Lohja Rudus Oy Ab Turun Betonin ympäristölupahakemus (Ilmarisenkatu 16)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohja Rudus Oy Ab Turun Betonin ympäristölupahakemus (Ilmarisenkatu 16)"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (235) Lohja Rudus Oy Ab Turun Betonin ympäristölupahakemus (Ilmarisenkatu 16) Ympkaalk 661 Ympäristönsuojelutoimisto /TL, HP 1. Asia Lohja Rudus Oy Ab on jättänyt Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ympäristönsuojelulain 35 mukaisen hakemuksen koskien betoniaseman toimintaa osoitteessa Ilmarisenkatu 16, Turku (Skarppakulla 2, 514-2). 2. Luvan hakija Lohja Rudus Oy Ab, Ohikulkutie 577, Littoinen Y-tunnus Luvan hakemisen peruste Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 kohdan 8 b mukaan. 4. Toimivaltainen lupaviranomainen Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 kohdan 8 a perusteella. 5. Asian vireilletulo Ympäristölupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon , jolloin asia on tullut vireille. Lupahakemusta on täydennetty 3.7. ja Alueen kaavoitus ja toimintaa koskevat luvat Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava, jonka mukaan toiminnan sijoituspaikka on Sammonpuisto-nimistä puistoaluetta (P). Turun yleiskaavassa 2020 alue on varattu työpaikkojen ja asumisen alueeksi (PAK), jota koskee määräys: "nykyinen teollisuusalue, jota osa-

2 alueittain kehitetään tehokkaammiksi ja viihtyisämmiksi työpaikka- ja asuntoalueiksi palveluineen". Yleiskaavassa on lisäksi varaus alueen kautta kulkevalle kevytväylälle. Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa tai terveydensuojelulain mukaista sijoituspaikkalupaa. 7. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö Betoniasema sijaitsee Turun kaupungilta vuokratulla alueella. Alue rajoittuu Sammonpuistoon, Ilmarisenkatuun ja Voimakatuun sekä teollisuus- ja varastorakennusten tontteihin. Ilmarisenkadulla vastapäätä ovat teollisuus- ja varastorakennusten tontit ja puistoalue. Voimakadulla vastapäätä ovat teollisuus- ja varastorakennusten tontit, liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten tontit. Alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. 8. Hakemuksen mukainen toiminta Toiminnan kuvaus, raaka-aineet ja tuotteet Kyseessä on kiinteä betoniasema, jonka vuosikapasiteetti on m 3 valmista betonia. Betoni valmistetaan sekoittamalla punnitut raakaaineet betonimyllyssä. Valmis massa tyhjennetään sekoittimesta purkusuppilon kautta betoninkuljetusautoon, jolla valmisbetoni kuljetetaan työmaalle. Betonin raaka-aineina käytetään vuosittain kiviainesta tonnia, sementtiä tonnia, voimalaitosten lentotuhkaa 55 tonnia, lisäaineita kiloa ja vettä m 3. Kiviaines varastoidaan kuudessa (4x60 t, 2x40 t) päiväsiilossa. Kahdessa 55 tonnin sementtisiilossa on täryttimellä varustettu 20 m 2 poistoilmasuodatin. Siilot täytetään paineilman avulla ja niissä on ala- ja ylärajailmaisimet. Lentotuhkalle on 30 tonnin siilo, jossa on täryttimellä varustettu 20 m 2 poistoilmasuodatin sekä ala- ja ylärajailmaisimet. Lisäaineille on yksi litran ja neljä litran suoja-altailla varustettua muovisäiliötä. Kiviaineksen kuljetukseen käytetään vaakasyöttöä, sementille ja lentotuhkalle on kuljetusruuvit. Betoniautojen pesuvesi johdetaan kolmen saostusaltaan ja öljynerotuskaivon kautta sadevesiviemäriin. Vuonna 2002 tehdyssä mittauksessa poislaskettavan veden ph oli noin 12,6. Selkeytynyttä vettä pumpataan viimeisestä altaasta autojen pesuun. Selkeytetty jäämäbetoni käytetään maantäyttöön. Betoniasema toimii keskimäärin viitenä päivänä viikossa klo Työntekijöitä on yhdeksän. Lohja Rudus Oy Ab:llä on sertifioitu ISO ympäristöjärjestelmä. Ympäristökatselmuksia pidetään säännöllisesti työsuojelukierrosten, SFS:n ja sisäisten ympäristöauditointien yhteydessä. Energiankulutus

3 Betonin valmistamisen vaatima energia vaihtelee vuodenajan ja valmistettavan betonilaadun mukaan. Keskimääräinen energiankulutus on noin 50 MJ tuotettavaa betonikuutiota kohden. Kiinteistöllä on kiviaineksen lämmitykseen Turbomatic energialaitos, jonka toiminta perustuu kaikkien palamiskaasujen johtamiseen kiviainesvarastoihin. Polttoaineena käytetään vähärikkistä kevyttä polttoöljyä. Käytettävä polttoöljy varastoidaan maanpäällisessä 15 m 3 :n 2-vaippasäiliössä, jossa on ylitäytön esto. Vuosittainen kulutus on 92,6 m 3. Lohja Rudus Oy Ab on liittynyt teollisuuden energiansäästösopimukseen. Toiminnan aiheuttamat päästöt, melu ja tärinä Sideainessiiloissa on täryttimellä varustetut tekstiilisuodattimet, joilla päästään poistoilman pölypitoisuuteen mg/m 3. Suodattimet tarkastetaan määräajoin. Siilojen täyttöä valvotaan ja ylitäytön torjunnassa ovat apuna merkkivalot ja äänimerkki. Piha-alueen pölyhaittoja vähennetään lakaisulla ja kastelulla. Melua ja tärinää aiheuttavat alueelle liikennöivät raskaat ajoneuvot ja kiviaineskuormien tyhjennys. Viikossa alueelta lähteen noin 120 betoniautoa ja alueelle tulee 3-6 sementti- sekä kymmenkunta kiviaineskuormaa. Tavallista voimakkaammasta melusta tiedotetaan etukäteen naapureille ja tehdään ilmoitus viranomaisille. Syntyvät jätteet ja jätevedet Selkeytettyä jäämäbetonia tulee tonnia vuodessa. Lisäksi toiminnassa syntyy sekajätettä (4 t/v), metallia (5 t/v) ja paperia (500 kg/v) sekä akkuja (100 kpl/v), jäteöljyä (1000 l/v) ja elohopeahöyry- ja loistelamppuja (n. 25 kpl/v). Ongelmajätteet toimitetaan Akselintien toimipisteen ongelmajätevarastoon. Betoniautojen pesuvesi johdetaan selkeytysaltaiden ja öljynerotuskaivon kautta sadevesiviemäriin. Öljynerottimessa on hälytin. Viemäriä huuhdellaan säännöllisesti tukkeutumisen estämiseksi. Arvio toimintaan liittyvistä haitoista ja riskeistä sekä toimet onnettomuuksien ehkäisemiseksi Betonin valmistuksen riskit liittyvät lähinnä pölyämiseen. Pölylähteitä ovat sideainesiilot, puutteellisesti järjestetty myllyn purkusuppilon suu ja piha. Siiloissa on täryttimellä varustetut suodattimet, jotka tarkistetaan kuukausittain ja vaihdetaan vuosittain. Ylitäytön torjunnassa apuna ovat merkkivalot ja äänimerkki. Mahdollisesta sementtipöllähdyksistä raportoidaan ympäristöasioiden hallintajärjestelmän mukaisesti. Piha-alue pidetään siistinä ja pölyämistä vähennetään lakaisemalla ja kastelemalla. Kevyelle polttoöljylle on ylitäytön estolla varustettu 2-vaippainen säiliö. Tehtaalla on öljynimeytysainetta pienten polttonestevuotojen varalta. Betoniautojen pesupaikan vedet ohjataan saostusaltaiden ja öljynerotuskaivon kautta sadevesiviemäriin. Tehtaalla on kirjalliset ympäristöohjeet.

4 9. Lupahakemuksen käsittely Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu Turun kaupungin ilmoitustaululla Lupahakemuksesta annettiin kirjeitse tieto 8 naapurikiinteistön omistajalle tai haltijalle. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Lausunnot Ympäristönsuojelutoimisto pyysi hakemuksesta lausunnon Turun kaupungin asemakaavatoimistolta ja Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollolta. Asemakaavatoimiston lausunnossa todetaan, että toiminta sijoittuu asemakaavan vastaisesti puistoalueelle. Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaista poikkeamislupaa asemakaavan määräyksistä. Ympäristöterveydenhuollon lausunnossa todetaan, että betoniaseman toiminnasta ei ole valitettu ympäristöterveydenhuoltoon eikä lupahakemuksesta ole terveydellisessä mielessä huomautettavaa. Vastineet Hakijalta on pyydetty vastine asemakaavatoimiston lausunnosta. Vastineessa todetaan, että Lohja Rudus Oy Ab on vähentänyt betoninvalmistuksen haittoja mm. piha-alueen asfaltoinnilla ja sideainesiilojen suodattimien uusimisella. Lisäksi kiviaines pyritään talviaikaan kuljettamaan lämpölavoilla jäätymisen estämiseksi. Poikkeamispäätös Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunta on myöntänyt poikkeuksen Lohja Rudus Oy Ab:n Ilmarisenkadun betoniaseman sijoittamiselle voimassa olevassa asemakaavassa puistoalueeksi osoitetulle alueelle. Poikkeamispäätös on voimassa saakka. Tarkastukset Hakemuksen kohteena olevalla alueella käytiin Läsnä olivat Timo Hurme Lohja Rudus Oy Ab:ltä sekä Tiina Liira ja Helena Pakkala Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta. Oheismateriaali Lohja Rudus Oy Ab ympäristölupahakemus 1 Oheismateriaali Asemakaavatoimiston lausunto 2

5 Oheismateriaali Ympäristöterveydenhuollon lausunto 3 Oheismateriaali Poikkeamispäätös 4 Oheismateriaali Vastine asemakaavatoimiston lausuntoon 5 Ympäristölupahakemukseen liittyvä muu materiaali on nähtävänä ympäristö- ja kaavoituslautakunnan kokouksessa. Vs. ympäristötoimenjohtaja Olli-Pekka Mäki: Ehdotus Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää ympäristönsuojelulain 35 mukaisen ympäristöluvan Lohja Rudus Oy Ab:n betoniasemalle kiinteistöillä Skarppakulla 2 (514-2), edellä esitetyn mukaisesti täydennettynä seuraavin määräyksin: 1 Toimintaa tulee harjoittaa siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristön pilaantumista, epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta näihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. (YSL 43 ) 2 Ongelmajätteet kerätään ja säilytetään omina jakeinaan, erillään muista jätteistä. Ongelmajätteet tulee säilyttää katetussa ja lukittavassa tilassa. Varastotilojen lattiamateriaalin tulee kestää varastoitavien aineiden vaikutukset. Jos varastossa säilytetään nestemäisiä aineita, on varastotila allastettava. Suoja-allas on mitoitettava vähintään suurimman varastoitavan irtosäiliön tilavuuden mukaiseksi. (YSL 45, JL 6 ) 3 Ongelmajätteitä ei saa säilyttää 12 kk pidempään ja niistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta tulee ilmetä syntyneiden, käsiteltyjen ja varastoitujen ongelmajätteiden määrät, sijoitus- ja toimituspaikat sekä käytetyt jätteenkuljettajat ja päivämäärät. (YSL 46 ) 4 Nestemäisten ongelmajätteiden varastotilojen ja öljysäiliön läheisyydessä tulee olla riittävästi imeytysainetta mahdollisten vuotojen talteen keräämistä varten. Vuodon sattuessa on onnettomuuden torjuntatoimenpiteisiin ryhdyttävä viipymättä. (YSL 43 ja 45 ) 5 Betonin saostusaltaiden toimintakunnosta on huolehdittava. Altaisiin kertynyt selkeytynyt jäämäbetoni tulee poistaa tarvittaessa ja toimittaa hyötykäyttöön. (YSL 43 ) 6 Öljysäiliö on tarkastettava vähintään 10 vuoden välein siten, että ensimmäinen tarkastus tehdään 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. (YSL 19 ja 46 ) 7 Öljyn- ja hiekanerotuskaivot tulee tyhjentää vähintään kaksi kertaa vuodessa. Erottimien toiminnasta on huolehdittava myös talvella. Erottimiin kertyneet öljyiset lietteet tulee toimittaa ongelmajätteen käsittelyluvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (YSL 45 ) 8 Sementtisiilojen suodattimia on hoidettava niin, että poistoilman pölypitoisuudet eivät ylitä tasoa 30 mg/m 3. Suodattimien tehokkuus on tarvittaessa tarkastettava mittauksin. (YSL 43 )

6 9 Ympäristöonnettomuuksista on välittömästi ilmoitettava Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin haitan ehkäisemiseksi. (YSL 43 ) 10 Toiminnan loppuessa on kiinteistön maaperän mahdollinen pilaantuminen selvitettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Lisäksi alue on siivottava toiminnassa käytetyistä laitteista ja materiaaleista sekä syntyneistä jätteistä. (YSL 43 ) Perustelut Lupaharkinnan perustelut: Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriskit sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten perustelut: Toimittaessa määräysten mukaisesti ei esimerkiksi sementtijauheen ja kiviaineksen käsittelystä aiheudu häiritsevää pölyämistä ympäristöön. Pölyämisen vähentämiseksi piha-alueen kasteleminen ja lakaisu ovat tarpeen. Jätehuoltoon liittyvillä määräyksillä varmistetaan kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutuminen ja jätteiden oikea lajittelu sekä vähennetään jätteistä aiheutuvia haittoja. Laitoksella on oltava riittävästi työvälineitä nestemäisten ongelmajätteiden ja öljyn talteen keräämistä varten, jotta torjuntatoimenpiteisiin voidaan vahinkotilanteissa ryhtyä viipymättä. Huolehtimalla autojen pesupaikan yhteydessä olevien saostusaltaiden toimintakunnosta estetään betonilietteen pääsy sadevesiviemäriin. Öljysäiliön tarkastuksella varmistetaan säiliön moitteeton kunto ja vähennetään säiliövuodoista aiheutuvaa maaperän pilaantumisriskiä. Öljyn- ja hiekanerotuskaivojen säännöllisillä tyhjennyksillä ja toimintakunnosta huolehtimisella varmistetaan erotuskaivojen moitteeton toiminta. Ilmoitusvelvollisuutta koskeva määräys on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Määräyksellä varmistetaan myös se, että viranomaiset saavat tiedot mahdollisista vahinkotapauksista.

7 Toiminnan lopettamisen jälkeiset toimenpiteet ovat tarpeelliset maaperän kunnostustarpeen selvittämiseksi. Maaperän kunnostamista koskevat päätökset tekee Lounais-Suomen ympäristökeskus. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) Sovelletut oikeusohjeet Jätelaki (1072/1993) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Ympäristöluvasta perittävä maksu Ympäristölupapäätöksestä peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen maksu 2522,8 euroa. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Lupapäätös on voimassa asti. Luvan voimassaoloaikaa on mahdollista jatkaa, mikäli kuusi kuukautta ennen määräajan päättymistä haetaan uutta lupaa. Muutoksen haku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Päätös tehtiin esittelijän kokouksessa tekemästä päätösehdotuksesta. JAKELU ao Lohja Rudus Oy AB Turun Betoni tied Lounais-Suomen ympäristökeskus kuul Julkipano