä, joka vahvistettiin Viraston organisaatio perustuu sen palvelutuotannon järjestämiseen. Palvelutuotannon kolme osaaluetta ovat tietoliikenteen, tietojärjestelmien ja niiden käyttöpalvelujen tuottaminen, josta vastaa Palvelutuotantoyksikkö, asiakasvirastojen työasemien ja lähiverkkojen tukipalvelujen toteuttaminen sekä valtakunnalliset käyttäjäpalvelut, joista vastaa Asikaspalveluyksikkö sekä asiakkaiden ja viraston oman ICT -kehitystoiminnan tuottaminen, josta vastaa Kehitysyksikkö. Uutena yksikkönä HALTIKiin perustettiin Asiakkuusyksikkö, joka vastaa viraston ja sen asiakasorganisaatioiden välisen rajapinnan hallinnasta sekä HALTIKin palvelujen hinnoittelusta. Perinteisempää viraston toiminnan organisointitapaa edustaa Hallintoyksikkö, joka vastaa HALTIKin talous-, henkilöstö- ja yleishallinnosta sekä turvallisuustoiminnasta. Ensimmäisen toimintavuoden aikana käynnistettiin valmistelut aluepalvelutoiminnan eriyttämiseksi Asiakaspalveluyksiköstä omaksi yksikökseen. Aluepalveluyksikön toiminta alkaa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Johtaja Tuija Kuusisto Hallintoyksikkö Mauri Posio Asiakkuusyksikkö Ilkka Jolma Kehitysyksikkö Virve Kivelä Palvelutuotantoyksikkö Anne Sandberg Asiakaspalveluyksikkö Pasi Lantto Aluepalveluyksikkö Kyösti Salonen alkaen

9 Hallintoyksikkö 9 Uuden viraston hallintoyksikkö organisoitui toiminnan alussa neljään tiimiin taloustiimi, turvallisuustiimi, viestintätiimi ja yleis- ja henkilöstöhallintotiimi. Vuoden 2008 lopulla hallintoyksikön organisaatiota muutettiin siten, että yleis- ja henkilöstöhallintotiimi jaettiin yleishallintotiimiin ja henkilöstötiimiin. Keskeisinä tavoitteina sisäiset kehittämishankkeet Hallintoyksikön vuoden 2008 tulossopimuksen keskeisiä tavoitteita olivat viraston sisäisten kehittämishankkeiden toteuttaminen, HALTIKin Rovaniemen päätoimipaikan uuden toimitilan rakentamishankkeen edistäminen sekä viraston toiminnan ja talouden keskeisten perusteiden laatiminen. Viraston sisäisiä kehittämishankkeita 2008 olivat HALTIKin organisaation, johdon ja henkilöstön kehittämishanke, viraston sisäisen intraja ekstranetpalvelujen suunnittelu, viraston palkkausjärjestelmätyön sekä viraston turvallisuussertifiointityön käynnistäminen. Sisäiset kehittämishankkeet toteutuivat suunnitellulla tavalla ja ne kaikki jatkuvat vuoden 2009 aikana. Rovaniemen uuden toimitilan lopullinen toteuttaminen varmistui, kun tilahankkeen vuokrasopimukset allekirjoitettiin Toimitilan päävuokralaisena on Senaatti-kiinteistöt, joka vuokraa tilat niiden omistajayhtiö RL-Nordic Oy:lta ja vuokraa tilat edelleen HALTIKille. Vuokrasopimuksen mukaan tilat luovutetaan HALTIKille HALTIKin organisaation, johdon ja henkilöstön kehittämishanke on viraston toiminnan kannalta merkittävä kehittämisponnistus. Hankkeen aikana luodaan viraston johtamis-, työhyvinvointi- ja osaamisenhallintamallit. Hankkeen koko henkilöstön koulutuksen painopistealueiksi valittiin keskeisiä teemoja, joilla kehitetään viraston toimintatapoja. Vuoden 2008 aikana hankkeeseen liittyen tehtiin henkilöstökysely, jonka tuloksena viraston sisäistä tiedottamista tehostettiin. Edelleen vuoden 2008 aikana hankkeen tuloksena on Mauri Posio, hallintojohtaja laadittu viraston arvot, toiminta-ajatus, ulkoinen ja sisäinen visio, viraston toimintaympäristön analyysi sekä viraston kriittiset menestystekijät tulosprismalogiikan mukaisesti. Toinen HALTIKin henkilöstön kannalta merkittävä hanke on ollut viraston palkkausjärjestelmän laatiminen. HALTIKin palkkausjärjestelmän perustana tulee olemaan Palkkavaaka -järjestelmä. Palkkausjärjestelmätyön tavoitteena on, että viraston uusi palkkausjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön vuoden 2009 aikana. Hallintoyksikön vuoden 2008 tavoitteeksi asetettiin myös kustannuslaskennan kehittämisen aloittaminen ja hinnoitteluperusteiden määrittäminen yhdessä asiakkuusyksikön kanssa siten, että viraston ensimmäiset alustavat hinnoitteluarviot ovat valmiit ja tarkennettu vuoden loppuun mennessä. Tavoitteen mukaiset ensimmäiset hintatiedot on kyetty muodostamaan. Kus-

