SISÄLLYS. N:o Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 1203. Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1995 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 1203 Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Laki maatilatalouden tuloverolain 13 :n muuttamisesta Laki luottoverolain kumoamisesta Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 10 ja 15 :n muuttamisesta Asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta Asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastuksia suorittavasta tarkastuslaitoksesta Ympäristöministeriön päätös rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista N:o 1203 Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tupakkaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1470/94) 2 :n 2 momentti, 8 :n 2 momentti, 14 :n 2 momentti ja lain liitteenä oleva verotaulukko, sekä lisätään lain 7 :ään uusi 2 momentti seuraavasti: 2 Tupakkatuotteeksi katsotaan tässä laissa myös savukepaperi ja muu kuin edellä 1 momentissa mainittu tupakkaa sisältävä tuote. 7 Muulla tupakkaa sisältävällä tuotteella tarkoitetaan tupakasta kokonaan tai osaksi valmistettua poltettavaksi, sieraimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettua tuotetta, joka ei ole sikari tai pikkusikari, savuke, eikä piippu- tai savuketupakkaa eikä savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa. Muulla tupakkaa sisältävällä tuotteella tarkoitetaan myös vähittäismyynnissä olevaa tullitariffin nimikkeeseen 2401 kuuluvaa valmistamatonta tupakkaa. 8 Vero määrätään tuotteen vähittäismyyntihinnasta. Savukkeista, piippu- ja savuketupakasta sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta vero määrätään lisäksi yksikköverona. Savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettavan veron määrä on kuitenkin aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero. HE 66/95 VaVM 10/95 EV 51/ A

2 2852 N:o Mitä edellä 1 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin myös tämän lain 7 :ssä tarkoitettuja tuotteita. Valmisteverotuslain säännöksiä veronalaisten tuotteiden siirtämisestä sovelletaan mainittuihin tuotteisiin vain siltä osin kuin säännökset koskevat yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuotteiden siirtämistä valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon taikka tuotteiden siirtämistä Suomessa verottomien varastojen välillä. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Arja Alho

3 N:o Liite VEROTAULUKKO Tuote Tuoteryhmä Markkaa/ yksikkö Prosenttia vähittäismyyntihinnasta Savukkeet /1000 kpl 50,0 Sikarit ja pikkusikarit ,0 Piippu- ja savuketupakka /kg 48,0 Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka /kg 50,0 Savukepaperi ,0 Muu tupakkaa sisältävä tuote ,0

4 2854 N:o 1204 Laki maatilatalouden tuloverolain 13 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 13 :n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 4 päivänä marraskuuta 1994 annetussa laissa (956/94), seuraavasti: 13 Verovelvollisella on oikeus maatilan metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat suorittamansa menot jäljempänä mainituin edellytyksin: 2) metsän uudistamismenot (uudistamisvähennys), luontaisen uudistamisen alueella 800 markkaa hehtaarilta, kylvöalueilla markkaa hehtaarilta ja istutusalueilla markkaa hehtaarilta; Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa. Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Arja Alho HE 60/95 VaVM 9/95 EV 50/95

5 2855 N:o 1205 Laki luottoverolain kumoamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Tällä lailla kumotaan 19 päivänä tammikuuta 1990 annettu luottoverolaki (48/90) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 2 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Arja Alho HE 69/95 VaVM 11/95 EV 53/95

6 2856 N:o 1206 Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 10 ja 15 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asumisoikeustalolainojen korkotuesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1205/93) 10 :n 1 kohta ja 15 :n 1 momentti seuraavasti: 10 Valtion täytetakaus Valtio on lainanmyöntäjälle vastuussa asumisoikeustalon rakentamislainan pääoman ja koron lopullisista menetyksistä, jotka johtuvat velallisen maksukyvyttömyydestä siltä osin, kuin lainan vakuuksista kertyvät varat eivät riitä kattamaan lainasta maksamatta olevia lyhennyksiä ja korkoja. Valtionvastuu koskee: 1) sellaisia maksamatta jääneitä lyhennys- ja korkomaksuja, jotka ovat erääntyneet 30 vuoden kuluessa korkotukilainan ensimmäisen erän nostamisesta lukien, sekä 15 Muutoksenhaku Valtiokonttorin 13 :n mukaiseen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla lääninoikeudelle siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta Lain 10 :n 1 kohtaa sovelletaan kesäkuun 1 päivänä 1995 tai sen jälkeen hyväksyttyihin korkotukilainoihin. Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Sinikka Mönkäre HE 54/95 YmVM 3/95 EV 44/95

7 2857 N:o 1207 Asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään: 1 Lontoossa 4 päivänä marraskuuta 1993 vuoden 1972 kansainväliseen yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä (SopS 30/77) liittyviin sääntöihin tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 29 päivänä huhtikuuta 1994, tulevat voimaan 4 päivänä marraskuuta 1995, niin kuin siitä on sovittu. 2 Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä marraskuuta Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ulkoasiainministeri Tarja Halonen (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 59/95)

8 2858 N:o 1208 Asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastuksia suorittavasta tarkastuslaitoksesta Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Liikenneministerin esittelystä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/94) 6 a :n 1 momentin ja 7 :n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä elokuuta 1995 annetussa laissa (1075/95): 1 Tarkastusoikeuden myöntämisen edellytykset Turvatekniikan keskuksen tulee myöntää vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 a :ssä tarkoitettu tarkastusoikeus hakemuksesta tarkastuslaitokselle: 1) joka on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton tarkastusten kohteena olevan toiminnan harjoittajasta; 2) jolla on käytettävissään riittävästi henkilökuntaa, jolla on hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus sekä riittävät tiedot ja kokemus tarkastusten tekemiseen; 3) jolla on käytettävissään tarkastusten edellyttämät laitteet ja välineet; 4) joka voi varmistaa tarkastustoiminnan edellyttämän riittävän korkean laadun ja jolla on käytettävissään asianmukaiset ohjeet tarkastusten tekemisestä, tarkastustulosten raportoinnista ja säilytyksestä; sekä 5) jolla on vastuuvakuutus tarkastustoiminnasta johtuvien vahinkojen korvaamiseen, jollei valtio vastaa kansallisen lain nojalla tai ole suoraan vastuussa vahingoista. Tarkastusoikeus voidaan myöntää muullekin kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle tarkastuslaitokselle. Tällöin tarkastusoikeus myönnetään rajoitettuna siten kuin vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla tehdyissä päätöksissä määrätään. Näihin laitoksiin sovelletaan vastaavasti, mitä 1 momentin 2 4 kohdassa säädetään. 2 Salassapitovelvollisuus Tarkastuslaitos ja sen työntekijät ovat salassapitovelvollisia tarkastustoiminnassa saatujen tietojen osalta siten kuin vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 23 :ssä säädetään. 3 Valvonta Turvatekniikan keskus valvoo, että tarkastuslaitos täyttää tarkastusoikeuden myöntämisen edellytykset ja että tarkastukset suoritetaan siten kuin säännöksissä ja määräyksissä edellytetään. 4 Tarkastusoikeuden peruuttaminen Jos tarkastuslaitos ei täytä tarkastusoikeu-

9 N:o den myöntämisen edellytyksiä tai ei noudata tarkastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä taikka tarkastusoikeutta koskevassa päätöksessä asetettuja ehtoja, turvatekniikan keskus voi peruuttaa tarkastusoikeuden määräajaksi tai kokonaan. 5 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Anneli Taina A/126

10 2860 N:o 1209 Ympäristöministeriön päätös rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1995 Ympäristöministeriö on luonnonsuojelulain (71/23) 24 :n nojalla, sellaisena kuin se on 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (672/91), päättänyt: 1 Ohjeelliset arvot rauhoitetuille nisäkkäille ovat seuraavat: harmaakuvemyyrä (Clethrionomys rufocanus) mk idänpäästäinen (Sorex caecutiens) mk isoviiksisiippa (Myotis brandti) mk koivuhiiri (Sicista betulina) mk korpipäästäinen (Sorex isodon) mk korvayökkö (Plecotus auritus) mk kääpiöpäästäinen (Sorex minutissimus) mk liito-orava (Pteromys volans) mk lumikko (Mustela nivalis) mk maamyyrä (Talpa europaea) mk metsäpäästäinen (Sorex araneus) mk metsäsopuli (Myopus schisticolor) mk naali (Alopex lagopus) (tunturikanta) mk peltohiiri (Apodemus agrarius) mk pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni) mk punamyyrä (Clethrionomys rutilus) mk ripsisiippa (Myotis nattereri) mk saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) mk siili (Erinaceus europaeus) mk tammihiiri (Eliomys quercinus) mk tunturisopuli (Lemmus lemmus) mk vaivaishiiri (Micromys minutus) mk vaivaispäästäinen (Sorex minutus) mk vesikko (Mustela lutreola) mk vesipäästäinen (Neomys fodiens) mk vesisiippa (Myotis daubentoni) mk viiksisiippa (Myotis mystacinus) mk 2 Ohjeelliset arvot rauhoitetuille linnuille ovat seuraavat: ampuhaukka (Falco columbarius) mk etelänkiisla (Uria aalge) mk etelänsuosirri (Calidris alpina schinzii) mk haarahaukka (Milvus migrans) mk haarapääsky (Hirundo rustica) mk

11 N:o harmaahaikara (Ardea cinerea) mk harmaapäätikka (Picus canus) mk harmaasieppo (Muscicapa striata) mk harmaasorsa (Anas strepera) mk heinäkurppa (Gallinago media) mk helmipöllö (Aegolius funereus) mk hemppo (Carduelis cannabina) mk hernekerttu (Sylvia curruca) mk hiirihaukka (Buteo buteo) mk hiiripöllö (Surnia ulula) mk hippiäinen (Regulus regulus) mk huuhkaja (Bubo bubo) mk härkälintu (Podiceps grisegena) mk hömötiainen (Parus montanus) mk idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) mk isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus) mk isolepinkäinen (Lanius excubitor) mk jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus) mk jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus) mk järripeippo (Fringilla montifringilla) mk kaakkuri (Gavia stellata) mk kalalokki (Larus canus) mk kalatiira (Sterna hirundo) mk kanahaukka (Accipiter gentilis) mk kangaskiuru (Lullula arborea) mk kapustarinta (Pluvialis apricaria) mk karikukko (Arenaria interpres) mk kaulushaikara (Botaurus stellaris) mk kehrääjä (Caprimulgus europaeus) mk keltahemppo (Serinus serinus) mk keltasirkku (Emberiza citrinella) mk keltavästäräkki (Motacilla flava) mk keräkurmitsa (Charadrius morinellus) mk kiljuhanhi (Anser erythropus) mk kiljukotka (Aquila clanga) mk kirjokerttu (Sylvia nisoria) mk kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) mk kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera) mk kiuru (Alauda arvensis) mk kivitasku (Oenanthe oenanthe) mk koskikara (Cinclus cinclus) mk kotka (Aquila chrysaetos) mk kottarainen (Sturnus vulgaris) mk kuhankeittäjä (Oriolus oriolus) mk kuikka (Gavia arctica) mk kulorastas (Turdus viscivorus) mk kultarinta (Hippolais icterina) mk kultasirkku (Emberiza aureola) mk kuningaskalastaja (Alcedo atthis) mk kuovi (Numenius arquata) mk kurki (Grus grus) mk kuukkeli (Perisoreus infaustus) mk kuusitiainen (Parus ater) mk kyhmyjoutsen (Cygnus olor) mk

12 2862 N:o 1209 käenpiika (Jynx torquilla) mk käki (Cuculus canorus) mk käpytikka (Dendrocopos major) mk lampiviklo (Tringa stagnatilis) mk lapasotka (Aythya marila) mk lapinkirvinen (Anthus cervinus) mk lapinpöllö (Strix nebulosa) mk lapinsirkku (Calcarius lapponicus) mk lapinsirri (Calidris temminckii) mk lapintiainen (Parus cinctus) mk lapintiira (Sterna paradisaea) mk lapinuunilintu (Phylloscopus borealis) mk laulujoutsen (Cygnus cygnus) mk laulurastas (Turdus philomelos) mk lehtokerttu (Sylvia borin) mk lehtopöllö (Strix aluco) mk leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) mk liejukana (Gallinula chloropus) mk liro (Tringa glareola) mk luhtahuitti (Porzana porzana) mk luhtakana (Rallus aquaticus) mk luhtakerttunen (Acrocephalus palustris) mk lumihanhi (Anser caerulescens) mk luotokirvinen (Anthus petrosus) mk mehiläishaukka (Pernis apivorus) mk meriharakka (Haematopus ostralegus) mk merikihu (Stercorarius parasiticus) mk merikotka (Haliaeetus albicilla) mk merisirri (Calidris maritima) mk metsäkirvinen (Anthus trivialis) mk metsäviklo (Tringa ochropus) mk mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) mk mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros) mk mustalintu (Melanitta nigra) mk mustapyrstökuiri (Limosa limosa) mk mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) mk mustapäätasku (Saxicola torquata) mk mustarastas (Turdus merula) mk mustatiira (Chlidonias niger) mk mustavaris (Corvus frugilegus) mk mustaviklo (Tringa erythropus) mk muuttohaukka (Falco peregrinus) mk naakka (Corvus monedula) mk naurulokki (Larus ridibundus) mk niittykirvinen (Anthus pratensis) mk niittysuohaukka (Circus pygarcus) mk nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes) mk nummikirvinen (Anthus campestris) mk nuolihaukka (Falco subbuteo) mk närhi (Garrulus glandarius) mk pajulintu (Phylloscopus trochilus) mk pajusirkku (Emberiza schoeniclus) mk palokärki (Dryocopus martius) mk peippo (Fringilla coelebs) mk

13 N:o peltosirkku (Emberiza hortulana) mk pensaskerttu (Sylvia communis) mk pensassirkkalintu (Locustella naevia) mk pensastasku (Saxicola rubetra) mk peukaloinen (Troglodytes troglodytes) mk piekana (Buteo lagopus) mk pikkuhuitti (Porzana parva) mk pikkukuovi (Numenius phaeopus) mk pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) mk pikkulepinkäinen (Lanius collurio) mk pikkulokki (Larus minutus) mk pikkusieppo (Ficedula parva) mk pikkusirkku (Emberiza pusilla) mk pikkusirri (Calidris minuta) mk pikkutiira (Sterna albifrons) mk pikkutikka (Dendrocopos minor) mk pikkutylli ((Charadrius dubius) mk pikku-uikku (Tachybaptus ruficollis) mk pikkuvarpunen (Passer montanus) mk pilkkasiipi (Melanitta fusca) mk pohjansirkku (Emberiza rustica) mk pohjantikka (Picoides tridactylus) mk pulmunen (Plectrophenax nivalis) mk punajalkaviklo (Tringa totanus) mk punakuiri (Limosa lapponica) mk punakylkirastas (Turdus iliacus) mk punarinta (Erithacus rubecula) mk punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) mk punavarpunen (Carpodacus erythrinus) mk pussitiainen (Remiz pendulinus) mk puukiipijä (Certhia familiaris) mk pyrstötiainen (Aegithalos caudatus) mk pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes) mk pähkinänakkeli (Sitta europaea) mk rantakurvi (Xenus cinereus) mk rantasipi (Actitis hypoleucos) mk rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus) mk rautiainen (Prunella modularis) mk riskilä (Cepphus grylle) mk ristisorsa (Tadorna tadorna) mk ruisrääkkä (Crex crex) mk ruokki (Alca torda) mk ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) mk ruokosirkkalintu (Locustella luscinioides) mk ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) mk rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus) mk räyskä (Sterna caspia) mk räystäspääsky (Delichon urbica) mk sarvipöllö (Asio otus) mk satakieli (Luscinia luscinia) mk selkälokki (Larus fuscus) mk sepelrastas (Turdus torquatus) mk silkkiuikku (Podiceps cristatus) mk sinipyrstö (Tarsiger cyanurus) mk

14 2864 N:o 1209 sinirinta (Luscinia svecica) mk sinisuohaukka (Circus cyanus) mk sinitiainen (Parus caeruleus) mk sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) mk sitruunavästäräkki (Motacilla citreola) mk suokukko (Philomachus pugnax) mk suopöllö (Asio flammeus) mk suosirri (Calidris alpina alpina) mk sääksi (Pandion haliaetus) mk taivaanvuohi (Gallinago gallinago) mk talitiainen (Parus major) mk taviokuurna (Pinicola enucleator) mk tervapääsky (Apus apus) mk tikli (Carduelis carduelis) mk tilhi (Bombycilla garrulus) mk tiltaltti (Phylloscopus collybita) mk tundraurpiainen (Carduelis hornemanni) mk tunturihaukka (Falco rusticolus) mk tunturikihu (Stercorarius longicaudus) mk tunturikiuru (Eremophila alpestris) mk tunturipöllö (Nyctea scandiaca) mk turkinkyyhky (Streptopelia decaocto) mk turturikyyhky (Streptopelia turtur) mk tuulihaukka (Falco tinnunculus) mk tylli (Charadrius hiaticula) mk törmäpääsky (Riparia riparia) mk töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) mk töyhtötiainen (Parus cristatus) mk uivelo (Mergus albellus) mk urpiainen (Carduelis flammea) mk uuttukyyhky (Columba oenas) mk valkoposkihanhi (Branta leucopsis) mk valkopäätiainen (Parus cyanus) mk valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) mk valkoviklo (Tringa nebularia) mk varpunen (Passer domesticus) mk varpushaukka (Accipiter nisus) mk varpuspöllö (Glaucidium passerinum) mk vesipääsky (Phalaropus lobatus) mk viherpeippo (Carduelis chloris) mk vihervarpunen (Carduelis spinus) mk viiksitimali (Panurus biarmicus) mk viiriäinen (Coturnix coturnix) mk viirupöllö (Strix uralensis) mk viitakerttunen (Acrocephalus dumentorum) mk viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis) mk virtavästäräkki (Motacilla cinerea) mk vuorihemppo (Carduelis flavirostris) mk västäräkki (Motacilla alba) mk Poronhoitoalueen eteläpuolella rauhoitetun korpin arvo on seuraava: korppi (Corvus corax) mk 3 Muun kuin 1 ja 2 :ssä mainitun ja metsästyslain (615/93) 5 :ssä lueteltuihin riistaeläimiin tai

15 N:o rauhoittamattomiin eläimiin kuulumattoman nisäkkään ja linnun ohjeellinen arvo määräytyy sen luettelossa mainitun sukulaislajin korkeimman arvon perusteella. Arvosta tulee pyytää alueellisen ympäristökeskuksen lausunto. 4 Rauhoitettujen matelijoden ohjeelliset arvot ovat seuraavat: kangaskäärme (Coronella austriaca)... rantakäärme (Natrix natrix)... sisilisko (Lacerta vivipara)... vaskitsa (Anguis fragilis)... 5 Rauhoitettujen sammakkoeläinten ohjeelliset arvot ovat seuraavat: mk 1500 mk 100 mk 1200 mk rupikonna (Bufo bufo) mk rupilisko (Triturus cristatus) mk sammakko (Rana temporaria) mk vesilisko (Triturus vulgaris) mk viitasammakko (Rana arvalis) mk 6 Rauhoitettujen nilviäisten ohjeelliset arvot ovat seuraavat: jokihelmisimpukka (Margaritifera margari tifera)... vuollejokisimpukka (Unio crassus)... 7 Rauhoitettujen perhosten ohjeelliset arvot ovat seuraavat: 3500 mk 300 mk etelänpurohopeatäplä (Clossiana thore thore) mk harjusinisiipi (Pseudophilotes baton) mk hierakkalehtimittari (Scopula corrivalaria) mk isoapollo (Parnassius apollo) mk isokultasiipi (Lycaena dispar) mk juovapunatäpläperhonen (Zygaena osterodensis) mk juurilasisiipi (Bembecia scopigera) mk kalliosinisiipi (Scolitantides orion) mk kirjopapurikko (Lopinga achine) mk lehtohopeatäplä (Clossiana titania) mk lehtovähämittari (Chlorolystis v-ata) mk muurahaissinisiipi (Maculinea arion) mk neidonkielikoisa (Cynaeda dentalis) mk pikkuapollo (Parnassius mnemosyne) mk pohjanvalkotäpläpaksupää (Hesperia comma catena) mk punakeltaverkkoperhonen (Euphydryas aurinia) mk raitalasisiipi (Sesia bembeciformis) mk raunikkikoi (Caryocolum petryi) mk ruokohämy-yökkönen (Photedes brevilinea) mk sinilehtimittari (Scopula decorata) mk tummaverkkoperhonen (Melitaea diamina) mk tundrasinisiipi (Agriades glandon) mk tyräkkikääriäinen (Lobesia occidentalis) mk varjotäpläkoi (Ethmia terminella) mk

16 2866 N:o Rauhoitettujen kovakuoriaisten ohjeelliset arvot ovat seuraavat: erakkokuoriainen (Osmoderma eremita)... isolampisukeltaja (Graphoderus bilineatus)... jättisukeltaja (Dytiscus latissimus)... punahärö (Cucujus cinnaberinus)... 9 Rauhoitettujen korentojen ohjeelliset arvot ovat seuraavat: mk 100 mk 100 mk mk kievanakorento (Aeshna viridis) mk lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) mk sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons) mk täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis) mk 10 Pesästä lähtenyt poikanen vastaa arvoltaan aikuisen yksilön ohjeellista arvoa. Muutoin aikuista yksilöä vastaa nisäkkäillä pesäpoikue tai sen osa, linnuilla munapesye, pesäpoikue tai sen osa sekä muilla eläimillä munaryhmä tai munaryhmän osa, toukka, toukkaryhmä tai kotelo. Tunturihaukalla ja muuttohaukalla myös yksittäisen munan tai pesäpoikasen arvo on sama kuin aikuisen yksilön ohjeellinen arvo. 11 Rauhoitettujen kasvien ja sammalien ohjeellisen arvon määräytymisestä tulee pyytää alueellisen ympäristökeskuksen lausunto. 12 Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1995 Ympäristöministeri Pekka Haavisto Luonnonsuojeluvalvoja Antti Haapanen N:o , 2 arkkia PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ PAINATUSKESKUS OY, HELSINKI 1995

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

Rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeelliset arvot

Rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeelliset arvot 14.12.2010 Etusivu> Luonto > Lajit > Rauhoitetut lajit Rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeelliset arvot vahvistaa luonnonsuojelulain (1096/1996) 59 :n nojalla ohjeelliset arvot rauhoitetuille lajeille.

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Luontoselvitys 23.8.2010 Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO VANTAAN METSÄLINNUSTON MUUTOKSET Palokärki Dryocopus martius menestyy hyvin Vantaan metsissä. JUKKA HAAPALA Vantaan metsälinnuston muutokset kahden

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Matti J. Koivula Kannen kuva: nuori aroharmaalokki variksien ja harmaalokkien seurassa. 24.10.2015. Raporttiin viitataan

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

Suomen lintujen uhanalaisuus Aleksi Lehikoinen, Luomus

Suomen lintujen uhanalaisuus Aleksi Lehikoinen, Luomus Suomen lintujen uhanalaisuus 2015 Aleksi Lehikoinen, Luomus aleksi.lehikoinen@helsinki.fi Tehtävä YM: päivitys vuoden 2015 aikana, lintutyöryhmä vastaa Vastaava myös nisäkkäille Aiemmin luettelo laadittiin

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS 2001-2003 Järvenpään kaupunki Ympäristötutkimus Metsätähti Oy Juha Honkala, Seppo Niiranen, Ari Lavinto Järvenpään linnustotutkimus 2001-2003 2 TIIVISTELMÄ Järvenpään lintuatlas

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

TAIVALKOSKI TAIVALVAARA

TAIVALKOSKI TAIVALVAARA TAIVALKOSKI TAIVALVAARA Luontoselvitys 19.8.2010 Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

Täydentävä luontoselvitys asemakaavaa varten: Brinkenin teollisuusalueen asemakaavan tarkistus ja laajennus, Yttermalax, Maalahden kunta 2015 2016

Täydentävä luontoselvitys asemakaavaa varten: Brinkenin teollisuusalueen asemakaavan tarkistus ja laajennus, Yttermalax, Maalahden kunta 2015 2016 Sivu 0 Täydentävä luontoselvitys asemakaavaa varten: Brinkenin teollisuusalueen asemakaavan tarkistus ja laajennus, Yttermalax, Maalahden kunta 2015 2016 NATURE-INVEST Ingvar Fagerholm (FM, biologi) Mustasaari

Lisätiedot

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen NT=silmälläpidetävä,

Lisätiedot

Suomen talvilinnut

Suomen talvilinnut Suomen talvilinnut 1977-78 LASSE SAMMALISTO SAMMALISTO, L. 1978 : Suomen talvilinnut 1977-78 (Finnish winter birds in 1977-78). - Ornis Fennica 55 :164-170. The yearly length of the census routes has varied

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus

Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki Arktinen keskus Rovaniemen kaupunkilintuatlas- projekti Rovaniemi 2012 1.Johdanto Luonnon tilan

Lisätiedot

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946.

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. 67 Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. AIMO KOMONEN Seutu, jolla minulla oli tilaisuus tehdä lintuhavaintoja 22. Xl.

Lisätiedot

Havaintoja lintujen pesimiskauden päättymisvaiheesta

Havaintoja lintujen pesimiskauden päättymisvaiheesta Havaintoja lintujen pesimiskauden päättymisvaiheesta OLAVI HILDEN ja PENTTI LINKOLA Lintujemme pesimiskauden päättymisvaihetta valaisevaa aineistoa on kerätty ja julkaistu varsin niukasti. Tämä johtuu

Lisätiedot

Jyväskylän lyseon lintukokoelma.

Jyväskylän lyseon lintukokoelma. 82 Jyväskylän lyseon lintukokoelma. Jyväskylän lyseon lintukokoelma. VILHO V. VAARNA Saatuani nimityksen' syksyilä 1945 Jyväskylän lyseon luonnonhistorian ja maantiedon lehtoriksi jouduin tekemisiin tämän

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Muutoslista VALMIS 9.9.2015 RYR ADE LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 273 280 SISÄLLYS N:o Sivu 273 Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan

Lisätiedot

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS

SUOMETSÄERÄMAA-LIFE PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS SUOMETSÄERÄMAA-LIFE 2002-2005-PROJEKTIALUEEN LINNUSTOSELVITYS Heikki Tuohimaa Johdanto Tutkimusalue jakaantuu kolmeen erilliseen osaan - Litokairaan, Olvassuohon ja Isotilansuohon, joita tässä raportissa

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

Ristijärven kunta. KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys

Ristijärven kunta. KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys Ristijärven kunta KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 MAAPERÄ JA GEOMORFOLOGIA 3.2 VESISTÖT JA VESIALUEET 3.3

Lisätiedot

Tampereen Iidesjärven rantametsiköiden ja pensaikkojen linnusto 2013

Tampereen Iidesjärven rantametsiköiden ja pensaikkojen linnusto 2013 Tampereen Iidesjärven rantametsiköiden ja pensaikkojen linnusto 03 Tampereen kaupunki/ympäristönsuojeluyksikkö Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry./pekka Rintamäki . Johdanto Iidesjärven vesi- ja

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2016 Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 Juha Honkala Jukka Tanner Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Hyvinkään seurakunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 28.8.2008 Seitap Oy 2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. SUOJELUALUEET JA -OHJELMAT 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat 3 2.2. Luonnonsuojelu-, vesi- ja

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

Kaanaan vanhan metsän, Nurmijärvi ja Kolsan lammikoiden, Tuusula, linnustoselvitys 2014

Kaanaan vanhan metsän, Nurmijärvi ja Kolsan lammikoiden, Tuusula, linnustoselvitys 2014 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2014 Kaanaan vanhan metsän, Nurmijärvi ja Kolsan lammikoiden, Tuusula, linnustoselvitys 2014 Juha Honkala Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET

LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET 1 Jokelan tuulipuisto LINNUSTOSELVITYSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LIITTEET Kirjallisuuskatsaus tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistuun kirjallisuuteen Törmäysriski ja kuolleisuus Tuulivoimalan

Lisätiedot

Joensuun sataman ja sen ympäristön asemakaavamuutos

Joensuun sataman ja sen ympäristön asemakaavamuutos 1 / 24 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Joensuun sataman ja sen ympäristön asemakaavamuutos LUONTO- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21781 2 / 24 3 / 24 LUONTO- JA 1 (24) Kärkkäinen

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 16.5.2016 Viite 1510025862 007 LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 16.5.2016 Laatija

Lisätiedot

LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Talvipinnaralli

LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Talvipinnaralli LINTUYHDISTYS KUIKKA SÄÄNNÖT 1(5) Tervetuloa mukaan Kuikan 28:een in! n säännöt 1 Alue ja aika Alueena on Lintuyhdistys Kuikan toimialue eli Pohjois-Savo tai toimialueelle erikseen rajattu alue. Kilpailuaika

Lisätiedot

Keuruun varuskunta-alueen linnusto- ja liito-oravaselvitys 2015

Keuruun varuskunta-alueen linnusto- ja liito-oravaselvitys 2015 Keuruun varuskunta-alueen linnusto- ja liito-oravaselvitys 2015 Ari ja Matti Aalto 8.2.2016 Karttapohjat Maanmittauslaitos 2015 1. Johdanto Keuruun varuskunta lakkautettiin vuoden 2015 alusta ja alue vapautui

Lisätiedot

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi NATURA TARVEARVIOINTI 16USP0142.6501.NAT 4.10.2013 PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto Natura tarvearviointi 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVI- ITÄJÄRVEN LINNUSTO- JA VIITASAMMAKKO- SELVITYS 2011 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVI- ITÄJÄRVEN LINNUSTO- JA VIITASAMMAKKO- SELVITYS 2011 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVI- ITÄJÄRVEN LINNUSTO- JA VIITASAMMAKKO- SELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Vesi-

Lisätiedot

LIITE 7. Linnustoselvitykset.

LIITE 7. Linnustoselvitykset. LIITE 7 Linnustoselvitykset. Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2010. Tunturikihu muuttaa säännöllisesti alueen poikki Suomen

Lisätiedot

Uhanalaiset ja harvalukuiset lintulajit Suomessa 2007

Uhanalaiset ja harvalukuiset lintulajit Suomessa 2007 Uhanalaiset ja harvalukuiset lintulajit 2007 Uhanalaisten lajien seuranta Merisirrejä Calidris maritima tavattiin tavallista enemmän. Kuva: Jukka Haapala Uhanalaiset ja harvalukuiset lintulajit Suomessa

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 7/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot

Havaintoja Maaselän kannaksen linnustosta vv,

Havaintoja Maaselän kannaksen linnustosta vv, Havaintoja Maaselän kannaksen linnustosta vv. 1942-1943. 89 Havaintoja Maaselän kannaksen linnustosta vv, 1942-1943. ATSO ARTIMO. Seuraava selostus perustuu havaintoihin, joita rintamapalvelukseni ohessa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 5 Tulokset... 5 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Timo Metsänen Johdanto Artjärven kirkonkylän tärkeä lintualue on järvien, rantaniittyjen, kosteikkojen ja tulvapeltojen muodostama kokonaisuus

Lisätiedot

Ilomantsin Valkeajärven alueen linnustoselvitys Ari Parviainen

Ilomantsin Valkeajärven alueen linnustoselvitys Ari Parviainen Ilomantsin Valkeajärven alueen linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Louhilampi 4 Kaivantolampi 4 Pyörälampi ja Ylimmäinen Pyörälampi 4 Ala-Vepsä 5 Talviaislammit 5 Valkeajärvi

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 112/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Tringan Örön retki

Tringan Örön retki Tringan Örön retki 15. 17.4.2016 Roland Vösa Ristisorsapari viihtyi Storvikenin rannoilla Ilkka Suominen Tringa järjesti kautta aikojen ensimmäisen retken Örön linnakesaarelle, Hiittisten saaristoon. Saari

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 9/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä RAPORTTI 16USP0037 8.11.2011 UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä Pieksämäki 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 2 2.1 Luonnon yleiskuvaus 2 2.2 Suojelualueet

Lisätiedot

Nummi-Pusulan lintuvesien pesimälinnuston selvitys 2007

Nummi-Pusulan lintuvesien pesimälinnuston selvitys 2007 Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 22 2008 Nummi-Pusulan lintuvesien pesimälinnuston selvitys 2007 Jan Södersved Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 22 2008 Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Uskelanjoen jäidenpidätysrakenteet ja kalataloudellinen kunnostus Ecoriver Oy

Uskelanjoen jäidenpidätysrakenteet ja kalataloudellinen kunnostus Ecoriver Oy Uskelanjoen jäidenpidätysrakenteet ja kalataloudellinen kunnostus Ecoriver Oy LIITE 6 HALIKONLAHDEN NATURA-ALUEIDEN SISÄLTÖ- JA SIJAINTITIEDOT VIURILANLAHTI FI0200027 VAISAKKO FI0200125 1 / 7 27.9.2013

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

TLY:n retki Örön saarelle

TLY:n retki Örön saarelle TLY:n retki Örön saarelle 3.-4.10. Maisema eteläkärjestä Bengtskärin majakalle päin Juhani & Paula Piekkala Turun lintutieteellinen yhdistys järjesti kautta aikain ensimmäisen retken legendaariselle Örön

Lisätiedot

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINENERGIES FINLAND OY SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21901 2 (11) Jakostenkallion tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

Rengastusvuosi 2008. Jari Valkama. Rengastukset. Rengastajat LINNUT-VUOSIKIRJA 2008

Rengastusvuosi 2008. Jari Valkama. Rengastukset. Rengastajat LINNUT-VUOSIKIRJA 2008 Rengastusvuosi Valtakunnallinen linnustonseuranta Rengastusvuosi Jari Valkama Rengastukset Sinitiaisen Parus caeruleus poikasia rengastettiin vuonna enemmän kuin koskaan aikaisempina vuosina. Kuva: Tapio

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 18.8.2010 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Vastaanottaja. Saba Tuuli Oy Ab. Asiakirjatyyppi. Luontoselvitys. Päivämäärä SABA TUULI OY AB KORKEANMAAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja. Saba Tuuli Oy Ab. Asiakirjatyyppi. Luontoselvitys. Päivämäärä SABA TUULI OY AB KORKEANMAAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 9.10.2013 SABA TUULI OY AB KORKEANMAAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SABA TUULI OY AB Päivämäärä 09/10/2013 Laatija Heli Lehvola Tarkastaja

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 116/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

(Pohjois-Karjalan linnut, Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys ry. 25-vuotisjuhlajulkaisu, Siipirikko 23 (2): 150-158, 1996.

(Pohjois-Karjalan linnut, Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys ry. 25-vuotisjuhlajulkaisu, Siipirikko 23 (2): 150-158, 1996. Rengastusta Pohjois-Karjalassa Jukka Matero (Pohjois-Karjalan linnut, Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys ry. 25-vuotisjuhlajulkaisu, Siipirikko 23 (2): 150-158, 1996.) Johdanto Rengastus on ollut

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUONTOSELVITYS 16USP0052.BA723M 31.1.2012. PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoen keskustan osayleiskaavan luontoselvitys

PYHÄJOEN LUONTOSELVITYS 16USP0052.BA723M 31.1.2012. PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoen keskustan osayleiskaavan luontoselvitys PYHÄJOEN LUONTOSELVITYS 16USP0052.BA723M 31.1.2012 PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoen keskustan osayleiskaavan luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 Ahma Ympäristö Oy Ilmajoki 2014 2 1 JOHDANTO Lapualla sijaitsevan Koirainnevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

RAISIONLAHDEN LINNUSTOSELVITYS

RAISIONLAHDEN LINNUSTOSELVITYS Osuustyö Aura Rauno Laine RAISIONLAHDEN LINNUSTOSELVITYS SAATTEEKSI Tämä selvitys perustuu allekirjoittaneen keväällä ja kesällä vuonna 2000 tekemiin linnustolaskentoihin. Työ on tehty Raision kaupungin

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

Uhanalaisuus IUCN LINNUT. 1 Linnut Anser fabalis Metsähanhi VU (NT) VP,K,H Pesimäaikainen karkeistus

Uhanalaisuus IUCN LINNUT. 1 Linnut Anser fabalis Metsähanhi VU (NT) VP,K,H Pesimäaikainen karkeistus : 2015 linnut ja nisäkkäät (2010 suluissa) / 2010 muut eliölajit / luokat: http://www.ymparisto.fi/punainenlista / : VP = vaino ja pyynti; K = keräily; H = häirintä LINNUT 1 Linnut Anser fabalis Metsähanhi

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2011 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2011 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2011 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Ahvenanmaan maatalousympäristön linnusto 2002 ja 2011 Juha Tiainen, Tuomas Seimola, Hannu Holmström ja Jukka Rintala Pikkulepinkäistä voi pitää yhtenä

Lisätiedot

Lintuhavaintoja Pielisjärven länsipuolella olevalta vedenjakaja-alueelta kesinä 1933 ja 1935.

Lintuhavaintoja Pielisjärven länsipuolella olevalta vedenjakaja-alueelta kesinä 1933 ja 1935. 80 Lintuhavaintoja Pi e lisjärven länsipuo lella olevalta... Lintuhavaintoja Pielisjärven länsipuolella olevalta vedenjakaja-alueelta kesinä 1933 ja 1935. ONNI LUMIALA ja PASI A. LEHMUSLUOTO. Seuraavat

Lisätiedot

Pelkosenniemi-Life LIFE Luonto hanke 1.8.2006 30.9.2010 Loppuraportti

Pelkosenniemi-Life LIFE Luonto hanke 1.8.2006 30.9.2010 Loppuraportti Pelkosenniemi-Life LIFE Luonto hanke 1.8.2006 30.9.2010 Loppuraportti Euroopan Unionin tukema LIFE Luonto -hanke 2 1.1 Life hanke pähkinänkuoressa Suot ovat yksi tärkeimmistä luontotyypeistä kun puhutaan

Lisätiedot

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Matkussaari Wind Farm Oy Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 37/2014 sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia sikarin ja pikkusikarin määritelmän osalta. Esitys liittyy

Lisätiedot

Natura arviointi. Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohankkeen Naturaarviointi esittämässä laajuudessa. Maaliskuu 2010

Natura arviointi. Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohankkeen Naturaarviointi esittämässä laajuudessa. Maaliskuu 2010 Natura 2000 -arviointi Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohankkeen Naturaarviointi PPO:n ympäristökeskuksen YVAlausunnossaan 8.7.2009 esittämässä laajuudessa Laatija: Piia Sassi-Päkkilä, Elisa Puuronen Tarkistanut:

Lisätiedot

HALIKON JÄTEVESIALTAIDEN LINNUSTO 2012

HALIKON JÄTEVESIALTAIDEN LINNUSTO 2012 HALIKON JÄTEVESIALTAIDEN LINNUSTO 2012 VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2012 0 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. KARTOITUSALUE JA KARTOITUSMENETELMÄT 3 3. TULOKSET 5 3.1. LEVÄHTÄVÄ LINNUSTO 5 3.2.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Check-list of the birds of northern Europe

Check-list of the birds of northern Europe Check-list of the birds of northern Europe LASSE ISO-IIVARI together with Sven-Axel Bengtson, Svein Haftorn, Lars Svensson, Olavi Hilden and Tommy Dybbro ISO-IIVARI, L. [Department of Zoology, University

Lisätiedot

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Joupinkangas Wind Farm Oy. Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Joupinkangas Wind Farm Oy Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 11/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot