Näkökulmia työelämäpedagogiikkaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökulmia työelämäpedagogiikkaan"

Transkriptio

1 Näkökulmia työelämäpedagogiikkaan Päivi Tynjälä Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto LCCE -seminaari Luennon tarkoitus: - esitellä erilaisia malleja ja näkökulmia, joita on mahdollista hyödyntää arvioitaessa LCCE-mallia 1

2 Ekologiset periaatteet (Kemmiset al2012; Kemmis& Heikkinen 2012) Verkostot(Networks) Sisäkkäiset systeemit(nested systems) Ekologiset lokerot(niches) Keskinäinen riippuvuus (Interdependence) Monimuotoisuus (Diversity) Syklit(Cycles) Virtaukset(Flows) Kehitys(Development) Dynaaminen tasapaino(dynamic balance) Koulutuksen ja työelämän suhde: Työharjoittelumallit (Guile& Griffiths, 2001; Griffiths& Guile2003) Perinteinen malli: tavoitteena sopeutuminen Kokemuksellinen malli: itsetuntemuksen kehittäminen Avaintaitomalli: Työprosessimalli: taitojen kehittyminen ja arviointi systeemiajattelun kehittyminen Konnektiivinen malli: monikontekstuaaliset ja konnektiiviset taidot reflektiivinen ammattilainen työn kehittäminen Tiivis yhteistyö koulutuksen ja työelämän välillä, formaalisen ja informaalisen oppimisen kytkentä 2

3 Konnektiivinen työharjoittelumalli (Guile& Griffiths, 2001; Griffiths& Guile2003) - painottaa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä - korostaa eri tiedon muotojen yhteyttä ja yhdistämistä (esim. teoreettinen / käytännöllinen; formaali / informaali) - uuden tiedon ja uusien käytäntöjen kehittäminen Neljä käytäntöä, joiden avulla mallia toteutetaan: - Ajattelu: teoreettinen tieto tarjoaa käsitteellisiä välineitä, joiden avulla voidaan ymmärtää, kyseenalaistaa ja kritisoida työpaikan olemassa olevia käytäntöjä - Dialoginen tutkiva oppiminen: yhteistoiminnallinen tutkiva ote ja käytäntöjen kehittäminen - Rajojen ylittäminen - Tietojen ja taitojen käyttäminen eri ympäristöissä (resituating) Models for developing work life skills in higher education (Nykänen & Tynjälä, 2012) Structuralfactors Specialist Model Integrative Model Model of Networked Culture WP relations taken Several teachers care of by specialists involved in workplace collaboration Pedagogicalfactors Theory and practice are separated Interrelationships between teaching, learning, guidance and student well-being Separate roles of teacher, learner, and councelor Theory and practice are integrated (to some extent) Teaching, learning and guidance become more integrated WP collaboration embedded in structures and curriculum Theory and practice are merged. All parties (including teachers & WPs learn) Teaching, learning, guidance and taking care of students wellbeing are merged 3

4 Ulottuvuudet /dimensiot Rakenteet Pedagoginen ulottuvuus Opetuksen, oppimisen, ohjauksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin suhteet Koulutuksen ja työelämän yhteys Verkostoituminen Johtaminen Työelämätaidot opetussuunnitelmassa Asiantuntemuksen elementit Näkökulma työelämätaitojen oppimiseen Koulutuksen eri toimintojen suhteet Työelämätaitojen kehittämisen mallit (Nykänen & Tynjälä 2012) Spesialistimalli Integroitumalli Verkostoituneen kulttuurin malli Keskitetty spesialisteille Huolehditaan yhdessä Upotettu rakenteisiin, perustehtävän määrittelyyn ja opetussuunnitelmaan Ohutta koulutuksen ja Perustuvat henkilösuhteille Laajat intituutioiden henkilöstöjen työelämän välillä ja opiskelijoiden väliset verkostot. Opetussuunnitelmatyö jaettua, johtaminen ohutta Erilliset kurssit Teoreettinen, käytännöllinen ja itsesäätelytieto erillisiä Työelämätaitojen näkyväksi tekemisen tarve Oppiminen, opetus ja ohjaus erillisprosesseja. Opettajien, ohjaajien Selkeät, erilliset oppijan, ja opiskelijoiden roolit opettajan ja ohjaajan roolit Opettajat innovoivat yhdessä, johtajilta edellytyksiä työlle Integroitu osassa opintoja tiiviisti substanssiopetukseen Teoreettinen, käytännöllinen ja itsesäätelytieto integroituvat Teoria ja käytäntö eivät aina kohtaa opetuksen sisältöjen, kontekstien, siirtymien ja ajoituksen vuoksi Oppiminen, opetus ja ohjaus limittyvät toisiinsa Roolit limittyvät Laajaa, tietoista, jaettua, osallistavaa, strategiat ohjaavat Opetussuunnitelman keskiössä, Opetus, oppiminen ja ohjaus upottuneina toisiinsa Teoreettinen, käytännöllinen ja itsesäätelytieto fuusioituneet Oppiminen autenttisissa oppimisympäristöissä työelämässä Koulutus- ja työelämäoppimisympäristöjen rajat lähenevät, opettajien ja opiskelijoiden, työelämän edustajien prosessien lähestyminen Opettaja myös oppija, oppija myös ohjaaja työelämähankkeissa Integratiivinen pedagogiikka (esim. Tynjälä ym. 2006; 2011; Tynjälä, 2008, 2010; Heikkinen ym. 2011) Reflektio Integratiivinen ajattelu TEOREETTINEN/ KÄSITTEELLINEN Muuntaminen Eksplikointi Käsitteellistäminen Aitoihin toimintakäytänteisiin osallistuminen SOSIOKULTTUURINEN Välineitä integrointiin: KIRJOITTAMINEN: analyyttiset tehtävät, oppimispäiväkirjat portfoliot yms. KESKUSTELUT, YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN PROJEKTIT, PBL, MENTOROINTI Ydinprosessi: ongelmanratkaisu ITSESÄÄTELY- KÄYTÄNNÖLLINEN/ KOKEMUKSELLINEN Reflektio Älykkyyden eri muodot Uuden tiedon ja käytänteiden luominen 4

5 Integratiivinen pedagogiikka integroi: -Asiantuntijuuden elementtejä: Teoriaa, käytäntöä, itsesäätelytaitoja ja sosiokulttuurista tietoa - Ammatillista tietoa ja taitoja ja yleistaitoja - Oppimista ja työtä - Konkreettista tekemistä ja tieteellistä, abstraktia ajattelua - Formaalia ja informaalia oppimista - Yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista - Mahdollisesti eri oppiaineita Integrative Pedagogy in Teaching Practicum Course on Teacher Ethics + Practicum (Tynjälä, Heikkinen & Kiviniemi, 2011) 10 Ethical theories CONCEPTUAL/ THEORETICAL Transforming Explicating Conceptualising SOCIO-CULTURAL SELF-REGULATIVE PRACTICAL/ EXPERIENTIAL PARTICIPATION IN COMMUNITIES OF PRACTICE Mediating tools: WRITING: analytic tasks, journals, portfolios DISCUSSIONS TUTORING, MENTORING, COACHING Participation in all activities How to work with high ethical standards? Ethical dilemmas in teachers` work Creation of new knowledge 5

6 Peer-group mentoring for teachers professional development Hannu Heikkinen, Hannu Jokinen, Ilona Haapasalo, Sini Teerikorpi & Päivi Tynjälä Action research project aiming at supporting and examining teachers professional development Funded by Finnish Work Environment Fund( ) and Finnish Ministry of Education and Culture ( ) 1) Integrationof mentortrainingwith the actual mentoring process 12 - training and mentoring work proceed in parallel - theoreticalknowledgefromlecturesand readingsis reflected in the light of mentors experiences -in interactive lectures -in small groups discussions -in written assignments -in practical exercises CONCEPTUAL/ THEORETICAL Transforming Explicating Conceptualising SOCIO-CULTURAL PARTICIPATION IN COMMUNITIES OF PRACTICE Mediating tools: SELF-REGULATIVE PRACTICAL/ EXPERIENTIAL WRITING: analytic tasks, journals, portfolios DISCUSSIONS TUTORING, MENTORING, COACHING 6

7 2) Integration of different forms of knowledge in mentoring meetings - Four mentoring meetings in semester -Theoreticalmaterial, e.g. an article, bookchapter, shortlecture, tv-programme, website, wikipedia etc. - Sharing practical experiences and reflecting on them using conceptual tools provided by theoretical material 24/03/2012 CONCEPTUAL/ THEORETICAL Transforming Explicating Conceptualising SOCIO-CULTURAL PARTICIPATION IN COMMUNITIES OF PRACTICE Mediating tools: SELF-REGULATIVE PRACTICAL/ EXPERIENTIAL WRITING: analytic tasks, journals, portfolios DISCUSSIONS TUTORING, MENTORING, COACHING 13 Mallin hyödyntäminen arvioinnissa -opintojaksotasolla - Ovatko kaikki asiantuntijuuden elementit läsnä? -Onko niiden välille luotu yhteyksiä siten että opiskelija integroi eri tiedonmuotoja? - Onko erilaisia integroinnin ja reflektion välineitä käytetty monipuolisesti? Minkälaiset välineet toimivat parhaiten? -Keskitytäänkö ongelmanratkaisuun? - Onko oppiminen toistavaa vai uutta luovaa? Reflektio Integratiivinen ajattelu TEOREETTINEN/ KÄSITTEELLINEN Muuntaminen Eksplikointi Käsitteellistäminen Aitoihin toimintakäytänteisiin osallistuminen SOSIOKULTTUURINEN Välineitä integrointiin: KIRJOITTAMINEN: analyyttiset tehtävät, oppimispäiväkirjat portfoliot yms. KESKUSTELUT, YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN PROJEKTIT, PBL, MENTOROINTI Ydinprosessi: ongelmanratkaisu ITSESÄÄTELY- KÄYTÄNNÖLLINEN/ KOKEMUKSELLINEN Reflektio Älykkyyden eri muodot Uuden tiedon ja käytänteiden luominen 7

8 Työelämätaitoja onnistuneesti kehittäneiden opintojaksojen piirteitä (Virtanen & Tynjälä, 2011; Tynjälä, Nykänen & Virtanen, 2011) Kokonaisvaltainen ja teoriaperustainen suunnittelu Teoreettisen, käytännöllisen ja itsesäätelytiedon integrointi (= integratiivinen pedagogiikka)(sosiokulttuurinenkin usein läsnä) Aktiivista tiedon prosessointia ja kriittistä ajattelua edellyttävät oppimistehtävät Painopiste yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa; myös yksilöllistä työskentelyä Avoin, positiivinen ilmapiiri Usein kollegiaalinen ja kollaboratiivinentoimintakulttuuri opettajien kesken Pitkäjänteinen pedagoginen kehittämistyö Herättääkö opetus oppimismotivaatiota? 16 4,6 Estimated Marginal Means 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 inventory A =alkumittaus 24/03/2012 inventory B =loppumittaus low in SR intermediate in SR = keskitason itsesäätely high in SR Esim. Kehittämisprojektikurssi, tietojärjestelmätiede (Helle, Tynjälä, Olkinuora & Lonka, 2007a) = matala itsesäätely = korkea itsesäätely 8

9 Mitä opitaan? Oppimistulokset Tietojärjestelmätieteen projektikurssi (Helle et al, 2007b; Tynjälä et al, 2008): 1) Alakohtaiset tiedot ja taidot (esim. tietojärjestelmien suunnittelun mallintaminen; alan spesifit menetelmät; ohjelmointikielet; kokonaiskuva itse projektityöstä ja tietojärjestelmän rakentamisesta) 2) Ns. yleiset työelämätaidot (esim. projektinhallinta; tiedon etsimisen ja käsittelyn taidot; vuorovaikutustaidot; asiakkaiden kohtaaminen; kommunikaatiotaidot; neuvottelutaidot; kielitaito) 3) Ammatti-identiteetin kehittyminen(esim. urasuunnitelmien kehittyminen; identifioituminen alan ammattilaiseksi; ammatillisen itsetunnon vahvistuminen) AMK-yleiset kompetenssit: 1) Oppimisen taidot 2) Eettinen osaaminen 3) Työyhteisöosaaminen 4) Innovaatio-osaaminen 5) Kansainvälinen osaaminen KIITOS! Kysymyksiä, kommentteja? 9

10 Lähteitä Guile, D., & Griffiths, T. (2001). Learning through work experience. Journal of Education and Work, 14(1), Heikkinen, H., Jokinen, H. & Tynjälä, P. (toim) VERME. Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena. Helsinki: Tammi. Helle, L., Tynjälä, P., Olkinuora, E. & Lonka, K. 2007a. Ain t nothin like the real thing Motivation and study processes in university-level project studies. British Journal of Educational Psychology 77 (2), Helle, L, Tynjälä, P. Lonka, K. & Olkinuora, E. 2007b. Where s the learning in work-based project learning? Case study in information systems design. Teoksessa R. Rinne, A. Heikkinen & P. Salo(eds.) Adult Education Liberty, fraternity, equality? Nordic views on lifelong learning. Finnish Educational Research Association.Research in Educational Sciences 28, Kemmis, S., Edwards-Groves, C., Wilkinson, J., & Hardy, I. (2012). Ecologies of practices. In P. Hager, A. Lee, & A. Reich (Eds.), Learning and practice. Dortrecht: Springer. In press Kemmis, S. & Heikkinen, H Future perspectives: Peer-groupmentoring and international practices for teacher development. In H. L.T. Heikkinen, H. Jokinen & P. Tynjälä (eds) Peer-group mentoring for teacher development. Routledge (in press) Nykänen, S. & Tynjälä, P Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus 32 (1), Tynjälä, P Perspectives into Learning at the Workplace. Educational Research Review 3, Tynjälä, P Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa. Teoksessa K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen & P. Tynjälä (toim.) Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. Helsinki: WSOY Tynjälä, P., Heikkinen, H. & Kiviniemi, U Integratiivinen pedagogiikka opetusharjoittelussa. Kasvatus Tynjälä, P., Pirhonen, M. Vartiainen, T. & Helle, L Educating IT project managers How to meet working life requirements. Communications of the Association for Information Systems 24 (Article 16), Tynjälä, P, Slotte, V., Nieminen, J., Lonka, K. & Olkinuora, E From university to working life: Graduates workplace skills in practice. In P. Tynjälä, J. Välimaa & G. Boulton-Lewis (Eds.) Higher Education and Working Life Collaborations, confrontations and challenges. Oxford: Elsevier, Virtanen, A. & Tynjälä, P Posteri-esitys NERA-kongressissa. 10

11 11

Teoria ja käytäntö yhteen: Integratiivinen pedagogiikka oppimisen tukena Päivi Tynjälä Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Teoria ja käytäntö yhteen: Integratiivinen pedagogiikka oppimisen tukena Päivi Tynjälä Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Teoria ja käytäntö yhteen: Integratiivinen pedagogiikka oppimisen tukena Päivi Tynjälä Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Työpajapedagogiikka on - joustavissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa

Lisätiedot

Työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella

Työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella Työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella Valmis tutkinto työelämävalttina hanke Rovaniemi 10.11.2011 Borealis-Sali, Jokiväylä 11 Tutkijatohtori Seija Nykänen Koulutuksen tutkimuslaitos Opiskelijan

Lisätiedot

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti)

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) VII VIERAAT KIELET JA MEDIAKASVATUS Pedagogiset mallit verkkoopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V.

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Anne Virtanen Tutkijatohtori, KT Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

ONLINE MENTORING TO ENRICH THE LEARNING PROCESS

ONLINE MENTORING TO ENRICH THE LEARNING PROCESS ONLINE MENTORING TO ENRICH THE LEARNING PROCESS Riina Helenius & Irja Leppisaari Central Ostrobothnia Polytechnic / AVERKO Open Polytechnic Learning Network E-LEARN 2004, Conference on E-Learning in Corporate,

Lisätiedot

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 32 Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.) DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Anna Liisa Karjalainen,

Lisätiedot

HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JUURRUTTAMALLA

HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JUURRUTTAMALLA Elina Ora-Hyytiäinen, Outi Ahonen ja Sanna Partamies J ulkaisu koostuu menetelmän perusteluista ja vaiheista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä erilaisissa ympäristöissä. Menetelmää on tarkasteltu erilaisista

Lisätiedot

TYYNE Työelämä oppimisympäristönä. Loppuraportti

TYYNE Työelämä oppimisympäristönä. Loppuraportti TYYNE Työelämä oppimisympäristönä Loppuraportti Projektikoodi S12152 Diaarinumero LAPELY/526/05.02.07/2012 Selvitys on tehty osana opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa ja Lapin Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

ENGLISH SUMMARY. The valorisation was conducted in the following order:

ENGLISH SUMMARY. The valorisation was conducted in the following order: Manninen, J., Nevgi, A., Matikainen, J., Luukannel, S. & Porevuo, M. 2000. Osaajien koulutus 2000-luvulla. Leonardo da Vinci -ohjelman tuottamat pedagogiset ja teknologiset innovaatiot ammatillisessa koulutuksessa.

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17 vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2014 alkaen. On mahdollista, että

Lisätiedot

Tiedon luomiseen perustuvalla oppimisella. tulevaisuuden osaajia?

Tiedon luomiseen perustuvalla oppimisella. tulevaisuuden osaajia? Tiedon luomiseen perustuvalla oppimisella rakennusalan tulevaisuuden osaajia? Alpo Salmisto Assistentti, DI Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka alpo.salmisto@tut.fi Tiivistelmä Artikkelissa

Lisätiedot

ELÄMYS OPPIMINE RITTÄJYYS ULEVAISUUS INSPIRAA. Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) Hiutaleita KINOStamassa oppilaitosten innovaatiotoiminta

ELÄMYS OPPIMINE RITTÄJYYS ULEVAISUUS INSPIRAA. Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) Hiutaleita KINOStamassa oppilaitosten innovaatiotoiminta NNOVA ELÄMYS OPPIMINE RITTÄJYYS ULEVAISUUS Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) INSPIRAA Hiutaleita KINOStamassa oppilaitosten innovaatiotoiminta Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) Hiutaleita

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN TYÖN MUUTOS 1992 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 10 vuotisjuhlaseminaari 18.1.2006, Kotka Pekka Auvinen (pekka.auvinen@ncp.fi) Ammattikorkeakoulun opettajat muodostavat

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

POVER PSYKIATRISEN HOITOTYÖN MALLI VERKOSTOT LOPPURAPORTTI AMMATILLISEN PÄTEVYYDEN KEHITTÄMISESSÄ. Päivi Vuokila-Oikkonen ja Mervi Kivirinta (toim.

POVER PSYKIATRISEN HOITOTYÖN MALLI VERKOSTOT LOPPURAPORTTI AMMATILLISEN PÄTEVYYDEN KEHITTÄMISESSÄ. Päivi Vuokila-Oikkonen ja Mervi Kivirinta (toim. POVER PSYKIATRISEN HOITOTYÖN MALLI VERKOSTOT AMMATILLISEN PÄTEVYYDEN KEHITTÄMISESSÄ LOPPURAPORTTI Päivi Vuokila-Oikkonen ja Mervi Kivirinta (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulu 2007 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Koulutusteknologian perusopinnot 25op.

Koulutusteknologian perusopinnot 25op. Koulutusteknologian perusopinnot 25op. - Opintojen aloitus Pirkko Hyvönen ja Essi Vuopala Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö / Department of Educational Sciences and Teacher Education University

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta Lahdenammattikorkeakoulu Liiketaloudenkoulutus Palveluliiketoiminta Opetussuunnitelma 2014-2015 7.1.2015 0 Sisällysluettelo 04PTOI PALVELUJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP... 11 04POSA PALVELUOSAAMINEN 15 OP...

Lisätiedot

Allison, John (2007) The Business: Intermediate. MacMillan ISBN 978-1-4050-8185-6 (The book is available for purchase in the Kirjasalkku bookstore)

Allison, John (2007) The Business: Intermediate. MacMillan ISBN 978-1-4050-8185-6 (The book is available for purchase in the Kirjasalkku bookstore) Page 1 of 167 Liiketalouden koulutusohjelma, Pasila Englanti Englannin opinnot Lisää englanninkielisiä opintojaksoja on tarjolla Liibban opintojaksotarjonnassa. Business-Oriented English Course identification

Lisätiedot

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 ERIKOISNUMERO Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 Erikoisnumero 3.2015 Pääkirjoitus Seija Mahlamäki-Kultanen JohtajaFT, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi Raija Meriläinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Benchmarking korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien kehittämisessä

Benchmarking korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien kehittämisessä Kirsi Hiltunen Helka Kekäläinen (toim.) Benchmarking korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien kehittämisessä Laadunvarmistusjärjestelmien benchmarking-hankkeen loppuraportti KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

1. Yrittäjyydestä yhteinen tavoite ilmaston muutokselle

1. Yrittäjyydestä yhteinen tavoite ilmaston muutokselle 1 Kyrö P. ja Ripatti A. (toim.) 2006: Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu: Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja, Tampereen yliopisto Yrittäjyyden opetuksen uudet tuulet

Lisätiedot

Avattaren avulla ammattilaiseksi?

Avattaren avulla ammattilaiseksi? Avattaren avulla ammattilaiseksi? Simulaatiovälitteinen oppiminen terveysalalla Marianne Teräs Yliopistonlehtori, FT, THM Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto marianne.teras@helsinki.fi Merja

Lisätiedot