ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POHELY/2210/ /2010 Käsittelijä Muotio Marko Puhelinnumero Projektikoodi S10391 Tila Valmis PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Mittaava käynnissäpito 2 Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Pohjois-Suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, CENTRIA tutkimus ja kehitys Projektin vastuuhenkilön nimi Lasse Jansson Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Jouko Mäki-Korvela Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Projektin tavoitteena oli kehittää tiiviissä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa kunnonvalvonnan mittausten tutkimus- ja kehitys sekä oppimis- ja testausympäristöä. Hankkeen avulla saatiin opiskelijoiden ja teollisuuden käyttöön keskeiset kunnonvalvonnan mittauslaitteet ja niiden käyttöön perehdyttävän oppimisympäristön, uuden tiedon soveltamisen ja pilottikohteiden mittaukset. Kuntoon perustuva kunnossapito tähtää tuotannon investointi- ja käyttöpääoman taloudelliseen hyödyntämiseen ja oikea-aikainen korjaus on toteutettavissa kuntoa mittaamalla.. Kohderyhminä ja yhteistyökumppaneina olivat ammattikorkeakoulun opiskelijat, ensisijaisesti konetekniikan koulutusohjelman opetushenkilöstö ja laboratoriohenkilöstö sekä alueen yritykset mutta myös välillisesti kunnossapitopalveluja tarjoavien yritysten asiakkaat. EURA JÄRJESTELMÄ 1/6

2 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Yhteistyötä eri kohderyhmien ja toimijoiden kesken rakennettiin hankkeessa mahdollisimman saumattomaksi ja läpinäkyväksi. Opetusosion sisällön laadintaan vaikuttivat alueen yritysten esittämät tarpeet ja kunnosspitoyhdistyksen ym. järjestämillä kursseilla alan asiantuntijoilta saatu tieto. Myös laitetoimittajien koulutus- ja asiantuntija- apu olivat asiantuntevan ohjausryhmän ohella arvokas projektin edistämiseksi eri valintatilanteissa. Käytännön laboratoriotyön lisäksi myös yrityksissä opeteltiin ja testattiin mahdollisuuksien mukaan hankittujen mittalaitteiden käyttöä. Uusinta tietoa haettiin aktiivisesti käynnissäpitoon liittyvistä konferensseista ja messuilta (mm.teolliset messut, kunnossapitopäivät, Euromaintenance 2010 Veronassa), joissa esiteltiin uusimpia tutkimustuloksia sekä uusinta käynnissäpidon tekniikkaa. Messut, ulkomaanmatka, laite-esittelyt ja koulutukset vahvistivat oman osaamisen kehittämistä ja opetussisältöjä. Erityisesti mainittakoon hankesuunnitelman mukainen ulkomaanmatka kansainväliseen kunnossapitokonferenssiin Veronaan , josta projektiryhmä sai tuoretta kunnossapidon teoria- ja laitetietoa sekä arvokkaita kontakteja. Tämän informaation ja vahvistuneen osaamispääoman pohjalta hankittiinkin Mittaava käynnissäpito 3-projektiin ilma- ja rakennevälitteinen välitteinen mittauslaite, jota hyödyntäen pidettiin koulutuksia Mittaava käynnissäpito 2-projektissa keväällä Merkittävimmistä koulutuksista esiin nousevat Värähtelymittaajien pätevöintiin valmentava koulutus (taso 2) ja lämpökuvauskoulutus, joissa projektiryhmä kasvatti osaamistaan. 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Sisäinen tiedottaminen: Ammattikorkeakoulun henkilöstöä tiedotettiin sähköpostin ja henkilöstöportaalin avulla. Opiskelijoille projektista tiedotettiin oppimisportaalin kautta sekä kunnossapitokurssien oppitunneilla ja muissa aihetta sivuavissa oppiaineissa. Ulkoinen tiedottaminen: Hankkeen alkamisesta saakka tiedotusta suoritettiin lehdistön ja www-sivujen kautta. Myös Raimo Hentelän lehtiartikkeli aiheesta ilmestyi Keskipohjanmaa-lehdessä. Yhteistyökumppaneille markkinoitiin projektin koulutuksia ja seminaareja lehtien, sähköpostin suoramarkkinoinnin sekä Promaintin bannerin avulla. Oppilaitosvierailut tukivat ulkoista käynnissäpidon viestintää. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite centria.fi/mittaava käynnissäpito EURA JÄRJESTELMÄ 2/6

3 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Opetusmateriaalin kehittämisessä teoreettisen aineiston lisäksi oli laboratoriolaitteiden rakentaminen ja asentaminen suunnitelmien mukaan välttämätöntä. Rakennus- ja asennustöitä hidastutti kuitenkin laboratoriomestarin eläkkeelle siirtyminen ja osa noista töistä siirtyi projektityöryhmälle. Tämä oli yhtenä osatekijänä vaikuttamassa siihen, että teollisuudelle suunniteltu kunnonvalvonnan mittauskoulutuspaketti jäi toteutumatta. Tämän laajuisen hankkeen onnistumisen kannalta kohderyhmien, teollisuuden ja toimijoiden läheinen yhteistyö on elinehto hyville tuloksille. Asiantunteva ohjausryhmä olikin hyvänä tukilinkkinä ja apuna projektityöryhmälle hankkeen käytännön toiminnan suunnittelussa. 8. PROJEKTIN TULOKSET Ammattikorkeakoulun konelaboratorioon rakennettiin hankkeen aikana laaja käynnissäpidon oppimisympäristö ja kehitettiin opetuskokonaisuutta, jota voidaan kutsua valtakunnallisestikin varsin korkeatasoiseksi. Keväällä 2011 Mittaava käynnissäpito 2-projektissa pidettiin kaasu-, höyry-, alipaine ja nestevuotojen, kitkahankausilmiöiden sekä sähköisten kipinöinti-, valokaari- ja koronapurkausvuotojen mittauskoulutus teollisuusympäristössä teollisuuden ja ammattikorkeakoulun henkilöstölle sekä halukkaille opiskelijoille. Projektin jatkoaika ja osittain samanaikaisesti toimiva investointihanke Mittaava käynnissäpito 3 mahdollistivat tämän koulutusosion sisällyttämisen projektiin. Hankkeessa saavutettua opetuskokonaisuutta hyödyntäen Kokkolan tekniikan ja liiketalouden yksikössä kehitettiin kunnossapidon suuntauma uudeksi pääsuuntautumisvaihtoehdoksi konetekniikan opetukseen. Lisäksi kunnossapidon koulutusta tullaan tarjoamaan täydennys- ja aikuiskoulutussovelluksena opiskelijoille sekä maksullisena palvelutoimintana teollisuuden yrityksille. Opiskelijoiden keväällä 2011 Primametilla suorittamat pilottikohteen mittaukset olivat osoitus toimivasta vuoropuhelusta työelämän ja korkeakoulutuksen välillä. Mittauskokemuksia pystyttiin hyödyntämään edelleen opetusmateriaalien suunnittelussa ja insinööriopiskelijoiden mittaustoiminta toi opiskelijoille tuntumaa työelämän todellisista haasteista. Projektihenkilöt hankkivat käytännön mittaustietoa vierailuilla maakunnan teollisuuskohteissa ja mm. Rautaruukin Raahen tehtaalla, Outokummun Tornion jaloterästehtaalla sekä Talvivaaran kaivoksella. Tiedon ja kokemuksen vaihtoa kunnossapito-opetuksessa edistettiin vierailemalla Jyväskylän, Kajaanin sekä Kemi- Tornion ammattikorkeakouluissa. Mittaava käynnissäpito 2-projektin seminaarit järjestettiin Kokkolassa sekä Näissä jaettiin osallistujille hankkeessa saavutettuja hyviä tuloksia ja kerrottiin tämän ESR-hankkeen käytännön EURA JÄRJESTELMÄ 3/6

4 toiminnasta, esiteltiin kunnossapitolaboratorion laitteistoa ja asiantuntijaluennoitsijoiden avulla havainnollistettiin kunnossapitotoiminnan tieteellisiä ja käytännönläheisiä uusia tuulia. Tavoitteet Mittaava käynnissäpito 2:n osalta saavutettiin lähes suunnitelman mukaisesti. Oman henkilökunnan osaamisen kasvattaminen toteutui ja samalla varmistettiin jatkumo uudelle opetussukupolvelle. Opetusympäristöstä ja oppimateriaalista saatiin toimiva kokonaispaketti ja koulutustarjontaa pystytään järjestämään kunnossapidon osalta kattavasti. Kaiken kaikkiaan alueen kunnonvalvonnan mittaustietämys on lisääntynyt koulutusten, yhteistyön ja seminaarien ansiosta. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Laboratorio tarjoaa vahvan teoreettisen opetuksen tueksi samanaikaisen käytännön sovellusten harjoittelun ensin omassa laboratoriossa ja sitten teollisuuden todellisissa kohteissa. Hankeessa kehitetty konetekniikan kunnossapitosuuntautumisvaihtoehto sekä insinööriopintojen pakollinen käynnissäpito-osio parantanevat valmistuvien insinöörien soveltuvuutta teollisuuden käynnissäpitotehtäviin. Hyvin moni insinööri työllistyy teollisuuteen suunnittelijoiksi, kone- ja laitehankinnoista vastaaviksi tai tuotantotehtäviin, joissa kunnossapidolla on keskeinen rooli. Kunnossapidon tuominen tärkeäksi painopisteeksi konetekniikan opetuksessa onkin omassa mittaluokassaan massiivinen innovaatinen askel. 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Neutraali 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Teorian ja käytännön samanaikainen opetus laboratorion avulla sekä tiivis yhteistyö yritysten kanssa on edesauttanut kunnonvalvonnan ja käynnissäpidon onnistuneiden ratkaisujen ja uusien oivallusten siirtymistä työelämästä opetukseen. Vastaavasti myös opetustilanteissa ratkaisuja on tarkasteltu reflektiivisesti ja viestitetty tuloksia työelämän suuntaan. Hyvänä esimerkkinä tästä olivat hankkeessa projektimittaukset, jotka tehtiin teollisuudessa opiskelijatyönä. 12. TOIMINNAN JATKUVUUS On tärkeää, että kunnonvalvonta niveltyy osaksi ammattikorkeakoulun strategiaa uuden suuntautumisvaihtoehdon myötä ja hankkeessa saavutetut hyvät ratkaisut siirtyvät suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti osaksi insinööriopintoja. Jatkuvuuden turvaamiseksi onkin välttämätöntä, että vuosittain tarjotaan laboratorioympäristössä tapahtuvia koulutuksia nuoriso- ja aikuisopiskelijoille, teollisuudelle ja myös omalle henkilöstölle. Näin myös turvataan projektissa hankitun osaamisen säilyminen ja kehittyminen. Hankkeen aikana on onnistuttu tekemään kaksi kunnossapitoa tukevaa rekrytointia konetekniikan opetukseen, mikä osallaan takaa joustavasti kunnossapidon eritysosaamisen ja hiljaisen tiedon siirtymisen myös tulevaisuuden opetukseen. Sukupolvenvaihdos aloitettiin jo syksyllä 2010, jolloin uusi konetekniikan EURA JÄRJESTELMÄ 4/6

5 yliopettaja liittyi osaksi kunnossapitotiimiä ja oli toiminnassa mukana organisaation omien resurssien turvin. 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 75 % ,14 75 % Kuntien rahoitus ,00 20 % ,83 19 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus ,00 5 % ,51 6 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Projektin tavoitteena oli kehittää tiiviissä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa kunnonvalvonnan mittausten tutkimus- ja kehitys sekä oppimis- ja testausympäristöä. Hankkeen avulla saatiin opiskelijoiden ja teollisuuden käyttöön keskeiset kunnonvalvonnan mittauslaitteet ja niiden käyttöön perehdyttävän oppimisympäristön, uuden tiedon soveltamisen ja pilottikohteiden mittaukset. Yhteistyötä eri kohderyhmien ja toimijoiden kesken rakennettiin hankkeessa mahdollisimman saumattomaksi ja läpinäkyväksi. Opetusosion sisällön laadintaan vaikuttivat alueen yritysten esittämät tarpeet ja kunnosspitoyhdistyksen ym. järjestämillä kursseilla alan asiantuntijoilta saatu tieto. Hankkeen aikana käynnissäpidon opetuksen kokemuksia vaihdettiin muiden ammattikorkeakoulujen kanssa ja tehtiin vierailuja sekä paikallisiin teollisuuskohteisiin että Pohjois-Suomen suuriin teollisuuskeskittymiin. Uusinta tieteellistä teoriaa ja käytännön kokemustietoa haettiin aktiivisesti käynnissäpitoon liittyvistä konferensseista, messuista, laite-esittelyistä ja koulutuksista. Vastaavasti hankkeen tuloksista tiedotettiin sisäisesti kohderyhmien ja toimijoiden kesken, mutta erityisesti ulkoisesti, kahden käynnissäpitoseminaarin sekä lehtiartikkelin myötä. Keväällä 2011 Mittaava käynnissäpito 2-projektissa pidettiin kaasu-, höyry-, alipaine ja nestevuotojen, kitkahankausilmiöiden sekä sähköisten kipinöinti-, valokaari- ja koronapurkausvuotojen mittauskoulutus teollisuusympäristössä teollisuuden ja ammattikorkeakoulun henkilöstölle sekä halukkaille opiskelijoille. Tämän lisäksi opiskelijat olivat suorittamassa ohjatusti mittauksia teollisuuden pilottikohteessa. Oman henkilökunnan osaamisen kasvattaminen toteutui ja samalla varmistettiin jatkumo uudelle opetussukupolvelle. Opetusympäristöstä ja oppimateriaalista saatiin toimiva kokonaispaketti ja koulutustarjontaa pystytään järjestämään kunnossapidon osalta kattavasti. Hankkeessa saavutettua osaamista hyödyntäen Kokkolan tekniikan ja liiketalouden yksikössä kehitettiin kunnossapitosuuntautumisvaihtoehto uudeksi pääsuuntautumisvaihtoehdoksi konetekniikan opetukseen. EURA JÄRJESTELMÄ 5/6

6 Lisäksi kunnossapidon koulutusta tullaan tarjoamaan täydennys- ja aikuiskoulutussovelluksena opiskelijoille sekä maksullisena palvelutoimintana teollisuuden yrityksille. Kunnonvalvonta niveltyy osaksi ammattikorkeakoulun strategiaa uuden suuntauman myötä ja hankkeessa saavutetut hyvät ratkaisut siirtyvät suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti osaksi insinööriopintoja. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Hankkeen asiakirjat säilytetään Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tekniikan ja liiketalouden yksikössä, taloussuunnittelijan työhuoneessa, myöhemmin yksikön arkistossa, arkistointiohjeiden mukaisesti. Talonpojankatu 2 A, Kokkola. Päiväys ja allekirjoitus Marja-Liisa Tenhunen Rehtori EURA JÄRJESTELMÄ 6/6

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11262 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 02.03.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.08.2012 Diaarinumero POHELY/2530/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A31522 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.08.2011 Diaarinumero SATELY/257/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12203 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.08.2014 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10092 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 26.08.2011 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

VUOSTTAS LÁVKI LOPPURAPORTTI. Vuosttas Lávki. Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö -hanke 1.9.2008-30.9.2009.

VUOSTTAS LÁVKI LOPPURAPORTTI. Vuosttas Lávki. Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö -hanke 1.9.2008-30.9.2009. VUOSTTAS LÁVKI SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ LOPPURAPORTTI Vuosttas Lávki Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö -hanke 1.9.2008-30.9.2009. Sámegiela

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.01.2012 Diaarinumero POHELY/751/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.04.2012 Diaarinumero POHELY/535/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.09.2010 Diaarinumero EPOELY/335/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.06.2011 Diaarinumero SATELY/208/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.12.2011 Diaarinumero POKELY 557/04.00.05.00/2010 (ISLH- 2008-02693/Ha-7) Käsittelijä Sirpa Catalano Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2011 Diaarinumero SATELY/321/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 11.09.2012 Diaarinumero 99/201 Käsittelijä Aki Lappalainen Puhelinnumero 0405021851 Projektikoodi A30896 Tila Valmis

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 25.08.2014 Diaarinumero ESAELY/182/2014 Käsittelijä Kimmo Kettunen Puhelinnumero 295026161 Projektikoodi S11867 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 18.10.2012 Diaarinumero SATELY/604/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ

5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10422 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2012 Diaarinumero 563/05.02.07/2010 Käsittelijä Jaana Niemi Puhelinnumero 040 747 2301 Projektikoodi S10018

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12661 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 31.07.2014 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Tampereen sähköajoneuvokeskus

Tampereen sähköajoneuvokeskus 2012 Tampereen sähköajoneuvokeskus Ari Lounasranta Loppuraportti 31.8.2012 Sisältö 1. Projektin perustiedot... 2 2. Projektin toteuttajan Tiedot... 2 3. Lomakkeen täyttäjän tiedot... 2 4. Projektin lähtökohta,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot