SISÄLLYS. N:o Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 1203. Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1995 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 1203 Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Laki maatilatalouden tuloverolain 13 :n muuttamisesta Laki luottoverolain kumoamisesta Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 10 ja 15 :n muuttamisesta Asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta Asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastuksia suorittavasta tarkastuslaitoksesta Ympäristöministeriön päätös rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista N:o 1203 Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tupakkaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1470/94) 2 :n 2 momentti, 8 :n 2 momentti, 14 :n 2 momentti ja lain liitteenä oleva verotaulukko, sekä lisätään lain 7 :ään uusi 2 momentti seuraavasti: 2 Tupakkatuotteeksi katsotaan tässä laissa myös savukepaperi ja muu kuin edellä 1 momentissa mainittu tupakkaa sisältävä tuote. 7 Muulla tupakkaa sisältävällä tuotteella tarkoitetaan tupakasta kokonaan tai osaksi valmistettua poltettavaksi, sieraimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettua tuotetta, joka ei ole sikari tai pikkusikari, savuke, eikä piippu- tai savuketupakkaa eikä savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa. Muulla tupakkaa sisältävällä tuotteella tarkoitetaan myös vähittäismyynnissä olevaa tullitariffin nimikkeeseen 2401 kuuluvaa valmistamatonta tupakkaa. 8 Vero määrätään tuotteen vähittäismyyntihinnasta. Savukkeista, piippu- ja savuketupakasta sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta vero määrätään lisäksi yksikköverona. Savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettavan veron määrä on kuitenkin aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero. HE 66/95 VaVM 10/95 EV 51/ A

2 2852 N:o Mitä edellä 1 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin myös tämän lain 7 :ssä tarkoitettuja tuotteita. Valmisteverotuslain säännöksiä veronalaisten tuotteiden siirtämisestä sovelletaan mainittuihin tuotteisiin vain siltä osin kuin säännökset koskevat yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuotteiden siirtämistä valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon taikka tuotteiden siirtämistä Suomessa verottomien varastojen välillä. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Arja Alho

3 N:o Liite VEROTAULUKKO Tuote Tuoteryhmä Markkaa/ yksikkö Prosenttia vähittäismyyntihinnasta Savukkeet /1000 kpl 50,0 Sikarit ja pikkusikarit ,0 Piippu- ja savuketupakka /kg 48,0 Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka /kg 50,0 Savukepaperi ,0 Muu tupakkaa sisältävä tuote ,0

4 2854 N:o 1204 Laki maatilatalouden tuloverolain 13 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 13 :n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 4 päivänä marraskuuta 1994 annetussa laissa (956/94), seuraavasti: 13 Verovelvollisella on oikeus maatilan metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat suorittamansa menot jäljempänä mainituin edellytyksin: 2) metsän uudistamismenot (uudistamisvähennys), luontaisen uudistamisen alueella 800 markkaa hehtaarilta, kylvöalueilla markkaa hehtaarilta ja istutusalueilla markkaa hehtaarilta; Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa. Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Arja Alho HE 60/95 VaVM 9/95 EV 50/95

5 2855 N:o 1205 Laki luottoverolain kumoamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Tällä lailla kumotaan 19 päivänä tammikuuta 1990 annettu luottoverolaki (48/90) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 2 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Arja Alho HE 69/95 VaVM 11/95 EV 53/95

6 2856 N:o 1206 Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 10 ja 15 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asumisoikeustalolainojen korkotuesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1205/93) 10 :n 1 kohta ja 15 :n 1 momentti seuraavasti: 10 Valtion täytetakaus Valtio on lainanmyöntäjälle vastuussa asumisoikeustalon rakentamislainan pääoman ja koron lopullisista menetyksistä, jotka johtuvat velallisen maksukyvyttömyydestä siltä osin, kuin lainan vakuuksista kertyvät varat eivät riitä kattamaan lainasta maksamatta olevia lyhennyksiä ja korkoja. Valtionvastuu koskee: 1) sellaisia maksamatta jääneitä lyhennys- ja korkomaksuja, jotka ovat erääntyneet 30 vuoden kuluessa korkotukilainan ensimmäisen erän nostamisesta lukien, sekä 15 Muutoksenhaku Valtiokonttorin 13 :n mukaiseen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla lääninoikeudelle siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta Lain 10 :n 1 kohtaa sovelletaan kesäkuun 1 päivänä 1995 tai sen jälkeen hyväksyttyihin korkotukilainoihin. Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Sinikka Mönkäre HE 54/95 YmVM 3/95 EV 44/95

7 2857 N:o 1207 Asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään: 1 Lontoossa 4 päivänä marraskuuta 1993 vuoden 1972 kansainväliseen yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä (SopS 30/77) liittyviin sääntöihin tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 29 päivänä huhtikuuta 1994, tulevat voimaan 4 päivänä marraskuuta 1995, niin kuin siitä on sovittu. 2 Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä marraskuuta Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ulkoasiainministeri Tarja Halonen (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 59/95)

8 2858 N:o 1208 Asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastuksia suorittavasta tarkastuslaitoksesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Liikenneministerin esittelystä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/94) 6 a :n 1 momentin ja 7 :n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä elokuuta 1995 annetussa laissa (1075/95): 1 Tarkastusoikeuden myöntämisen edellytykset Turvatekniikan keskuksen tulee myöntää vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 a :ssä tarkoitettu tarkastusoikeus hakemuksesta tarkastuslaitokselle: 1) joka on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton tarkastusten kohteena olevan toiminnan harjoittajasta; 2) jolla on käytettävissään riittävästi henkilökuntaa, jolla on hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus sekä riittävät tiedot ja kokemus tarkastusten tekemiseen; 3) jolla on käytettävissään tarkastusten edellyttämät laitteet ja välineet; 4) joka voi varmistaa tarkastustoiminnan edellyttämän riittävän korkean laadun ja jolla on käytettävissään asianmukaiset ohjeet tarkastusten tekemisestä, tarkastustulosten raportoinnista ja säilytyksestä; sekä 5) jolla on vastuuvakuutus tarkastustoiminnasta johtuvien vahinkojen korvaamiseen, jollei valtio vastaa kansallisen lain nojalla tai ole suoraan vastuussa vahingoista. Tarkastusoikeus voidaan myöntää muullekin kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle tarkastuslaitokselle. Tällöin tarkastusoikeus myönnetään rajoitettuna siten kuin vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla tehdyissä päätöksissä määrätään. Näihin laitoksiin sovelletaan vastaavasti, mitä 1 momentin 2 4 kohdassa säädetään. 2 Salassapitovelvollisuus Tarkastuslaitos ja sen työntekijät ovat salassapitovelvollisia tarkastustoiminnassa saatujen tietojen osalta siten kuin vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 23 :ssä säädetään. 3 Valvonta Turvatekniikan keskus valvoo, että tarkastuslaitos täyttää tarkastusoikeuden myöntämisen edellytykset ja että tarkastukset suoritetaan siten kuin säännöksissä ja määräyksissä edellytetään. 4 Tarkastusoikeuden peruuttaminen Jos tarkastuslaitos ei täytä tarkastusoikeu-

9 N:o den myöntämisen edellytyksiä tai ei noudata tarkastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä taikka tarkastusoikeutta koskevassa päätöksessä asetettuja ehtoja, turvatekniikan keskus voi peruuttaa tarkastusoikeuden määräajaksi tai kokonaan. 5 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Anneli Taina A/126

10 2860 N:o 1209 Ympäristöministeriön päätös rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1995 Ympäristöministeriö on luonnonsuojelulain (71/23) 24 :n nojalla, sellaisena kuin se on 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (672/91), päättänyt: 1 Ohjeelliset arvot rauhoitetuille nisäkkäille ovat seuraavat: harmaakuvemyyrä (Clethrionomys rufocanus) mk idänpäästäinen (Sorex caecutiens) mk isoviiksisiippa (Myotis brandti) mk koivuhiiri (Sicista betulina) mk korpipäästäinen (Sorex isodon) mk korvayökkö (Plecotus auritus) mk kääpiöpäästäinen (Sorex minutissimus) mk liito-orava (Pteromys volans) mk lumikko (Mustela nivalis) mk maamyyrä (Talpa europaea) mk metsäpäästäinen (Sorex araneus) mk metsäsopuli (Myopus schisticolor) mk naali (Alopex lagopus) (tunturikanta) mk peltohiiri (Apodemus agrarius) mk pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni) mk punamyyrä (Clethrionomys rutilus) mk ripsisiippa (Myotis nattereri) mk saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) mk siili (Erinaceus europaeus) mk tammihiiri (Eliomys quercinus) mk tunturisopuli (Lemmus lemmus) mk vaivaishiiri (Micromys minutus) mk vaivaispäästäinen (Sorex minutus) mk vesikko (Mustela lutreola) mk vesipäästäinen (Neomys fodiens) mk vesisiippa (Myotis daubentoni) mk viiksisiippa (Myotis mystacinus) mk 2 Ohjeelliset arvot rauhoitetuille linnuille ovat seuraavat: ampuhaukka (Falco columbarius) mk etelänkiisla (Uria aalge) mk etelänsuosirri (Calidris alpina schinzii) mk haarahaukka (Milvus migrans) mk haarapääsky (Hirundo rustica) mk

11 N:o harmaahaikara (Ardea cinerea) mk harmaapäätikka (Picus canus) mk harmaasieppo (Muscicapa striata) mk harmaasorsa (Anas strepera) mk heinäkurppa (Gallinago media) mk helmipöllö (Aegolius funereus) mk hemppo (Carduelis cannabina) mk hernekerttu (Sylvia curruca) mk hiirihaukka (Buteo buteo) mk hiiripöllö (Surnia ulula) mk hippiäinen (Regulus regulus) mk huuhkaja (Bubo bubo) mk härkälintu (Podiceps grisegena) mk hömötiainen (Parus montanus) mk idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) mk isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus) mk isolepinkäinen (Lanius excubitor) mk jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus) mk jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus) mk järripeippo (Fringilla montifringilla) mk kaakkuri (Gavia stellata) mk kalalokki (Larus canus) mk kalatiira (Sterna hirundo) mk kanahaukka (Accipiter gentilis) mk kangaskiuru (Lullula arborea) mk kapustarinta (Pluvialis apricaria) mk karikukko (Arenaria interpres) mk kaulushaikara (Botaurus stellaris) mk kehrääjä (Caprimulgus europaeus) mk keltahemppo (Serinus serinus) mk keltasirkku (Emberiza citrinella) mk keltavästäräkki (Motacilla flava) mk keräkurmitsa (Charadrius morinellus) mk kiljuhanhi (Anser erythropus) mk kiljukotka (Aquila clanga) mk kirjokerttu (Sylvia nisoria) mk kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) mk kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera) mk kiuru (Alauda arvensis) mk kivitasku (Oenanthe oenanthe) mk koskikara (Cinclus cinclus) mk kotka (Aquila chrysaetos) mk kottarainen (Sturnus vulgaris) mk kuhankeittäjä (Oriolus oriolus) mk kuikka (Gavia arctica) mk kulorastas (Turdus viscivorus) mk kultarinta (Hippolais icterina) mk kultasirkku (Emberiza aureola) mk kuningaskalastaja (Alcedo atthis) mk kuovi (Numenius arquata) mk kurki (Grus grus) mk kuukkeli (Perisoreus infaustus) mk kuusitiainen (Parus ater) mk kyhmyjoutsen (Cygnus olor) mk

12 2862 N:o 1209 käenpiika (Jynx torquilla) mk käki (Cuculus canorus) mk käpytikka (Dendrocopos major) mk lampiviklo (Tringa stagnatilis) mk lapasotka (Aythya marila) mk lapinkirvinen (Anthus cervinus) mk lapinpöllö (Strix nebulosa) mk lapinsirkku (Calcarius lapponicus) mk lapinsirri (Calidris temminckii) mk lapintiainen (Parus cinctus) mk lapintiira (Sterna paradisaea) mk lapinuunilintu (Phylloscopus borealis) mk laulujoutsen (Cygnus cygnus) mk laulurastas (Turdus philomelos) mk lehtokerttu (Sylvia borin) mk lehtopöllö (Strix aluco) mk leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) mk liejukana (Gallinula chloropus) mk liro (Tringa glareola) mk luhtahuitti (Porzana porzana) mk luhtakana (Rallus aquaticus) mk luhtakerttunen (Acrocephalus palustris) mk lumihanhi (Anser caerulescens) mk luotokirvinen (Anthus petrosus) mk mehiläishaukka (Pernis apivorus) mk meriharakka (Haematopus ostralegus) mk merikihu (Stercorarius parasiticus) mk merikotka (Haliaeetus albicilla) mk merisirri (Calidris maritima) mk metsäkirvinen (Anthus trivialis) mk metsäviklo (Tringa ochropus) mk mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) mk mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros) mk mustalintu (Melanitta nigra) mk mustapyrstökuiri (Limosa limosa) mk mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) mk mustapäätasku (Saxicola torquata) mk mustarastas (Turdus merula) mk mustatiira (Chlidonias niger) mk mustavaris (Corvus frugilegus) mk mustaviklo (Tringa erythropus) mk muuttohaukka (Falco peregrinus) mk naakka (Corvus monedula) mk naurulokki (Larus ridibundus) mk niittykirvinen (Anthus pratensis) mk niittysuohaukka (Circus pygarcus) mk nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes) mk nummikirvinen (Anthus campestris) mk nuolihaukka (Falco subbuteo) mk närhi (Garrulus glandarius) mk pajulintu (Phylloscopus trochilus) mk pajusirkku (Emberiza schoeniclus) mk palokärki (Dryocopus martius) mk peippo (Fringilla coelebs) mk

13 N:o peltosirkku (Emberiza hortulana) mk pensaskerttu (Sylvia communis) mk pensassirkkalintu (Locustella naevia) mk pensastasku (Saxicola rubetra) mk peukaloinen (Troglodytes troglodytes) mk piekana (Buteo lagopus) mk pikkuhuitti (Porzana parva) mk pikkukuovi (Numenius phaeopus) mk pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) mk pikkulepinkäinen (Lanius collurio) mk pikkulokki (Larus minutus) mk pikkusieppo (Ficedula parva) mk pikkusirkku (Emberiza pusilla) mk pikkusirri (Calidris minuta) mk pikkutiira (Sterna albifrons) mk pikkutikka (Dendrocopos minor) mk pikkutylli ((Charadrius dubius) mk pikku-uikku (Tachybaptus ruficollis) mk pikkuvarpunen (Passer montanus) mk pilkkasiipi (Melanitta fusca) mk pohjansirkku (Emberiza rustica) mk pohjantikka (Picoides tridactylus) mk pulmunen (Plectrophenax nivalis) mk punajalkaviklo (Tringa totanus) mk punakuiri (Limosa lapponica) mk punakylkirastas (Turdus iliacus) mk punarinta (Erithacus rubecula) mk punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) mk punavarpunen (Carpodacus erythrinus) mk pussitiainen (Remiz pendulinus) mk puukiipijä (Certhia familiaris) mk pyrstötiainen (Aegithalos caudatus) mk pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes) mk pähkinänakkeli (Sitta europaea) mk rantakurvi (Xenus cinereus) mk rantasipi (Actitis hypoleucos) mk rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus) mk rautiainen (Prunella modularis) mk riskilä (Cepphus grylle) mk ristisorsa (Tadorna tadorna) mk ruisrääkkä (Crex crex) mk ruokki (Alca torda) mk ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) mk ruokosirkkalintu (Locustella luscinioides) mk ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) mk rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus) mk räyskä (Sterna caspia) mk räystäspääsky (Delichon urbica) mk sarvipöllö (Asio otus) mk satakieli (Luscinia luscinia) mk selkälokki (Larus fuscus) mk sepelrastas (Turdus torquatus) mk silkkiuikku (Podiceps cristatus) mk sinipyrstö (Tarsiger cyanurus) mk

14 2864 N:o 1209 sinirinta (Luscinia svecica) mk sinisuohaukka (Circus cyanus) mk sinitiainen (Parus caeruleus) mk sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) mk sitruunavästäräkki (Motacilla citreola) mk suokukko (Philomachus pugnax) mk suopöllö (Asio flammeus) mk suosirri (Calidris alpina alpina) mk sääksi (Pandion haliaetus) mk taivaanvuohi (Gallinago gallinago) mk talitiainen (Parus major) mk taviokuurna (Pinicola enucleator) mk tervapääsky (Apus apus) mk tikli (Carduelis carduelis) mk tilhi (Bombycilla garrulus) mk tiltaltti (Phylloscopus collybita) mk tundraurpiainen (Carduelis hornemanni) mk tunturihaukka (Falco rusticolus) mk tunturikihu (Stercorarius longicaudus) mk tunturikiuru (Eremophila alpestris) mk tunturipöllö (Nyctea scandiaca) mk turkinkyyhky (Streptopelia decaocto) mk turturikyyhky (Streptopelia turtur) mk tuulihaukka (Falco tinnunculus) mk tylli (Charadrius hiaticula) mk törmäpääsky (Riparia riparia) mk töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) mk töyhtötiainen (Parus cristatus) mk uivelo (Mergus albellus) mk urpiainen (Carduelis flammea) mk uuttukyyhky (Columba oenas) mk valkoposkihanhi (Branta leucopsis) mk valkopäätiainen (Parus cyanus) mk valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) mk valkoviklo (Tringa nebularia) mk varpunen (Passer domesticus) mk varpushaukka (Accipiter nisus) mk varpuspöllö (Glaucidium passerinum) mk vesipääsky (Phalaropus lobatus) mk viherpeippo (Carduelis chloris) mk vihervarpunen (Carduelis spinus) mk viiksitimali (Panurus biarmicus) mk viiriäinen (Coturnix coturnix) mk viirupöllö (Strix uralensis) mk viitakerttunen (Acrocephalus dumentorum) mk viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis) mk virtavästäräkki (Motacilla cinerea) mk vuorihemppo (Carduelis flavirostris) mk västäräkki (Motacilla alba) mk Poronhoitoalueen eteläpuolella rauhoitetun korpin arvo on seuraava: korppi (Corvus corax) mk 3 Muun kuin 1 ja 2 :ssä mainitun ja metsästyslain (615/93) 5 :ssä lueteltuihin riistaeläimiin tai

15 N:o rauhoittamattomiin eläimiin kuulumattoman nisäkkään ja linnun ohjeellinen arvo määräytyy sen luettelossa mainitun sukulaislajin korkeimman arvon perusteella. Arvosta tulee pyytää alueellisen ympäristökeskuksen lausunto. 4 Rauhoitettujen matelijoden ohjeelliset arvot ovat seuraavat: kangaskäärme (Coronella austriaca)... rantakäärme (Natrix natrix)... sisilisko (Lacerta vivipara)... vaskitsa (Anguis fragilis)... 5 Rauhoitettujen sammakkoeläinten ohjeelliset arvot ovat seuraavat: mk 1500 mk 100 mk 1200 mk rupikonna (Bufo bufo) mk rupilisko (Triturus cristatus) mk sammakko (Rana temporaria) mk vesilisko (Triturus vulgaris) mk viitasammakko (Rana arvalis) mk 6 Rauhoitettujen nilviäisten ohjeelliset arvot ovat seuraavat: jokihelmisimpukka (Margaritifera margari tifera)... vuollejokisimpukka (Unio crassus)... 7 Rauhoitettujen perhosten ohjeelliset arvot ovat seuraavat: 3500 mk 300 mk etelänpurohopeatäplä (Clossiana thore thore) mk harjusinisiipi (Pseudophilotes baton) mk hierakkalehtimittari (Scopula corrivalaria) mk isoapollo (Parnassius apollo) mk isokultasiipi (Lycaena dispar) mk juovapunatäpläperhonen (Zygaena osterodensis) mk juurilasisiipi (Bembecia scopigera) mk kalliosinisiipi (Scolitantides orion) mk kirjopapurikko (Lopinga achine) mk lehtohopeatäplä (Clossiana titania) mk lehtovähämittari (Chlorolystis v-ata) mk muurahaissinisiipi (Maculinea arion) mk neidonkielikoisa (Cynaeda dentalis) mk pikkuapollo (Parnassius mnemosyne) mk pohjanvalkotäpläpaksupää (Hesperia comma catena) mk punakeltaverkkoperhonen (Euphydryas aurinia) mk raitalasisiipi (Sesia bembeciformis) mk raunikkikoi (Caryocolum petryi) mk ruokohämy-yökkönen (Photedes brevilinea) mk sinilehtimittari (Scopula decorata) mk tummaverkkoperhonen (Melitaea diamina) mk tundrasinisiipi (Agriades glandon) mk tyräkkikääriäinen (Lobesia occidentalis) mk varjotäpläkoi (Ethmia terminella) mk

16 2866 N:o Rauhoitettujen kovakuoriaisten ohjeelliset arvot ovat seuraavat: erakkokuoriainen (Osmoderma eremita)... isolampisukeltaja (Graphoderus bilineatus)... jättisukeltaja (Dytiscus latissimus)... punahärö (Cucujus cinnaberinus)... 9 Rauhoitettujen korentojen ohjeelliset arvot ovat seuraavat: mk 100 mk 100 mk mk kievanakorento (Aeshna viridis) mk lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) mk sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons) mk täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis) mk 10 Pesästä lähtenyt poikanen vastaa arvoltaan aikuisen yksilön ohjeellista arvoa. Muutoin aikuista yksilöä vastaa nisäkkäillä pesäpoikue tai sen osa, linnuilla munapesye, pesäpoikue tai sen osa sekä muilla eläimillä munaryhmä tai munaryhmän osa, toukka, toukkaryhmä tai kotelo. Tunturihaukalla ja muuttohaukalla myös yksittäisen munan tai pesäpoikasen arvo on sama kuin aikuisen yksilön ohjeellinen arvo. 11 Rauhoitettujen kasvien ja sammalien ohjeellisen arvon määräytymisestä tulee pyytää alueellisen ympäristökeskuksen lausunto. 12 Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1995 Ympäristöministeri Pekka Haavisto Luonnonsuojeluvalvoja Antti Haapanen N:o , 2 arkkia PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ PAINATUSKESKUS OY, HELSINKI 1995

Kesäkuussa kirjattujen havaintojen vertailu

Kesäkuussa kirjattujen havaintojen vertailu viiksitimali 1,06 0,76 1,10 1,21 0,14 0,01 0,15 0,18 1,21 6,01 1,03 0,77 0,90 1,18 0,29 0,07 0,44 0,35 0,93 3,03 1,03 0,98 1,21 1,03 0,49 0,12 0,35 0,51 1,31 1,98 44 42 52 44 21 5 15 22 56 85 valkoselkätikka

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

Rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeelliset arvot

Rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeelliset arvot 11.10.2017 Etusivu> Luonto > Lajit > Rauhoitetut lajit Rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeelliset arvot vahvistaa luonnonsuojelulain (1096/1996) 59 :n nojalla ohjeelliset arvot rauhoitetuille lajeille.

Lisätiedot

Rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeelliset arvot

Rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeelliset arvot 14.12.2010 Etusivu> Luonto > Lajit > Rauhoitetut lajit Rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeelliset arvot vahvistaa luonnonsuojelulain (1096/1996) 59 :n nojalla ohjeelliset arvot rauhoitetuille lajeille.

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Luontoselvitys 23.8.2010 Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Toijalan satama-alueen lintuhabitaattiselvitys 2007. Paavo Hellstedt & Kalle Huttunen

Toijalan satama-alueen lintuhabitaattiselvitys 2007. Paavo Hellstedt & Kalle Huttunen Toijalan satama-alueen lintuhabitaattiselvitys 2007 Paavo Hellstedt & Kalle Huttunen Sisällys: Lintuhabitaattien merkityksestä linnuille 3 Tarkastettavat kohteet ja menetelmät 3 Tulokset ja johtopäätelmät

Lisätiedot

JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013

JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013 JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013 Ympäristökonsultointi Jynx Oy Kaarinan kaupungin rakennuttama lintulava on hyvin suosittu retkeilykohde. Kuva: Jynx Oy. Johdanto Kaarinan kaupunki tilasi loppuvuodesta

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO VANTAAN METSÄLINNUSTON MUUTOKSET Palokärki Dryocopus martius menestyy hyvin Vantaan metsissä. JUKKA HAAPALA Vantaan metsälinnuston muutokset kahden

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Matti J. Koivula Kannen kuva: nuori aroharmaalokki variksien ja harmaalokkien seurassa. 24.10.2015. Raporttiin viitataan

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS 2001-2003 Järvenpään kaupunki Ympäristötutkimus Metsätähti Oy Juha Honkala, Seppo Niiranen, Ari Lavinto Järvenpään linnustotutkimus 2001-2003 2 TIIVISTELMÄ Järvenpään lintuatlas

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö. Linnustoselvitys

Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö. Linnustoselvitys Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö Linnustoselvitys Yleiskaava-alueen linnustoselvityksen on laatinut Raimo Laurila Suomenselän Lintutieteellisen yhdistyksen toimesta

Lisätiedot

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 APUS RY:N RAPORTTEJA 2 2015 Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY

Intercon Energy Oy. Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY Intercon Energy Oy Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2015 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 119/2015 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Suomen lintujen uhanalaisuus Aleksi Lehikoinen, Luomus

Suomen lintujen uhanalaisuus Aleksi Lehikoinen, Luomus Suomen lintujen uhanalaisuus 2015 Aleksi Lehikoinen, Luomus aleksi.lehikoinen@helsinki.fi Tehtävä YM: päivitys vuoden 2015 aikana, lintutyöryhmä vastaa Vastaava myös nisäkkäille Aiemmin luettelo laadittiin

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2012 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2012 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2012 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Lintujen alueellinen uhanalaisuus Suomessa Ari Rajasärkkä, Antti Below, Martti Hario, Aleksi Lehikoinen, Esa Lehikoinen, Teemu Lehtiniemi, Markku

Lisätiedot

Saari on melko pieni, parhaat lintupaikat pystyy hyvin käymään viikossa.

Saari on melko pieni, parhaat lintupaikat pystyy hyvin käymään viikossa. Lanzarote 19.1. - 26.1.2005 Petri Saarinen saarinen.petri@kolumbus.fi Perheen odotettu Thaimaan matka vaihtui pikaisesti Kanarian saarista pohjoisimpaan, tuliperäiseen Lanzaroteen. Puerto del Carmenissa

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

TAIVALKOSKI TAIVALVAARA

TAIVALKOSKI TAIVALVAARA TAIVALKOSKI TAIVALVAARA Luontoselvitys 19.8.2010 Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TUUSULAN KEHÄ IV:N JA SULAN ALUEIDEN

TUUSULAN KEHÄ IV:N JA SULAN ALUEIDEN TUUSULAN KEHÄ IV:N JA SULAN ALUEIDEN LINNUSTOTUTKIMUS 2007 Tuusulan kunta Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat ry. Apus Juha Honkala Seppo Niiranen TUUSULAN KEHÄ IV:N JA SULAN ALUEIDEN LINNUSTOTUTKIMUS,

Lisätiedot

KIVITAIPALEEN OSAYLEISKAAVA Tarkennuksia alueen linnustollisiin arvoihin

KIVITAIPALEEN OSAYLEISKAAVA Tarkennuksia alueen linnustollisiin arvoihin Kivitaipaleen osayleiskaava 1 (4) KIVITAIPALEEN OSAYLEISKAAVA Tarkennuksia alueen linnustollisiin arvoihin 1. Aineisto ja menetelmät Kivitaipaleen OYK:n suunnittelualueella ei ole tehty erillisiä linnustoselvityksiä

Lisätiedot

Täydentävä luontoselvitys asemakaavaa varten: Brinkenin teollisuusalueen asemakaavan tarkistus ja laajennus, Yttermalax, Maalahden kunta 2015 2016

Täydentävä luontoselvitys asemakaavaa varten: Brinkenin teollisuusalueen asemakaavan tarkistus ja laajennus, Yttermalax, Maalahden kunta 2015 2016 Sivu 0 Täydentävä luontoselvitys asemakaavaa varten: Brinkenin teollisuusalueen asemakaavan tarkistus ja laajennus, Yttermalax, Maalahden kunta 2015 2016 NATURE-INVEST Ingvar Fagerholm (FM, biologi) Mustasaari

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Tilaaja Kalajoki Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 15.1.2013 Viite 82143508 KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

Suomen talvilinnut

Suomen talvilinnut Suomen talvilinnut 1977-78 LASSE SAMMALISTO SAMMALISTO, L. 1978 : Suomen talvilinnut 1977-78 (Finnish winter birds in 1977-78). - Ornis Fennica 55 :164-170. The yearly length of the census routes has varied

Lisätiedot

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 Pirkka Aalto Johdanto ja selvitysalueen yleiskuvaus Tämä linnustoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patokankaan (Patovaaran) alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki

Lisätiedot

RENGASTUSLUVAT alkaen

RENGASTUSLUVAT alkaen RENGASTUSLUVAT 1.1.2018 alkaen Y = YLEISLUPA Oikeuttaa rengastamaan: a) kaikkien lintulajien poikasia (ei hippiäisen pesäpoikasia, koska pesän tuhoutumisriski on suuri eikä räystäspääskyn pesäpoikasia,

Lisätiedot

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen NT=silmälläpidetävä,

Lisätiedot

Havaintoja lintujen pesimiskauden päättymisvaiheesta

Havaintoja lintujen pesimiskauden päättymisvaiheesta Havaintoja lintujen pesimiskauden päättymisvaiheesta OLAVI HILDEN ja PENTTI LINKOLA Lintujemme pesimiskauden päättymisvaihetta valaisevaa aineistoa on kerätty ja julkaistu varsin niukasti. Tämä johtuu

Lisätiedot

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946.

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. 67 Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. AIMO KOMONEN Seutu, jolla minulla oli tilaisuus tehdä lintuhavaintoja 22. Xl.

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET 1 Mäkikankaan tuulipuisto LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET Kirjallisuuskatsaus tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistuun kirjallisuuteen Törmäysriski ja kuolleisuus Tuulivoimalan

Lisätiedot

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Pöyry Finland Oy Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 19/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä

Lisätiedot

Jyväskylän lyseon lintukokoelma.

Jyväskylän lyseon lintukokoelma. 82 Jyväskylän lyseon lintukokoelma. Jyväskylän lyseon lintukokoelma. VILHO V. VAARNA Saatuani nimityksen' syksyilä 1945 Jyväskylän lyseon luonnonhistorian ja maantiedon lehtoriksi jouduin tekemisiin tämän

Lisätiedot

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry Ilmajoen kunta Linnustoselvitys 2011 Tuomikylä Renko Pojanluoma Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry 1 Sisällysluettelo Johdanto...3 Tutkimusmenetelmät...3 Linnuston yleispiirteet...3

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys 15.9.2010 ; Sisältö 16WWE0564 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1 Olemassa olevat selvitykset ja aineistot... 2 3 LINNUSTOSELVITYKSEN TULOKSET... 2 3.1 Varjakan mantereen puoleiset osat...

Lisätiedot

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke Hanhikivenydinvoimalaitoshanke PyhäjoenHanhikivenkeväinenmuutonseurantajaNatura alueidennykytilakeväällä2009 SamiLuoma SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 KEVÄTMUUTON SEURANTA JA LEPÄILIJÄT 2.1 Menetelmät 2.2

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki Keskustataajaman osayleiskaava

Mänttä-Vilppulan kaupunki Keskustataajaman osayleiskaava S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KUNTA Mänttä-Vilppulan kaupunki Keskustataajaman osayleiskaava LUONTOSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350P007 LUONTOSELVITYS 1 (45) Nuottajärvi,

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 111/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Vaasan lintuatlas 2005 2008 pesimälinnusto maisemarakenteessa

Vaasan lintuatlas 2005 2008 pesimälinnusto maisemarakenteessa Vaasan lintuatlas Muita linnustotutkimuksia Vaasan lintuatlas 2005 2008 pesimälinnusto maisemarakenteessa Jan Nyman & Jorma Panu Tässä kirjoituksessa käsitellään Vaasan yleiskaavan luontovaikutusten arviointia

Lisätiedot

Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus

Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki Arktinen keskus Rovaniemen kaupunkilintuatlas- projekti Rovaniemi 2012 1.Johdanto Luonnon tilan

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Lintuhavaintoja Turtolan pitäjän Orajärven kylän Porkkajärveltä 6. VI.-20. VII

Lintuhavaintoja Turtolan pitäjän Orajärven kylän Porkkajärveltä 6. VI.-20. VII 84 Lintuhavaintoja Turtolan pitäjän Orajärven kylän Porkkajärveltä Lintuhavaintoja Turtolan pitäjän Orajärven kylän Porkkajärveltä 6 VI-20 VII 1934 Klrj AARNE HELLEMAA ja RUNAR TALLQVIST Corvus corax L

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2016

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2016 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2016 Matti J. Koivula Kannen kuva: vanha selkälokki. 23.8.2016. Raporttiin viitataan seuraavasti: Koivula, M. J. 2017: Joensuun

Lisätiedot

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS Lausunto Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2 PL 20 90571 Oulu www.poyry.fi Päiväys 2.10.2012 Viite 16USP0084 Sivu 1 (3) Yhteyshlö Aappo Luukkonen Puh. 010 3331544 aappo.luukkonen@poyry.com MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN

Lisätiedot

Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta 2000 2005

Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta 2000 2005 Kangasalan Keisarinharjun syysmuutot vuosilta Olli Orell Olin kerännyt havainnot kasaan jo aiemmin joten päätin tehdä jonkinmoisen koosteen Kangasalan Keisarinharjun näkötornin muutontarkkailusta syksyinä

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

log Lin tuhavaintoja Maakrunnista. Lintuhavaintoja Maakrunnista. VEIKKO SALKIO

log Lin tuhavaintoja Maakrunnista. Lintuhavaintoja Maakrunnista. VEIKKO SALKIO log Lin tuhavaintoja Maakrunnista Lintuhavaintoja Maakrunnista VEIKKO SALKIO Suoritin lintuhavaintoja vuosina 1946-1949 Maakrunnin luonnonsuojelualueella Perämeren saaristossa I i n pitäjässä Alueeseen

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU Marko Vauhkonen PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 Marko Vauhkonen 7.2.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 1 1. Johdanto Porin Ahlaisiin suunnitellun tuulivoimapuiston viitteellinen pinta-ala on noin 6 km 2 ja se sijoittuu meren ja Valtatie 8:n väliin (Liite 1).

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Muutoslista VALMIS 9.9.2015 RYR ADE LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 27/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE0466 25.5.2011 16WWE0466 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 Kevätmuuttoselvitys... 1

Lisätiedot

Rovaniemen pesimälinnusto. Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki (toim.)

Rovaniemen pesimälinnusto. Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki (toim.) A r k t i s e n k e s k u k s e n t i e d o t t e i t a 5 7 Rovaniemen pesimälinnusto Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki (toim.) 2012 A r k t i s e n k e s k u k s e n t i e d o t t e i

Lisätiedot

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta 15.8. -15.10.2013 Vesa Hyyryläinen Tavoitteet Seurannan päätavoitteena oli kerätä aineistoa siitä, miten

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi LINNUSTOSELVITYS 16UEC0194 20.12.2012 VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENTAMENETELMÄ... 3 3 TULOKSET... 3 3.1 Linnuston yleiskuvaus... 3 3.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2012 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2012 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Vuonna suomalaisilla lintuasemilla rengastettiin 30 135 lintua. Huippu- vuosina asemillamme on saanut renkaan koipeensa jopa yli 70 000 siivekästä. Räkättirastasrengastusta

Lisätiedot

(Lähde: 5.11.2002: http://www.fotokone.fi/~karhut/suomi/tsukotkotisivu.htm)

(Lähde: 5.11.2002: http://www.fotokone.fi/~karhut/suomi/tsukotkotisivu.htm) Tshuktshien niemimaa ja Anadyr 14.5.-22.7.2002 Heikki Karhu (Lähde: 5.11.2002: http://www.fotokone.fi/~karhut/suomi/tsukotkotisivu.htm) Olin mukana Venäjän tiedeakatemian lintutieteellisessä retkikunnassa

Lisätiedot

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Suo-Valkeinen 2.Liimonlampi 3. Kaijat 4 4. Kuokkalammit 5. Keskimmäinen Louhilampi 6. Valkealampi 5

Lisätiedot

Ristijärven kunta. KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys

Ristijärven kunta. KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys Ristijärven kunta KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 MAAPERÄ JA GEOMORFOLOGIA 3.2 VESISTÖT JA VESIALUEET 3.3

Lisätiedot

Mitä tieteelliset lajinimet kertovat linnuista?

Mitä tieteelliset lajinimet kertovat linnuista? Lintuviesti 4/2006 (31. vsk) Mitä tieteelliset lajinimet kertovat linnuista? Pekka Rintamäki Suomalaisille lintuharrastajille lintujen tieteelliset lajinimet ovat varsin tuttuja, mutta harvemmalle nimien

Lisätiedot

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2009 Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Tuusulan kunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 8. Valtioneuvoston asetus. maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta

SISÄLLYS. N:o 8. Valtioneuvoston asetus. maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2002 N:o 8 9 SISÄLLYS N:o Sivu 8 Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta... 9 8 Valtioneuvoston

Lisätiedot

MAAKA 2012-2013 Maakunnan kartoittaminen. VÄLIRAPORTTI (2006 -) 2012 Ilkka Sahi 22.2.2013

MAAKA 2012-2013 Maakunnan kartoittaminen. VÄLIRAPORTTI (2006 -) 2012 Ilkka Sahi 22.2.2013 MAAKA 2012-2013 Maakunnan kartoittaminen VÄLIRAPORTTI (2006 -) 2012 Ilkka Sahi 22.2.2013 ESITYKSEN TEEMAT MAAKAn motiivit ja siihen osallistuminen Mitä 2012 saatiin aikaan ja mitä jäi kesken Kuinka 2013

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO SUOMEN LINTUJEN UHANALAISUUS 2010 Kirjokerttu Sylvia nisoria siirtyi elinvoimaisesta erittäin uhanalaiseksi edellisen arvioinnin jälkeen. Lajin kanta

Lisätiedot

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16.10.2009 67090252 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 9M609143 1 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄ... 2 2.1 Linjalaskenta... 2 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

Päivämäärä 3.11.2010 RAUTJÄRVEN KUNTA HIITOLANJOEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 3.11.2010 RAUTJÄRVEN KUNTA HIITOLANJOEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 3.11.2010 RAUTJÄRVEN KUNTA HIITOLANJOEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTOSELVITYS RAUTJÄRVEN KUNTA HIITOLANJOEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 3/11/2010 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 8/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Petsamon Heinäsaarten lintuluettelo.

Petsamon Heinäsaarten lintuluettelo. 2 Petsamon Heinäsaarten lintulu ettelo. Petsamon Heinäsaarten lintuluettelo. EINARI MERIKALLIO.. Heinäsaaret, joiden maine on levinnyt jonkunverran ulkopuolelle maamme rajojenkin, lienevät maamme linturikkain

Lisätiedot

Tampereen Iidesjärven rantametsiköiden ja pensaikkojen linnusto 2013

Tampereen Iidesjärven rantametsiköiden ja pensaikkojen linnusto 2013 Tampereen Iidesjärven rantametsiköiden ja pensaikkojen linnusto 03 Tampereen kaupunki/ympäristönsuojeluyksikkö Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry./pekka Rintamäki . Johdanto Iidesjärven vesi- ja

Lisätiedot

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Kaukjärven luontoselvitys Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Tammelan kunta Kaukjärven luontoselvitys 2 KAUKJÄRVEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1 LUONTOSELVITYS 1 1. JOHDANTO 3 2. LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2016 Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 Juha Honkala Jukka Tanner Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Hyvinkään seurakunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS SUOMETSÄERÄMAA-LIFE 2002-2005-PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS Heikki Tuohimaa Johdanto Tutkimusalue jakaantuu kolmeen erilliseen osaan - Litokairaan, Olvassuohon ja Isotilansuohon, joita tässä raportissa

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2011 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2011 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2011 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Huuhkaja Bubo bubo voi hylätä pesänsä helposti munavaiheessa, minkä takia esimerkiksi rengastajia suositellaan käymään pesillä vasta kesäkuun puolella

Lisätiedot