Tekninen lautakunta / Tekninen lautakunta / Kaupunginhallitus / Valtuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04."

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta / Tekninen lautakunta / Kaupunginhallitus / Valtuusto / YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla 56 Maankäyttöinsinööri Jari Prehti: Sievarin kaupunginosassa on vireillä asemakaava ja asemakaavan muutos, jolla osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten aluetta sekä katualuetta. Kaava-alue sijaitsee Pyykkialhonkadun luoteis- ja Hietametsänkadun lounaispuolella. Kaavassa osoitetaan laajennusalue mm. betonin purkua ja murskausta harjoittavalle yritykselle sekä maa-ainesten ja hakkuutähteiden käsittelyyn ja varastointiin sopiva tontti maanrakennusliikkeen tarpeisiin. Kaavamuutosta ovat hakeneet Rakennepurku M&K Oy ja Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy. Kaavamuutos tehdään hakijoiden kustannuksella ja laaditaan yhdyskuntasuunnittelussa. Kaavamuutos oli alun perin kaavoituskatsauksessa 2011 (ja 2012) esitetty tehtäväksi Pyykkialhonkadun luoteispuolelle, jonne Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy oli jo aiemmin pyytänyt yli 8 hehtaarin tonttia. Rakennepurku M&K Oy pyysi myös vähintään oman tonttinsa (n. 3 ha) suuruista lisäaluetta, mieluiten Hietametsäntielle asti, jolloin tontin pinta-alaksi tulee n. 6,7 ha. Koska molemmat tontit eivät mahtuneet kaavoituskatsauksessa esitetylle alueelle, kaavoittaja esitti Kärkkäselle tontin laajentamista kaakkoon, siten että tontin osat yhdistyisivät Pyykkialhonkadun jo rakennetun osan jatkeella. Tämä sopisi samaan aikaan laadittavan hienokuonan sijoitusalueen kaavan yhteydessä esitettyihin mielipiteisiin siitä, että Pyykkialhonkadun lounaispää on suljettava, jotta Sievarin teollisuusalueen läpi ei ajettaisi hienokuonatontille. Tällöin kuitenkin tontin sisään jäisi kaupungin kunnossapidossa oleva katu, mikä ei ole kaupungin eikä tontin omistajan kannalta järkevää, joten kaavaluonnosta muutettiin siten, että katualue osoitetaan tonttiin liitettäväksi. Tätä puoltaa myös se, että Pyykkialhonkatua ei viereisen hienokuonan sijoitusalueen kaavamuutoksen takia enää jatkettaisi, kuten aiemmin oli suunniteltu. Sievarin laajennusalueen hulevedet saadaan johdettua Hietametsänkadun linjausta pitkin luoteeseen avo-ojaan.

2 Tekninen lautakunta / Tekninen lautakunta / Kaupunginhallitus / Valtuusto / Kaava-alueeseen kuuluu aiemmin Puutarhakaduksi nimettyä katualuetta, jonka nimi Sievarinkadulta alkaen muutetaan tämän kaava-alueen viereisen peltoalueen mukaan Yrttisuonkaduksi. Aiemmin suunnitellun Puutarhapuiston toteutuminen ei näytä enää todennäköiseltä. Asemakaavaa koskeva tiedote, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaluonnos lähetetään tiedoksi ja valmisteluvaiheen mielipiteiden esittämistä varten osallisille maanomistajille ja vuokraoikeuden haltijoille sekä kaava-alueen rajanaapureille. Tekninen lautakunta päättää asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnoksen hyväksymisestä nähtäville asettamista varten. Yhdyskuntasuunnittelu huolehtii vireillepanosta ja kuulemisesta johtuvat toimenpiteet. Kaavaluonnos lähetetään tiedoksi ja tarvittaessa kommentoitavaksi Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Satakuntaliitolle, koska alue rajoittuu suunnitteilla olevaan hienokuonan sijoitusalueen asemakaavaan. Kaavaehdotus tuodaan teknisen lautakunnan käsiteltäväksi syyskuussa nähtäville asettamista varten. Kaavamääräykset ja kaavaratkaisut selviävät asemakaavakartalta ja asemakaavan selostuksesta. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävänä ja esitellään kokouksessa. Esityslistan liitteenä: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnoskartan pienennös. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 1. hyväksyä Yrttisuon asemakaavaa ja asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 2. hyväksyä päivätyn Yrttisuon asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnoksen välisenä aikana tapahtuvaa julkista nähtäville asettamista varten.

3 Tekninen lautakunta / Kaupunginhallitus / Valtuusto / Tekla 98 Maankäyttöinsinööri Jari Prehti: Asemakaavaluonnos oli nähtävillä välisen ajan ilmoitustaululla, kirjastossa ja kaupungin internet-sivuilla. Osalliset eivät esittäneet luonnokseen tehtäväksi muutoksia. ELY-keskus pyysi kiinnittämään huomiota luontoselvityksen tarpeeseen, koska viereisellä kaava-alueella oli havaittu liito-oravan papanoita. Selvitys tuli tehdyksi viereisen hienokuonan sijoitusalueen kaavan yhteydessä, eikä siinä ilmennyt suojelutarpeita tai muuten erityisiä luontoarvoja tällä kaava-alueella. Satakuntaliitolla ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Teollisuus- ja varastotonteilta (T-10) poistettiin mahdollisuus päätoimintaan liittyvien myymälätilojen rakentamiseen, koska Sievarin hienokuonan sijoitusalueen neuvottelussa tuli esille, että myymälätoiminnot saattaisivat muita toimintoja herkemmin häiriintyä mahdollisen pölyämisen vuoksi, joten niiden rakentamismahdollisuutta ei osoiteta sijoitusalueen viereisiin kortteleihin. Suurimmalla osalla Sievarin yritysaluetta on päätoimintaan liittyvien myymälätilojen rakentaminen sallittua. Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville väliseksi ajaksi. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle varataan mahdollisuus lausunnon antamiseen. Yrttisuon asemakaavaehdotuksella ja asemakaavan muutosehdotuksella muodostuu Sievarin 205 kaupunginosan kortteleihin 7 ja 13 teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta ja katualuetta. Asemakaavaan sisältyy sitova tonttijako Sievarin 205 kaupunginosaan kortteliin 7 tontti 4 ja kortteliin 13 tontti 1. Osa korttelista 13 jää ilman tonttijakoa. Yrttisuon asemakaava-alueella tulee olla sitova tonttijako. Kaavamääräykset ja kaavaratkaisut selviävät asemakaavakartalta ja asemakaavan selostuksesta. Kaavaehdotus ja tonttijakoehdotus ovat nähtävänä kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää kaavaehdotuksen hyväksymisestä nähtäville asettamista varten. Yhdyskuntasuunnittelu huolehtii kuulemisesta ja mahdollisista muutoksista kaavaehdotukseen. Asemakaavaehdotuksen

4 Tekninen lautakunta / Kaupunginhallitus / Valtuusto / nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotus tuodaan teknisen lautakunnan uudelleen käsiteltäväksi vain jos siihen tehdyt muutokset ovat vaikutukseltaan merkittäviä. Esityslistan liitteenä: Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovan tonttijakoehdotuksen karttojen pienennökset ja asemakaavaselostus liitteineen. Toimialajohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 1. hyväksyä päivätyn Yrttisuon asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovan tonttijaon ehdotuksen välisenä aikana tapahtuvaa julkista nähtäville asettamista ja kuulemista varten sekä 2. lähettää päivätyn Yrttisuon asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovan tonttijaon ehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja esitettäväksi edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, edellyttäen, ettei ehdotusta ole muistutusten tai lausuntojen johdosta tarpeellista vaikutukseltaan merkittävästi muuttaa. Kh 111 Kaupungingeodeetti Jari Prehti: Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä välisen ajan teknisessä virastossa yhdyskuntasuunnittelun ilmoitustaululla sekä kaupungin kirjastossa ja internetsivuilla. Ehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoitti, ettei sillä ole asemakaavaehdotuksesta toimialansa kannalta huomautettavaa, joten ELY ei nähnyt lausunnon antamista kaava-asiassa tarpeelliseksi. Yrttisuon asemakaavaehdotuksella ja asemakaavan muutosehdotuksella muodostuu Sievarin 205 kaupunginosaan kortteleihin 7 ja 13 teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta n. 17,77 ha sekä katualuetta n. 1,77 ha. Kaava-alueen pinta-ala on n. 19,54 ha.

5 Kaupunginhallitus / Valtuusto / Kaavamuutos on vaikutukseltaan merkittävä, joten se saatetaan valtuuston hyväksyttäväksi. Asemakaava tulee voimaan, kun sen hyväksymistä koskevan päätöksen lainvoimaiseksi tulosta on kuulutettu. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Satakuntaliitolle tiedotetaan asemakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä ja lähetetään ilmoitus kaavan voimaan tulosta. Voimaan tullut asemakaava lähetetään tiedoksi kaupunkikehityksen lautakunnalle, Rakennepurku M&K Oy:lle ja Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:lle. Esityslistan liitteenä: Asemakaavaselostus, asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä tonttijakoehdotuksen pienennökset. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä 1. Sievarin 205 kaupunginosaan päivätyn Yrttisuon asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen, jolla muodostuu korttelien 7 ja 13 osat sekä katualuetta ja 2. sitovan tonttijaon ehdotuksen Sievarin 205 kaupunginosaan kortteliin 7 tontille 4 ja kortteliin 13 tontille 1. Lisätietojen antaja: Kaupungingeodeetti Jari Prehti, puh Valt 50 Esityslistan liitteenä: Asemakaavaselostus, asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä tonttijakoehdotuksen pienennökset. Päätös: Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 6.12.14 asia 54 ASEMAKAAVASEOSTUS KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee Harjavallan kaupungin 5 Sievarin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 24.10.2012, tarkistettu 5.3.2013 KUNTA Kokemäki 271 Kaupunginosa Peipohja 103 Korttelit 724, 725 Katualue Ratatie

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516 ULVILASSA 31.1.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010 Dno 1432/10.02.01/2010 Yhdyskuntasuunnittelu Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010 XXI- 376-76, 402-1 ja 300 SEKÄ KATUALUETTA.

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos / kortteli 444 tontti 10 / Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Asemakaavan muutos / kortteli 444 tontti 10 / Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen Maankäyttölautakunta 6 29.01.2014 Maankäyttölautakunta 20 19.02.2014 Maankäyttölautakunta 54 07.05.2014 Maankäyttölautakunta 90 27.08.2014 Asemakaavan muutos / kortteli 444 tontti 10 / Asemakaavaehdotuksen

Lisätiedot