SISÄLLYS. N:o Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 1203. Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1995 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 1203 Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Laki maatilatalouden tuloverolain 13 :n muuttamisesta Laki luottoverolain kumoamisesta Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 10 ja 15 :n muuttamisesta Asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta Asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastuksia suorittavasta tarkastuslaitoksesta Ympäristöministeriön päätös rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista N:o 1203 Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tupakkaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1470/94) 2 :n 2 momentti, 8 :n 2 momentti, 14 :n 2 momentti ja lain liitteenä oleva verotaulukko, sekä lisätään lain 7 :ään uusi 2 momentti seuraavasti: 2 Tupakkatuotteeksi katsotaan tässä laissa myös savukepaperi ja muu kuin edellä 1 momentissa mainittu tupakkaa sisältävä tuote. 7 Muulla tupakkaa sisältävällä tuotteella tarkoitetaan tupakasta kokonaan tai osaksi valmistettua poltettavaksi, sieraimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettua tuotetta, joka ei ole sikari tai pikkusikari, savuke, eikä piippu- tai savuketupakkaa eikä savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa. Muulla tupakkaa sisältävällä tuotteella tarkoitetaan myös vähittäismyynnissä olevaa tullitariffin nimikkeeseen 2401 kuuluvaa valmistamatonta tupakkaa. 8 Vero määrätään tuotteen vähittäismyyntihinnasta. Savukkeista, piippu- ja savuketupakasta sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta vero määrätään lisäksi yksikköverona. Savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettavan veron määrä on kuitenkin aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero. HE 66/95 VaVM 10/95 EV 51/ A

2 2852 N:o Mitä edellä 1 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin myös tämän lain 7 :ssä tarkoitettuja tuotteita. Valmisteverotuslain säännöksiä veronalaisten tuotteiden siirtämisestä sovelletaan mainittuihin tuotteisiin vain siltä osin kuin säännökset koskevat yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuotteiden siirtämistä valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon taikka tuotteiden siirtämistä Suomessa verottomien varastojen välillä. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Arja Alho

3 N:o Liite VEROTAULUKKO Tuote Tuoteryhmä Markkaa/ yksikkö Prosenttia vähittäismyyntihinnasta Savukkeet /1000 kpl 50,0 Sikarit ja pikkusikarit ,0 Piippu- ja savuketupakka /kg 48,0 Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka /kg 50,0 Savukepaperi ,0 Muu tupakkaa sisältävä tuote ,0

4 2854 N:o 1204 Laki maatilatalouden tuloverolain 13 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 13 :n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 4 päivänä marraskuuta 1994 annetussa laissa (956/94), seuraavasti: 13 Verovelvollisella on oikeus maatilan metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat suorittamansa menot jäljempänä mainituin edellytyksin: 2) metsän uudistamismenot (uudistamisvähennys), luontaisen uudistamisen alueella 800 markkaa hehtaarilta, kylvöalueilla markkaa hehtaarilta ja istutusalueilla markkaa hehtaarilta; Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa. Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Arja Alho HE 60/95 VaVM 9/95 EV 50/95

5 2855 N:o 1205 Laki luottoverolain kumoamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Tällä lailla kumotaan 19 päivänä tammikuuta 1990 annettu luottoverolaki (48/90) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 2 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Arja Alho HE 69/95 VaVM 11/95 EV 53/95

6 2856 N:o 1206 Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 10 ja 15 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asumisoikeustalolainojen korkotuesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1205/93) 10 :n 1 kohta ja 15 :n 1 momentti seuraavasti: 10 Valtion täytetakaus Valtio on lainanmyöntäjälle vastuussa asumisoikeustalon rakentamislainan pääoman ja koron lopullisista menetyksistä, jotka johtuvat velallisen maksukyvyttömyydestä siltä osin, kuin lainan vakuuksista kertyvät varat eivät riitä kattamaan lainasta maksamatta olevia lyhennyksiä ja korkoja. Valtionvastuu koskee: 1) sellaisia maksamatta jääneitä lyhennys- ja korkomaksuja, jotka ovat erääntyneet 30 vuoden kuluessa korkotukilainan ensimmäisen erän nostamisesta lukien, sekä 15 Muutoksenhaku Valtiokonttorin 13 :n mukaiseen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla lääninoikeudelle siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta Lain 10 :n 1 kohtaa sovelletaan kesäkuun 1 päivänä 1995 tai sen jälkeen hyväksyttyihin korkotukilainoihin. Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Sinikka Mönkäre HE 54/95 YmVM 3/95 EV 44/95

7 2857 N:o 1207 Asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään: 1 Lontoossa 4 päivänä marraskuuta 1993 vuoden 1972 kansainväliseen yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä (SopS 30/77) liittyviin sääntöihin tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 29 päivänä huhtikuuta 1994, tulevat voimaan 4 päivänä marraskuuta 1995, niin kuin siitä on sovittu. 2 Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä marraskuuta Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ulkoasiainministeri Tarja Halonen (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 59/95)

8 2858 N:o 1208 Asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastuksia suorittavasta tarkastuslaitoksesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Liikenneministerin esittelystä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/94) 6 a :n 1 momentin ja 7 :n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä elokuuta 1995 annetussa laissa (1075/95): 1 Tarkastusoikeuden myöntämisen edellytykset Turvatekniikan keskuksen tulee myöntää vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 a :ssä tarkoitettu tarkastusoikeus hakemuksesta tarkastuslaitokselle: 1) joka on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton tarkastusten kohteena olevan toiminnan harjoittajasta; 2) jolla on käytettävissään riittävästi henkilökuntaa, jolla on hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus sekä riittävät tiedot ja kokemus tarkastusten tekemiseen; 3) jolla on käytettävissään tarkastusten edellyttämät laitteet ja välineet; 4) joka voi varmistaa tarkastustoiminnan edellyttämän riittävän korkean laadun ja jolla on käytettävissään asianmukaiset ohjeet tarkastusten tekemisestä, tarkastustulosten raportoinnista ja säilytyksestä; sekä 5) jolla on vastuuvakuutus tarkastustoiminnasta johtuvien vahinkojen korvaamiseen, jollei valtio vastaa kansallisen lain nojalla tai ole suoraan vastuussa vahingoista. Tarkastusoikeus voidaan myöntää muullekin kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle tarkastuslaitokselle. Tällöin tarkastusoikeus myönnetään rajoitettuna siten kuin vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla tehdyissä päätöksissä määrätään. Näihin laitoksiin sovelletaan vastaavasti, mitä 1 momentin 2 4 kohdassa säädetään. 2 Salassapitovelvollisuus Tarkastuslaitos ja sen työntekijät ovat salassapitovelvollisia tarkastustoiminnassa saatujen tietojen osalta siten kuin vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 23 :ssä säädetään. 3 Valvonta Turvatekniikan keskus valvoo, että tarkastuslaitos täyttää tarkastusoikeuden myöntämisen edellytykset ja että tarkastukset suoritetaan siten kuin säännöksissä ja määräyksissä edellytetään. 4 Tarkastusoikeuden peruuttaminen Jos tarkastuslaitos ei täytä tarkastusoikeu-

9 N:o den myöntämisen edellytyksiä tai ei noudata tarkastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä taikka tarkastusoikeutta koskevassa päätöksessä asetettuja ehtoja, turvatekniikan keskus voi peruuttaa tarkastusoikeuden määräajaksi tai kokonaan. 5 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Anneli Taina A/126

10 2860 N:o 1209 Ympäristöministeriön päätös rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1995 Ympäristöministeriö on luonnonsuojelulain (71/23) 24 :n nojalla, sellaisena kuin se on 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (672/91), päättänyt: 1 Ohjeelliset arvot rauhoitetuille nisäkkäille ovat seuraavat: harmaakuvemyyrä (Clethrionomys rufocanus) mk idänpäästäinen (Sorex caecutiens) mk isoviiksisiippa (Myotis brandti) mk koivuhiiri (Sicista betulina) mk korpipäästäinen (Sorex isodon) mk korvayökkö (Plecotus auritus) mk kääpiöpäästäinen (Sorex minutissimus) mk liito-orava (Pteromys volans) mk lumikko (Mustela nivalis) mk maamyyrä (Talpa europaea) mk metsäpäästäinen (Sorex araneus) mk metsäsopuli (Myopus schisticolor) mk naali (Alopex lagopus) (tunturikanta) mk peltohiiri (Apodemus agrarius) mk pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni) mk punamyyrä (Clethrionomys rutilus) mk ripsisiippa (Myotis nattereri) mk saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) mk siili (Erinaceus europaeus) mk tammihiiri (Eliomys quercinus) mk tunturisopuli (Lemmus lemmus) mk vaivaishiiri (Micromys minutus) mk vaivaispäästäinen (Sorex minutus) mk vesikko (Mustela lutreola) mk vesipäästäinen (Neomys fodiens) mk vesisiippa (Myotis daubentoni) mk viiksisiippa (Myotis mystacinus) mk 2 Ohjeelliset arvot rauhoitetuille linnuille ovat seuraavat: ampuhaukka (Falco columbarius) mk etelänkiisla (Uria aalge) mk etelänsuosirri (Calidris alpina schinzii) mk haarahaukka (Milvus migrans) mk haarapääsky (Hirundo rustica) mk

11 N:o harmaahaikara (Ardea cinerea) mk harmaapäätikka (Picus canus) mk harmaasieppo (Muscicapa striata) mk harmaasorsa (Anas strepera) mk heinäkurppa (Gallinago media) mk helmipöllö (Aegolius funereus) mk hemppo (Carduelis cannabina) mk hernekerttu (Sylvia curruca) mk hiirihaukka (Buteo buteo) mk hiiripöllö (Surnia ulula) mk hippiäinen (Regulus regulus) mk huuhkaja (Bubo bubo) mk härkälintu (Podiceps grisegena) mk hömötiainen (Parus montanus) mk idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) mk isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus) mk isolepinkäinen (Lanius excubitor) mk jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus) mk jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus) mk järripeippo (Fringilla montifringilla) mk kaakkuri (Gavia stellata) mk kalalokki (Larus canus) mk kalatiira (Sterna hirundo) mk kanahaukka (Accipiter gentilis) mk kangaskiuru (Lullula arborea) mk kapustarinta (Pluvialis apricaria) mk karikukko (Arenaria interpres) mk kaulushaikara (Botaurus stellaris) mk kehrääjä (Caprimulgus europaeus) mk keltahemppo (Serinus serinus) mk keltasirkku (Emberiza citrinella) mk keltavästäräkki (Motacilla flava) mk keräkurmitsa (Charadrius morinellus) mk kiljuhanhi (Anser erythropus) mk kiljukotka (Aquila clanga) mk kirjokerttu (Sylvia nisoria) mk kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) mk kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera) mk kiuru (Alauda arvensis) mk kivitasku (Oenanthe oenanthe) mk koskikara (Cinclus cinclus) mk kotka (Aquila chrysaetos) mk kottarainen (Sturnus vulgaris) mk kuhankeittäjä (Oriolus oriolus) mk kuikka (Gavia arctica) mk kulorastas (Turdus viscivorus) mk kultarinta (Hippolais icterina) mk kultasirkku (Emberiza aureola) mk kuningaskalastaja (Alcedo atthis) mk kuovi (Numenius arquata) mk kurki (Grus grus) mk kuukkeli (Perisoreus infaustus) mk kuusitiainen (Parus ater) mk kyhmyjoutsen (Cygnus olor) mk

12 2862 N:o 1209 käenpiika (Jynx torquilla) mk käki (Cuculus canorus) mk käpytikka (Dendrocopos major) mk lampiviklo (Tringa stagnatilis) mk lapasotka (Aythya marila) mk lapinkirvinen (Anthus cervinus) mk lapinpöllö (Strix nebulosa) mk lapinsirkku (Calcarius lapponicus) mk lapinsirri (Calidris temminckii) mk lapintiainen (Parus cinctus) mk lapintiira (Sterna paradisaea) mk lapinuunilintu (Phylloscopus borealis) mk laulujoutsen (Cygnus cygnus) mk laulurastas (Turdus philomelos) mk lehtokerttu (Sylvia borin) mk lehtopöllö (Strix aluco) mk leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) mk liejukana (Gallinula chloropus) mk liro (Tringa glareola) mk luhtahuitti (Porzana porzana) mk luhtakana (Rallus aquaticus) mk luhtakerttunen (Acrocephalus palustris) mk lumihanhi (Anser caerulescens) mk luotokirvinen (Anthus petrosus) mk mehiläishaukka (Pernis apivorus) mk meriharakka (Haematopus ostralegus) mk merikihu (Stercorarius parasiticus) mk merikotka (Haliaeetus albicilla) mk merisirri (Calidris maritima) mk metsäkirvinen (Anthus trivialis) mk metsäviklo (Tringa ochropus) mk mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) mk mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros) mk mustalintu (Melanitta nigra) mk mustapyrstökuiri (Limosa limosa) mk mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) mk mustapäätasku (Saxicola torquata) mk mustarastas (Turdus merula) mk mustatiira (Chlidonias niger) mk mustavaris (Corvus frugilegus) mk mustaviklo (Tringa erythropus) mk muuttohaukka (Falco peregrinus) mk naakka (Corvus monedula) mk naurulokki (Larus ridibundus) mk niittykirvinen (Anthus pratensis) mk niittysuohaukka (Circus pygarcus) mk nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes) mk nummikirvinen (Anthus campestris) mk nuolihaukka (Falco subbuteo) mk närhi (Garrulus glandarius) mk pajulintu (Phylloscopus trochilus) mk pajusirkku (Emberiza schoeniclus) mk palokärki (Dryocopus martius) mk peippo (Fringilla coelebs) mk

13 N:o peltosirkku (Emberiza hortulana) mk pensaskerttu (Sylvia communis) mk pensassirkkalintu (Locustella naevia) mk pensastasku (Saxicola rubetra) mk peukaloinen (Troglodytes troglodytes) mk piekana (Buteo lagopus) mk pikkuhuitti (Porzana parva) mk pikkukuovi (Numenius phaeopus) mk pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) mk pikkulepinkäinen (Lanius collurio) mk pikkulokki (Larus minutus) mk pikkusieppo (Ficedula parva) mk pikkusirkku (Emberiza pusilla) mk pikkusirri (Calidris minuta) mk pikkutiira (Sterna albifrons) mk pikkutikka (Dendrocopos minor) mk pikkutylli ((Charadrius dubius) mk pikku-uikku (Tachybaptus ruficollis) mk pikkuvarpunen (Passer montanus) mk pilkkasiipi (Melanitta fusca) mk pohjansirkku (Emberiza rustica) mk pohjantikka (Picoides tridactylus) mk pulmunen (Plectrophenax nivalis) mk punajalkaviklo (Tringa totanus) mk punakuiri (Limosa lapponica) mk punakylkirastas (Turdus iliacus) mk punarinta (Erithacus rubecula) mk punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) mk punavarpunen (Carpodacus erythrinus) mk pussitiainen (Remiz pendulinus) mk puukiipijä (Certhia familiaris) mk pyrstötiainen (Aegithalos caudatus) mk pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes) mk pähkinänakkeli (Sitta europaea) mk rantakurvi (Xenus cinereus) mk rantasipi (Actitis hypoleucos) mk rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus) mk rautiainen (Prunella modularis) mk riskilä (Cepphus grylle) mk ristisorsa (Tadorna tadorna) mk ruisrääkkä (Crex crex) mk ruokki (Alca torda) mk ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) mk ruokosirkkalintu (Locustella luscinioides) mk ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) mk rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus) mk räyskä (Sterna caspia) mk räystäspääsky (Delichon urbica) mk sarvipöllö (Asio otus) mk satakieli (Luscinia luscinia) mk selkälokki (Larus fuscus) mk sepelrastas (Turdus torquatus) mk silkkiuikku (Podiceps cristatus) mk sinipyrstö (Tarsiger cyanurus) mk

14 2864 N:o 1209 sinirinta (Luscinia svecica) mk sinisuohaukka (Circus cyanus) mk sinitiainen (Parus caeruleus) mk sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) mk sitruunavästäräkki (Motacilla citreola) mk suokukko (Philomachus pugnax) mk suopöllö (Asio flammeus) mk suosirri (Calidris alpina alpina) mk sääksi (Pandion haliaetus) mk taivaanvuohi (Gallinago gallinago) mk talitiainen (Parus major) mk taviokuurna (Pinicola enucleator) mk tervapääsky (Apus apus) mk tikli (Carduelis carduelis) mk tilhi (Bombycilla garrulus) mk tiltaltti (Phylloscopus collybita) mk tundraurpiainen (Carduelis hornemanni) mk tunturihaukka (Falco rusticolus) mk tunturikihu (Stercorarius longicaudus) mk tunturikiuru (Eremophila alpestris) mk tunturipöllö (Nyctea scandiaca) mk turkinkyyhky (Streptopelia decaocto) mk turturikyyhky (Streptopelia turtur) mk tuulihaukka (Falco tinnunculus) mk tylli (Charadrius hiaticula) mk törmäpääsky (Riparia riparia) mk töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) mk töyhtötiainen (Parus cristatus) mk uivelo (Mergus albellus) mk urpiainen (Carduelis flammea) mk uuttukyyhky (Columba oenas) mk valkoposkihanhi (Branta leucopsis) mk valkopäätiainen (Parus cyanus) mk valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) mk valkoviklo (Tringa nebularia) mk varpunen (Passer domesticus) mk varpushaukka (Accipiter nisus) mk varpuspöllö (Glaucidium passerinum) mk vesipääsky (Phalaropus lobatus) mk viherpeippo (Carduelis chloris) mk vihervarpunen (Carduelis spinus) mk viiksitimali (Panurus biarmicus) mk viiriäinen (Coturnix coturnix) mk viirupöllö (Strix uralensis) mk viitakerttunen (Acrocephalus dumentorum) mk viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis) mk virtavästäräkki (Motacilla cinerea) mk vuorihemppo (Carduelis flavirostris) mk västäräkki (Motacilla alba) mk Poronhoitoalueen eteläpuolella rauhoitetun korpin arvo on seuraava: korppi (Corvus corax) mk 3 Muun kuin 1 ja 2 :ssä mainitun ja metsästyslain (615/93) 5 :ssä lueteltuihin riistaeläimiin tai

15 N:o rauhoittamattomiin eläimiin kuulumattoman nisäkkään ja linnun ohjeellinen arvo määräytyy sen luettelossa mainitun sukulaislajin korkeimman arvon perusteella. Arvosta tulee pyytää alueellisen ympäristökeskuksen lausunto. 4 Rauhoitettujen matelijoden ohjeelliset arvot ovat seuraavat: kangaskäärme (Coronella austriaca)... rantakäärme (Natrix natrix)... sisilisko (Lacerta vivipara)... vaskitsa (Anguis fragilis)... 5 Rauhoitettujen sammakkoeläinten ohjeelliset arvot ovat seuraavat: mk 1500 mk 100 mk 1200 mk rupikonna (Bufo bufo) mk rupilisko (Triturus cristatus) mk sammakko (Rana temporaria) mk vesilisko (Triturus vulgaris) mk viitasammakko (Rana arvalis) mk 6 Rauhoitettujen nilviäisten ohjeelliset arvot ovat seuraavat: jokihelmisimpukka (Margaritifera margari tifera)... vuollejokisimpukka (Unio crassus)... 7 Rauhoitettujen perhosten ohjeelliset arvot ovat seuraavat: 3500 mk 300 mk etelänpurohopeatäplä (Clossiana thore thore) mk harjusinisiipi (Pseudophilotes baton) mk hierakkalehtimittari (Scopula corrivalaria) mk isoapollo (Parnassius apollo) mk isokultasiipi (Lycaena dispar) mk juovapunatäpläperhonen (Zygaena osterodensis) mk juurilasisiipi (Bembecia scopigera) mk kalliosinisiipi (Scolitantides orion) mk kirjopapurikko (Lopinga achine) mk lehtohopeatäplä (Clossiana titania) mk lehtovähämittari (Chlorolystis v-ata) mk muurahaissinisiipi (Maculinea arion) mk neidonkielikoisa (Cynaeda dentalis) mk pikkuapollo (Parnassius mnemosyne) mk pohjanvalkotäpläpaksupää (Hesperia comma catena) mk punakeltaverkkoperhonen (Euphydryas aurinia) mk raitalasisiipi (Sesia bembeciformis) mk raunikkikoi (Caryocolum petryi) mk ruokohämy-yökkönen (Photedes brevilinea) mk sinilehtimittari (Scopula decorata) mk tummaverkkoperhonen (Melitaea diamina) mk tundrasinisiipi (Agriades glandon) mk tyräkkikääriäinen (Lobesia occidentalis) mk varjotäpläkoi (Ethmia terminella) mk

16 2866 N:o Rauhoitettujen kovakuoriaisten ohjeelliset arvot ovat seuraavat: erakkokuoriainen (Osmoderma eremita)... isolampisukeltaja (Graphoderus bilineatus)... jättisukeltaja (Dytiscus latissimus)... punahärö (Cucujus cinnaberinus)... 9 Rauhoitettujen korentojen ohjeelliset arvot ovat seuraavat: mk 100 mk 100 mk mk kievanakorento (Aeshna viridis) mk lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) mk sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons) mk täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis) mk 10 Pesästä lähtenyt poikanen vastaa arvoltaan aikuisen yksilön ohjeellista arvoa. Muutoin aikuista yksilöä vastaa nisäkkäillä pesäpoikue tai sen osa, linnuilla munapesye, pesäpoikue tai sen osa sekä muilla eläimillä munaryhmä tai munaryhmän osa, toukka, toukkaryhmä tai kotelo. Tunturihaukalla ja muuttohaukalla myös yksittäisen munan tai pesäpoikasen arvo on sama kuin aikuisen yksilön ohjeellinen arvo. 11 Rauhoitettujen kasvien ja sammalien ohjeellisen arvon määräytymisestä tulee pyytää alueellisen ympäristökeskuksen lausunto. 12 Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1995 Ympäristöministeri Pekka Haavisto Luonnonsuojeluvalvoja Antti Haapanen N:o , 2 arkkia PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ PAINATUSKESKUS OY, HELSINKI 1995

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Liite 3 Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Luontoselvitys 2012 Luontotyypit, kasvillisuus ja linnusto Katja Palojärvi ja Tapio Koistinaho Ylivieskan kaupunki Ympäristöyksikkö 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi

Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi Lintuhavaintojen muistiin merkitseminen on tärkeää. Havainnoijien tulee käyttää kirjaamisessa samoja periaatteita. Yhtenäisellä kansallisella käytännöllä voidaan

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA 1 PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA LAUSUNTOVERSIO 4.10.2012 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 SISÄLLYS TAUSTAA JA NYKYTILANNE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011 Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4.2011 Marko Ruti EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin aurinkoisessa säässä lauantaina 23.4.2011. Yhtään sellaista havainnointipaikkaa,

Lisätiedot

Fuerteventura 10. - 17.3.2005. Pekka Alho

Fuerteventura 10. - 17.3.2005. Pekka Alho Fuerteventura 10. - 17.3.2005 Pekka Alho Vietimme perheloman Fuerteventuran eteläisimmässä osassa, Jandiassa, maaliskuun puolivälissä 2005. Leppoisat säät vaihtelivat puolipilvisestä aurinkoiseen, lämpötilan

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Teksti Aleksi Lehikoinen

Teksti Aleksi Lehikoinen Aseman 33. toimintavuotena tutkimusja julkaisutoiminta oli erittäin vilkasta toisin kuin vaelluslintujen tavallista vaisumpi syysliikehdintä. Teksti Aleksi Lehikoinen 56 TRINGA 2 / 2012 Halias ja galaksi.

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 62/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi päätoimisten opiskelijoiden päivärahakorvausta

Lisätiedot

maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla

maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 18/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 17.11.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Tekijänoikeuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot