Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto"

Transkriptio

1 Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto

2 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT TAUSTATIEDOT KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTELAIN VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN NYKYISESSÄ JÄRJESTELMÄSSÄ MIELIPITEEN JÄTTÄMINEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ... 8

3 3 MÄÄRITELMÄT Jätelaki Uusi jätelaki (646/2011) tuli voimaan Korvasi aiemmin voimassa olleen jätelain (1072/1993) Jätelautakunta Jätelain mukainen kuntien yhteinen viranomainen, jos kunnilla on yhteinen jätehuoltoyhtiö Kiinteistön haltija Kiinteistön omistaja tai vuokraoikeuden haltija Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Kunta järjestää ja kilpailuttaa jätteenkuljetuksen keskitetysti Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus Entinen sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Kiinteistön haltija valitsee itse, miltä taholta jätehuoltopalvelut tilaa Yhdyskuntajäte Vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte

4 4 1 TAUSTATIEDOT Uusi jätelaki astui voimaan ja jätelain mukaan niissä kunnissa, joissa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jätehuoltoviranomaisen on tarkasteltava, täyttääkö käytössä oleva järjestelmä jätelaissa säädetyt edellytykset. Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen kuuluu jätehuoltoviranomaiselle, eli jätelautakunnalle. Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän yhteinen jätelautakunta valmistelee jätelain mukaista päätöstä toimialueensa jätteenkuljetusjärjestelmästä. Kaikille asianosaisille varataan mahdollisuus lausuntoon kyseisestä asiasta. Uuden jätelain (646/2011) mukaan kunnan vastuulla on asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen, julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen ja sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä koulutustoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljetus ja käsittely. Satakierto Oy:n yhteistoiminta-alueella (Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä) asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien yhdyskuntajätteiden jätehuolto hoidetaan tällä hetkellä kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla: 1. kunnan järjestämänä ja kilpailuttamana jätteenkuljetuksena 2. kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kunnan järjestämä ja kilpailuttama jätteenkuljetus on jätelain mukainen perusmalli, jossa kunta kilpailuttaa jätteenkuljetuksen keskitetysti. Jätteenkuljetus voidaan järjestää myös kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena, jos jätelain jätteenkuljetuksen järjestämiselle asettamat edellytykset täyttyvät. Näin ollen kiinteistönhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle tulee uuden jätelain mukaan olla erityisiä perusteluja. Molemmissa järjestelmissä jätteet tulee toimittaa kunnan määräämään vastaanottopaikkaan. Jätelain 37 :n mukaan kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen tulee järjestämistavasta riippumatta täyttää seuraavat edellytykset: 1) tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin 2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Kuljetusjärjestelmäpäätös ei koske yritystoiminnan jätettä, vaan yritystoiminnan jätteenkuljetuksesta vastaavat päätöksestä riippumatta jatkossakin yritykset itse solmimalla jätteenkuljetussopimuksen valitsemansa kuljettajan kanssa.

5 5 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on jätelain mukainen julkinen peruspalvelu, jonka piiriin jokainen kotitalous kuuluu automaattisesti. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunnan vastuulle kuuluvan jätteen saa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun. Kunnan järjestämässä kuljetuksessa jätteen tuottajat tilaavat jäteastiansa tyhjennyksen kuntien yhteiseltä jäteyhtiöltä. Jäteastian tyhjennyksessä noudatetaan jätehuoltomääräysten mukaisia tyhjennysvälejä. Tyhjennyksien muutoksista, laskutuksista ja muista käytännön seikoista asioidaan jätehuoltoyhtiön kanssa. Sopimus jätteenkuljetuksesta on julkisoikeudellinen sopimus ja maksu julkisoikeudellinen maksu. Kunnan tulee pyydettäessä toimittaa kiinteistön haltijalle tiedot kiinteistöltä kuljetetun jätteen määrästä ja toimituspaikasta eriteltynä jätelajeittain. Jätelain 34 :n mukaan kunnan on huolehdittava, että järjestetty jätehuolto on laatuvaatimuksiltaan sellainen, että - käytössä on tarpeen vaatiessa kiinteistöittäinen jätteenkuljetus - käytettävissä olevat jätehuoltopalvelut ovat monipuolisia - käytettävissä on etusijajärjestyksen mukainen mahdollisuus jätteen erilliskeräykseen - jätteen kuljetus ja keräys on mitoitettu mahdollisimman hyvin syntyvän jätteen määrään ja laatuun nähden - jätteenkuljetuksen ja jätteen alueellisen vastaanoton järjestelyistä tiedotetaan riittävästi ja riittävän usein. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kilpailutuksessa on noudatettava julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) ja hankinta on toteuttava niin, että se mahdollistaa myös pienempien kuljetusliikkeiden osallistumisen tarjouskilpailuihin ja tukee yritysten mahdollisuuksia toimia alueella. Tämä voidaan mahdollistaa niin, että urakka-alueita on riittävän monta ja urakkasopimukset ovat riittävän pitkiä.

6 6 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa (entinen sopimusperusteinen jätteenkuljetus) jokainen jätteen tuottaja solmii itse jätteenkuljetussopimuksen valitsemansa jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Jätteen tuottajat voivat halutessaan kilpailuttaa omien jäteastioidensa tyhjennykset alueella toimivien yrittäjien kesken. Jäteastian tyhjennyksiin liittyvä asiointi tapahtuu suoraan kuljetusyrityksen kanssa ja jätteenkuljetussopimukset ovat osapuolten välisiä yksityisoikeudellisia sopimuksia. Kuljettajat päättävät kuljetushinnoista itse. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetuksen hinnoista ja kuljetuskalustosta sekä ajoreiteistä ja niiden suunnittelusta päättävät tyhjennyksiä hoitavat kuljetusyritykset. Jätteenkuljetusyrittäjien tulee noudattaa jätehuoltomääräysten mukaisia tyhjennysvälejä ja toimittaa jätelain 37 mukaisesti tiedot jätehuoltoon liittyneistä kiinteistöistä ja jäteastioiden tyhjennyskerroista vuosittain kuljetusrekisteriä ylläpitävälle viranomaiselle tai muulle taholle, jolle lain mukainen jätehuoltorekisterin ylläpitotehtävä on annettu.

7 7 4 JÄTELAIN VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN NYKYISESSÄ JÄRJESTELMÄSSÄ Jätelain 37 :ssä mainitut lakisääteiset edellytykset jatkaa kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän alueella eivät täyty. Edellytykset jatkaa nykyistä kuljetusjärjestelmää vaativat, että kaikki jätelaissa mainitut edellytykset täyttyvät. Jätelain 37 :n mukaan kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen tulee järjestämistavasta riippumatta täyttää seuraavat edellytykset: Edellytys 1: Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Tilanne alueella nyt: Pääpiirteittäin jätteenkuljetuspalveluja on kattavasti saatavilla jätelautakunnan alueella. Kuitenkin erityisesti haja-asutusalueilla on mahdollista, ettei asukkailla ole käytännössä mahdollisuutta kilpailuttaa jätteenkuljetusta. Täten jätteenkuljetuksen hinta ei välttämättä ole kohtuullinen ja kuljetuksen ehdot syrjimättömiä. Jätelautakunnan osakaskuntien koko alueella on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Edellytys 2: Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tilanne alueella nyt: Jätteenkuljetuksen aiheuttamat vaikutukset ympäristöön ovat pääasiassa liikenteen aiheuttamia (raskaan liikenteen aiheuttama melu, liikenteen päästöt, kuormitus katuun, kuljetuskaluston kunto ja liikenneturvallisuus). Kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteastiatyhjennysten reititys on tehty pienehkön asiakasmäärän mukaan. Näin ollen kuljetusreittien voidaan arvioida olevan melko tehottomia niin hinnaltaan kuin ympäristönsuojelunkin kannalta. Toisin sanoen, kun alueella minimoidaan raskas liikenne, niin melu, pakokaasut, muu kuormitus ja myös liikenneturvallisuusriskit pienenevät. Toisena mahdollisena ympäristön pilaajana voidaan pitää valvonnan vaikeudesta johtuen jätteiden mahdollista ohjautumista luvattomiin paikkoihin siten, että ne voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle ja ympäristölle. Edellytys 3: Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Tilanne alueella nyt: Kaikki jätelautakunnan alueella sijaitsevat, asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävät kiinteistöt eivät ole liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen, vaikka Jätelaki niin velvoittaa. Ilmoituksia liittymättömistä kiinteistöistä tulee ajoittain sekä ympäristö- että jätehuoltoviranomaiselle. Jätteenkuljetuksen seuranta ja valvonta ovat hyvin haasteellisia käytössä olevassa järjestelmässä. Sekä jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen että sen, mihin jätteet kuljetetaan, valvonta on erityisen haasteellista ja vaikeaa. Valvonnan toteuttamisen vaikeus on johtanut joissain ilmitulleissa tapauksissa jätteen omatoimiseen hävittämiseen. Kuntalaisten yhdenvertaisuuden kannalta olisi tärkeää saada kaikki kiinteistöt asianmukaisesti jätteenkuljetuksen piiriin.

8 8 5 MIELIPITEEN JÄTTÄMINEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ Päätöksen valmistelua varten varataan kaikille asianosaisille kunnille, asukkaille, yrityksille, yhdistyksille ja muille yhteisöille mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mielipiteet ja kannanotot asiasta tulee toimittaa kirjallisena klo 15 mennessä osoitteeseen Säkylän kunta, Jätelautakunta, Rantatie 268, Säkylä. Lisätietoja asiasta antaa jätehuollon yhdyskuntaasiamies Jenna Kähkönen, p tai Jätehuoltoviranomaisena toimiva jätelautakunta tekee päätöksen kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä syksyn 2013 aikana. Kuljetusjärjestelmäpäätöksen pitää täyttää jätelaissa määritellyt ehdot. Mikäli jätehuoltoviranomainen (jätelautakunta) päättää kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamisesta, tulee jätteenkuljetuksen täyttää luvussa 1 mainitut edellytykset. Jos kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, tulee siirtymäajan olla vähintään kolme vuotta päätöksestä tai enintään viisi vuotta jätelain voimaantulosta.

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu 2/2013 1 (38) Aika 23.05.2013 klo 14:00 Paikka Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksan perusteet

Turun seudun jätetaksan perusteet 1 Turun seudun jätetaksan perusteet luonnos 23.10.2013 Turun seudun jätetaksan perusteet Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Jätetaksan perusteet... 2 2.1 Yleistä... 2 3 Jätetaksa ja maksujen perusteet vuodesta

Lisätiedot

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7)

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 24.4.2013 Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen Jätelautakunnan alueen kunnan - ja kaupunginhallitukset

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella 1 LIITE 2 ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON ARVIO JÄTELAIN 37.1 :N EDELLYTYSTEN TÄYTTYMISESTÄ KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSSÄ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSSÄ 1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 Kunta Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32 Kymen jätelautakunta 23.05.2013 Aika 23.05.2013 klo 14:00-17:40 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA

KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X190755 10.3.2014 KOLMENKIERTO SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA Sivu 2 (16) Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6433-P22045 Selvitys 1 (24) Kojo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 1 Ympäristöyritysten Liitto edistää jäsenyritystensä mahdollisuuksia toteuttaa kestävään

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki.

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki. Jätelk 30.9.2014 55 Forssan kaupungin jätelautakunta PL 62,33101 Forssa rukssan KAUPU NKI Tekninen ja ympäristötoimi Asiatunnus a6v//ra3.d'/g Akaan kaupunki Kaupunginhallitus PL 34, 37800 Akaa Akaan kaupungin

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO Lausunto 1 (11) Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Munkkaanmäki 51 08500 Lohja LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO 1 HISTORIALLINEN KATSAUS Yhtiömme käsityksen mukaan jätelain mukaiset

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9.

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9. Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 17 Pirkanmaan kunnan yhteislautakunta

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA

JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA OPINNÄYTETYÖ YAMK SATU PORTTI 2013 JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA JA LIIKENNE Teknologiaosaamisen johtaminen Ylempi

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini

Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini KYMEN JÄTELAUTAKUNTA Valtakatu 33 PL 32 45701 Kuusankoski Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini SAAPUNUT 16. 04, 2013 Dn:o LAUSUNTO KYMEN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN JÄTTEEN KU U ETUSJÄRJESTELMÄSTÄ Me

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot