HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus Förvaltningens IT-central ITC Agency HALTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus Förvaltningens IT-central ITC Agency HALTIK"

Transkriptio

1 HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus Förvaltningens IT-central ITC Agency HALTIK Vuosikertomus 2012

2 Johtajan katsaus HALTIK vuonna 2012 Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKin toimintavuonna 2012 rakennettiin peruspalvelutoiminnan rinnalla hallinnonalan turvallisuusverkkohanke TUVEa. Lisäksi toimintavuoden 2012 aikana sekä peruspalveluiden että projekti- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen kasvoivat merkittävästi. TORI-hankkeen nykytila-analyysin perusteella HALTIK on edistyksellisimpien ICTtoimijoiden joukossa koko valtionhallinnossa. Peruspalvelutuotantomme menojen kokonaismäärä vuonna 2012 oli yhteensä 41,501 milj. euroa. Projekti- ja asiantuntijapalveluita tuotettiin noin 42,558 milj. eurolla. Toiminnan kokonaismenot olivat vuonna 2012 yhteensä 84,059 milj. euroa ja nousua edelliseen vuoteen oli 12,336 milj. euroa. Asiakkaidemme palvelutarpeiden kasvun myötä myös henkilöstömäärä lisääntyi. Vuoden 2012 lopussa meillä työskenteli 335 vakituista ja 101 määräaikaista työntekijää. Suurimmat toimipisteemme ovat Rovaniemellä, Kajaanissa ja pääkaupunkiseudulla. Näiden lisäksi toimintaa on 24 muulla paikkakunnalla, joissa asiakkaillamme on pääpoliisiasemia, rajavartioasemia, hätäkeskuksia tai muita merkittäviä toimipisteitä. Vuosi 2012 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi uudessa toimitilassamme Isomuksessa Rovaniemellä. Isomuksessa on työtilat kaikille Rovaniemen noin 220 työntekijälle. Uudet turvalliset ja viihtyisät toimitilat ovat osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja ne ovat parantaneet organisaatiomme toimintaa ja tiedonkulkua sekä lisänneet yhteisöllisyyttä.

3 Vuonna 2012 käynnistyi HALTIKin toimintaympäristöön vaikuttavia suuria muutoksia 3 Merkittävin muutoksista on hallitusohjelman mukainen valtion toimialariippumattomat ICT-palvelut kokoava TORI-hanke. Osallistuimme aktiivisesti yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa TORI-kokonaisuuden eteenpäin viemiseen. Sisäasiainministeriön hallinnonalan kannalta on tärkeää, että turvallisuusviranomaisten operatiivinen toiminta ei kärsi tulevassa muutoksessa. Toinen suuri toimintaamme vaikuttava muutos on hallinnon turvallisuusverkko TUVEn käyttöönotto. TUVE-hankkeessa on rakennettu valtion ylimmälle johdolle ja turvallisuusviranomaisille oma turvallinen, korkean varautumisen tietoverkko. Tehtävänämme on ollut TUVE-verkon ICT-palveluiden yhtenäistäminen ja tuotteistaminen. Vuonna 2012 aloitetut palveluiden tuotantoon siirrot jouduttiin tekemään osittain samanaikaisesti TUVE-infrastruktuurin rakentamisen kanssa, mikä aiheutti ylimääräisiä palveluiden käyttökatkoksia ja häiriöitä. TUVE-infrastuktuurin ja -palveluiden käyttöönotto saatetaan loppuun vuoden 2013 aikana ja ne ovat tulevaisuudessa kaikkien yhteiskunnan turvallisuuden kannalta keskeisten toimijoiden käytettävissä. HALTIKin johtaja vaihtui toimintavuoden aikana Aloitin uutena johtajana syyskuun alussa. Alku uudessa tehtävässä on ollut mielenkiintoinen ja vauhdikas. Sisäasiainministeriön hallinnonala elää tällä hetkellä kokonaisuudessaan voimakasta murrosvaihetta. Toimintaympäristössämme tapahtuu taloudellisten reunaehtojen muuttuessa suuria rakenteellisia muutoksia. Asiakkaidemme odotukset HALTIKin palveluiden saatavuuden, luotettavuuden ja vaikuttavuuden suhteen ovat korkeat ja oikeutetut. Osaavan henkilökuntamme ja huippuluokan teknisten resurssien turvin pystymme vastaamaan näihin odotuksiin jatkossakin. Teemme HALTIKissa merkityksellistä työtä sisäisen turvallisuuden viranomaisten toiminnan turvaamiseksi. Jos vuosi 2012 oli HALTIKissa työntäytteinen, tulee sama linja jatkumaan myös vuonna Töitä ja haasteita meillä riittää., johtaja

4 Direktörens översikt HALTIK år 2012 Verksamhetsåret 2012 för förvaltningens IT-central HALTIK färgades av förvaltningens säkerhetsnätverk TUVE som byggdes upp vid sidan av basserviceproduktionen. Även produktionen av både basservice och projekt- och experttjänster ökade betydligt under verksamhetsåret Det totala beloppet på utgifterna för vår basserviceproduktion uppgick till miljoner euro år Projekt- och experttjänster producerades för cirka miljoner euro. Verksamhetens totala utgifter uppgick till miljoner euro år 2012, vilket innebar en ökning på miljoner euro jämfört med föregående år. En analys av nuläget som genomfördes inom ramarna för projektet TORI visar att HALTIK är en av de reformvänligaste ICT-aktörerna inom hela statsförvaltningen. I och med kundernas ökade servicebehov ökade också antalet anställda. I slutet av 2012 hade vi 335 ordinarie anställda och 101 visstidsanställda. Våra största enheter finns i Rovaniemi, Kajana och huvudstadsregionen. Dessutom har vi verksamhet på 24 andra orter där våra kunder har huvudpolisstationer, gränsbevakningsstationer, nödcentraler och andra viktiga enheter. År 2012 var det första fulla verksamhetsåret i våra nya lokaler Isomus i Rovaniemi. Isomus inrymmer arbetsrum för alla våra cirka 220 anställda i Rovaniemi. De nya säkra och trivsamma lokalerna utgör en del av god personalpolitik och har gjort vår organisations verksamhet och det interna informationsutbytet smidigare samt bidragit till gemenskapsandan.

5 År 2012 inleddes stora förändringar som påverkar HALTIKs verksamhetsmiljö 5 Den viktigaste förändringen är det regeringsprogramsenliga projektet TORI som samlar statens sektoroberoende ICT-uppgifter. I samarbete med inrikesministeriet medverkade vi aktivt i att driva TORI-helheten framåt. Det är viktigt för inrikesministeriets förvaltningsområde att den kommande ändringen inte har negativ inverkan på säkerhetsmyndigheternas operativa verksamhet. En annan stor förändring som påverkar vår verksamhet är införandet av förvaltningens säkerhetsnätverk TUVE. Inom projektet TUVE har man för den högsta statsledningen och säkerhetsmyndigheterna byggt upp ett eget datanät som stödjer höjd beredskap. Vår uppgift har varit att förenhetliga och produktifiera ICT-uppgifterna inom TUVE-nätverket. Vi var tvungna att delvis genomföra den överföring av service till produktion som inleddes 2012 samtidigt med byggandet av TUVE-infrastrukturen, vilket orsakade extra driftsavbrott och störningar i servicen. Införandet av TUVE-infrastrukturen och -tjänsterna kommer att slutföras under I framtiden kommer TUVE att finnas tillgänglig för alla aktörer som är viktiga för samhällets säkerhet. HALTIK fick en ny direktör under verksamhetsåret Jag började som HALTIKs nya direktör i början av september. Den första tiden i den nya uppgiften har varit intressant och fartfylld. Inrikesministeriets förvaltningsområde lever i sin helhet för närvarande i en stark brytningstid. I och med att de ekonomiska randvillkoren ändras sker det också stora strukturella förändringar i vår verksamhetsmiljö. Våra kunder har höga och berättigade förväntningar på HALTIKs tjänster när det gäller tjänsternas tillgänglighet, tillförlitlighet och effektivitet. Tack vare vår kunniga personal och tekniska resurser i toppklass kan vi även i fortsättningen uppfylla dessa förväntningar. Vi vid HALTIK utför betydande arbete i syfte att säkerställa de interna säkerhetsmyndigheternas verksamhet. Om året 2012 var arbetsfyllt för HALTIK kommer det att fortsätta på samma bana även under Vi har mycket arbete och talrika utmaningar framför oss., direktör

6 Turvallista tietoliikennettä turvallisuusviranomaisille Turvalisuus Käytettävyys Yhteistyö HALTIKin suurin ponnistus vuonna 2012 oli turvallisuusverkkohanke TUVE. TUVE-hanke on valtiovarainministeriön ohjaama sisäasiain-, puolustus-, liikenne- ja viestintä- sekä ulkoasiainministeriön toteuttama yhteishanke. Hankkeen tehtävänä on turvallisuusviranomaisten korkeaa varautumisastetta tukeva tietoverkko, joka liittää yhteen olemassa olevat tietoliikennejärjestelyt sekä nostaa merkittävästi tietoliikenneverkon suojaus- ja varautumistasoa. Turvallisuusverkko yhtenäistää perus-, verkko- ja infrapalvelut sekä viestintä- ja päätelaitepalvelut turvallisuusviranomaisille. Turvallisuusverkon tavoitteena on varmistaa kriittisen tiedon eheys, saatavuus ja luottamuksellisuus. Turvallisuusverkko tulee viranomaisten päivittäiseen käyttöön turvaamaan viranomaisyhteistyötä kaikissa turvallisuustilanteissa, kuten poikkeuksellisissa luonnonilmiöissä, sähkökatkoksissa tai tietoverkkohyökkäyksissä. Tietoturvallisia ratkaisuja HALTIKin TUVE Tietoverkkoplavelut (TVP) -projektin keskeisiä loppukäyttäjille näkyviä lopputuotoksia ovat mm. : työasemavakioon (Win7) siirtyminen toimipisteiden lähiverkon muutokset sekä toimipisteiden liittäminen turvalliseen tietoverkkoon tietoliikenteen salaaminen palvelujen ja sovellusten sovittaminen ja keskittäminen uusiin turvallisiin konesaleihin monikanavareitittimien käyttöönotto liikkuvissa yksiköissä kuten esimerkiksi poliisiautoissa tai helikoptereissa sekä uudet tai uudistetut viestintä- ja internetpalvelut. Korotettujen tietoturvallisuusratkaisujen taustalla on turvallisuusviranomaisten tietoturvavaatimukset sekä tietohallintolaki, joka edellyttää korotettua tietoturvaa vuoteen 2015 mennessä. Näihin haasteisiin vastaten TUVE-hanke rakentaa tietoturvallista verkkoa ja sen myötä turvallisempia palveluita turvallisuusviranomaisille.

7 Haasteiden kautta kohti maalia Vuoden 2012 aikana koettiin tietoteknisiä haasteita ja resursointivajetta, josta aiheutui aikatauluviiveitä. Näiden seurauksena loppukeväällä 2012 päädyttiin esittämään koko TUVE-hankkeelle vuoden jatkoaikaa. Kesäkuussa 2012 valtioneuvosto hyväksyikin määräajan jatkamisen vuoden 2013 loppuun saakka. Vuonna 2012 projekti kuitenkin saavutti maaleja ja ensimmäiset osakokonaisuudet saatiin valmiiksi ja niihin liittyvät osaprojektit päätettiin. Projektin edistyminen Vuoden 2012 aikana TUVE-projektissa jatkettiin infraan liittyviä perustoteutuksia ja päästiin TUVE-toteutusten tuotantoon siirtoihin. Toteutusten tuotantoonsiirtoja tehtiin esimerkiksi Win7-työasemien levityksessä, toimipisteiden LAN-uudistuksessa, uusissa ja uudistetuissa viestintäpalveluissa, salausverkkototeutuksissa, toimipisteiden TUVE-käyttöönotoissa ja sovitettujen sovellusten siirroissa uusiin konesaleihin. Myös sovellusten siirrot sellaisenaan saatiin käyntiin syksyllä Saavutettuja tuloksia Vuonna 2012 saatiin valmiiksi seuraavat TUVEn osakokonaisuudet: tietoturvasertifiointi Portti-käyttäjä- ja pääsynhallinta puhe- ja videoneuvottelupalvelut uusien TUVE-konesalien käyttöönotot langattomat ratkaisut Tokka-työnohjausjärjestelmä sekä aluepalvelut ja liiketoiminnan kehittäminen. Nämä toteutukset ovat siirtyneet osaksi HALTIKin normaalia palvelutuotantoa. Lisäksi kollaboraatiopalvelut, TUVE-työasemapalvelut, tietoliikennealusta, hallinta- ja salausverkko sekä osaamisen hallinta on siirretty osaksi HALTIKin normaalia linjatyötä. Vuonna 2013 toimintojen siirtäminen osaksi palvelutuotantoa Vuonna 2013 TUVE TVP-projektissa jatkavat seuraavat osakokonaisuudet: sovellusten sovittaminen konesalisiirrot lähiverkot palvelualusta tietoturva-alusta Internet-toteutus tuotantoonsiirrot eli toimipisteiden liittäminen TUVEverkkoon VIRVE/TUVE-liitos tekninen tietoturvan tarkastus sekä projektin hallinto. HALTIKin TVP-projekti päättyy vuoden 2013 lopussa, jonka jälkeen TUVEen liittyvät työt ja lopputulokset kokonaisuudessa luovutetaan HALTIKin linjaorganisaatiolle. 7

8

9 TUVE-työasema koetaan myönteisenä, kun uusiin toimintatapoihin tottuu. 9 Tietoturvaa TUVE-työasemalla Vuoden 2012 lopussa Win7 eli TUVE-työasemalevitys sisäasiainhallinnonalalla oli tehty noin työasemaan, mikä vastaa noin 37 % koko hallinnonalan työasemakannasta. Loput hallinnonalan työasemista muutetaan TUVE-työasemiksi kesään 2013 mennessä. Lisäksi työasemavakio ja oma etäkäyttöprofiili tarjottiin alkusyksyllä koekäyttöön reilulle kymmenelle Puolustusvoiminen Johtamisjärjestelmäkeskuksen (PVJJK) käyttäjälle. TUVE-työasema tarkoittaa työasemaa, joka täyttää asiakasvirastojen sekä TUVEhankkeen määrittelemät tietoturvamääritykset. TUVE-työasemavakio on koettu myönteisenä sen jälkeen, kun uuteen ympäristöön ja uusiin korotettuihin tietoturvatason täyttäviin toimintatapoihin on totuttu. Merkittävä loppukäyttäjälle näkyvä uudistus on asiointikorttikirjautuminen. Lisäksi TUVE-työasemaan kirjautuminen on mahdollista mistä tahansa hallinnonalan työasemasta, jolloin jokainen pääsee käsiksi oman organisaation kotilevyasemiin. Merkittävä osa TUVE-työasemaprojektissa teknisen työn ohessa on ollut prosessien toteuttaminen korotettujen tietoturvatasovaatimusten mukaisesti. Prosessien muuttaminen on vaatinut merkittävää työpanosta niin asiakkailta kun HALTIKilta. TUVE-työasemavakioinnin haasteena on ollut asiakasorganisaatioiden keskeisten järjestelmien Win7-sovitusten yhteensopivuus. Joidenkin organisaatioiden osalta levitystä on hidastanut myös tietoturvasyistä työasemavakioon vaadittava pakotettu toimikorttikirjautuminen, jonka hallinnolliset menettelyt ovat vaatineet omat aikataulunsa. TUVE-työasemalevitys on tehty osana HALTIKin TUVE TVP-projektia.

10 Videoneuvottelupalvelu täyttää turvallisuusviranomaisten vaatimukset ORGANISATION CERTIFIED BY ISO/IEC HALTIKin tuottaman videoneuvottelu palvelun trendi on jatkuvassa nousussa. HALTIKin tuottama videoneuvottelupalvelu on käytettävissä kaikissa HALTI- Kin asiakastoimipisteissä, joka tarkoittaa kattavaa verkostoa koko Suomen alueella. Videoneuvotteluyhteyden saa erillisten videoneuvottelulaitteiden lisäksi myös omalta TUVE-työasemalta. Myös maiden rajojen sekä jopa mannerten väliset yhteydet videoneuvottelun kautta ovat mahdollisia. HALTIKin videoneuvottelupalvelu tuotetaan TUVE-verkossa, jolloin se täyttää asiakkaiden määrittämät tietoturvallisuusvaatimukset salaamalla yhteydet päästä päähän. Palvelu on turvallisuusviranomaisten asioiden käsittelyn ja toiminnan edellytys. HALTIKin tuottamalla videoneuvottelupalvelulla vähennetään matkustamista, helpotetaan eri paikkakunnilla olevien henkilöiden päivittäistä kanssakäyntiä ja tehostetaan kumppani- ja toimittajayhteistyötä. Matkustamiseen käytetty aika sekä kustannukset voidaan käyttää paremmin organisaation perustoimintaan. Videoneuvottelupalvelun hyödyntäminen jokapäiväisessä toiminnassa on jatkuvasti kasvava trendi ja palvelun kysyntää on myös muilta hallinnonaloilta. Vuonna 2012 videoneuvottelupalvelujen osalta viimeisteltiin TUVE-toteutusta ja videoneuvottelulaitteet liitettiin maaliskuussa palveluun, joka mahdollistaa soiton julkiseen verkkoon Internet-rajapintalaitteen kautta. Kuormanjakokapasiteetin viimeinen laajennus valmistui kesällä 2012 ja toteutusten siirto TUVEverkkoon toteutettiin syyskuussa Loppuvuonna 2012 asennettiin käyttöä edelleen tehostava kuormanjako ratkaisu, jonka käyttäjäksi hallinnonala siirtyy vuoden 2013 alussa. Kesällä 2012 HALTIK sai ISO/IEC sertifikaatin, joka tarkoittaa standardin mukaisesti sertifioitua tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. Sertifioitua hallintajärjestelmää noudattavat HALTIKin tuottamat viestintä- ja yhteyspalvelut. Videoneuvottelupalvelu on osa HALTIKin viestintäpalvelua. Videoneuvottelupalveluiden uudistus on tehty osana HALTIKin TUVE TVPprojektia.

11 HALTIKin videoneuvottelukehitys /2012* Neuvottelut kappaletta *11/2012 -> Kuormanjaon käyttöönotto muuttaa raportointia * 11/2012 alkaen raportointi on muuttunut kuormanjaon käyttöönoton myötä.

12 Portti mahdollistaa kertakirjautumisen HALTIKin asiakasorganisaatioilla on käytössään useita erilaisia tietojärjestelmiä lukuisine käyttäjätunnuksineen ja salasanoineen. Portti-projektin tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka mahdollistaisi sisäänpääsyn järjestelmiin yhdellä käyttäjän tunnistautumisella. Portti-projektin tavoitteena oli saada asiakasorganisaatioiden määrittämät sekä turvallisuusverkon vaatimat tietoturvallisuuskriteerit täyttävä yhteinen käyttäjäystävällinen ratkaisu kaikille turvallisuusviranomaisille. Valittu ratkaisu pohjautuu henkilön tunnistamisessa joko asiointikortin käyttöön tai toimialuekirjautumiseen. Portti mahdollistaa kertakirjautumisen, käyttöoikeuksien hallinnan, automaattisen käyttöoikeuksien toteutuksen kohdejärjestelmiin, käyttäjähakemiston sekä käyttäjien tunnistamisen ja luottamisen yli organisaatiorajojen. Ulkopuolisen tahon suorittamassa teknisessä tarkastuksessa todettiin, että Portin toteuttaminen oli erittäin hyvin dokumentoitu ja kuvattu. Projektin aikana kertakirjautumisen piiriin liitettiin osa asiakasorganisaatioiden järjestelmistä. Jatkokehitystyössä Porttiin liitetään uusia kohdejärjestelmiä sekä kehitetään edelleen käyttöoikeuksien hakutoimintoja ja raportointia loppukäyttäjäystävälliseksi. Tavoitetilassa kaikilla TUVE-verkon käyttäjillä on yhteinen käyttövaltuuksien hallintajärjestelmä, joka vähentää merkittävästi manuaalista työtä. Portti käyttäjä- ja pääsynhallintajärjestelmä osana HALTIKin TUVEhanketta (TVP-projektia) saatiin maaliin tavoitteiden mukaisesti loppuvuodesta Portti on nyt osa HALTIKin palvelutuotantoa.

13 HALTIKin uusi työnohjausjärjestelmä TOKKA 13 Portti ja TOKKA maaliin. HALTIKin TOKKA projektissa otettiin käyttöön uusi työnohjausjärjestelmä TOKKA ja kehitettiin projektiin valittuja ITIL -prosesseja. TOKKAn pilotointi käynnistyi marraskuussa 2011 ja ensimmäisen vaiheen käyttöönotto toteutettiin Tuolloin otettiin käyttöön ServideDesk, tapahtuman-, ongelman- ja palvelutasonhallinnan prosessit sekä asiakasportaali. TOKKA korvasi HALTIKin aiemman työnohjausjärjestelmä DESKin. TOKKAn toisen vaiheen käyttöönotto toteutettiin ja siihen sisältyi muutoksen-, jakelun- ja konfiguraationhallinnan prosessit ja modulit. TOKKA TOKKA on sekä projekti, joka toteutettiin vuosien aikana, että uusi DESKIn korvannut työnohjausjärjestelmä. TOKKA projektina toteutti projektiin valittujen ITIL-prosessien ja uuden työnohjausjärjestelmän TOKKAn käyttöönoton vaiheittain vuoden 2012 aikana. TOKKAn keskeisimpiä osia ovat ServiceDesk, tapahtuman-, ongelman- ja palvelutasonhallinta, asiakasportaali, ratkaisuja tietämyskanta, muutoksen ja jakelunhallinta sekä omaisuuden- ja konfiguraationhallinta. Muut projektiin sisältyneet ITIL-prosessit ovat jatkuvuuden-, tietoturvan-, saatavuuden- ja kapasiteetinhallinta sekä ITtaloushallinto. TOKKA toteutettiin osittain osana HALTIKin TUVE-projektia. TOKKA projektissa ohjattiin ja tuettiin projektiin valittujen prosessien prosessikehitystyötä. Prosessikehitystyötä edistivät virastoon nimetyt prosessivastuuhenkilöt. Prosesseille tehtiin projektin alussa lähtökohtatilanteen arviointi ja etenemissuunnitelma. Prosessikehitystyötä edistettiin ja seurattiin prosessityöpajoissa, joita pidettiin noin neljä työpajaa per prosessi. Prosesseille tehtiin myös käyttöönottovalmiuden arviointi. TOKKAn piirissä on n yksittäistä tietojärjestelmien loppukäyttäjää ja noin 500 asiantuntija/tukiryhmäkäyttäjää. Tuettuja järjestelmiä TOKKAn piirissä on 184 ja tukiryhmiä 190. TOKKA -projekti päättyi , jonka jälkeen uusi työnohjausjärjestelmän ylläpito siirtyi osaksi HALTIKin palvelutuotantoa.

14 Toiminnan kehittämistoimenpiteillä tyytyväisyys nousuun HALTIKin asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain Asiakastyytyväisyys HALTIKin toimintaa kohtaan vuosina nousi vuosittain lähes kaikilla mitattavilla osaalueilla. Vuonna 2012 tämä positiivinen kehitys katkesi ja tyytyväisyys HALTIKin toimintaan laski vuoden 2010 tasolle. Tuloksissa on nähtävissä tuotannon vakiinnuttamiseen, palveluvasteeseen sekä projektitoimintaan kohdistuvat haasteet. Tutkimuksen mukaan Rajavartiolaitos on tyytyväisin ja Maahanmuuttovirasto on tyytymättömin HALTIKin toimintaan. Loppukäyttäjien kokemukset HALTIKin toiminnasta ovat kautta linjan myönteisempiä kuin ICT-henkilöiden ja yleisjohdon. Tutkimuksen perusteella kokonaistyytyväisyys HALTIKin toimintaan oli 2,78 asteikolla 1 5, jossa 3 on hyvä. Tyytyväisyys laski 0,19 yksikköä vuoden 2011 luvusta. Vastaajista 65 % arvio HALTIKin toiminnan vähintään hyväksi (3 5) ja kohtalaisen tai heikon arvion (1 2) antoi puolestaan 35 % vastaajista. Parhaimmat arviot annettiin HelpDesk-, viestintä-, yhteysja työasemapalveluista. Tyytyväisten määrä oli hieman lisääntynyt edellisestä vuodesta sovellusten ylläpito- ja kehittämispalvelussa sekä projektipalvelussa. HALTIKin toiminnassa keskeisimmät kehittämisen alueet ovat tuotannon vakiinnuttaminen ja palveluvasteen kehittäminen. Tekninen ICT-infrastruktuuri on saatava rakennettua toimintavarmaksi ja luotettavaksi. Samanaikaisesti peruspalvelutuotanto ja asiakasprojektien eteneminen tulee turvata. Tämä vaatii toimintamallien selkeyttämistä ja johtamisen tehostamista, toimintojen priorisointia ja tarkempaa aikatauluttamista. Lisäksi palveluvastetta tulee parantaa palvelupyyntöjen hallinnan kehittämisellä ja asiakkuudenhallintamallin vakiinnuttamisella. Tutkimuksen toteuttamisesta HALTIKin asiakastyytyväisyyttä on mitattu vuosittain ensimmäisestä toimintavuodesta 2008 alkaen konsulttifirma Add Valuen toimesta. Asiakastyytyväisyystutkimuksessa kysyttiin asiakkaiden näkemyksiä HALTIKin toiminnasta, asiakkaalle tuotetusta arvosta, kyvykkyydestä, palveluista, asiakassuhteen hoitamisesta ja viestinnästä. Asiakastyytyväisyystutkimuksen kriteerit ovat tiukat ja tulosten tarkastelun keskiössä ovat ääripäät eli erittäin tyytyväiset ja kriittiset arviot. Tutkimus toteutettiin loka-marraskuussa Tutkimukseen osallistui 2305 henkilöä vastausprosentin ollessa 14 %, jota konsultin mukaan voidaan pitää riittävänä tulosten tarkastelussa web-kyselyn osalta. Vastaajat profiloitiin HALTIKissa: johtoon, ICT-henkilöihin ja loppukäyttäjiin. Vastaajaryhmiltä kysyttiin erilliset kysymyspatteristot.

15 Seuraavassa taulukossa ovat asiakkaiden vastausten keskiarvot (sulkeissa muutos edellisvuoteen) sekä tyytyväisten asiakkaiden osuus prosentteina ilmaistuna (5=erinomainen, 4=erittäin hyvä ja 3=hyvä): 15 % vastaajista Mitattava osa-alue Keskiarvo (muutos edelliseen vuoteen) arvioi toiminnan erinomaiseksi 5, erittäin hyväksi 4 tai hyväksi 3 Tyytyväisyys HALTIKin toimintaan 2,78 (-0,19) 65 % Toiminnan muutos kuluneen vuoden aikana 3,03 (-0,18) 82 % Suosittelee HALTIKia 3,14 (-0,14) 77 % Asiakassuhteen hoitaminen 2,65 (-0,20) 63 % Asiakasvastaavan toiminta 3,07 (-0,22) 79 % Asiakasviestintä 2,76 (-0,11) 65 % Häiriötiedottaminen 2,95 (-0,08) 73 % HelpDesk-palvelu 3,05 (-0,21) 75 % Tunnushuoltopalvelu 3,24 (-0,12) 82 % Tietojärjestelmäpäivystys 24/7-palvelu 3,15 (-0,18) 79 % Työasema- ja lähitukipalvelut 2,89 (-0,16) 68 % Viestintäpalvelut (videoneuvottelu-, sähköposti-, SharePoint-palvelu) 3,04 (-)* 77 % Yhteyspalvelut 2,94 (-0,08) 74 % Sovellusten ylläpito- ja kehityspalvelut 2,68 (+0,26) 68 % Projektit ja asiantuntijapalvelut 2,71 (+0,09) 60 % Käyttöpalvelut 2,83 (+0,08) 72 % Tietoliikennepalvelut 2,48 (-0,07) 57 % * Ei vertailutietoa edelliseen vuoteen.

16 HALTIKin toiminta yleisesti ja talousluvut 2012 Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) on sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen palvelukeskus. Sen tehtävänä on tuottaa asiakkaidensa korkean käytettävyyden ja turvallisuuden tieto- ja viestintätekniset (ICT) palvelut. HALTIKin asiakkaita ovat sisäasiainministeriö, poliisi, Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos, Maahanmuuttovirasto, Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskukset, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, ulkoasiainministeriö, Tulli, Väestörekisterikeskus, aluehallintovirastot (AVI), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ja Suomen Erillisverkot Oy. Toimintamme laajuus HALTIKissa on 335 vakituista ja 101 määräaikaista työntekijää toimipisteitämme on 28 paikkakunnalla, asiakastoimipisteitä on 420 tietojärjestelmien loppukäyttäjiä on henkilöä Talouslukujamme taloustoteuma 2012: 84 M (palvelusopimus 41,5 M, projektit 42,6 M ) talousarvio 2013: 56.6 M (ilman hankkeiden suoria kuluja) Suurimmat toimipaikkamme Rovaniemi Kajaani Vantaa Helsinki Turku

17 17 esti ja talousluvut 2012 TIK) on sisäasiainministeriön hallinnonalan nä on tuottaa asiakkaidensa korkean viestintätekniset (ICT) palvelut. isteriö, poliisi, rajavartiolaitos, hätäkeskuslaitos, lun vastaanottokeskukset, valtion talous- ja ovarainministeriö, oikeusministeriö, ulkoasiainluehallintovirastot (AVI), elinkeino-, liikenne- Erillisverkot Oy. tuista ja 101 määräaikaista työntekijää aikkakunnalla, asiakastoimipisteitä on 420 äyttäjiä on henkilöä, projektit 42,6 M ) kuluja)

18 Palvelusopimustoiminta / 1000 Palvelusopimustoiminta/ 1000 Poliisi Rajavartiolaitos Sisäasiainministeriö Hätäkeskuslaitos Muut* Maahanmuuttovirasto Pelastusopisto SM/ Pelastusosasto Vastaanottokeskukset Henkilötyö palve * Valtiovarainministeriön alaiset virastot, Ulkoministeriö, Suomen Erillisverkot Oy, Puolustusvoimat *Valtiovarainministeriön alaiset, Ulkoministeriö, Suomen Erillisverkot Oy, Puolustusvoimat 5 % 5 % 3 % 8 % 23 %

19 Projektitoiminnan henkilötyön toteuma / to 394 Turvallisuusverkkohanke Poliisi Hätäkeskuslaitos 304 Sisäasiainministeriö 439 Rajavartiolaitos 86 Muut 61 Maahanmuuttovirasto et 96 Henkilötyö palveluittain Henkilötyö palveluittain svoimat % 8 % 11 % 10 % 5 % 3 % Työasemapalvelut 23 % Projektit Järjestelmien ylläpitopalvelut Sisäiset toiminnot Yhteyspalvelut ServiceDesk-palvelut -palvelut 20 % Viestintäpalvelut Käyttöpalveltu Käyttöpalvelut 15 % Tietoliikennepalvelut

20 HALTIK HALTIK Turvallisuuden ytimessä HALTIK I säkerhetens centrum HALTIK Centred on Security Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK PL 56, Rovaniemi Puhelin , lukien

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

Tavoitteellista ja turvattua palvelutuotantoa

Tavoitteellista ja turvattua palvelutuotantoa Vuosikertomus 2011 1 Tavoitteellista ja turvattua palvelutuotantoa Onnistuneen tuotannon takana on useita kehitystoimenpiteitä. HALTIKin neljännen henkilöstöbarometrin perusteella todettiin, että toimintamme

Lisätiedot

Mobiliteetti ja kommunikaatio

Mobiliteetti ja kommunikaatio Mobiliteetti ja kommunikaatio Kokemuksia tietoturvallisesta kommunikaatiopalvelusta hajautetussa ympäristössä Hannu Naumanen Järjestelmäpäällikkö 31.10.2012 HALTIK lyhyesti Toiminta alkanut 1.3.2008 Viraston

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS journalistiseminaari 31.3.2014 Jyväskylä Kari Pessi Toimitusjohtaja Esityksen sisältö Valtorin esittely Tietojärjestelmien

Lisätiedot

1. HALTIK tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut.

1. HALTIK tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut. Kieku Ajanhallinta Toimintamme HALTIK kehittää, hankkii, tuottaa ja ylläpitää sisäasiainministeriön hallinnonalan strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Toimintakertomus id9498059 2 (43) Hallinnon tietotekniikkakeskus Allekirjoitettu 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013

Toimintakertomus id9498059 2 (43) Hallinnon tietotekniikkakeskus Allekirjoitettu 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 HALTIKin toimintakertomus vuodelta 2012 Toimintakertomus id9498059 2 (43) Allekirjoitettu 00.06.01 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 Hallinnon tietotekniikkakeskus TULOSSOPIMUS 1 (6) HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 SISÄLLYS 1 VALTION v. 2009 TALOUSARVIOESITYKSESSÄ MAINITUT TAVOITEET...2

Lisätiedot

Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen. Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015

Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen. Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Strategiasta toteutukseen Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskus

Hallinnon tietotekniikkakeskus Sisäministeriön hallinnonala SMDno-2015-357 Hallinnon tietotekniikkakeskus Tulostavoiteasiakirja 2016 Vuosi 2016 on Haltikin viimeinen toimintavuosi. Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen

Lisätiedot

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa johtamisjärjestelmä muutoksessa PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ PRIKAATIKENRAALI ILKKA KORKIAMÄKI Mihin maailmaan olemme menossa JULK-ICT TORI-palvelukeskus SA - johtaminen PV (PVJJK) TORI

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2011

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2011 Päätös id8731759 1 (8) Allekirjoitettu 01.02.02 HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2011 Päätös id8731759 2 (8) Allekirjoitettu 01.02.02 1 Johdanto...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Hallinnon

Lisätiedot

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU Kimmo Manni SUOMEN ERILLISVERKOT OY:N PERINTEISET TOIMINNOT - Viranomaisradioverkko VIRVEn operaattori - Yksittäisten turvallisuusviranomaisten erillisjärjestelmien

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

Valtorin strategia. Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa

Valtorin strategia. Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa Valtorin strategia Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa 26.10.2017 TORI Töissä valtiolla sujuvammin Valtorin strategia Visio Luotettu ja toiminnan kaikissa tilanteissa turvaava Tuotamme valtionhallinnon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 28.1.2014 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantunti, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto-

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2010

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2010 Hallinnon tietotekniikakeskus Allekirjoitettu id8143368 1 (8) 26.04.2011 HAL/2011/136 HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIK TIETOTILINPÄÄTÖS 2010 Hallinnon tietotekniikkakeskus Rantavitikantie 33, PL 56,

Lisätiedot

Valtion yhteiset infrastruktuuripalvelut. Tuomo Pigg Neuvotteleva virkamies JulkICT-toiminto 11.12.2012

Valtion yhteiset infrastruktuuripalvelut. Tuomo Pigg Neuvotteleva virkamies JulkICT-toiminto 11.12.2012 Valtion yhteiset infrastruktuuripalvelut Tuomo Pigg Neuvotteleva virkamies JulkICT-toiminto 11.12.2012 Esityksen sisältö 1. Tietoliikennepalvelut 2. Konesali- ja kapasiteettipalvelut 3. Viestintäpalvelut

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 13.10.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

ICT kehitysnäkymät. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko

ICT kehitysnäkymät. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko ICT kehitysnäkymät Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8.10.2015 Ylitarkastaja Teemu Luukko 2 Mikä ICT? Digitaalisuus Kyber IoT LTE, MKR PRS.. Vaatii pohjalle yhteiset toimintatavat ja -ratkaisut 3 4 5 ICT:n

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

TORI Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICTtehtävien. 11.6.2013 Sari-Anne Hannula, projektijohtaja Valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto

TORI Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICTtehtävien. 11.6.2013 Sari-Anne Hannula, projektijohtaja Valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto TORI Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICTtehtävien kokoamishanke 11.6.2013 Sari-Anne Hannula, projektijohtaja Valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Hallitusohjelma Tausta -> hallinnonalojen

Lisätiedot

Valtion keskitettyjen ICT-palvelujen tulevaisuuden näkymät. Kieku-päätösseminaari Sari-Anne Hannula

Valtion keskitettyjen ICT-palvelujen tulevaisuuden näkymät. Kieku-päätösseminaari Sari-Anne Hannula Valtion keskitettyjen ICT-palvelujen tulevaisuuden näkymät Kieku-päätösseminaari 29.11.2016 Sari-Anne Hannula Toiminta-ajatus, tavoitteet ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos

TORI-palvelut. Palvelukarttaluonnos TORI-palvelut Palvelukarttaluonnos Palvelukartan taustoja Palvelukartta on kuvaus palvelukokonaisuuksista, jotka eivät sellaisenaan ole asiakkaille tuotteistettavia palveluja Asiakkaille hinnoiteltavat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kuinka toimin erilaisissa häiriötilanteissa? Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Erja Kinnunen, Verohallinto 2.10.

Kuinka toimin erilaisissa häiriötilanteissa? Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Erja Kinnunen, Verohallinto 2.10. Kuinka toimin erilaisissa häiriötilanteissa? Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Erja Kinnunen, Verohallinto 2.10.2017 Sisältö Miksi palveluiden toimivuus ja jatkuvuus on tärkeää?

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä Pöytäkirja 1 (7) SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä Aika keskiviikko 2.9.2015 klo 9:00-11:00 Paikka Helsinki, Valtori, Ympyrätalo, nh Metso (9. krs) Videoneuvottelu Osallistujat

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Toimialariippumattomat ICT-palvelut TORI-palvelukeskukseen mikä muuttuu. Valtio Expo Sari-Anne Hannula, projektijohtaja VM, JulkICT-toiminto

Toimialariippumattomat ICT-palvelut TORI-palvelukeskukseen mikä muuttuu. Valtio Expo Sari-Anne Hannula, projektijohtaja VM, JulkICT-toiminto Toimialariippumattomat ICT-palvelut TORI-palvelukeskukseen mikä muuttuu Valtio Expo 7.5.2013 Sari-Anne Hannula, projektijohtaja VM, JulkICT-toiminto Hallitusohjelma Taustaa -> hallinnonalojen ICT-palvelukeskusten

Lisätiedot

TORI-hanke Virtun näkökulmasta. Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014

TORI-hanke Virtun näkökulmasta. Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014 TORI-hanke Virtun näkökulmasta Jouko Junttila, Valtori Haka- ja Virtu-seminaari 18.3.2014 Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat

Lisätiedot

Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant

Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant Keravan kaupungin tietotekniikan palvelukeskus Henkilöstö: noin 30 hlö Asiakkaat: Järvenpään, Keravan ja Mäntsälän kunnat Työasemia: noin

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun merkitys valtion konesalistrategian toteuttamisessa VM/JulkICT / Tuomo Pigg

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun merkitys valtion konesalistrategian toteuttamisessa VM/JulkICT / Tuomo Pigg Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun merkitys valtion konesalistrategian toteuttamisessa 20.11.2014 VM/JulkICT / Tuomo Pigg Taustaa Konesali- ja kapasiteettipalvelut ovat toimialariippumattomia palveluita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

OKM-ICT kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat

OKM-ICT kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat OKM-ICT-2015 -kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat Korkeakoulu- ja tiedesektori ovat avainasemassa ICT-ala osaamisen ja innovaatioiden kehittämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällys Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Visio 2015 ja Strategiset linjaukset Johtajan katsaus Direktörens översikt Organisaatio HALTIK Suomen

Lisätiedot

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä 16.5.2017 Erva-alueet 2017 Tilanne kevät 2017 - Maakunnissa pääosin sekava ICMT-ympäristö (pl. P-K, E-S, E-K, Kainuu) - Valmistelu ollut vaisua rahoituksen puutteen vuoksi

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus (14/2016) 172/54/2015 Valtiovarainministeriö, 18.5.2016, VM/853/00.05.00/2016. Puolustusvoimat, 20.5.2016, AM9733. Puolustusministeriö,

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus. Vuosikertomus 2008

HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus. Vuosikertomus 2008 HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus Vuosikertomus 2008 Toimitus Eija Hiukka Valokuvat Sirpa Määttänen ja Eija Hiukka Taitto Teemu Pokela Paino Vammalan Kirjapaino Oy, 2009 Painopaperi Galerie Art Silk

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 26/2013 vp toimipai- TUVE-turvallisuusverkkohankkeen kat ja henkilöstösiirrot Eduskunnan puhemiehelle Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksella (PVJJK) on tällä hetkellä toimipisteet

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TORI Yhteistä työtä, parhaita palveluita keskitetyt ICT-palvelut valtionhallinnolle

TORI Yhteistä työtä, parhaita palveluita keskitetyt ICT-palvelut valtionhallinnolle TORI Yhteistä työtä, parhaita palveluita keskitetyt ICT-palvelut valtionhallinnolle Sari-Anne Hannula, projektijohtaja VM, JulkICT-toiminto 26.9.2013 TORI-hanke 7.5.2012-31.12.2014 Valtion toimialariippumattomat

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtion yhteisen tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtion yhteisen tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä SISÄASIAINMINISTERIÖ LAUSUNTO 8.1.2014 SM/2013/2015 Valtiovarainministeriö Kirjaamo PL 28 00023 Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 10.12.2013nro VM035:01/2012 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Mitä tekee Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori?

Mitä tekee Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Mitä tekee Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Valtori syntyi 1.3.2014 2 Tausta ja taival

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Internatboende i Fokus

Internatboende i Fokus Internatboende i Fokus Michael Mäkelä Säkerhet i våra skolor och internat 8.6.2016, Tammerfors 1 Säkerhet i läroanstalter: Ett tema som har diskuterats en hel del på olika nivåer under de senaste åren,

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

Palkeet asiakastyytyväisyys

Palkeet asiakastyytyväisyys Palkeet asiakastyytyväisyys Kieku-info 30.9.2015 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen kohderyhmät Asiakasvirastojen yhteyshenkilöt ja johto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Kieku-hankkeen katsaus

Kieku-hankkeen katsaus Kieku-hankkeen katsaus Kieku-info 11.10.2016 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Kiekun käyttöönottoerä 6 tuotantoon 1.10.2016 Oikeusministeriön hallinnonala n. 9.300 htv Eduskunnan kanslia n. 440 htv + 130

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TIETO TURVALLISUUDEN OHJAUSRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TIETO TURVALLISUUDEN OHJAUSRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE SM050:00/2011 1 (6) Viite: SM:n tietoturvallisuuden ohjausryhmän asettamispäätös SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TIETO TURVALLISUUDEN OHJAUSRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 Tausta Valtioneuvosto

Lisätiedot

ICT-palveluiden tuottaminen ja hallinta valtionhallinnossa

ICT-palveluiden tuottaminen ja hallinta valtionhallinnossa ICT-palveluiden tuottaminen ja valtionhallinnossa Sari-Anne Hannula, kehitysjohtaja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Esityksen sisältö Valtion toimialariippumaton ict koottiin yhteen

Lisätiedot

Taloushallinnon kehityskaari Prosessien sujuvoittaminen ja tuottavuuden parantaminen

Taloushallinnon kehityskaari Prosessien sujuvoittaminen ja tuottavuuden parantaminen Taloushallinnon kehityskaari Prosessien sujuvoittaminen ja tuottavuuden parantaminen 18.11.2015 Eila Neitola Tehtävät Hallinnon turvallisuusverkko TUVEn tieto- ja viestintätekniset palvelut ja integraatiopalvelut

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) nojalla: 1

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Pääte- ja käyttäjätukipalvelut Tietoliikennepalvelut Viestintätekniset

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet Yleisesittely Julkaisutilaisuus 12.6.2014 Teknologiajohtaja Aki Siponen, Microsoft Oy SFS-ISO/IEC 27002:2013 tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2.

Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2. Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2.2018 Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kysely lähetettiin Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin yliopiston

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot