Työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella"

Transkriptio

1 Työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella Valmis tutkinto työelämävalttina hanke Rovaniemi Borealis-Sali, Jokiväylä 11 Tutkijatohtori Seija Nykänen Koulutuksen tutkimuslaitos

2 Opiskelijan opinpolku ja alueellinen palvelukonteksti (Nykänen 2008 ) Monihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö Koulu Oppilaitos Oppilaitos/ Työelämä Asiakas: Oppiminen ja osallisuus Kohtaamisen ja tuentarpeet Elämänvaiheen ja -tilanteen huomioon ottaminen Sosiaali- ja terveysp. 1. Johtaja 2. Toimija Toimija Nuorisoja vapaaaikap. Avi ja ELY 1. Johtaja 2. Toimija Toimija KELA 1. Johtaja 2. Toimija Toimija Yhteisö: osallistuminen johtaminen suunnittelu koordinointi oppiminen Poliisi Työ- ja elinkeino palvelut 1. Johtaja 2. Toimija Toimija Täydennyskoulutus Jatko-koulutus

3 OHTY- ohjaus ja työelämätaidot korkea-asteella -tutkimus- ja kehittämishanke Työelämätaidot nousevat keskusteluun moniaalta: DeSeCo Project Definition and Selection of Competences (OECD) - yksilön ja yhteiskunnan menestystekijät Bologna prosessi EQF - European Qualification Framework, eri kouluasteilla tuotettavat tiedot, taidot ja pätevyydet AHELO korkeasteen oppimistulosten arviointi Kansalliset koulutusstrategiat Tutkimuskirjallisuus

4 TYÖELÄMÄVALMIUDET JA -YHTEYDET KORKEA-ASTEELLA OHTY-osaprojekti Koulutuksen tutkimuslaitoksella Kolme tutkimusta: 1)Tutkimus: korkeakoulutuksen järjestämisen, johtamisen, opetussuunnitelmaratkaisuiden sekä koulutuksen ja työelämän verkostoitumisen merkitystä opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymisessä. Työelämätaitojen kehittämisen mallinnus. Tutkijatohtori Seija Nykänen 2)Tutkimus: korkea-asteen opiskelijoiden kokemukset työelämäyhteyksistä opintojen aikaan sekä työelämätaitoja kehittävistä pedagogisista ratkaisuista (Tutkija Anne Virtanen) 3)Tutkimus: tieteellinen ajattelu osana asiantuntijaksi kehittymistä tieteenalalla ja akateemisena työelämävalmiutena sekä ohjaus, jolla sujuvoitetaan työelämään siirtymistä (Tutkija Hanna-Maija Liitos) Lisätietoa ja tuloksia:

5 Työelämätaitojenoppimisen ja harjoittelun ohjaamisen mallit ammattioppilaitosten kontekstissa (Guile & Griffit 2001, 2003) 1) Perinteinen malli: opiskelijat lähetetään työelämään ilman kummempaa valmennusta, tavoitteena sopeutuminen 2) Kokemuksellinen malli: tavoitteena opiskelijan tietoisuus omasta oppimisestaan 3) Avaintaitomalli: tavoitteena taitojen kehittyminen ja niiden arviointi 4) Työprosessimalli: tavoitteena systeemiajattelun malli 5) Konnektiivinen malli: tavoitteena koulu- ja työpaikkaoppimisen pedagoginen yhdistäminen, reflektiivinen ammattilainen, työn kehittäminen

6 Konnektiivinen malli (Guile & Griffit 2001, - teorian ja käytännön integroituminen - spesifien ammatillisten valmiuksien ja yleistaitojen oppimisen integroituminen - konkreettisen toiminnan ja abstraktin ajattelun integroituminen - muodollisen ja ei-muodollisen oppimisen integroituminen - työpaikan ja oppilaitoksen yhteydet

7 The model of integrative pedagogy (adapted from Tynjälä et al, 2006; Tynjälä, 2008)

8 Työelämätaitojen kehittämisen mallinnus Tutkimusaineisto: haastattelut (Nykänen & Tynjälä 2011) Korkeakoulu Haastatellut Haastateltujen määrä 8 Yliopisto yksi Yhden tiedekunnan henkilöstön haastattelut 13 Yliopisto kaksi a) Yhden interaktiivisen kurssin opettajat (opiskelijat olivat nimenneet kurssin työelämätaitoja kehittäväksi Virtasen aineistossa) b) Yhden tiedekunnan projektiopintojen kurssin opettajat 5 2 Ammattikorkeakoulu yksi Johtajia, opettajia, opintojen ohjaajia 9 14/11/2011

9 Strukturoidun ryhmähaastattelun teemat (Nykänen & Tynjälä 2011) 9 koulutukseenne ja työelämän suhde? tavoitellut työelämätaidot? työelämätietojen ja -taitojen suhde tutkinnoissa? teoreettinen sekä käytännöllinen ja kokemuksellinen tieto sekä oppiminen? työelämätaidot opetuksen suunnittelussa, opetussuunnitelman johtamisessa ja ohjauksessa? opetussuunnitelmaprosessi? Analyysi Aineisto analysoitiin temaattisen laadullisen analyysin vaiheiden mukaisesti (ks. esim. Braun & Clarke 2006) aineistolähtöinen ja abduktiivinen, jossa tulos syntyy aineiston ja teorian vuorovaikutuksessa (Nykänen &Tynjälä 2011) 14/11/2011

10 Sisällön analyysissa nousseita yleisiä työelämätaitoja (esim.) autenttisissa oppimisympäristöissä ongelmanratkaisutaitojen oppiminen yhteistyötaito eettisyys (esim. sitoutumista; opiskelijaryhmät eivät esim. siedä vapaamatkustusta ryhmä- tai tiimityössä) osallistuminen oman oppimisen ja toiminnan tukeen suostuminen, tuen käytön taito (perehtyminen) ohjaavan palautteen avulla edistyminen jatkuva kehittyminen epävarmuuden ja keskeneräisyyden sieto muutos ihmisen tulevaisuuskäsityksessä (kokemusten merkitys odotuksiin) kielitaito dokumentointi- ja raportointitaito opettajien toiminnalla ja opetuksenjärjestelyillä sekä oppimisympäristön moninaisuudella näyttäisi olevan merkitystä opiskelijan geneeristen työelämätaitojen kehittymiseen /11/2011

11 Työelämätaitojen luokittelu (Nykänen & Tynjälä 2011) 1) Akateemiset ja tieteellisen ajattelun taidot Tieto alan perus teorioista Teoreettinen ja kriittinen ajattelu Tutkimusperustainen orientaatio tietoon 2) Tiedon yhdistämien taidot Teoreettisen ja käytännöllisen tiedon yhdistämisen taito Ymmärrys relevanttien teoreettisten käsitteiden käytöstä kontekstin mukaan Kyky laajentaa teoreettista tietoa Kyky käyttää tieteellisiä metodeja Monitieteinen työskentely, kyky erottaa yhteyksiä oman tieteenalan ja toisten alojen välillä 3) Sosiaaliset taidot: Yhteistyötaidot Viestintä taidot Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito 4) Itsesäätelytaidot: Elinikäisen oppimisen taidot Mielekäs käyttäytyminen ja toiminta erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa, joustavuus Epävarmuuden ja monitulkintaisuuden sieto Kyky toimia paineisissa tilanteissa ja kriiseissä Oman toiminnan ja tilanteiden reflektoinnin taito Mielekäs toiminta elämän- ja opinpolun siirtymissä 5) Johtamis- ja verkostotaidot Projektityön ja -johtamisen taidot Henkilöstön, asioiden ja itsensä johtamisen taidot Alaistaidot Verkostotyön taidot

12 12 Mallinnuksen lähtökohdat Työelämätaitojen kehittämistä ei (1) voi mallintaa ohi KOULUTUSALAN KONTEKSTITEKIJÖIDEN: esim. institutionaaliset koulutus- tai tieteenalan historialliset tieteen- tai koulutusalan tiedonmuodostuksen tekijät (2) Työelämätaitojen kehittämisellä sekä koulutuksen ja työelämäyhteyksillä näyttäisi olevan alasta riippumattomia yhteisiä tekijöitä: Opiskelijalähtöisyyden periaate Työelämän kehitystekijöiden huomioonottaminen koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa Reflektiivisyys, itsesäätelytaitojen oppimisessa 14/11/2011

13 Tulokset: Työelämätaitojen kehittämisen mallit (Nykänen & Tynjälä 2011) Ulottuvuudet /dimensiot Rakenteet Koulutuksen ja työelämän yhteys Verkostoituminen Johtaminen Spesialistimalli Integroitumalli Verkostoituneen kulttuurin malli Keskitetty spesialisteille Huolehditaan yhdessä Upotettu rakenteisiin, perustehtävän määrittelyyn ja opetussuunnitelmaan Ohutta koulutuksen ja Perustuvat henkilösuhteille Laajat instituutioiden, työelämän välillä henkilöstöjen ja opiskelijoiden Opetussuunnitelmatyö jaettua, johtaminen ohutta Opettajat innovoivat yhdessä, johtajilta edellytyksiä työlle väliset verkostot. Laajaa, tietoista, jaettua, osallistavaa, strategiat ohjaavat Pedagoginen ulottuvuus Työelämätaidot opetussuunnitelmassa Asiantuntemuksen elementit Erilliset kurssit Teoreettinen, käytännöllinen ja itsesäätelytieto erillisiä Integroitu osassa opintoja tiiviisti substanssiopetukseen Teoreettinen, käytännöllinen ja itsesäätelytieto integroituvat Opetussuunnitelman keskiössä, Opetus, oppiminen ja ohjaus upottuneina toisiinsa Teoreettinen, käytännöllinen ja itsesäätelytieto fuusioituneet Opetuksen, oppimisen, ohjauksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin suhteet Näkökulma työelämätaitojen oppimiseen Koulutuksen eri toimintojen suhteet Opettajien, ohjaajien ja opiskelijoiden roolit Työelämätaitojen näkyväksi tekemisen tarve Oppiminen, opetus ja ohjaus erillisprosesseja. Selkeät, erilliset oppijan, opettajan ja ohjaajan roolit Teoria ja käytäntö eivät aina kohtaa opetuksen sisältöjen, kontekstien, siirtymien ja ajoituksen vuoksi Oppiminen, opetus ja ohjaus limittyvät toisiinsa Roolit limittyvät Oppiminen autenttisissa oppimisympäristöissä työelämässä Oppimisympäristöjen rajat lähenevät, opettajien ja opiskelijoiden, työelämän edustajien prosessien lähestyminen Opettaja myös oppija, oppija myös ohjaaja työelämähankkeissa

14 Tulokset: Työelämätaitojen kehittämisen mallit (Nykänen & Tynjälä 2011) Rakenteelliset Koulutuksen ja tekijät työelämän suhteet Työelämäsuhteiden hoitaminen koulutuksessa Johtaminen Verkostoituminen Koulutuksessa painotetaan tutkimusperustaisuutta ja tutkijakoulutusta. Yhteys työelämään koetaan tärkeäksi yleisellä tasolla. Keskitetty spesialisteille. Hajautettua, ei-korostettua, kollegiaalista, hallintohenkilöstö vastaa laitoksen johtamisesta yhdessä asia- tai ainevastuuhenkilöiden kanssa. Verkostoituminen koulutusalan sisällä ja korkeakouluorganisaation sisällä on löyhää. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuuksia osallistua ja oppia autenttisissa oppimisympäristöissä. Kuuluu kurssien ja projektien opettajille yhteisöllisesti. Johtajat luovat edellytyksiä, Koulutuksen kokonaisuutta johdetaan oppiaineittain hajautuvana toimintamallina, opetuskokeiluja ja projekteja johtavat ja koordinoivat niihin osallistuvat opettajat. Verkosto perustuu henkilösuhteille. Haavoittuvuus henkilövaihdoksissa. Verkosto laajenee projekteittain. Koulutuksen arvopohjassa työelämälähtöisyys, työelämän ja koulutuksen luottamus, sitoutuminen yhteistyöhön, osaaminen ja oppiminen on jaettua. Upotettu rakenteisiin, johtamiseen, opetuksen järjestämiseen, perustehtävän määrittelyyn, opetussuunnitelmaan. Johtamisessa yhdistetään perustehtävä, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä aluekehitystyö sekä pedagoginen ja toiminnallinen johtaminen. Tietoista, suunnitelmallista, strategiaan perustuvaa, laaja-alaista, ohjaavaa, johtajien oppiminen muutoksen edellytys. Koulutusrakenteet, opetussuunnitelma ja toimintatavat suosivat verkostoitumista. Verkostoitumista pidetään myös työelämäkompetenssina.

15 Ulottuvuus Spesialistimalli Integroitumalli Verkostoituneen kulttuurin malli Työelämätaidot korkeakoulun opetussuunnitelmassa Pedagoginen toiminta Opettajien toiminta Pedagoginen yhteistyö Työelämätaitojen opettamisen metodit Teoreettisen, käytännöllisen ja itsesäätelytiedon kytkös oppimisessa Ohjaus Työelämäasiat erillisiä kursseja Työnjaon taustalla jako teoriaa ja käytäntöä opettaviin opettajiin Työelämäkysymykset delegoitu spesialisteille Hajautetut mallit, metodien moninaisuus: harjoittelu, alumnitoiminta, vierailut Teoreettinen, käytännöllinen ja itsesäätelytieto nähdään erillisinä. Teoriaoppimisen painotus. Erikoistunut ohjaaja työskentelee koulutuksen ja työelämän siirtymässä. Ohjaa myös opintojen aikana. Erillinen työelämään ohjaus. Käytännön ja teorian yhdistäminen tavoitteena. Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätaitojen korostus. Opettajat reflektoivat omaa oppimistaan keskinäisessä yhteistyössään Yhteissuunnittelu. Pienryhmäopetuksessa keskustelu, reflektointi ja argumentointi kehittävät työelämätaitoja. Työelämätaitojen opettamista modifioidaan suuntautumiseen mukaan erilaisille opiskelijaryhmille. Teoria opitaan monista lähteistä. Teoreettinen, käytännöllinen ja itsesäätelytieto integroituvat. Kaikki opettajat toimivat ohjaajina. OPS kirjoitettu osaamispohjaisesti. Tiivis vuorovaikutus koulutuksen ja työelämän välillä. Työ on yhdessä tekemistä ja yhdessä toimimista. Yhteisen työn muokkaamisessa on edistytty. Pitkäkestoinen opettajien yhteissuunnittelu ja työskentely yhdessä, osaamisen jakaminen, kollegatuki ja -valmennus. Verkostot. Hankkeissa oppiminen työelämäja opiskelijalähtöisesti, Teoreettinen, käytännöllinen ja itsesäätelytieto fuusioituvat. Kaikki opettajat ja työelämän edustajat työskentelevät oppimisen ohjaajana hankeoppimisessa.

16 Ulottuvuus Spesialistimalli Integroitumalli Verkostoituneen Oppimisen, opetuksen, ohjauksen ja opiskelijan hyvinvoinnin suhteet Elementtien välinen suhde Oppimisen, opetuksen, ohjauksen ja hyvinvoinnin painotukset Työelämätaitojen painotus Selkeät, erilliset oppijan, opettajan ja ohjaajan roolit. Opetus, oppiminen, ohjaus ja opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen erillisiä toimintoja. Opetus Akateemisten taitojen tiedonmuodostuksen ja tieteellisen ajattelun korostus Yhteistyö opettajien ja opiskelijoiden välillä on tärkeää. Ohajus integroituu opiskelijoiden oppimisprosesseihin. Oppiminen, opetus ja ohjaus integroituvat. Oppiminen, ohjaus ja hyvinvointi Itsesäätely- ja sosiaalisten taitojen painotus kulttuurin malli Opikskelia kaiken toiminnan keskiössä. Opetus, oppiminen, ohajus ja opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen fuusioituvat. Kaikki Tiedonmuodostamisen, johtamisen osallistumisen ja verkostotaidot

17 Oetuksen, oppimisen, ohjauksen ja opiskelijan hyvinvoinnin suhteet työelämätaitoja kehitettäessä (Nykänen & Tynjälä 2011b)

18 Mallintamistutkimuksen johtopäätökset (Nykänen & Tynjälä 2011) 1. Korkeakouluilla on erilaisia malleja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseksi 2. Työelämätaitojen kehittämismallit ovat korkeakoulujen muuhun toimintaan sitoutuvia ja kontekstisidonnaisia (esim. historialliset traditiot, tiedontuottamisen tavat, arvostukset) 3. Työelämätaitoja kehittävässä opetuksessa näyttäisi olevan yhteneväisiä piirteitä konstruktivistisista oppimisympäristöihin (e.g. Duffy, Lowyck & Jonassen, 1993; Loyens & Gijbels, 2008; Tynjälä et al., 2009), työelämätaitojen kehittämisen konnektiiviseen malliin(guile & Griffiths, 2001) ja innovatiivisiin tieto yhteisöihin (Hakkarainen et al., 2004).

19 Konstruktiivisten oppimisympäristöjen piirteet (Loyens & Gijbels, 2008; Tynjälä, 1999, Tynjälä et al., 2009; ) Otetaan huomioon opiskelijoiden aiemmat tiedot ja käsitykset. Otetaan huomioon opiskelijan meta-kognitiiviset ja itsesäätelytaidot. Käsitysten ja merkitysten jakaminen ja neuvotteleminen keskustelemalla ja yhteisöllisessä oppimisprosessissa. Ongelman ratkaisu ja artefaktien luominen Oppiminen autenttisissa tai simuloiduissa oppimisympäristöissä Opettaja oppimisen edistäjä Prosessinomaisuus myös meta-kognitiivisten ja työelämätaitojen kehittämisen arvioinnissa

20 20 20 Työelämätaitoja edistävän pedagogiikan piirteitä (Virtanen & Tynjälä, 2011; Tynjälä, Nykänen & Virtanen, 2011) Teoriaan perustuva, kokonaisvaltainen suunnittelu opetuksen pohjana Teoreettisen tiedon, käytännöllisen tiedon, itsesäätelytiedon (ja sosiokulttuurisen tiedon) integrointi opetuksessa Aktiivista tiedon prosessointia ja kriittistä ajattelua sisältävät oppimistehtävät Painotus vuorovaikutuksessa ja kollaboratiivisessa oppimisessa (yksilöllisen työskentelyn sijasta) Avoin, positiivinen ilmapiiri Kollegiaalinen ja kollaboratiivinen työskentelytapa opettajien kesken Pitkäaikainen, sinnikäs pedagoginen kehittämistyö 14/11/2011

21 Työelämätaitojen kehittämisen heterarkkinen organisointitapa (Nykänen 2010; Vuorinen, Kasurinen & Sampson 2006; Hakulinen &Kasurinen 2002; Kasurinen & Vuorinen 2003) Vertikaalinen verkosto Monitasoinen päätöksenteko Korkeakoulun konteksti ja strategiat Tiedekunnan, osaston, laitoksen toimintasuunnitelmat Säädöstausta, strategiat, tavoitteet Opetussuunnitelmatyö Koulutus- ja tieteenalan monialainen yhteistyö Tavoitteet, työn- ja vastuunjako, Tiedon muodostus, arviointi ja palaute- Järjestelmät, yhteistyö Opiskelijoille näkymättömät palvelutekijät Opiskelijoille näkyvät palvelut Opetuksen sisällöt työmuodot ja menetelmät Palveluiden tuottaminen horisontaalisessa verkostossa Opiskeijaoiden tarvitsemat palvelut: oppiminen, opiskelu, tuki- ja ohjaus Aika: opisasiakkaiden suunnitelmat, opiskelu, ura- ja elämänsuunnittelu

22 Lähteet Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen. R & Pöyliö, L Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana Nykänen, S. (2010). Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa matkalla verkostojohtamiseen? Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia 25. Väitöskirja. Nykänen, S. & Tynjälä, P. 2011a. Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Käsikirjoitus. Painossa. Nykänen, S. & Tynjälä, P. 2011b. Oppimisen, opetuksen, ohjauksen ja opiskelijan hyvinvoinnin suhteet työelämätaitojen kehittämisessä korkeaasteella. Käsikirjoitus. Virtanen, A. & Tynjälä, P. (2011). Developing generic skills in university: a pedagogical perspective. Posteri Nordic Association for Educational Research (NERA) -konferenssissa , Jyväskylä.

23 Seija Nykänen, tutkijatohtori tel Päivi Tynjälä, professori Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL), Jyväskylän yliopisto

Ohjauksen verkosto ja johtaminen

Ohjauksen verkosto ja johtaminen Ohjauksen verkosto ja johtaminen Summer school in Estonia 16 June 2011 Seija Nykänen, tutkijatohtori Raimo Vuorinen, projektipäällikkö ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto 2 Päivän teemat

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen Sinikka Pekkalin KÄSIKIRJOITUS epeda -hanke, yleinen mallinnus 1 Otsikko, yleisteksi (ehdotan tätä laatikkoa meneväksi kaikkien kolemen projektioppimisen sovellus, yleinen prosessikuvaus ja ongelmaperustaisen

Lisätiedot

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa KUMPPANIOPETTAJUUS Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa Toini Harra 4.11.2009 Sisällys 1 JOHDANTO...2 2 KUMPPANIOPETTAJUUSKOULUTUKSEN SUUNNITTELU KEHITTÄMISORIENTOITUNEEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa

Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa TAMK Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Antero Stenlund Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa Käsityksiä, onnistumisen kokemuksia, kiinnostavia ajatuksia ja hyviä käytäntöjä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.)

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie uuteen Tie UUTEEN OPETUS- OPETUS- SUUNNI- SUUNNITELMAAN T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNI- T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Ulkoasu ja taitto: Mene Creative Oy Tampereen

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

Teoria ja käytäntö yhteen: Integratiivinen pedagogiikka oppimisen tukena Päivi Tynjälä Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Teoria ja käytäntö yhteen: Integratiivinen pedagogiikka oppimisen tukena Päivi Tynjälä Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Teoria ja käytäntö yhteen: Integratiivinen pedagogiikka oppimisen tukena Päivi Tynjälä Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Työpajapedagogiikka on - joustavissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa

Lisätiedot

Mie teen vaan oman työni

Mie teen vaan oman työni JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 477 Seija Koskela Mie teen vaan oman työni Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä JYVÄSKYLÄ STUDIES

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

POVER PSYKIATRISEN HOITOTYÖN MALLI VERKOSTOT LOPPURAPORTTI AMMATILLISEN PÄTEVYYDEN KEHITTÄMISESSÄ. Päivi Vuokila-Oikkonen ja Mervi Kivirinta (toim.

POVER PSYKIATRISEN HOITOTYÖN MALLI VERKOSTOT LOPPURAPORTTI AMMATILLISEN PÄTEVYYDEN KEHITTÄMISESSÄ. Päivi Vuokila-Oikkonen ja Mervi Kivirinta (toim. POVER PSYKIATRISEN HOITOTYÖN MALLI VERKOSTOT AMMATILLISEN PÄTEVYYDEN KEHITTÄMISESSÄ LOPPURAPORTTI Päivi Vuokila-Oikkonen ja Mervi Kivirinta (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulu 2007 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI Erno Lehtinen 1), Tuire Palonen 1), Päivi Tynjälä 2), Kirsi Klemelä 1), Satu Merenluoto 1), Kirsi Pohjola 2) ja Koen

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN JA MONIALAINEN OSAAMINEN SOSIAALI-, TERVEYS-, KUNTOUTUS- JA LIIKUNTA-ALOJEN KOULUTUKSESSA

MONIAMMATILLINEN JA MONIALAINEN OSAAMINEN SOSIAALI-, TERVEYS-, KUNTOUTUS- JA LIIKUNTA-ALOJEN KOULUTUKSESSA Marja Katisko, Marjo Kolkka, Päivi Vuokila-Oikkonen MONIAMMATILLINEN JA MONIALAINEN OSAAMINEN SOSIAALI-, TERVEYS-, KUNTOUTUS- JA LIIKUNTA-ALOJEN KOULUTUKSESSA Malli työssäoppimisen ja ammattitaitoa edistävän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS Jyväskylän yliopisto. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2012. Laitoksen tutkimustoiminnan perusta ja päämäärä

KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS Jyväskylän yliopisto. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2012. Laitoksen tutkimustoiminnan perusta ja päämäärä KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS Jyväskylän yliopisto Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2012 Laitoksen tutkimustoiminnan perusta ja päämäärä Koulutuksen tutkimuslaitos toimii Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

Toini Harra & Elisa Mäkinen (toim.) Korkeakoulu opettajuuden uudet nuotit. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Toini Harra & Elisa Mäkinen (toim.) Korkeakoulu opettajuuden uudet nuotit. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Toini Harra & Elisa Mäkinen (toim.) Korkeakoulu opettajuuden uudet nuotit Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Toini Harra & Elisa Mäkinen (toim.) Korkeakoulu opettajuuden uudet nuotit Metropolia

Lisätiedot

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 32 Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.) DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Anna Liisa Karjalainen,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PALMGREN-NEUVONEN, LAURA LIIDUSTA VERKKOON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPETTAJAN AMMATILLISESSA KASVUSSA Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot