Tavoitteellista ja turvattua palvelutuotantoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteellista ja turvattua palvelutuotantoa"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Tavoitteellista ja turvattua palvelutuotantoa Onnistuneen tuotannon takana on useita kehitystoimenpiteitä. HALTIKin neljännen henkilöstöbarometrin perusteella todettiin, että toimintamme on edelleen parantunut ensimmäiseen vuoteen verrattuna. HALTIKin 2011 vuosikertomus: Palvelutuotannon turvaaminen HALTIKissa Laadukasta yhteyspalvelua Kajaanista Asiakkaat yhä tyytyväisempiä poikkematiedottamiseen HALTIKin toiminta yleisesti ja talousluvut Voin jälleen ylpeydellä todeta, että niin turvallisuuskriittiset järjestelmät kuin koko HALTIKin palvelutuotanto yhteyspalveluista työasemapalveluihin ja tilannekeskukseen on toteutettu ilman pitkäkestoisia häiriöitä. Onnistuneen tuotannon takana on useita kehitystoimenpiteitä, jotka voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan. Kehitimme menetelmiämme ja toimintatapojamme, osaamistamme sekä teknistä ja rakenteellista toimintaympäristöämme. Tämän, HALTIKin vuoden 2011 vuosikertomuksen teema onkin palvelutuotannon turvaaminen. Kerromme tuotantomme kuulumisia Palvelutuotanto- ja Yhteyspalveluyksikköjen näkökulmasta unohtamatta katsausta vuonna 2011 tehtyyn asiakastyytyväisyystutkimukseemme. Joulukuussa 2011 suoritetun, HALTIKin historian neljännen henkilöstöbarometrin perusteella todettiin, että toimintamme on edelleen parantunut ensimmäisen vuoden henkilöstöbarometriin verrattuna. Virastomme johtaminen vaatii luonnollisesti edelleen kehittämistä. Henkilöstön kehittämisryhmä, yhteistoimintaelin sekä johtamisen yksilö- ja ryhmävalmennukset vievät virastoa eteenpäin kohti parempaa johtamista ja hyvän hengen HALTIKia. Lähtötilanteessa vuonna 2008 HALTIKin henkilöstömäärä oli 300 henkilöä. Neljä vuotta myöhemmin HALTIKin palveluksessa on 450 monitaitoista asiantuntijaa. HALTIKissa oli toiminnan alkaessa toimipisteitä yhteensä 79 eri osoitteessa 45 eri paikkakunnalla. Nyt virasto toimii asiakastarpeiden mukaisesti 30 paikkakunnalla. Yksi mieluisimmista työtehtävistäni näiden neljän vuoden aikana on ollut kiertää toimipisteissämme tavaten henkilöstöä sekä asiakkaita ja saaden palautetta sekä henkilöstön työhyvinvoinnin että asiakkaiden tyytyväisyyden kehittämiseksi. HALTIKin talousarvion toteuma vuonna 2008 oli 36,8 miljoonaa euroa, josta se on tehtävien lisääntymisen kautta kasvanut kuluvan vuoden talousarvioon, 70,32 miljoonaan euroon. Toiminnan luonne muuttui oleellisesti vuoden 2010 alusta, kun HALTIK siirtyi vuoden etuajassa palvelumaksuilla toimintansa rahoittavaksi virastoksi. Nettobudjetointiin siirtyminen on onnistunut hyvin ja HALTIK on kuluneiden neljän vuoden aikana selkeästi lisännyt sisäministeriön hallinnonalan ICT-palvelujen kustannustietoisuutta. HALTIKissa käytetään samoja mittareita kuin markkinoilla toimivissa yrityksissä koskien esimerkiksi asiakastyytyväisyyden ja laskutustehon mittaamista. Edellä kuvatuilla perusteilla voidaankin todeta, että HALTIK on onnistunut toiminnassaan palvelukeskuksena erittäin hyvin. Tästä kiitos kuuluu jokaiselle HALTIKin henkilölle. Tuija Kuusisto Johtaja

3 4 5 Palvelutuotannon turvaaminen HALTIKissa Vuonna 2011 HALTIKin ja sisäasiainministeriön välisessä tulossopimuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota sisäasianministeriön hallinnonalan ICT-palvelutuotannon turvaamiseen, laadun varmistamiseen sekä kustannustehokkuuden parantamiseen joko suoraan tavoitteeksi kirjaamalla tai välillisesti muun toiminnan kehittymiseen vaikuttamalla. Tulossopimuksen virastotasoiset tavoitteet jalkautettiin kevään 2011 aikana HALTIKin yksikköihin yksikkökohtaisiksi tavoitteiksi ja niistä edelleen tulos- ja kehityskeskusteluiden kautta tiimija henkilötasoisiksi tavoitteiksi, jolloin jokaisella työntekijällä oli mahdollisuus osallistua oman tehtäväkenttänsä ja toimintaympäristönsä kautta tavoitteissa asetettujen päämäärien saavuttamiseen. Kuluneen vuoden toiminnan tulokset toteutuivat pääsääntöisesti tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti niin, että HALTIKin palvelutuotanto pystyttiin tammikuun jälkeen toteuttamaan ilman pitkäkestoisia häiriöitä tai poikkeamia. Palvelutuotannon kanssa samanaikaisesti edistettävänä olleet lukuisat projektit ja hankkeet, merkittävimpänä valtion turvallisuusverkkohanke (TUVE), loivat vuoden mittaan loppua kohti kasvavan

4 Projektit vaativat HALTIKilta tulevaisuudessa entistäkin tarkempaa suunnittelua, harkintaa ja asiakasyhteistyötä palvelutuotannon turvaamiseksi. 7 Palvelutuotannon turvaamiseen tähdänneet toimenpiteet Kuva: Rajavartiolaitos paineen palvelutuotannon henkilöresurssien käytön onnistumiselle ja tasapainoilulle palvelutuotannon ja projektitöiden välillä. HALTIKin asiakastyytyväisyys on kasvanut vuodesta 2009 alkaen tasaisesti joka vuosi johtuen palveluiden kehittymisestä ja asiakkuudenhallinnan tehostumisesta. Voidaan Maalla, merellä ja ilmassa Rajavartiolaitos on HALTIKin asiakas. ICT-palvelut ovat merkittävässä asemassa kansallisessa turvallisuudessa. kuitenkin olettaa, että vuonna 2012, TUVEn viimeisenä projektivuonna, tasapainoilu tuotannon ja projektien välillä henkilöresurssien käytön osalta vaatii HALTIKilta entistäkin tarkempaa suunnittelua, harkintaa ja asiakasyhteistyötä, jotta palvelutuotanto pystyy tarjoamaan asiakkailleen riittävät edellytykset jokapäiväisten toimintojensa suorittamiseen ICT-palveluja hyödyntäen. Vuoden 2011 aikana edistetyt ja toteutetut palvelutuotannon turvaamiseen tähdänneet toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: 1.Menetelmien ja toimintatapojen toimenpiteet 2.Osaamis- ja henkilöstötoimenpiteet 3.Toimenpiteet teknisessä ja rakenteellisessa toimintaympäristössä Jokainen kolmesta pääluokasta sisälsi useita erillisiä tai toisiinsa välittömästi tai välillisesti liittyviä toimenpiteitä, jotka yhdessä tai erikseen pyrkivät toteuttamaan tavoitteissa asetetut päämäärät vuoden 2011 aikana tai osana pidemmän ajanjakson tavoiteasetantaa (esimerkiksi HALTIKin strategia ja TUVE). Menetelmien ja toimintatapojen toimenpiteet Vuoden 2011 kevään aikana suoritettiin viraston ensimmäinen CAF-itsearviointi (Common Assessment Framework). CAF on EU-jäsenmaiden yhteistyönä kehitetty julkisen sektorin organisaatioiden laadunarviointimalli, jonka uudistettu versio CAF 2006 julkistettiin Tampereella järjestetyssä Euroopan unionin neljännessä julkisen sektorin laatukonferenssissa. HALTIKin suorittaman itsearvioinnin perusteella keskeisimmiksi kehittämishankkeiksi valittiin työnohjausjärjestelmän ja järjestelmän käyttöön liittyvien toimintaprosessien uusiminen, palvelutuotannon suunnitelmallisuuden lisääminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Menetelmien ja toimintatapojen parantamisessa ja vakiinnuttamisessa HALTIKissa panostettiin ITIL -perustaisten prosessien, erityisesti tapahtuman-, ongelman- ja palvelutasonhallintaprosessien, sovittamiseen HALTIKin toimintaympäristöön ja prosessien käyttöönottamiseen osana normaalia palvelutuotantoa. Samalla HALTIKin aikaisemmin käytössä ollut työnohjausjärjestelmätyökalu päivitettiin aikaisempaa monipuolisemmaksi mahdollistamaan ja tukemaan ITIL -perustaisten prosessien ja HALTIKin varsinaisen tuotannollisen toiminnan yhteensovittamista yhdeksi toi-

5 8 9 Vuonna 2011 osaamiseen panostettiin aikaisempaa enemmän. Henkilöstö osallistui järjestettyihin koulutuksiin, sisäisiin koulutustilaisuuksiin ja tietoiskuihin. HALTIK tukee työssä oppimista ja omaehtoista opiskelua. mintavarmaksi palvelutoimintakulttuuriksi. ITIL-perustaisiin prosesseihin panostamisen lisäksi myös HALTIKin tuotannollisen toiminnan (HALTIKin pääpalvelut) ennakoitavuutta, suunnitelmallisuutta ja seurattavuutta edistettiin kuluneen vuoden aikana kuvaamalla HALTIKin palveluiden tuotantotoimintaa läpinäkyviksi tuotantoprosesseiksi ja tunnusluvuiksi. Työ tuotantoprosessien samoin kuin ITIL-perustaistenkin prosessien osalta jatkuu vuonna Olennaisena osana vuoden 2011 palvelutuotannon turvaamista oli tietoturvasta huolehtiminen ja tietoturvauhkienkin osalta kehittyvässä maailmassa palvelutuotannon tietoturvan kehittäminen ja parantaminen. Tietoturvasta huolehtimiseen ja sen parantamiseen kiinnitettiin vuonna 2011 huomiota niin tekniikan ja laitteistojen kuin henkilöstönkin osalta. Laajimpana yksittäisiä ihmisiä koskettavana toimenpiteenä voidaan mainita se, että koko henkilökunta velvoitettiin osallistumaan sisäisiin tietoturvakoulutuksiin ja suorittamaan koulutuksiin liittyvät tentit. Näin osaltaan valmistauduttiin virastotasoisen tietoturvasertifikaattitavoitteen saavuttamiseen suunnitelman mukaisesti. ISO27001 tietoturvasertifikaattiin tähtäävä esisertifiointikatselmus suoritettiin HALTIKissa syksyllä 2011 tarkoituksena toteuttaa varsinainen sertifiointiarviointi vuoden 2012 puolella. Esisertifioinnissa tehtyjen löydösten korjaaminen aloitettiin heti syksyn arviointitulosten julkistamisen jälkeen. HALTIK panosti myös varautumiseen tähdäten tietoturvanäkökulmasta katkeamattomaan palvelutuotannon turvaamiseen. Osallistuimme valtionhallinnon kansallisen Kyberstrategian ( Cyberspace is an electronic medium through which information is created, transmitted, received, stored, processed, and deleted ) työstämiseen miettien toimintaamme mahdollisesti liittyviä Kyber-uhkia sekä niiden torjumista tai välttämistä tulevaisuudessa. Virasto osallistui myös erilaisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin valmiusharjoituksiin tarkoituksena todentaa nykyisen palvelutuotantonnon toimivuus sekä tunnistaa mahdolliset haasteet tulevaisuuden toiminnalle. Osaamis- ja henkilöstötoimenpiteet HALTIKin toiminnan tavoitteiden saavuttamisen, erityisesti häiriöttömän ja sujuvan palvelutotannon, avaintekijät ovat korkea osaaminen ja kustannustehokkuus. Vuonna 2011 osaamisen kehittämiseen panostettiin aikaisempaa enemmän käyttäen hyväksi erilaisia osaamisen kehittämismenetelmiä: järjestettyihin koulutuksiin osallistuminen, sisäiset koulutustilaisuudet ja tietoiskut sekä työssä oppiminen ja omaehtoinen opiskelu. Merkittävän osan koulutusmuotoisista kehittämistoimenpiteistä muodostivat valtion turvallisuusverkkohankkeessa toteutettavien tietoliikenne-, käyttöpalvelu- yms. tekniikoiden ja rakenteellisten ratkaisujen uudistaminen tai päivittäminen TUVE-hankkeessa määritetylle tasolle. Myös viraston sisäisen toimivuuden kitkattomuuteen kiinnitettiin huomiota panostaen esimiestoiminnan sujuvuuteen ja toimintaperiaatteisiin. Esimerkiksi tästä osaamisen kehittämisestä voidaan nostaa poikkeustilanteiden tiedottamisen ja työnjohtamisen toimintamallien läpikäymisen ja selventämisen. Palvelutuotannon turvaamisen haasteena, myös positiivisessa mielessä, voidaan mainita suuri projekti- ja hanketoiminnan työmäärä, joka kohdistui palvelutuotannon henkilöresurssien työkuormiin joillakin osaamisalueilla erittäinkin vahvasti. Vaikka palvelutuotanto on priorisoitu tärkeimmäksi tehtäväksemme, niin projektien ja hankkeiden valmistuminen varmistaa ja jopa parantaa HALTIKin palvelutuotantoa ja siten asiakastarpeisiin vastaamista. HALTIK liittyi HANSEL -puitejärjestelyyn ICT -asiantuntijapalvelun osalta saadakseen tarvittaessa tukea ja lisäresursseja pääpalveluiden sekä asiakastarpeesta esiin tulevien

6 10 Tietoturvasta huolehtimiseen ja sen parantamiseen kiinnitettiin vuonna 2011 huomiota niin tekniikan ja laitteistojen kuin henkilöstönkin osalta. erillis- tai räätälöityjen palveluiden alueilla. Liittyminen nähtiin ratkaisuna suuresta ja ajoittain vaihtelevasta työmäärästä selviämiseen niin, että normaalia palvelutuotantoa häiritäisiin mahdollisimman vähän. Toimintavuoden 2011 aikana suunniteltiin sisäasianministeriön yleisrakenteen mukainen HALTIKin organisaatiorakenne, jossa virasto koostuu osastoista, jotka taas koostuvat yksiköistä ja edelleen tiimeistä. Organisaatiomuutos suunniteltiin otettavaksi käyttöön vuoden 2012 alusta lähtien. Osastojen muodostamisen lähtökohtana oli vuoden 2011 tulossopimuksen keskeisin tavoite eli laadukkaan palvelutuotannon turvaaminen ja kustannustehokkuuden parantaminen. Organisaatiota kehitettiin vuoden 2011 aikana myös määrittelemällä viraston liiketoimintaprosessit. Toimenpiteet teknisessä ja rakenteellisessa toimintaympäristössä HALTIKin osallistui koko vuoden 2011 ajan valtionhallinnon tärkeimpään ja suurimpaan ICT-hankkeeseen (TUVEhanke), jossa vuosien aikana suunnitellaan ja toteutetaan valtion turvallisuusverkko (TUVE-verkko) oheistoimintoineen. Vuoden 2013 alussa turvallisuusverkon tuotantokäytön aloittaa noin turvallisuusviranomaista. Tuotantokäytössä TUVE-verkon tarkoituksena on tarjota puitteet ja toimintavarmuus viranomaisten sekä muiden asiakkaiden työskentelylle kaikissa turvallisuustilanteissa. Näin ollen TUVE-hankkeen valmistumisen edistäminen tarkoitti, ja tarkoittaa edelleenkin, HALTIKille konkreettisia palvelutuotannon turvaamiseen tähtääviä parannuksia myös HALTIKin palvelutuotannon vastuualueilla. Vuoden 2011 aikana TUVE-hankkeen HALTIKin osuudessa tehtiin toteutuksia kaikkiin kolmeen palvelutuotannon turvaamiseen tähtäävään pääluokkaan eli menetelmiä ja prosesseja kehitettiin, osaamiseen ja henkilöresurssien riittävyyteen kiinnitettiin huomiota sekä teknisiä ja rakenteellisia toimintaympäristöjä yhtenäistettiin ja kehitettiin. Valtioneuvoston ja turvallisuusviranomaisten korkean varautumisen tietoliikenneratkaisun eli TUVE-verkon perustana on puolustusvoimien laajennettu ja modernisoitu tietoliikenneverkko, jonka päälle HALTIK omana projektinaan kehitti kuluneen vuoden aikana verkon häiriöttömän ja laadukkaan käytön mahdollistavia palveluita hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Keskeiset sisäasianhallinnon viranomaiset sekä muut erilliset asiakastahot saavat näin käyttöönsä vahvasti salatun ja käyttäjä- sekä pääsynhallinnan suojaamaan palvelutarjonnan. HALTIKin pääpalveluiden tuottaminen keskitetyistä ja arkkitehtuurillisesti yhtenäistetyistä konesali- ja verkkoympäristöistä toimi keskeisenä johtolankana palvelutuotannon turvaamisen ja kustannustehokkuuden hakemisessa. HAL- TIKin tuki- ja sisäisten palveluiden osalta panostettiin uusien tai päivitettyjen työkalujen hankkimiseen ja käyttöönottoon ja osana TUVE -projektia rakennettiin vuoden 2011 aikana TOKKA-työnohjausjärjestelmä. Välillisesti palvelutuotantoa ja yleistä kustannustehokkuutta parantavana toimenpiteenä otettiin käyttöön HALDO- asiankäsittelyjärjestelmä sekä edistettiin valtion yhteisen SAP pohjaisen KIEKU-järjestelmän toteutusta ja käyttöönottoa.

7 12 13 Laadukasta yhteyspalvelua Kajaanista Vuonna 2011 yhteyspalvelujen palvelutuotannon voidaan katsoa viiden toimintavuoden jälkeen olleen verrattain vakiintunutta. Suurimmat palveluun vaikuttaneet tekniset ongelmat on saatu ratkottua, ja henkilöstön vähäisen vaihtuvuuden myötä myös osaaminen on ollut pysyvää. Palvelutuotantoa vakautti myös se, että asiakkuuksissa ei vuoden 2011 aikana tapahtunut muutoksia. Yhden uusimmista, vuonna 2010 alkaneen AVI/ELYasiakkuuden kanssa uuden puhelunvälitysympäristön alkuvaiheen tekniset ongelmat on saatu taltutettua ja on voitu keskittyä toiseen merkittävään haasteeseen eli tietokannan parantamiseen. Vuonna 2011 sovittiin jo alustavasti AVI/ELY-asiakkuuden määräaikaisen sopimuksen vakinaistamisesta. Merkittäviä palveluun vaikuttavia vikatilanteita ei ole ollut. Palvelutuotannon turvaamiseksi yhteyspalveluilla on käytössään puhelunvälitysjärjestelmän vikaantuessa sisäasiainministeriön hallinnonalan virastojen sekä maistraattien puhelunvälityksen osalta varajärjestelmiä, joten vikatilanteet eivät välttämättä näy asiakkaalle muuten kuin hetkellisenä jonottamisena siirryttäessä varajärjestelmän käyttöön. Palvelutuotannon turvaamisessa tähdätään edelleen varautumisen kehittämiseen. Yhteyspalvelu on henkilösidonnaista toimintaa, ihmisen tekemää työtä, joten henkilöresurssit ovat tärkeä osa palvelutuotannon turvaamista. Vuonna 2011 yhteyspalveluyksikköön rekrytoitiin viisi henkilöä palveluasiantuntijan määräaikaisiin virkoihin. Palvelutuotannon turvaamisen olennainen osa rekrytointien yhteydessä on uuden

8 Mitä yhteyspalvelu on? 15 Yhteyspalveluun kuuluvat asiakaspalvelu, puhelunvälitys, puhelunvälitysjärjestelmän tietokannan ylläpito ja raportointi. Asiakaspalvelulla tarkoitetaan puhelinvaihteessa tapahtuvaa yleisluontoista asiakaspalvelua, joka kattaa asiakkaan kuuntelemisen, asiakkaan tarpeiden kartoituksen sekä tietokannasta löytyvien tietojen antamisen sovitun mukaisesti (esimerkiksi osoitetiedot, aukioloajat, viraston perustehtävät, jossa yhteydessä mahdollisesti soittaja ohjataan muuhun virastoon, sekä poissaolotiedoista paluuaika.) Yhteyspalveluyksikön asiakkaita ovat sisäasiainministeriön hallinnonalan kaikki virastot sekä valtiovarainministeriön hallinnonalan puolelta maistraatit, aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset puhelua vuodessa, puhelua päivässä 75% puheluista vastataan alle 15 sekunnissa Jokainen palveluasiantuntija käsitteli viime vuonna päivässä keskimäärin puhelua Kiireisimpänä aikana ripeimmät ehtivät käsitellä lähes 500 puhelua päivässä Palvelusähköpostiin vastataan kahden tunnin kuluessa Yhteyspalvelu on henkilösidonnaista toimintaa, ihmisen tekemää työtä, joten henkilöresurssit ovat tärkeä osa palvelutuotannon turvaamista. työntekijän perehdyttäminen, johon on kiinnitetty huomiota yhteyspalveluyksikössä yksikön kasvamisen myötä. Perehdyttämissuunnitelmat ovat hioutuneet neljän toimintavuoden aikana, ja jokainen tulija saa vankan tietopaketin niin talon tavoista kuin tehtäviin liittyvästä osaamisesta. Palvelutuotannon turvaamista tuetaan eri toimenpitein henkilöresursseihin liittyen: niin lomat, lounasajat, tauot kuin liukumatkin on yhteyspalvelujen luonteen vuoksi tarkkaan määriteltävä esimiehen ohjauksella. Palvelutuotannon turvaamisessa yhteyspalveluissa on voitu kuluneen vuoden aikana keskittyä suunnittelemaan ja valmistautumaan tuleviin muutoksiin. Yhteyspalvelujen palvelutuotantoon vaikuttaa lähivuosien aikana esimerkiksi Hansel-puhekilpailutus ja sen tuomat muutokset. Vuonna 2011 palvelutuotannon turvaamisen yhteydessä on myös käynnistetty keskustelua TUVEn mukanaan tuomista muutoksista ja mahdollisuuksista yhteyspalveluihin liittyen. Yksikön perustamisesta lähtien yhteyspalvelujen tavoitteena on ollut laajentaa toimintaansa asiakasvirastoille tuotettaviin hallinnonalan tukitoimitehtäviin. Vuonna 2011 aloitettiin ensimmäisen hallinnonalan tukitoimitehtävän, mobiilihallintapalvelun eli keskitetyn matkapuhelinten, liittymien sekä lisäpalveluiden hankinta-, hallinta- ja elinkaaripalvelun suunnittelu ja projektointi asiakkaan aloitteesta. Mobiilihallintapalvelun voi nähdä liittyvän läheisesti yhteyspalvelujen palvelutuotantoon ja omalta osaltaan se tukee palvelutuotannon turvaamista.

9 16 17 Asiakkaat yhä tyytyväisempiä poikkeamatiedottamiseen POKE poliisin apuna HALTIKin ylläpitämä POKE-järjestelmä mahdollistaa tiedonhaun jo tapahtumapaikalla. Poliisi on HALTIKin suurin asiakas. Toteutamme vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn, jolla pyritään selvittämään viraston palveluiden, toiminnan ja osaamisen kehittymistä asiakkaille arvoa tuottavana palveluntuottajana. Kehityssuunta on viraston perustamisesta lähtien, vuodesta 2008, ollut koko ajan nousussa lähes kaikilla mitattavilla osa-alueilla. Aikaisempien tutkimustulosten pohjalta tehdyt kehittämistoimenpiteet mm. osaamisen hallinnassa, asiakkuudenhallinnassa ja viestinnässä osoittavat, että olemme tehneet oikeita asioita. Asiakkaidemme tyytyväisyys henkilöstömme palvelualttiuteen, asiantuntemukseen ja osaamiseen on parantunut kautta linjan saatujen tutkimuksen tulosten pohjalta olemme panostaneet vuonna 2011 erityisesti HelpDesk -palveluun ja etätukiosaamiseen, järjestelmien ylläpito-osaamiseen sekä työasema- ja lähitukiosaamiseen. Vuonna 2011 toteutettu kysely osoittaa, että palvelumme ovat parantuneet juuri näillä osa-alueilla, joihin kohdensimme kehitystoimenpiteemme lukuun ottamatta järjestelmien ylläpitopalveluita.

10 Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset Seuraavassa taulukossa on asiakkaiden vastausten keskiarvot sekä tyytyväisten asiakkaiden osuus prosentteina ilmaistuna (5=todella erinomainen, 4=erittäin hyvä ja 3=hyvä): Suurin osa asiakkaista arvioi HALTIKin toiminnan hyväksi tai erinomaiseksi Mitattava osa-alue Keskiarvo % vastaajista arvioi toiminnan todella erinomaiseksi, erittäin hyväksi tai hyväksi Asiakastyytyväisyystutkimuksemme kriteerit ovat tiukat ja tulosten keskiössä ovat ääripäät eli kriittiset ja erittäin hyvät arviot. Tuloksissa on nähtävissä nuoren palvelukeskuksen haasteet. Trendit osoittavat oikean suunnan, mutta toiminnoissa on edelleen kehitettävää. HAL- TIKin rooli sisäasiainministeriön ja turvallisuusviranomaisten ICT-palvelukeskuksena tulee selkiyttää HALTIKille hyväksytyn strategian mukaisesti. HALTIKin johtamisosaamista tulee kehittää edelleen kaikilla johto- ja esimiestasoilla. Lisäksi asiakkuudenhallinnan osaamista tulee kehittää asiakasyksikössä, projektitoiminnassa ja tuotantoyksiköissä, sekä palvelutasonhallinta tulee ottaa käyttöön uuden TOKKA -työnohjausjärjestelmän myötä. Tutkimus toteutettiin marraskuussa 2011 konsulttifirma AddValuen toimesta. Tutkimukseen osallistui 2800 henkilöä vastausprosentin ollessa 13 % luokkaa, jota konsultin mukaan voidaan pitää riittävänä tulosten tarkastelussa web-kyselyn osalta. Vastaajat profiloitiin HALTIKissa: johtoon, ICT-henkilöihin ja loppukäyttäjiin. Jokaiselta vastaajaryhmältä kysyttiin erilliset kysymyspatteristot. Lisäksi toteutettiin muutamia kohdennettuja puhelinhaastatteluja keskeisille vaikuttajatahoille. Seuraava kysely toteutetaan vuonna Tyytyväisyys HALTIKin toimintaan Yhteistyösuhteen kehittäminen Suosittelee HALTIKia Asiakassuhteen hoitaminen Asiakasvastaavan toiminta HALTIKin asiakasviestintä HelpDesk -palvelu Tunnushuoltopalvelu Tietojärjestelmäpäivystys 24/7 -palvelu Työasema- ja lähitukipalvelut Viestintäpalvelut (videoneuvottelu-, sähköposti-, SharePoint-palvelu) Yhteyspalvelut Sovellusten ylläpito- ja kehityspalvelut Käyttöpalvelut Tietoliikennepalvelut 74 % 70 % 83 % 64 % 85 % 71 % 83 % 86 % 86 % 75 % 78 % 77 % 48 % 64 % 57 %

11 HALTIKin toiminta yleisesti ja talousluvut 2011 Kuva: Rajavartiolaitos Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK tarjoaa sisäisen turvallisuuden tarvitsemia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja sekä yhteyspalveluja. Olemme edelläkävijöitä turvallisuuteen liittyvien sovellusten ja palvelujen tuottamisessa. Vastaamme monipuolisesti tietoteknisistä peruspalveluista, tietotekniikan asiantuntijapalveluista sekä tuotamme muun muassa sisäasiainhallinnon puhelunvälityksen. Toiminnan laajuus 431 virkaa, joista 115 määräaikaista 30 paikkakuntaa (1/2012) 438 asiakaspistettä tietojärjestelmien loppukäyttäjää Suurimmat toimipaikat Rovaniemi 220 Kajaani 60 Helsinki 40 Vantaa 39 Turku 13 Talous talousarvio ,3 Me; taloustoteuma ,7 Me, josta palvelusopimukset ja projektisopimusten henkilötyö 27,1 Me Tietojärjestelmämme tukevat turvallisuusviranomaisten toimintaa. HALTIK työnantajana Henkilökuntamme koostuu eri alojen osaajista. Palveluksessamme on niin ICT:n kuin henkilöstö- ja taloushallinnonkin asiantuntijoita sekä lukuisia muita asiakaspalveluun ja palveluiden kehittämiseen erikoistuneita ammattilaisia. Panostamme jatkuvasti osaamiseen ja toimintaamme kunkin asiakkaan tarpeet huomioiden. Laajassa ja hajautetussa organisaatiossa tarjoamme monipuolisia työtehtäviä, joissa työntekijä voi hyödyntää koulutustaan kattavasti. Tarjoamme työmahdollisuuksia koko valtakunnassa. Perehdytämme henkilöstömme hyvin ja huolehdimme myös, että tehtävässä tarvittaviin koulutuksiin on mahdollista päästä. Työntekijöiden hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tärkeällä sijalla organisaatiossamme. Pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme kannustavan, joustavan ja turvallisen työympäristön. Huolehdimme työntekijöiden hyvinvoinnista muun muassa liikuntavapailla, kulttuuri- ja liikuntaseteleillä sekä yhteisillä virkistystilaisuuksilla. Kattavat työterveyshuollon palvelut ovat tarjolla koko henkilöstölle.

12 Palvelusopimustoiminta / 1000 euroa Projektitoiminnan henkilöstökulut / 1000 euroa Turvallisuusverkkohanke Poliisi Rajavartiolaitos 4333 Sisäasiainministeriö 2506 Hätäkeskuslaitos 1976 Muut * 1865 Maahanmuuttovirasto 358 SM/Pelastusosasto 237 Pelastusopisto 240 Vastaanottokeskukset 73 (Oulu ja Joutseno) * Oikeusministeriö, Tulli, Suomen Erillisverkot Oy, Väestörekisterikeskus, Palkeet, Aluehallintovirasto, Maistraatti, Ulkoministeriö, Puolustusvoimat 3284 Palvelusopimus + projektitoiminnan htv-kulut / 1000 euroa Poliisi Rajavartiolaitos 4406 Turvallisuusverkkohanke 3284 Sisäasiainministeriö 2793 Hätäkeskuslaitos 2500 Muut * 1899 Maahanmuuttovirasto 366 SM/Pelastusosasto 240 Pelastusopisto 237 Vastaanottokeskukset 73 (Oulu ja Joutseno) * Oikeusministeriö, Tulli, Suomen Erillisverkot Oy, Väestörekisterikeskus, Palkeet, Aluehallintovirasto, Maistraatti, Ulkoministeriö, Puolustusvoimat Poliisi Hätäkeskuslaitos Sisäasiainministeriö Rajavartiolaitos Muut Henkilötyö palveluittain TYP PRP JYP Sisäiset YPA SD KPA VIRA TLP Työasemapalvelu Projektipalvelu Järjestelmien ylläpitopalvelu Sisäiset toiminnot Yhteyspalvelu ServiceDesk-palvelu Käyttöpalvelu Viestintäpalvelu Tietoliikennepalvelu Yhteensä 27,6 % 16,8 % 13,2 % 11,1 % 10,8 % 8,2 % 4,6 % 4,3 % 3,4 % 100,0 % Maahanmuuttovirasto 8 toiminnot

13 24 HALTIK Turvallisuuden ytimessä HALTIK I säkerhetens centrum HALTIK Centred on Security Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK PL 56, Rovaniemi Puhelin Faksi

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Valtiovarainministeriö, 18.5.2016, VM/853/00.05.00/2016. Puolustusvoimat, 20.5.2016, AM9733. Puolustusministeriö,

Lisätiedot

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus Förvaltningens IT-central ITC Agency HALTIK

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus Förvaltningens IT-central ITC Agency HALTIK HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus Förvaltningens IT-central ITC Agency HALTIK Vuosikertomus 2012 Johtajan katsaus HALTIK vuonna 2012 Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKin toimintavuonna 2012 rakennettiin

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa perustyylejä naps. Yhteisiä ratkaisuja Muokkaa perustyylejä naps. TUOTAMME informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. TARJOAMME keskeisten

Lisätiedot

ICT kehitysnäkymät. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko

ICT kehitysnäkymät. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko ICT kehitysnäkymät Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko 2 Mikä ICT? Digitaalisuus Kyber IoT LTE, MKR PRS.. Vaatii pohjalle yhteiset toimintatavat ja -ratkaisut 3 4 5 ICT:n

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 Hallinnon tietotekniikkakeskus TULOSSOPIMUS 1 (6) HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 SISÄLLYS 1 VALTION v. 2009 TALOUSARVIOESITYKSESSÄ MAINITUT TAVOITEET...2

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2011

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2011 Päätös id8731759 1 (8) Allekirjoitettu 01.02.02 HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2011 Päätös id8731759 2 (8) Allekirjoitettu 01.02.02 1 Johdanto...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Hallinnon

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2010

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2010 Hallinnon tietotekniikakeskus Allekirjoitettu id8143368 1 (8) 26.04.2011 HAL/2011/136 HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2010 Hallinnon tietotekniikkakeskus Rantavitikantie 33, PL 56,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU Kimmo Manni SUOMEN ERILLISVERKOT OY:N PERINTEISET TOIMINNOT - Viranomaisradioverkko VIRVEn operaattori - Yksittäisten turvallisuusviranomaisten erillisjärjestelmien

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot 10/2015

Suomen Erillisverkot 10/2015 Suomen Erillisverkot 10/2015 Yhteiskunnan turvallisuuden mestari 2 Turvaamassa yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja - Suomen Erillisverkot -konsernin tehtävänä on turvata yhteiskunnan

Lisätiedot

Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen. Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015

Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen. Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Strategiasta toteutukseen Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Lisätiedot

TORI-hanke Virtun näkökulmasta. Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014

TORI-hanke Virtun näkökulmasta. Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014 TORI-hanke Virtun näkökulmasta Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014 Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014 10.2.2015 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014 Oulunkaaren ja kuntien, kuntien johtoryhmät Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen Kuntapalvelutoimisto

Lisätiedot

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa johtamisjärjestelmä muutoksessa PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ PRIKAATIKENRAALI ILKKA KORKIAMÄKI Mihin maailmaan olemme menossa JULK-ICT TORI-palvelukeskus SA - johtaminen PV (PVJJK) TORI

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 Henkilökohtainen Sähköinen palvelu Käyntiasiointi Asiakaspalvelupisteet Asiakaspalvelut Asiantuntijapalvelu etäpalveluna

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

ICT-palveluyrityksen johtaminen - osaamisen ja asiakastarpeen jatkuva yhteensovitus. Anthony Gyursanszky CEO Endero

ICT-palveluyrityksen johtaminen - osaamisen ja asiakastarpeen jatkuva yhteensovitus. Anthony Gyursanszky CEO Endero ICT-palveluyrityksen johtaminen - osaamisen ja asiakastarpeen jatkuva yhteensovitus Anthony Gyursanszky CEO Endero 2 ICT- PALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN ICT-palveluntarjoajan toimintaympäristö ja vaatimukset

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen 19.12.2008 Valtiovarainministeriö Tomi Hytönen Projektipäällikkö Hankkeesta yleisesti Yhdistetty palvelukeskus aloittaa 1.1.2010 Valtion

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Uudet hätäkeskukset Oulun hätäkeskus v.2011 Ensisijainen toiminta-alue Pohjois-Suomi ja Lapin lääni Vaasan

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa - Monipaikkainen Virasto (MoVi) projektin tuloksia

Kohti monipaikkaista virastoa - Monipaikkainen Virasto (MoVi) projektin tuloksia Kohti monipaikkaista virastoa - Monipaikkainen Virasto (MoVi) projektin tuloksia Tekesin Tila-ohjelman brunssi 22.9.10 projektipäällikkö Johanna Haapamäki johanna.haapamaki@tkk.fi 050 595 6806 Monipaikkainen

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta?

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Kuntamarkkinat 12.9.2013 Finanssineuvos Teemu Eriksson Miksi yhteinen asiakaspalvelu? Käyntiasiakaspalvelu ehdotetaan

Lisätiedot

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Joensuu 14.5.2007 Henkilöstöjärjestöjen edustaja Asiamies Satu Henttonen, Palkansaajajärjestö Pardia Lähteinä käytetty Valtioneuvoston periaatepäätös (VM

Lisätiedot

Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia 2016-2025. Toimenpiteet ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia 2016-2025. Toimenpiteet ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia 2016-2025 ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Jokaista potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito Palvelukulttuurin kehittäminen Toimintakulttuurin

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Kehittämishankkeet ja tuottavuus

Kehittämishankkeet ja tuottavuus Kuntakehto-hankkeen loppuseminaari, Kuntatalo 18.4.2013 prof. Ismo Lumijärvi Kehittämishankkeet ja tuottavuus Miksi tutkia tuottavuutta? Kunnissa on tuottavuusohjelmia ja yleistä tarvetta suunnata hankkeita

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos TORI-palvelut Palvelukarttaluonnos Palvelukartan taustoja Palvelukartta on kuvaus palvelukokonaisuuksista, jotka eivät sellaisenaan ole asiakkaille tuotteistettavia palveluja Asiakkaille hinnoiteltavat

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Asiakaspalvelu2014 hankkeen aluekierros Kehittämisjohtaja Marko Puttonen / Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari Hyvän ja laadukkaan asiakaspalvelun periaatteita

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013 Melan strategia 2014-2017 Hallitus 4.6.2013 2 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän eri vaiheissa.

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS journalistiseminaari 31.3.2014 Jyväskylä Kari Pessi Toimitusjohtaja Esityksen sisältö Valtorin esittely Tietojärjestelmien

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Syyskuu 2015 Rehtori Taina Saarinen 1 Johtaminen Mihin suuntaan ja mihin ei? Onko onnistuttu vai ei? Tavoiteasetanta ja vaikuttavuusarviointi Missä päätetään

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Osakeyhtiö sairaanhoitopiirin palvelujen tuottajana. Paula Juvonen palvelujohtaja Arkea

Osakeyhtiö sairaanhoitopiirin palvelujen tuottajana. Paula Juvonen palvelujohtaja Arkea Osakeyhtiö sairaanhoitopiirin palvelujen tuottajana Paula Juvonen palvelujohtaja Arkea 1 Sairaaloiden ruokapalvelut Tuotamme 4,2 miljoonaa annosta sairaalaruokaa vuodessa kaupunginsairaalaan, Tyksiin sekä

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän 1 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 29 päivänä tammikuuta 2010 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kasvun Portaat Oy JOHDANTO Kasvun Portaat Oy:n asiakastyytyväisyyskysely tehtiin joulukuun aikana kirjekyselynä. Kysely suunnattiin niiden kuntien sosiaalityöntekijöille, joista

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot