Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)"

Transkriptio

1 Projektikoodi: Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O itus 0 / C T - Euroopan unioni Euroopan sosiaatirahasto MAKSATU SPÄÄTÖ S Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat b, Elinkeino-, liikenne- ja Elinkeino-, liikenne- ja projektit Ohjelmakausi Maksatuspäätöksen päiväys Maksatuspäätöksen järjestysnumero 6/6 Diaarinumero HAMELY/261 / /20 10 Projektin nimi Maksatuspäätöksen tila Valmis Proj ektikoodi S OKSA -projekti, Välity ömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Koskee maksatushakemus- ja rahoitusseurantalomaketta Tunniste S Maksatushakemuksen 'är'es snumero 6/6 Maksatuskausi Säädösperusta Säädösperusta: Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, nk. yleisasetus (Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta) ESR-asetus (EY) N:o 1081/2006 Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta Komission asetus (EY) N:o 1828/2006, nk. täytäntöönpanoasetus (Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä) Rakennerahastolaki (1401/2006) Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista (311/2007) Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta (1402/2006) Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä (1224/2002) Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksesta (1225/2002) Valtionavustuslaki (688/2001) Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (614/2007) Komission asetus (EY) N:o 1998/2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen, julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 379/5. Maksajaviranomaisen tiedot v. 01/11 EURA JÄRJESTELMÄ 1 /5

2 Projektin nimi : OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksen järjestysnumero 6/6 Maksajaviranomainen Lähiosoite Kirkkokatu 12 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ymp äristökeskus Postinumero Postitoimipaikka Lahti Maksatushakemuksen käsittelijän nimi Tehtävänimike Sähköpostiosoite Projektin toteuttajan tiedot Hakijaorganisaation nimi Tykkyläinen Sanna Maksatustarkastaja Heinolan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Puhelinnumero Y-tunnus Lähiosoite Rauhankatu 3 Postinumero Postitoimipaikka Heinola IBAN F BIC NDE AFIHH Viite Viesti Pankki hte s Nordea Tilinumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Paavo Posti Sähköpostiosoite aavo. osti heinola.fi Puhelinnumero Maksatushakemuksen täyttäjän nimi Sirpa Aronen Sähköpostiosoite si a.aronen heinola.fi Puhelinnumero M AKS AT USHA KE MUS- JA RAHOIT USSE URA NT A LOM AKKE E N KÄS ITT E LY 1.1 Maksatushakemus ja rahoitusseurantalomake Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käsitellyt projektin S10930 OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä maksatushakemus- ja rahoitusseurantalomakkeen ajanjaksolle , joka on saapunut rahoittajalle Projektin tiedot Projektin nimi OKSA -projekti, Väli työmarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Projektikoodi S10930 Koontitunnukset VK Väli työmarkkinat Ohjelma Ohjelman osio Toimintalinja Projekti tyyppi Manner-Suomen ESR-ohjelma Valtakunnallinen osio 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projekti, jossa on henkilöitä mukana Aloitusp äivämäärä Pää mis äivämäärä v. 01/11 EURA JÄRJESTELMÄ 2/5 Tulostettu :58:29

3 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksen järjestysnumero 6/6 1.3 Välitoimenpiteet Pyydetty lisäselvityksiä Lisäselvitykset saapuneet T UKIKE LPOISUUS RAT KAISU 2.1 Ratkaisu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy tällä maksatuspäätöksellä tukikelpoisia kustannuksia sekä muita rahoituseriä seuraavien taulukoiden mukaisesti. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet Hakijan ilmoittamat Hyväksyt yt Hylätyt 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 245,41 245, Henkilöstö , , Palvelujen ostot ,37 4. Matka 1 192, ,30 6,86 5. Muut Välilliset 0 Yhteensä ,23 Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet rahoituserät Rahoitus Hakijan ilmoittamat Hyvä k s yt yt rahoituserät rahoituserä t 7. Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 9. Yksityinen rahoitus Projektin tulot 0 Yhteensä Hylätyt rahoituserät Erikseen raportoitavat, joihin ei makseta rahoitusta Hakijan ilmoittamat Hyvä k s yt yt kustannuks 11. Kuntasektori 4 118, Muu julkinen sektori Yksi tyinen sektori 0 Yhteensä et Hylätyt , ,99 Työvoimapoliittisten toimenpiteiden Hakijan ilmoittamat Hyväksyt yt Hylätyt 14. Työhallinnon 0 työvoimapoliittisissa toimenpiteissä 15. Työnantajien 0 työvoimapoliittisissa toimenp iteissä v. 01/11 EURA JÄRJESTELMÄ 3/5

4 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksen järjestysnumero 6/6 Yhteensä 2.2 t Hyväksytyt ovat voimassa olevien EY:n ja kansallisten säädösten, hallintoviranomaisen ohjeiden, hyväksytyn projektisuunnitelman sekä rahoituspäätöksen mukaisia tukikelpoisia kustannuksia. Hylätyt ja rahoituserät on eritelty alla. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet 3. Palvelujen ostot Palvelujen ostot Hakijan ilmoitus ,23 Maksajan hyväksym ä ,86 Hylätty määrä 247,37 Hyl k ä ys Hylätään Heinolan Työkeskus Oy:n laskuista projektityöntekijöiden työterveyshuollon kustannuksia lasku kokonaan 133,50 euroaja laskuista summa 21 euroa, summa 54,60 ja summa 38,27 euroa. Kustannukset eivät ole tarpeellisia projektin toteuttamisen kannalta. Tukikelpoisiksi voidaan hyväksyä työterveyshuoltolaissa työnantajan velvollisuudeksi säädetyn työterveyshuollon aiheuttamat tarpeelliset ja kohtuulliset. Näillä tarkoitetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 1 :n 1 momentin perusteella korvattavaksi säädettyjä kustannuksia (korvausluokka 1). 4 M tk k t k t. a a us annu se Hakijan ilmoitus 1 192,16 Matka Maksajan hyväksymä 1 185,30 Hylätty määrä 6,86 Hyl kä ys Hylätään Jorma Puolakan matkalaskusta 6,86 euroa. Edellisessä maksatuksessa on hylätty työtuolien kustannus ja kyseinen matkakustannus liittyy hylättyyn kustarmukseen. Erikseen raportoitavat 11. Kuntasektori Hakija n ilmoit us 4 118,50 Maksajan hyväksym ä 4 108,51 Hylätty määrä 9,99 Hyl kä ys Talkootyö ja muut luontoissuoritukset Hylätään 9,99 euroa, koska erillisen liitteen mukaan oikea summa on 4108,51 euroa. v. 01/11 EURA JÄRJESTELMÄ 4 / 5

5 Projektin nimi : OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksen järjestysnumero 6/6 3. PÄÄTÖS Tukikelpoisuustarkastuksen perusteella hyväksytään tilityksestä ,75 euroa. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maksaa tällä maksatuspäätöksellä ,75 euroa. 4. MUUT TIEDOT Hanke on päättynyt Hankkeen loppuraportti on tietojärjestelmässä hyväksytty Hankkeen maksatuspäätöksillä hyväksytyt kokonais ovat ,26 euroa ja maksetun tuen määrä on ,26 euroa. Hanke toteutui 91,31% projektisuunnitelman mukaisista projektikirjanpitoon tulevista kustannuksista. 5. M UUT O KSE N HAKU Muutosta tähän päätökseen haetaan liitteenä olevan muutoksenhakuosoituksen mukaisesti. Yksikön päällikkö Maksatustarkastaja Sanna Tykkyläinen LIITE Muutoksenhakuosoitus v. 01/11 EURA JÄRJESTELMÄ 5/5

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 PÄÄTÖS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 14.5.2009 Päätöksen järjestysnumero 1/1 Diaarinumero 31/545/2008 Projektikoodi S10947 Projektin nimi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Järjestelmä hakee kaikki tämän kohdan tiedot automaattisesti projektisuunnitelmasta. Tietoja ei voi muuttaa.

Järjestelmä hakee kaikki tämän kohdan tiedot automaattisesti projektisuunnitelmasta. Tietoja ei voi muuttaa. MAKSATUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE 1. KÄSITTELEVÄ VIRANOMAINEN Järjestelmä antaa tämän tiedon automaattisesti. Viranomaiskäsittelyyn jätetty tulostettu ja allekirjoitettu maksatushakemus- ja rahoitusseurantalomake

Lisätiedot

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 MAAKUNTAHALLITUS 10.10.2008 LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät 3.1.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävien

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat. Diaarinumero. Puhelinnumero

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat. Diaarinumero. Puhelinnumero Projektin nimi : Polkuja Sosiaalityöntekijäksi 2014 (POIMU) Euroopan unioni Euroopan sosiaatirahasto ESR -PROJ EKTIHAKEM US Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistam... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/609/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän äly... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/868/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 30.4.2015 EURA 2014/2369/09 02 01 01/2015/UML

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 26.2.2015 EURA 2014/478/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Wirma Lappeenranta Oy Y-tunnus:1565217-5 Lahden kaupunki Y-tunnus:0149669-3

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/294/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Cursor Oy Y-tunnus:0727178-6 Hankehakemuksenne 25.2.2015 Alueellinen

Lisätiedot

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013 ProjekLikoodi: Sl 183 Projektin nirni: PaLaVa Palapelillü laacìukasta valinnaisunl.ta Päütöksenjür-jestysnnnrero 2/2 päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 1.6.2015 EURA 2014/2366/09 02 01 01/2015/UML

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/620/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Turun yliopisto Y-tunnus:0245896-3 Turun ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528160-3

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄRÄISENÄ (NS. FLAT RATE)

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄRÄISENÄ (NS. FLAT RATE) 12.8.2011 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄRÄISENÄ (NS. FLAT RATE) Keski-Suomen liitto myöntää tukea EAKR- ja ESR -hankkeille. Tuen käyttöä ja päätöksentekoa

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 10.11.2010 Diaarinumero HAMELY/34/07.04/2010 Käsittelijä Päivi

Lisätiedot