Kval 112 Kaupunginhallituksen käsittely :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kval 112 Kaupunginhallituksen käsittely 7.3.2011 125:"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Paavonkankaan asemakaava 643/Ak 21/ /2012 Kval 112 Kaupunginhallituksen käsittely : TEKLA Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen, puh , Vierumäen Country Club Oy on hakenut asemakaavan laatimista omis ta mal leen kiinteistölle nro , Paavonkangas. Alue si jait see Suomen Urheiluopiston alueella, Urheiluopiston ydinalueen ja uudemman golfkentän välisellä alueella Urheiluopistontien län sipuo lel la. Esitetyn suunnittelualueen koko on n. 3,67 ha, ja se on täl lä hetkellä rakentamatonta aluetta. Kiinteistö on hankittu v Ur heilu opis ton omistukseen lisämaaksi loma-asumisen jat ko ra ken ta mis ta varten. Arkkitehtitoimisto Havas-Rosberg Oy on laatinut maanomistajan toimek si an nos ta kaavoitusaloitteeseen liittyvän alustavan osallistumisja arviointisuunnitelman sekä alustavan kaavaluonnoksen. Kaa valuon nok ses sa on kiinteistön pohjoispäähän esitetty loma-asuntojen kort te li alue (RA), jolla olisi rakennusoikeutta yhteensä 300 kem2 + ta lous ra ken nuk sil le yhteensä 360 kem2. Liite 6 alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 7 alustava kaavaluonnos Suunnittelualuetta koskee Päijät-Hämeen maakuntakaavassa merkin tä P5, Suomen Urheiluopiston palvelujen alue. Alueella on voimas sa oikeusvaikutteinen Suomen Urheiluopiston alueen osa yleiskaa va (KV hyv ), jossa suunnittelualue on osittain loma-asun to aluet ta RA-2 ja osittain golfkentän aluetta VU-1. Esitetty rakentaminen on VU-1 -alueen osalta osayleiskaavan tarken ta mis ta muuttuneen yleistilanteen johdosta, koska golfkenttää ei ole toteutettu eikä tulla toteuttamaan tälle alueelle. Kaavoitusyksikkö pi tää hanketta tarkoituksenmukaisena, mutta asiasta on vielä neu votel ta va mm. ELY-keskuksen kanssa. Koska asemakaavan laatiminen tapahtuu yksityiselle maalle, tulee kaa va työn yhteydessä laatia maankäyttösopimus, jossa selvitetään mm. yhdyskuntatekniikan rakentamisesta aiheutuvien kustannusten ja ko.

2 Esityslistan liitteet ilmentävät kaavatyön tavoitteen, ja niitä voidaan jou tua tarkentamaan ennen varsinaista nähtäville asettamista. Tekninen lautakunta päättää: 1. Aloittaa kiinteistölle Paavonkangas asemakaavan laa ti mi sen, jonka tavoitteena on tutkia kaavoitusaloitteen mukaisen lo ma-asun to alu een toteuttamista. 2. Oikeuttaa kaavoitusyksikön järjestämään kaavatyön vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoittamisen sekä kaa valuon nok sen nähtävilläolon. PÄÄTÖS: Merkittiin, että kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen oli tek ni ses sä lautakunnassa kuultavana tämän asian kohdalla, mutta ei osallistunut päätöksentekoon. Teknisen toimen johtaja muutti päätösesitystään siten,että asia siirre tään seuraavaan kokoukseen. Hyväksyttiin teknisen toimen johtajan muutettu päätösesitys. TEKLA Valmistelija: suunnitteluarkkitehti Ritva-Maija Kuuskoski, puhelin , Edellisen kokouksen jälkeen on päivitetty liiteasiakirjat, jotka ovat Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Liite 2 Alustava kaavaluonnos, Tekninen lautakunta päättää 1) aloittaa kiinteistölle Paavonkangas asemakaavan laa ti mi sen, minkä tavoitteena on tutkia kaavoitusaloitteen mukaisen lo ma-asun to alu een toteuttamista ja 2) oikeuttaa kaavoitusyksikön ilmoittamaan kaavatyön vireilletulosta se kä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja lisäksi oikeuttaa kaava yk si kön asettamaan kaavaluonnoksen nähtäville. PÄÄTÖS: Lautakunta kuuli asiantuntijana suunnitteluarkkitehti Ritva-Mai ja Kuuskoskea, joka kuulemisen jälkeen poistui kokouksesta.

3 Hyväksyttiin. TEKLA Valmistelija: kaavasuunnittelija Irene Översti, puh , etuni Suunnittelualueen laajentaminen; uusi kaavaluonnos Kaavan suunnittelualuetta on laajennettu, koska tätä on esitetty viran omais lau sun nois sa ja viereisen kiinteistöosakeyhtiön alue on järke vää ottaa myös asemakaavan piiriin. Nykyisen kiinteistönmuodostamislainsäädännön mukaan liikennettä ei voi osoittaa aiemman luonnoksen osoittamassa laajuudessa pelkil lä ajo-yhteyksillä, vaan kaava-alueelle on muodostettava katuja. Ka tu jen lisääminen kaavaan toi mukanaan välttämättömiä muu tostar pei ta myös voimassa olevaan kaavaan ja suunnittelualuetta oli laa jen net ta va. Katujen rakentamisesta voidaan sopia maan omis tajien ja kaupungin välisellä sopimuksella tai käyttää kaavamääräystä, jos sa käytetään MRL:n 91 :n siirtomahdollisuutta (kadun to teut tamis vas tuun siirto maanomistajalle, jos asemakaava laaditaan pääasias sa yksityisen edun vuoksi loma-, matkailu- tms. hanketta varten). Kaava-alueeseen on lisätty ennestään asemakaavoittamaton Koy Vie ru mäen Kiilukan omistama alue sekä jo ennestään ase ma kaa voitet tu ja alueita. Laajennettu kaava-alueen pinta-ala on 7,68 ha. Voimas sa olevaan kaavaan nähden rakennusoikeus on lisääntynyt 3920 kerrosalaneliömetriä. Kaavassa osoitetaan uutta lo ma ra ken tamis ta (RA) kolmelle korttelialueelle. Lisäksi kaavassa on vir kis tysaluet ta (V), tavaraliikenneterminaalin korttelialuetta (LTA) sekä yhdys kun ta tek nis tä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten kort teli alue (ET). Kaavaselostus täydennetään ehdotusvaiheessa. Nk. val mis te lu vaiheen kuuleminen on suoritettava laajentuneen suunnittelualueen osal ta. Tähän riittää esim. kirjeitse tapahtuva tiedottaminen ja riit tävän kommentointiajan varaaminen. Maankäyttösopimus laaditaan maan omis ta jien kanssa siten kuin kaupungin maapoliittinen ohjelma tä tä edellyttää. Liite 1: 643/Ak täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Liite 2: 643/Ak laajennettu luonnos

4 Tekninen lautakunta päättää kuulla kirjeitse päivättyjen osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelman sekä laajennetun luonnoksen alu een maanomistajia ja naapurialueen maanomistajia. PÄÄTÖS: Merkittiin, että suunnittelija Irene Översti oli teknisessä lau ta kun nas sa kuultavana tämän asian kohdalla. Hyväksyttiin. TEKLA Valmistelija: kaavasuunnittelija Irene Översti, , etu Kaavaehdotus Laajennetun luonnoksen kirjeitse tehdystä kuulemisesta ei tullut yhtään huomautusta. Laajennetun luonnoksen jälkeen ehdotukseen on tehty vähäisiä yk sityis koh tai sia tarkistuksia. Lisäksi korttelin 232 tontille 2 on lisätty jo ole mas sa olevan rasitealueen mukainen ajoyhteys-merkintä. Kadut ja puistot on nimetty. Liitteenä 4 on 643/Ak kaavaselostus, jonka liitteenä 1 on kaa va kartta ot teet, Tekninen lautakunta päättää asettaa päivätyn ase ma kaavan ja asemakaavamuutoksen 643/Ak nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyy tää siitä tarvittavat lausunnot. Mikäli muistutuksissa ja lau sunnois sa ei ilmene kaavan muutostarpeita voidaan kaava viedä kaupun gin val tuus ton hyväksymiskäsittelyä varten kaupunginhallituksen hy väk syt tä väk si. Maankäyttösopimuksen tulee olla lainvoimainen ennen kaavan viemis tä hyväksymiskäsittelyyn. PÄÄTÖS: Merkittiin, että kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen oli tek ni ses sä lautakunnassa kuultavana tämän asian kohdalla, mutta ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Teknisen toimen johtaja täydensi päätösesitystään: Tekninen lautakunta päättää asettaa päivätyn ase ma kaavan ja asemakaavamuutoksen 643/Ak nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyy tää siitä tarvittavat lausunnot. Mikäli muistutuksissa ja lau sunnois sa ei ilmene merkittäviä kaavan muutostarpeita voidaan kaava

5 vie dä kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyä varten kau pun ginhal li tuk sen hyväksyttäväksi. Asemakaavan muutosta koskeva maankäyttösopimuksen hyväk sy mis pää tös tulee olla lainvoimainen ennen kaavan viemistä hy väk sy mis kä sit te lyyn. Hyväksyttiin teknisen toimen johtajan täydennetty päätösesitys. KHAL 125 Valmistelija: kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen, puh , Kaavaehdotus on ollut ehdotuksena nähtävillä Saatujen viranomaislausuntojen ja maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen johdosta sitä on vähäisesti tarkennettu. Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: * Korttelia 236 on pienennetty siten, että se ei enää ulotu itäpääs sään Vierumäki Country Clubin omistaman Männikkö- nimi sen kiinteistön alueelle. Korttelia on myös supistettu län sipääs tä siten, että Suppapuiston virkistysalue (V) on laa jen tunut. Muutosten vuoksi myös korttelin rakennusoikeutta on vähen net ty arvosta t60 arvoon t30. * Kiilukantien katualuetta on Suppapuiston kohdalla tarkennettu si ten, että tuleva kiinteistönmuodostus yksinkertaistuu. Muutos ei aiheuta olevalle ajoväylälle rakentamistarpeita. * Kaavamääräyksiin on lisätty maankäyttösopimuksen val mis telus sa maanomistajien kanssa sovittu yleismääräys, jolla ka tujen ja muiden yleisten alueiden toteuttamisvastuu siirretään maan omis ta jil le ja -haltijoille. Tarkennettu kaavaehdotus on päivätty Mainitut muutokset ei vät ole kaavan kokonaisuudessa merkittäviä, joten niiden johdosta tar vi ta teknisen lautakunnan uutta käsittelyä eikä uutta nähtäville aset ta mis ta. Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja kaavan laa ti jan vastineet niihin ovat kaavaselostuksen liitteenä. Kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville sekä kau pun gin hal lituk sen varajäsenille toimitetaan esityslistan mukana 643/Ak tar kennet tu kaavaehdotus, kaavakartta ja merkinnät ( ) sekä 643/Ak kaavaselostus ( ). Kaavamateriaali pyydetään säilyttämään valtuustokäsittelyä varten. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pungin val tuus ton hy väk syt tä väk si päivätyn asemakaavan ja ase ma kaa van muutoksen 643/Ak Paavonkangas.

6 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin Asemakaavan muutosta koskeva maankäyttösopimuksen hy väk symis pää tös tulee olla lainvoimainen ennen kaavan viemistä hy väk symis kä sit te lyyn. Maankäyttösopimus on tullut lain voi mai sek si, kun sopimusta kos kevas ta pää tök ses tä tehty va li tus on peruutettu kor keim mas ta hal linto-oi keu des ta Esityslistan mukana toimitetaan valtuutetuille ja esityslistan saa vil le va ra val tuu te tuil le 643/Ak tarkennettu kaavaehdotus, kaa va kart ta ja mer kin nät ( ) sekä 643/Ak kaavaselostus ( ). Va. kaavoituspäällikkö Ritva-Maija Kuuskoski on kokouksessa läsnä asian tun ti ja na. Ehdotus: Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä päi vä tyn asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 643/Ak Paa vonkan gas. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto Aika 26.08.2014 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Aika 12.01.2015 klo 15:00-16:00 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella Kaupunkisuunnittelulautakunta 62 19.05.2015 Kaupunginhallitus 239 01.06.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 94 25.08.2015 Kaupunginhallitus 323 07.09.2015 Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 17:00-18:53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134 Kaupunginvaltuusto Aika 27.05.2014 klo 18:30-19:40 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 153. Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 153. Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 153 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AIKA 18:00-21:15 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 156 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110 Kunnanvaltuusto Kokousaika 12.12.2013 klo 18:30-20:09 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Rakennuslautakunta Aika 11.11.2014 klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 21.12.2009 kello 13:00-16:11 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 442 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 17.08.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 190 Keskustan osayleiskaava

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71 Kunnanhallitus Aika 03.06.2013 klo 17:00-19:59 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 22.04.2014 klo 17:00-17:33 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot