HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus Förvaltningens IT-central ITC Agency HALTIK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus Förvaltningens IT-central ITC Agency HALTIK"

Transkriptio

1 HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus Förvaltningens IT-central ITC Agency HALTIK Vuosikertomus 2012

2 Johtajan katsaus HALTIK vuonna 2012 Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKin toimintavuonna 2012 rakennettiin peruspalvelutoiminnan rinnalla hallinnonalan turvallisuusverkkohanke TUVEa. Lisäksi toimintavuoden 2012 aikana sekä peruspalveluiden että projekti- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen kasvoivat merkittävästi. TORI-hankkeen nykytila-analyysin perusteella HALTIK on edistyksellisimpien ICTtoimijoiden joukossa koko valtionhallinnossa. Peruspalvelutuotantomme menojen kokonaismäärä vuonna 2012 oli yhteensä 41,501 milj. euroa. Projekti- ja asiantuntijapalveluita tuotettiin noin 42,558 milj. eurolla. Toiminnan kokonaismenot olivat vuonna 2012 yhteensä 84,059 milj. euroa ja nousua edelliseen vuoteen oli 12,336 milj. euroa. Asiakkaidemme palvelutarpeiden kasvun myötä myös henkilöstömäärä lisääntyi. Vuoden 2012 lopussa meillä työskenteli 335 vakituista ja 101 määräaikaista työntekijää. Suurimmat toimipisteemme ovat Rovaniemellä, Kajaanissa ja pääkaupunkiseudulla. Näiden lisäksi toimintaa on 24 muulla paikkakunnalla, joissa asiakkaillamme on pääpoliisiasemia, rajavartioasemia, hätäkeskuksia tai muita merkittäviä toimipisteitä. Vuosi 2012 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi uudessa toimitilassamme Isomuksessa Rovaniemellä. Isomuksessa on työtilat kaikille Rovaniemen noin 220 työntekijälle. Uudet turvalliset ja viihtyisät toimitilat ovat osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja ne ovat parantaneet organisaatiomme toimintaa ja tiedonkulkua sekä lisänneet yhteisöllisyyttä.

3 Vuonna 2012 käynnistyi HALTIKin toimintaympäristöön vaikuttavia suuria muutoksia 3 Merkittävin muutoksista on hallitusohjelman mukainen valtion toimialariippumattomat ICT-palvelut kokoava TORI-hanke. Osallistuimme aktiivisesti yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa TORI-kokonaisuuden eteenpäin viemiseen. Sisäasiainministeriön hallinnonalan kannalta on tärkeää, että turvallisuusviranomaisten operatiivinen toiminta ei kärsi tulevassa muutoksessa. Toinen suuri toimintaamme vaikuttava muutos on hallinnon turvallisuusverkko TUVEn käyttöönotto. TUVE-hankkeessa on rakennettu valtion ylimmälle johdolle ja turvallisuusviranomaisille oma turvallinen, korkean varautumisen tietoverkko. Tehtävänämme on ollut TUVE-verkon ICT-palveluiden yhtenäistäminen ja tuotteistaminen. Vuonna 2012 aloitetut palveluiden tuotantoon siirrot jouduttiin tekemään osittain samanaikaisesti TUVE-infrastruktuurin rakentamisen kanssa, mikä aiheutti ylimääräisiä palveluiden käyttökatkoksia ja häiriöitä. TUVE-infrastuktuurin ja -palveluiden käyttöönotto saatetaan loppuun vuoden 2013 aikana ja ne ovat tulevaisuudessa kaikkien yhteiskunnan turvallisuuden kannalta keskeisten toimijoiden käytettävissä. HALTIKin johtaja vaihtui toimintavuoden aikana Aloitin uutena johtajana syyskuun alussa. Alku uudessa tehtävässä on ollut mielenkiintoinen ja vauhdikas. Sisäasiainministeriön hallinnonala elää tällä hetkellä kokonaisuudessaan voimakasta murrosvaihetta. Toimintaympäristössämme tapahtuu taloudellisten reunaehtojen muuttuessa suuria rakenteellisia muutoksia. Asiakkaidemme odotukset HALTIKin palveluiden saatavuuden, luotettavuuden ja vaikuttavuuden suhteen ovat korkeat ja oikeutetut. Osaavan henkilökuntamme ja huippuluokan teknisten resurssien turvin pystymme vastaamaan näihin odotuksiin jatkossakin. Teemme HALTIKissa merkityksellistä työtä sisäisen turvallisuuden viranomaisten toiminnan turvaamiseksi. Jos vuosi 2012 oli HALTIKissa työntäytteinen, tulee sama linja jatkumaan myös vuonna Töitä ja haasteita meillä riittää., johtaja

4 Direktörens översikt HALTIK år 2012 Verksamhetsåret 2012 för förvaltningens IT-central HALTIK färgades av förvaltningens säkerhetsnätverk TUVE som byggdes upp vid sidan av basserviceproduktionen. Även produktionen av både basservice och projekt- och experttjänster ökade betydligt under verksamhetsåret Det totala beloppet på utgifterna för vår basserviceproduktion uppgick till miljoner euro år Projekt- och experttjänster producerades för cirka miljoner euro. Verksamhetens totala utgifter uppgick till miljoner euro år 2012, vilket innebar en ökning på miljoner euro jämfört med föregående år. En analys av nuläget som genomfördes inom ramarna för projektet TORI visar att HALTIK är en av de reformvänligaste ICT-aktörerna inom hela statsförvaltningen. I och med kundernas ökade servicebehov ökade också antalet anställda. I slutet av 2012 hade vi 335 ordinarie anställda och 101 visstidsanställda. Våra största enheter finns i Rovaniemi, Kajana och huvudstadsregionen. Dessutom har vi verksamhet på 24 andra orter där våra kunder har huvudpolisstationer, gränsbevakningsstationer, nödcentraler och andra viktiga enheter. År 2012 var det första fulla verksamhetsåret i våra nya lokaler Isomus i Rovaniemi. Isomus inrymmer arbetsrum för alla våra cirka 220 anställda i Rovaniemi. De nya säkra och trivsamma lokalerna utgör en del av god personalpolitik och har gjort vår organisations verksamhet och det interna informationsutbytet smidigare samt bidragit till gemenskapsandan.

5 År 2012 inleddes stora förändringar som påverkar HALTIKs verksamhetsmiljö 5 Den viktigaste förändringen är det regeringsprogramsenliga projektet TORI som samlar statens sektoroberoende ICT-uppgifter. I samarbete med inrikesministeriet medverkade vi aktivt i att driva TORI-helheten framåt. Det är viktigt för inrikesministeriets förvaltningsområde att den kommande ändringen inte har negativ inverkan på säkerhetsmyndigheternas operativa verksamhet. En annan stor förändring som påverkar vår verksamhet är införandet av förvaltningens säkerhetsnätverk TUVE. Inom projektet TUVE har man för den högsta statsledningen och säkerhetsmyndigheterna byggt upp ett eget datanät som stödjer höjd beredskap. Vår uppgift har varit att förenhetliga och produktifiera ICT-uppgifterna inom TUVE-nätverket. Vi var tvungna att delvis genomföra den överföring av service till produktion som inleddes 2012 samtidigt med byggandet av TUVE-infrastrukturen, vilket orsakade extra driftsavbrott och störningar i servicen. Införandet av TUVE-infrastrukturen och -tjänsterna kommer att slutföras under I framtiden kommer TUVE att finnas tillgänglig för alla aktörer som är viktiga för samhällets säkerhet. HALTIK fick en ny direktör under verksamhetsåret Jag började som HALTIKs nya direktör i början av september. Den första tiden i den nya uppgiften har varit intressant och fartfylld. Inrikesministeriets förvaltningsområde lever i sin helhet för närvarande i en stark brytningstid. I och med att de ekonomiska randvillkoren ändras sker det också stora strukturella förändringar i vår verksamhetsmiljö. Våra kunder har höga och berättigade förväntningar på HALTIKs tjänster när det gäller tjänsternas tillgänglighet, tillförlitlighet och effektivitet. Tack vare vår kunniga personal och tekniska resurser i toppklass kan vi även i fortsättningen uppfylla dessa förväntningar. Vi vid HALTIK utför betydande arbete i syfte att säkerställa de interna säkerhetsmyndigheternas verksamhet. Om året 2012 var arbetsfyllt för HALTIK kommer det att fortsätta på samma bana även under Vi har mycket arbete och talrika utmaningar framför oss., direktör

6 Turvallista tietoliikennettä turvallisuusviranomaisille Turvalisuus Käytettävyys Yhteistyö HALTIKin suurin ponnistus vuonna 2012 oli turvallisuusverkkohanke TUVE. TUVE-hanke on valtiovarainministeriön ohjaama sisäasiain-, puolustus-, liikenne- ja viestintä- sekä ulkoasiainministeriön toteuttama yhteishanke. Hankkeen tehtävänä on turvallisuusviranomaisten korkeaa varautumisastetta tukeva tietoverkko, joka liittää yhteen olemassa olevat tietoliikennejärjestelyt sekä nostaa merkittävästi tietoliikenneverkon suojaus- ja varautumistasoa. Turvallisuusverkko yhtenäistää perus-, verkko- ja infrapalvelut sekä viestintä- ja päätelaitepalvelut turvallisuusviranomaisille. Turvallisuusverkon tavoitteena on varmistaa kriittisen tiedon eheys, saatavuus ja luottamuksellisuus. Turvallisuusverkko tulee viranomaisten päivittäiseen käyttöön turvaamaan viranomaisyhteistyötä kaikissa turvallisuustilanteissa, kuten poikkeuksellisissa luonnonilmiöissä, sähkökatkoksissa tai tietoverkkohyökkäyksissä. Tietoturvallisia ratkaisuja HALTIKin TUVE Tietoverkkoplavelut (TVP) -projektin keskeisiä loppukäyttäjille näkyviä lopputuotoksia ovat mm. : työasemavakioon (Win7) siirtyminen toimipisteiden lähiverkon muutokset sekä toimipisteiden liittäminen turvalliseen tietoverkkoon tietoliikenteen salaaminen palvelujen ja sovellusten sovittaminen ja keskittäminen uusiin turvallisiin konesaleihin monikanavareitittimien käyttöönotto liikkuvissa yksiköissä kuten esimerkiksi poliisiautoissa tai helikoptereissa sekä uudet tai uudistetut viestintä- ja internetpalvelut. Korotettujen tietoturvallisuusratkaisujen taustalla on turvallisuusviranomaisten tietoturvavaatimukset sekä tietohallintolaki, joka edellyttää korotettua tietoturvaa vuoteen 2015 mennessä. Näihin haasteisiin vastaten TUVE-hanke rakentaa tietoturvallista verkkoa ja sen myötä turvallisempia palveluita turvallisuusviranomaisille.

7 Haasteiden kautta kohti maalia Vuoden 2012 aikana koettiin tietoteknisiä haasteita ja resursointivajetta, josta aiheutui aikatauluviiveitä. Näiden seurauksena loppukeväällä 2012 päädyttiin esittämään koko TUVE-hankkeelle vuoden jatkoaikaa. Kesäkuussa 2012 valtioneuvosto hyväksyikin määräajan jatkamisen vuoden 2013 loppuun saakka. Vuonna 2012 projekti kuitenkin saavutti maaleja ja ensimmäiset osakokonaisuudet saatiin valmiiksi ja niihin liittyvät osaprojektit päätettiin. Projektin edistyminen Vuoden 2012 aikana TUVE-projektissa jatkettiin infraan liittyviä perustoteutuksia ja päästiin TUVE-toteutusten tuotantoon siirtoihin. Toteutusten tuotantoonsiirtoja tehtiin esimerkiksi Win7-työasemien levityksessä, toimipisteiden LAN-uudistuksessa, uusissa ja uudistetuissa viestintäpalveluissa, salausverkkototeutuksissa, toimipisteiden TUVE-käyttöönotoissa ja sovitettujen sovellusten siirroissa uusiin konesaleihin. Myös sovellusten siirrot sellaisenaan saatiin käyntiin syksyllä Saavutettuja tuloksia Vuonna 2012 saatiin valmiiksi seuraavat TUVEn osakokonaisuudet: tietoturvasertifiointi Portti-käyttäjä- ja pääsynhallinta puhe- ja videoneuvottelupalvelut uusien TUVE-konesalien käyttöönotot langattomat ratkaisut Tokka-työnohjausjärjestelmä sekä aluepalvelut ja liiketoiminnan kehittäminen. Nämä toteutukset ovat siirtyneet osaksi HALTIKin normaalia palvelutuotantoa. Lisäksi kollaboraatiopalvelut, TUVE-työasemapalvelut, tietoliikennealusta, hallinta- ja salausverkko sekä osaamisen hallinta on siirretty osaksi HALTIKin normaalia linjatyötä. Vuonna 2013 toimintojen siirtäminen osaksi palvelutuotantoa Vuonna 2013 TUVE TVP-projektissa jatkavat seuraavat osakokonaisuudet: sovellusten sovittaminen konesalisiirrot lähiverkot palvelualusta tietoturva-alusta Internet-toteutus tuotantoonsiirrot eli toimipisteiden liittäminen TUVEverkkoon VIRVE/TUVE-liitos tekninen tietoturvan tarkastus sekä projektin hallinto. HALTIKin TVP-projekti päättyy vuoden 2013 lopussa, jonka jälkeen TUVEen liittyvät työt ja lopputulokset kokonaisuudessa luovutetaan HALTIKin linjaorganisaatiolle. 7

8

9 TUVE-työasema koetaan myönteisenä, kun uusiin toimintatapoihin tottuu. 9 Tietoturvaa TUVE-työasemalla Vuoden 2012 lopussa Win7 eli TUVE-työasemalevitys sisäasiainhallinnonalalla oli tehty noin työasemaan, mikä vastaa noin 37 % koko hallinnonalan työasemakannasta. Loput hallinnonalan työasemista muutetaan TUVE-työasemiksi kesään 2013 mennessä. Lisäksi työasemavakio ja oma etäkäyttöprofiili tarjottiin alkusyksyllä koekäyttöön reilulle kymmenelle Puolustusvoiminen Johtamisjärjestelmäkeskuksen (PVJJK) käyttäjälle. TUVE-työasema tarkoittaa työasemaa, joka täyttää asiakasvirastojen sekä TUVEhankkeen määrittelemät tietoturvamääritykset. TUVE-työasemavakio on koettu myönteisenä sen jälkeen, kun uuteen ympäristöön ja uusiin korotettuihin tietoturvatason täyttäviin toimintatapoihin on totuttu. Merkittävä loppukäyttäjälle näkyvä uudistus on asiointikorttikirjautuminen. Lisäksi TUVE-työasemaan kirjautuminen on mahdollista mistä tahansa hallinnonalan työasemasta, jolloin jokainen pääsee käsiksi oman organisaation kotilevyasemiin. Merkittävä osa TUVE-työasemaprojektissa teknisen työn ohessa on ollut prosessien toteuttaminen korotettujen tietoturvatasovaatimusten mukaisesti. Prosessien muuttaminen on vaatinut merkittävää työpanosta niin asiakkailta kun HALTIKilta. TUVE-työasemavakioinnin haasteena on ollut asiakasorganisaatioiden keskeisten järjestelmien Win7-sovitusten yhteensopivuus. Joidenkin organisaatioiden osalta levitystä on hidastanut myös tietoturvasyistä työasemavakioon vaadittava pakotettu toimikorttikirjautuminen, jonka hallinnolliset menettelyt ovat vaatineet omat aikataulunsa. TUVE-työasemalevitys on tehty osana HALTIKin TUVE TVP-projektia.

10 Videoneuvottelupalvelu täyttää turvallisuusviranomaisten vaatimukset ORGANISATION CERTIFIED BY ISO/IEC HALTIKin tuottaman videoneuvottelu palvelun trendi on jatkuvassa nousussa. HALTIKin tuottama videoneuvottelupalvelu on käytettävissä kaikissa HALTI- Kin asiakastoimipisteissä, joka tarkoittaa kattavaa verkostoa koko Suomen alueella. Videoneuvotteluyhteyden saa erillisten videoneuvottelulaitteiden lisäksi myös omalta TUVE-työasemalta. Myös maiden rajojen sekä jopa mannerten väliset yhteydet videoneuvottelun kautta ovat mahdollisia. HALTIKin videoneuvottelupalvelu tuotetaan TUVE-verkossa, jolloin se täyttää asiakkaiden määrittämät tietoturvallisuusvaatimukset salaamalla yhteydet päästä päähän. Palvelu on turvallisuusviranomaisten asioiden käsittelyn ja toiminnan edellytys. HALTIKin tuottamalla videoneuvottelupalvelulla vähennetään matkustamista, helpotetaan eri paikkakunnilla olevien henkilöiden päivittäistä kanssakäyntiä ja tehostetaan kumppani- ja toimittajayhteistyötä. Matkustamiseen käytetty aika sekä kustannukset voidaan käyttää paremmin organisaation perustoimintaan. Videoneuvottelupalvelun hyödyntäminen jokapäiväisessä toiminnassa on jatkuvasti kasvava trendi ja palvelun kysyntää on myös muilta hallinnonaloilta. Vuonna 2012 videoneuvottelupalvelujen osalta viimeisteltiin TUVE-toteutusta ja videoneuvottelulaitteet liitettiin maaliskuussa palveluun, joka mahdollistaa soiton julkiseen verkkoon Internet-rajapintalaitteen kautta. Kuormanjakokapasiteetin viimeinen laajennus valmistui kesällä 2012 ja toteutusten siirto TUVEverkkoon toteutettiin syyskuussa Loppuvuonna 2012 asennettiin käyttöä edelleen tehostava kuormanjako ratkaisu, jonka käyttäjäksi hallinnonala siirtyy vuoden 2013 alussa. Kesällä 2012 HALTIK sai ISO/IEC sertifikaatin, joka tarkoittaa standardin mukaisesti sertifioitua tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. Sertifioitua hallintajärjestelmää noudattavat HALTIKin tuottamat viestintä- ja yhteyspalvelut. Videoneuvottelupalvelu on osa HALTIKin viestintäpalvelua. Videoneuvottelupalveluiden uudistus on tehty osana HALTIKin TUVE TVPprojektia.

11 HALTIKin videoneuvottelukehitys /2012* Neuvottelut kappaletta *11/2012 -> Kuormanjaon käyttöönotto muuttaa raportointia * 11/2012 alkaen raportointi on muuttunut kuormanjaon käyttöönoton myötä.

12 Portti mahdollistaa kertakirjautumisen HALTIKin asiakasorganisaatioilla on käytössään useita erilaisia tietojärjestelmiä lukuisine käyttäjätunnuksineen ja salasanoineen. Portti-projektin tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka mahdollistaisi sisäänpääsyn järjestelmiin yhdellä käyttäjän tunnistautumisella. Portti-projektin tavoitteena oli saada asiakasorganisaatioiden määrittämät sekä turvallisuusverkon vaatimat tietoturvallisuuskriteerit täyttävä yhteinen käyttäjäystävällinen ratkaisu kaikille turvallisuusviranomaisille. Valittu ratkaisu pohjautuu henkilön tunnistamisessa joko asiointikortin käyttöön tai toimialuekirjautumiseen. Portti mahdollistaa kertakirjautumisen, käyttöoikeuksien hallinnan, automaattisen käyttöoikeuksien toteutuksen kohdejärjestelmiin, käyttäjähakemiston sekä käyttäjien tunnistamisen ja luottamisen yli organisaatiorajojen. Ulkopuolisen tahon suorittamassa teknisessä tarkastuksessa todettiin, että Portin toteuttaminen oli erittäin hyvin dokumentoitu ja kuvattu. Projektin aikana kertakirjautumisen piiriin liitettiin osa asiakasorganisaatioiden järjestelmistä. Jatkokehitystyössä Porttiin liitetään uusia kohdejärjestelmiä sekä kehitetään edelleen käyttöoikeuksien hakutoimintoja ja raportointia loppukäyttäjäystävälliseksi. Tavoitetilassa kaikilla TUVE-verkon käyttäjillä on yhteinen käyttövaltuuksien hallintajärjestelmä, joka vähentää merkittävästi manuaalista työtä. Portti käyttäjä- ja pääsynhallintajärjestelmä osana HALTIKin TUVEhanketta (TVP-projektia) saatiin maaliin tavoitteiden mukaisesti loppuvuodesta Portti on nyt osa HALTIKin palvelutuotantoa.

13 HALTIKin uusi työnohjausjärjestelmä TOKKA 13 Portti ja TOKKA maaliin. HALTIKin TOKKA projektissa otettiin käyttöön uusi työnohjausjärjestelmä TOKKA ja kehitettiin projektiin valittuja ITIL -prosesseja. TOKKAn pilotointi käynnistyi marraskuussa 2011 ja ensimmäisen vaiheen käyttöönotto toteutettiin Tuolloin otettiin käyttöön ServideDesk, tapahtuman-, ongelman- ja palvelutasonhallinnan prosessit sekä asiakasportaali. TOKKA korvasi HALTIKin aiemman työnohjausjärjestelmä DESKin. TOKKAn toisen vaiheen käyttöönotto toteutettiin ja siihen sisältyi muutoksen-, jakelun- ja konfiguraationhallinnan prosessit ja modulit. TOKKA TOKKA on sekä projekti, joka toteutettiin vuosien aikana, että uusi DESKIn korvannut työnohjausjärjestelmä. TOKKA projektina toteutti projektiin valittujen ITIL-prosessien ja uuden työnohjausjärjestelmän TOKKAn käyttöönoton vaiheittain vuoden 2012 aikana. TOKKAn keskeisimpiä osia ovat ServiceDesk, tapahtuman-, ongelman- ja palvelutasonhallinta, asiakasportaali, ratkaisuja tietämyskanta, muutoksen ja jakelunhallinta sekä omaisuuden- ja konfiguraationhallinta. Muut projektiin sisältyneet ITIL-prosessit ovat jatkuvuuden-, tietoturvan-, saatavuuden- ja kapasiteetinhallinta sekä ITtaloushallinto. TOKKA toteutettiin osittain osana HALTIKin TUVE-projektia. TOKKA projektissa ohjattiin ja tuettiin projektiin valittujen prosessien prosessikehitystyötä. Prosessikehitystyötä edistivät virastoon nimetyt prosessivastuuhenkilöt. Prosesseille tehtiin projektin alussa lähtökohtatilanteen arviointi ja etenemissuunnitelma. Prosessikehitystyötä edistettiin ja seurattiin prosessityöpajoissa, joita pidettiin noin neljä työpajaa per prosessi. Prosesseille tehtiin myös käyttöönottovalmiuden arviointi. TOKKAn piirissä on n yksittäistä tietojärjestelmien loppukäyttäjää ja noin 500 asiantuntija/tukiryhmäkäyttäjää. Tuettuja järjestelmiä TOKKAn piirissä on 184 ja tukiryhmiä 190. TOKKA -projekti päättyi , jonka jälkeen uusi työnohjausjärjestelmän ylläpito siirtyi osaksi HALTIKin palvelutuotantoa.

14 Toiminnan kehittämistoimenpiteillä tyytyväisyys nousuun HALTIKin asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain Asiakastyytyväisyys HALTIKin toimintaa kohtaan vuosina nousi vuosittain lähes kaikilla mitattavilla osaalueilla. Vuonna 2012 tämä positiivinen kehitys katkesi ja tyytyväisyys HALTIKin toimintaan laski vuoden 2010 tasolle. Tuloksissa on nähtävissä tuotannon vakiinnuttamiseen, palveluvasteeseen sekä projektitoimintaan kohdistuvat haasteet. Tutkimuksen mukaan Rajavartiolaitos on tyytyväisin ja Maahanmuuttovirasto on tyytymättömin HALTIKin toimintaan. Loppukäyttäjien kokemukset HALTIKin toiminnasta ovat kautta linjan myönteisempiä kuin ICT-henkilöiden ja yleisjohdon. Tutkimuksen perusteella kokonaistyytyväisyys HALTIKin toimintaan oli 2,78 asteikolla 1 5, jossa 3 on hyvä. Tyytyväisyys laski 0,19 yksikköä vuoden 2011 luvusta. Vastaajista 65 % arvio HALTIKin toiminnan vähintään hyväksi (3 5) ja kohtalaisen tai heikon arvion (1 2) antoi puolestaan 35 % vastaajista. Parhaimmat arviot annettiin HelpDesk-, viestintä-, yhteysja työasemapalveluista. Tyytyväisten määrä oli hieman lisääntynyt edellisestä vuodesta sovellusten ylläpito- ja kehittämispalvelussa sekä projektipalvelussa. HALTIKin toiminnassa keskeisimmät kehittämisen alueet ovat tuotannon vakiinnuttaminen ja palveluvasteen kehittäminen. Tekninen ICT-infrastruktuuri on saatava rakennettua toimintavarmaksi ja luotettavaksi. Samanaikaisesti peruspalvelutuotanto ja asiakasprojektien eteneminen tulee turvata. Tämä vaatii toimintamallien selkeyttämistä ja johtamisen tehostamista, toimintojen priorisointia ja tarkempaa aikatauluttamista. Lisäksi palveluvastetta tulee parantaa palvelupyyntöjen hallinnan kehittämisellä ja asiakkuudenhallintamallin vakiinnuttamisella. Tutkimuksen toteuttamisesta HALTIKin asiakastyytyväisyyttä on mitattu vuosittain ensimmäisestä toimintavuodesta 2008 alkaen konsulttifirma Add Valuen toimesta. Asiakastyytyväisyystutkimuksessa kysyttiin asiakkaiden näkemyksiä HALTIKin toiminnasta, asiakkaalle tuotetusta arvosta, kyvykkyydestä, palveluista, asiakassuhteen hoitamisesta ja viestinnästä. Asiakastyytyväisyystutkimuksen kriteerit ovat tiukat ja tulosten tarkastelun keskiössä ovat ääripäät eli erittäin tyytyväiset ja kriittiset arviot. Tutkimus toteutettiin loka-marraskuussa Tutkimukseen osallistui 2305 henkilöä vastausprosentin ollessa 14 %, jota konsultin mukaan voidaan pitää riittävänä tulosten tarkastelussa web-kyselyn osalta. Vastaajat profiloitiin HALTIKissa: johtoon, ICT-henkilöihin ja loppukäyttäjiin. Vastaajaryhmiltä kysyttiin erilliset kysymyspatteristot.

15 Seuraavassa taulukossa ovat asiakkaiden vastausten keskiarvot (sulkeissa muutos edellisvuoteen) sekä tyytyväisten asiakkaiden osuus prosentteina ilmaistuna (5=erinomainen, 4=erittäin hyvä ja 3=hyvä): 15 % vastaajista Mitattava osa-alue Keskiarvo (muutos edelliseen vuoteen) arvioi toiminnan erinomaiseksi 5, erittäin hyväksi 4 tai hyväksi 3 Tyytyväisyys HALTIKin toimintaan 2,78 (-0,19) 65 % Toiminnan muutos kuluneen vuoden aikana 3,03 (-0,18) 82 % Suosittelee HALTIKia 3,14 (-0,14) 77 % Asiakassuhteen hoitaminen 2,65 (-0,20) 63 % Asiakasvastaavan toiminta 3,07 (-0,22) 79 % Asiakasviestintä 2,76 (-0,11) 65 % Häiriötiedottaminen 2,95 (-0,08) 73 % HelpDesk-palvelu 3,05 (-0,21) 75 % Tunnushuoltopalvelu 3,24 (-0,12) 82 % Tietojärjestelmäpäivystys 24/7-palvelu 3,15 (-0,18) 79 % Työasema- ja lähitukipalvelut 2,89 (-0,16) 68 % Viestintäpalvelut (videoneuvottelu-, sähköposti-, SharePoint-palvelu) 3,04 (-)* 77 % Yhteyspalvelut 2,94 (-0,08) 74 % Sovellusten ylläpito- ja kehityspalvelut 2,68 (+0,26) 68 % Projektit ja asiantuntijapalvelut 2,71 (+0,09) 60 % Käyttöpalvelut 2,83 (+0,08) 72 % Tietoliikennepalvelut 2,48 (-0,07) 57 % * Ei vertailutietoa edelliseen vuoteen.

16 HALTIKin toiminta yleisesti ja talousluvut 2012 Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) on sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen palvelukeskus. Sen tehtävänä on tuottaa asiakkaidensa korkean käytettävyyden ja turvallisuuden tieto- ja viestintätekniset (ICT) palvelut. HALTIKin asiakkaita ovat sisäasiainministeriö, poliisi, Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos, Maahanmuuttovirasto, Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskukset, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, ulkoasiainministeriö, Tulli, Väestörekisterikeskus, aluehallintovirastot (AVI), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ja Suomen Erillisverkot Oy. Toimintamme laajuus HALTIKissa on 335 vakituista ja 101 määräaikaista työntekijää toimipisteitämme on 28 paikkakunnalla, asiakastoimipisteitä on 420 tietojärjestelmien loppukäyttäjiä on henkilöä Talouslukujamme taloustoteuma 2012: 84 M (palvelusopimus 41,5 M, projektit 42,6 M ) talousarvio 2013: 56.6 M (ilman hankkeiden suoria kuluja) Suurimmat toimipaikkamme Rovaniemi Kajaani Vantaa Helsinki Turku

17 17 esti ja talousluvut 2012 TIK) on sisäasiainministeriön hallinnonalan nä on tuottaa asiakkaidensa korkean viestintätekniset (ICT) palvelut. isteriö, poliisi, rajavartiolaitos, hätäkeskuslaitos, lun vastaanottokeskukset, valtion talous- ja ovarainministeriö, oikeusministeriö, ulkoasiainluehallintovirastot (AVI), elinkeino-, liikenne- Erillisverkot Oy. tuista ja 101 määräaikaista työntekijää aikkakunnalla, asiakastoimipisteitä on 420 äyttäjiä on henkilöä, projektit 42,6 M ) kuluja)

18 Palvelusopimustoiminta / 1000 Palvelusopimustoiminta/ 1000 Poliisi Rajavartiolaitos Sisäasiainministeriö Hätäkeskuslaitos Muut* Maahanmuuttovirasto Pelastusopisto SM/ Pelastusosasto Vastaanottokeskukset Henkilötyö palve * Valtiovarainministeriön alaiset virastot, Ulkoministeriö, Suomen Erillisverkot Oy, Puolustusvoimat *Valtiovarainministeriön alaiset, Ulkoministeriö, Suomen Erillisverkot Oy, Puolustusvoimat 5 % 5 % 3 % 8 % 23 %

19 Projektitoiminnan henkilötyön toteuma / to 394 Turvallisuusverkkohanke Poliisi Hätäkeskuslaitos 304 Sisäasiainministeriö 439 Rajavartiolaitos 86 Muut 61 Maahanmuuttovirasto et 96 Henkilötyö palveluittain Henkilötyö palveluittain svoimat % 8 % 11 % 10 % 5 % 3 % Työasemapalvelut 23 % Projektit Järjestelmien ylläpitopalvelut Sisäiset toiminnot Yhteyspalvelut ServiceDesk-palvelut -palvelut 20 % Viestintäpalvelut Käyttöpalveltu Käyttöpalvelut 15 % Tietoliikennepalvelut

20 HALTIK HALTIK Turvallisuuden ytimessä HALTIK I säkerhetens centrum HALTIK Centred on Security Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK PL 56, Rovaniemi Puhelin , lukien

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Tavoitteellista ja turvattua palvelutuotantoa

Tavoitteellista ja turvattua palvelutuotantoa Vuosikertomus 2011 1 Tavoitteellista ja turvattua palvelutuotantoa Onnistuneen tuotannon takana on useita kehitystoimenpiteitä. HALTIKin neljännen henkilöstöbarometrin perusteella todettiin, että toimintamme

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

Mobiliteetti ja kommunikaatio

Mobiliteetti ja kommunikaatio Mobiliteetti ja kommunikaatio Kokemuksia tietoturvallisesta kommunikaatiopalvelusta hajautetussa ympäristössä Hannu Naumanen Järjestelmäpäällikkö 31.10.2012 HALTIK lyhyesti Toiminta alkanut 1.3.2008 Viraston

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS journalistiseminaari 31.3.2014 Jyväskylä Kari Pessi Toimitusjohtaja Esityksen sisältö Valtorin esittely Tietojärjestelmien

Lisätiedot

1. HALTIK tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut.

1. HALTIK tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut. Kieku Ajanhallinta Toimintamme HALTIK kehittää, hankkii, tuottaa ja ylläpitää sisäasiainministeriön hallinnonalan strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 Hallinnon tietotekniikkakeskus TULOSSOPIMUS 1 (6) HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 SISÄLLYS 1 VALTION v. 2009 TALOUSARVIOESITYKSESSÄ MAINITUT TAVOITEET...2

Lisätiedot

Toimintakertomus id9498059 2 (43) Hallinnon tietotekniikkakeskus Allekirjoitettu 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013

Toimintakertomus id9498059 2 (43) Hallinnon tietotekniikkakeskus Allekirjoitettu 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 HALTIKin toimintakertomus vuodelta 2012 Toimintakertomus id9498059 2 (43) Allekirjoitettu 00.06.01 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen. Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015

Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen. Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Strategiasta toteutukseen Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskus

Hallinnon tietotekniikkakeskus Sisäministeriön hallinnonala SMDno-2015-357 Hallinnon tietotekniikkakeskus Tulostavoiteasiakirja 2016 Vuosi 2016 on Haltikin viimeinen toimintavuosi. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen

Lisätiedot

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa johtamisjärjestelmä muutoksessa PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ PRIKAATIKENRAALI ILKKA KORKIAMÄKI Mihin maailmaan olemme menossa JULK-ICT TORI-palvelukeskus SA - johtaminen PV (PVJJK) TORI

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2011

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2011 Päätös id8731759 1 (8) Allekirjoitettu 01.02.02 HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2011 Päätös id8731759 2 (8) Allekirjoitettu 01.02.02 1 Johdanto...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Hallinnon

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2010

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2010 Hallinnon tietotekniikakeskus Allekirjoitettu id8143368 1 (8) 26.04.2011 HAL/2011/136 HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2010 Hallinnon tietotekniikkakeskus Rantavitikantie 33, PL 56,

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

ICT kehitysnäkymät. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko

ICT kehitysnäkymät. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko ICT kehitysnäkymät Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko 2 Mikä ICT? Digitaalisuus Kyber IoT LTE, MKR PRS.. Vaatii pohjalle yhteiset toimintatavat ja -ratkaisut 3 4 5 ICT:n

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 13.10.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU Kimmo Manni SUOMEN ERILLISVERKOT OY:N PERINTEISET TOIMINNOT - Viranomaisradioverkko VIRVEn operaattori - Yksittäisten turvallisuusviranomaisten erillisjärjestelmien

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Valtion yhteiset infrastruktuuripalvelut. Tuomo Pigg Neuvotteleva virkamies JulkICT-toiminto 11.12.2012

Valtion yhteiset infrastruktuuripalvelut. Tuomo Pigg Neuvotteleva virkamies JulkICT-toiminto 11.12.2012 Valtion yhteiset infrastruktuuripalvelut Tuomo Pigg Neuvotteleva virkamies JulkICT-toiminto 11.12.2012 Esityksen sisältö 1. Tietoliikennepalvelut 2. Konesali- ja kapasiteettipalvelut 3. Viestintäpalvelut

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Valtion keskitettyjen ICT-palvelujen tulevaisuuden näkymät. Kieku-päätösseminaari Sari-Anne Hannula

Valtion keskitettyjen ICT-palvelujen tulevaisuuden näkymät. Kieku-päätösseminaari Sari-Anne Hannula Valtion keskitettyjen ICT-palvelujen tulevaisuuden näkymät Kieku-päätösseminaari 29.11.2016 Sari-Anne Hannula Toiminta-ajatus, tavoitteet ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos TORI-palvelut Palvelukarttaluonnos Palvelukartan taustoja Palvelukartta on kuvaus palvelukokonaisuuksista, jotka eivät sellaisenaan ole asiakkaille tuotteistettavia palveluja Asiakkaille hinnoiteltavat

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

TORI Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICTtehtävien. 11.6.2013 Sari-Anne Hannula, projektijohtaja Valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto

TORI Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICTtehtävien. 11.6.2013 Sari-Anne Hannula, projektijohtaja Valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto TORI Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICTtehtävien kokoamishanke 11.6.2013 Sari-Anne Hannula, projektijohtaja Valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Hallitusohjelma Tausta -> hallinnonalojen

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun merkitys valtion konesalistrategian toteuttamisessa VM/JulkICT / Tuomo Pigg

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun merkitys valtion konesalistrategian toteuttamisessa VM/JulkICT / Tuomo Pigg Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun merkitys valtion konesalistrategian toteuttamisessa 20.11.2014 VM/JulkICT / Tuomo Pigg Taustaa Konesali- ja kapasiteettipalvelut ovat toimialariippumattomia palveluita

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

TORI-hanke Virtun näkökulmasta. Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014

TORI-hanke Virtun näkökulmasta. Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014 TORI-hanke Virtun näkökulmasta Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014 Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant

Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant Keravan kaupungin tietotekniikan palvelukeskus Henkilöstö: noin 30 hlö Asiakkaat: Järvenpään, Keravan ja Mäntsälän kunnat Työasemia: noin

Lisätiedot

OKM-ICT kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat

OKM-ICT kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat OKM-ICT-2015 -kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat Korkeakoulu- ja tiedesektori ovat avainasemassa ICT-ala osaamisen ja innovaatioiden kehittämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Valtiovarainministeriö, 18.5.2016, VM/853/00.05.00/2016. Puolustusvoimat, 20.5.2016, AM9733. Puolustusministeriö,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

TORI Yhteistä työtä, parhaita palveluita keskitetyt ICT-palvelut valtionhallinnolle

TORI Yhteistä työtä, parhaita palveluita keskitetyt ICT-palvelut valtionhallinnolle TORI Yhteistä työtä, parhaita palveluita keskitetyt ICT-palvelut valtionhallinnolle Sari-Anne Hannula, projektijohtaja VM, JulkICT-toiminto 26.9.2013 TORI-hanke 7.5.2012-31.12.2014 Valtion toimialariippumattomat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällys Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Visio 2015 ja Strategiset linjaukset Johtajan katsaus Direktörens översikt Organisaatio HALTIK Suomen

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Palkeet asiakastyytyväisyys

Palkeet asiakastyytyväisyys Palkeet asiakastyytyväisyys Kieku-info 30.9.2015 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen kohderyhmät Asiakasvirastojen yhteyshenkilöt ja johto

Lisätiedot

Mitä tekee Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori?

Mitä tekee Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Mitä tekee Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Valtori syntyi 1.3.2014 2 Tausta ja taival

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus. Vuosikertomus 2008

HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus. Vuosikertomus 2008 HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus Vuosikertomus 2008 Toimitus Eija Hiukka Valokuvat Sirpa Määttänen ja Eija Hiukka Taitto Teemu Pokela Paino Vammalan Kirjapaino Oy, 2009 Painopaperi Galerie Art Silk

Lisätiedot

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet Yleisesittely Julkaisutilaisuus 12.6.2014 Teknologiajohtaja Aki Siponen, Microsoft Oy SFS-ISO/IEC 27002:2013 tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

Taloushallinnon kehityskaari Prosessien sujuvoittaminen ja tuottavuuden parantaminen

Taloushallinnon kehityskaari Prosessien sujuvoittaminen ja tuottavuuden parantaminen Taloushallinnon kehityskaari Prosessien sujuvoittaminen ja tuottavuuden parantaminen 18.11.2015 Eila Neitola Tehtävät Hallinnon turvallisuusverkko TUVEn tieto- ja viestintätekniset palvelut ja integraatiopalvelut

Lisätiedot

ICT-palveluiden tuottaminen ja hallinta valtionhallinnossa

ICT-palveluiden tuottaminen ja hallinta valtionhallinnossa ICT-palveluiden tuottaminen ja valtionhallinnossa Sari-Anne Hannula, kehitysjohtaja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Esityksen sisältö Valtion toimialariippumaton ict koottiin yhteen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Pääte- ja käyttäjätukipalvelut Tietoliikennepalvelut Viestintätekniset

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Internatboende i Fokus

Internatboende i Fokus Internatboende i Fokus Michael Mäkelä Säkerhet i våra skolor och internat 8.6.2016, Tammerfors 1 Säkerhet i läroanstalter: Ett tema som har diskuterats en hel del på olika nivåer under de senaste åren,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tiera lyhyesti Tiera on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka järjestää palveluita omistajilleen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 26/2013 vp toimipai- TUVE-turvallisuusverkkohankkeen kat ja henkilöstösiirrot Eduskunnan puhemiehelle Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksella (PVJJK) on tällä hetkellä toimipisteet

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Seuraavaksi: Tuotantojohtaja Seppo Mellas, Valtori: Valtorin tuotteistetut palvelut

Seuraavaksi: Tuotantojohtaja Seppo Mellas, Valtori: Valtorin tuotteistetut palvelut Seuraavaksi: Tuotantojohtaja Seppo Mellas, Valtori: Valtorin tuotteistetut palvelut Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori Valtorin tuotteistetut palvelut Tuotantojohtaja Seppo

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Suorin reitti Virtu-palveluihin

Suorin reitti Virtu-palveluihin Suorin reitti Virtu-palveluihin Haka- ja Virtu-seminaari 9.2.2011 Hannu Kasanen, Secproof Finland Secproof Finland Noin 15 hengen konsultointi- ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Perustettu vuonna

Lisätiedot

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN HANKKEEN LIIKETOIMINNALLISET PERUSTELUT PROJEKTETS AFFÄRSMÄSSIGA MOTIVERINGAR

Lisätiedot

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Matti Lattu tietotekniikkapäällikkö Tietotekniikkaosasto Tietotekniikkapalveluiden työnjako Helsingin yliopistossa ennen vuotta 2007

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot 10/2015

Suomen Erillisverkot 10/2015 Suomen Erillisverkot 10/2015 Yhteiskunnan turvallisuuden mestari 2 Turvaamassa yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja - Suomen Erillisverkot -konsernin tehtävänä on turvata yhteiskunnan

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista Ville Koskinen Sales Specialist, HP Software

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Välineitä tuottavuuden parantamiseen: Kustannustehokkuutta yhteisillä ICT-palveluilla

Välineitä tuottavuuden parantamiseen: Kustannustehokkuutta yhteisillä ICT-palveluilla Välineitä tuottavuuden parantamiseen: Kustannustehokkuutta yhteisillä ICT-palveluilla Valtio Expo 17.5. Sari-Anne Hannula Toimitusjohtajan sijainen, kehitysjohtaja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus

Lisätiedot

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari 13.4.2010 Pori Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylijohtaja Rauno Saari 12.4.2010 1 Aluehallinnon uudistus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kaksi uutta

Lisätiedot