10 10 Sukupuolijakauma tannuslaskennan ja hinnoitteluperiaatteiden luomista Sukupuolijakauma varten nimettiin hallintoyksikön ja asiakkuusyksikön Naiset Miehet Naiset Miehet yhteinen työryhmä. Hinnoittelua valmisteltiin myös osana viraston liiketoimintasuunnitelmaa. Vuoden 2008 aikana käynnistyi myös viraston turvallisuussertifiointihanke, joka on HALTIKin toiminnan 150 kehittämisessä keskeisessä roolissa. Samoin käynnistettiin viraston oma sisäinen tarkastustoiminta, viraston laillisuusvalvonta ja tietosuojatyö. Nämä toiminnot ovat osa normaalia johtamista, jossa ratkaiseva vastuu laillisuusvalvonnan käytännön toteutuksesta on esimiehillä. 0 Virasto on järjestänyt toimintajakson aikana koulu Vuosi Vuosi tustilaisuuksia, joissa henkilöstöä on perehdytetty virkamiehen virkatoimien lainmukaisuuteen. HALTIKin tietosuojavastaavana toimii hallintolakimies. Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvän Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön osuudet henkilötietojen käsittelytavan ja mahdollisten erityislakien edellyttämä korkea tietosuojan taso. Viraston Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön osuudet Vakituiset Määräaikaiset Vakituiset Määräaikaiset hallinnollisten rekistereiden osalta järjestettiin tietosuoja-arviointi, jonka keskeisenä kohteena olivat henkilörekisterien rekisteriselosteet. 200 Henkilöstö 150 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen henkilöstö koostuu perustamisen yhteydessä virastoon siirtyneistä sisäasiainministeriön hallinnonalan eri virastojen tietoteknisistä henkilöistä Siirtoja tehtiin seuraavasti Vuosi Vuosi Poliisin tietohallintokeskus 173 virkaa Sisäasiainministeriö 5 virkaa Rajavartiolaitos 27 virkaa Ikäjakauma Helsingin poliisilaitos ja muut poliisin yksiköt virkaa Hätäkeskuslaitos 18 virkaa HALTIKiin siirtyi myös useita määräaikaisia virkasuhteisia henkilöitä. Lisäksi virastoon siirrettiin 4 henkilöä Sisäaisianhallinnon palvelukeskuksesta. Henkilöstön kokonaismäärä oli 311 henkilöä, joista vakinaisia henkilöitä oli 281 sekä määräaikaisia 30. Henkilöstön keski-ikä on 42 > >60 vuotta.

11 Talous HALTIKin toimintamäärärahat vuonna 2008 olivat yhteensä euroa. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenojen osuus koko määrärahasta oli euroa, Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistämiseen suunnattua määrärahaa oli yhteensä euroa ja Poliisitoimen toimintamenojen hankerahoitusta virastolle oli myönnetty vuodelle 2008 yhteensä euroa. Muu rahoitus koostuu Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen ja Pelastustoimen toimintamenojen vuoden 2007 siirtomäärärahasta, valtiovarainministeriön julkisen hallinnon edistämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen suunnatusta määrärahasta sekä virastolle myönnetystä niin sanotusta KAI- KU -rahasta, joka on valtiokonttorin myöntämä määräraha, joka on tarkoitettu uuden organisaation työyhteisön toiminnan tukemista. Lisäksi Hallinnon tietotekniikkakeskus kirjasi valtiovarainministeriön momentille (Euroopan Unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin) yhteensä euroa. Tuloja Hallinnon tietotekniikkakeskukselle kertyi vuonna 2008 yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Tulot koostuvat pääosin eri virastojen kanssa tehdyistä palvelusopimuksista. Tulot olivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,7 miljoonaa euroa suuremmat, koska viraston tulossopimuksessa sovittiin toiminnan kattamisesta erikseen laskutettavilla palvelusopimuksilla. Koko toiminnan menot ilman investointeja ja laskennallisia eriä olivat 38 prosenttia suuremmat kuin vuonna Kasvu johtuu HALTIKin perustamisesta johtuvista kertaluonteisista kustannuksista, henkilöstömäärän kasvusta ja IT- palveluiden oston kasvusta. Aineisiin ja tarvikkeisiin määrärahaa käytettiin 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, henkilöstökulut olivat 5,8 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2007 ja palveluiden ostot kasvoivat 3,5 miljoonalla eurolla. Vuokramenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna vain 0,1 miljoonaa euroa, matkakulut 0,2 miljoonaa euroa ja muihin kuluihin kirjatuissa lisenssikustannuk- Kulujakauma 13 % 38 % 4 % 2 % 2 % 41 % Palveluiden ostot Henkilöstökustannukset Muut kulut Aineet ja tarvikkeet Investoinnit Vuokrat Palveluiden ostot Muut kulut Investoinnit Henkilöstäkustannukset Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Rahoituksen käyttö Kulut yhteensä sissa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 0,4 miljoonaa euroa. Investointeja tehtiin vuoden 2008 aikana 0,6 miljoonalla eurolla ja se on 3,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisen vuoden investoinnit. HALTIKin toimintamääräraha vuonna 2008 oli kokonaisuudessaan huomattavasti suurempi kuin edellisenä vuonna viraston perustamisesta johtuen. Määrärahasta jäi käyttämättä euroa, josta HALTIKin toimintamäärärahan osuus oli euroa. 11

12 12 Talousarvion toteutuma 2008 Selite MUUT Julkisen Poliisin Hallinnon Yhteensä (Palke, PEO, VM ja EU) hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen hankeraha tietotekniikkakeskuksen toimintamenot 1. Tuotot Muut tuotot Sisäiset muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ Kulut Aineet ja tarvikkeet Atk-laitteet ja -ohjelmat (ei pitkäaikaiset) Kuljetusvälineiden käyttökulut Toimistotarvikkeet Toimitilojen LVIS Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Kiinteät palkat Työaikakorvaukset Ylityökorvaukset Lomaraha Muut palkkausmenot Henkilöstösivukulut Vuokrat Toimitilojen vuokrat Kuljetusvälineiden vuokrat Muut vuokrat Palvelujen ostot IT-palvelut Toimistopalvelut Henkilöstöpalvelut Asiantuntija-, tutkimus- ja koulutuspalvelut Toimitilojen kiinteistöpalvelut Kuljetusvälineiden ylläpito Muut palvelut Muut kulut Matkakulut Henkilöstölle maksetut korvaukset Muut kulut KUSTANNUKSET YHT Kustannukset ilman laskennallisia eriä Investoinnit Kuljetusvälineet Tieto/viestintälaitt./järj Toimitilojen kalustaminen Muut investoinnit Hallinnan siirrot Investoinnit yht RAHOITUKSEN KÄYTTÖ YHT Saatu rahoitus yhteensä Toimintamääräraha Ed. vuodelta siirtynyt 0 Seuraavalle vuodelle siirtyvä (sisältää toimintamenot sekä hankerahoituksen)

13 Asiakkuusyksikkö Asiakkaan Asialla (AAA) 13 Asiakkuusyksikkö vastaa HALTIKin asiakashallinnasta, hankintatoimesta ja lisenssienhallinnasta sekä niihin liittyvästä sopimustoiminnasta. HALTIKin perustaneessa hankkeessa yksikön nimenä oli myyntiyksikkö, jolle määritellyt tehtävät ja vastuut painottuivat uudentyyppisen tilaaja-tuottaja -mallin myynti- ja sopimustoimintaan sekä keskitettyyn hankintaan. HALTIKin toiminnan alkaessa yksikön nimeksi muutettiin asiakkuusyksikkö ja tehtävien osalta painoa siirrettiin myyntitoiminnasta asiakashallintaan. Asiakkuusyksikön toimintojen toimintamallien suunnittelu, organisointi sekä henkilöstön rekrytointi oli yksikön toiminnan painopiste vuoden 2008 aikana. Ensimmäisenä uutena asiakkuuden hoitoon liittyvänä tehtävänä asiakkuusyksiköllä oli työstää palvelusopimukset asiakkaiden kanssa. Asiakkuuden hoidon rinnalle yksikkö sai vastuulleen HALTIKin keskitetyt hankinta-asiat. Asiakkuusyksikkö on jaettu vastuualueidensa mukaisesti asiakastiimiin ja hankintatiimiin. HALTIKin aloittaessa toimintansa asiakkuusyksikössä oli yhteensä neljä henkilöä. Vuoden 2008 lopussa yksikkö oli kasvanut 10 henkilön vahvuiseksi, josta neljä toimi asiakastiimissä, neljä hankintatiimissä ja kaksi yksikön yhteisissä toiminnoissa. Asiakastiimin henkilöistä yksi oli Rajavartiolaitoksen komennusmies ja yksi sisäisin järjestelyin osapäiväisesti lainattuna palvelutuotantoyksiköltä. Vuoden 2008 aikana sisäisen rekrytoinnin kautta asiakkuusyksikköön siirtyi kaksi henkilöä, asiakaspäällikkö ja lisenssiasiantunti ja ulkoisien rekrytointien kautta palkattiin kaksi henkilöä, hankintatiimin esimiehenä toimiva sopimuslakimies ja hankintaasiantuntija. Lisäksi vuoden 2008 lopussa oli meneillään rekrytoinnit ja sisäiset järjestelyt kolmen henkilön lisäyksen osalta, jotka eivät ehtineet toteutua vuoden loppuun mennessä. Keskeisimmät haasteet asiakkuusyksikön toiminnan osalta liittyivät asenteisiin ja toimintamalleihin. Aikaisemmin virastojen sisäisesti tietoteknisiä palveluja tuottavat henkilöt siirrettiin IT-palveluja tuottavaan HALTIKiin, jolloin henkilöiden entisistä työtovereista tuli asiakkaita. Palveluasenteen korostaminen kaikessa toiminnassa ja Asiakas on kuningas -viesti olivat yksikön ydinteemoja. Asiakkaiden osalta muutos työn ohjaajasta palveluiden ostajaksi oli suuri ja heijastui HALTIKin toimintaan erityisesti palvelusopimusneuvotteluissa, joiden osalta taloudelliset rajat oli lyöty lukkoon jo aikaisemmin määrärahapäätöksiä tehtäessä. Hankintojen osalta toimintaa voitiin jatkaa Poliisin tietohallintokeskuksen aikana kehitettyjen hyvien käytäntöjen ja ohjeistusten pohjalta. Keskeisimpiä muutoksia olivat hankintatoimen siirtäminen hallinnosta asiakkuusyksikköön ja erillisen hankintatiimin kokoaminen. Kasvava hankintavolyymi, monet HALTIKin vastuulle siirtyvät koko hallinnonalan ICT-hankinnat sekä uutena palveluna käynnistyvä keskitetty lisenssienhallinta edellyttivät hankintatoimen resurssien vahvistamista, mikä loi samalla myös perusteet oman hankin- Ilkka Jolma, asiakkuusjohtaja

14 14 noista, hankintasopimuksista ja lisenssienhallinnasta vastaavan tiimin perustamiselle. Asiakkuusyksikön keskeisiä tehtäviä vuonna 2008 olivat muun muassa Yksikön toiminnan käynnistäminen, suunnittelu, organisointi ja rekrytoinnit. Palvelusopimusten solmiminen HALTIKin suurimpien asiakkaiden kanssa HALTIKin perustamishankkeen tuottamien sopimusmallien pohjalta. Asiakashallintamallin, jossa merkittävimpinä asioina olivat asiakkaittain nimetyt asiakaspäälliköt sekä asiakkaiden ohjaus- ja seurantaryhmätoiminta, kehittäminen, lanseeraminen ja käynnistäminen. HALTIKin asiakkuuksien neuvottelukunnan työn käynnistäminen. Uudentyyppisen asiakastyytyväisyystutkimuksen toteuttaminen yhdessä asiakastyytyväisyystutkimuksiin erikoistuneen kumppanin kanssa. Lisenssienhallintatoiminnan käynnistäminen. Hankintatoimen vahvistaminen, hankintatoiminnan määrämuotoistaminen ja suunnitelmallisuus sekä hankintaohjeistuksen päivittäminen. Työaseman elinkaaripalvelun (3StepIT) käynnistäminen hankinnan osalta. Palveluluettelon pääpalveluiden täsmentäminen ja siihen liittyvän työajan seurannan kehittäminen ja käyttöönotto kesällä 2008 yhdessä taloustiimin kanssa. Liiketoimintamalliprojektin käynnistäminen; projektiin kuuluvat asiakashallinta, sopimusmallit, palvelukatalogin uudistaminen, palvelu- ja tuotantokuvausten uusiminen, palveluiden hinnoittelu ja palvelukohtainen kustannusseuranta.

15 HALTIKin toiminnan kokonaisarviointi 15 Vahvuus Kehittämisalue K1. Miten tyytyväinen olette HALTIKIN toimintaan K2. Toiminnan muutos viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana K3. HALTIK tukee organisaation tavotteiden saavuttamista 64 9 Heikko / Kohtalainen Erittäin hyvä / Todella erinomainen Asiakastyytyväisyystutkimus Taustaa Marraskuussa suoritettiin HALTIKin ensimmäinen asiakastyytyväisyystutkimus. Tutkimus selvitti HALTIKin kyvykkyydet tuottaa palveluja ja lisäarvoa asiakkaalle. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin HALTIKin palveluasennetta ja kykyä hoitaa asiakassuhteita. Tutkimuksen toteutti Add Value Research Finland Oy, joka on toteuttanut vastaavia tutkimuksia muun muassa. operaattoreille ja it-palveluita tarjoaville yrityksille. Tiedonkeruu suoritettiin webkyselynä. Kohderyhmänä tutkimuksessa olivat HALTI- Kin asiakasorganisaatioiden johto, it-asiantuntijat ja loppukäyttäjät. Kyselyitä lähetettiin kaiken kaikkiaan , joista kyselyyn vastasi Arvointi suoritettiin Add Valuen käyttämällä asteikolla (5 = Todella erinomainen, 4 = Erittäin hyvä, 3 = Hyvä, 2 = Kohtalainen, 1 = Heikko), jotta tulokset ovat vertailukelpoisia vastaaviin tutkimuksiin. Esitetyissä diagrammeissa on poistettu arvosana hyvä (3) vastaukset ääriarvojen korostamiseksi. Tulokset Asiakkaat ovat kriittisiä Haltikin toiminnan laatuun ja sen tuottamaan hyötyyn. Tyytyväisyyttä HALTIKin toimintaan kokonaisuutena arvioitiin keskiarvolla 2,75. Valtaosa asiakkaista (noin 80 %) koki, että HALTIKin toiminta pysyi samalla tasolla viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana. Erään suuren asiakkaan vastaajista jopa 40 % arvioi HALTIKin toiminnan parantuneen. Suuri osa yleisjohdosta ja atk-asiantuntijoista oli tyytymätön siihen tapaan, miten yhteistyötä on kehitetty. Yhteistyön organisointi havaittiin selkeäksi kehittämisalueeksi HALTIKille. HALTIKin palveluista oltiin kohtalaisen tyytyväisiä

16 16 Mihin asioihin HALTIKin halutaan erityisesti panostavan Tärkein Toiseksi tärkein Kolmanneksi tärkein Järjestelmien ylläpitoon Toimialaosaamisen kehittämiseen Työasema- ja lähitukipalveluun HelpDesk-palveluun ja etätukeen 24/7 tukipalveluun Järjestelmien toteutusosaamiseen Asiakassuhteen hoitoon Teknologian valinta- ja arkkitehtuuriosaamiseen Projektiosaamiseen Hankintatoimen osaamiseen Muuhun HelpDesk-, työasema- ja tuki-, tietojärjestelmäpäivystys - sekä tunnushuoltopalveluihin. Myös HelpDesk- ja työasema- ja lähitukipalveluiden tavoitettavuuteen ja palveluasenteeseen oltiin tyytyväisiä, samoin työasema ja lähitukipalvelujen osaamiseen ja ammattitaitoon. Eniten kehitettävää HALTIKilla asiakkaiden näkökulmasta oli projektipalveluissa ja IT-asiantuntijoiden mielestä järjestelmien ylläpito- ja kehitys-, käyttöja verkonhallintapalveluissa. Vastaajat halusivat HALTIKin panostavan erityisesti järjestelmien ylläpitoon. Seuraavaksi eniten panostusta toivottiin toimialaosaamisen kehittämiseen, työasema- ja lähitukipalveluun sekä HelpDesk-palveluun ja etätukeen. Tulosten analysoinnin jälkeen valittiin keskeisiksi kehittämiskohteiksi asiakasviestinnän ja asiakassuhteen hoitamisen parantaminen, palveluasenteen edistäminen ja palvelukuvausten uudistaminen.

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

Mobiliteetti ja kommunikaatio

Mobiliteetti ja kommunikaatio Mobiliteetti ja kommunikaatio Kokemuksia tietoturvallisesta kommunikaatiopalvelusta hajautetussa ympäristössä Hannu Naumanen Järjestelmäpäällikkö 31.10.2012 HALTIK lyhyesti Toiminta alkanut 1.3.2008 Viraston

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Valtiovarainministeriö, 18.5.2016, VM/853/00.05.00/2016. Puolustusvoimat, 20.5.2016, AM9733. Puolustusministeriö,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Kuntajohtajafoorum 5.11.2015 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskus

Hallinnon tietotekniikkakeskus Sisäministeriön hallinnonala SMDno-2015-357 Hallinnon tietotekniikkakeskus Tulostavoiteasiakirja 2016 Vuosi 2016 on Haltikin viimeinen toimintavuosi. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen

Lisätiedot

Valtori Kehittäminen ja laatu

Valtori Kehittäminen ja laatu Valtori Kehittäminen ja laatu Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Kehittäminen ja laatu Tavoite ja tarkoitus: Kehittämisen systematisointi

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015. Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015. Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Hyväksytyt siirtoprojektit Määräaikaiset rekrytoinnit Johdon

Lisätiedot

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän - käyttöönottomalli tukemaan kehittämistyötä Taloushallinnon kevätseminaari 7. -8.6.2011 Seija Friman, kehittämispäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo,

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Uudet hätäkeskukset Oulun hätäkeskus v.2011 Ensisijainen toiminta-alue Pohjois-Suomi ja Lapin lääni Vaasan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5. Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö Maakuntien Sote ICT muutos isokuva Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.2016 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM KELA www.kunnat.net/akusti Pohjois-Suomi

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus TAVOITE:

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Yhdessä ja/vai erikseen ICT:n eri osa-alueilla

Lisätiedot

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? 5.12.2006 Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Tavoitteena yhtenäinen toiminnan ja

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Tapio Laamanen talousjohtaja oikeusministeriö 1 Oikeusministeriön hallinnonalan rakenne OIKEUSMINISTERIÖ OIKEUS-

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

1. HALTIK tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut.

1. HALTIK tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut. Kieku Ajanhallinta Toimintamme HALTIK kehittää, hankkii, tuottaa ja ylläpitää sisäasiainministeriön hallinnonalan strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

TÄYDEN PALVELUN TIETOTEKNIIKKAA

TÄYDEN PALVELUN TIETOTEKNIIKKAA KY-verkko - pilottiasiakkaan näkökulmasta: KY-verkko, lyhyt historia LapIT, esittely yrityksestä ja asiakasympäristöstä LapIT rooli KY-verkon suunnittelussa ja pilotoinnissa KY-verkko, tavoitteet ja hyödyt

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät Maakuntauudistus Järjestämistehtävät 31.1.2017 Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen, maakuntalaki (1/4) Maakunnan palvelulaitos korvattiin maakunnan liikelaitossääntelyllä Maakunnan tehtävät:

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari 9.6.2015 Kehittämisneuvos Harri Martikainen Keskeinen toimintaympäristö SM:n tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Valtio Expo 20.5.2014 Hankepäällikkö Eelis Laine Etäpalvelu Asiointipisteissä ja tulevaisuudessa myös paikkariippumattomasti tarjottava

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin kokemuksia yhteisestä ICT-palvelutuotannosta. Manu Pajuluoma Tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto

Lapin korkeakoulukonsernin kokemuksia yhteisestä ICT-palvelutuotannosta. Manu Pajuluoma Tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto Lapin korkeakoulukonsernin kokemuksia yhteisestä ICT-palvelutuotannosta Manu Pajuluoma Tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto Strateginen liittouma Lapin korkeakoulukonserni on Lapin yliopiston ja Lapin

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015 py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen TOIMINNAN TAVOITTEET linjassa PA10n yhteisten tavoitteiden kanssa 1. henkilötyön tuottavuuden

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Valtion yhteiset osaamiset

Valtion yhteiset osaamiset Valtion yhteiset osaamiset Taustalla Kieku-prosessit ja -järjestelmä Kieku sisältää osaamisen hallinnan työkaluja, jotka virastot voivat halutessaan ottaa käyttöön: - Suorituksen johtaminen - Koulutusten

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Sote-tiedonhallinnan keskustelufoorumi, Kuopio 9.10.2015 Antero Lehmuskoski, erikoissuunnittelija, THL 9.10.2015 Antero Lehmuskoski 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA Tilannekatsaus JUHTA, 11.6.2013 Tommi Oikarinen Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Pääte- ja käyttäjätukipalvelut Tietoliikennepalvelut Viestintätekniset

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot