Johtamisen tulevaisuus Intohimoisesti sitoutunut vetovoimainen henkilöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtamisen tulevaisuus Intohimoisesti sitoutunut vetovoimainen henkilöstö"

Transkriptio

1 Johtamisen tulevaisuus Intohimoisesti sitoutunut vetovoimainen henkilöstö Tuomo Alasoini tuomo.alasoini(at)tekes.fi

2 Työpaikalla on toteutettu viimeisen 3 vuoden aikana mittavia uudelleenorganisointeja (%) (Eurooppalainen työolotutkimus 2010) 60 Kyllä Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa UK Ranska Italia EU27 Kyllä

3 Katsoo, että pystyy tekemään nykyistä työtään 60-vuotiaana (%) (Eurooppalainen työolotutkimus 2010) Norja Irlanti A-maat Ruotsi UK Tanska Suomi Saksa EU v. 50+ v.

4 Väestöennusteeseen perustuva väestöllinen huoltosuhde Suomessa vuosina (Tilastokeskus 2009)

5 Vanhushuoltosuhteen (65+/15 64-vuotiaat) kehitys Suomessa ja EU25-maissa vuosina (%) (Eurostat 2007) Suomi EU25

6 Työvoimaosuuksia (%) eri ikäryhmissä vuosina (Tilastokeskus) v v v

7 Sotien jälkeiset suuret ikäluokat kokevat entisen hyvän työelämän olevan uhattuna Uhka nro 1: joustavuutta, nopeaa reagointia ja jatkuvaa uudistumista painottava työnantajaretoriikka, joka pyrkii kirjoittamaan uudelleen työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta säätelevän hiljaisen psykologisen/moraalisen sopimuksen. ( mikä on työssä arvokasta, tavoittelemisen arvoista ja kohtuullista? ). Uhka nro 2: uuden sukupolven erilainen arvomaailma ja työorientaatio ( onko sopivaa olla työaikana facebookissa? ).

8 Työvoiman jakautuminen eri sukupolviin Suomessa vuosina (%) (pohjaluvut: Työvoima raportti) Varhaisemmat sukupolvet ( 1944) Sotien jälkeisten suurten ikäluokkien sukupolvi ( ) X-sukupolvi ( ) Y-sukupolvi ( ) Myöhäisemmät sukupolvet 8 28 (1998 ) Yhteensä (%)

9 Y-sukupolvea kuvaavia ominaisuuksia Vaativia Itsekeskeisiä Kärsimättömiä Vapautta rakastavia Mielihyvää etsiviä Arvoherkkiä Aktiivisesti osallistuvia Yhteistyökykyisiä Innovatiivisia Uutta teknologiaa taitavasti hyödyntäviä

10 Suomen työelämä on murrosvaiheessa Murrosta tuottavat teknologioiden kehittyminen globalisaation eteneminen ympäristökysymysten ajankohtaistuminen väestön ikääntyminen sukupolvisiirtymä yhteisöllisissä suhteissa ja arvoissa tapahtumassa olevat muutokset. Uudistumista edesauttavia tekijöitä Suomessa ovat työvoiman korkea osaamistaso teknologinen edistyneisyys ja ennakkoluulottomuus johdon ja henkilöstön yhteistoiminnan pitkäaikainen perinne lukuisten kehittämisohjelmien ja -projektien myötä syntynyt kehittämisosaaminen

11 Tarve uudistaa johtamisen periaatteita Johtamisen periaatteet = johtamista ohjaavia perustavaa laatua olevia käsityksiä tai uskomuksia siitä, millaisia ihmiset ovat perusluonteeltaan, mikä motivoi ihmisiä ja mikä saa heidät toimimaan tuloksellisesti. Uudenlaisten ihmisten johtamisen periaatteiden tulee olla yhteensopivia meneillään olevassa vuorovaikutuksellisen ICT:n kehitykseen (mm. web 2.0) perustuvassa teknis-taloudellisessa murroksessa ja sukupolvimurroksessa (Y-sukupolvi) korostuvien ihmisten ajattelua ja toimintaa ohjaavien piirteiden kanssa.

12 Tulevaisuuden johtamisen periaatteita avoimuus (mm. valmius hankkia ja hyödyntää oman organisaation ulkopuolista tietoa sekä antaa sitä vastavuoroisesti ulospäin) yhteistoiminnallisuus (mm. valmius yhteistyöhön oman organisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa) kokeilevuus (mm. valmius edistää uusien ideoiden kehittelyä ja kokeilemista omassa organisaatiossa) moniarvoisuus (mm. valmius edistää, hyödyntää ja yhdistää moninaista ja monenlaisista lähteistä saatavaa tietoa ja osaamista) yhteisöllisyys (mm. valmius ymmärtää yhteisöllisen toiminnan tuottavuuspotentiaali ja edistää ja hyödyntää sitä) meritokraattisuus (mm. valmius hankkia ja hyödyntää erilaista tietoa ja osaamista sekä erilaisia näkemyksiä niiden esittäjän hierarkia- tai statusasemasta riippumatta)

13 Ihmisen kriittiset ominaisuudet arvonluonnin näkökulmasta ja nykytilanne (alkuperäinen idea Hamel 2007) Ihmisen kriittiset ominaisuudet Merkitys arvonluonnille Tilanne johtamisen kannalta 2010-luvun alussa Kuuliaisuus 0 % Tuttuja asioita, joiden hallintaan on vuosien varrella kehittynyt paljon liikkeenjohdollista Ahkeruus 5 % Älyllinen osaaminen osaamista. Globalisaatio ja teknologinen murros ovat johtaneet merkityksen radikaaliin vähenemiseen arvonluonnissa. 15 % Asia, jota on viime vuosina opittu ymmärtämään johtamisessa yhä paremmin. Globalisaatio ja teknologinen murros ovat samalla lailla johtamassa merkityksen vähenemiseen kilpailuedun lähteenä. Aloitteellisuus 20 % Asioita, joiden merkitys on alettu vähitellen ymmärtää, mutta joiden systemaattinen Luovuus 25 % Innostunut 35 % sitoutuminen hyödyntäminen kilpailuedun lähteenä on osaamisen puutteen johdosta vielä alkuvaiheessa.

14 Tulevaisuuden työn organisoinnin periaatteita hajautuneisuus (päätösvaltaa ja vastuuta delegoidaan) itseohjautuvuus (yksiköillä on merkittäviä vapausasteita toiminnassaan) prosessisuuntautuneisuus (yksiköt vastaavat suurista prosessikokonaisuuksista) asiakasohjautuvuus (yksiköt ohjautuvat asiakkaan arvonluonnin vaatimusten mukaisesti) kehkeytyvyys (organisaatio elää ja kehittyy myös alhaalta käsin) tiimimäisyys (päätösvaltaa käytetään ja vastuuta otetaan yhteisöllisesti) verkostoituneisuus (yksiköt hyödyntävät erilaisia kumppanuuksia) ketteryys (organisaatio kykenee rakenteellisiin muutoksiin ja uudistumaan)

15 Uudenlaiset työn organisoinnin ja työnteon tavat Näihin yleisiin periaatteisiin perustuvat uudenlaiset työn organisoinnin ja työnteon tavat voivat olla hyvin erilaisia. Yhteisiä piirteitä niille ovat erityisesti, että johtaminen muuttuu entistä enemmän jaetuksi toiminnaksi työtä tehdään entistä yksilöllisemmin tavoin työtä tehdään entistä hajautetummin erilaisissa paikoissa, erilaisina aikoina ja erilaisissa verkostoissa vaihtelevin kokoonpanoin. Niiden leviämisen yhtenä tärkeänä edellytyksenä on ICT-sovellutusten jatkuva kehittyminen, joka luo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tietojen käsittelyn kustannusten alenemiselle, konnektiivisuudelle ja tietovarantojen digitalisoinnille.

16 Kestävän johtamisen agenda Innostavien päämäärien ja arvojen luominen Yhteisten merkitysten rakentaminen Innovointiin osallistaminen Työnteon ehtojen muuttaminen yksilöllisemmiksi

17 Työn tarkoitus ja mielekkyys askarruttavat Oman työn tarkoitus ja mielekkyys sekä työn merkityksellisyys itselle ylipäätään askarruttavat ihmisiä yhä enemmän. Tämä johtuu yhtäältä itse työn muuttumisesta. Yhä useampi tekee työtä, joka edellyttää suurta joustavuutta ja jossa tehtävien rajat ovat väljiä ja tulkinnanvaraisia. Oman työn tarkoitus ja mielekkyys sekä työn merkityksellisyys askarruttavat ihmisiä myös siksi, että työkeskeisyys on menettämässä otetta suomalaisista velvollisuusetiikasta kumpuavana yhteiskunnallisena arvona. Ansiotyöhön sitoutumisesta on tulossa ehdollisempaa.

18 Innostavien päämäärien ja arvojen luominen Organisaatiot eivät kilpaile keskenään vain työvoimasta, vaan myös ihmisten sieluista eli työn merkityksellisyydestä ihmisille suhteessa muihin merkityksellisyyden lähteisiin. Ylimmäisenä haasteena organisaatioille on pystyä tarjoamaan sellaisia päämääriä ja niiden saavuttamista ohjaavia arvoja, jotka ovat ihmisille riittävän houkuttelevia ja auttavat heitä pitämään työtään itselleen merkityksellisenä. Haasteena on samanaikaisesti sekä päämäärien ja arvojen ymmärrettävyys että niiden hyväksyttävyys. Organisaation päämäärien ja arvojen pitää olla muuten kuin puhtaan taloudellisesti kuvattuja, jotta niistä voisi muodostua työntekijöille heitä energisoivia ja mobilisoivia voimanlähteitä.

19 Organisaatioiden ohjauskeinojen muutos Kun toiminta on suhteellisen vakiintunutta ja toistuvaa, voidaan työtehtävät pilkkoa tarkkaan määritellyiksi kokonaisuuksiksi. Esimieheksi valitaan henkilö, joka tuntee toiminnan ja yksittäiset tehtävät riittävän hyvin ja osaa neuvoa ongelmien esiintyessä. Toiminnan monimutkaistuessa ei yksittäisen esimiehen aika enää riitä tähän. Tällaisessa tilanteessa pitää luoda riittävää laatutasoa tai menettelytapoja koskevia ohjeita ja standardeja, jotka työntekijöiden pitää omaksua. Kun joudutaan ratkaisemaan aidosti uudenlaisia tilanteita tai pyritään kehittämään tuotteita, palveluja tai koko toimintaa, tarvitaan laaja-alaista yhteistä ymmärrystä siitä, mihin ollaan pyrkimässä. Mukaan kuvaan astuvat organisaation arvot, visiot ja strategiset päämäärät.

20 Työ laajenee ja sen rajat hämärtyvät Kontrolliraja viittaa siihen alueeseen työssä, johon työntekijä voi itse vaikuttaa ja jota hän voi kontrolloida. Huomioraja tarkoittaa sitä aluetta työssä, jonka sisällä olevat asiat vaikuttavat työhön ja jotka työntekijän tulee tästä syystä huomioida työssään. Työhön sisältyvä epävarmuusalue tarkoittaa kontrollirajan ulkopuolista mutta huomiorajan sisäpuolelle sijoittuvaa aluetta.

21 Kontrolli- ja huomioraja vanhassa ja uudessa työssä (Kira 2003) Kontrolliraja Kontrolliraja Huomioraja Huomioraja

22 Dialogisen vuoropuhelun merkitys korostuu Jatkuvasti uudistuvissa organisaatioissa tarvitaan jatkuvaa sisäistä vuoropuhelua yhteisen ymmärryksen luomiseksi ja säilyttämiseksi. Avaimena tähän on esimiesten sekä tiimien ja niiden työntekijöiden yhteinen toiminnan ja omien kehitysmahdollisuuksien jatkuva kriittinen arviointi dialoginen vuoropuhelu. Vuoropuhelu on dialogista silloin, kun sen osapuolet ovat keskinäisen vuorovaikutuksensa yhteydessä valmiita kuuntelemaan ja ymmärtämään aidosti toisiaan sekä sen myötä myös valmiita analysoimaan kriittisesti omia lähtökohtiaan ja muuttamaan niitä. Tällaisia yhteisten arvojen, visioiden ja strategisten päämäärien mukaan aidosti ohjautuvia työyhteisöjä voidaan kutsua merkitysyhteisöiksi.

23 Itseohjautuvuuden paradoksi Työntekijöiden ja tiimien kyky itseorganisointiin ja itseohjautuvuuteen ei ole useinkaan mahdollista ilman työntekijöiden ja tiimien sekä näiden esimiesten entistä tiiviimpää vuorovaikutusta. Itseohjautuuvuden ei pitäisi merkitä niinkään esimiestyön määrällisen tarpeen vähenemistä kuin tarvetta sen laadulliseen, sisällölliseen kehittymiseen.

24 Työyhteisötaidot ja jaettu johtajuus Tarvitaan lähiesimiehiä, joilla on kykyä kuunnella ja antaa tilaa erilaisille näkemyksille sekä sitoutua aidosti ja kokonaisvaltaisesti tällaiseen vuoropuheluun ja siihen perustuvan yhteisen ymmärryksen synnyttämiseen. Dialoginen vuoropuhelu ja yhteisten merkitysten syntyminen edellyttävät, että ihmiset voivat luottaa toisiinsa. Dialogisten esimiestaitojen ohella entistä tärkeämmiksi tulevat työntekijöiden työyhteisötaidot: mm. valmius tukea ja auttaa toisia, vastuullinen resurssien, vapauksien ja valtuuksien käyttö, kyky yhteistyöhön työtovereiden ja esimiesten kanssa sekä oman aktiivisen panoksen antaminen myös laajemmin organisaation tai yhteisön toiminnan kehittämiseen. Näin johtajuudesta voi tulla luonteeltaan jaettua.

25 Työyhteisötaitojen ja -osaamisen laajeneminen verkostotaidoiksi ja -osaamiseksi Näissä on keskeistä kyky löytää ja muodostaa erilaisia verkostoja tai muita yhteisöjä sekä kyky toimia menestyksellisesti moninaisissa ja nopeasti muuttuvissa verkostoissa ja yhteisöissä. Uusina taitoina korostuvat mm. Kyky dialogisuuteen Kyky hajautettuun johtamiseen Kyky itseorganisoitumiseen Kyky monimutkaisten kokonaisuuksien ja erilaisten tehtävien ja osaamisten liittymäpintojen ymmärtämiseen. Työelämän tunnetaidot ja arvo-osaaminen

26 Työntekijöiden rooli kasvaa innovoinnissa Markkinat muuttuvat nopeammin: Tarvitaan nopeaa ja kevyesti organisoitua ideointia, innovointia ja muuta kehittämistä, jolle on ominaista asiakkaiden ja käyttäjien tarpeiden hyvä tuntemus sekä läheinen yhteistyö näiden kanssa. Talous verkostoituu: Innovaatiotoimintaa siirtyy isoista yksiköistä pieniin, joissa myös erikoistuneet t&k-resurssit ovat tavallisesti pienemmät. Ne innovoivat osallistamalla henkilöstöään laajemmin. Työvoiman osaaminen nousee: Työvoiman koulutus- ja osaamistaso on nykyään Suomessa maailman huippua ja ihmisillä on hyvät valmiudet osallistua työpaikoillaan monimutkaistenkin ongelmien käsittelyyn. Monien työtehtävät ovat myös muuttuneet entistä enemmän tieto- ja ajattelutyöksi, johon sisältyy jo lähtökohtaisesti ongelmanratkaisua.

27 Innovaatiodemokratiaa edistäviä piirteitä organisaatiossa (lähde: Kesting & Ulhøi 2010) Johdon henkinen tuki: lupa suunnata resursseja innovointiin ja työntekijöiden mentorointi uusien ideoiden luomiseksi. Johdon resursointi: aika, osaaminen ja verkostot. Päätöksenteon hajauttaminen. Yhteisöllinen palkitseminen. Luottamukseen perustava yhteistoiminnallinen työkulttuuri

28 Innovaatiodemokratian synnyttämiä mahdollisia työhyvinvointiongelmia ja niiden ratkaisukeinoja Mahdollinen ongelma Työn kuormittavuus lisääntyy, jos innovointi koetaan lähinnä vain ylimääräisenä työnä. Ihmiset turhautuvat, jos innovointiin käytetty aika ja työpanos eivät johda näkyviin tuloksiin. Eriarvoisuuden kokeminen yleistyy henkilöstön keskuudessa, jos innovoinnin resurssoinnin ja tulosten/ vaikutusten koetaan jakautuvan epäoikeudenmukaisesti. Työyhteisön sisäiset jänniteet ja ristiriidat lisääntyvät ja yhteistyö heikkenee, jos innovointia ei koeta yhteisölliseksi prosessiksi. Ratkaisukeino Henkilöstölle pitää tarjota riittävät kannusteet ja resurssit innovointiin: ajankäyttö, osaaminen, palkitseminen ja mahdollisuus hyödyntää erilaisia asiantuntijaverkostoja. Innovointia pitää suunnata organisaation strategisten tavoitteiden mukaisesti ja organisaatiolla pitää olla valmiudet käsitellä ja hyödyntää uusia ideoita joustavasti. Organisaatiossa pitää luoda pelisäännöt siihen, kuinka eri yksiköiden mahdollisuuksia innovointiin tuetaan ja kuinka innovoinnin tuloksia/vaikutuksia voidaan käsitellä jo ennakoivasti. Innovoinnissa pitää korostaa yhteisöllisen luovuuden merkitystä ja organisaation pitää palkita henkilöstöä hyvistä saavutuksista yhteisöllisesti.

29 Työstä hyvinvointia osallisuuden kautta Toimintaympäristön muuttuessa ei työhyvinvointia ole enää helppoa edistää ensisijaisesti joidenkin työn sisältöä kuvaavia piirteiden kautta. Tärkeämpää on se, kuinka ihmiset kykenevät osallistumaan mielekkäästi kokemallaan tavalla työpaikkansa muutosprosesseihin. Osallisuuden kokeminen muutoksissa on keino, jota kautta oma työ on mahdollista nähdä ymmärrettävänä, hallittavana ja mielekkäänä.

30 Osallisuus ja henkinen koherenssi Osallisuus uuden tiedon tuottamisen prosesseissa auttaa lisäämään ihmisen ymmärrystä oman organisaationsa ja sen ympäristön tapahtumista parantamalla hänen mahdollisuuksiaan löytää loogisia yhteyksiä erilaisten asioiden ja ilmiöiden väliltä. Osallisuus auttaa lisäämään hallinnan tunnetta asioista ja tapahtumista, joilla on vaikutuksia ihmisen ja hänen työnsä kannalta. Hallinnan tunteen pitää tietysti heijastaa myös jonkinlaista realistista hallinnan mahdollisuutta, jotta se voisi säilyä pitkällä aikavälillä. Osallisuus auttaa löytämään merkityksellisyyttä niistä asioista, joita omassa organisaatiossa ja sen ympäristössä on meneillään. Tämä lisää mahdollisuuksia antaa positiivisia arvolatauksia eri asioille ja sitoutua niihin vahvemmin.

31 Työnteon ehtojen yksilöllistäminen Kyvystä saada työntekijät osallistumaan ja antamaan panoksensa tuotteiden ja palvelujen sekä oman työyhteisönsä toiminnan kehittämiseen tulee jatkossa tärkeä kilpailutekijä entistä useammalle työorganisaatiolle. Monelle ihmiselle jo itse osallistuminen ja tätä kautta syntyvä osallisuuden kokeminen voi olla tärkeää. Ihmiset kuitenkin haluavat osallistumisensa ja sitoutumisensa vastapainoksi työnantajaltaan joustavuutta työajoissa ja muissa työnjärjestelyissä harrastuksiinsa, perhe-elämän velvollisuuksiinsa tai ylipäätään omien arvojensa mukaisen elämäntapansa ja -tyylinsä toteuttamiseen. Tulevaisuudessa entistä useammat ihmiset edellyttävät mahdollisuutta tuunata työtään yksilöllisesti.

32 Työnteon ehtojen yksilöllistäminen johtamisen haasteena Työnteon ehtojen yksilöllistäminen ei ole vailla riskejä. Erityisen tärkeiksi nousevat kysymykset läpinäkyvyydestä, oikeudenmukaisuudesta ja tasavertaisuudesta. Yksilöllistämisessä ei ole kyse paluusta aikaan ennen massatuotannon, byrokraattisten organisaatioiden ja kollektiivisten työehtosopimusten leviämisen myötä tapahtunutta työnteon ehtojen säänneltyä yhdenmukaistamista. Kyse on uudenlaisesta hienoviritteisestä henkilöstöjohtamisen strategiasta, joka auttaa organisaatioita parantamaan niiden kykyä luoda arvoa edistämällä työntekijöiden aloitteellisuutta, luovuutta ja innostunutta sitoutumista työhön.

Työelämäinnovaatioita koskevan tiedon ja osaamisen aktivointia tutkimuksen ja kehittämisen avulla

Työelämäinnovaatioita koskevan tiedon ja osaamisen aktivointia tutkimuksen ja kehittämisen avulla Työelämäinnovaatioita koskevan tiedon ja osaamisen aktivointia tutkimuksen ja kehittämisen avulla Näkemyksiä Tekesin suunnasta Tuomo Alasoini tuomo.alasoini(at)tekes.fi Lähtökohtana osallistavan innovoinnin

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Tuomo Alasoini 1 Johdanto Yritysten toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset luovat niille uusia mahdollisuuksia hankkia

Lisätiedot

tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla?

tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla? Mitä työelämän muutoksen tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla? Anu Järvensivu 1 Tuomo Alasoini 2 Artikkelissa perustellaan uudenlaisen tulevaisuussuuntautuneen työelämän muutoksen tutkimuksen tarvetta

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

raportteja 68 Henkilöstön sitoutuminen johtamisen haasteena innovaatiokilpailun aikakaudella Näkökulmia parempaan työelämään HELSINKI 2009

raportteja 68 Henkilöstön sitoutuminen johtamisen haasteena innovaatiokilpailun aikakaudella Näkökulmia parempaan työelämään HELSINKI 2009 Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät 61 raportteja 68 HELSINKI 2009 Henkilöstön sitoutuminen johtamisen haasteena innovaatiokilpailun aikakaudella Näkökulmia parempaan työelämään Tuomo Alasoini Tuomo

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009

Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 47 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 ISBN 978-952-216-096-6 (painettu) ISSN 1457-7933 (painettu) Painopaikka: Tampereen yliopistopaino Juvenes Print Oy, Tampere

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Pro gradu -tutkielma Johtaminen ja organisaatio Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Juhani Riihola FLOW N KOKEMUKSET TYÖELÄMÄSSÄ Tunnejohtajuudella hyvinvoivaan työyhteisöön Sosiaali- ja terveyshallintotieteen kandidaatintutkielma VAASA 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Sisäinen yrittäjyys

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä

Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä Tietoa työstä TUTKIMUSOHJELMAN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT, TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TOTEUTUS Sirpa Syvänen Antti Kasvio Kaija Loppela Susanna Lundell Sari Tappura

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot