ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA"

Transkriptio

1 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa Kauppakatu Jyväskylä Kiinteistö ja kiinteistön haltija Haapaniemen kylä, Petroolin tila, rek.nro 1:762 Kiinteistön omistaa hakija. Luvan hakemisen peruste Polttonesteiden jakeluasemalla, jonka polttonesteiden säiliötilavuus on vähintään 10 m 3, on oltava ympäristölupa (YSA 1 5a). Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee jakeluaseman ympäristölupa-asian (YSA 7 5a). Laitoksen sijoituspaikka ja sen ympäristö Jakeluasema sijoitetaan Vaajakosken keskustaan osoitteeseen Huoltopolku 2. Samalla paikalla toimii tällä hetkellä Shell-huoltoasema. Jakeluaseman lähiympäristössä on liike- ja toimistokiinteistöjä. Voimassa olevassa kunnanvaltuuston hyväksymässä Vaajakoski - Jyskän asemakaavassa jakeluasema sijoittuu huoltoasemaja liikerakennusten korttelialueelle (LH). Korttelialueelle saa kaavamääräyksen mukaan rakentaa moottoriajoneuvojen huoltoasema- ja siihen liittyviä korjaamotoimintaa palvelevia rakennuksia. Korttelialueelta on varattava toiminnan kannalta tarpeellinen määrä autopaikkoja. Hakemuksen vireilletuloaika Hakemus on tullut vireille Toiminta hakemuksen mukaan Tontilla on huoltoasemarakennus ja mittarikenttä. Mittarikenttä puretaan ja vanhat säiliöt poistetaan. Tontilla suoritetussa maaperätutkimuksessa 2001 havaittiin mittarikentän ja säiliöiden alueella polttoaineella pilaantuneita maita. Maaperä puhdistetaan mittarikentän rakentamisen yhteydessä. Uusi jakeluasema toimii miehittämättömänä 24 h/vrk ja siinä myydään bensiiniä ja dieseliä. Polttoaineet varastoidaan jaetussa säiliössä: bensiiniä 20 m 3 ja dieseliä 10 m 3. Jakeluaseman kapasiteetti on 600 t bensiiniä ja 200 t dieseliä.

2 2 (5) Säiliö on kaksivaippainen ja standardin SFS 2736 mukainen. Se varustetaan säiliötilan valvontajärjestelmällä ja elektronisella pinnanmittausjärjestelmällä. Valvontajärjestelmät ovat jatkuvan valvonnan piirissä. Asemanhoitaja käy paikalla päivittäin. Jakelukatos varustetaan hätäkytkimellä, joka katkaisee polttoainepumppujen virrat. Asemalle sijoitetaan käsisammutin ja imeytysainetta. Jakeluasema toteutetaan KTM:n päätöksen 415/98 mukaisesti. Tankkauspisteessä ja täyttöpaikalla estetään polttoaineen imeytyminen maahan mittarikentän ja täyttöpaikan alle rakennettavalla HPDEkalvolla. Mittarikenttä pinnoitetaan asfaltilla, betonilaatalla tai sidekiveyksellä ja muu piha-alue asfaltilla. Ympäristön kuormitus hakemuksen mukaan Päästöt ilmaan Haihtuvat orgaaniset yhdisteet kerätään talteen sekä säiliöautotäytöstä että asiakasmittareista (vaiheet 1 ja 2). Melu Toiminta sijoittuu liikekiinteistön pihaan, liikenne tontilla ei lisäänny. Toiminta ei lisää alueen melua. Jätevedet ja hulevedet Mittarikentän ja täyttöpaikan sadevedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta kunnan sadevesijärjestelmään. Jätteet Öljynerottimen sakka, noin 0,5 t/v, toimitetaan Oy Ekokem Ab:lle. Muut jätteet viedään jätehuoltoliikkeen toimesta kaatopaikalle. Öljynerotin varustetaan pinnan hälytysjärjestelmällä ja sen toiminnan tarkkailusta pidetään kirjaa. Toiminnan vaikutukset ympäristöön Toiminta sijoittuu liikekiinteistön pihaan, liikenne tontilla ei lisäänny. Toiminta ei lisää naapureiden haittaa. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Tiedottaminen Kuulutus Jyväskylän maalaiskunnan ilmoitustaululla, kirjastoissa ja kirjastoautossa , kuulutus sanomalehti Keskisuomalaisessa sekä erityistiedoksianto rajanaapureille Muistutukset ja mielipiteet Vaajakosken Liikekeskus Oy, os. Urheilutie 38, Vaajakoski, ilmoittaa vastustavansa jyrkästi luvan myöntämistä polttoaineen jakelupisteelle. Myöntämällä luvan OK Keskimaalle ns. kylmän aseman perustamiseen Jyväskylän maalaiskunta estäisi uuden, palvelevan, autoille tarkoitetun huoltamoyrityksen synnyn Vaajakoskelle. Tällainen kylmä asema on jo Kanavuoressa 500 metrin päässä suunnitellusta jakelupisteestä. Lausunnot Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta on lausunnossaan todennut, että toiminnasta ei aiheudu pohjavesien pilaantumisvaaraa, jos rakentamisessa noudatetaan KTM:n

3 3 (5) päätöksen 415 mukaisia velvoitteita. Hakijan kuuleminen Hakija on vastineessaan todennut mm. harjoittaneensa huoltamotoimintaa Vaajakoskella usean kymmenen vuoden ajan eikä liiketoiminta ole ristiriidassa kaavan kanssa. Hakemuksen mukaisen ympäristöluvan myöntäminen ei estä toisten liiketoimintaa. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Ympäristölautakunta myöntää Osuuskauppa Keskimaalle ympäristönsuojelulain 41 :n mukaan ympäristöluvan. Toiminta on järjestettävä hakijan ilmoittamalla tavalla mm. seuraavasti: Jakeluasema toteutetaan KTM:n päätöksen 415/98 mukaisesti. Polttoaineet varastoidaan kaksivaippaisissa maanalaisissa säiliöissä. Säiliöihin asennetaan elektroninen pinnanmittausjärjestelmä ja säiliön välitilan valvontajärjestelmä. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden talteenotto rakennetaan sekä säilöautotäytöstä että asiakasmittareista. Maaperä puhdistetaan mittarikentän rakentamisen yhteydessä. Lisäksi toiminta on järjestettävä seuraavasti: 1. Sadevedet mittarikentiltä ja säiliöiden täyttöpaikalta johdetaan kunnan jätevesiviemäriin. 2. Hakija ilmoittaa ennen toiminnan aloittamista kunnan ympäristönsuojelutoimistoon jakeluaseman toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot sekä selvityksen hälytysjärjestelmien toiminnasta. 3. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle varataan tilaisuus jakeluasema-alueen tarkastamiseen rakennustöiden aikana. 4. Hälytys- ja valvontalaitteet pidetään toimintakunnossa ja tarkastetaan säännöllisesti. 5. Öljynerotuskaivojen tyhjennyksistä ja muista kiinteistöllä syntyvistä ongelmajätteistä (esim. akut, loistelamput) pidetään kirjaa, joka esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle. 6. Hakija toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiyhteenvedon toiminnasta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Yhteenvedossa ilmoitetaan, jakeluasemalla varastoitujen polttoaineiden määrät, asemalta pois toimitettujen ongelmajätteiden määrät (mm. akut, loistelamput, öljynerotuskaivojen ja polttonestesäiliöiden tyhjennyksessä syntyvät jätteet) sekä selvitys hälytysjärjestelmistä ja niiden toimivuudesta. 7. Hakija ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle välittömästi sellaisista poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutusta ympäristöön tai luvan noudattamiseen. 8. Toiminnan lopettamisesta taikka toiminnan harjoittajan

4 4 (5) vaihtumisesta ilmoitetaan viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 9. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Toiminta on kunnanvaltuuston hyväksymän asemakaavan mukaista. Toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan vaarantumista eikä pysyväistä kohtuutonta rasitusta naapureille. Muistutuksessa ei ole esitetty sellaisia ympäristönsuojeluun liittyviä näkökohtia, jotka voitaisiin ympäristönsuojelulain mukaan ottaa huomioon ympäristöluvan käsittelyssä. LUVAN VOIMASSAOLOAIKA Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. Hakijan on tehtävä ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi, mikäli toiminta muuttuu olennaisesti tai viimeistään mennessä. Luvan myöntänyt viranomainen voi muuttaa lupaa ympäristönsuojelulain 58 :n perusteella. YMPÄRISTÖLUPAMAKSU Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on Maksu perustuu Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston hyväksymään ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. Maksutaulukon mukaan kemikaalien tai polttoaineiden varastointia tai käsittelyä koskevien ympäristölupahakemusten käsittelystä peritään (ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 5. kohdan mukaiset laitokset). SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki 6, 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 96, 97, 100, 101,105 Ympäristönsuojeluasetus 1, 7, 16, 17, 18, 19, 23, 30 Jätelaki (10727/93) 4, 6, 9, 15, 51, 52 Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston päätös kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksymisestä

5 5 (5) LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätöksen antopäivä on Päätöksestä kuulutetaan Jyväskylän maalaiskunnan ilmoitustaululla ja sanomalehti Keskisuomalaisessa. Päätös lähetetään tiedoksi Keski-Suomen ympäristökeskukselle, Jyväskylän maalaiskunnan kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle ja Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnalle. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy Valitusosoitus on liitteenä.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Julkipanopvm 11.6.2009 Kokouspvm 9.6.2009 Diaarinro 819/1101

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Julkipanopvm 11.6.2009 Kokouspvm 9.6.2009 Diaarinro 819/1101 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 11.6.2009 Kokouspvm 9.6.2009 Diaarinro

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ITÄRANNAN LÄMPÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖLUPA

ITÄRANNAN LÄMPÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (8) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta ITÄRANNAN LÄMPÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Vapo Oy Energia

Lisätiedot

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2010 15 Dno KYK:830 /2009 39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ KU-YK 39/11.5.2010 ASIA Päätös

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 492 27.06.2006 3 Ymp 5191-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 Ympkaalk 492 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

28 :n mukaisesta lupahakemuksesta YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA

28 :n mukaisesta lupahakemuksesta YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta 1 YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA HAKIJA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 27.6.2005 Kokouspvm 21.6.2005 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm. 23.8.1999 Kokouspvm 19.8.1999 HAKIJA Laitos ja sen sijainti Kiinteistön

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl

Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl Hangon kaupunki Päätös Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Puh. (019) 22031 Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl 1 Asia Hakija Päätös Osuuskauppa Varuboden - Osla Handelslagin ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 449 17.06.2003 3 Ymp 1403-2003 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131) Ympkaalk 449 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA

NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA Teknisen lautakunnan lupajaosto 43 30.06.2009 NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA 35/60/602/2009 Lupaj 43 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 635 26.09.2006 1 Ymp 8775-2006 (235) Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry Ympkaalk 635 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg) sivu 1 1 HAKEMUS 1.1 Luvan hakija Savon Voima Lämpö Oy, Y-tunnus 1740587-2 PL 1024 70101 KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Eero Kuusela, puhelin 0290 223 502, eero.kuusela@savonvoima.fi Laitoksen yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot