Ympäristölupahakemus / TS-Yhtymän autokeskus, Länsikaari 15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupahakemus / TS-Yhtymän autokeskus, Länsikaari 15"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (235) Ympäristölupahakemus / TS-Yhtymän autokeskus, Länsikaari 15 Ympkaalk 823 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto / Tiina Liira, Olli-Pekka Mäki 1. Asia TS-Yhtymä Oy on jättänyt Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen hakemuksen koskien polttonesteiden jakeluasemaa osoitteessa Länsikaari 15, Turku (kiinteistörekisteritunnus ). 2. Luvan hakija TS-Yhtymä Oy, PL 95, Turku Y-tunnus Luvan hakemisen peruste Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 5 a mukaan (polttonesteiden jakeluasema, jonka säiliötilavuus on vähintään 10 m 3 ). 4. Toimivaltainen lupaviranomainen Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. 5. Asian vireilletulo Ympäristölupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon , jolloin asia on tullut vireille. Hakemusta on täydennetty , 8.1. ja Alueen kaavoitus ja muut luvat Turun yleiskaavassa tontti on merkitty palveluiden ja hallinnon alueeksi.

2 vahvistetussa asemakaavassa alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Polttonesteen jakelutoiminnalle ei ole aiempaa ympäristölupaa tai terveydensuojelulain mukaista sijoituspaikkalupaa. 7. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö Autokeskus sijaitsee TS-Yhtymän omistamalla alueella Artukaisten kaupunginosassa. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee samalla tontilla noin 45 metrin etäisyydellä autokeskuksesta. Lähin tontin ulkopuolinen asuintalo sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä. Muita mahdollisesti häiriintyviä kohteita lähistöllä ei ole. Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat Artukaisten lehdot ja Raisionjoen laakso sekä Pansion lehto. Asema ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. 8. Hakemuksen mukainen toiminta Toiminnan kuvaus Autokeskus vastaa TS-Yhtymän 170 ajoneuvoa käsittävän autokaluston käytöstä ja huollosta. Autokeskuksessa huolletaan TS-Yhtymän henkilö-, paketti- ja kuorma-autot. Autohuolto käsittää kolme autojen huoltohallia, kaksi pesuhallia, akkuhuoneen ja öljyvaraston. Huolto- ja pesuhallien sekä autotallien lattiaviemärit on varustettu öljynerotuskaivoin. Uusien öljyjen varasto on rakenteellisesti allastettu. Jäteöljy johdetaan litran maanalaiseen säiliöön, joka on tarkastettu vuonna Kuljetuksen käytössä on henkilö- ja kuorma-autotallit sekä polttoaineen jakelupaikka. Polttoaineen jakelupaikka palvelee TS-Yhtymän autoja. Jakelupaikka on rakennettu vuonna 1978 ja tuolloin 1-vaippaiset viiden kuution maanalaiset metallisäiliöt sijoitettiin betonialtaaseen. Säiliöt on tarkastettu säännöllisesti, viimeksi vuonna 2002, jolloin ne olivat A-luokkaa. Säiliöt pinnoitettiin sisäpuolelta lasikuidulla vuonna Polttonestesäiliöitä on kolme ja ne ovat SFS standardin 2736 mukaisia. Kahdessa säiliössä on bensiiniä ja yhdessä dieseliä. Mittarikentällä tehtiin kesällä 2003 parannustöitä, joiden yhteydessä rakennettiin uusi öljynerotus- ja tarkastuskaivo. Mittarikentälle ja täyttöalueelle asennettiin 1 millimetrin vahvuinen suojakalvo, jonka vedet johdetaan öljynerottimen kautta viemäriverkkoon. Polttoainesäiliöiden ja mittarien väliset putket vaihdettiin ruostumattomiksi teräsputkiksi. Kenttä päällystettiin uudella tiiviimmällä asfaltilla ja kenttäalue rajattiin muusta piha-alueesta voimakkailla kaadoilla. Lisäksi uusittiin mittarien hätäpysäytyspainikkeet. Ympäröivän piha-alueen sade- ja sulamisvedet johdetaan sadevesiviemäriin, joka laskee Raisionjokeen. Asema täyttää KTM:n päätöksen 415/1998 vaatimukset. Toiminnan aiheuttamat päästöt

3 Bensiinin vuotuinen läpivirtaus on noin litraa ja dieselin noin litraa. Säiliöt täytetään keskimäärin kahden viikon välein. Käytössä ei ole haihtuvien bensiinihöyryjen keräysjärjestelmää. Autokeskuksen alueella liikkuu noin 120 ajoneuvoa päivässä. Syntyvät jätteet Polttonesteen jakelusta ei tule jätettä. Autokeskuksessa syntyvät sekajätteet kerätään omaan roska-astiaansa. Ongelmajätteet, kuten kiinteä öljyinen jäte, jäähdytysnesteet, paristot ja akut, lajitellaan omiin astioihinsa ja käsitellään ongelmajätteenä. Syntyvistä jätteistä pidetään kirjaa. Arvio toimintaan liittyvistä haitoista ja riskeistä sekä toimet onnettomuuksien ehkäisemiseksi Jakeluaseman toimintaan liittyviä onnettomuusriskejä ovat mm. ylitäytöt, laiterikot, tulipalo ja kolarointi mittarikentällä. Säiliöt on sijoitettu betonialtaaseen ja ne on varustettu ylitäytönestimin. Öljynerotuskaivon, polttoneste- ja jäteöljysäiliöiden pinnanmittauksen ja öljyvaraston hiilivetyanturin hälytykset johdetaan autokeskuksen päivystystilaan, jolloin hälytyksiin voidaan reagoida nopeasti. Jakelualeen ja täyttöpaikan alle on asennettu tiivis HDPE-kalvo. Autokeskuksessa varastoidaan kemikaaleja ja öljyjä pääsääntöisesti hyvin pieniä määriä. Lista käytetyistä kemikaaleista on saatavilla. Kemikaalien tai öljyn valuminen vahinkotapauksessa viemäriin on pyritty ehkäisemään öljynerotuskaivoin, valuma-altain ja imeytysaineella. Saatavilla on alkusammutuskalustoa. Autokeskuksella on lisäksi turvallisuussuunnitelma. 9. Lupahakemuksen käsittely Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu Turun kaupungin ilmoitustaululla Lupahakemuksesta annettiin kirjeitse tieto 13 naapurikiinteistön omistajalle, haltijalle tai vuokralaiselle. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnot Ympäristönsuojelutoimisto pyysi hakemuksesta lausunnon Turun kaupungin asemakaavatoimistolta, Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollolta ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Asemakaavatoimistolla ja ympäristöterveydenhuollossa ei ole huomauttamista lupahakemuksen suhteen. Varsinais-Suomen pelastuslaitos on katsastanut aseman, eikä sillä ole huomauttamista hakemuksen suhteen. Hakijalta ei ole ollut tarpeen pyytää vastinetta. Tarkastukset

4 Hakemuksen kohteena olevalla kiinteistöllä käytiin , jolloin läsnä olivat Visa Auvinen, Kirsti Reuhkala ja Juhani Toikka TS-Yhtymä Oy:stä ja Tiina Liira Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta. Oheismateriaali TS-Yhtymän autokeskuksen ympäristölupahakemus 1 Oheismateriaali Asemakaavatoimiston lausunto 2 Oheismateriaali Ympäristöterveydenhuollon lausunto 3 Oheismateriaali Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen lausunto 4 Oheismateriaali Tarkastuspöytäkirja 5 TS-Yhtymän autokeskusta ja jakeluasemaa koskeva muu materiaali on nähtävissä ympäristö- ja kaavoituslautakunnan kokouksessa. Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen: Ehdotus Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan TS-Yhtymän autokeskuksen polttonesteiden jakeluasemalle kiinteistöllä , Länsikaari 15, edellä esitetyn mukaisesti täydennettynä seuraavin määräyksin: 1 Toimintaa tulee harjoittaa siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristön pilaantumista, epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta näihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. (YSL 43 ) 2 Ongelmajätteet tulee säilyttää omina jakeinaan, katetussa ja lukittavassa tilassa. Varastotilojen lattiamateriaalin tulee kestää varastoitavien aineiden vaikutukset. Jos varastossa säilytetään nestemäisiä aineita, on varastotila allastettava. Suoja-allas on mitoitettava vähintään suurimman varastoitavan irtosäiliön tilavuuden mukaiseksi. Ongelmajätteitä ei saa säilyttää 12 kk pidempään. (YSL 45, JL 6 ) 3 Öljysäiliöt on tarkastettava vähintään 10 vuoden välein. Ensimmäinen tarkastus on tehtävä kymmenen vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tarkastuspöytäkirja tulee toimittaa tiedoksi Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille. (YSL 19, 43 ja 46 ) 4 Öljyn- ja hiekanerotuskaivot tulee tyhjentää vähintään kaksi kertaa vuodessa. Erottimien toiminnasta on huolehdittava myös talvella. (YSL 45 ) 5 Öljyn- ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyksistä, huolloista ja tarkastuksista sekä öljynerotuskaivojen ja polttonestesäiliöiden hälyttimien huolloista ja tarkastuksista on pidettävä kirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. (YSL 43 ja 46 ) 6 Polttonestesäiliöiden täytön yhteydessä tulee olla käytössä bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmä (vaihe 1). Järjestelmän tulee olla käytössä mennessä. (YSL 43 )

5 7 Jakeluaseman alueelle tulee asentaa vähintään kaksi näytteenottoputkea maaperän ja pohjaveden puhtauden tarkkailemiseksi. Näytteitä on otettava epäiltäessä polttonesteiden vuotoa maaperään tai pohjaveteen sekä ympäristönsuojelutoimiston pyynnöstä. Näytteenottoputket tulee asentaa mennessä. (YSL 46 ) 8 Onnettomuustilanteista on välittömästi ilmoitettava torjuntaviranomaisille sekä Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin haitan ehkäisemiseksi. (YSL 43 ) 9 Toiminnan loppuessa on kiinteistön maaperän mahdollinen pilaantuminen selvitettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin siten kuin YSL:n luvussa 12 on määrätty. Lisäksi alue on siivottava toiminnassa käytetyistä laitteista ja materiaaleista sekä syntyneistä jätteistä. (YSL 43 ) Perustelut Lupaharkinnan perustelut: Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriskit sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten perustelut: Jätehuoltoon liittyvillä määräyksillä varmistetaan kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutuminen ja jätteiden oikea lajittelu sekä vähennetään jätteistä aiheutuvia haittoja. (2) Öljysäiliöiden tarkastuksella varmistetaan säiliöiden moitteeton kunto ja vähennetään säiliöiden mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvaa maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä. (3) Öljyn- ja hiekanerotuskaivojen säännöllisillä tyhjennyksillä ja toimintakunnosta huolehtimisella varmistetaan erotuskaivojen moitteeton toiminta. (4) Valvontaa koskevat määräykset on annettu luvan mukaisen toiminnan valvontaa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Poikkeustapauksista ja toiminnan olennaisista muutoksista on tiedotettava mahdollisimman nopeasti, jotta viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Toiminnanharjoittajan on myös itse oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön ja mahdollisuuksista vähentää ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. (3, 5, 8) Valtioneuvoston päätöksen 468/1996 (bensiinin varastoinnista ja jakelusta

6 aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta) mukaan varaston jokaisen säiliön täyttämisestä ja bensiinin varastoinnista aiheutuvan bensiinin vuotuisen kokonaishävikin tavoitearvo on alle 0,01 painoprosenttia bensiinin vuotuisesta läpivirtauksesta. Tavoitteen toteuttamiseksi jakeluasemilla tulee olla käytössä bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmä säiliöiden täytön yhteydessä (vaihe 1). (6) Jakeluaseman tontille asennettavien kiinteiden näytteenottoputkien avulla voidaan mahdolliset maaperävuodot havaita ja estää nopeasti. (7) Toiminnan lopettamisen jälkeiset toimenpiteet ovat tarpeen alueen siistimiseksi ja maaperän mahdollisen kunnostustarpeen selvittämiseksi. Maaperän kunnostamista koskevat päätökset tekee Lounais-Suomen ympäristökeskus. (9) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) Sovelletut oikeusohjeet Jätelaki 4, 6-8, 12, 15, 17, 19, 51, 52, 54 Jäteasetus 5, 7 Laki eräistä naapuruussuhteista 17 Ympäristönsuojelulaki 4, 5, 7, 19, 28, 31, 35-38, 41-43, 45, 46, 52-56, 62, 76, 77, 79, 81, 83, 90, 96, 97, 105 Ympäristönsuojeluasetus 1, 7, 8-10, 16-19, 23, 30, 37 Ympäristöluvasta perittävä maksu Ympäristölupapäätöksestä peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen maksu 1009,1 euroa. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen voimassaolo Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Tämä lupapäätös on voimassa kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Lupamääräysten tarkistaminen Luvanhaltijan on mennessä tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi siten kuin ympäristönsuojelulain 55 :ssä on säädetty. Luvan myöntänyt viranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, ellei hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi ei ole tehty määräaikaan mennessä.

7 Muutoksen haku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Hihnala ilmoitti olevansa esteellinen, eikä osallistunut asian käsittelyyn. JAKELU tied Lounais-Suomen ympäristökeskus ao TS-Yhtymä Oy kuul Julkipano