16WWE Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys"

Transkriptio

1

2 ; Sisältö 16WWE JOHDANTO AINEISTO JA MENETELMÄT Olemassa olevat selvitykset ja aineistot LINNUSTOSELVITYKSEN TULOKSET Varjakan mantereen puoleiset osat Varjakan saari Kesän 2010 laskennat Aiemmat havainnot Varjakansaaren linnustosta Akionlahti Linnuston yleiskuvaus Linnustollisesti keskeisimmät alueet Akionlahdella JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET MAANKÄYTÖLLE Varjakan mantereenpuoleiset alueet Varjakansaari Akionlahden alue KIRJALLISUUS Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Selvitysalueen sijainti Linnustollisesti huomioitavat alueet Linnustollisesti huomioitavat alueet suhteessa osayleiskaavaluonnokseen Linnustolaskennan perustulokset Pohjakartta-aineisto Maanmittauslaitos lupanro 48/MML/10 Pöyry Finland Oy Juha Parviainen Pekka Majuri raportointi maastotyöt PL 20, Tutkijantie 2 A Oulu puh sähköposti

3

4 1 JOHDANTO 16WWE Oulunsalon Varjakan alueelle ollaan laatimassa osayleiskaavaa (liite 1). Kaavoitukseen liittyen alueella suoritettiin kesällä 2010 maalinnuston pesimäaikainen linnustolaskenta. Laskentojen painopiste suunnattiin alueille, joille kohdistuu maankäytön suunnittelussa muutospaineita. Linnustoselvityksen maastotyöt toteutti Pöyry Finland Oy:stä FM Pekka Majuri. Raportoinnista vastasi FM Juha Parviainen. Tässä raportissa esitetään työssä käytetyt laskentamenetelmät sekä laskentojen tulokset. 2 AINEISTO JA MENETELMÄT 2.1. Kartoituslaskenta Varjakan alueen pesivää maalinnustoa inventoitiin kartoituslaskennalla 3.6., 7.6. sekä Linnustoselvitys toteutettiin sovelletulla maalintujen kartoitusmenetelmällä (Koskimies & Väisänen 1988). Menetelmän avulla saadaan selvitettyä tarkasti pesimälajien parimäärät, tiheydet ja reviirien sijoittuminen etenkin pienillä tutkimusalueilla. Menetelmä antaa lisäksi vähälukuisista ja vaikeasti havaittavista lajeista luotettavampia tuloksia kuin yhden laskentakerran menetelmät kuten esimerkiksi linjalaskenta. Myös lajien todellisista runsaussuhteista saadaan kartoituslaskennan avulla tarkempaa tietoa. Poikkeustapauksina pidetään tässä yhteydessä aikaisin pesiviä lajeja, lähinnä pöllöjä, käpylintuja sekä vihervarpusia, joiden pesimäkausi alkoi olla jo ohi ensimmäisten laskentojen aikaan. Linnustoselvityksen menetelmistä keskusteltiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tiloissa pidetyssä kaavoituspalaverissa. Tuolloin linnustoselvityksen metodeiksi esitettiin yhtä linjalaskentakertaa sekä ranta-alueiden kartoituslaskentaa harvinaisimpien lajien osalta. Edellä esitettyjen näkökohtien perusteella selvityksen toteutustavaksi valittiin kuitenkin kolmeen kertaan toistettu kartoituslaskenta. Koskimiehen & Väisäsen (1988) ohjeistuksen mukaan kartoituslaskentakertoja tulisi olla 5-8 kertaa. Mikkola-Roos (2003) esittää laskentakertojen suositusmääräksi 3-5 kertaa. Tässä työssä laskentakertojen määrä oli kolme (3) laskentakertaa. Kolmella laskentakerralla katsottiin saatavan suunnittelualueen linnustosta yleiskaavatasoisen tarkastelun kannalta riittävän yksityiskohtainen käsitys. Maalinnuston lisäksi laskennoissa kiinnitettiin huomiota myös ranta-alueiden linnustoon alueilla, joille kohdistuu kaavoituksessa maankäytöllisiä muutospaineita. Maastolaskennat keskitettiin Varjakansaareen, josta ei ole olemassa tuoreita aiemmin julkaistuja varsinaisia linnustoinventointitietoja. Akionlahdelta ja Akion alueelta olemassa olevia inventointitietoja on sen sijaan runsaasti, joten näillä alueilla selvityksen tiedot perustuvat pääasiallisesti kirjallisuuteen. Akionlahden ranta- ja vesilinnustoa inventoitiin kuitenkin myös osana selvitystä.

5 2 2.1 Olemassa olevat selvitykset ja aineistot Työn yhteydessä tietoja Varjakan ja Akionlahden linnustosta kerättiin myös olemassa olevista julkaisuista ja muista kirjallisuuslähteistä. Seuraavaan on listattu keskeisimmät työssä käytetyt alueen linnustoa koskevat taustamateriaalit: - Hyvärinen, M., Timonen, S. 2009: Akionlahden Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. - Pessa, J. 1993: Akionlahden linnusto. Oulun yliopisto. Perämeren tutkimusaseman monisteita 24: Oulunsalon Varjakan osayleiskaavoituksen kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet Lisäksi työssä on huomioitu aiempi Varjakan osayleiskaavoituksen kuluessa laadittu luontoselvitysaineisto (Varjakan osayleiskaava - Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin; Pöyry Finland Oy 2010) ja niissä käytetty lähdemateriaali. 3 LINNUSTOSELVITYKSEN TULOKSET Seuraavassa esitetään linnustoselvityksen tulokset Varjakan mantereenpuoleisten osien, Varjakan saaren sekä Akionlahden osalta.. Tulosten käsittelyssä lähtökohtana on ollut tunnistaa yleiskaavatasoisen maankäytönsuunnittelun kannalta huomioitavat linnustollisesti tärkeät elinympäristöt. Linnustollisesti huomioitavat alueet on esitetty liitteessä 2 ja alueiden sijoittuminen suhteessa Varjakan osayleiskaavaluonnokseen liitteessä 3. Laskentojen perustulokset on esitetty liitteessä 4. Selvityksen yhteydessä havaittiin kaikkiaan 68 lintulajia, joista valtaosa (19 %) lukeutui metsien yleislintuihin (luokittelu Väisänen ym mukaan) (kuva 1). Metsän yleislinnuista runsaslukuisimpia lajeja olivat pajulintu (Phylloscophus trochilus) ja peippo (Fringilla coelebs). Valtaosa havaituista vesi- ja rantalinnuista kuului karujen sisävesien tyypillisiin lajeihin, joiden osuus kaikista havaituista lajeista oli 17 %. Yleisimmät kyseisen ryhmän lajit olivat telkkä (Bucephala clangula), rantasipi (Actitis hypoleucos) ja kalalokki (Larus canus). Pääasiassa selvitysalueen ranta-alueilla havaittuja kosteikkolajeja tavattiin selvityksen yhteydessä useita lajeja, ja lajiryhmän osuus kaikista lajeista oli 13 %. Yleisimpiä kosteikkolajeja olivat tukkasotka (Aythya fuligula) ja naurulokki (Larus ridibundus). Peltojen ja muun rakennetun maan lintujen osuus kokonaislajimäärästä oli toiseksi suurin (16 %). Tämä viittaa osaltaan Varjakan alueella selvästi luonnonympäristössä havaittavaan kulttuurivaikutukseen, mikä näkyy osaltaan myös alueen linnustossa. Kulttuurivaikutteisten alueiden tyyppilajeista runsaslukuisimpia olivat räkättirastas (Turdus pilaris) ja uuttukyyhky (Columba oenas). Havumetsälajien esiintyminen keskittyi pääasiassa Varjakansaareen, mutta osittain myös Varjakan mantereenpuoleisen osan metsiin. Lehtimetsälintujen kannalta keskeiset esiintymisalueet sijoittuivat Varjakansaaren pääasiassa rannanläheisten alueiden paikoin lehtomaisille lehtimetsäalueille, joiden linnusto on saaren sisäosien havupuuvaltaisia metsiä monipuolisempaa. Kuitenkin myös saaren sisäosissa on

6 3 lehtomaisia alueita esimerkiksi vanhan paloaseman takana. Suolajit, kuten valkoviklo (Tringa nebularia) ja kurki (Grus grus) kuuluvat selvitysalueen kosteikkorantojen lajistoon. Varjakansaaren ja Akion alueiden ranta-alueiden pajukkovyöhykkeellä pesii varsin monipuolinen pensaikkolajisto, joista tyypillisimpiä ovat punavarpunen (Carpodachus erythrinus) ja hernekerttu (Sylvia curruca). Selvityksen yhteydessä havaittu tunturien tyyppilaji (luokittelu Väisäsen ym mukaan) oli tylli (Charadrius hiaticula), joka on yleinen pesimälintu Suomen rannikkoalueella. 7 % 13 % 7 % 4 % 3 % 1 % 19 % 17 % Metsän yleislinnut Karut sisävedet Pelto ja rakennettu maa Havumetsä Kosteikko Lehtimetsä Saaristo Suo Pensaikko ja puoliavoin Tunturi 13 % 16 % Kuva 1. Varjakan alueen lintulaskennoissa havaittujen lajien jakautuminen eri elinympäristöjen tyyppilajeihin. Luokittelu Väisäsen ym mukaan. 3.1 Varjakan mantereen puoleiset osat Varjakan mantereenpuoleisilla alueilla linnuston pääosan muodostivat ranta- ja kosteikkolajit. Yleisimpiä lajeja olivat tukkasotka ja naurulokki sekä varpuslinnuista pajulintu, peippo ja järripeippo (F. montifringilla), jotka olivat todennäköisesti osin vielä muuttavia. Varjakan venesatama läheisine ranta-alueineen on vesi- ja rantalintujen keskeistä pesimä- ja ruokailualuetta. Akionsaareen johtavan penkkatien pohjoispuoella sijaitseva kosteikkoalue on linnustoltaan monipuolinen elinympäristö, jolla tavataan myös useita suojelullisesti huomattavia lajeja. Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto venesataman lähialueen ja penkkatien pohjoispuoleisen kosteikkoalueen suojelullisesti huomattavista lintulajeista.

7 4 Taulukko 1. Laji Varjakan mantereenpuoleisten osien suojelullisesti huomattavat lintulajit. EU= EU:n lintudirektiivin liitteen I laji. UHEX= Suomen kansallisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2001) mainittu laji; VU: vaarantunut, NT : silmälläpidettävä (ei varsinaisesti uhanalainen). EVA = Suomen kansainvälinen erityisvastuulaji. AU = alueellisesti uhanalainen laji (RT). Reviirien Suojelustatus arvioitu määrä (vesilinnuilla parimäärä) EU UHEX EVA AU Telkkä Bucephala clangula 3 x Tukkakoskelo Mergus serrator 1 x Isokoskelo Mergus merganser 1 x Tukkasotka Aythua fuligula 12 x Ristisorsa Tadorna tadorna 1 NT Haapana Anas penelope 1 x Laulujoutsen Cygnys cygnus 1 x x Ruskosuohaukka Circus aeroginosus 1 x NT Luhtahuitti Porzana porzana 1 x Rantasipi Actitis hypoleucos 2 x Tylli Charadrius hiaticula 1 RT Isokuovi Numenius arquata 1 x Valkoviklo Tringa nebularia 1 x Pikkulokki Larus minutus 6 x Naurulokki Larus ridibundus 15 VU Kalatiira Sterna hirundo 2 x Lapintiira Sterna paradisae 4 x Suopöllö Asio flammeus 1 x Uuttukyyhky Columba oenas 3 RT Pensastasku Saxicola rubetra 1 NT Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 1 x Yhteensä (1) 10 2 Vaihettumis- ja rantasuot -luontotyyppiin kuuluvan (Hyvärinen & Timonen 2009) Akion itäosan kosteikon linnusto edustaa samaa monimuotoista kosteikkolajistoa, jota tavataan edelleen linnustollisesti arvokkaalla Akionlahdella ja sen ranta-alueilla. Akionlahden linnustoa on käsitelty tämän selvityksen kohdassa 3.3. Venesataman lounaispuolella sijaitsevalla metsäkuviolla esiintyy paikoin yleisesti myös lahopuuta, mikä lisää alueen linnustollista merkitystä. Mm. pohjantikasta (Picoides tridactylus) on tehty useita aiempia havaintoja alueelta (Pohjois- Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys PPLY ry 2010). Yhdellä havainnointikerralla ( ) havaittiin kalasääski (Pandion haliaetus) kiertelevänä Varjakansaaren ja mantereen välisellä alueella. Laji ei todennäköisesti pesi selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä vaan kyseessä on Hailuodossa pesivä sääksi, jonka ravinnonhankinta-alueeseen Varjakansaaren ympäristö kuuluu.

8 5 3.2 Varjakan saari Kesän 2010 laskennat Varjakansaaren linnusto on lajistollisesti monipuolista ja saarella pesii myös useita suojelullisesti huomionarvoisia lajeja. Saaren rannanläheisten alueiden lehtomaisten metsien lajistoon kuuluivat mm. mustarastas (Turdus merula), lehtokerttu (Sylvia borin) sekä sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix). Lehtimetsälajien kannalta keskeisimmät elinympäristöt sijoittuivat pääasiassa saaren eteläosaan sekä saaren keskiosan rakennuskeskittymän kulttuurivaikutteisten alueiden reheville ympärysalueille (liite 2). Myös Pyydyskarin alueella on maalinnuston puolesta maankäytöllisesti huomioitavia elinympäristöjä. Taulukko 2. Varjakansaaren suojelullisesti huomattavat lintulajit. EU= EU:n lintudirektiivin liitteen I laji. UHEX= Suomen kansallisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2001) mainittu laji; VU: vaarantunut. EVA = Suomen kansainvälinen erityisvastuulaji. AU = alueellisesti uhanalainen laji (RT). Laji Reviirien Suojelustatus arvioitu määrä (vesilinnuilla parimäärä) EU UHEX EVA AU Telkkä Bucephala clangula 4 x Tukkakoskelo Mergus serrator 1 x Isokoskelo Mergus merganser 2 x Tukkasotka Aythua fuligula 9 x Haapana Anas penelope 1 x Laulujoutsen Cygnys cygnus 1 x x Rantasipi Actitis hypoleucos 2 x Isokuovi Numenius arquata 1 x Valkoviklo Tringa nebularia 1 x Pikkulokki Larus minutus 5 x Naurulokki Larus ridibundus 4 VU Lapintiira Sterna paradisae 1 x Uuttukyyhky Columba oenas 3 RT Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 1 x Yhteensä Varjakansaaressa havaitut suojelullisesti merkittävät lintulajit olivat lähes yksinomaan ranta- ja vesilintuja (taulukko 2). Niiden elinalueet sijoittuivat pääasiassa Varjakansaaren pohjoispuoleisille rehevämmille ranta-alueille sekä toisaalta saaren keskiosan etelänpuoleisella rannalla sijaitsevalle lahdelle (liite 2). Varjakansaaren ja mantereen venerannan välinen alue oli mm. tukkasotkan, rantasipin ja lokkien elinaluetta. Saaren maalinnustosta suojelullisesti huomattavimpia lajeja olivat Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin (EVA) kuuluva leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) sekä alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltu uuttukyyhky (Columba oenas). Erityisesti uuttukyyhkyn esiintymistä Varjakansaaressa on pidettävä huomioitavana.

9 6 Varjakan alueelle sijoittuu osa uuttukyyhkyn levinneisyyteen ja Pohjois-Suomen populaation pesimämenestykseen liittyvää tutkimuksesta (Jaakonen 2010). Varjakansaari sekä osa Varjakan mantereenpuoleista aluetta ovat uuttukyyhkyn maakunnallisesti keskeistä pesimäaluetta. Pohjois-Pohjanmaan uuttukyyhkykannaksi arvioidaan noin paria. Tästä määrästä jopa % pesii Varjakan alueella. Uuttukyyhky on herkkä häiriöille, ja yleensä emo lähtee pesästä, mikäli pesän läheisyydessä liikutaan. Kylmällä säällä munat tai poikaset voivat kylmettyä kuoliaaksi emon viipyessä pois pesältä häirinnän vuoksi ja toistuvan häiriön seurauksena emot voivat myös hylätä pesän (Jaakonen 2010). Uuttukyyhkystä tehtiin inventointien yhteydessä pesimiseen viittaavat havainnot Varjakansaaren eteläosan kuusikossa, vanhan paloaseman itäpuoleisilla alueilla sekä Pyydyskarin alueella. Myös Varjakan mantereen puolelta tehtiin uuttukyyhkyhavainto venesataman eteläpuolelta Aiemmat havainnot Varjakansaaren linnustosta Varjakansaarelta ei ole olemassa julkaistuja varsinaisia linnustolaskentatuloksia. Seuraavassa esitetyt lajihavainnot perustuvat Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen (PPLY ry) Varjakan osayleiskaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa esille tuomiin yksittäishavaintoihin. PPLY ry:n mukaan Varjakan alueelta on runsaasti aiempia havaintoja arvokkaista lintulajeista. Varjakansaaresta sekä mantereelta on tehty vuosittain havaintoja pohjantikasta (Picoides tridactylus), joka todennäköisesti pesii Varjakansaaressa. Saaren rantametsät ovat vaarantuneen (VU) pikkutikan (Dendrocopos minor) merkittävää elinympäristöä. Alueelta on useita havaintoja viirupöllöstä (Strix uralensis) ja mantereella pesii miltei vuosittain helmipöllö (Aegolius funereus). Saaren eteläosissa on useana vuonna pesinyt varpushaukka (Accipiter nisus) ja kanahaukan (A. gentilis) pesinnästä Pyydyskarin alueella on viitteitä. 3.3 Akionlahti Linnuston yleiskuvaus Tiedot Akionlahden lajistosta perustuvat pääasiassa jo julkaistuihin olemassa oleviin selvityksiin alueen linnustosta. Akionlahden lajistoa havainnoitiin kuitenkin myös maastoinventointien yhteydessä, vaikka havainnoinnin pääpaino kohdistuikin Varjakansaaren linnustoon. Havaintojen perustulokset on esitetty Akionlahden osalta taulukossa 3.

10 7 Taulukko 3. Akionlahdella kesäkuun 2010 inventointien yhteydessä havaitut lintulajit. EU= EU:n lintudirektiivin liitteen I laji. UHEX= Suomen kansallisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2001) mainittu laji; VU: vaarantunut. EVA = Suomen kansainvälinen erityisvastuulaji. AU = alueellisesti uhanalainen laji (RT). Laji Havaittu Suojelullinen asema yksilömäärä EU UHEX EVA AU Heinätavi Anas querquedula 3 Telkkä Buchephala glangula 35 x Tukkakoskelo Mergus serrator 6 x Uivelo Mergus albellus 10 x x Tukkasotka Aythua fuligula 22 x Sinisorsa Anas platyrhychos 13 Harmaasorsa Anas strepera 2 Lapasorsa Anas clypeata 6 Jouhisorsa Anas acuta 2 Haapana Anas penelope 3 x Laulujoutsen Cygnys cygnus 1 x x Merihanhi Anser fabalis 8 Haarapääsky Hirundo rustica 10 Västäräkki Motacilla alba 1 Harmaasieppo Muscicapa striata 1 Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 4 Pajulintu Phylloscopus trochilus 1 Ruskosuohaukka Circus aeroginosus 1 x NT Nokikana Fulica atra 2 Isokuovi Numenius arquata 2 x Valkoviklo Tringa nebularia 2 x Punajalkaviklo Tringa totanus 4 Mustaviklo Tringa erythropus 6 x Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1 Pikkulokki Larus minutus 20 x Naurulokki Larus ridibundus 20 VU Kalatiira Sterna hirundo 20 x Lapintiira Sterna paradisae 10 x Sepelkyyhky Columba palumbus 8 Uuttukyyhky Columba oenas 1 RT Peippo Fringilla coelebs 2 Vihervarpunen Carduelis spinus 2 Punavarpunen Carpodacus erythrinus 2 Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1 Pajusirkku Emberiza schoeniclus 1 Yhteensä (1) 9 1 Havaintojen ja aiempien alueen linnustosta saatavilla olevien aineistojen perusteella Akionlahtea voidaan pitää erittäin arvokkaana lintukohteena. Linnuston perusteella Akionlahti on kansainvälisesti arvokas lintuvesi (Pessa 2006). Akionlahden vesipinta-ala on 135 hehtaaria ja rantaniittyjen sekä pensaikoiden 100

11 8 hehtaaria. Lintutorni sijaitsee lahden pohjoisreunalla Akionsaaressa. Meriveden korkeus vaikuttaa lintujen esiintymiseen: alaveden vallitessa kahlaajia on ympäri lahtea, mutta yläveden aikaan eniten Nupanväylän ympärillä (Pessa 2006). Ensimmäiset kevätmuuttajat, merihanhet, saapuvat lahdelle jo huhtikuun alussa. Vesilintujen ja kahlaajien muuttohuippu ajoittuu yleisimmin toukokuun puoliväliin, jolloin vesilintuja voi nähdä yli 200 ja kahlaajia jopa yksilöä. Runsaimpia vesilintuja ovat tukkasotka, telkkä, haapana (Anas penelope) ja tavi (A. crecca). Kahlaajista valtalajeja ovat suokukko (Philomaghus pugnax), liro (Tringa glareola) ja mustaviklo (T. ochropus). Lintumäärät ovat keväällä suuria. Vesilintuja ja kahlaajia voi molempia nähdä parikymmentä lajia. Lajiston kuuluvat myös harmaasorsa (A. strepera), lapasotka (Aythya marila), pikkutiira (Sternula albifrons) ja räyskä (Sterna caspia) (Pessa 2006). Akionlahti lienee Pohjois-Pohjanmaan ensimmäinen paikka, missä uivelon (Mergus albellus) pesintä varmistettiin rannikolla (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 2008). Akionlahdella pesii lintuvesille ominaisia lajeja noin 50, joista vesilintuja on 15 ja kahlaajia 16 lajia. Kiintoisimmat pesijät ovat joutsen (Cygnus cygnus), harmaasorsa ja ristisorsa (Tadorna tadorna). Akionlahti on Hailuodon Kirkkosalmen ja Espoon Finnånlahden ohella tärkein harmaasorsan pesimäalue Suomessa (Pohjois- Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 2010). Kahlaajista huomattavimmat pesijät ovat mm. jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus) ja vesipääsky (Phalaropus lobatus). Järven itäpäässä pesii nauru- ja pikkulokkikolonia. Pensaikoissa ja rehevissä rantametsissä pesivät mm. pikkutikka ja peukaloinen (Troglodytes troglodytes) (Pessa 2006). Matala ja suojainen Akionlahti kerää elokuussa runsaasti sorsalintuja. Määrät ovat samaa suurusluokkaa kuin keväällä ja ne ovat enimmillään ennen sorsastusta, mutta sorsastus karkoittaa linnut Akionlahdelta. Sorsien määrä kasvaa jällleen myöhemmin syys-lokakuussa. Syyskuun lopulla saapuvat sadat joutsenet. Parhaimmillaan voimakkaiden pohjoistuulien aikaan Akionlahdelle voi kerääntyä jopa yli 1000 joutsenta (Pessa 2006). Akionlahden lintuvesialue on ollut mukana valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjelmassa (1981) sen laatimisesta asti osana laajempaa Liminganlahden lintuvesialuetta. Akionlahti on kuitenkin yksinäänkin kansainvälisesti arvokas kohde. Akionlahden Natura alue on EU:n lintudirektiivin mukainen suojelualue (SPA-alue). Akionlahti kuuluu kansainvälisesti tärkeisiin lintualueisiin (IBA-alue) pienempänä osana laajempaa Oulun seudun kerääntymisaluetta (BirdLife Suomi ry 2010). Akionlahden Natura alueen merkitys kosteikkolintulajien levähdysalueena on eri mittareiden mukaan tarkasteltuna hyvin huomattava. Lintuvesityöryhmän (1981, Hyvärisen & Timosen 2009 mukaan) laatiman luokituksen mukaan lintuvesikohteen muutonaikainen merkitys on hyvin huomattava, jos muuttokauden aikana alueella levähtää vesilintuja vähintään ja/tai kahlaajia vähintään ja/tai kohteella on erityistä merkitystä suurten lajien (kurjet, hanhet, joutsenet) levähdyspaikkana. Akionlahden lintuvesialue on kansainvälisesti arvokas levähdysalue, koska siellä levähtää jossakin vaiheessa muuttokautta vähintään 1000 yksilöä kahlaajia kerrallaan.

12 9 Akionlahden lintuvesialuetta voidaan pitää myös merkittävänä pesimäaikaisena ruokailualueena (Hyvärinen & Timonen 2009) Linnustollisesti keskeisimmät alueet Akionlahdella Akionlahden linnustollisesti arvokkaiden alueiden määrittely perustuu alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa (Hyvärinen & Timonen 2009) esitettyihin tietoihin. Kahlaajien kannalta Akionlahden tärkein ja arvokkain alue on Välitörmän ja Nupanlahden niittoalue (liite 2). Vesilinnuston kannalta tärkeimmät alueet sijoittuvat Nupanlahdelle ja Välitörmän Akionlahden puoleiselle ranta-alueelle, sekä toisaalta Akionlahden itäpäähän (Akionlampi). Vielä 1990-luvulla tärkeän Akionlammen alueen merkitys vesilinnuille ja kahlaajille on vähentynyt paikan umpeenkasvun seurauksena. Myös muu ranta-alue Akionlahden etelärannalla sekä Akionsaaren etelärannalla on suhteellisen tärkeää vesilintujen pesimäympäristöä. Vain tiheimmin asutut ja kasvillisuudeltaan hoidetut mökkirannat ovat linnuston kannalta merkityksettömämpiä. 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET MAANKÄYTÖLLE 4.1 Varjakan mantereenpuoleiset alueet Venesataman lähiranta-alueet ovat vesi- ja rantalintujen keskeisiä elinalueita. Häiriöherkimmät lajit esiintyvät kuitenkin kauempana satamasta pääasiassa Akionsaaren länsipäädyn kosteikolla. Maankäytönsuunnittelussa huomioitavana kohteena voidaan pitää venesataman tien etelä- ja lounaispuolella sijaitsevaa vielä varsin yhtenäistä metsäkuviota, jolla tavataan paikoin yleisesti myös lahopuuta (liite 2, liite 3). Metsäkuvio on mm. potentiaalinen pikkutikan ja pohjantikan pesimisympäristö. 4.2 Varjakansaari Varjakansaaressa linnustollisesti arvokkaimmat alueet sijoittuvat sekä kosteikkoisille ranta-alueille että reheville lehtomaisille metsäkuvioille (liite 2, liite 3). Rantaalueiden merkitys kahlaajien elinalueina korostuu erityisesti matalan veden aikoina. Saaren sataman viereinen kuusikko on uuttukyyhkyn keskeinen pesimäpaikka. Mikäli lisääntyvä häirintä aiheuttaa ongelmia lajin pesinnälle, voidaan lajiin kohdistuvia vahinkoja välttää pönttöjen uudelleen sijoittelulla. Varjakansaaressa tulee kuitenkin säilyä riittävän suuri harvapuustoinen metsä, jossa ihmiset eivät liiku säännöllisesti. Mikäli alue muuttuisi kokonaisuudessaan uuttukyyhkylle sopimattomaksi olisi se Suomen pohjoisimman populaation kannalta hyvin vahingollista (Jaakonen 2010). Muut maalinnuston kannalta huomionarvoiset elinympäristöt sijoittuvat saaren keskiosaan rakennuskeskittymän ympäristöön sekä toisaalta Pyydyskarin alueelle, missä lajistoon kuuluu mm. uuttukyyhky.

13 Akionlahden alue Seuraavassa esitetyt toimenpidesuositukset perustuvat pääasiassa Akionlahden hoitoja käyttösuunnitelmassa (Hyvärinen & Timonen 2009) esitettyihin suosituksiin. Akionlahdelle suunnitellut uudet rakenteet ja valtaosa alueen käytöstä on suositeltavaa keskittää Natura-alueen ulkopuolelle Akionsaareen ja lahden etelärannan länsiosaan Rantakyläntien päähän. Akionsaari on jo nykyisin erittäin suosittua virkistys- ja retkeilyaluetta polkuineen, nuotiopaikkoineen ja lintutorneineen. Toimintoja tulee ohjata esimerkiksi opastauluin ja keskittää ihmisvaikutusta kulutuksen ja roskaantumisen vähentämiseksi. Etenkin nuotiopaikkoja olisi syytä vähentää ja pyrkiä keskittämään ne parhaimmille ja suosituimmille paikoille. Akionsaari on myös keskeinen kohde ympäristökasvatukselle ja siten erittäin hyvä paikka luontopolulle. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys esitti kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa Akionsaareen kulkevan penkkatien pohjoispuolisen kosteikkoalueen huomioimista sataman toimintoja laajennettaessa. Sataman vanhalta läjityskasalta on hyvä näkyvyys kyseiselle kosteikolle ja mikäli kasa poistetaan, saattaisi alueelle sijoitettava lintujentarkkailulava palvella vastaavaa tarkoitusta alueen virkistyskäyttäjille. Kohteesta pääsee helposti tarkkailemaan lähellä ruokailevia kahlaajia ja sorsalintuja. Autoilijoiden kulkeminen Akionsaareen penkkatietä myöden tulisi estää, jotta liiallinen häirintä merkittävällä linnustoalueella minimoitaisiin.

14 11 5 KIRJALLISUUS Asanti, T., Gustafsson, E., Hongell, H., Hottola, P., Mikkola-Roos, M., Osara, M., Ylimaunu, J. & Yrjölä, R. 2003: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo. Suomen ympäristö 596. Edita Prima Oy. Helsinki. BirdLife Suomi ry 2010: Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA). IBA-alueluettelo. Internet-dokumentti. Selaupäivämäärä Hyvärinen, M., Timonen, S. 2009: Akionlahden Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Luonnos Oulu. Jaakonen, T., 2010: Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. 2010: Lausunto Varjakan osayleiskaavasta. Koskimies, P. & Väisänen, R.A. 1988: Linnustonseurannan havainnointiohjeet. Helsingin yliopiston eläinmuseo, 2. Painos. Helsinki. Mikkola-Roos, M. 2003: Linnustoselvitykset. Teoksessa: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Naturaarvioinnissa. Suomen ympäristökeskus. Luonto ja luonnonvarat. Ympäristöopas 109. Pessa, J. 1993: Akionlahden linnusto. Oulun yliopisto. Perämeren tutkimusaseman monisteita 24: Pessa, J Pessa, J. 2006: Oulunsalo, Akionlahti. Ympäristöhallinnon internet-dokumentti. Päivitetty Selauspäivämäärä Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. 2010: Lausunto Varjakan osayleiskaavasta. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 2008: Lupapäätös Nro 85/08/2. Akionlahden kunnostaminen. Dnro Psy-2007-y Pöyry Finland Oy 2010: Varjakan osayleiskaava - Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin.. Väisänen, R., Lammi, E. ja Koskimies, P. 1998: Muuttuva pesimälinnusto. Otavan kirjapaino, Keuruu. 567 s..

15 Liite 1 Mittakaava 1: km Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: : : Kartta-aineiston lähde Ympäristöhallinnon Hertta-palvelu Varjakan alueen sijainti sekä yleiskartta.

16 Maalinnuston puolesta huomioitava alue Ranta- ja kosteikkolinnuston puolesta huomioitava alue Tärkeä pesimäalue Erittäin tärkeä pesimäalue Tilaaja Työn nimi Sisältö Linnustollisesti arvokkaat alueet Pöyry Finland Oy PL 20, Tutkijantie 2A, OULU Pvm Mittakaava 1: N:o Liite 2

17 Maalinnuston puolesta huomioitava alue Ranta- ja kosteikkolinnuston puolesta huomioitava alue Tärkeä pesimäalue Erittäin tärkeä pesimäalue Tilaaja Pöyry Finland Oy PL 20, Tutkijantie 2A, OULU Työn nimi Sisältö Linnustollisesti arvokkaat alueet suhteessa osayleiskaavaluonnokseen Pvm Mittakaava 1: N:o Liite 3

18 Laskentojen perustulokset Varjakansaaren ja mantereen puoleisten alueiden osalta. Liite 4 Laskentapäivämäärä Reviirien arvioitu Suojelustatus määrä (muut kuin Laji vesilinnut) EU UHEX EVA AU Tavi Anas crecca x Telkkä Bucephala clangula x Tukkakoskelo Mergus serrator x Isokoskelo Mergus merganser x Tukkasotka Aythua fuligula x Sinisorsa Anas platyrhychos Lapasorsa Anas clypeata Ristisorsa Tadorna tadorna NT Haapana Anas penelope x Laulujoutsen Cygnys cygnus x x Haarapääsky Hirundo rustica Tervapääsky Apus apus Räkättirastas Turdus pilaris Laulurastas Turdus philomelos Punakylkirastas Turdus iliacus Mustarastas Turdus merula Västäräkki Motacilla alba Kirjosieppo Ficedula hypoleuca Harmaasieppo Muscicapa striata Metsäkirvinen Anthus trivialis Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Hernekerrtu Sylvia curruca Lehtokerttu Sylvia borin Pajulintu Phylloscopus trochilus Sirittäjä Phyllosciphus sibilatrix Punarinta Erithacus rubecola Hippiäinen Regulus regulus Varis Corvus corone Korppi Corvus corax Harakka Pica pica Ruskosuohaukka Circus aeroginosus x NT Luhtahuitti Porzana porzana x Rantasipi Actitis hypoleucos x Tylli Charadrius hiaticula x Kurki Grus grus x Isokuovi Numenius arquata x Valkoviklo Tringa nebularia x Punajalkaviklo Tringa totanus Taivaanvuohi Gallinago gallinago Lehtokurppa Scolopax rusticola Meriharakka Haematophus ostralegus Merilokki Larus marinus Harmaalokki Larus argentinus Pikkulokki Larus minutus x Naurulokki Larus ridibundus VU Kalalokki Larus canus Kalatiira Sterna hirundo x Lapintiira Sterna paradisae x Käki Cuculus canorus NT Suopöllö Asio flammeus x Sepelkyyhky Columba palumbus Uuttukyyhky Columba oenas x Käpytikka Dendrocopus major Leppälintu Phoenicurus phoenicurus x Tilhi Bombycilla carrulus Järripeippo Fringilla montifringilla Peippo Fringilla coelebs Urpiainen Carduelis flammea Vihervarpunen Carduelis spinus Punavarpunen Carpodacus erythrinus Rautiainen Erithacus rubecula Punatulkku Pyrrhula pyrrhula Sinitiainen Parus caeruleus Talitiainen Parus major Kuusitiainen Parus ater Pensastasku Saxicola rubetra NT Keltasirkku Emberiza citrinella Pajusirkku Emberiza schoeniclus Yhteensä (1) 11 2

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M607155 1.10.2007 9M606143 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Kartoituslaskenta 2 3 TULOKSET 3 3.1 Mustasaaren itäpuolinen osa-alue 3 3.2 Säilynneva,

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Tilaaja Kalajoki Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 15.1.2013 Viite 82143508 KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16.10.2009 67090252 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 9M609143 1 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄ... 2 2.1 Linjalaskenta... 2 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 Pirkka Aalto Johdanto ja selvitysalueen yleiskuvaus Tämä linnustoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patokankaan (Patovaaran) alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki

Lisätiedot

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M607155 30.11.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 22.10.2005 VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 0 Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA... 1 2.2 PESINTÄAIKAINEN LASKENTA... 1 3 TULOKSET...

Lisätiedot

JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013

JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013 JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013 Ympäristökonsultointi Jynx Oy Kaarinan kaupungin rakennuttama lintulava on hyvin suosittu retkeilykohde. Kuva: Jynx Oy. Johdanto Kaarinan kaupunki tilasi loppuvuodesta

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 APUS RY:N RAPORTTEJA 2 2015 Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 4 Tulokset... 4 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2016 Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 Juha Honkala Jukka Tanner Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Hyvinkään seurakunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys RAPORTTI 7.10.2011 JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot 1 3.2 Maastokartoitukset 2 4 LUONNONYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi LINNUSTOSELVITYS 16UEC0194 20.12.2012 VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENTAMENETELMÄ... 3 3 TULOKSET... 3 3.1 Linnuston yleiskuvaus... 3 3.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy RAAHEN KAUPUNKI ja RAAHEN SATAMA AITTALAHDEN JA SOMERONLAHDEN LINNUSTOSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Aittalahden ja Someronlahden linnustoselvitys P12075 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2009 Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Tuusulan kunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 55/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMEN OYJ Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [Asiakasnro-projektinro] Raportti 1 (9)

Lisätiedot

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE0466 25.5.2011 16WWE0466 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 Kevätmuuttoselvitys... 1

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi NATURA TARVEARVIOINTI 16USP0142.6501.NAT 4.10.2013 PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto Natura tarvearviointi 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Ojakylänlahden, Hailuodon pohjoisrannan sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009 Mustakurkku-uikku kuuluu Akionlahden pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 5 Tulokset... 5 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

SIMON KARSIKON SUUNNITTELUALUEIDEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

SIMON KARSIKON SUUNNITTELUALUEIDEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SIMON KARSIKON SUUNNITTELUALUEIDEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja käytetyt menetelmät... 4 3.1 Kartoituslaskentamenetelmä... 4 4.1 Alueella pesivät

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Niemijärvi-Itäjärven

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 28.8.2008 Seitap Oy 2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. SUOJELUALUEET JA -OHJELMAT 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat 3 2.2. Luonnonsuojelu-, vesi- ja

Lisätiedot

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä RAPORTTI 16USP0037 8.11.2011 UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä Pieksämäki 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 2 2.1 Luonnon yleiskuvaus 2 2.2 Suojelualueet

Lisätiedot

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Suo-Valkeinen 2.Liimonlampi 3. Kaijat 4 4. Kuokkalammit 5. Keskimmäinen Louhilampi 6. Valkealampi 5

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Pudasjärven Kuokkasuon pesimälinnustoselvitys 2008 Suomen Luontotieto Oy Vapo Oy Toinen alueella pesineistä pikkusirkkukoiraista rengastettiin Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. - MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 6.. Johdanto Päijät-Hämeen maakuntaliitto tilasi Päijät-Hämeen lintutieteelliseltä

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011 Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 115/2011 Tuomas Syrjä Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys 2008 Vapo Oy Liro Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja käytetyt menetelmät... 4

Lisätiedot

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ-

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- LINNUSTOSELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN

Lisätiedot

KIVITAIPALEEN OSAYLEISKAAVA Tarkennuksia alueen linnustollisiin arvoihin

KIVITAIPALEEN OSAYLEISKAAVA Tarkennuksia alueen linnustollisiin arvoihin Kivitaipaleen osayleiskaava 1 (4) KIVITAIPALEEN OSAYLEISKAAVA Tarkennuksia alueen linnustollisiin arvoihin 1. Aineisto ja menetelmät Kivitaipaleen OYK:n suunnittelualueella ei ole tehty erillisiä linnustoselvityksiä

Lisätiedot

VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS 9M031128 21.8.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS 1 Polvisuon linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA...

Lisätiedot

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi 28.5.2007 1. Yleistä...1 2. Tutkimusmenetelmät...2 3. Räskin-Syvälahdenpohjan vesi- ja rantalinnusto 2007...3 4. Soininlaakson

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

HYVINKÄÄN RITASSAARENSUON VOIMAJOHTOJEN VAIKUTUS LINNUSTOON

HYVINKÄÄN RITASSAARENSUON VOIMAJOHTOJEN VAIKUTUS LINNUSTOON 1/52 HYVINKÄÄN RITASSAARENSUON VOIMAJOHTOJEN VAIKUTUS LINNUSTOON PERTTI KOSKIMIES, VILHO KUNTSI, TIMO METSÄNEN, SEPPO NIIRANEN & PEKKA TOIMINEN Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry. PL

Lisätiedot

K O K E M Ä E N S Ä Ä K S J Ä R V E N V E S I - J A L O K K I L I N T U L A S K E N T A R IS TO VI LÉ N

K O K E M Ä E N S Ä Ä K S J Ä R V E N V E S I - J A L O K K I L I N T U L A S K E N T A R IS TO VI LÉ N K O K E M Ä E N S Ä Ä K S J Ä R V E N V E S I - J A L O K K I L I N T U L A S K E N T A 2 0 1 4 R IS TO VI LÉ N JOHDANTO Sääksjärven linnustoa on laskettu aiemmin vuosina 1992 (Nuotio, K. ym.) ja 2007

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Timo Metsänen Johdanto Artjärven kirkonkylän tärkeä lintualue on järvien, rantaniittyjen, kosteikkojen ja tulvapeltojen muodostama kokonaisuus

Lisätiedot

Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012

Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012 Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012 Osa Vähäjärven länsipään pienestä naurulokkikoloniasta. Samalla kohdalla osmankäämikössä esiintyy myös viitasammakko. Kuva Pekka Rintamäki.

Lisätiedot

TORNION RÖYTÄN TUULIVOIMALAT. Lähisaarten pesimälinnuston kartoitus 2011. Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry. Johdanto

TORNION RÖYTÄN TUULIVOIMALAT. Lähisaarten pesimälinnuston kartoitus 2011. Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry. Johdanto TORNION RÖYTÄN TUULIVOIMALAT Lähisaarten pesimälinnuston kartoitus 2011 Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry Johdanto Tutkimuksen tilaaja oli Ramboll Oy. Kartoituksen kohteena olivat nykyisellä ja suunnitellulla

Lisätiedot

ALVAJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS

ALVAJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA ALVAJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Alvajärven linnustoselvitys

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

Vapo Oy Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka 16WWE

Vapo Oy Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka 16WWE Vapo Oy Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka 16WWE0987 30.9.2010 16WWE0987 Vapo Oy; Lintunevan linnustoselvitys Vapo Oy: Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄ...

Lisätiedot

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 LIITE2 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen 1 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä...

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys Raportti ID: 1 576 621 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta 3 Tulokset 3.1 Maalintujen linjalaskenta Kesän 2006 linjalaskentojen tulokset ovat taulukossa 5. Taulukossa lajin tiheys on pää- ja apusarkahavainnoista laskettu tiheys (Järvinen & Väisänen 1983). Dominanssi

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 PÄIVITETTY 16.09.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Matti J. Koivula Kannen kuva: nuori aroharmaalokki variksien ja harmaalokkien seurassa. 24.10.2015. Raporttiin viitataan

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke Hanhikivenydinvoimalaitoshanke PyhäjoenHanhikivenkeväinenmuutonseurantajaNatura alueidennykytilakeväällä2009 SamiLuoma SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 KEVÄTMUUTON SEURANTA JA LEPÄILIJÄT 2.1 Menetelmät 2.2

Lisätiedot

Kauniaisten linnustoselvitys 2005

Kauniaisten linnustoselvitys 2005 Kauniaisten linnustoselvitys 2005 1 Tapio Solonen Luontotutkimus Solonen Oy Helsinki 2005 1. Johdanto Kauniaisten kaupunki tilasi 6.5.2005 Luontotutkimus Solonen Oy:ltä linnustoselvityksen Kauniaisissa

Lisätiedot

Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö. Linnustoselvitys

Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö. Linnustoselvitys Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö Linnustoselvitys Yleiskaava-alueen linnustoselvityksen on laatinut Raimo Laurila Suomenselän Lintutieteellisen yhdistyksen toimesta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS 2001-2003 Järvenpään kaupunki Ympäristötutkimus Metsätähti Oy Juha Honkala, Seppo Niiranen, Ari Lavinto Järvenpään linnustotutkimus 2001-2003 2 TIIVISTELMÄ Järvenpään lintuatlas

Lisätiedot

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Luontoselvitys 23.8.2010 Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 1 1. Johdanto Porin Ahlaisiin suunnitellun tuulivoimapuiston viitteellinen pinta-ala on noin 6 km 2 ja se sijoittuu meren ja Valtatie 8:n väliin (Liite 1).

Lisätiedot