Optiroc Oy Ab, Turun kevytharkkotehtaan ympäristölupahakemus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Optiroc Oy Ab, Turun kevytharkkotehtaan ympäristölupahakemus"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (235) Optiroc Oy Ab, Turun kevytharkkotehtaan ympäristölupahakemus Ympkaalk 710 Ympäristönsuojelutoimisto /TL, HP 1. Asia Optiroc Oy Ab on jättänyt Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ympäristönsuojelulain 35 mukaisen hakemuksen koskien kevytsoraharkkotehtaan toimintaa osoitteessa Sorvarinkatu 3, Turku (kiinteistörekisteritunnus ). 2. Luvan hakija Optiroc Oy Ab, Strömberginkuja 2, PL 70, Helsinki Y-tunnus Luvan hakemisen peruste Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 kohdan 8 b mukaan (kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas). 4. Toimivaltainen lupaviranomainen Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 kohdan 8 a perusteella. 5. Asian vireilletulo Ympäristölupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon , jolloin asia on tullut vireille. Lupahakemusta on täydennetty ja Alueen kaavoitus ja toimintaa koskevat luvat Tontti Runosmäki on voimassa olevassa, vuonna 1990 vahvistetussa asemakaavassa osa Vahdontien varren teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuekokonaisuutta. Vahdontien eteläpuolella sijaitsee asuinkerrostalojen korttelialueita, niihin liittyviä autopaikkojen korttelialueita ja virkistysalueita.

2 Turun yleiskaavassa 2020 Vahdontien varsi on pääosin tuotanto- ja varastotoiminnan aluetta. Työpaikka-alue on varattu pääasiassa teollisen tuotannon ja varastotilojen sekä niihin liittyvien liike- ja toimistotilojen sekä julkisten palvelujen, virkistyksen, yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Vahdontien eteläpuolella sijaitsee kerrostalovaltainen asuntoalue. Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa tai terveydensuojelulain mukaista sijoituspaikkalupaa. 7. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö Harkkotehdas sijaitsee Runosmäen kaupunginosassa Turun kaupungilta vuokratulla alueella. Tehdas on aloittanut toimintansa Tehtaan lähiympäristössä sijaitsee pienteollisuutta. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 200 metrin etäisyydellä. Alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Tehdasalueesta noin 0,8 kilometriä koilliseen sijaitsee Pompanrahkan luonnonsuojelualue. 8. Hakemuksen mukainen toiminta Toiminnan kuvaus, raaka-aineet ja tuotteet Kyseessä on harkkotehdas, jonka vuosikapasiteetti on m 3 standardija m 3 hormiharkkoja. Harkkojen raaka-aineena käytetään vuosittain Leca-soraa m 3, sementtiä t ja hiekkaa t. Lisäaineita ei käytetä. Kiviaines varastoidaan kahdeksassa kattamattomassa 40 m 3 :n maataskusiilossa. Sementille on kaksi 60 tonnin siiloa, joissa on täryttimellä varustetut letkusuodattimet. Siilot täytetään paineilman avulla ja täyttöä valvoo sementtiauton kuljettaja. Kevytsoraharkkojen valmistus tapahtuu automaattikoneilla. Harkkomassa valmistetaan betoniasemalla, johon kuuluvat raaka-ainesyöttimet vaakakuljettimelle, sementtisiilot, ruuvikuljettimet, kiviainesnostin, pakkosekoitin sekä ohjausyksikkö, jonka avulla massan koostumus saadaan halutuksi. Kevytsoraa ja hiekkaa annostellaan kuljettimelle, joka vie aineksen sekoittajaan. Samanaikaisesti sementtisiiloista tapahtuu annostelu ruuvikuljettimella vaakaan, josta sementti putoaa kiviaineksen päälle sekoittajaan. Valmistukseen tarvittava vesi otetaan kaupungin verkosta. Sekoituksen jälkeen valmis kevytsoramassa putoaa alla olevan massasuppilon kautta tuotekoneelle, jossa on tärypöytä, vaihdettava muotti, syöttölaatikko ja vastaanottosuppilo. Suppilosta syöttölaatikkoon annosteltu massa siirtyy muottiin. Kun muotti on täynnä, painautuu muotin paininosa massaa vasten ja täryt käynnistyvät. Tämän jälkeen muotti nousee ylös ja valmiit harkot siirtyvät kuljetinrataa pitkin kuivaamoon. Harkot kuivuvat huoneenlämpöisessä hallissa vuorokauden. Kuivuneet harkot pakataan kiristemuoviin ja varastoidaan tehtaan piha-alueelle. Betoniasema toimii viitenä päivänä viikossa klo Työntekijöitä on 7.

3 Optiroc Oy Ab:llä on sertifioitu ISO ympäristöjärjestelmä. Ympäristöauditointeja pidetään kaksi kertaa vuodessa. Energiankulutus Turun harkkotehtaan koneet ja laitteet toimivat sähköenergialla. Vuotuinen sähkönkulutus on noin kwh. Kevyttä polttoöljyä käytetään trukkien polttoaineena ja poltetaan tehtaan kuivaamotilassa sijaitsevassa öljypolttimessa, jonka lämpöteho on 116 kw. Öljynkulutus vaihtelee talven lämpöolosuhteiden mukaan. Vuonna 2001 polttoöljyä käytettiin noin litraa. Karkeasti arvioiden 1/3 öljymäärästä kului trukkien polttoaineena ja loput poltettiin öljypolttimessa. Lämmitykseen käytettävä polttoöljy varastoidaan ylitäytön estolla varustetussa 3 m 3 säiliössä, joka sijaitsee betonilaatalla tehtaan kuivaamossa. Tankkaukseen käytettävä polttoöljy on varastoitu 1,5 ja 2 m 3 säiliöihin, jotka ovat allastetussa ongelmajätekontissa. Trukit tankataan ongelmajätekontin vieressä maapohjalla. Toiminnan aiheuttamat päästöt, melu ja tärinä Taviaikaan käytettävän öljypolttimen poistokaasuista tulee jonkin verran rikki-, typpi-, hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Sementtisiiloissa on tekstiilisuodattimet (21 letkua/siilo), jotka vaihdetaan 3-5 vuoden välein. Suodattimien toimintaa tarkkaillaan silmämääräisesti aina siilojen täytön yhteydessä ja suodatin tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Tehdashallin kohdepoistoista kerätty ilma puhdistetaan kasettisuodattimessa, jonka suodatuspinta-ala on yhteensä 100 m 2. Puhdistettu ilma puhalletaan harkkojen kuivaushalliin. Kasettisuodattimeen kertynyt pöly poistetaan automaattisesti puhaltamalla ilmaa levyjen väleistä. Pöly kerätään jäteharkkolavalle. Kevytsoran purkuvaiheessa pölyä joutuu ympäröivään ilmaan. Haittaa ehkäistään kastelemalla kevytsorakuormat pakkasettomana aikana. Pihan pölyämisen estämiseksi käytetään suolausta. Suolaus tehdään yleensä keväisin ja suolaa kuluu kerralla kiloa. Pääasiallinen melun lähde on tuotantokoneen tärytin, jolla harkkomassa tiivistetään muottiin. Melun A-taajuuspainotetut keskiäänitasot ovat olleet täryttimen vieressä mitattuna 107,4 db ja valvomotilassa 61,4 db. Tehtaan ulkoseinät ja varastoalueen harkkopinot ehkäisevät melun etenemistä ympäristöön. Melua ja tärinää aiheuttavat lisäksi alueelle liikennöivät raskaat ajoneuvot. Harkkotehtaalle tuodaan vuosittain 60 kuormaa sementtiä, 220 kuormaa kevytsoraa ja 130 kuormaa hiekkaa. Polttoainekuljetuksia tehtaalle tulee noin seitsemän vuodessa. Muita merkittäviä toimituksia ovat trukkilavakuljetukset. Tehtaalta lähtee vuosittain noin kuormaa. Koska harkkotehdas toimii myös alueellisena varastona, on sisäisiä kuljetuksia vuodessa noin 250. Tehtaan alueella liikennöi päivittäin kaksi turkkia ja pyöräkuormaaja.

4 Syntyvät jätteet ja jätevedet Jätteenä harkkotehtaalla syntyy metallia ( kg/v), puuta (<1 t/v), paperia (50 kg/v) ja kevytsoraa/harkkoja (100 m 3 /v). Polttolaitokselle toimitettavaa energiajätettä tulee 72 m 3 vuodessa. Syntyviä ongelmajätteitä ovat jäteöljyt (200 l/v), kiinteä öljyinen jäte (< 10 kg/v) sekä paristot, akut ja loisteputket (< 5 kg/v). Ongelmajätteet varastoidaan asianmukaisessa varastokontissa. Jätevesipäästöjä muodostuu toimiston ja sosiaalitilojen saniteettivesistä, jotka johdetaan viemäriverkostoon. Pihan hulevedet johdetaan sadevesien keräilyverkostoon. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä ja toimet onnettomuuksien ehkäisemiseksi Harkkotehtaan sisäisiä riskejä ovat mm. öljyvuoto, tulipalo ja pölyäminen. Tehtaalle on tehty turvallisuussuunnitelma, jossa on toimintaohjeita palo- ja henkilösuojelusta sekä ympäristövahinkojen ehkäisemisestä ja jälkivahinkojen minimoimisesta. Suunnitelman pohjalta henkilökunta saa peruskoulutuksen turvallisuustoimintaan. Tehtaalla on öljynimeytysainetta pienten polttonestevuotojen varalta ja alkusammutuskalustoa. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Turun harkkotehdas ei kuulu IPPC-direktiivin liitteessä lueteltuihin toimialoihin, joten toimialakohtaista BREF-asiakirjaa ja vertailupohjaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan osalta ei harkkotehtaalle ole saatavilla. 9. Lupahakemuksen käsittely Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu Turun kaupungin ilmoitustaululla Lupahakemuksesta annettiin kirjeitse tieto 11 naapurikiinteistön omistajalle tai haltijalle. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Lausunnot Ympäristönsuojelutoimisto pyysi hakemuksesta lausunnon Turun kaupungin asemakaavatoimistolta ja Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollolta. Asemakaavatoimiston lausunnossa todetaan, että Optiroc Oy Ab:n toiminta on sekä yleiskaavan että asemakaavan mukaista. Asemakaavatoimisto ehdottaa, että ympäristölupa myönnettäisiin määräaikaisena, enintään vuokrasopimuksen päättymiseen saakka edellyttäen, että tehtaan toiminnasta aiheutuva ekvivalentti melutaso ei ylitä 55 dba

5 päivällä lähimmillä asuinalueilla. Ympäristöterveydenhuollon lausunnossa todetaan, että laitoksen toiminnasta ei ole valitettu ympäristöterveydenhuoltoon eikä lupahakemuksesta ole terveydellisessä mielessä huomautettavaa. Vastineet Hakijalle varattiin mahdollisuus antaa vastineensa asemakaavatoimiston lausuntoon. Määräaikaan mennessä hakija ei antanut vastinetta. Tarkastukset Hakemuksen kohteena olevalla tehtaalla käytiin Läsnä olivat Matti Lehto, Optiroc Oy Ab:ltä ja Tiina Liira Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta. Oheismateriaali Optiroc Oy Ab:n ympäristölupahakemus 1 Oheismateriaali Asemakaavatoimiston lausunto 2 Oheismateriaali Ympäristöterveydenhuollon lausunto 3 Ympäristölupahakemukseen liittyvä muu materiaali on nähtävänä ympäristö- ja kaavoituslautakunnan kokouksessa. Vs. ympäristötoimenjohtaja Olli-Pekka Mäki: Ehdotus Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää ympäristönsuojelulain 35 mukaisen ympäristöluvan Optiroc Oy Ab:n harkkotehtaalle kiinteistöillä , edellä esitetyn mukaisesti täydennettynä seuraavin määräyksin: 1 Toimintaa tulee harjoittaa siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristön pilaantumista, epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta näihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. (YSL 43 ) 2 Luvanhaltijan on oltava kirjanpito laitoksen toiminnasta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat: - tuotteiden lajit ja määrät sekä tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden määrät - laitoksella käytettyjen polttoaineiden ja muiden ympäristölle vaarallisten kemikaalien laji sekä kulutus- ja varastointimäärät - laitoksen toiminnassa syntyvien jätteiden laji ja määrä sekä niiden toimituspaikat ja -ajankohdat -laitoksella havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, jotka ovat voineet aiheutua haittaa tai vaaraa ympäristölle Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 46, JL 51 ja 52

6 ) 3 Ongelmajätteet kerätään ja säilytetään omina jakeinaan, erillään muista jätteistä. Ongelmajätteet tulee säilyttää katetussa ja lukittavassa tilassa. Varastotilojen lattiamateriaalin tulee kestää varastoitavien aineiden vaikutukset. Jos varastossa säilytetään nestemäisiä aineita, on varastotila allastettava. Suoja-allas on mitoitettava vähintään suurimman varastoitavan irtosäiliön tilavuuden mukaiseksi. Ongelmajätteitä ei saa säilyttää 12 kk pidempään. (YSL 45, JL 6 ) 4 Nestemäisten ongelmajätteiden varastotilojen ja öljysäiliöiden läheisyydessä tulee olla riittävästi imeytysainetta mahdollisten vuotojen talteen keräämistä varten. Vuodon sattuessa on onnettomuuden torjuntatoimenpiteisiin ryhdyttävä viipymättä. (YSL 43 ja 45 ) 5 Öljysäiliöt on tarkastettava vähintään 10 vuoden välein siten, että ensimmäinen tarkastus tehdään 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. (YSL 19 ja 46 ) 6 Trukkien tankkauspaikka on päällystettävä siten, että mahdollisten öljyroiskeiden pääsy maaperään estyy. Tankkausalueen välittömässä läheisyydessä on oltava imeytysainetta öljyroiskeiden keräämiseksi. Ongelmajätekonttiin on lisäksi varattava astia käytetylle imeytysaineelle. (YSL 43 ) 7 Sementtisiilojen suodattimet on pidettävä toimintakunnossa ja niiden tehokkuus on tarvittaessa tarkastettava mittauksin. (YSL 43 ) 8 Häiritsevää melua aiheuttavia toimintoja saa harjoittaa maanantaista perjantaihin klo 7 ja 16 välisenä aikana. (Laki eräistä naapuruussuhteista 17 ) 9 Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa lähimpien asuinkiinteistöjen alueella aiheuttaa yli 55 db(a):n melutasoa päivittäisen toiminta-ajan ekvivalenttitasona mitattuna. Tarvittaessa melutaso on tarkistettava mittauksin ympäristönsuojelutoimiston kanssa erikseen sovittavalla tavalla. (YSL 43 ja 46 ) 10 Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä toimialallaan ja varauduttava tällaisen laitoksen toimintaan soveltuvan tekniikan käyttöönottoon. (YSL 43 ) 11 Toiminnan loppuessa on kiinteistön maaperän mahdollinen pilaantuminen selvitettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Lisäksi alue on siivottava toiminnassa käytetyistä laitteista ja materiaaleista sekä syntyneistä jätteistä. (YSL 43 ) Perustelut Lupaharkinnan perustelut: Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista,

7 vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriskit sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten perustelut: Toimittaessa määräysten mukaisesti ei esimerkiksi sementtijauheen ja kiviaineksen käsittelystä aiheudu häiritsevää pölyämistä ympäristöön. Valvontaa koskevat määräykset on annettu luvan mukaisen toiminnan valvontaa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Poikkeustapauksista ja toiminnan olennaisista muutoksista on tiedotettava mahdollisimman nopeasti, jotta viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Toiminnanharjoittajan on myös itse oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön ja mahdollisuuksista vähentää ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Jätehuoltoon liittyvillä määräyksillä varmistetaan kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutuminen ja jätteiden oikea lajittelu sekä vähennetään jätteistä aiheutuvia haittoja. Laitoksella on oltava riittävästi työvälineitä nestemäisten ongelmajätteiden ja öljyn keräämistä varten, jotta torjuntatoimenpiteisiin voidaan vahinkotilanteissa ryhtyä viipymättä. Öljysäiliön tarkastuksella varmistetaan säiliön moitteeton kunto ja vähennetään säiliövuodoista aiheutuvaa maaperän pilaantumisriskiä. Tankkauspaikan päällystyksellä estetään tankkauksen yhteydessä mahdollisesti syntyvien öljyroiskeiden pääsy maaperään. Päällysteenä voidaan käyttää esim. asfalttia tai betonia. Öljyroiskeiden imeytykseen on ryhdyttävä viipymättä, jotta öljyä ei pääse sadeveden mukana maaperään. Koska öljyn kulutus trukkien polttoaineena on vähäistä, noin 10 m 3 vuodessa, ei tankkauspaikkaa ole tarpeen viemäröidä. Öljyinen imeytysaine käsitellään ongelmajätteenä ja se voidaan säilyttää ongelmajätekontissa tähän tarkoitukseen varatussa astiassa. Melun rajoittamiseen liittyvät määräykset ovat tarpeen, koska laitoksen läheisyydessä on asuinkiinteistöjä. Toiminnan lopettamisen jälkeiset toimenpiteet ovat tarpeelliset maaperän kunnostustarpeen selvittämiseksi. Maaperän kunnostamista koskevat päätökset tekee Lounais-Suomen ympäristökeskus. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 )

8 Sovelletut oikeusohjeet Jätelaki (1072/1993) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Ympäristöluvasta perittävä maksu Ympäristölupapäätöksestä peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen maksu 2522,8 euroa. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Lupapäätös on voimassa asti. Tämän jälkeen toiminnalle on haettava uusi ympäristölupa. Tämä lupapäätös on voimassa kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Muutoksen haku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. JAKELU tied Lounais-Suomen ympäristökeskus ao Optiroc Oy Ab kuul Julkipano