Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011"

Transkriptio

1 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA

2

3 2. JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA 2.1 Jyvälä on toimiva työorganisaatio 2.2 Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta 2.3 Jyvälä on kehittänyt henkilöstön ammattitaitoa koulutuksilla 3. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA 3.1 Työntekijöiden oma osaaminen perustehtävän hoitamiseen liittyvät valmiudet kehittyvät 3.2 Louhela työllistää vaikeasti työllistyviä 3.3 Työn strategiset linjaukset ja tavoitteet määrittyvät yhteisessä vuoropuhelussa johdon ja työntekijöiden kesken 3.4 Ongelma- ja konfliktitilanteiden käsittely on rakentavaa 3. UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA 3.1 Ukonhattu on luotettava työnantaja 3.2 Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin 3.3 Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta 3.4 Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan 3.5 Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja 3.6 Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella 3.7 Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä 3.8 Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen 4. PUIJOLA KASVATTAA SOSIAALISTA PÄÄOMAA - LÄHIÖTYÖ 4.1 Asukastupatoiminta ylläpitää yhteisöllisyyttä 4.2 Asiakkaat ovat saaneet apua arjessa 4.3 Henkilöitä on työllistetty 4.4 On vahvistettu työllistymisen mahdollisuuksia KOSKELA JÄRJESTÄÄ ARVOKASTA TOIMINTAA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE KOSKEN KLUBITALO 5.1 Klubitalotoiminta on arvostettua 5.2 Kävijämäärä vuonna 2011 on korkeampi kuin v Jäsenet palaavat työelämää 5.4 Klubitalolla käynti vaikuttaa jäseniin niin,että he voivat paremmin ja elämänlaatu on parantunut 5.5 Jäsenten kykyyn tehdä työtä luotetaan 5.6 Mielenterveyskuntoutujille on tarjottu aktiivisen arkipäivän mahdollisuus PUIJOLA TUKEE MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ YKSITYISELLE SEKTORILLE KIMPPA 5.1 Maahanmuuttajille on löydetty työ- ja harjoittelupaikkoja avoimilta työmarkkinoilta 5.2 Maahanmuuttajat ovat saaneet henkilökohtaista apua työn etsimiseen JYVÄLÄ ON VASTANNUT AJANKOHTAISIIN HAASTEISIIN Järjestötyön toiminnan arviointia on kehitetty 7.2 Järjestötoimijoiden arviointiosaamista on kehitetty 7.3 Järjestötoimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista on edistetty 7.4 On toteutettu työllistävää ja työllistymistä edistävää toimintaa 7.5 On kehitetty ja toteutettu laadukasta työvalmennusta 7.6 On kehitetty malli, jossa koulutus liitetään osaksi OT-hankkeen kautta työllistyvien työsuhdetta 3

4 2 JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 3 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Päätavoite Jyvälä on toimiva työorganisaatio Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Työyhteisön toimivuus (työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä) on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin 63 kpl (5%) täysin eri 145 kpl (11%) 236 kpl (18%) 434 kpl (33%) 442 kpl (33%) jokseenkin ei eri eikä jokseenkin eri samaa samaa täysin samaa kysymyksiin 44/73 kpl (60,3%) Tavoitekeskiarvo 3,6 Vastausten keskiarvo 3,8 Kts. seuraava sivu Tulos osa-alueittain: 3,8 4,2 Työntekijän vaikutusmahdollisuudet Keskiarvot * Väittämät: Voin vaikuttaa työni kannalta tärkeisiin päätöksiin, Pystyn vaikuttamaan työni sisältöön, Minulla on tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa työhöni ja tapaan tehdä sitä, Minulla on mahdollisuus asettaa rajat työtehtävissäni Kehittämistä tukeva työkulttuuri Keskiarvot * 3,8 3, Väittämät: Minulla on mahdollisuus syventää osaamistani työtehtävässäni, Minua kannustetaan tuomaan esille uusia ajatuksia ja ideoita, Voin kehittää osaamistani esim. koulutuksella työn vaativuuden lisääntyessä, Minua kannustetaan työni kehittämiseen 3,8 4,1 Johtaminen ja esimiestyö Keskiarvot * Väittämät: Esimieheni luottaa kykyyni suoriutua vaativistakin tehtävistä, Esimieheni tukee ja kannustaa minua työssäni, Voin kertoa esimiehelleni elämässäni tapahtuvista asioista, Esimieheni puuttuu tarvittaessa työyhteisöni ongelmatilanteisiin, Esimieheni on oikeudenmukainen, Esimieheni luottaa minuun, Saan tarpeeksi palautetta esimieheltäni työsuorituksistani, Esimieheni osaa ottaa vastaan kriittistäkin palautetta 3,2 3,6 Työn organisointi Keskiarvot * Väittämät: Yrityksemme työprosessit ovat selkeitä, Työyhteisössämme on selkeät pelisäännöt vastuualueista ja päätöksenteosta, Työyhteisössämme on selvä työnjako, Työyhteisössämme työmäärä on jaettu tarkoituksenmukaisesti Kokemus työnantajan tarjoamista mahdollisuuksista Keskiarvot * 3,8 3, Väittämät: Olen tyytyväinen työterveyshuollon palveluihin, Olen saanut työnantajaltani riittävästi tietoa ja opastusta ergonomiaan liittyvissä asioissa, Yrityksessämme suhtaudutaan ymmärtäväisesti työtekijöiden koti- ja henkilökohtaisiin asioihin, Työpaikallani on tarvittaessa mahdollisuus työaikajoustoihin elämäntilanteeni mukaan, Työtehtäviäni on mahdollisuus muokata elämäntilanteeni ja työkuntoni mukaan, Yrityksessämme järjestetään sopivasti virkitystoimintaa työyhteisölle Kommunikaatio ja viestintä Keskiarvot * 3,0 3, Väittämät: Työyhteisössämme tiedonkulku on riittävää, Tiedonkulku yrityksessämme on hoidettu hyvin, Yrityksessämme asioista tiedotetaan oikeaan aikaan, Tiedotus yrityksessämme on avointa ja rehellistä * Vihreällä on vertailuorganisaatioiden keskiarvo ja oranssilla saavutettu keskiarvo. 4

5 2. Tavoitemittari: Yksilövoimavarat (yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys) ovat samaa tasoa kuin organisaatioissa keskimäärin 46 kpl (4%) täysin eri 115 kpl (10%) 166 kpl (14%) 396 kpl (35%) 423 kpl (37%) jokseenkin ei eri eikä jokseenkin eri samaa samaa täysin samaa kysymyksiin 44/73 kpl (60,3%) Tavoitekeskiarvo 3,8 Vastausten keskiarvo 3,9 Kts. sivun alalaita Tulos osa-alueittain: 4,1 4,3 Fyysinen hyvinvointi Keskiarvot * Väittämät: Terveydentilani on hyvä, Olen tyytyväinen työni ergonomiaan, Uskon työkykyni olevan hyvä viiden vuoden kuluttua, Minulla ei ole lääkärin toteamaa pitkäaikaissairautta tai vammaa, josta on haittaa nykyisessä työssäni, Koen vain vähän fyysistä uupumusta työpäivän päättyessä 3,8 4,0 Työn ja vapaa-ajan tasapaino Keskiarvot * Väittämät: Työn ja kodin yhteensovittaminen ei tuota minulle vaikeuksia, En vie työasioita kotiin vapaa-ajalle, En joudu laiminlyömään kotiasioita työni takia, Kotiasiani eivät häiritse työhön keskittymistäni, Minulle jää riittävästi vapaa-aikaa työstä palautumiseen 4,2 4,3 Työn mielekkyys Keskiarvot * Väittämät: Työni on mielekästä, Koen työni merkitykselliseksi yrityksen toiminnan kannalta, Työpanostani arvostetaan, Voin käyttää kykyjäni ja taitojani työssäni, Olen innostunut työstäni 3,8 3,9 Oman työn hallinta Keskiarvot * Väittämät: Minulla on keskittymiseen tarvittava työrauha, Minulla on mahdollisuus tehdä työni laadukkaasti, Voin vaikuttaa työtehtävieni tärkeysjärjestykseen, Selviydyn työtehtävistäni työaikani puitteissa, Pystyn rauhoittamaan työympäristöni tarvittaessa (esimerkiksi sulkemalla kommunikaatiovälineet) 3,2 3,2 Muutoksen hallinta Keskiarvot * Väittämät: Minulla on mahdollisuus ennakoida työhöni kohdistuvia muutoksia, Yrityksessämme muutoksen hallintaa pyritään helpottamaan, Muutosta ja sen aiheuttamia uusia käytänteitä seurataan yrityksessämme aktiivisesti, Mietimme yhdessä muutoksen vaikutuksia työhömme ja siitä johtuvia toimenpiteitä, Yrityksessämme kerrotaan hyvissä ajoin tulevista muutoksista 3,5 3,6 Stressi Keskiarvot * Kysymys: Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi tai hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti. Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä? * Vihreällä on vertailuorganisaatioiden keskiarvo ja oranssilla saavutettu keskiarvo. Tietoja tuloksien kokoamisesta: Vertailuaineistossa Tol-luokituksen mukaiset koulutusorganisaatiot (mm. erilaiset kansanopistot ja muut yksityiset kouluttajatahot). Tässä mukana 437 vastaajaa ja 14 yritystä. Tässä luokittelussa keskimääräinen vastaajamäärä per yritys oli 31. Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Tavoitemittarin vastausten jakauma ja keskiarvo koostuvat kyselyn osa-alueiden yhteenlasketuista vastausjakaumista. Kyselyn osa-alueiden tarkemmat tiedot osa-alueiden alla. 5

6 3. Tavoitemittari: Työtyytyväisyyden kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin 120 kpl (4%) täysin eri 295 kpl (10%) 487 kpl (16%) Kts. edellinen sivu 1040 kpl (35%) 1050 kpl (35%) jokseenkin ei eri eikä jokseenkin eri samaa samaa Tavoitekeskiarvo 3,7 täysin samaa kysymyksiin 44/73 kpl (60,3%) Vastausten keskiarvo 3,9 Tulos osa-alueittain: Kahden edellisen tavoitemittarin kaikki osa-alueet sekä seuraavat: 3,9 Jyvälän työnantajakuva Keskiarvo * Väittämät: Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan, Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia, Jyvälässä jaetaan vastuuta, Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa, Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta, Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä, Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä Työilmapiiri ja sosiaalinen tuki Keskiarvot * 3,9 4, Väittämät: Työyhteisössäni työntekijät ottavat toisensa huomioon, Työkaverit antavat toisilleen riittävästi palautetta, Saan tarvittaessa tukea ja apua työkavereiltani, Voimme keskustella avoimesti työhön liittyvistä asioista, Työilmapiirimme on hyvä * Vihreällä on vertailuorganisaatioiden keskiarvo ja oranssilla saavutettu keskiarvo. 2. Osatavoite: Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Sairauspoissaoloja korkeintaan 8 päivää/henkilö vuoden aikana Tilasto ajalta , myöhemmät tiedot paloivat kartanon mukana Sairauspoissaolot yhteensä 425 päivää Palkansaajia yhteensä 104 Sairauspoissaolot/palkansaaja 4,09 3. Osatavoite: Jyvälä on kehittänyt henkilöstön ammattitaitoa koulutuksilla Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Yksi esimerkkikuvaus jokaiselta viideltä toimialalta (Hallinto, Lastentarha, Jälkkärit, Opisto, Hankkeet) siitä, miten henkilöstöä on kehitetty Kuvaukset koottiin eri toimintojen johtavilta työntekijöiltä. 6

7 Kansalaisopisto: Yksi opiston tuntiopettajista osallistui Jyväskylän ammattikorkeakoulun 5 op:n laajuisiin Ryhmän moninaisuuden haasteet opintoihin. Koko setlementin henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua kansalaisopiston ryhmäopetuksena toteutetuille kursseille henkilökuntahintaan, joka on puolet kurssin normaalista hinnasta. Vuonna 2011 tätä mahdollisuutta hyödynsi 23 henkilöä. OT -hanke: OT-hankkeen henkilöstö on osallistunut työllistämishankkeille ja yhdistyksille järjestettävään koulutukseen, josta on vastannut Keski-Suomen yhteisöjen tuki (KYT). Koulutuksia on järjestetty vuonna 2011 kolme, ja ne ovat olleet kestoltaan yhden päivän pituisia. Koulutusten teemat ovat olleet: työvalmennuksen laatu, työsuojelu ja sähköinen portfolio. Hankehenkilöstö on osallistunut myös kahteen työvoimapoliittisten hankkeiden ohjauspäivään vuonna Muita hankehenkilöstön koulutuksia vuoden aikana ovat olleet: Nitoja-hankkeen loppuseminaari, RAY:n strategiaseminaari, Ilmarisen työhyvinvointiseminaari ja JAO:n Office 2010-koulutus. Lastentarha: Ajankohta Koulutuksen aihe Koulutuksen järjestäjä K:sen kesto Osallistujat LTO-opiskelijoiden ohjaus Jyväskylän yliopisto 3 tuntia 1 työssäoppimisjaksolla Näky-hankkeen koulutus Jyvälän Setlementti ry 3 tuntia Kriisityönohjausta Työterveyshuolto 2 tuntia Excel-koulutusta Jyvälän Setlementti ry 1,5 tuntia päivähoitoon liittyvä Jyväskylän kaupunki 3 tuntia Kriisityönohjausta Työterveyshuolto 2 tuntia Esiopetukseen liittyvä Jyväskylän kaupunki 2 tuntia 1 koulutus Huoli puheeksi Jykes 3 tuntia 2 lastensuojelu yms Vasu-koulutus Jyväskylän kaupunki 2 tuntia Lapsidemoihin liittyvä info Jyväskylän yliopisto 1,5 tuntia LTO-päivät Oaj ja Lastentarha- 2 vrk (omakustanteinen) opiskelijaliitto Oppimisopiskelijan ja Oppisopimuskeskus 3 tuntia 2 hänen ohjaajansa koulutus Näky 2 -hanke: CAF (Common Assessment Framework) -koulutus: koordinaattori Arviointi osana uskonnollistaustaisten järjestöjen sosiaalista työtä -seminaari: suunnittelija, koordinaattori Järvi - Arviointifoorumi: suunnittelija, koordinaattori AO - Excel- ja Word-koulutus: koordinaattori Jälkkärit: Kaikki uudet jälkkäriohjaajat osallistuivat Jyvälän järjestämään perehdytyskoulutukseen. Kaikki ohjaajat osallistuivat Jyväskylän kaupungin järjestämään koulutuspäivään. Yksi Jyvälän jälkkäriohjaaja on aloittanut elokuussa 2011 opiskelun oppisopimuksella koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkintoon Jyväskylän kristillisellä opistolla. (yhdistelmätutkinto) Hallinto: Yleishyödyllisten yhteisöjen verotuspäivään osallistuivat Anne Leisalo ja Senja Hautala. Helena Huovila osallistui Caf -koulutukseen ja Keski-Suomen Osaavaohjelman koulutuksiin. 7

8 Päätavoite Osatavoite: LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 4 osatavoitteeseen Työntekijöiden oma osaaminen perustehtävän hoitamiseen liittyvät valmiudet kehittyvät Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 90 % työtyytyväisyyskyselyyn vastanneista on täysin tai osittain samaa väittämän olen saanut työhöni liittyvää koulutusta silloin, kun olen ilmaissut koulutustarpeeni kanssa 3 kpl (9,68 %) 6 kpl (19,35 %) 10 kpl (32,26 %) 12 kpl (38,71 %) täysin eri 1 osittain eri 2 osittain samaa 3 täysin samaa 4 kysymykseen 31/43 kpl (72,1%) Työtyytyväisyyskysely * kts. sivu 21 Vastausten keskiarvo 3,0 71 % on täysin tai osittain samaa väittämän kanssa. 2. Osatavoite: Louhela työllistää vaikeasti työllistyviä Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Louhela on työllistänyt vuoden aikana 10 pitkäaikaistyötöntä. Tehdyt työsopimukset 12 eri työntekijää 2. Tavoitemittari: Työllistetyt ovat täysin tai osittain samaa väittämän kanssa työelämävalmiukseni ovat kehittyneet 0 kpl (0 %) 0 kpl (0 %) 1 kpl (20 %) 4 kpl (80 %) täysin eri 1 osittain eri 2 osittain samaa 3 täysin samaa 4 kysymykseen 5/5 kpl (100%) Kehityskeskustelut/haastattelut Vastausten keskiarvo 3,8 100 % Kansalaistoiminnnan työllistetyistä on joko täysin tai osittain samaa väittämän kanssa. 8

9 3. Osatavoite: Työn strategiset linjaukset ja tavoitteet määrittyvät yhteisessä vuoropuhelussa johdon ja työntekijöiden kesken Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 85 % työntekijöistä on täysin tai osittain samaa väittämän minulla on mahdollisuus vaikuttaa oman työni kehittämiseen kanssa 2 kpl (6,06 %) 1 kpl (3,03 %) 10 kpl (30,3 %) 20 kpl (60,61 %) täysin eri 1 osittain eri 2 osittain samaa 3 täysin samaa 4 kysymykseen 33/43 kpl (76,7%) Työtyytyväisyyskysely * kts. sivun alalaita Vastausten keskiarvo 3,5 90,9 % vastaajista on täysin tai osittain samaa väittämän kanssa. 4. Osatavoite: Ongelma- ja konfliktitilanteiden käsittely on rakentavaa Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 95 % työtyytyväisyyskyselyyn vastanneista on täysin tai osittain samaa väittämän luotan esimieheni tapaan toimia ongelma- ja konfliktitilanteissa kanssa 2 kpl (6,06 %) 2 kpl (6,06 %) 7 kpl (21,21 %) 22 kpl (66,67 %) täysin eri 1 osittain eri 2 osittain samaa 3 täysin samaa 4 kysymykseen 33/43 kpl (76,7%) Työtyytyväisyyskysely * kts. sivun alalaita Vastausten keskiarvo 3,5 87,9 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa väittämän kanssa. * Työtyyväisyyskysely: Kysely lähetettiin kaikille Louhelassa palkkasuhteessa oleville henkilöille (sis. myös palkkatukilaiset), yhteensä 43 kpl. Vastauksia palautui 34, vastausprosentti oli 79,1 %. Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. 9

10 Päätavoite Osatavoite: UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 8 osatavoitteeseen Ukonhattu on luotettava työnantaja Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Työsuhteista 85 % on vakinaisia 2. Tavoitemittari: Ukonhattu maksaa työehtosopimuksen mukaisia palkkoja Tietoja tuloksen kokoamisesta: Työsopimukset 83,3% on vakituisia Tietoja tuloksen kokoamisesta: Ukonhatun palkkayhteenveto Ukonhatun keskipalkka on työehtosopimuksen mukainen 2. Osatavoite: Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Resurssoitu henkilökuntaa 0,6 henkilöä / asiakas Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilasto saatesanoilla Henkilökuntaa resurssoitu 0,75 hlöä/ asiakas. 3. Osatavoite: Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Sairauspoissaoloja keskimäärin 11 päivää / henkilö vuoden aikana Tietoja tuloksen kokoamisesta: Laskelma sairauspoissaoloista 2011 Sairauspoissoloja keskimäärin 18 päivää / hlö 10

11 4. Osatavoite: Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Edellisen vuoden työolobarometrin tulosten kehittämisalueita tunnistettu joka yksikössä vähintään kaksi ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen Vastuuohjaajien kirjaama todiste valituista kehittämisalueista ja toteutetuista kehittämistoimista Jokaisessa yksikössä on tunnistettu vähintään kaksi kehittämisaluetta ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen 5. Osatavoite: Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöstä, joka on tukityöpaikan avulla kehittänyt työelämän taitojaan mies 45 v, oli päivätoiminnassa kuntouttavassa työtoiminnassa 6 kk ajan Kuvaus: Minulle on sen jälkeen, kun päivätoiminnasta läksin tapahtunut paljon hyviä asioita. Ensinnäkin pääsin opiskelemaan lähihoitajaksi oppisopimuksella. 6. Osatavoite: Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Ukonhatussa on mahdollisuus opiskella oppisopimuksella Oppisopimusten määrä Ukonhatussa on ollut oppisopimusopiskelijoita joka yksikössä vuonna Osatavoite: Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Vakituiset työntekijät kuuluvat vähintään yhteen laatutyöryhmään Tilastotieto laatutyöryhmien kokoonpanoista Jokainen vakituinen työntekijä kuuluu vähintään yhteen laaturyhmään. 11

12 2. Tavoitemittari: Kuvaus laatutyöryhmän vaikutuksista työntekijöiden työhön Kuvaus Kimppatalon mielenterveysyöryhmän jäseneltä - Elina Kettunen, mt-yksikön vastuuohjaaja Kuvaus: Laatutyöryhmissä työskentely antaa paljon vastuuta oman työn suunnitteluun. Laatutyöryhmän laatima asiakirja velvoittaa koko työyhteisöä työskentelemään siinä kerrotulla tavalla. Jokainen työntekijä kuuluu johonkin laatutyöryhmään, jossa hän pääsee vaikuttamaan tapoihin ja käytäntöihin, joita ko vastuualueella edellytetään jokaisen noudattavan. Laatuasiakirjat ovat työntekijöiden laatimia, jolloin niihin vaikuttaminen ja sitoutuminen on helpompaa, kuin jos ne tulisivat joltain muulta taholta. 3. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa työhöni paljon tai erittäin paljon. 0 kpl (0%) Ei lainkaan 0 kpl (0%) Vähän 11 kpl (24%) Kohtalaisesti 29 kpl (63%) Paljon 6 kpl (13%) Erittäin paljon kpl (0%) en osaa sanoa kysymykseen 46/51 kpl 90 % Henkilökunnan kehityskeskustelun väittämä Minulla on mahdollisuus vaikuttaa työhöni. Saavutettu keskiarvo 3,9 76 % kysymykseen vastanneista henkilökunnasta kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä paljon tai erittäin paljon. 4. Tavoitemittari: Ukonhatun henkilöstö kokee, että heillä on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti samanverran tai enemmän kuin alan muut toimijat. (v.2009 alan muut toimijat ka 4.22) Ukonhatun ka työolobarometrin kysymykseen Minulla on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti on 4,13, toimialan vastaavan kysymyksen ka 4,22 12

13 8. Osatavoite: Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Vakituinen henkilökunta osallistuu koulutuksiin vähintään 3 pv / vuosi / henkilö Tilastotieto Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin 1-10 pv / vuosi / henkilö 2. Tavoitemittari: Kuvaus siitä, miten Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen Kuvauksen laatija: Tuija Tuhkanen Kuvaus: Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa. Työryhmät pitävät myös ryhmäkehityskeskustelut. Vuosittaisessa johdon katselmuksessa henkilökunta voi tuoda johdolle suoraan esille toiveitaan henkilökunnan kehittämisestä. Koulutussuunnitelma laaditaan kehityskeskusteluissa esille nousseiden koulutustarpeiden tietoja hyödyntäen. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä voi osallistua koulutukseen, joka tukee hänen ammatillista kasvua - ja kehitystään sekä henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittymistä. Työnohjausta järjestetään työryhmittäin kuuden viikon välein. Työnohjaajat ovat ulkopuolisia työnohjaajia, jotka työryhmä on itse valinnut ja hyväksynyt työnohjaajakseen, tarvittaessa mahdollisuus yksilötyönohjaukseen. Vastuuohjaajat ovat käyneet johtamiskoulutuksen. Työntekijöiden omaehtoista kouluttautumista tuetaan työaikajärjestelyiden avulla. Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelevia oli vuonna 2011 yksi jokaisessa yksikössä eli yhteensä viisi. Henkilökunnan ammatillista osaamista ylläpidetään ja tuetaan. 13

14 4 PUIJOLA KASVATTAA SOSIAALISTA PÄÄOMAA LÄHIÖTYÖ jakautuu 4 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Päätavoite Asukastupatoiminta ylläpitää yhteisöllisyyttä Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Asukastuvilla on ollut käyntiä Kooste päivittäisistä käyntitilastoista Asukastuvilla ollut yhteensä käyntiä 2. Tavoitemittari: Asukastuvilla on järjestetty 60 tapahtumaa. Tapahtumatilastot Asukastuvilla on järjestetty 59 tapahtumaa. 3. Tavoitemittari: Asukastuvilla harjoittelee ja työskentelee eri kulttuuriryhmiin ja kansallisuuksiin kuuluvia henkilöitä Henkilöstölistat Lähiötyössä on työssä tai harjoittelussa seitsemään eri kansallisuus- tai kulttuuriryhmään kuuluvia henkilöitä 2. Osatavoite: 4. Tavoitemittari: On mahdollistettu kansalaisyhteiskunnan toimintaa tarjoamalla ilmaisia kokoontumistiloja 30 vakituisesti kokoontuvalle ryhmälle ja 50 kokoukselle tai tapahtumalle Tupavastaavien ylläpitämät viikko-ohjelmat ja iltavarauslistat Asukastuvilla on kokoontunut 25 säännöllisesti kokoontuvaa ryhmää ja kokouksia tuvilla on ollut 37. Asiakkaat ovat saaneet apua arjessa Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Asukastupien asiakkaille on jaettu pussia leipää ilmaiseksi. Tilastot Asukastupien asiakkaille on jaettu pussia leipää ilmaiseksi. Leivänjako jakautui asukastuvittain seuraavasti: Katiska 4603 Koillistuuli 6439 Kotikulma Linnantupa 1038 Länsi-Puijo Puijonlaakso Tavoitemittari: Asiakkaat ovat saaneet ruokailla asukastuvalla omakustannushintaan 800 kertaa. Ruokailuun osallistuneiden määrä Asiakkaat ovat saaneet ruokailla asukastuvalla omakustannushintaan 1331 kertaa.

15 3. Tavoitemittari: Kirjallinen kuvaus siitä, miten asiakas on saanut apua arjessa Kuvauksen laatija: Anne Nevalainen (vastaava ohjaaja) Kuvaus: Mielenterveyskuntoutuja Pekalla (nimi muutettu) ei ole perhettä ja sisarukset asuvat kaukana. Hän on käynyt Kotikulmalla melkein 13 vuotta säännöllisesti joka maanantai, keskiviikko ja perjantai. Kotikulmalla käynti rytmittää viikkoa ja antaa hänelle ystäviä, virikkeitä, turvallisuuden tunnetta, sisältöä arkeen sekä tunteen, että kuuluu johonkin ryhmään. Kotikulman henkilökunta on vuosien varrella auttanut Pekkaa monessa kohtaa: on varattu lääkäriaikoja ja neuvottu erilaisten viranomaisasioiden hoitamisessa. Pekka on osallistunut melkein kaikille Kotikulman järjestämille retkille ja tapahtumiin. Kerran hän totesi, että talkooretket ovat hänelle kuin mökkireissuja, ainoita keinoja päästä esimerkiksi järvenrantaan mökkimaisemiin viettämään aikaa. Kotikulman ompelupalvelu on korjannut Pekan vaatteita ja hän on saanut hankittua sekä itselleen että lahjaksi läheisilleen käsitöitä, kuten villasukkia ja lapasia. Joka käyntikerta mukaan tarttuu myös leipää, jota Kotikulma jakaa ilmaiseksi joka arkipäivä. Pekka saattaa soittaa joskus aamulla ja pyytää varaamaan hänelle leivän. Näin hän saa mieleisensä leivän, vaikka tuleekin käymään vasta iltapäivällä, jolloin leivät voivat olla jo loppuneet. Jos Pekasta ei jostakin syystä kuulu muutamaan päivään, Kotikulmalta soitetaan tarkistussoitto, onko hänellä kaikki hyvin. Pekka myös ilmoittaa itse, jos poikkeuksellisesti ei saavukaan Kotikulmalle maanantaina, keskiviikkona tai perjantaina. Pekka on kiitollinen ja hyvillään, että hänestä pidetään huolta. 4. Tavoitemittari: Asiakkaille on tarjottu mahdollisuus ilmaiseen ATK:n käyttöön ja neuvontaan 250 päivänä 30 tietokoneella Tilastot Asiakkaille on tarjottu mahdollisuus ilmaiseen ATK:n käyttöön ja neuvontaan 35 tietokoneella kaikkina vuoden 2011 arkipäivinä eli yli 250 päivänä. Asukastuvilla on asiakkaiden käytössä tietokoneita seuraavasti: Petosen asukastupa 14 Kotikulma 2 Puijonlaakso 4 Katiska 4 Länsi-Puijo 6 Koillistuuli 3 Linnanpelto 2 YHT

16 3. Osatavoite: Henkilöitä on työllistetty Osatavoitetta on mitattu 6 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Lähiötyössä on ollut 50 henkilöä palkkatukityössä. Tilasto Lähiötyössä ollut 73 henkilöä palkkatukityössä. 2. Tavoitemittari: Palkkatuella työllistetyt henkilöt ovat tehneet 12 henkilötyövuotta. Tilasto Palkkatuella työllistetyt henkilöt ovat tehneet 18 henkilötyövuotta. 3. Tavoitemittari: Lähiötyössä on ollut 25 henkilöä työharjoittelussa tai työvalmennuksessa. Tilasto Lähiötyössä on ollut 41 henkilöä työharjoittelussa tai työvalmennuksessa 5. Tavoitemittari: Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 7 henkilöä. Tilasto Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 14 henkilöä. 4. Tavoitemittari: Työharjoittelussa ja työvalmennuksessa olleet ovat tehneet 1 henkilötyövuoden. Tilasto Työharjoittelussa ja työvalmennuksessa olleet ovat tehneet 7 henkilötyövuoden 6. Tavoitemittari: Kuntouttavassa työtoiminnassa olleet henkilöt ovat osallistuneet työtoimintaan 550 päivänä. Tilasto Kuntouttavassa työtoiminnassa olleet henkilöt ovat tehneet yht. 3 henkilötyövuotta. Työtoimintaan v on osallistuttu 556 päivänä. 4. Osatavoite: On vahvistettu työllistymisen mahdollisuuksia Osatavoitetta on mitattu 6 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Henkilöstöpalavereihin on osallistuttu 160 kertaa. Tilastot henkilöstöpalavereihin osallistuneista Henkilöstöpalavereihin on osallistuttu 196 kertaa. 2. Tavoitemittari: Henkilöstölle on pidetty 40 kahdenkeskistä työllistymispolku -keskustelua. Tilastot henkilöstöpalavereihin osallistuneista Henkilöstölle on pidetty 156 kahdenkeskistä työllistymispolku -keskustelua. 16

17 3. Tavoitemittari: Henkilöstön koulutuksiin on osallistunut 40 henkilöä. Osallistumislistat Henkilöstön koulutuksiin on osallistunut 44 henkilöä. 4. Tavoitemittari: Lähiötyössä on ollut harjoittelemassa 20 opiskelijaa. Henkilöstölistat Lähiötyössä on ollut harjoittelemassa 16 opiskelijaa. 5. Tavoitemittari: Kirjallinen kuvaus siitä, kuinka Puijolassa työskentely on lisännyt työllistymisen mahdollisuuksia. Kuvauksen laatija: Hannele Nykänen (lähiötyön koordinaattori) Kuvaus: Yli kaksi vuotta työttömänä ollut keskiikäinen nainen tuli asukastuvalle työntekijäksi palkkatuettuun työsuhteeseen. Työ sujui hyvin ja hän sai positiivista palautetta työstään. Puolen vuoden jälkeen hän yleni tupavastaavaksi ja onnistui edelleen työtehtävissään. Palkkatuetun työsuhteen lopulla hän otti yhteyttä siivousalan yritykseen, jonne hän työllistyi aluksi osa-aikaiseksi työntekijäksi. Muutaman kuukauden työn jälkeen hän oli jo kokoaikainen työntekijä ja hieman myöhemmin vastuullisessa asemassa. Asukastuvalla työskentely aktivoi pitkään työttömänä olleen työntekijän yrittämään työllistymistä tosissaan. Hyvä työtodistus vakuutti siivousalan yrittäjän hänen palkkaamisensa kannattavuudesta. 6. Tavoitemittari: Lähiötyössä työsuhteessa tai harjoittelussa olleista on sijoittunut vapaille työmarkkinoille 5 henkilöä. Tilastot Lähiötyössä työsuhteessa tai harjoittelussa olleista on sijoittunut vapaille työmarkkinoille 5 henkilöä. 17

18 Päätavoite Osatavoite: KOSKELA JÄRJESTÄÄ ARVOKASTA TOIMINTAA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE KLUBITALO jakautuu 6 osatavoitteeseen Klubitalotoiminta on arvostettua. Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Käyttäjät ovat tyytyväisiä Klubitalon toimintaan. Heistä 75 % vastaa erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen kysymykseen: Kuinka tyytyväinen olet Klubitalon toimintaan? Kysely asteikolla: Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En osaa sanoa En oikein tyytyväinen Tyytymätön 83% vastanneista oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä klubitalon toimintaan. kysymykseen 24/54 kpl 44 % 2. Tavoitemittari: Työnantajat, kunnan ja Koskelan Setlementin edustajat ovat tyytyväisiä Klubitalon toimintaan. Heistä 75 % vastaa erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen kysymykseen: Kuinka tyytyväinen olet Klubitalon toimintaan Kysely asteikolla: Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En osaa sanoa En oikein tyytyväinen Tyytymätön 71,4% yhteistyötahoista kertoi olevansa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä Klubitalon toimintaan kysymykseen 7/20 kpl 35 % 3. Tavoitemittari: 15 jäsentä käyttää Klubitaloa päivittäin Respan tilasto päivittäisistä kävijämääristä 12 jäsentä käyttää Klubitaloa päivittäin. 18

19 2. Osatavoite: Kävijämäärä vuonna 2011 on korkeampi kuin v Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Vuoden 2011 kävijämäärä on enemmän kuin vuonna 2010, jolloin kävijöitä oli Viikkotyötuntilistat Vuoden 2011 kävijämäärä oli pienempi kuin vuonna Vuonna 2011 kävijöitä oli Muutoksena edellisiin vuosiin Klubitalo oli kesällä 2011 kiinni (5vk), mikä vaikuttaa kävijämääriin. 3. Osatavoite: Jäsenet palaavat työelämään Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 4 klubijäsentä on palkallisessa siirtymätyöpaikassa. Tilastotieto 6 klubinjäsentä oli vuonna 2011 palkallisessa siirtymätyössä. Syysistutukset käynnissä Siirtymätyöneuvottelut käynnissä paikallisen yrittäjän kanssa. 19

20 2. Tavoitemittari: 2 malliesimerkkiä kuinka Klubitalon jäsen on onnistunut siirtymätyöpaikassa. Kuvaukset Kuvaus 1. Koen olevani täysarvoinen ihminen, minut otetaan tosissaan, maksetaan palkkaa ja opetetaan oikeasti työt. Siirtymätyötä tehdessä tottuu heräämään aamulla ajoissa, niin kuin muutkin työläiset. Ensin kannatta kuitenkin kokeilla Klubilla sitä, kuinka monta tuntia jaksaa tehdä töitä ja vasta sitten hakeutua siirtymätöihin. Elämä alkaa niin kuin alusta, kun pääsee töihin! Kuvaus 2. Siirtymätyöhöni kuuluu pullonpalautuspisteen hoitaminen ja myymälän hyllyjen täyttäminen. Tämä on itsenäistä työtä, josta saan palkan lisäksi tekemistä päiviini sekä työkavereita. Siirtymätyössä tulee olla avoin, motivoitunut ja rohkea kysymään ohjeita. Itsenäisyys on tässä työssä parasta. Lähtemällä siirtymätyöhön, teet itsesi arvoisen teon! Työniloa ja puhdasta jälkeä 4. Osatavoite: Klubitalolla käynti vaikuttaa jäseniin niin,että he voivat paremmin ja elämänlaatu on parantunut Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Jäsenet vastavat että ovat erittäin vahvasti samaa tai samaa väitteeseen: Klubitalolla käyminen parantaa elämänlaatuani. Kysely Klubitalon kävijöille Asteikko: 7. erittäin vahvasti samaa 6. samaa 5. osittain samaa 4. ei samaa eikä eri 3. osittain eri 2. eri 1. erittäin vahvasti eri en osaa sanoa 67 % jäsenistä vastasi olevansa erittäin vahvasti samaa ja samaa tähän kysymykseen. kysymykseen 24/54 kpl (44%) 20

21 2. Tavoitemittari: Jäsenet vastavat että ovat erittäin vahvasti samaa tai samaa kysymykseen: Voin paremmin kun käyn Klubitalolla Kysely Klubitalon kävijöille Asteikko: 7. erittäin vahvasti samaa 6. samaa 5. osittain samaa 4. ei samaa eikä eri 3. osittain eri 2. eri 1. erittäin vahvasti eri en osaa sanoa 63 % kyselyyn vastanneista vastasi, että ovat erittäin vahvasti samaa tai samaa. kysymykseen 24/54 kpl (44%) 5. Osatavoite: Jäsenten kykyyn tehdä työtä luotetaan Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Jäsenet vastavat että ovat erittäin vahvasti samaa tai samaa väitteeseen: Minun kykyihin luotetaan Klubitalolla Kysely asteikolla: Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En osaa sanoa En oikein tyytyväinen Tyytymätön 79 % kyselyyn vastanneista vastasi olevansa erittäin vahvasti samaa tai samaa. kysymykseen 24/54 kpl (44%) 6. Osatavoite: Mielenterveyskuntoutujille on tarjottu aktiivisen arkipäivän mahdollisuus Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 12 jäsentä osallistunut 6 tunnin työpäivään Respan tilasto vuonna Tilaston mukaan 12 jäsentä/päivä on osallistunut keskimäärin 3h 13min Klubitalon toimintaan. 21

22 5. päätavoitteen itsearviointi Päivittäinen ja vuosittainen kävijämäärä: Päivittäinen kävijämäärä ja keskimääräinen kävijäaika jäivät sosiaaliseen tilinpitoon asetetusta tavoitteesta hiukan. Toisaalta esimerkiksi päivittäiseen keskimääräiseen kävijäaikaan vaikuttaa klubitalolla pikaisesti piipahtavat jäsenet, jotka käyvät aamulenkkinsä yhteydessä kupillisella kahvia ja jatkavat matkaansa saman tien. Silti talolla on paljon kävijöitä, jotka työskentelevät klubilla koko päivänkin. Keskimääräinen aika ei myöskään paljasta sitä, mitä jäsen on käynnistään hyötynyt, jollekin pikainen pyörähtäminen klubilla voi olla hyvinkin merkittävää. Kävijämäärässä on laskua edelliseen vuoteen verrattuna, mutta lasku selittyy sillä, että kosken klubitalo oli kiinni kesällä 5-viikkoa. Siirtymätyöpaikat: Tässä tavoitteessa onnistuimme yli odotusten ja jatkossa aiomme panostaa siirtymätyöpaikkojen hankintaan vielä enemmän. Seuraavaan jäsenille suunnattuun kyselyyn lähetettiin kyselyjä kaiken kaikkiaan 54 jäsenelle, joista 24 vastasi. Vastausprosentti oli siten vain 44 %. 1. Minun kykyihini luotetaan klubitalolla Klubin jäsenet kokivat, että heidän kykyihinsä luotetaan. Tämä vastaus kertoo varmasti siitä, että jäsenten mielipiteitä ja tekemisiä arvostetaan klubitalolla ja jäsenet voivat olla täysivaltaisesti mukana talon toiminnassa. 2. Voin paremmin kun käyn klubitalolla Jäsenistä valtaosa kokee, että he voivat paremmin käydessään klubitalolla. Tässä kohtaa olisi ollut mielenkiintoista tarkentaa kysymystä, jolloin olisimme saaneet tietää miten voinnin muutos on näkynyt arjessa. Ja toisaalta, miten talon toimintaa tulisi vielä kehittää, jotta olisimme päässeet asetettuun tavoitteeseemme. 3. Klubitalolla käyminen parantaa elämänlaatuani Tämä kysymys on sellainen, että se olisi ollut hyvä jotenkin täsmentää. Mitä on elämänlaatu? Miten jäsenet sen ovat käsittäneet? Miten se eroaa edellisestä kysymyksestä, jossa kysyttiin klubitalolla käymisen vaikutusta vointiin? Jäsenemme antoivat positiivisia vastauksia ollen sitä, että klubitalolla on merkitystä elämänlaatuun. 4. Kuinka tyytyväinen olet klubitalon toimintaan? Kuten tulokset paljastavat, klubitalon toiminta koetaan hyvinkin onnistuneeksi. Jäsenemme ovat tyytyväisiä talon toimintaan ja yhdessä sitä on vielä mahdollista entisestään kehittää. 5. Kysely työnantajille, kunnan edustajille ja yhteistyökumppaneille: kuinka tyytyväinen olet klubitalon toimintaan? Kysely lähetettiin 20 yhteistyötaholle, joista tähän kyselyyn vastasi 7 yhteistyötahoa (vastausprosentti oli 35 %). Yhteistyökumppaniemme vastausprosentti jäi hyvin matalaksi. Vastaajat vastasivat melko neutraalisti olevansa suurimmaksi osaksi tyytyväisiä toimintaamme, mutta varmasti yhteistyössä on parantamista. Yhteistyön parantaminen lisäisi varmasti myös halukkuutta osallistua tällaisiin kyselyihin. Yleisesti: Se, mikä tuloksissa yleensä mietitytti, oli lähinnä kaksi asiaa. Ensinnäkin se, kuinka jäsenemme ovat ymmärtäneet kysymykset, koska ne olivat laajoja, monella tapaa tulkittavissa ja osittain päällekkäisiä. Ja toisaalta vastausprosentti sekä jäsenten että yhteistyökumppaneidemme osalta jäi matalaksi. Tulokset olisivat olleet varmasti erilaisia, jos vastausprosentti olisi ollut korkeampi ja sitä kautta tulokset luotettavampia. Jatkossa on syytä pohtia sitä, kuinka saada ihmiset vastaamaan ja mitkä ovat ne tärkeimmät tiedot, joihin kysymyksillä haetaan vastausta. 22

23 23

24 5 PUIJOLA EDISTÄÄ MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ YKSITYISELLE SEKTORILLE KIMPPA jakautuu 2 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Päätavoite Maahanmuuttajille on löydetty työ- ja harjoittelupaikkoja avoimilta työmarkkinoilta Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Yrityksiin tehtyjen harjoittelu- ja työsopimusten määrä on 40. Tilasto Yrityksiin tehtyjen harjoittelu- ja työsopimusten määrä on Tavoitemittari: Yrityksiin tehtyjen palkkatyösopimusten määrä on 15. Tilasto Yrityksiin tehtyjen palkkatyösopimusten määrä on Tavoitemittari: 5 maahanmuuttajaa on työllistynyt yli puoli vuotta kestävään työsuhteeseen. Tilasto 2 maahanmuuttajaa on työllistynyt yli puoli vuotta kestävään työsuhteeseen. 24

25 2. Osatavoite: Maahanmuuttajat ovat saaneet henkilökohtaista apua työn etsimiseen Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Yksi malliesimerkkiä siitä, miten Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa. Kuvauksen laatija: Raimo Tuuliainen (Kimppa-hankkeen hankekoordinaattori) Kuvaus: Asiakkaana oli maahanmuuttaja, joka oli suorittanut tietotekniikkapuolen AMK-insinööritutkinnon Kuopiossa vuosina Lisäksi hän oli suorittanut erilaisia lisäkursseja aina kevääseen 2011 saakka. Hänellä oli suomen kielen taito jo erittäin hyvin opittuna ja muutoinkin hyvät valmiudet työelämään. Työkokemusta oli kertynyt vuosien saatossa pääasiassa erilaisten harjoittelujen muodossa. Kesän aikana hän oli yrittänyt monesta eri yrityksestä saada edes jonkinlaista paikkaa, mutta tulos oli ollut heikko. Niinpä yhdessä kartoitettiin eri yrityksiä ja neljästä yrityksestä, joihin hän laittoi tiedot itsestään, eivät kuitenkaan ottaneet edes haastatteluun. Viides yritys otti haastatteluun, mutta mitään sopimusta ei saatu aikaan. Tämän viidennen yrityksen johtaja antoi yhteystiedot taas uuteen yritykseen. Kun sinne laitettiin tiedot, niin päästiin heti haastatteluun ja luvattiin ensin harjoittelupaikka ja sitten palkkatyötä. Tämä tuntui jo melkein liian hyvältä ollakseen totta. Karu totuus valkeni kun sopimuksen teko siirtyi aina vain kauemmaksi ja kauemmaksi. Tämän yrityksen varaan ei enää voitu mitään rakentaa, joten soittelin erääseen henkilöstövuokrausyritykseen joka ilmoitteli alan paikoista. Sieltä pyydettiin taas lähettämään tiedot ja ne saatuaan henkilö otti suoraan yhteyden työn hakijaan. Nyt asiat alkoivat edetä nopeasti, tämä maahanmuuttaja-asiakkaani kävi itsenäisesti työhaastattelussa, ja seuraavana päivänä tekemässä TEV -sopimuksen kolmeksi kuukaudeksi. Tämä esimerkkitapaus osoittaa että aina jossakin vaiheessa sitkeä yrittäminen palkitaan. Tämän henkilön tapauksessa minun osuuteni oli kannustaa yrittämään aina uudelleen ja uudelleen ja uskon että tämä henkilö tulee tästä eteenpäin pärjäämään omatoimisesti. 25

26 71. Osatavoite: Päätavoite JYVÄLÄ ON VASTANNUT AJANKOHTAISIIN HAASTEISIIN jakautuu 6 osatavoitteeseen Järjestötyön toiminnan arviointia on kehitetty Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: On kehitetty ATK-ohjelmistoa osoittamaan järjestökentän perus- ja hanketoiminnan aikaansaamia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia Näky 2 -hankkeen koordinaattori Taneli Vuojus kirjoitti kuvauksen kehittämistyön tilanteesta. Tilanne : Näky 2 -hankkeen tavoitteena on luoda Setlementtiliitolle ja sen jäsenyhdistyksille vakiintunut ja kehittyvä sosiaalisen arvioinnin toimintamalli ja tätä prosessia tukevat sähköiset palvelut. Sähköisiin palveluihin kuuluvat hankkeen nettisivut ( ), jonne kerätään monenlaista arviointia ja menetelmää tukevaa tietoa ja linkkejä. Sähköisten palvelujen ohjelmistopuoleen kuuluvat kyselytyökalu, jolla kerättyjä tietoja voidaan kätevästi käyttää sosiaalisen arvioinnin ja tulosten julkistamisen apuna sekä netissä toimiva, setlementeille suunnattu, sosiaalisen arvioinnin keskustelupalsta. Ohjelmistoihin tarjotaan myös ohjeistus sekä tuki. Näitä ohjelmistoja ei ole vielä julkaistu, mutta selvitys- ja kehitystyötä niiden eteen on tehty jo web-suunnittelija Toni Tourusen palkkaamisesta (syyskuussa 2011) lähtien. Kyselytyökalun teknisestä kehittämisestä vastaa hankkeen websuunnittelija Juha Oinonen, joka on aloittanut hankkeen palveluksessa helmikuun 2012 alusta. Jyvälän Nuoret ry:n kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta ideoitiin leiritoiminnasta ja kursseilta kerättävän palautteen hoitamista sähköisen kyselytyökalun avulla. Kyselyihin vastaamiseen ideoitiin käyttöliittymä, joka toimisi paitsi perinteisiltä tietokoneilta myös kosketusnäytöllisiltä kännyköiltä ja tableteilta, joissa on nettiyhteys. Sähköinen työkalu sai työnimekseen hymiökysely, koska nuorisolta kerättävää palautetta tuntui järkevältä kehittää aluksi yksinkertaisiin hymiövastauksiin perustuvalla kolmiportaisella asteikolla. Vierekkäin olevista hymiöistä yhden suupielet ovat ylöspäin, toisen vaakatasossa ja kolmannen alaspäin. Näin esim. kosketusnäytöllisellä tabletilla voidaan helposti kerätä yleispalaute tai vastaus tarkempaan kysymykseen esim. päivän tai kurssin päätteeksi. Lapset/ nuoret voivat vastata esim. kysymykseen Saitko leirin aikana uusia ystäviä?. Vastaustiedot tallentuvat tietokantaan. Hymiökyselyä on kevään 2012 aikana lähdetty kehittämään laajempien käyttömahdollisuuksien suuntaan; erilaisten setlementtien arviointityön tukemiseen. Sen rinnalla on selvitetty myös muiden netin kautta toimivien kyselytyökalujen mahdollisuuksia, mutta kaupallisissa vaihtoehdoissa ovat ongelmana lisenssihinnat. Niiden maksamisesta muodostuisi ongelma hankkeessa mukana olevien setlementtien määrän kasvaessa tai viimeistään Näky 2 -hankkeen päättyessä. Hankkeen periaatteena on pyrkiä tarjoamaan setlementeille palveluja, eikä velvoittaa heitä esim. vuotuisilla lisenssimaksuilla. Ilmaisista nettikyselysovelluksista pisimmälle pääsi Lime Survey -ohjelmisto, jonka käytettävyys todettiin kuitenkin liian monimutkaiseksi. Omaa kyselytyökalua päätettiin lähteä kehittämään myös siksi, että se on helpoimmin räätälöitävissä setlementtien tarpeisiin ja osaksi sosiaalista arviointia. Lisäksi työkalun kehittämiseen panostettavat resurssit jäävät setlementtien käyttöön ilman lisenssimaksua; mm. lähdekoodi on käytettävissä edelleenkehittämiseen tarpeiden mukaan. Tois- 26

27 taiseksi ratkaisun heikkoutena on se, että kehittämiseen tarvitaan aikaa, eikä palvelua ole voitu vielä lanseerata. Kehitys on edennyt kuitenkin lupaavasti. Kuuden viikon kehitystyön jälkeen kysymystyyppejä on hymiöiden lisäksi viisi kappaletta ja ne sisältävät kysymysten laatimisen perinteisemmillä vastausvaihtoehdoiltaan moniportaisilla asteikoilla sekä avoimilla sanallisilla vastauksilla. Toimivat tekniset ratkaisut kyselytulosten tallentamiseen, muokkaamiseen ja tarkasteluun ovat olemassa. Tulokset saadaan esille sekä lukijaystävällisessä nettisivu-, että analyysiystävällisessä Excel-muodossa. Työkalua lähdettiin kehittämään helppokäyttöisyysnäkökulmasta. Hankkeen web-suunnittelijoiden sekä testaajien välisellä yhteistyöllä käyttöliittymä on saatu selkeämmäksi kuin muuten parhaana vaihtoehtona kilpailleessa LimeSurvey -ohjelmistossa, mutta kehitystyö on kesken. Kehityssuuntana jatkossa on se, että käyttäjät voivat tarkistaa jo kyselyä laatiessaan miltä pää- ja osatavoitteet, sekä tavoitemittarit, jotka sisältävät yksittäiset kyselyn kysymykset, näyttävät lopullisessa julkaisussa. Myös tulokset päivittyvät julkaisumuotoon reaaliajassa. Kokonaisuudessaan nettikyselytyökalu on kehitysvaiheessa. Olennaisia toistaiseksi puuttuvia osia kokonaisuudesta ovat tietoturvaan, sähköpostilla tapahtuvaan kyselykutsujen lähettämiseen ja vastaajien anonymiteetin takaamiseen liittyvät ratkaisut. Ominaisuuksia testataan yhteistyössä Jyvälän Nuoret ry:n kanssa. 2. Tavoitemittari: On kehitetty tietokantaa osoittamaan järjestökentän perus- ja hanketoiminnan aikaansaamia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia Kts. edellisen tavoitemittarin tulos. 3. Tavoitemittari: Raportti kehitetyistä indikaattoreista ja mittausvälineistä Tulos suunniteltiin alun perin koottavaksi otteena tietokannasta. Johtuen teknisen kehitystyön tilanteesta Näky 2 -hankkeen koordinaattori Taneli Vuojus kirjoitti raportin kuvaamaan tilannetta huhtikuussa Raportti: Järjestötyön toiminnan arvioinnin kehityksessä on keskitytty Näky 2 -hankkeen puitteissa sosiaalisen tilinpidon menetelmän kehittämiseen. Menetelmän terminologiaa on viety yleiskielisempään suuntaan. Sosiaalisessa tilinpidossa on perinteisesti puhuttu esim. indikaattoreista, jotka ovat kääntyneet uusissa tilipäätöksissä tavoitemittareiksi. Suurin uudistus koskee kuitenkin vuoden 2011 sosiaalisia tilinpäätösten varsinaisia sisältöjä. Tämäkin tilinpäätös on tehty uudella taittopohjalla, jossa tuloksista kerrotaan aikaisempia vuosia seikkaperäisemmin. Määrällisten vastausten jakaumatiedot, vastausmäärät ja -prosentit on tuotu näytille, sikäli kuin tietoja on ollut käytettävissä. Vaikka sosiaalisista tuloksista kerrotaan tarkemmin, on luettavuutta myös pyritty parantamaan. 27

28 4. Tavoitemittari: Kaksi valittua esimerkkiä siitä kuinka toiminnan arviointi on liitetty osaksi toimintasuunnitelmia Jyvälän opiston koulutussuunnittelija Asta Niemi ja Näky 2 hankkeen koordinaattori Taneli Vuojus toimittivat kopiot toimintasuunnitelmistaan. Näky 2:n hankesuunnitelma syyskuulta 2011: NÄKY 2 -hanke LÄHTÖKOHDAT Sosiaalisen tilinpidon Näky 2 -hanke on käynnistynyt Jyvälän Setlementti ry:n hallinnoimana. Näky 2 on keväällä päättyneen Näky -verkostohankkeen seuraaja. Sen suunnittelu lähti liikkeelle Näky -hankkeen myötä kentällä ilmenneistä tarpeista ja kysynnästä. Hankkeen avulla tehdään toiminnan näkymättömiä tuloksia näkyviksi järjestöjen sidosryhmille, rahoittajille, sekä toimijoille itselleen. Näky 2:n nimi juontuu tästä tehtävästä. Perustoiminnan arviointi on ollut kohdesetlementeissä hyvin kirjavaa ja sisällöltään yhdistyskohtaista. Tätä vahvistaa yleisestikin todettu arvioinnin tarve eri toimijatahoilla (lausuntoliitteet: Kettunen, Jyväskylän yliopisto ja Mikonranta, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry sekä Ursin, Koulutuksen tutkimuslaitos, ). Myös setlementtien toiminnanjohtajat ovat nähneet arvioinnin kehittämisen tarpeelliseksi. Tällä hetkellä Setlementtiliiton strategiatyössä haetaan uudenlaista muotoa liittää sosiaalisen tilinpidon menetelmä strategian arviointiin. Liiton ja jäsenyhdistysten välille on kehitetty setlementtisitoumus, jonka osana huomioidaan yhteisen arviointijärjestelmän käyttöönotto. Valtakunnallisen keskusliiton mukanaolo tuo tulevaisuudessa uudenlaisia mahdollisuuksia koordinoida yhdistyskentän arviointitiedon tuottamista sekä palvelemaan entistä paremmin kansalaistoiminnan laadun kehittämistä ja yhteiskunnallista vaikuttamistehtävää. Aikaisemman NÄKY -hankkeen myötä sosiaalisen tilinpidon osaaminen on kehittynyt sekä teoriassa että käytännössä. Tämä on mitattu ja raportoitu NÄKY -hankkeen sosiaalisessa tilinpäätöksessä vuonna Toiminta on tarjonnut hyvän pohjan yhdistystoiminnan arvioinnin kehittämiselle laajemminkin eri yhdistyksissä. Menetelmään, koulutukseen ja vakiinnuttamiseen liittyvät kehittämiskohteet tarvitsevat kuitenkin lisäkehittämistä juurtuakseen osaksi yhdistysten perustyötä. NÄKY 2 -hankkeen myötä sosiaalinen tilinpito on tarkoitus muokata osaksi yhdistysten kokonaisvaltaista toiminnankuvausta. Laajimmillaan yhdistysten toiminnanarviointi on niiden taloudellisten, sosiaalisten, yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten arviointia, jolloin yhdistystoiminnan vaikutukset saadaan menetelmän avulla esiin mahdollisimman laaja-alaisesti. Ote Jyvälän kansalaisopiston toimintasuunnitelmasta vuodelle 2011: Opiston toimintaa arvioidaan edelleen sosiaalisen tilinpidon menetelmällä, jossa tavoitteena on erityisesti opiston laadullisten tavoitteiden toteutumisen todentaminen. Vuonna 2011 laatutavoitteina ovat opistotoiminnan monipuolisuus, opintotarjonta elämänkulun eri vaiheissa ja kaikenikäisille, tietojen ja taitojen vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, asiakastyytyväisyys sekä kyky vastata ajankohtaisiin haasteisiin. 28

29 2. Osatavoite: Järjestötoimijoiden arviointiosaamista on kehitetty Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: On järjestetty sosiaalisen tilinpidon koulutusta Näky -hankkeen tai Näky 2 -hankkeen puitteissa ei järjestetty vuonna 2011 sosiaalisen tilinpidon koulutusta. Tuloksen itsearviointi: Vuosi 2011 sijoittui Näky ja Näky 2 -hankkeiden nivelvaiheeseen. Näky -hanke päättyi toukokuun 2011 lopussa. Näky 2 -hanke käynnistyi elokuun 2011 alussa uusien hanketyöntekijöiden voimin ja syyskausi kului uuden hankkeen suunnittelun ja käynnistämisen merkeissä. Sosiaalisen tilinpidon koulutuksia ei järjestetty syyskaudella, koska sosiaalisen tilinpidon menetelmän kehitykselle asetetut tavoitteissa ei oltu vielä edetty riittävästi. Setlementtikenttää ei haluttu lähestyä syksyllä 2011 keskeneräisellä ohjeistuksella menetelmän käytöstä, vaan Näky 2 -hankkeen resursseja käytettiin menetelmän kehitystyöhön. - Taneli Vuojus, koordinaattori Näky 2 -hanke 29

30 3. Osatavoite: Järjestötoimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista on edistetty Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: NÄKY hankkeeseen on osallistunut yhteensä 8 setlementtiyhdistystä sekä Suomen Setlementtiliitto ry Tulos suunniteltiin alun perin lokakuussa 2010 koottavaksi NÄKY -hankkeen tilastotietona, mutta tieto koottiin NÄKY -hankkeen loppuraportista. Ote NÄKY -verkostohankkeen loppuraportista, , s.4: Hankkeeseen osallistui yhteensä kahdeksan setlementtiä sekä Suomen Setlementtiliitto. Hankkeen aloitusvuonna 2008 osallistujia oli viidestä organisaatiosta: kaikki Keski-Suomen setlementit (Koskelan Setlementti Äänekoskelta, Lievestuoreen Setlementti ja Jyvälän Setlementti Jyväskylästä) sekä kaksi Itä-Suomen setlementtiä (Setlementti Puijola Kuopiosta ja Setlementti Ukonhattu Leppävirralta). Vuonna 2009 toimintaan tuli mukaan kolme uutta setlementtiä (Kalliolan Nuoret Helsingistä, Louhelan Setlementti Järvenpäästä ja Setlementti Naapuri/ Naistari Tampereelta) sekä Suomen Setlementtiliitto. Tuloksen itsearviointi: NÄKY -hanke päättyi NÄKY -verkostohankkeen työtä jatkamaan perustettuun Näky 2 -hankkeeseen osallistui vuoden 2011 loppuun mennessä Näky -hankkeessa mukana olleet yhdeksän setlementtitoimijaa ( Jyvälän, Koskelan, Lievestuoreen, Kuopion Puijolan, Ukonhatun, Louhelan, Naapuri / Naistarin ja Kalliolan Nuorten setlementit sekä Suomen Setlementtiliitto ry). Lisäksi vuoden 2011 aikana kiinnostuksensa Näky 2 -hanketta kohtaan osoittivat seuraavat uudet setlementit: Harjulan, Rovalan, Mikkelin ja Oulun Seudun setlementit, Jyvälän Nuoret ry, Tyttöjen Talo -verkosto (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu ja Kuopio), Setlementtinuorten Hämeen piirin Kölvi -toiminta sekä Setlementtiliiton koordinoima Uusi paikallisuus -hanke. Uusi paikallisuus -hankkeessa ovat mukana setlementit Vaasasta, Kemijärveltä ja Tampereelta. - Taneli Vuojus, koordinaattori Näky 2 -hanke 30

Setlementti työnantajana

Setlementti työnantajana Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Setlementti työnantajana Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 3. UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 8 osatavoitteeseen 2011 1.

Lisätiedot

vaikeat elämäntilanteet

vaikeat elämäntilanteet Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Mielenterveys- ja lähiötyö sekä vaikeat elämäntilanteet Kosken klubitalo Päätavoite 5. KOSKELA JÄRJESTÄÄ ARVOKASTA TOIMINTAA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE

Lisätiedot

Työllistymistä y edistävä toiminta

Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0 Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementti Louhela ry Päätavoite. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen 0. Osatavoite: Työntekijöiden

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA . PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA. Puijola on merkittävä työllistäjä. Puijola on tuottanut taloudellista

Lisätiedot

Työllistymistä y edistävä toiminta

Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Työllistymistä y edistävä toiminta Kuopion Setlementti Puijola ry 4 PUIJOLA KASVATTAA SOSIAALISTA PÄÄOMAA LÄHIÖTYÖ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Setlementti työnantajana

Setlementti työnantajana Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 Setlementti työnantajana Jyvälän Setlementti ry 2. PÄÄTAVOITE: JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTA JA päätavoite jakautuu 3 osatavoitteeseen

Lisätiedot

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä on vastuullinen työnantaja Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA 300 00 JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA 301 00 Jyvälä on toimiva työorganisaatio 302 00 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00 Yhteistyökumppanuus Setlementti Louhela ry Päätavoite. SETLEMENTTI LOUHELA ON ARVOSTETTU JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu osatavoitteeseen 0.

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Kuopion Setlementti Puijola ry 4 PUIJOLA KASVATTAA SOSIAALISTA PÄÄOMAA LÄHIÖTYÖ jakautuu 4 osatavoitteeseen 1. Osatavoite:

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Monikulttuurinen työ Setlementti Louhela ry 7 jakautuu Päätavoite 1. Osatavoite: MONIKULTTUURISUUS ON OSA SETLEMENTTI LOUHELAN KANSALAISTOIMINNAN

Lisätiedot

TOIMINTOJEN ESITTELY. Lisätietoja hankkeesta: www.näky2.

TOIMINTOJEN ESITTELY. Lisätietoja hankkeesta: www.näky2. Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 Kehittämistyö Jyvälän Setlementti ry TOIMINTOJEN ESITTELY 2012 Projekti- ja hanketoiminnassa jatkettiin edellisinä vuosina käynnistynyttä

Lisätiedot

Setlementti työnantajana

Setlementti työnantajana Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Setlementti työnantajana Koskelan Setlementti ry Päätavoite 2. KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 1 osatavoitteeseen 2011 1. Osatavoite:

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toiminta

Työllistymistä edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011 Työllistymistä edistävä toiminta OT-hanke 2. PÄÄTAVOITE: JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTA JA päätavoite jakautuu 3 osatavoitteeseen 2012 Tulos:

Lisätiedot

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009, 2008 Yhteistyökumppanuus Jyvälän Setlementti ry 3 JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Jyvälää

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 MAAHANMUUTTO- JA MONIKULTTUURISUUSTYÖ . PUIJOLA TARJOAA TUKEA JA MAHDOLLISUUKSIA MONIKULTTUURISUUTEEN MONIKULTTUURIKESKUS KOMPASSI.1 Asiakkaat

Lisätiedot

Julkinen sektori ja toiminnan asiakkaat

Julkinen sektori ja toiminnan asiakkaat Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Julkinen sektori ja toiminnan asiakkaat Kuopion Setlementti Puijola ry 3 PUIJOLA TARJOAA TUKEA JA MAHDOLLISUUKSIA MONIKULTTUURISUUTEEN MONIKULTTUURIKESKUS

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita 1 Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita Jukka Lappalainen, Meriheinä ry:n puheenjohtaja Asukastupatoiminta Oulussa 16 suuraluetta, joissa on

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 200 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA 00 00 KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA 0 00 Koskela toimii yhteistyökumppanina

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN KEHITTÄMISTYÖ

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN KEHITTÄMISTYÖ SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN KEHITTÄMISTYÖ VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä vastaa ajankohtaisiin haasteisiin Järjestötyön toiminnan arviointia on kehitetty Järjestötoimijoiden

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20, 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 1. UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2011 jakautuu

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Laatu on monimuotoinen ilmiö, jonka mittaaminen voi

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 MONIKULTTUURINEN TYÖ

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 MONIKULTTUURINEN TYÖ SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 MONIKULTTUURINEN TYÖ KÖLVI-TOIMINTA - Kölvi-toiminta tukee toimintaan osallistuvia kasvamaan yhteisönsä 4 ja yhteiskuntansa täysivaltaisiksi

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

vaikeat elämäntilanteet

vaikeat elämäntilanteet Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2009, 2008 Mielenterveys- ja lähiötyö sekä vaikeat elämäntilanteet Fiilis-hanke 800 00 2009 JYVÄLÄ ON VASTANNUT ALUEELLISIIN LLISIIN JA AJANKOHTAISIIN HAASTEISIIN

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta

Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta Päätavoite 4. KOSKELAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 Henkilöstön hyvinvointikysely Vastaajina Oulunkaaren työntekijät Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala Vastausprosentti Vakinaiset

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 Nokian Väliasema ry Hallitus: Jari Haapaniemi, Marita Leppämäki, Kati Mielonen Toiminnanjohtaja Anne Suomala Yksilöohjaaja / ohjaaja Irmeli

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Jyvälän Jälkkärit TOIMINNON ESITTELY 2012 Koululaisten iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 200 YHTEISTYÖKUMPPANUUS 00 00 KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA 0 00 Koskela toimii yhteistyökumppanina

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa Meidät löytää myös netistä www.lahiokeskus.fi tai Facebookista: Lähiökeskukset Kumppanuustalo LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Vuodesta 2016 alkaen Lähiökeskusten toiminta on osa Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0 Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementti Louhela ry Päätavoite KEHITTYVÄ OLOHUONEVERKOSTO VAHVISTAA TOIMINTAKYKYÄ, OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄYTTÄ

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot