ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12203 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi ebisnes Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Länsi-Suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Tampereen Seudun Viestintäyhtymä r.y. Projektin vastuuhenkilön nimi Harri Helén Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Janne Korhonen Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Projektin lähtökohta ja tavoite oli tuottaa Pirkanmaalaisille pienyrityksille sekä valmennusohjelma että yrityskohtainen kehitys- ja konsultaatio-ohjelma sähköisen liiketoiminnan eri toimenpiteiden toteutukseen myynnin ja markkinoinnin kokonaisuus huomioiden. Projektilla pyrittiin vastaamaan pienyritysten todellisiin tarpeisiin sähköisen liiketoiminnan toteuttamisessa sekä saada aikaan toimintamalli, joka saa yrityksen panostamaan myös projektin päättyessa sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen täysimääräisesti. Projektissa tavoiteltiin yhteistyömallien ja -verkostojen luomista sähköisen liiketoiminnan Pirkanmaalla toimivien asiantuntijayritysten sekä sähköisen liiketoiminnan toimenpiteiden tarpeessa olevien yritysten välille ja jotka jäävät elämään projektin päättyessä tuloksia tuovana ja siten perusteltavana toimintana. Projektin toteutusalue ja kohderyhmä oli Pirkanmaa sekä tällä talousalueella toimivat pienyritykset. Kohdeyritykset hakeutuivat projektiin erillisen projektihakemuksen kautta ja jossa yritys kuvasi tarpeensa yrityskohtaisesti räätälöidylle sähköisen liiketoiminnan kehitysohjelmalle. Samalla yritys esitti toiveen omaksi asiantuntijayrityksekseen hankkeen valikoimasta asiantuntijakonsortiosta. EURA JÄRJESTELMÄ 1/10

2 Projektiyrityksiä hakeutui mukaan Tampereen Seudun Viestitäyhtymän tekemän ennakkoselvityksen kautta, rinnakkaisprojektina toteutetun ebuusti-hankkeen kautta, projektin verkkotiedottamisen kautta sekä projektiin valikoituneiden asiantuntijayritysten yrityskenttään antaman projekti-informaation kautta. Projektilla oli kolme päätavoitetta: 1. Projektiin osallistuvien yritysten sähköisen liiketoiminnan kehityshankkeiden kestävä, koulutuksella ja konsultoimalla tapahtuva toteutus. Tavoiteltavina tuloksina: - kasvava liikevaihto - uudet asiakkaat - toiminnan kasvu (uusia työntekijöitä) joko kotimaassa tai ulkomailla 2. Toimintamalli ja osaaminen sähköisen liiketoiminnan toteutukseen projektin päättyessä. Yrityskohtaisen kehityshankkeen päättyessä yrityksen kanssa tehdään selvitys jatkon toimenpiteistä ja suunnitelmista sekä toteutukseen varattavista resursseista. 3. Hankkeen tulokset inspiroivat Pirkanmaalaisia PK-yrityksiä investoimaan sähköisen liiketoiminnan hankkeisiin tuloksia tuottavana toimintana toimialasta riippumatta. Lisäksi laadullisia tavoiteltavia tuloksia olivat: 1. Sähköisen liiketoiminnan edellyttämä osaaminen (teknologiat ja sisältöosaaminen) pienyrityksen markkinoinnista ja myynnistä vastaavilla. Osaamista mitattiin koulutuksiin ja kehityshankkeisiin osallistumisten määrällä ja volyymillä. 2. Sähköisen liiketoiminnan kehityshankkeiden laadun, sisällön ja palveluiden käytettävyyden kehittyminen. Kehittymistä mitataan yrityskohtaisen hankkeen lähtötilannevaiheen selvityksellä sekä hankkeen toteutuksen jälkeiselle selvityksellä (toimenpiteet ja sisällöt ennen hanketta ja hankkeen jälkeen). 3. Sähköisen liiketoiminan kehittämisen toimintakulttuurin ja strategisen merkityksen laaja-alainen synnyttäminen asiantuntijaorganisaatioiden ja pienyritysten välille. Arviointi tapahtuu hankkeesta tehtävän kokonaisselvityksen pohjalta. Tähän liittyy myös yleinen julkisuus, jota hankkeen toteutuksen edetessä tehdään säännöllisesti eri tiedotuskanavien kautta. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektia lähdettiin toteuttamaan valikoimalla ja kilpailuttamalla projektiyritysten asiantuntijapalveluista vastaavat yritykset. Tavoitteena oli löytää tavoiteltaviin tuloksiin tarjousten perusteella palveluissaan parhaiten soveltuvat asiantuntijaorganisaatiot. Tämän jälkeen valittujen tahojen (9 asiantuntijaorganisaatiota) kanssa käytiin yhteisesti läpi toimenpiteiden lopullinen "tuotteistus" ja tarjonnan/tarpeen yhteensovittaminen sekä projektin kokonaistavoitteet ja ensisijaiset kohderyhmät. Seuravassa vaiheessa käynnistettiin projektiyritysten varsinainen hakeutuminen projektiin. Tämä tapahtui projektiyrityksen laatiman hakeutumissuunnitelman (projektihakemus) pohjalta ja jossa yritys kuvasi mm.: EURA JÄRJESTELMÄ 2/10

3 - Sähköisen liiketoiminnan kehityshankkeen päätavoitteen - Tehtävät toimenpiteet otsikkotasolla sekä toimenpiteiden aikataulusuunnitelman - Esityksen asiantuntijapalveluiden (ohjaus, koulutus ja konsultointi) toteuttajaksi Lisäksi hakeutumissuunnitelmassa oli sitoutuminen mm. projektin käytännön toteutukseen, ehtoihin ja aikatauluihin yrityksen edustajan allekirjoituksella vahvistettuna. Tämän jälkeen yritys hyväksyttiin projektiehtojen täyttyessä mukaan projektiin projektiorganisaation toimesta ja yritykselle annettiin lupa aloittaa kehityshankkeen toteutus asiantuntijaorganisaation kanssa suunnitelman mukaisen budjetin puitteissa. Projektihakemusten pohjalta mukaan hyväksyttiin 21 eri yritystä Pirkanmaan talousalueelta. Tämän jälkeen projektiyritys ja asiantuntijaorganisaatio aloittivat suunnitelman mukaisen ohjelman toteutuksen. Yrityskohtaisten hankkeiden toteutukset olivat minimissään 4 ohjaus- ja konsultointipäivää ja maksimissaan 15 ohjaus- ja konsultointipäivää. Hankkeiden käynnistyessä projektipäällikkö kävi läpi kaikki projektiyritykset yrityskohtaisesti ja varmisti hankkeiden käynnistymisen suunnitellusti sekä sen, että yrityksellä oli varmuus projektin käytännön toiminnasta ja periaatteista. Asiantuntijaorganisaatiot ja yritykset toimittivat projektipäällikölle yrityskohtaisten hankkeiden toteutumisen aikana dokumentteja koulutus- ja konsutointipäivien toteutumisesta sekä mahdollisista suunnitelmaan tulleista poikkeavuuksista että etenemisestä ylipäänsä. Projektisuunnitelmassa oli mukana myös kaikille yrityksille yhteinen valmennushjelma. Tätä ei kuitenkaan lähdetty lopulta toteuttamaan ja sen kautta saatavaa informaatiota ohjeistettiin osaltaan hankkimaan mm. ebuusti-hankkeen puitteissa toteutetuista koulutus- ja seminaaritilaisuuksista. Käytettävissä olevat reurssit haluttiin kohdentaan suoraan yrityskohtaisiin hankkeisiin niiden tarpeen ja kysynnän takia. Projektipäällikkö teki projektin aikana projektiyrityksiin säännöllistä kontaktointia hankkeiden etenemisestä sekä aikataulujen ja budjettien suunnitelman mukaisesta pitävyydestä. Yrityskohtaisen hankkeen päättyessä käynnistettiin jokaisessa yrityshankkeessa loppuraportointi sekä asiantuntijaorganisaation että kohdeyrityksen toteuttamana. Tämä loppuraportointi on oleellinen osa projektin saavuttamien tulosten arviointia ja siinä raportoitavat sisällöt koostuvat pitkälti projektille asetetuista kokonais- ja yrityskohtaisista tavoitteista. Yhteistyö eri osapuolten välillä toimi tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektin kotisivusto on toiminut projektin ajan tehokkaana tiedotus- ja julkisuuskanavana. Sitä kautta sekä projektiyriytykset että muut projektista kiinnostuneet tahot ovat saaneet informaatiota projektista, projektiyrityksistä, asiantuntijaorganisaatioista jne. Projektiyritykset ovat laatineet omia tiedotteita ebisneshankkeessa mukana olemisesta ja sen kautta saavutetuista hyödyistä. Asiantuntijaorganisaatiot ovat myös osaltaan tiedottaneet omille sidosryhmilleen ebisnes-hankkeessa mukana olemisesta. Projektin merkittävää markkinointia ei ole juurikaan projektin toteutuksen aikana tehty, koska hyvin EURA JÄRJESTELMÄ 3/10

4 rajallisten reurssien vuoksi projektiin ei ole ollut mahdollista ottaa mukaan uusia yrityksiä hakeutumisvaiheen jälkeen. Projektin päättymisen yhteydessä projektin tulokset ja lähinnä yrityskohtaiset hanketulokset kuvataan projektin sivuilla tulokset osiossa. Hankesivustosta tiedotetaan yrityslähtöisiä sidosryhmiä (yrittäjäjärjestöjä) sekä yrityskehityshankkeita suunnittelevia organisaatioita. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektin toteutuksessa ei koettu isoja ongelmia. Pienyritysten ollessa kohderyhmänä yrityksissä tapahtuu luonnollisesti nopeita muutoksia ja niihin täytyy projektin pystyä reagoimaan nopeasti. Muutamissa projektiyrityksissä tapahtui projektin loppupuolella hankkeen tiivistymistä ja kahdessa yrityksessä keskeytyminen. Projektin nopea reagointikyvyn ansiosta tilalle löytyi 2-3 uutta yritystä vielä projektin viimeisten toimintakuukausien aikana. Täten projektin kokonaistoiminta-aika olisi hyvä olla vähintään 2 vuotta, ebisnes-projektissa se oli 1 1/2 vuotta. 8. PROJEKTIN TULOKSET Projektissa saavutettiin mm. seuraavat määrälliset, projektisuunnitelman mukaiset olennaisimmat tulokset (suluissa projektisuunnitelman mukainen tavoite) : - 53 aloittanutta hlöä (59) => 90% - 21 projektiyritystä (20) => 105% - 13 uutta työpaikkaa (100) => 13% ohjaus- ja konsultointityöpäivää (570) => 85% - ei toteutettuja lähiopetuspäiviä (60) => 0% asiantuntijaorganisaation toteuttamaa ohjaus- ja konsultointipäivää Edellä kuvattujen tulosten osalta projektin voidaan katsoa onnistuneen kokonaisuutena hyvin. Uusien työpaikkojen suhteen tavoitteiden toteutuminen olisi pitänyt ollut saavutettuja tuloksia parempi. Tähän on osaltaan vaikuttanut myös yleinen tiukka taloudellinen tilanne sekä monen hankkeen henkilöstöön mahdollisesti vaikuttavien tulosten näkyminen myöhemmin. Projektin rahoitus (ESR/Valtio ja Kunta) tulee täyttymään 100%:sti, yksityinen rahoitus ylittyy n.15%:lla. Kunkin yrityskohtaisen hankkeen päättyessä toteutettiin loppuraportointi sekä asiantuntijaorganisaation että kohdeyrityksen toimesta. Asiantuntijaorganisaation tuli tehdä omasta ohjattavasta ja konsultoitavasta yrityksestä raportointi seuraavien osa-alueiden osalta: - Hankkeen toteutuksen pääsisällöt ja toteutusaikataulu - Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen EURA JÄRJESTELMÄ 4/10

5 päättyessä - Hankkeen vaikutukset ja mahdollisuudet yrityksen toimintaan vs. lähtötila - Hankkeen merkitys yrityksen kilpailukykyyn, kasvuun ja kansainvälistymiseen - Jatkokehitystarpeet ja -toimenpiteet Vastaavasti projektiyrityksen tuli itse raportoida seuraavat osa-alueet ja projektin vaikutus niihin: - Liikevaihto 2013, 2014, Kannattavuus 2013, 2014, Uudet asiakkuudet ja markkinat - Kansainvälistyminen - Vaikutukset henkilöstöön - Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja mahdollisuuksiin - Jatkokehitystarpeet ja -toimenpiteet Loppuraportointi saatiin toteutettua kaikissa yrityksissä yhtä yritystä lukuunottamatta. Yhden yrityksen kohdalla raportointia ei tehty hankkeen keskeytyessä yrityksen maksuvaikeuksien takia. Yrityskohtaiset loppuraportit ovat luettavissa projektin kotisivuilla ja ne ovat myös loppuraportin liitteenä. Seuraavassa tiivistettyä yhteenvetoa: Hankkeen toteutuksen pääsisällöt - Kaikki hankkeet liittyivät digitaalisten myynti- ja markkinointikanavien tai niitä koskevien palveluiden kehittämiseen. Kohde- ja käyttäjäryhmien sekä sähköisten kanavien kautta saavutettavien markkinoinden määrittäminen ja palveluiden konseptointi oli varsin monessa selkeä tavoite. Kuudessa eri hankkeessa oli selkeä verkkokauppaympäristön kehittäminen tai rakentaminen tavoitteena. Konkreettisia muutoksia yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä - Hankkeen tuloksena syntynyttä sähköisen liiketoiminnan osaamista varsinaisten käytännön toimien toteutukseen, tuloksena www-sivujen uudistuksen käynnistämistä hankkeen tavoitteen/ongelman mukaisesti tavoiteltu kohderyhmä/markkina huomioiden, toimintamallien synnyttäminen, sähköisten jakelukanavien ymmärrys ja omaan toimintaan priorisoiminen, täysin uusia sähköisiä palveluita ja kauppapaikkoja Hankkeen vaikutukset ja mahdollisuudet yrityksen toimintaan vs. lähtötila - Käytännön toimien kautta vaikutuksia sekä olemassa olevien asiakkaiden että uusien asiakkaiden toimintaan, uusi toimintatapoja otettu käyttöön, käynnistettiin käytännön toimia uusilla markkinoilla niin kotimaassa kuin ulkomailla Hankkeen merkitys yrityksen kilpailukykyyn, kasvuun ja kansainvälistymiseen - Hankkeiden kautta voidaan katsoa tässä vaiheessa syntyneen pääasiassa edellytyksiä ja mahdollisuuksia kilpalukyvyn ja kasvun osalta. Käytännön operatiivien työ käynnistyi varsin monessa hankkeessa projektin päättyessä. Oli myös muutamia yrityksiä, joissa voitiin jo havaita projektin aikana volyymin kasvua. Jatkokehitystarpeet ja -toimenpiteet - Useissa tapauksissa markkinointi- ja myyntimateriaalien sekä kampanjoiden (google kampanjat jne.) valmistus oli seuraava vaihe. Palveluiden eri kieliversioiden toteutus oli monessa yrityksessä myös seuraava vaihe. Liikevaihto 2013, 2014, 2015 EURA JÄRJESTELMÄ 5/10

6 - Liikevaihtoluvut perustuivat ennusteisiin tulevasta ja lähes kaikille oli erityisen positiivisia odotuksia sen suhteen. Kolmella yrityksellä ei juuri ollut kasvuodotuksia, kahdeksalla yrityksellä odotukset liikevaihdon kasvusta olivat hyvinkin suuria. Noin 10 yrityksellä kasvuodotukset olivat maltillisia. Kannattavuus 2013, 2014, Kannattavuuden suhteen tilanne oli liikevaihtoa vastaava, kolmella yrityksellä kannattavuus sekä odotukset sen suhteen heikot, kahdeksan yrityksen kannattavuustoteamat tai odotukset sen suhteen erinomaiset Uudet asiakkuudet ja markkinat - Kahdentoista yrityksen kohdalla todettiin hankkeen kautta synnytettyjen palvelujen tuoneen täysin uusia asiakkuuksia. Kaksi yritystä ei nähnyt hankkeella olleen merkitystä uusiin asiakkaisiin, kahdeksan yrityksen kohdalla nähtiin hankkeen syventäneen vanhoja asiakkuuksia ja/tai antaneen mahdollisuuden lähteä tavoittelemaan uusia asiakkuuksia. Kansainvälistyminen - Kolme yritystä näki hankkeen selvän vaikutuksen kansainvälisiin toimiin ja välittömiin asiakkuuksiin sieltä. Kuusi yritystä toi esille hankkeen kautta syntyneiden palveluiden ja tuotteiden mahdollistavan kansainvälisen toiminnan sekä sen, että lähitulevaisuuden suunnitelmissa ovat toimet kansainvälisiin asiakkaisiin tai kansainvälistymiseen. Loput yritykset eivät tuoneet esille suunnitelmia kansainvälisiin toimiin ainakaan lähiaikoina. Vaikutukset henkilöstöön - Uusia työntekijöitä on hankkeen vaikutuksiin perustuen palkattu viiteen eri yritykseen yhteensä 13 hlöä. Tulevan vuoden osalta raportoitiin n.20:n uuden hlön palkkaustarve. Kuusi yritystä ei nähnyt hankkeella vaikutusta henkilöstöön. Yhdeksällä yritykselle vaikutukset olivat positiivisia henkilöstön osaamiseen ja viihtyvyyteen sekä suoranaisesti työpaikkojen säilyvyyteen yhdellä yrityksellä. Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja mahdollisuuksiin - Uudet kehitetyt sähköisen liiketoiminnan tuote- ja palvelukonseptit nähtiin oleellisena osana yrityksen kilpailykyvyn paranemista sekä kasvuun ja lisätyöllistämiseen pääsemiseksi lähes kaikissa yrityksissä. Kaksi yritystä ei nähnyt hankkeella olevan vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn ja mahdollisuuksiin Jatkokehitystarpeet ja -toimenpiteet - Useissa tapauksissa markkinointi- ja myyntimateriaalien valmistaminen sekä verkkomarkkinoinnin toteutus koettiin tärkeimmiksi seuraaviksi vaiheiksi. Palveluiden eri kieliversioiden toteutus oli monessa yrityksessä myös seuraava vaihe sekä osaamisen kehittäminen sähköisen liiketoiminnan sisältöihin edelleen. Verkkosivustojen spesifisempi toteutus eri markkinoille ja asiakasryhmille koettiin myös useissa yrityksissä tärkeäksi seuraavaksi kehitysvaiheeksi. Kolme yritystä ei pystynyt näkemään suoranaisia jatkokehitystarpeita ja -toimenpiteitä hankkeen päättyessä. Yrityskohtaisten loppuraporttien pohjalta voidaan todeta, että kukin hanke oli projektisuunnitelman sisältöja tavoitealueen mukainen. Kolmen yrityksen kohdalla ei päästy yrityksen ja projektin näkökulmasta merkittäviin tuloksiin. EURA JÄRJESTELMÄ 6/10

7 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Yrityskohtaiset kehitysohjelmat ja niiden pääsisällöt sekä niiden kautta saavutetut tulokset ovat kaikkien projektiyritysten hyödynnettävissä. Käytettävissä olevien asiantuntijaorganisaatioiden foorumi jatkaa ja kehitystyötä jatketaan myös monessa ebisneksessä mukana olleessa yrityksessä. Asiantuntijaorganisaatiot osaavat projektin jälkeen hyödyntää toistensa osaamisalueita yhteisissä hankkeissa. Tampereen Seudun Viestintäyhtymä jatkaa ns. kehitysorganisaationa projektin jälkeen ja toimintaa jatketaan yritysten suoraan rahoittamana. 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projekti on ollut tasa-arvoneutraali hanke ja siinä ovat olleet edustettuina tasa-arvoisesti kaikki ryhmät. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Kohderityksen ja asiantuntijaorganisaation ulkopuolinen projektipäällikkö on ollut monessa hankkeessa erinomainen "ulkopuolinen" auditoija hankkeen edistymisessä ja arvioinnissa sekä myös yrityksen tarpeeseen parhaiten soveltuvan asiantuntijan valinnassa sekä mahdollisissa ongelmatilanteissa. Yritykset ovat valmiita panostamaan myös tähän ja siinä on yksi uusi toimintakenttä hankkeen päättyessä. Asiantuntijaorganisaatioiden ollessa monesti myös kilpailijoita keskenään on siitä huolimatta tärkeää heidän välinen yhteistyö loppuasiakkaan parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Projektikehys tuo myös jokaiseen yrityskohtaiseen hankkeeseen kilpailuasetelmaa parhaan hankkeen aikaansaamiseksi. 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Tampereen Seudun Viestintäyhtymä jatkaa ns. kehitysorganisaationa projektin jälkeen ja toimintaa jatketaan osin yritysten (projektin kohdeyritykset sekä asiantuntijaorganisaatiot) suoraan rahoittamana. Lisäksi projektin toteutusmallista tiedotetaan eri tahoja ja jotka esim. suunnittelevat vastaavan sisältöalueen hankkeita tulevaisuudessa. 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 57 % ,74 57 % Kuntien rahoitus ,00 14 % ,44 14 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus ,00 29 % ,82 29 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma EURA JÄRJESTELMÄ 7/10

8 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Projektin lähtökohta ja tavoite oli tuottaa Pirkanmaalaisille pienyrityksille sekä valmennusohjelma että yrityskohtainen kehitys- ja konsultaatio-ohjelma sähköisen liiketoiminnan eri toimenpiteiden toteutukseen myynnin ja markkinoinnin kokonaisuus huomioiden. Projektissa tavoiteltiin yhteistyömallien ja -verkostojen luomista sähköisen liiketoiminnan Pirkanmaalla toimivien asiantuntijayritysten sekä sähköisen liiketoiminnan toimenpiteiden tarpeessa olevien yritysten välille ja jotka jäävät elämään projektin päättyessä tuloksia tuovana ja siten perusteltavana toimintana. Projektilla oli kolme päätavoitetta: 1. Projektiin osallistuvien yritysten sähköisen liiketoiminnan kehityshankkeiden kestävä, koulutuksella ja konsultoimalla tapahtuva toteutus. 2. Toimintamalli ja osaaminen sähköisen liiketoiminnan toteutukseen projektin päättyessä. 3. Hankkeen tulokset inspiroivat Pirkanmaalaisia PK-yrityksiä investoimaan sähköisen liiketoiminnan hankkeisiin tuloksia tuottavana toimintana toimialasta riippumatta. Lisäksi laadullisia tavoiteltavia tuloksia olivat: 1. Sähköisen liiketoiminnan edellyttämä osaaminen 2. Sähköisen liiketoiminnan kehityshankkeiden laadun, sisällön ja palveluiden käytettävyyden kehittyminen. 3. Sähköisen liiketoiminan kehittämisen toimintakulttuurin ja strategisen merkityksen laaja-alainen synnyttäminen asiantuntijaorganisaatioiden ja pienyritysten välille. Projektia lähdettiin toteuttamaan valikoimalla ja kilpailuttamalla projektiyritysten asiantuntijapalveluista vastaavat yritykset. Seuravassa vaiheessa käynnistettiin projektiyritysten varsinainen hakeutuminen projektiin mukaan. Tämä tapahtui projektiyrityksen laatiman projektiin hakeutumissuunnitelman (projektihakemus) pohjalta ja jossa yritys kuvasi mm.: - Sähköisen liiketoiminnan kehityshankkeen päätavoitteen - Tehtävät toimenpiteet otsikkotasolla sekä toimenpiteiden aikataulusuunnitelman - Esityksen asiantuntijapalveluiden (ohjaus, koulutus ja konsultointi) toteuttajaksi Projektihakemusten pohjalta projektiin hyväksyttiin mukaan 21 eri yritystä Pirkanmaan talousalueelta. Tämän jäljeen projektiyritys ja asiantuntijaorganisaation aloitti suunnitelman mukaisen ohjelman toteutuksen. Yrityskohtaisten hankkeiden toteutukset olivat minimissään 4 ohjaus- ja konsultipäivää ja maksimissaan 15 ohjaus- ja konsultipäivää. Yrityskohtaisen hankkeen päättyessä käynnistettiin jokaisessa hankkeessa loppuraportointi sekä asiantuntijaorganisaation että kohdeyrityksen toteuttamana. Tämä loppuraportointi oli oleellinen osa projektin saavuttamien tulosten arviointia ja siinä raportoitavat sisällöt koostuivat pitkälti projektille asetetuista kokonais- ja yrityskohtaisista tavoitteista. Projektissa saavutettiin mm. seuraavat määrälliset, projektisuunnitelman mukaiset olennaisimmat tulokset (suluissa projektisuunnitelman mukainen tavoite) : EURA JÄRJESTELMÄ 8/10

9 - 53 aloittanutta hlöä (59) => 90% - 21 projektiyritystä (20) => 105% - 13 uutta työpaikkaa (100) => 13% ohjaus- ja konsultointityöpäivää (570) => 85% - ei toteutettuja lähiopetuspäiviä (60) => 0% asiantuntijaorganisaation toteuttamaa ohjaus- ja konsultointipäivää Kunkin yrityskohtaisen hankkeen päättyessä toteutettiin loppuraportointi sekä asiantuntijaorganisaation että kohdeyrityksen toimesta. Loppuraportointi saatiin toteutettua yhtä yritystä lukuunottamatta kaikissa yrityksissä. Yrityskohtaiset loppuraportit ovat luettavissa projektin kotisivuilla ja ne ovat myös loppuraportin liitteenä. Kaikki hankkeet liittyivät digitaalisten myynti- ja markkinointikanavien tai niitä koskevien palveluiden kehittämiseen. Kohde- ja käyttäjäryhmien sekä sähköisten kanavien kautta saavutettavien markkinoiden määrittäminen ja palveluiden konseptointi oli varsin monessa selkeä tavoite. Kuudessa eri hankkeessa oli selkeä verkkokauppaympäristön kehittäminen tai rakentaminen tavoitteena. Kahdentoista yrityksen kohdalla todettiin hankkeen kautta synnytettyjen palvelujen tuoneen täysin uusia asiakkuuksia. Kaksi yritystä ei nähnyt hankkeella olleen merkitystä uusiin asiakkaisiin, kahdeksan yrityksen kohdalla nähtiin hankkeen syventäneen vanhoja asiakkuuksia ja/tai antaneen mahdollisuuden lähteä tavoittelemaan uusia asiakkuuksia. Kolme yritystä näki hankkeen selvän vaikutuksen kansainvälisiin toimiin ja välittömiin asiakkuuksiin sieltä. Kuusi yritystä toi esille hankkeen kautta syntyneiden palveluiden ja tuotteiden mahdollistavan kansainvälisen toiminnan sekä sen, että lähitulevaisuuden suunnitelmissa on toimet kansainvälisiin asiakkaisiin tai kansainvälistymiseen. Uusia työntekijöitä on hankkeen vaikutuksiin perustuen palkattu viiteen eri yritykseen yhteensä 13 hlöä. Tulevan vuoden osalta raportoitiin n.20:n uuden hlön palkkaustarve. Yrityskohtaisten loppuraporttien pohjalta voidaan todeta, että kukin hanke oli projektisuunnitelman sisältöja tavoitealueen mukainen. Kolmen yrityksen kohdalla ei päästy yrityksen ja projektin näkökulmasta merkittäviin tuloksiin. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Projektin toteutukseen liittyvä kirjanpitoaineisto löytyy Accountor Tampere Oy:n toimitiloista (Kuninkaankatu 30 Tampere), yhteyshenkilö Päivi Uotinen, , Projektin muut dokumentit löytyvät Tampereen Seudun Viestintäyhtymä r.y, c/o Trus Oy, Finlaysoninkuja 25 Tampere, yhteyshenkilö Harri Helén, +358 (0) , EURA JÄRJESTELMÄ 9/10

10 Päiväys ja allekirjoitus Janne Korhonen Projektipäälikkö EURA JÄRJESTELMÄ 10/10

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

Hankkeiden loppuraportointi

Hankkeiden loppuraportointi 15.11.2012 Hankkeiden loppuraportointi Sisältöraportointi Yleistä loppuraportoinnista Loppuraportin kautta vastuuviranomainen ja komissio saavat tiedot hankkeen toteutuksesta Raportointi on edellytys EU-rahoituksen

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Raportointi hankkeen tulosten kuvaajana ja toteutuksen tukena

Raportointi hankkeen tulosten kuvaajana ja toteutuksen tukena Raportointi hankkeen tulosten kuvaajana ja toteutuksen tukena Tiivistelmät, väli- ja loppuraportit Auli Vuorela ESR-koordinaattori Uudenmaan ELY-keskus 6.5.2013 Raportteja, raportteja, raportteja Loppuraportti

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Sopimus, raportointi ja seuranta

Sopimus, raportointi ja seuranta Sopimus, raportointi ja seuranta Aloituskoulutus hakukierroksella 2013 hyväksytyille Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeille 6.9.2013 Hannele Nevalampi CIMO On matka ulkomaille Liikkuvuus partneriorganisaatioon

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! www.tekes.fi RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

Ohjelmavaiheen hankehakemukset Yhteenveto ja huomioita. Hakemukset ELY-keskukseen 02/2012

Ohjelmavaiheen hankehakemukset Yhteenveto ja huomioita. Hakemukset ELY-keskukseen 02/2012 Ohjelmavaiheen hankehakemukset Yhteenveto ja huomioita Hakemukset ELY-keskukseen 02/2012 Miksi hankkeiden arviointia? Liikkuvaan kouluun liittyvä tutkimus ja seuranta sekä kokonaisuuden koordinointi niin,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Aiesopimus - Future Learning Finland

Aiesopimus - Future Learning Finland Aiesopimus 1 (5) Aiesopimus - Future Learning Finland Future Learning Finland kansalliseen koulutusvientiklusteriin haetaan jäseniksi alan johtavia toimijoita, yrityksiä ja oppilaitoksia, joilla on tuotteita,

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.08.2011 Diaarinumero 30/2010 Käsittelijä Ville Roslakka Puhelinnumero 0505920404 Projektikoodi A31268 Tila Valmis

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

ESR-projektin loppuraportti

ESR-projektin loppuraportti ESR-projektin loppuraportti 1. Taustatiedot Diaarinumero 07004 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Teknokas vakiinnuttamishanke 2006-2007, tavoite 1 (korkohanke) Projektikoodi S70809 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi 21.3.2016 Kehittämishankkeiden valintakriteerit 1.3.2016 alkaen ohjelmakaudella 2014 2020 Kehittämishankkeiden valintakriteereitä on muutettu, ja uusia valintakriteereitä sovelletaan 1.3.2016 alkaen vireille

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Yleistä loppuraportista. Yleistä. Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille. Yleistä sisällön raportoinnista

Yleistä loppuraportista. Yleistä. Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille. Yleistä sisällön raportoinnista Yleistä sisällön raportoinnista Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 10.5.2013 Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot