ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero EPOELY/209/ /2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero Projektikoodi S11134 Tila Valmis PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Vientirengashautomo-hanke Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 1 : Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Projektin vastuuhenkilön nimi Pertti Kinnunen Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Marja Luoma-aho Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Hanketta aloitettaessa oli tavoitteena saada hankkeeseen mukaan noin 40 vientitoimintaa jo harjoittavaa yritystä. Päätavoitteena oli kehittää mukana olevien yritysten kansainvälisen liiketoiminnan valmiuksia ja osaamista järjestämällä yrityksille heidän tarpeisiinsa sopivaa koulutusta sekä mahdollistaa yritysten välistä verkostoitumista koulutusten ja erilaisten tapahtumien avulla. Hankkeen perusajatuksena oli myös saada aikaan Etelä-Pohjanmaalle aikaiseksi pysyvä yhteistoimintamuoto kansainvälisen kaupan eri toimijoiden, asiantuntijoiden ja kansainvälisen kaupan parissa toimivien yritysten välille. Hankkeen aikana oli tarkoitus luoda tietopankki, jossa yritykset, eri sidosryhmät sekä kansainvälisen kaupan asiantuntijat voisivat jakaa tietojaan ja kontakteja keskenään. Rekrytoinnin kohteena oli aluksi vientitoimintaa harjoittavat yritykset, joilla oli jo jonkin verran kokemusta kansainvälisestä kaupasta. Hankkeen jatkuessa kohderyhmää muutettiin hieman ja rekrytointiin otettiin mukaan myös kansainvälisestä kaupasta kiinnostuneet yritykset (Yritysharava-kyselyyn vastanneet yritykset, lähde Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus). EURA JÄRJESTELMÄ 1/5

2 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Vientirengashautomo-hanke oli Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toteuttama hanke, jossa oli palkattuna yksi kokopäiväinen projektipäällikkö. Hankkeessa olivat mukana yhteistyössä sekä ohjausryhmän kokoonpanossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkö, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Etelä-Pohjanmaan Liitto sekä Etelä-Pohjanmaan alueen seutukunnista Seinäjoen seutukunta, Järviseudun seutukunta, Kuusiokuntien seutukunta sekä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä myös alueen muiden kansainvälistymiseen liittyvien hankkeiden kanssa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoiman Liiketoimintaosaaminen kehittäminen-hankkeen kanssa tehtiin yhteistyötä eniten, sillä koulutustoiminnan osalta haluttiin karsia päällekkäisyydet. Vaihdoimme hankkeen aikana myös kokemuksia kouluttajista. Vientirengashautomo-hanketta käytiin myös esittelemässä yhdessä Liiketoimintaosaamisen kehittäminen-hankkeen tilaisuudessa. Vientirengashautomo-hankkeen aikana osallistuttiin Protek-hankkeen tilaisuuksiin ja sitä kautta vaihdettiin tietoa eri hankkeiden välillä. 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Vientirengashautomo-hankkeen tiedottaminen koostui jaettavista esitteistä, eri lehdissä olevista lehtijutuista sekä ilmoituksista, Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäsentiedotteessa olleista ilmoituksista sekä jutuista ja sähköpostitse tehtävästä markkinoinnista. Hanke oli mukana ständillä ja muulla markkinointimateriaalilla InnoKivi-tapahtumassa, Vipuvoimaa EU:lta hanketietoiskussa sekä muutamissa Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin tilaisuuksissa. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Vientirengashautomo-hankkeen aikana ilmeni ongelmia eniten yritysten rekrytoinnissa. Hankkeen käynnistyessä ja rekrytoinnin alkaessa vuoden 2009 lopulla sekä vuoden 2010 alussa taantuman pahin vaihe oli meneillään ja yritykset olivat varovaisia toimissaan. Hankkeen aloitus tapahtui talouden kannalta huonoon ajankohtaan. Alueen yrityksillä oli alhainen sitoutumisaste ja etukäteen annettava, rahallinen panostus projektiin koettiin hankalaksi. Yritysten aiemmat kokemukset vientirengas-toiminnassa eivät myöskään aina ole olleet positiivisia ja käydyissä keskusteluissa hankkeen nimellä huomattiin olevan negatiivinen kaiku. Markkinointitoimissa oli hieman hankaluutta erottua alueen muista kansainvälistymiseen liittyvistä projekteista. Yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, etteivät yritykset aina tiedä kenen kanssa ovat tekemisissä tai kenen koulutuksiin osallistua. Kansainvälisen kaupan osalta tietolähteet sekä toimijat eivät ole selkeästi tiedossa alueen yrityksille, joten tietoa ja hyviä käytäntöjä on vaikea saada/jakaa. EURA JÄRJESTELMÄ 2/5

3 Vientirengashautomo-hankkeessa saatujen tietojen ja kokemusten perusteella suositetaan entistä tarkemmin kiinnittämään huomiota ja välttämään rahoitettujen hankkeiden päällekkäisyyksiä. Etenkin hankkeiden koulutus- ja muun toiminnan päällekkäisyydet tulisi karsia minimiin. 8. PROJEKTIN TULOKSET Projektin aikana saatiin järjestettyä yhteensä kolme koulutusta yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin kanssa. Koulutukset olivat kaikki suunnattuja kansainvälisen kaupan parissa toimiville yrityksille. Ajankohtaisista koulutuksista saatiin hyvä palautetta ja hankkeessa mukana olevat yritykset saivat mahdollisuuden kouluttaa edullisesti omia työntekijöitään. Koulutuksien järjestämisen osalta projektin tuloksena on tavoitettu hankkeessa mukana olevien yritysten kansainvälisen osaamisen kehittäminen. Varsinaista vientirengastoimintaa ei hankkeen aikana toteutunut, mutta koulutuksissa yritykset ovat päässeet jakamaan kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjä. Myös kontaktien jakaminen kouluttajien ja yritysten välillä on toteutunut. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin rekrytointiongelmista ja toiminnan vähyydestä johtuen innovatiivisuus jäi valitettavan vähäiselle tasolle. Mikäli osallistuvien yritysten määrä olisi ollut suurempi olisi koulutuksien sekä tapahtumien järjestelyissä voitu kehittää uusia toimintatapoja ja menetelmiä. Projektin aikana ei niitä valitettavasti voitu toteuttaa suunnitellusti. 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektin tarvekartoituksessa tai kohderyhmien valinnassa ei erityisesti kiinnitetty huomiota nais- tai miesnäkökulmaan. Toiminnassa oli mukana sekä miehiä että naisia. Alueen kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten palveluksessa sekä kansainvälisen liiketoiminnan tehtävissä on sekä miehiä että naisia ja projektin toiminta on kohdistettu tasapuolisesti kaikille. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Projektin aikana ei ehditty toteuttaa kaikkia suunniteltuja toimia. Koulutus- ja tapahtumatoiminta, jossa projekti oli mukana, oli hankkeen toiminnan kannalta tärkeää, muttei tuonut esille varsinaisia uusia käytäntöjä. Palautteen kerääminen henkilökohtaisilla käynneillä mukana olevissa yrityksissä voidaan pitää hyvänä käytäntönä. Saimme paljon laajempaa palautetta ja kehittämisideoita kuin sähköisellä kyselyllä toteutettavalla kyselyllä. Mukana olevat yritykset myös arvostivat palautekeskustelun järjestämistä. EURA JÄRJESTELMÄ 3/5

4 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Vientirengashautomo-hanke ei tule sellaisenaan jatkumaan tulevaisuudessa, ei ainakaan sille projektisuunnitelmassa asetetuilla tavoitteilla ja lähtökohdilla. Hanke antoi kuitenkin sen toteuttajalle Etelä- Pohjanmaan kauppakamarille arvokasta lisätietoa alueen pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyvän osaamisen tasosta ja kehittämistarpeista. Kauppakamari tulee hyödyntämään tätä täsmentynyttä tietoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan omaa, yritysten kansainvälistymisvalmiuksia kehittävää lyhytkestoista koulutustoimintaansa. Hankkeesta saatuja tietoja ja kokemuksia hyödynnetään myös mahdollisten uusien, mutta hieman eri konseptilla toteutettavien hankkeiden suunnittelussa ja suunnitelmien arvioinnissa. 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 22 % ,46 90 % Kuntien rahoitus ,00 9 % 1 992,52 3 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus ,00 69 % 5 035,29 7 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Vientirengashautomo-hanke toteutettiin ajalla Vientirengashautomo-hanke päätettiin keskeyttää hankkeen toteuttajan Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimesta. Hankkeen keskeyttämiseen johtaneet syyt liittyivät pääosin ongelmiin yritysten rekrytoinnissa, hankkeen ajoituksessa, kuten kohdassa 7. ja muissa tämän loppuraportin osioissa käy ilmi. Hankkeen varsinaisesta projektiajasta jäi toteutumatta noin 6,5 kuukautta. Hankkeen keskeytyspäätöksen jälkeen ennen hankeajan päättymistä kerättiin yhteensä 3 hankkeessa mukana olleelta yritykseltä palaute sekä kehittämisideoita mahdollisiin jatkohankkeisiin. Hanke sai hyvää palautetta markkinoinnin ja tiedottamisen osalta, etenkin sähköpostitiedotus sai hyvän maininnan. Hankkeen näkyvyys oli osallistuneiden yritysten mielestä on hyvä. Koulutuksiin osallistuneet yritykset antoivat hyvää palautetta koulutusten laadusta ja sisällöstä, tosin yritysten toiveena oli intensiivisempiä ja lyhytkestoisia koulutuksia. Kehittämisideoina palautteessa mainittiin hankkeen markkinoinnin selkiyttäminen ja hankkeen aloituksen oikea ajoittaminen. Yritykset olivat kaikki samaa mieltä Vientirengashautomo-hankkeen aloituksen ajoittumisesta talouden kannalta huonoon ajankohtaan. Jatkossa hankkeiden toivottiin sisältävän edullisia koulutuksia ja erityishuomioita haluttiin kiinnittää eri markkina-alueille pääsyyn ja oikeiden kanavien löytämiseen ja erityiskysymyksiin esimerkiksi eri maiden lainsäädännön osalta. Projektin aikana kontaktoitiin satoja alueen yrityksiä, joilla jo oli kokemusta kansainvälisestä kaupasta tai joilla oli kiinnostusta aloittaa kansainvälinen vienti- tai tuontitoiminta. Yritysten rekrytoinnin hankaluus ja sitä kautta hankkeen varsinaisen toiminnan (koulutukset) vähäisyys ei antanut hankkeelle tarvittavaa näkyvyyttä alueella. Vientirengas-toiminnan aiemmat negatiiviset mielikuvat ja kokemukset vaikeuttivat EURA JÄRJESTELMÄ 4/5

5 osaltaan hankkeen markkinointia ja uskottavuutta oli vaikea saavuttaa. Yritykset eivät olleet valmiita sijoittamaan vaadittavia summia rahaa hankkeeseen, vaan halusivat koulutusta ja opastusta minimipanoksella. Myöskään osa jo kokemusta omaavista yrityksistä eivät pitäneet koulutusta tarpeellisena, vaan kertoivat vienti- ja tuontikaupan sujuvan "vanhoilla" tiedoilla ja taidoilla. Vientirengashautomo-hankkeen tuloksena hankkeen aikana järjestettiin kolme kansainväliseen kauppaan liittyvää koulutusta yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin kanssa. Hankkeeseen mukaan liittyneet yritykset saivat koulutusten myötä mahdollisuuden parantaa omaa osaamistaan sekä verkostoitua eri alalla toimivien yritysten kanssa ja jakaa kokemuksiaan vienti- ja tuontikaupasta. Projektin markkinoinnissa hyödynnettiin laajalti Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäsenrekisteriä ja kontakteja, alueen muiden kansainvälisen kaupan parissa toimivien organisaatioiden kontakteja, sanomalehtiä sekä alueella järjestettäviä kansainväliseen kauppaan liittyviä tapahtumia. Yhteistyötä myös muiden kansainvälistymiseen liittyvien hankkeiden kanssa oli. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Vientirengashautomo-hankkeeseen liittyviä asiakirjoja, kirjanpitoaineistoa sekä pöytäkirjoja ja muita hankkeeseen liittyviä dokumentteja tullaan säilyttämään asianmukaisesti arkistoituna Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimiston tiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23, Seinäjoki. Päiväys ja allekirjoitus Pertti Kinnunen toimitusjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 5/5

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 25.08.2014 Diaarinumero ESAELY/182/2014 Käsittelijä Kimmo Kettunen Puhelinnumero 295026161 Projektikoodi S11867 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12203 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.08.2014 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.08.2011 Diaarinumero SATELY/257/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.04.2012 Diaarinumero POHELY/535/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11262 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 02.03.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10092 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 26.08.2011 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE

ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE LOPPURAPORTTI 1.6.2012 30.6.2014 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Elintarvikeala nousuun Vakka-Suomessa Ohjelma Etelä-Suomi EAKR Toimintalinja 2 : Innovaatiotoim.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774)

MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774) MAASEUTU-PISA Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi Työtehoseura ry tuensiirronsaajina: Kainuun ammattiopisto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lapin ammattiopisto Mikkelin ammattikorkeakoulu Sahayrittäjät

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Tampereen sähköajoneuvokeskus

Tampereen sähköajoneuvokeskus 2012 Tampereen sähköajoneuvokeskus Ari Lounasranta Loppuraportti 31.8.2012 Sisältö 1. Projektin perustiedot... 2 2. Projektin toteuttajan Tiedot... 2 3. Lomakkeen täyttäjän tiedot... 2 4. Projektin lähtökohta,

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 21.04.2008

Projektin loppuraportti 21.04.2008 ESRA Projektin loppuraportti 21.04.2008 1. Taustatiedot Diaarinumero 29/3513/2007 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Oulun seudun välityömarkkinat - valmistelu-ja piltointivaihe Projektikoodi

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero ESLH-2009-09311/Ha-7 Käsittelijä Valtteri

Lisätiedot